Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 26 februarie 2004  de organizare si functionare a Administratiei Nationale Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 26 februarie 2004 de organizare si functionare a Administratiei Nationale "Apele Romane"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 18 martie 2004
CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Administraţia Naţionalã "Apele Române", cu statut de regie autonomã de interes public naţional, are personalitate juridicã, se aflã sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului, funcţioneazã pe bazã de gestiune economicã şi autonomie financiarã şi îşi desfãşoarã activitatea pe baza reglementãrilor legale în vigoare şi a prezentului regulament.
ART. 2
Sediul Administraţiei Naţionale "Apele Române" este în municipiul Bucureşti, str. Edgar Quinet nr. 6, sectorul 1.

CAP. II
Scopul

ART. 3
(1) Administraţia Naţionalã "Apele Române" aplicã strategia şi politica naţionalã în domeniul gospodãririi cantitative şi calitative a resurselor de apã, scop în care acţioneazã pentru cunoaşterea resurselor de apã, conservarea, folosirea raţionalã şi protecţia resurselor de apã împotriva epuizãrii şi degradãrii, în vederea asigurãrii unei dezvoltãri durabile, prevenirea efectivelor distructive ale apelor, reconstrucţia ecologicã a cursurilor de apã, asigurarea supravegherii hidrologice şi hidrogeologice, implementarea prevederilor legislaţiei armonizate cu directivele Uniunii Europene în domeniul gospodãririi durabile a resurselor de apã şi conservarea ecosistemelor acvatice şi a zonelor umede.
(2) Pentru realizarea scopului prevãzut la alin. 1, Administraţia Naţionalã "Apele Române" coordoneazã şi rãspunde de modul de folosire a resurselor de apã de suprafaţã şi subterane pe ansamblul teritoriului ţãrii şi de exploatarea lucrãrilor de gospodãrire a apelor şi colaboreazã cu toţi deţinãtorii altor lucrãri construite pe ape sau în legãturã cu apele.

CAP. III
Obiect de activitate şi atribuţii

ART. 4
Administraţia Naţionalã "Apele Române" administreazã apele din domeniul public al statului şi infrastructura Sistemului naţional de gospodãrire a apelor, formatã din lacuri de acumulare, diguri de apãrare împotriva inundaţiilor, canale, derivaţii, prize de apã şi alte lucrãri specifice, precum şi infrastructura sistemelor naţionale de veghe hidrologicã, hidrogeologicã şi de monitorizare a calitãţii resurselor de apã aflate în patrimoniul sãu, în scopul cunoaşterii şi al gestionãrii unitare pe ansamblul ţãrii a resurselor de apã de suprafaţã şi subteranã.
ART. 5
Administraţia Naţionalã "Apele Române" are urmãtorul obiect de activitate:
1. gospodãrirea unitarã, durabilã a resurselor de apã de suprafaţã şi subteranã şi protecţia acestora împotriva epuizãrii şi degradãrii, precum şi repartiţia raţionalã şi echilibratã a acestor resurse;
2. administrarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi modernizarea Sistemului naţional de gospodãrire a apelor aflat în administrarea sa;
3. administrarea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor şi bãlţilor în starea lor naturalã sau amenajatã, a falezei şi plajei mãrii, a zonelor umede şi a celor protejate aflate în patrimoniu;
4. administrarea, exploatarea şi întreţinerea infrastructurii Sistemului naţional de veghe hidrologicã şi hidrogeologicã;
5. administrarea, exploatarea şi întreţinerea Sistemului naţional de supraveghere a calitãţii resurselor de apã;
6. realizarea sistemului informatic şi de telecomunicaţii în unitãţile sistemului de gospodãrire a apelor; elaborarea de produse software în domeniul gospodãririi apelor, hidrologiei şi hidrogeologiei;
7. valorificarea complexã a apelor ca resursã economicã, cu potenţialele şi uzufructul acestora, realizarea serviciilor specifice şi comune de gospodãrire a apelor şi executarea acestora pe bazã de contracte economice încheiate cu beneficiarii;
8. asigurarea funcţiilor de unic prestator al serviciilor specifice de gospodãrire a apelor;
9. valorificarea potenţialului hidromecanic, hidroenergetic din administrarea proprie şi a nãmolului din lacurile naturale şi asigurarea potenţialului turistic şi de agrement al Dunãrii, râurilor, lacurilor, al mãrii teritoriale, al plajelor apelor de suprafaţã şi al plajei Mãrii Negre.
ART. 6
(1) Atribuţiile Administraţiei Naţionale "Apele Române" sunt urmãtoarele:
1. elaborarea balanţei apei, pe bazine hidrografice şi la nivelul ţãrii, elaborarea şi urmãrirea aplicãrii planurilor de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare, pe bazine hidrografice, precum şi coordonarea elaborãrii de cãtre utilizatorii de apã a programelor de restricţii în alimentarea cu apã în caz de secetã;
2. colaborarea permanentã cu comisiile de dezastre, cu unitãţile de ordine publicã, cu autoritãţile administraţiei publice locale, pentru sãnãtate şi altele, pentru înlãturarea cauzelor şi efectelor poluãrilor accidentale;
3. elaborarea şi ţinerea la zi a cadastrului apelor şi a drepturilor de folosire a apelor;
4. inventarierea şi ţinerea la zi a patrimoniului de interes public şi privat al statului aflat în administrare;
5. aplicarea mecanismului economic specific domeniului gospodãririi cantitative şi calitative a apelor;
6. conservarea, protecţia şi restaurarea resurselor de apã de suprafaţã şi subteranã şi a ecosistemelor acvatice pentru atingerea stãrii bune a apelor;
7. coordonarea exploatãrii lacurilor de acumulare, pe bazine hidrografice, indiferent de deţinãtorul acestora; dispunerea în perioadele de ape mari, în caz de poluãri accidentale, precum şi în caz de introducere a restricţiilor în alimentarea cu apã, a mãsurilor operative obligatorii în legãturã cu exploatarea acestora, elaborarea regulamentelor de exploatare bazinalã;
8. organizarea şi desfãşurarea activitãţii de urmãrire a comportãrii în timp a construcţiilor hidrotehnice din administrare;
9. stabilirea programului de mãsuri şi coordonarea implementãrii acestuia pentru fiecare unitate hidrograficã în vederea atingerii unei stãri bune a apelor;
10. realizarea registrului zonelor protejate în conformitate cu prevederile legislaţiei armonizate cu directivele Uniunii Europene;
11. monitorizarea stãrii şi evoluţiei cantitative şi calitative a apelor;
12. efectuarea de analize fizico-chimice, biologice şi bacteriologice pentru apã şi sedimente;
13. elaborarea diagnozelor şi prognozelor hidrologice şi avertizarea în caz de producere a fenomenelor hidrologice periculoase; reprezentarea României la Organizaţia Meteorologicã Mondialã, pe linie de hidrologie;
14. avizarea lucrãrilor ce se executã pe ape sau au legãturã cu apele, eliberarea autorizaţiilor de gospodãrire a apelor;
15. controlul utilizatorilor de apã şi al lucrãrilor construite pe ape şi în legãturã cu apele, din punct de vedere al funcţionãrii şi al încadrãrii în prevederile avizelor şi autorizaţiilor de gospodãrire a apelor, precum şi al respectãrii legislaţiei în domeniul apelor prin personal special împuternicit;
16. apãrarea împotriva inundaţiilor prin lucrãrile de gospodãrire a apelor aflate în administrarea sa şi constituirea stocului de materiale şi mijloace specifice de apãrare împotriva inundaţiilor aferente acestora;
17. asigurarea secretariatelor tehnice permanente în domeniul apãrãrii împotriva inundaţiilor; participarea la coordonarea acţiunilor de apãrare împotriva inundaţiilor şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi la pregãtirea populaţiei pentru apãrarea împotriva inundaţiilor prin exerciţii periodice de simulare;
18. avertizarea şi intervenţia în caz de producere a fenomenelor hidrologice periculoase şi de accidente la construcţiile din administrare;
19. elaborarea planurilor de apãrare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice din administrare, a celor pe bazine hidrografice, precum şi acordarea asistenţei tehnice la elaborarea de cãtre utilizatorii de apã şi comisiile locale a planurilor proprii de apãrare;
20. participarea în caz de producere a poluãrilor accidentale la activitãţile operative de avertizare a utilizatorilor de apã şi a autoritãţilor administraţiei publice din aval, de eliminare a cauzelor şi de diminuare a efectelor de monitorizarea propagãrii undei poluante;
21. elaborarea şi urmãrirea aplicãrii planurilor bazinale de prevenire şi de înlãturare a efectelor poluãrilor accidentale, coordonarea elaborãrii de cãtre utilizatorii de apã a planurilor proprii de prevenire şi de combatere a poluãrilor accidentale, precum şi asigurarea unei protecţii sporite şi îmbunãtãţirea mediului acvatic prin mãsuri specifice de reducere progresivã a poluãrii;
22. intervenţia în scopul reducerii treptate a poluãrii apelor subterane şi a prevenirii poluãrii ulterioare a acestora;
23. evaluarea daunelor produse şi a valorii serviciilor executate de Administraţia Naţionalã "Apele Române", pentru monitorizarea şi combaterea poluãrii accidentale şi recuperarea acestora de la poluator;
24. participarea la conservarea, protejarea şi restaurarea ecosistemelor acvatice, la protecţia faunei şi florei acvatice şi a ecosistemelor terestre în interdependenţa cu cele acvatice;
25. constituirea şi ţinerea la zi a Fondului naţional de date hidrologice, hidrogeologice şi de gospodãrire a apelor, prin validarea de fond şi stocarea datelor şi a informaţiilor specifice colectate de unitãţile proprii, de alte unitãţi specializate autorizate şi de utilizatorii de apã;
26. realizarea de anuare, sinteze, studii şi cercetãri de hidrologie, hidrogeologie, gospodãrire a apelor şi de mediu, instrucţiuni şi monografii, studii de impact, scheme de amenajare, bilanţuri de mediu;
27. elaborarea schemelor directoare de amenajare şi management al apelor pe bazine hidrografice sau grupuri de bazine hidrografice;
28. urmãrirea promovãrii şi executãrii de lucrãri noi în domeniul gospodãririi apelor din alocaţii bugetare;
29. asigurarea proiectãrii lucrãrilor de întreţinere şi reparaţii, a lucrãrilor de gospodãrire a apelor din administrare, precum şi a altor lucrãri;
30. asigurarea realizãrii de lucrãri de amenajare a cursurilor de apã şi a altor lucrãri de investiţii, acordarea asistenţei tehnice de specialitate;
31. efectuarea analizei de impact a activitãţii umane asupra situaţiei apelor de suprafaţã şi a apelor subterane;
32. îndeplinirea procedurii de instituire a regimului de supraveghere specialã la folosinţe în condiţiile legii şi urmãrirea realizãrii acestuia;
33. efectuarea de audituri, inspecţii, expertize, consultanţã, recepţia calitãţii serviciilor şi lucrãrilor de construcţiimontaj şi a lucrãrilor de punere în siguranţã a construcţiilor hidrotehnice;
34. participarea la activitãţile internaţionale de schimb de date şi informaţii, la reuniuni tehnico-ştiinţifice, studii şi proiecte în domeniul gospodãririi apelor, hidrologiei şi hidrogeologiei;
35. asigurarea aplicãrii prevederilor convenţiilor şi a altor acorduri internaţionale din domeniul apelor la care România este parte şi a implementãrii prevederilor legislaţiei armonizate cu directivele Uniunii Europene din domeniul gospodãririi resurselor de apã;
36. iniţierea de acţiuni de cooperare tehnico-ştiinţificã în domeniul gospodãririi apelor, hidrologiei şi hidrogeologiei cu agenţi economici şi autoritãţi publice din ţarã şi din strãinãtate;
37. propunerea de tarife pentru serviciile specifice de gospodãrire a apelor şi de actualizare a acestora conform legislaţiei în vigoare;
38. efectuarea altor servicii comune de gospodãrire a apelor, de hidrologie, hidrogeologie, analize de laborator, asistenţã tehnicã, reparaţii la construcţii hidrotehnice şi altele asemenea;
39. gestionarea brevetelor şi a documentelor privind protecţia proprietãţii intelectuale pentru care Administraţia Naţionalã "Apele Române" este titularã;
40. asigurarea pregãtirii şi perfecţionãrii personalului;
41. promovarea imaginii în context economic şi social, activitãţi de informare directã şi de sensibilizare a publicului şi mass-media în problemele apei;
42. editarea, tipãrirea şi comercializarea de publicaţii tehnice în domeniul apelor;
43. urmãrirea corelãrii lucrãrilor şi activitãţilor desfãşurate pe ape sau în legãturã cu acestea cu prevederile schemelor de amenajare şi gospodãrire a bazinelor hidrografice;
44. asigurarea secretariatelor tehnice ale comitetelor de bazin şi participãrii publicului la luarea deciziilor în domeniul gospodãririi apelor şi furnizarea de informaţii corespunzãtoare cu privire la mãsurile planificate şi prezentarea de rapoarte privind evoluţia punerii în aplicare a acestora;
45. gestionarea Fondului apelor potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
46. valorificarea materialelor locale provenite din lucrãrile de întreţinere a cursurilor de apã şi a lacurilor de acumulare, a barajelor şi digurilor.
(2) Administraţia Naţionalã "Apele Române" îndeplineşte orice alte activitãţi ori servicii necesare realizãrii obiectului de activitate.

CAP. IV
Patrimoniul

ART. 7
Administraţia Naţionalã "Apele Române" are un patrimoniu compus din domeniul public al statului, în valoare de 27.834 miliarde lei şi din patrimoniul propriu în valoare de 4.598 miliarde lei, calculate pe baza balanţei de verificare întocmite la data de 30 septembrie 2003.
ART. 8
Administraţia Naţionalã "Apele Române", în exercitarea dreptului sãu de administrator, posedã, foloseşte şi dispune în mod autonom de bunurile pe care le are în patrimoniu şi de uzufructul acestora, dupã caz, în vederea realizãrii scopului pentru care a fost constituitã.

CAP. V
Structura organizatoricã şi funcţionalã

ART. 9
(1) Administraţia Naţionalã "Apele Române" are în structura sa direcţii de ape, organizate pe bazine şi grupuri de bazine hidrografice, şi în subordine unitãţi fãrã personalitate juridicã prevãzute la lit. B din anexa nr. 2 la <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 107/2002 .
(2) Direcţiile de ape din structura organizatoricã a Administraţiei Naţionale "Apele Române" au statut de sucursale de administrare a bazinelor hidrografice, iar sistemele de gospodãrire a apelor sunt sedii secundare cu statut de puncte de lucru.
ART. 10
Unitãţile prevãzute la art. 9 au aceleaşi competenţe economico-financiare ca şi Administraţia Naţionalã "Apele Române", efectuând operaţiuni contabile pânã la nivelul balanţei de verificare, în condiţiile legislaţiei în vigoare, iar în ceea ce priveşte competenţele juridice, sunt împuternicite sã încheie contracte şi sã reprezinte instituţia în litigiile cu agenţi economici sau cu persoane fizice.
ART. 11
Structura organizatoricã a Administraţiei Naţionale "Apele Române" se aprobã de consiliul de administraţie.
ART. 12
Atribuţiile, competenţele şi sarcinile unitãţilor prevãzute la art. 9 se stabilesc de cãtre consiliul de administraţie prin regulamentul de organizare şi funcţionare al acestora în conformitate cu cerinţele legislaţiei armonizate cu directivele Uniunii Europene în domeniul gospodãririi resurselor de apã.
ART. 13
(1) Comitetul director al Administraţiei Naţionale "Apele Române" este condus de directorul general şi este compus din directorii executivi din sediul central şi ai direcţiilor de ape, al Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodãrire a Apelor şi al Exploatãrii Complexe Stânca-Costeşti.
(2) Comitetul director al Administraţiei Naţionale "Apele Române" funcţioneazã în baza unui regulament aprobat de consiliul de administraţie şi se întruneşte la convocarea directorului general.

CAP. VI
Organele de conducere

ART. 14
(1) Conducerea Administraţiei Naţionale "Apele Române" se asigurã prin:
- consiliul de administraţie;
- directorul general.
(2) Consiliul de administraţie se numeşte prin ordin al ministrului agriculturii, pãdurilor, apelor şi mediului şi este compus din 7 membri, din care unul este directorul general care îndeplineşte şi funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie. Din consiliul de administraţie fac parte în mod obligatoriu un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului, precum şi specialişti în domeniul de activitate al Administraţiei Naţionale "Apele Române", numiţi dintre salariaţii acesteia sau din alte unitãţi.
(3) Membrii consiliului de administraţie sunt plãtiţi cu o indemnizaţie care reprezintã 20% din salariul directorului general.
(4) Consiliul de administraţie îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare şi hotãrãşte în toate problemele privind activitatea Administraţiei Naţionale "Apele Române", cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.
(5) Membrii consiliului de administraţie rãspund individual sau solidar pentru prejudiciile provocate Administraţiei Naţionale "Apele Române", ca urmare a încãlcãrii prevederilor legale sau ca urmare a unei administrãri necorespunzãtoare a acesteia. În astfel de situaţii ei vor fi revocaţi de cãtre ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor şi mediului.
ART. 15
(1) Membrii consiliului de administraţie se numesc pe o perioadã de 4 ani, 2 dintre ei putând fi înlocuiţi la fiecare 2 ani.
(2) În situaţia în care se creeazã un loc vacant în consiliul de administraţie, ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor şi mediului numeşte un nou membru pentru completarea locului vacant, el urmând a funcţiona pânã la expirarea mandatului predecesorului sãu.
(3) Preşedintele consiliului de administraţie propune ministrului agriculturii, pãdurilor, apelor şi mediului revocarea şi înlocuirea unui membru necorespunzãtor sau dacã acesta solicitã înlocuirea din motive personale.
ART. 16
(1) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau la cererea a cel puţin 3 dintre membrii sãi.
(2) Directorul general, în calitate de preşedinte al consiliului de administraţie, conduce lucrãrile şedinţelor. În lipsa acestuia, lucrãrile sunt conduse de un alt membru, delegat cu atribuţii de reprezentare de cãtre directorul general.
(3) Preşedintele numeşte un secretar din afara membrilor consiliului de administraţie.
(4) Convocãrile pentru întrunirile consiliului de administraţie se vor face cu cel puţin 5 zile înainte de data programatã a şedinţei şi vor cuprinde locul şi ora la care se va ţine şedinţa, precum şi ordinea de zi.
(5) Pentru validitatea hotãrârilor este necesarã prezenţa majoritãţii numãrului membrilor consiliului de administraţie, iar hotãrârile se iau cu majoritatea membrilor prezenţi, prin vot deschis.
(6) Dezbaterile consiliului de administraţie se consemneazã în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de cãtre preşedintele consiliului de administraţie.
(7) Procesul-verbal va cuprinde hotãrârile luate, numãrul de voturi întrunite şi opiniile separate şi va trebui semnat de cãtre toţi membrii consiliului de administraţie participanţi la şedinţã şi de secretar.
(8) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redacteazã hotãrârea acestuia, care se semneazã de cãtre preşedinte.
ART. 17
(1) Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul de organizare şi de funcţionare propriu, o parte din atribuţiile sale directorului general al Administraţiei Naţionale "Apele Române".
(2) La întrunirile consiliului de administraţie la care sunt convocaţi, împuterniciţii directorului general vor prezenta rapoarte scrise despre operaţiunile pe care le-au executat.
(3) Pentru analizarea şi soluţionarea unor probleme complexe, consiliul de administraţie poate apela, pentru consultanţã, la experţi, specialişti din diferite sectoare, activitatea acestora urmând a fi plãtitã conform prevederilor legale.
ART. 18
Consiliul de administraţie are urmãtoarele atribuţii:
a) aprobã structura organizatoricã a Administraţiei Naţionale "Apele Române";
b) aprobã proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi situaţia financiarã;
c) supune anual Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului, în termen de 60 de zile de la data încheierii exerciţiului financiar, raportul consiliului de administraţie cu privire la activitatea Administraţiei Naţionale "Apele Române", situaţia financiarã pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs;
d) analizeazã activitatea economicã a direcţiilor de ape şi a celorlalte unitãţi şi încadrarea acestora în prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli şi stabileşte mãsurile corespunzãtoare;
e) hotãrãşte, în condiţiile legii, asocierea cu alte regii şi societãţi comerciale pentru realizarea de activitãţi de interes comun;
f) aprobã solicitãri de credite pentru desfãşurarea activitãţii;
g) aprobã lista de utilaj-dotare a Administraţiei Naţionale "Apele Române";
h) aprobã scoaterea din uz şi casarea mijloacelor fixe din patrimoniul propriu al Administraţiei Naţionale "Apele Române", conform legii;
i) aprobã orice alte mãsuri pentru activitatea Administraţiei Naţionale "Apele Române", cu excepţia celor date potrivit legii în competenţa altor organe.
ART. 19
(1) Directorul general reprezintã Administraţia Naţionalã "Apele Române" în raporturile acesteia cu persoanele juridice şi persoanele fizice, pentru aceasta fiind învestit de cãtre consiliul de administraţie cu puteri decizionale, şi este şi ordonator secundar de credite.
(2) La numirea în funcţie a directorului general, acestuia îi vor fi stabilite şi drepturile salariale lunare de care va beneficia.
(3) Atribuţiile directorului general sunt stabilite prin contractul de performanţã în conformitate cu prevederile legale.

CAP. VII
Finanţarea activitãţii proprii. Bugetul de venituri şi cheltuieli

ART. 20
Cheltuielile curente şi de capital ale Administraţiei Naţionale "Apele Române" se vor asigura din venituri proprii rezultate din aplicarea mecanismului economic specific în domeniul gospodãririi cantitative şi calitative a apelor, conform legislaţiei.
ART. 21
(1) De la bugetul de stat, bugetele locale şi din surse proprii ale persoanelor fizice şi juridice se vor asigura cheltuielile pentru:
- acţiunile operative de interes public de apãrare împotriva inundaţiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice, precum şi cele pentru constituirea stocului de materiale şi mijloace de apãrare;
- întreţinerea şi repararea lucrãrilor cu rol de apãrare împotriva inundaţiilor, refacerea şi repunerea în funcţiune a lucrãrilor de gospodãrire a apelor afectate de calamitãţi naturale sau alte evenimente deosebite.
(2) Realizarea sarcinilor rezultate din aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale din domeniul apelor, precum şi pentru implementarea directivelor Uniunii Europene şi a programelor de preaderare din domeniul gospodãririi apelor se asigurã din surse proprii, Fondul apelor şi în completare de la bugetul de stat în limita sumelor alocate cu aceastã destinaţie în bugetul autoritãţii publice centrale care rãspunde de gospodãrirea apelor.
(3) Finanţarea investiţiilor privind lucrãrile, construcţiile sau instalaţiile de gospodãrire a apelor, declarate de utilitate publicã potrivit legii, se asigurã de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupã caz.
ART. 22
(1) Administraţia Naţionalã "Apele Române" întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţia financiarã.
(2) Administraţia Naţionalã "Apele Române" va conduce evidenţa contabilã pe unitãţile din subordine şi va întocmi anual situaţia financiarã pentru aceste activitãţi, având în vedere normele metodologice în vigoare.
(3) Situaţia financiarã se aprobã potrivit legii.
(4) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Naţionale "Apele Române" se aprobã prin hotãrâre a Guvernului.
ART. 23
(1) Administraţia Naţionalã "Apele Române", în baza prevederilor legii bugetului anual, îşi poate prevedea în bugetul propriu cheltuieli sociale, culturale şi sportive pentru personalul angajat cu contract individual de muncã.
(2) Administraţia Naţionalã "Apele Române" poate sponsoriza activitãţi şi acţiuni, potrivit legii, în baza contractelor încheiate cu beneficiarii. În aceleaşi condiţii se poate efectua actul de mecenat.
ART. 24
Exerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecãrui an.
ART. 25
Controlul intern al activitãţii economico-financiare se realizeazã de cãtre organele de specialitate ale Administraţiei Naţionale "Apele Române".

CAP. VIII
Personalul

ART. 26
(1) Echipa managerialã este formatã din directorii direcţiilor din aparatul propriu al Administraţiei Naţionale "Apele Române" şi din directorii, directorii economici şi directorii tehnici ai unitãţilor subordonate.
(2) Membrii echipei manageriale sunt numiţi, suspendaţi sau eliberaţi din funcţie de directorul general al Administraţiei Naţionale "Apele Române", cu avizul consiliului de administraţie.
(3) Personalul de execuţie al Administraţiei Naţionale "Apele Române" şi al unitãţilor subordonate este angajat sau concediat potrivit Codului muncii şi contractului colectiv de muncã.
(4) Salarizarea se face în conformitate cu prevederile legale şi prevederile contractului colectiv de muncã.
(5) Drepturile şi obligaţiile personalului Administraţiei Naţionale "Apele Române" sunt stabilite prin contractul colectiv de muncã şi prin contractele individuale de muncã, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

CAP. IX
Dispoziţii finale

ART. 27
Relaţiile cu regiile autonome, cu societãţi comerciale din ţarã şi din strãinãtate, cu persoane fizice, precum şi cu statul se desfãşoarã în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare şi pe bazã contractualã în condiţiile legii.
ART. 28
Prezentul regulament de organizare şi funcţionare se completeazã cu reglementãrile legale în vigoare.

------------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016