Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
REGULAMENT din 25 mai 2011 privind desfasurarea activitatii comisiei de disciplina pentru cercetarea abaterilor disciplinare ale personalului de probatiune
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 25 mai 2011  privind desfasurarea activitatii comisiei de disciplina pentru cercetarea abaterilor disciplinare ale personalului de probatiune    Twitter Facebook
Cautare document

REGULAMENT din 25 mai 2011 privind desfasurarea activitatii comisiei de disciplina pentru cercetarea abaterilor disciplinare ale personalului de probatiune

EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 14 iunie 2011


    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Personalul de probaţiune rãspunde disciplinar în cazul sãvârşirii unor abateri de la îndatoririle de serviciu, precum şi în cazul manifestãrii unui comportament care dãuneazã interesului serviciului şi prestigiului justiţiei.
    (2) Abaterea disciplinarã constã într-o acţiune sau inacţiune în legãturã cu munca, sãvârşitã cu vinovãţie, prin care normele legale, regulamentul intern, codul deontologic sau dispoziţiile legale date de conducãtorii ierarhici sunt încãlcate de consilierul de probaţiune, şeful serviciului sau de inspectorul de probaţiune.
    ART. 2
    Sunt abateri disciplinare faptele prevãzute la art. 73 din Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului de probaţiune, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare Statut.
    ART. 3
    (1) Sancţiunile disciplinare aplicabile personalului de probaţiune sunt prevãzute la art. 74 alin. (1) din Statut.
    (2) Sancţiunile disciplinare prevãzute la art. 74 alin. (1) lit. b)-e) din Statut se aplicã de ministrul justiţiei, la propunerea comisiei de disciplinã.
    (3) Pentru aceeaşi abatere disciplinarã se poate aplica o singurã sancţiune.

    CAP. II
    Constituirea şi atribuţiile comisiei de disciplinã

    ART. 4
    (1) Comisia de disciplinã se constituie, prin ordin al ministrului justiţiei, din reprezentanţi ai Direcţiei de probaţiune din cadrul Ministerului Justiţiei, în termen de cel mult 15 zile lucrãtoare de la data înregistrãrii sesizãrii privind constituirea acestei comisii.
    (2) Dacã procedura cercetãrii disciplinare se desfãşoarã faţã de un inspector de probaţiune, din comisia de disciplinã va face parte şi un reprezentant al Direcţiei resurse umane din cadrul Ministerului Justiţiei.
    (3) Comisia de disciplinã se dizolvã la data clasãrii cazului sau la data finalizãrii raportului comisiei de disciplinã cu privire la soluţionarea cazului.
    ART. 5
    (1) Comisia de disciplinã este alcãtuitã din 3 membri, numiţi de ministrul justiţiei, la propunerea directorului Direcţiei de probaţiune.
    (2) În cazul prevãzut la art. 4 alin. (2) reprezentantul Direcţiei resurse umane care face parte din comisia de disciplinã este numit de ministrul justiţiei la propunerea directorului Direcţiei resurse umane.
    (3) Ministrul justiţiei, la propunerea directorului Direcţiei de probaţiune, desemneazã dintre membrii comisiei constituite conform alin. (1) persoana care îndeplineşte atribuţiile de preşedinte al comisiei de disciplinã.
    (4) Atunci când este cazul, pentru anumiţi membri ai comisiei de disciplinã pot fi numiţi şi membri supleanţi.
    ART. 6
    (1) Comisia de disciplinã are un secretar, desemnat prin ordinul de constituire a comisiei, din rândul personalului Direcţiei de probaţiune sau pentru cazul prevãzut la art. 4 alin. (2) din personalul Direcţiei resurse umane.
    (2) Atunci când este cazul, poate fi numit un secretar supleant.
    (3) Secretarul titular şi supleantul acestuia nu sunt membri ai comisiei de disciplinã.
    ART. 7
    Nu poate fi membrã în comisia de disciplinã persoana care:
    a) este soţ, rudã sau afin pânã la gradul al IV-lea inclusiv cu persoana cercetatã disciplinar;
    b) a fost sancţionatã disciplinar în ultimii 3 ani;
    c) a participat, în calitate de inspector de probaţiune la realizarea unei inspecţii în serviciul de probaţiune, ocazie cu care s-au constatat faptele care fac obiectul cercetãrii disciplinare.
    ART. 8
    Comisia de disciplinã are urmãtoarele atribuţii principale:
    a) cerceteazã abaterile disciplinare pentru care a fost sesizatã;
    b) întocmeşte un raport cu privire la cazul cu care a fost sesizatã, pe care îl înainteazã ministrului justiţiei;
    c) propune în cuprinsul raportului prevãzut la lit. b) clasarea, aplicarea sau neaplicarea uneia dintre sancţiunile disciplinare prevãzute de Statut.
    ART. 9
    Preşedintele comisiei de disciplinã are ca atribuţii principale:
    a) stabileşte, dupã consultarea celorlalţi membri ai comisiei de disciplinã, locul, data şi ora când au loc şedinţele comisiei de disciplinã;
    b) conduce şedinţele comisiei de disciplinã;
    c) convoacã membrii comisiei de disciplinã, persoana cu a cãrei faptã a fost sesizatã comisia, persoana care a formulat sesizarea, precum şi orice persoane a cãror audiere este necesarã în soluţionarea cauzei;
    d) coordoneazã activitatea comisiei de disciplinã şi a secretarului acesteia.
    ART. 10
    Atribuţiile principale ale secretarului comisiei de disciplinã sunt urmãtoarele:
    a) înregistreazã şi ţine evidenţa sesizãrilor şi a altor documente înaintate comisiei de disciplinã ori emise de aceasta;
    b) efectueazã lucrãrile necesare desfãşurãrii cercetãrii disciplinare;
    c) transmite convocãrile persoanelor care urmeazã sã fie audiate de comisia de disciplinã;
    d) la solicitarea preşedintelui comisiei de disciplinã redacteazã anumite documente necesare derulãrii cercetãrii disciplinare.
    ART. 11
    Activitatea comisiei de disciplinã are la bazã urmãtoarele principii:
    a) prezumţia de nevinovãţie, conform cãruia se prezumã cã persoana supusã cercetãrii este nevinovatã atât timp cât vinovãţia sa nu a fost doveditã;
    b) garantarea dreptului la apãrare, conform cãruia se recunoaşte dreptul persoanei împotriva cãreia a fost îndreptatã sesizarea de a fi audiatã, de a prezenta dovezi în apãrarea sa şi de a fi asistatã de un apãrãtor ori de a fi reprezentatã;
    c) celeritatea procedurii, care presupune obligaţia comisiei de disciplinã de a proceda fãrã întârziere la soluţionarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate şi a regulilor prevãzute de prezentul regulament;
    d) contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilitãţii persoanelor aflate pe poziţii divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legãturã cu abaterea disciplinarã pentru care a fost sesizatã comisia de disciplinã;
    e) proporţionalitatea, conform cãruia trebuie respectat un raport corect între gravitatea abaterii disciplinare, circumstanţele sãvârşirii acesteia şi sancţiunea disciplinarã propusã a fi aplicatã;
    f) legalitatea sancţiunii, conform cãruia comisia de disciplinã nu poate propune decât sancţiunile disciplinare prevãzute de lege;
    g) unicitatea sancţiunii, conform cãruia pentru o abatere disciplinarã nu se poate aplica decât o singurã sancţiune disciplinarã.
    ART. 12
    (1) Comisia de disciplinã se constituie la sesizarea:
    a) şefului serviciului de probaţiune în care îşi desfãşoarã activitatea persoana a cãrei faptã este sesizatã;
    b) directorului Direcţiei de probaţiune.
    (2) Sesizarea trebuie sã cuprindã:
    a) numele, prenumele şi funcţia persoanei care a formulat sesizarea;
    b) numele, prenumele şi, dacã este posibil, serviciul în care îşi desfãşoarã activitatea persoana a cãrei faptã este sesizatã;
    c) descrierea faptei care constituie obiectul sesizãrii;
    d) arãtarea dovezilor pe care se sprijinã sesizarea;
    e) data şi semnãtura celui ce formuleazã sesizarea.
    (3) Sesizarea se formuleazã în scris şi este însoţitã, atunci când este posibil, de dovezile care o susţin.
    (4) În situaţia când sesizarea nu este însoţitã de elementele prevãzute la alin. (2) lit. b), c) şi d), preşedintele comisiei de disciplinã sau unul dintre membrii acesteia, delegat de acesta, va pune în vedere persoanei care a formulat sesizarea sã realizeze completãrile necesare.
    (5) Dacã din cuprinsul sesizãrii nu rezultã date suficiente despre fapta ori persoana care a depus sesizarea sau în cazul în care persoana care a formulat sesizarea nu realizeazã completãrile solicitate de comisia de disciplinã potrivit alin. (4), sesizarea poate fi clasatã.
    (6) Dacã pe parcursul cercetãrii disciplinare, şeful serviciului de probaţiune sau directorul Direcţiei de probaţiune constatã sãvârşirea şi a altor fapte de cãtre persoana cercetatã ori participarea şi a altor persoane la faptele cercetate, acesta poate completa sesizarea iniţialã şi cu privire la aceste fapte ori persoane.

    CAP. III
    Desfãşurarea cercetãrii prealabile

    ART. 13
    Şedinţele comisiei de disciplinã nu sunt publice.
    ART. 14
    Pentru aplicarea unei sancţiuni disciplinare sunt obligatorii efectuarea cercetãrii prealabile şi audierea persoanei, cu excepţia situaţiei când persoana cercetatã nu se prezintã, fãrã un motiv obiectiv, la convocarea fãcutã de preşedintele comisiei de disciplinã.
    ART. 15
    (1) Persoana supusã cercetãrii disciplinare prealabile va fi convocatã în scris în vederea audierii, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.
    (2) Convocarea se poate face prin scrisoare recomandatã, prin înştiinţare scrisã de luare la cunoştinţã prin semnãturã, prin fax, e-mail sau prin orice alt mijloc de comunicare ce permite confirmarea primirii convocãrii.
    (3) Convocarea, audierea persoanei cercetate, atunci când se prezintã, precum şi verificarea apãrãrilor acesteia sunt obligatorii. Persoanei a cãrei faptã constituie obiectul sesizãrii i se comunicã o copie de pe sesizarea îndreptatã împotriva sa, sub sancţiunea nulitãţii raportului întocmit de comisia de disciplinã la terminarea cercetãrii prealabile.
    (4) Poate fi convocatã şi persoana care a înaintat sesizarea comisiei de disciplinã sau orice altã persoanã ale cãrei declaraţii pot ajuta la soluţionarea cauzei. Decizia convocãrii acestor persoane aparţine comisiei de disciplinã.
    (5) Persoana cercetatã are dreptul sã ia cunoştinţã de toate actele cercetãrii şi poate solicita administrarea de probe în apãrare.
    (6) Refuzul persoanei cercetate de a se prezenta în faţa comisiei de disciplinã sau de a face declaraţii se consemneazã într-un proces-verbal şi nu împiedicã finalizarea cercetãrii prealabile.
    (7) În cazul în care se constatã imposibilitatea obiectivã a persoanei cercetate de a se prezenta în faţa comisiei de disciplinã sau de a face declaraţii, comisia de disciplinã poate suspenda cursul cercetãrii disciplinare pânã la încetarea cauzelor care au determinat suspendarea.
    ART. 16
    (1) Lucrãrile comisiei de disciplinã se consemneazã într-un proces-verbal ce va fi semnat de toţi membrii acesteia, în care se consemneazã dacã persoana cercetatã a fost prezentã.
    (2) În cadrul cercetãrii prealabile se vor stabili faptele şi urmãrile acestora, împrejurãrile în care au fost sãvârşite, precum şi orice date concludente ce pot fi avute în vedere pentru încadrarea faptei ca abatere disciplinarã şi pentru aprecierea vinovãţiei sau nevinovãţiei persoanei cercetate.
    (3) Audierea persoanei cercetate se consemneazã în scris sau se înregistreazã audio de cãtre secretarul comisiei de disciplinã, sub sancţiunea nulitãţii.
    (4) În cursul cercetãrii disciplinare prealabile, persoana cercetatã are dreptul sã formuleze şi sã susţinã toate apãrãrile în favoarea sa, aducând toate probele pe care le considerã necesare. Persoana cercetatã are dreptul sã cunoascã toate actele cercetãrii.
    (5) Rezultatul cercetãrii prealabile este consemnat într-un raport.
    ART. 17
    (1) În conţinutul raportului, comisia de disciplinã poate:
    a) sã propunã clasarea, în cazul în care se concluzioneazã cã exercitarea acţiunii disciplinare nu se justificã ori nu este posibilã sau în cazul prevãzut de art. 12 alin. (5);
    b) sã propunã neaplicarea unei sancţiuni disciplinare, dacã se constatã de cãtre comisia de disciplinã cã fapta cercetatã nu constituie abatere disciplinarã sau cã persoana cercetatã este nevinovatã.
    c) sã propunã aplicarea unei sancţiuni disciplinare, avându-se în vedere prevederile art. 74 din Statut.
    (2) În cazul prevãzut la alin. (1) lit. c), dacã se constatã cã acţiunea disciplinarã este întemeiatã, comisia de disciplinã va propune ministrului justiţiei aplicarea unei sancţiuni disciplinare în raport cu gravitatea abaterii disciplinare sãvârşite şi a urmãrilor acesteia, cu cauzele care au determinat sãvârşirea acesteia, cu împrejurãrile în care abaterea a fost sãvârşitã, cu gradul de vinovãţie, cu circumstanţele personale ale celui ce a sãvârşit-o, cu comportamentul sãu general în timpul serviciului şi cu existenţa unor antecedente disciplinare.
    (3) În cazul în care comisia de disciplinã are indicii cã fapta sãvârşitã de persoana cercetatã poate fi consideratã infracţiune, aceasta propune ministrului justiţiei sesizarea organelor de urmãrire penalã.
    (4) Deciziile comisiei de disciplinã privind propunerile menţionate la alin. (1) şi (2) se adoptã cu votul majoritãţii simple.
    ART. 18
    (1) La propunerea comisiei de disciplinã, ministrul justiţiei, prin ordin, aplicã o sancţiune disciplinarã.
    (2) Ministrul justiţiei poate aplica, motivat, o sancţiune disciplinarã mai gravã sau mai uşoarã decât cea propusã de comisia de disciplinã.
    (3) Sub sancţiunea nulitãţii absolute, ordinul prevãzut la alin. (1) cuprinde în mod obligatoriu:
    a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinarã;
    b) precizarea prevederilor din actele normative în vigoare, care au fost încãlcate de persoana sancţionatã;
    c) temeiul legal în baza cãruia se aplicã sancţiunea disciplinarã;
    d) sancţiunea ce se va aplica;
    e) termenul în care ordinul poate fi contestat;
    f) instanţa competentã la care ordinul prin care s-a dispus sancţiunea disciplinarã poate fi contestat.
    (4) Ministrul justiţiei aplicã, prin ordin, una dintre sancţiunile disciplinare prevãzute la art. 74 alin. (1) din Statut, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrãrii propunerii comisiei de disciplinã, dar nu mai târziu de un an de la data sãvârşirii faptei.
    (5) Rãspunderea disciplinarã nu exclude rãspunderea civilã, penalã sau administrativã a persoanei pentru fapta sãvârşitã.
    ART. 19
    (1) Ordinul de sancţionare se comunicã persoanei cercetate, prin scrisoare recomandatã, prin înştiinţare scrisã de luare la cunoştinţã prin semnãturã, prin fax, e-mail sau prin orice mijloc de comunicare ce permite confirmarea primirii, în termen de 5 zile de la data emiterii.
    (2) Ordinul de aplicare a sancţiunii disciplinare poate fi atacat în termen de 30 de zile de la comunicare, la instanţa de judecatã competentã potrivit legii.
    ART. 20
    Ordinul sau decizia de sancţionare se ataşeazã la dosarul profesional al angajatului.

                                      -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016