Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 26 noiembrie 2004  privind organizarea si desfasurarea concursului sau examenului pentru ocuparea functiei de manager economic si a altor functii vacante din Departamentul economico-financiar si administrativ al Parchetului National Anticoruptie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 26 noiembrie 2004 privind organizarea si desfasurarea concursului sau examenului pentru ocuparea functiei de manager economic si a altor functii vacante din Departamentul economico-financiar si administrativ al Parchetului National Anticoruptie

EMITENT: PARCHETUL NATIONAL ANTICORUPTIE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.170 din 10 decembrie 2004
CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Parchetul Naţional Anticorupţie are în structura sa un departament economico-financiar şi administrativ, condus de un manager economic, subordonat procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie.
ART. 2
Departamentul economico-financiar şi administrativ asigurã activitatea economicã, financiarã şi administrativã a Parchetului Naţional Anticorupţie.
ART. 3
Personalul Departamentului economico-financiar şi administrativ este încadrat de cãtre procurorul general al Parchetului Naţional Anticorupţie pe bazã de concurs sau examen.

CAP. II
Organizarea şi desfãşurarea concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de manager economic şi a celorlalte funcţii publice vacante din Departamentul economico-financiar şi administrativ

ART. 4
(1) Concursul pentru ocuparea funcţiei de manager economic şi a celorlalte funcţii publice vacante din Departamentul economico-financiar şi administrativ se organizeazã de Parchetul Naţional Anticorupţie, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
(2) Data şi condiţiile de desfãşurare a concursului se publicã, prin grija Parchetului Naţional Anticorupţie, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfãşurãrii concursului. Condiţiile de participare şi desfãşurare a concursului, bibliografia şi alte date necesare desfãşurãrii acestuia se afişeazã la sediul Parchetului Naţional Anticorupţie şi se publicã pe pagina sa de Internet.
ART. 5
La concursul pentru ocuparea funcţiei publice de manager economic şi a celorlalte funcţii publice vacante se pot înscrie persoanele care îndeplinesc urmãtoarele condiţii:
a) au cetãţenia românã şi domiciliul în România;
b) au capacitate deplinã de exerciţiu;
c) sunt apte, din punct de vedere medical, pentru exercitarea funcţiei;
d) îndeplinesc condiţiile de studii prevãzute de lege pentru funcţia publicã vacantã (studii superioare economice, pentru funcţia de manager economic, studii superioare, pentru funcţii publice cu studii superioare, studii superioare de scurtã duratã, pentru anumite funcţii publice prevãzute de lege, şi studii medii, pentru funcţii publice cu studii medii);
e) îndeplinesc condiţiile minime de vechime în specialitatea funcţiei publice pentru care candideazã (minimum 5 ani pentru funcţia publicã de conducere de manager economic, minimum 2 ani pentru funcţia publicã de conducere de şef birou şi şef serviciu, minimum 5 ani pentru funcţiile publice de execuţie de grad profesional "superior", minimum 3 ani pentru funcţiile publice de execuţie de grad profesional "principal" şi minimum 1 an, 8 luni, respectiv 6 luni, în funcţie de nivelul studiilor absolvite, pentru funcţiile publice de execuţie de grad profesional "asistent");
f) nu au fost condamnate pentru sãvârşirea unei infracţiuni contra umanitãţii, contra statului sau contra autoritãţii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni sãvârşite cu intenţie, care le-ar face incompatibile cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu au fost destituite dintr-o funcţie publicã în ultimii 7 ani;
h) nu au desfãşurat activitate de poliţie politicã, astfel cum este definitã aceasta prin lege.
ART. 6
(1) Prin ordin al procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie se constituie comisia de concurs sau examen şi comisia de soluţionare a contestaţiilor.
(2) Comisia de concurs sau examen este formatã din 5 membri, desemnaţi cu respectarea urmãtoarelor condiţii:
a) cel puţin 2 sunt funcţionari publici, dintre care unul deţine o funcţie publicã echivalentã cu funcţiile publice pentru care se organizeazã concursul;
b) un membru este reprezentant al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, care deţine o funcţie publicã echivalentã cu cea pentru care se organizeazã concursul;
c) un membru este cadru didactic din învãţãmântul superior economic, acreditat.
(3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este formatã din 5 membri, desemnaţi cu respectarea dispoziţiilor alin. (2).
(4) Secretariatul comisiei de concurs şi secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor se asigurã de cãtre Serviciul de studii, resurse umane şi perfecţionare profesionalã.
ART. 7
Concursul sau examenul constã în 3 etape:
a) selectarea dosarelor de înscriere;
b) proba scrisã;
c) interviul.
ART. 8
(1) În vederea participãrii la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicãrii anunţului, candidaţii depun la secretariatul comisiei de concurs dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:
a) copia actului de identitate;
b) formularul de înscriere, prevãzut la pct. 2 din anexa nr. 1 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri;
d) copia carnetului de muncã sau, dupã caz, o adeverinţã care sã ateste vechimea în muncã şi, dupã caz, în specialitate;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare;
g) copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi, dupã caz, recomandarea de la ultimul loc de muncã;
h) declaraţia pe propria rãspundere sau adeverinţa care sã ateste cã nu au desfãşurat activitate de poliţie politicã.
(2) Copiile de pe actele prevãzute la alin. (1) se prezintã însoţite de documentele originale, care se certificã pentru conformitate cu originalul de cãtre secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
(3) Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din Parchetul Naţional Anticorupţie.
ART. 9
(1) În termen de maximum 5 zile lucrãtoare de la data expirãrii termenului prevãzut la art. 8 alin. (1), comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.
(2) Rezultatele selectãrii dosarelor de înscriere se afişeazã, cu menţiunea "admis" sau "respins", la sediul Parchetului Naţional Anticorupţie, în termenul prevãzut la alin. (1).
(3) Pot susţine probele prevãzute la art. 7 lit. b) şi c) candidaţii ale cãror dosare de înscriere au fost selectate de comisia de concurs.
ART. 10
(1) Proba scrisã constã în redactarea unor lucrãri sau în rezolvarea unor teste grilã.
(2) Subiectele pentru proba scrisã se stabilesc pe baza bibliografiei de concurs, astfel încât sã reflecte capacitatea de analizã şi sintezã a candidaţilor, în concordanţã cu nivelul şi specificul funcţiei publice pentru care se organizeazã concursul. Pentru ocuparea aceleiaşi funcţii publice subiectele vor fi identice în cadrul aceluiaşi concurs.
(3) Comisia de concurs va stabili subiectele. Seturile de subiecte se semneazã de toţi membrii comisiei şi se închid în plicuri sigilate purtând ştampila Parchetului Naţional Anticorupţie.
(4) Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs, în funcţie de gradul de dificultate şi de complexitate al subiectelor, dar nu poate depãşi 3 ore.
ART. 11
(1) Intrarea candidaţilor în sala de concurs se face în baza listei întocmite şi a actului de identitate.
(2) Candidaţii care nu se vor afla în salã în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine proba scrisã.
(3) Înainte de a se dicta subiectele, candidaţii înscriu numele şi prenumele pe colţul foii ce urmeazã a fi lipit, dupã care se aplicã ştampila Parchetului Naţional Anticorupţie.
(4) Plicul cu subiectele de concurs va fi desfãcut de un candidat, care va semna şi procesul-verbal încheiat în ziua susţinerii probei scrise.
(5) Pe toatã durata desfãşurãrii probei scrise, în sãlile de concurs au acces numai membrii comisiei de concurs şi ai comisiei de supraveghere.
(6) În vederea elaborãrii lucrãrii scrise, candidaţii vor primi coli de hârtie având sigiliul Parchetului Naţional Anticorupţie. Se va putea folosi numai cernealã de culoare albastrã sau pix cu pastã de culoare albastrã. La cerere, se pot pune la dispoziţie, în mod suplimentar, coli de hârtie, iar dacã este necesar, cernealã sau pixuri.
(7) La expirarea timpului prevãzut pentru susţinerea probei scrise, candidaţii vor preda lucrarea, sub semnãturã, comisiei de supraveghere.
(8) Pe toatã durata desfãşurãrii probei scrise este interzisã pãrãsirea sãlii de concurs de cãtre candidaţi. În cazuri excepţionale, pãrãsirea temporarã a sãlii de concurs se va putea face numai cu însoţitor.
(9) Orice fraudã sau încercare de fraudã doveditã se sancţioneazã cu eliminarea din concurs sau examen. În aceste cazuri, delegaţii care supravegheazã lucrãrile sesizeazã de îndatã comisia de concurs, care întocmeşte un proces-verbal despre constatãrile fãcute şi mãsurile luate, iar lucrarea se anuleazã, cu menţiunea "fraudã".
ART. 12
(1) Proba scrisã se noteazã cu puncte de la 1 la 100.
(2) Comisia de concurs stabileşte modul de acordare a punctajului pentru proba scrisã, care se afişeazã la finalizarea acestei probe, la locul desfãşurãrii concursului.
(3) Pentru a promova proba scrisã candidaţii trebuie sã obţinã un punctaj minim de 50 de puncte.
(4) Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.
ART. 13
(1) Interviul se susţine, de regulã, în cel mult 5 zile lucrãtoare de la data susţinerii probei scrise.
(2) Fiecare membru al comisiei poate adresa întrebãri candidaţilor.
(3) Interviul se noteazã cu puncte de la 1 la 100. Pentru promovarea probei interviului este necesar un punctaj minim de 50 de puncte.
ART. 14
(1) Acordarea punctajului pentru fiecare probã se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.
(2) Pentru promovarea concursului, punctajul final necesar este de minimum 100 de puncte, care se obţine prin cumularea punctajului obţinut la fiecare dintre cele douã probe.
ART. 15
(1) Este declarat admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru aceeaşi funcţie publicã, cu condiţia ca acesta sã fi obţinut punctajul minim necesar promovãrii.
(2) La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisã, iar dacã egalitatea se menţine, are prioritate cel care are specializãri în domeniul funcţiei publice pentru care a candidat.
ART. 16
(1) La finalizarea fiecãrei probe a concursului se întocmeşte câte un proces-verbal.
(2) La finalizarea concursului se întocmeşte un procesverbal care sã conţinã modul de desfãşurare a concursului şi rezultatele obţinute de candidaţi.
(3) Procesele-verbale sunt semnate de membrii comisiei de concurs sau, dupã caz, ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
ART. 17
(1) Dupã afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisã, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de 24 de ore de la data afişãrii punctajelor pentru proba scrisã, la sediul Parchetului Naţional Anticorupţie, sub sancţiunea decãderii din acest drept.
(2) Nu se admit contestaţii cu privire la notele obţinute la interviu.
ART. 18
Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul Parchetului Naţional Anticorupţie, imediat dupã soluţionarea contestaţiilor.
ART. 19
Comunicarea punctajelor şi a rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la sediul Parchetului Naţional Anticorupţie, în termen de maximum 3 zile lucrãtoare de la data susţinerii ultimei probe.
ART. 20
Candidaţii declaraţi admişi sunt numiţi, în condiţiile legii, pe baza punctajului final obţinut, în funcţiile publice pentru care au candidat, prin ordin al procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie.

CAP. III
Organizarea şi desfãşurarea concursului sau examenului pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual din cadrul Departamentului economico-financiar şi administrativ

ART. 21
(1) Concursul pentru ocuparea unor posturi vacante de personal contractual din cadrul Departamentului economico-financiar şi administrativ se organizeazã de Parchetul Naţional Anticorupţie.
(2) Data şi locul susţinerii concursului, tematica, numãrul posturilor vacante şi termenul pentru depunerea actelor de înscriere la concurs se aduc la cunoştinţã celor interesaţi prin afişare la sediul Parchetului Naţional Anticorupţie şi prin publicarea pe pagina de Internet a acestuia cu cel puţin 20 de zile înainte de data fixatã.
(3) Cererile de înscriere la concurs se adreseazã procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie şi se depun la sediul acestuia cu cel puţin 10 zile înainte de data concursului.
ART. 22
La concurs se pot înscrie persoanele care îndeplinesc urmãtoarele condiţii:
a) au cetãţenia românã, domiciliul în România şi capacitate deplinã de exerciţiu;
b) au studii în conformitate cu cerinţele postului;
c) nu au antecedente penale şi se bucurã de o bunã reputaţie;
d) sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei;
e) au promovat concursul sau examenul, organizat potrivit prezentului regulament.
ART. 23
(1) Candidaţii vor prezenta pentru înscrierea la concurs urmãtoarele acte:
a) copie de pe actul de identitate;
b) copie de pe actul doveditor al studiilor urmate;
c) certificat de cazier judiciar;
d) curriculum vitae;
e) copie de pe carnetul de muncã, dacã este cazul;
f) adeverinţã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare.
(2) Copiile de pe actele prevãzute la alin. (1) se prezintã însoţite de documentele originale, care se certificã pentru conformitate cu originalul de cãtre secretariatul comisiei de concurs, sau în copie legalizatã.
(3) Candidaţii vor depune şi o recomandare privind profilul profesional şi moral de la ultimul loc de muncã, dacã este cazul.
ART. 24
Concursul sau examenul constã în 3 etape, dupã cum urmeazã:
a) selectarea dosarelor de înscriere;
b) proba scrisã sau, dupã caz, proba practicã;
c) interviul.
ART. 25
În funcţie de specificul posturilor scoase la concurs şi de numãrul candidaţilor, procurorul general al Parchetului Naţional Anticorupţie stabileşte comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor, formate din câte 3 membri.
ART. 26
Timpul destinat pentru elaborarea lucrãrii scrise este de douã ore din momentul comunicãrii subiectelor.
ART. 27
(1) Corectarea lucrãrilor scrise se face pe baza unui barem stabilit de membrii comisiei de concurs.
(2) Lucrarea scrisã va fi notatã cu note de la 1 la 10 de cãtre fiecare membru al comisiei de concurs.
(3) Nota finalã a lucrãrii scrise va fi media aritmeticã a notelor acordate de cãtre fiecare membru al comisiei de concurs.
ART. 28
Pentru a fi declaraţi admişi la proba scrisã candidaţii trebuie sã obţinã cel puţin nota 7.
ART. 29
(1) Candidaţii nemulţumiţi de notele acordate pot depune contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişãrii rezultatelor.
(2) Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul Parchetului Naţional Anticorupţie, imediat dupã soluţionarea contestaţiilor.
ART. 30
Candidaţii pentru ocuparea posturilor vacante privind activitãţi administrative, de gospodãrire, de întreţinere-reparaţii, de deservire şi de serviciu vor susţine proba practicã în locul probei scrise.
ART. 31
(1) Criteriile de evaluare a candidaţilor la proba practicã se stabilesc în funcţie de natura posturilor vacante scoase la concurs.
(2) În urma susţinerii probei practice candidatul va fi declarat admis sau respins.
(3) Nu se admit contestaţii cu privire la rezultatele obţinute la proba practicã.
ART. 32
(1) Candidaţii declaraţi admişi la proba scrisã sau, dupã caz, la proba practicã vor susţine un interviu.
(2) Interviul se noteazã cu note de la 1 la 10 de cãtre fiecare membru al comisiei de concurs, iar nota finalã se stabileşte pe baza mediei aritmetice a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs sau examen.
(3) Nu se admit contestaţii cu privire la notele obţinute la interviu.
ART. 33
Media generalã de promovare a concursului sau examenului este de cel puţin 7.
ART. 34
(1) Repartizarea candidaţilor admişi la concurs sau examen se face în ordinea descrescãtoare a mediilor generale obţinute, în funcţie de posturile vacante existente.
(2) La medii egale, comisia de concurs va stabili candidatul declarat admis în raport cu nivelul studiilor de bazã sau suplimentare absolvite şi, în subsidiar, în raport cu vechimea în muncã.
ART. 35
Dispoziţiile cap. II se aplicã în mod corespunzãtor, în mãsura în care în prezentul capitol nu se dispune altfel.

CAP. IV
Dispoziţii finale

ART. 36
Lucrãrile scrise şi procesele-verbale privind rezultatele concursului sau examenului se anexeazã la dosarele personale ale candidaţilor declaraţi admişi.
ART. 37
Dosarele, lucrãrile scrise şi procesele-verbale referitoare la ceilalţi candidaţi, precum şi alte lucrãri privind concursul sau examenul se arhiveazã şi se pãstreazã potrivit nomenclatoarelor arhivistice.
ART. 38
Dispoziţiile <>Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicatã, cu modificãrile ulterioare, şi ale <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.209/2003 , în ceea ce priveşte categoria funcţionarilor publici din departament, precum şi dispoziţiile legislaţiei muncii referitoare la personalul contractual sunt aplicabile în mãsura în care prezentul regulament nu dispune altfel.

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016