Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 25 mai 2010  de ordine interioara in directiile generale/directiile aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 25 mai 2010 de ordine interioara in directiile generale/directiile aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 31 mai 2010

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezentul regulament stabileşte normele de ordine interioarã, principiile şi regulile privind desfãşurarea activitãţilor structurilor organizatorice ale aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare aparat central, precum şi relaţiile organizatorice dintre acestea, în scopul realizãrii funcţiilor de previziune, planificare, organizare, coordonare şi control, potrivit prevederilor legale în vigoare.
ART. 2
(1) Structura organizatoricã a aparatului central este stabilitã prin hotãrâre a Guvernului.
(2) Unitatea organizatoricã şi funcţionalã de bazã în cadrul aparatului central este direcţia generalã/direcţia.
(3) Direcţiile generale/direcţiile din componenţa aparatului central, denumite în continuare direcţii generale/direcţii, au competenţa, în domeniile lor de activitate, de a coordona, controla, îndruma şi rãspunde de îndeplinirea atribuţiilor ministerului, conform prevederilor actelor normative în vigoare.
(4) Dispunerea direcţiilor generale/direcţiilor şi responsabilii privind ordinea interioarã fac obiectul anexei care face parte integrantã din prezentul regulament.
ART. 3
Domeniile de competenţã ale direcţiilor generale/direcţiilor sunt prevãzute în regulamentele de organizare şi funcţionare proprii.
ART. 4
(1) Personalul direcţiilor generale/direcţiilor se compune din: funcţionari publici, funcţionari publici cu statut special - poliţişti, cadre militare în activitate şi personal contractual.
(2) Personalul direcţiilor generale/direcţiilor se supune prevederilor legale care îi reglementeazã activitatea.
ART. 5
(1) Prezentul regulament se aplicã tuturor categoriilor de personal din direcţiile generale/direcţii, precum şi personalului delegat/detaşat de la alte structuri, elevilor şi studenţilor care desfãşoarã activitãţi de practicã în direcţiile generale/direcţii şi, în pãrţile care le privesc, tuturor persoanelor care au acces în incinta acestora.
(2) Dispoziţiile prezentului regulament se completeazã cu prevederile actelor normative în vigoare.
(3) În aplicarea prezentului regulament, şefii unitãţilor aparatului central pot emite dispoziţii cu privire la organizarea şi disciplina muncii.
(4) Prezentul regulament asigurã cadrul general necesar elaborãrii regulamentelor de ordine interioarã la nivelul tuturor unitãţilor ministerului.

CAP. II
Principiile privind desfãşurarea activitãţilor în direcţiile generale/direcţii

ART. 6
(1) Pentru realizarea obiectivelor şi atribuţiilor ce le revin, direcţiile generale/direcţiile coopereazã şi angreneazã în acest proces instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare M.A.I.
(2) În acelaşi scop, prevãzut la alin. (1), direcţiile generale/direcţiile colaboreazã cu celelalte ministere, cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi cu autoritãţile administraţiei publice locale, structurile asociative ale acestora, patronatele şi sindicatele, asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi cu persoanele fizice, în condiţiile prevãzute de lege.
ART. 7
Principiile care stau la baza activitãţii direcţiilor generale/direcţiilor sunt:
a) legalitatea - în exercitarea atribuţiilor, personalul direcţiilor generale/direcţiilor este obligat sã respecte legea, precum şi drepturile şi libertãţile constituţionale ale persoanelor;
b) nediscriminarea şi echidistanţa - în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul direcţiilor generale/direcţiilor este obligat sã aplice prevederile legale în mod nediferenţiat, fãrã discriminãri pe considerente etnice, de naţionalitate, rasã, religie, opinie politicã, vârstã, sex, orientare sexualã, avere, origine naţionalã sau socialã ori considerente de altã naturã, decurgând din orice altã situaţie, acţionând cu imparţialitate şi într-o manierã echitabilã;
c) disponibilitatea - reprezintã obligaţia personalului direcţiilor generale/direcţiilor de a acţiona pentru soluţionarea problemelor de serviciu repartizate de şeful ierarhic, contribuind permanent la îmbunãtãţirea calitãţii şi eficienţei activitãţii unitãţii din care face parte;
d) prioritatea interesului public - în îndeplinirea atribuţiilor funcţionale, personalul direcţiilor generale/direcţiilor este obligat sã respecte şi sã promoveze atributul ce fundamenteazã activitatea ministerului, respectiv de a fi permanent în slujba cetãţeanului;
e) profesionalismul - obligaţia personalului direcţiilor generale/direcţiilor de a cunoaşte şi a aplica corect şi responsabil, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, prevederile actelor normative în vigoare, cu incidenţã asupra domeniilor în care îşi desfãşoarã activitatea, precum şi de a-şi dezvolta în mod continuu, prin dobândire de cunoştinţe, abilitãţile profesionale, în vederea obţinerii şi menţinerii unui standard înalt de calitate a muncii specifice;
f) confidenţialitatea - reprezintã obligaţia personalului direcţiilor generale/direcţiilor de a garanta securitatea datelor şi informaţiilor obţinute în exercitarea autoritãţii conferite de lege;
g) transparenţa - activitãţile desfãşurate de unitãţile aparatului central, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, sunt publice, în limitele legii şi implicã informarea populaţiei în raporturile stabilite cu societatea civilã.

CAP. III
Sistemul de relaţii al unitãţilor aparatului central

ART. 8
Principalele relaţii la nivelul aparatului central sunt relaţiile de autoritate, relaţiile de cooperare/colaborare, relaţiile publice şi relaţiile cu publicul.
ART. 9
Relaţiile de autoritate, la nivelul aparatului central, pot fi ierarhice, funcţionale şi de coordonare.
ART. 10
(1) Relaţiile ierarhice se stabilesc pe linie de subordonare nemijlocitã între nivelurile ierarhice ale M.A.I., între acesta şi eşaloanele subordonate, precum şi între funcţiile de conducere şi cele de execuţie.
(2) Relaţia ierarhicã funcţioneazã, cu caracter temporar, şi în situaţia constituirii organelor colective de lucru, analizã şi decizie.
ART. 11
(1) Autoritatea funcţionalã reprezintã competenţa acordatã unei structuri/persoane de a dispune mãsuri obligatorii faţã de celelalte structuri/persoane care concurã la îndeplinirea obiectivelor stabilite.
(2) Relaţiile funcţionale se stabilesc între douã sau mai multe unitãţi ale aparatului central sau între direcţiile generale/direcţiile şi instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea M.A.I., dintre care una are asupra celeilalte/celorlalte autoritate funcţionalã, derivatã din domeniul de responsabilitate al acesteia.
ART. 12
(1) Relaţiile de cooperare intraministerialã se stabilesc între direcţiile generale/direcţii sau între direcţiile generale/direcţiile şi instituţiile/structurile aflate în subordinea/coordonarea M.A.I.
(2) Relaţiile de colaborare interinstituţionalã/cu societatea civilã se stabilesc, dupã caz, între M.A.I. şi celelalte ministere sau alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autoritãţi ale administraţiei publice locale şi structurile asociative ale acestora, patronate şi organizaţii sindicale reprezentative, asociaţii şi organizaţii neguvernamentale, precum şi cu alte persoane juridice şi fizice.
ART. 13
(1) Relaţiile publice sunt gestionate, la nivelul aparatului central, de Direcţia informare şi relaţii publice şi de structurile de informare şi relaţii publice din cadrul direcţiilor generale/direcţiilor, acolo unde acestea sunt constituite.
(2) Relaţiile publice se realizeazã prin asigurarea de cãtre structurile prevãzute la alin. (1) a relaţiei cu mass-media, prin comunicarea internã, prin comunicarea cu cetãţenii, prin comunicarea externã, prin comunicarea internaţionalã, prin gestionarea crizelor mediatice şi a imaginii publice a M.A.I.
(3) În situaţiile în care reprezentanţii mass-mediei solicitã personalului M.A.I. care îşi desfãşoarã activitatea în cadrul aparatului central precizãri, declaraţii, interviuri, acesta are obligaţia de a-i îndruma cãtre structura de specialitate, respectiv Direcţia informare şi relaţii publice sau, în funcţie de problematica abordatã, cãtre structurile de informare şi relaţii publice din cadrul direcţiilor generale/direcţiilor, acolo unde acestea sunt constituite.
(4) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) şi (3) ministrul, secretarii de stat, subsecretarii de stat, secretarul general şi secretarii generali adjuncţi.
(5) Activitatea în domeniul relaţiilor cu comunitatea presupune informarea oportunã şi corectã, prin mass-media, a societãţii civile cu privire la problemele care pot afecta viaţa, sãnãtatea şi liniştea socialã a populaţiei, în scopul formãrii unei atitudini preventive, dar şi pentru înţelegerea activitãţii M.A.I. şi întãrirea cooperãrii atât în situaţii de normalitate socialã, cât şi în situaţii de crizã.
ART. 14
(1) Organizarea şi desfãşurarea comunicãrii interne revine şefilor unitãţilor aparatului central şi se realizeazã cu toate categoriile de personal, în conformitate cu obiectivele prioritare stabilite şi cu nevoile de informare ale personalului. Comunicarea internã este o componentã a conducerii, având drept scop informarea celor interesaţi asupra rezultatului deciziilor, realizând acordul execuţiei cu obiectivele şi a rezultatelor cu planificarea.
(2) Comunicarea externã urmãreşte promovarea sistematicã, prin presa scrisã şi audiovizualã, a unor date şi informaţii publice referitoare la activitatea M.A.I.
(3) Comunicarea internaţionalã are drept scop promovarea sistematicã, prin presa scrisã şi audiovizualã internaţionalã, a datelor publice referitoare la activitatea M.A.I.
ART. 15
(1) Relaţiile cu publicul, la nivelul conducerii M.A.I. şi al direcţiilor generale/direcţiilor, asigurã relaţionarea instituţiei cu cetãţenii şi cu organizaţiile legal constituite, prin activitãţi de primire, înregistrare, examinare şi soluţionare a petiţiilor adresate conducerii ministerului, precum şi prin organizarea activitãţii de primire a cetãţenilor în audienţã.
(2) Activitãţile menţionate la alin. (1) se realizeazã de Secretariatul General şi de structurile de relaţii cu publicul din cadrul direcţiilor generale/direcţiilor, acolo unde acestea sunt constituite.

CAP. IV
Procesul managerial în cadrul aparatului central

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale

ART. 16
(1) În sensul prezentului regulament, procesul managerial reprezintã ansamblul de activitãţi prin care şefii unitãţilor aparatului central planificã, organizeazã, coordoneazã şi controleazã activitatea subordonaţilor lor, în scopul realizãrii obiectivelor propuse, în condiţii de eficienţã şi de responsabilitate profesionalã.
(2) Funcţiile procesului managerial în direcţiile generale/direcţiile sunt:
a) planificarea, organizarea şi conducerea activitãţilor;
b) coordonarea structurii şi stimularea personalului;
c) controlul activitãţilor;
d) evidenţa şi urmãrirea executãrii ordinelor şi dispoziţiilor.

SECŢIUNEA a 2-a
Planificarea, organizarea, coordonarea şi evaluarea activitãţilor direcţiilor generale/direcţiilor

ART. 17
(1) Planificarea, având ca principale instrumente de cunoaştere diagnoza şi prognoza, reprezintã alegerea sarcinilor care trebuie îndeplinite pentru realizarea obiectivelor propuse, prezentarea modului în care trebuie îndeplinite sarcinile şi precizarea momentului în care trebuie îndeplinite.
(2) Etapele planificãrii sunt:
a) identificarea şi stabilirea obiectivelor;
b) formularea variantelor de acţiune, pe baza rezultatelor diagnozelor şi prognozelor;
c) stabilirea prioritãţilor;
d) stabilirea etapelor acţiunii planificate;
e) normarea acţiunii corespunzãtor etapelor;
f) programarea acţiunii;
g) alocarea resurselor.
ART. 18
(1) Stabilirea şi structurarea activitãţilor pentru îndeplinirea obiectivelor/misiunilor de cãtre direcţiile generale/direcţii se concretizeazã în:
a) documente de planificare strategicã:
- Strategia naţionalã de ordine publicã;
- Strategia naţionalã privind accelerarea dezvoltãrii serviciilor comunitare de utilitãţi publice;
- Planul strategic al M.A.I. şi planurile strategice sectoriale, pentru domeniile gestionate de M.A.I.;
- planurile de acţiune anuale, pentru implementarea strategiilor, a Planului strategic al M.A.I., precum şi a planurilor strategice sectoriale;
- alte documente de planificare strategicã naţionale/sectoriale;
b) documente de planificare operaţionalã:
- planurile anuale cu principalele activitãţi ale direcţiilor generale/direcţiilor, întocmite pe baza extraselor din Planul unic cu principalele activitãţi ale M.A.I.;
- planurile semestriale de activitãţi ale direcţiilor generale/direcţiilor;
- notã de sarcini lunare ale direcţiilor generale/direcţiilor;
- alte documente de planificare operaţionalã.
(2) Structurile subordonate direcţiilor generale/direcţiilor şi cele subordonate/în coordonarea M.A.I. îşi organizeazã planificarea activitãţilor, în funcţie de specificul fiecãreia, prin metodologii proprii.
ART. 19
Planurile unice prevãd, în mod expres, necesarul de fonduri pentru finanţare, pe activitãţi şi perioade de timp.
ART. 20
Planificarea activitãţilor ce urmeazã a fi desfãşurate se realizeazã în limita fondurilor alocate prin bugetul aprobat de cãtre ordonatorul principal de credite pentru direcţiile generale/direcţii, pe capitole de cheltuieli.
ART. 21
Organizarea şi conducerea direcţiilor generale/direcţiilor sunt activitãţi coordonate, dupã caz, de ministrul administraţiei şi internelor, secretarii de stat sau secretarul general, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare.
ART. 22
Organizarea activitãţilor presupune stabilirea nivelurilor ierarhice, responsabilitãţilor şi/sau sarcinilor fiecãrei unitãţi a aparatului central.
ART. 23
Pentru eficientizarea sistemului informaţional-decizional, creşterea operativitãţii în îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor curente, evitarea omisiunilor şi/sau distorsionãrii deciziilor ori perturbãrii fluxului de transmitere a datelor şi informaţiilor, se respectã nivelurile ierarhice.
ART. 24
Activitãţile şi sarcinile ce revin direcţiilor generale/direcţiilor se stabilesc corespunzãtor funcţiilor şi nivelurilor ierarhice şi se materializeazã în:
a) ordine şi instrucţiuni ale ministrului administraţiei şi internelor, care pot avea caracter normativ sau individual;
b) dispoziţii ale secretarilor de stat/secretarului general, necesare îndeplinirii atribuţiilor în domeniile de competenţã;
c) ordin de zi pe M.A.I., emis de Secretariatul General, cu privire la organizarea şi desfãşurarea activitãţilor la nivelul ministerului;
d) dispoziţia zilnicã a şefului unitãţii aparatului central, document emis de cãtre fiecare director general/director, pentru direcţia generalã/direcţia coordonatã, cu privire la organizarea şi desfãşurarea activitãţilor curente în unitate, potrivit actelor normative interne în domeniu;
e) dispoziţiile şefilor unitãţilor aparatului central, necesare reglementãrii unor activitãţi punctuale în cadrul acestora, obligatorii pentru personalul din subordine;
f) dispoziţiile şefilor unitãţilor aparatului central, transmise celorlalte direcţii generale/direcţii şi instituţiilor/structurilor aflate în subordinea/coordonarea M.A.I., necesare reglementãrii activitãţilor din domeniile de muncã specifice, emise în temeiul actelor normative în vigoare.
ART. 25
(1) Activitãţile planificate, în a cãror rezolvare sunt implicate mai multe direcţii generale/direcţii, se organizeazã de cãtre şeful unitãţii aparatului central cu competenţe în domeniul respectiv, denumitã în continuare direcţie titularã, şi sunt coordonate, dupã caz, de secretarul general, de secretarul de stat care coordoneazã direcţia titularã sau de persoana desemnatã de acesta.
(2) Direcţia titularã poate colabora şi cu alte direcţii generale/direcţii, dacã este atins domeniul de activitate al acestora, cu informarea din timp a unitãţilor respective.
(3) Direcţiile generale/direcţiile solicitate contribuie la activitatea iniţiatã de direcţia titularã şi preiau din responsabilitãţile acesteia, potrivit competenţelor pe care le au în domeniul respectiv.
(4) Desfãşurarea activitãţilor neplanificate, în a cãror rezolvare sunt implicate mai multe direcţii generale/direcţii, se asigurã prin grija directorului general/directorului direcţiei titulare şi sub coordonarea, dupã caz, a secretarului general, respectiv a secretarului de stat care coordoneazã direcţia titularã.
ART. 26
(1) Coordonarea îndeplinirii sarcinilor se executã de cãtre şefii unitãţilor aparatului central implicate, prin informare reciprocã.
(2) Informarea reciprocã şi colaborarea dintre direcţiile generale/direcţii se desfãşoarã, în principal, prin:
a) discuţii/convorbiri/consultãri;
b) stabilirea procedurilor de lucru şi a colectivelor;
c) schimb de materiale/documente/informaţii şi date;
d) clarificarea/eliminarea punctelor de vedere divergente;
e) analiza rezultatelor parţiale şi finale.
ART. 27
(1) Pentru problemele ample, a cãror soluţionare necesitã o colaborare intensã între mai mulţi specialişti ai unor domenii, pot fi constituite temporar grupuri de lucru pe domenii de activitate, programe sau proiecte.
(2) Constituirea grupului de lucru nu afecteazã responsabilitatea direcţiilor generale/direcţiilor, în ceea ce priveşte atribuţiile ce le revin.
ART. 28
(1) La constituirea unui grup de lucru se stabilesc: denumirea, compunerea, mandatul, autoritatea şi competenţele, persoana desemnatã coordonator, tipul relaţiilor de lucru, modul de lucru, durata de funcţionare, locul de desfãşurare a activitãţii, organul de conducere şi coordonare, finalitatea activitãţii.
(2) În compunerea grupurilor de lucru trebuie sã se regãseascã personal a cãrui competenţã face obiectul soluţionãrii problemei, desemnat de cãtre şefii unitãţilor aparatului central.
(3) Personalul desemnat trebuie sã aibã competenţa şi experienţa necesare pentru rezolvarea problemei stabilite şi sã poatã gestiona date şi informaţii specifice.
(4) Conducerea grupului de lucru revine unei persoane din cadrul direcţiei titulare.
ART. 29
La fiecare direcţie generalã/direcţie, organizarea, coordonarea activitãţilor şi analiza eficienţei îndeplinirii sarcinilor se realizeazã dupã cum urmeazã:
a) şefii unitãţilor aparatului central organizeazã sãptãmânal, împreunã cu adjuncţii, activitatea pentru intervalul urmãtor, în cadrul şedinţelor de lucru. Problemele dezbãtute şi mãsurile stabilite în aceste şedinţe se pot consemna în Registrul cu procese-verbale ale şedinţelor de lucru, de regulã prin grija structurii de secretariat a unitãţii;
b) şefii serviciilor şi birourilor din cadrul direcţiilor generale/direcţiilor îşi organizeazã activitatea pentru propria structurã, sãptãmânal, de regulã dupã stabilirea prioritãţilor de cãtre şeful ierarhic;
c) activitãţile individuale se organizeazã, zilnic, la începutul programului, pentru ziua curentã, sau la sfârşitul programului, pentru ziua urmãtoare;
d) direcţiile generale/direcţiile care organizeazã şi desfãşoarã inspecţii şi controale, precum şi alte acţiuni complexe, care angajeazã mai multe forţe, îşi detaliazã activitãţile, de regulã, în ultima sãptãmânã a fiecãrei luni, pentru luna urmãtoare.
ART. 30
(1) Comisiile pe domenii de activitate se constituie la ordinul şi cu aprobarea ministrului administraţiei şi internelor sau a înlocuitorului legal al acestuia şi funcţioneazã pe baza ordinelor acestuia.
(2) Comisiile se constituie numai pentru rezolvarea problemelor deosebit de importante şi complexe, care excedeazã competenţelor/atribuţiilor unei direcţii generale/direcţii.
ART. 31
Constituirea comisiilor se face cu respectarea urmãtoarelor reguli:
a) problematica sã fie limitatã temporar şi corespunzãtor din punctul de vedere al complexitãţii, astfel încât sã se evite depãşirea competenţelor membrilor comisiei;
b) selecţia specialiştilor sã vizeze, dupã caz, şi cuprinderea domeniilor conexe celui în a cãrui sferã se aflã problema de rezolvat;
c) eliberarea, totalã sau parţialã, a membrilor comisiei de obligaţiile de serviciu curente sau cel puţin acordarea de prioritate colaborãrii în cadrul comisiei, faţã de celelalte activitãţi;
d) participarea fiecãrui membru la rezolvarea problemelor în ansamblu;
e) obligaţia tuturor direcţiilor generale/direcţiilor de a sprijini activitatea comisiei, prin punerea la dispoziţie a documentelor şi datelor solicitate;
f) obligaţia preşedintelui comisiei de a prezenta rezultatele, nemijlocit, conducerii M.A.I.;
g) asigurarea spaţiilor de lucru şi a sprijinului logistic necesar.
ART. 32
Verificarea semestrialã şi anualã a pregãtirii continue a personalului din direcţiile generale/direcţii, precum şi evidenţa rezultatelor se desfãşoarã/se ţine potrivit prevederilor legale în vigoare.
ART. 33
Evaluarea rezultatelor activitãţilor desfãşurate de direcţiile generale/direcţii se realizeazã, pe niveluri ierarhice şi pe domenii de responsabilitate, anual şi semestrial, prin verificare, control, analize, comparaţii şi observare personalã.
ART. 34
(1) Bilanţul anual al M.A.I. este precedat de bilanţurile anuale ale direcţiilor generale/direcţiilor, instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea ministerului.
(2) Bilanţurile anuale ale direcţiilor generale/direcţiilor, desfãşurate de regulã în luna ianuarie, sunt precedate de bilanţurile instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/ coordonarea M.A.I., care se desfãşoarã, de asemenea, anual.

SECŢIUNEA a 3-a
Conducerea şi mecanismul decizional în direcţiile generale/direcţii

ART. 35
(1) Conducerea M.A.I. se exercitã de cãtre ministru.
(2) În absenţa ministrului administraţiei şi internelor, conducerea ministerului se exercitã de cãtre persoana desemnatã prin ordin al acestuia.
(3) Ministrul administraţiei şi internelor rãspunde de întreaga activitate a M.A.I. în faţa Guvernului, precum şi, în calitate de membru al Guvernului, în faţa Parlamentului, şi reprezintã ministerul în raporturile cu celelalte autoritãţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţarã şi din strãinãtate, precum şi în justiţie.
(4) Secretarii de stat şi secretarul general rãspund de organizarea şi conducerea activitãţii structurilor coordonate, potrivit atribuţiilor şi competenţelor stabilite prin actele normative în vigoare.
ART. 36
Direcţiile generale/direcţiile coordoneazã, controleazã şi monitorizeazã, potrivit competenţelor în domeniul de activitate, modul de aplicare a prevederilor legale de cãtre direcţiile generale/direcţii şi instituţiile/structurile aflate în coordonarea/subordonarea M.A.I.
ART. 37
(1) În sensul prezentului ordin, conducerea reprezintã ansamblul activitãţilor prin care persoanele cu funcţii de conducere asigurã coordonarea activitãţii personalului subordonat, în sensul şi cu scopul realizãrii obiectivelor stabilite la nivelul organizaţiei.
(2) Cerinţele conducerii constau în: cunoaşterea situaţiei existente în domeniul de competenţã; identificarea formelor, metodelor, tehnicilor, procedeelor, procedurilor şi mijloacelor optime de acţiune; identificarea modalitãţilor optime de motivare a personalului.
(3) Metoda de conducere este maniera prin care persoanele cu funcţii de conducere desfãşoarã procesul de conducere, transformând, prin decizii, informaţiile în acţiuni, în scopul creşterii eficienţei/operativitãţii acţiunilor, în vederea îndeplinirii atribuţiilor din competenţã.
ART. 38
Decizia şefului ierarhic, ca esenţã a atributului de conducere, trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
a) sã fie legalã;
b) sã fie emisã în baza unei autoritãţi instituţionale;
c) sã fie emisã în timp optim;
d) sã asigure condiţiile care fac posibilã executarea ei.
ART. 39
(1) Fundamentarea deciziilor conducerii ministerului se realizeazã de cãtre şefii unitãţilor aparatului central, potrivit competenţelor şi domeniilor de responsabilitate.
(2) În funcţie de problematica abordatã, procesul de fundamentare a deciziilor presupune şi consultarea instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea M.A.I., a ministerelor sau a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autoritãţilor administraţiei publice locale, a structurilor asociative ale acestora, a patronatelor şi organizaţiilor sindicale reprezentative, a asociaţiilor şi organizaţiilor neguvernamentale, a altor persoane juridice, precum şi a persoanelor fizice, în condiţiile prevãzute de lege.
ART. 40
Fundamentarea deciziilor şefilor unitãţilor aparatului central se realizeazã de cãtre adjuncţii acestora, şefii de servicii/birouri, subordonaţi, precum şi de cãtre grupurile de lucru anume desemnate, potrivit competenţelor şi domeniilor de responsabilitate.
ART. 41
Persoanele cu funcţii de conducere pot atribui temporar, prin delegare de competenţã, îndeplinirea atribuţiilor ce le revin unor persoane subordonate ierarhic.
ART. 42
Controlul îndeplinirii prevederilor prezentului regulament se realizeazã, dupã caz, de cãtre persoanele cu funcţii de conducere, fiecare pentru componenta pe care o coordoneazã, respectiv de cãtre structurile cu atribuţii şi competenţe de control, potrivit reglementãrilor legale în vigoare.

SECŢIUNEA a 4-a
Evidenţa, pãstrarea şi manipularea ordinelor şi dispoziţiilor cu caracter normativ sau individual, precum şi a protocoalelor de cooperare/colaborare interministerialã în direcţiile generale/direcţii

ART. 43
(1) La nivelul fiecãrei unitãţi a aparatului central se constituie registre pe suport hârtie şi/sau registre electronice, ce au drept scop urmãrirea etapelor de elaborare, difuzare şi raportare a punerii în aplicare a prevederilor ordinelor şi dispoziţiilor cu caracter normativ sau individual emise de ministrul administraţiei şi internelor.
(2) Evidenţa ordinelor şi dispoziţiilor cu caracter normativ sau individual emise de ministrul administraţiei şi internelor se realizeazã de Direcţia juridicã, iar pãstrarea şi manipularea acestora se realizeazã prin:
a) compartimentele registraturã, secretariat - planificare/similare din cadrul direcţiilor generale/direcţiilor, pentru cele adresate acestora;
b) birourile documente clasificate/similare sau printr-un ofiţer anume desemnat, pentru cele adresate şefilor unitãţilor aparatului central.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), evidenţa ordinelor şi dispoziţiilor de gestiune a resurselor umane se realizeazã de Direcţia generalã resurse umane, iar a ordinelor pe linie de management organizatoric se realizeazã de Direcţia generalã management operaţional.
(4) Evidenţa dispoziţiilor secretarilor de stat/secretarului general se realizeazã, pentru fiecare secretar de stat sau pentru secretarul general, printr-un registru unic, instituit în acest scop, dupã caz, la cabinetul demnitarului/înaltului funcţionar public sau la o direcţie generalã/direcţie desemnatã dintre cele aflate în coordonarea acestuia.
(5) Evidenţa dispoziţiilor comune ale secretarilor de stat/secretarului general se realizeazã prin registrul unic instituit la cabinetul demnitarului/înaltului funcţionar public în a cãrui subordine se aflã direcţia generalã/direcţia iniţiatoare.
(6) Difuzarea dispoziţiilor secretarilor de stat/secretarului general se realizeazã de cãtre structura iniţiatoare sau de cãtre structura nominalizatã, în conţinut, în acest scop.
(7) Protocoalele de colaborare interministerialã se pãstreazã la direcţiile generale/direcţiile iniţiatoare, iar un exemplar la Direcţia juridicã.
(8) Evidenţa acordurilor colective şi a contractelor colective de muncã încheiate la nivelul M.A.I. se realizeazã de Direcţia juridicã.

CAP. V
Desfãşurarea activitãţilor în direcţiile generale/direcţii

SECŢIUNEA 1
Programul de lucru

ART. 44
(1) Programul de lucru în direcţiile generale/direcţii se organizeazã potrivit prevederilor <>Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 703/2009 privind stabilirea programului de lucru în Ministerul Administraţiei şi Internelor.
(2) În direcţiile generale/direcţiile în care programul de lucru nu poate fi desfãşurat în intervalul 8,00-16,00, conform <>Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 703/2009 , acesta este organizat, prin dispoziţia directorilor generali/directorilor direcţiilor generale respective, cu consultarea, dupã caz, a Corpului Naţional al Poliţiştilor şi a altor asociaţii profesionale legal constituite, precum şi a organizaţiilor sindicale reprezentative, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.
(3) Prin excepţie, pentru desfãşurarea unor activitãţi temporare cu caracter specific, şefii unitãţilor aparatului central pot organiza, fãrã consultarea asociaţiilor cu caracter profesional şi a organizaţiilor sindicale reprezentative, programul de lucru în alt interval orar, cu obligaţia de a asigura corespunzãtor compensarea cu timp liber.
(4) Programul de lucru al compartimentelor care desfãşoarã activitãţi cu publicul se stabileşte de cãtre şeful unitãţii aparatului central, în raport cu amploarea activitãţii, asigurându-se personalului respectarea programului de lucru legal şi repartizarea corespunzãtoare a volumului de muncã.
(5) Programul de lucru al personalului care executã serviciu operativ 24 din 24 de ore în Centrul operaţional de comandã din cadrul Centrului Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine Publicã se stabileşte prin dispoziţie a directorului general al Direcţiei generale management operaţional.
(6) Programul de lucru al personalului care executã serviciu operativ 24 din 24 de ore în cadrul Centrului naţional SIS şi al Staţiei operative centrale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei se stabileşte prin dispoziţie a directorului general al Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei.
ART. 45
(1) În situaţii de protecţie civilã, tulburãri de amploare ale ordinii şi siguranţei publice ori alte asemenea evenimente, la instituirea stãrii de urgenţã sau a stãrii de asediu, la declararea mobilizãrii şi la rãzboi, la alarmarea unitãţii, personalul direcţiilor generale/direcţiilor din categoria funcţionarilor publici cu statut special - poliţişti şi a cadrelor militare, aflat în Garnizoana Bucureşti, este obligat, potrivit prevederilor legale în vigoare, sã se prezinte de îndatã la unitatea din care face parte.
(2) În cazul producerii vreuneia dintre situaţiile prevãzute la alin. (1), funcţionarii publici cu statut special - poliţişti şi cadrele militare din direcţiile generale/direcţii, din categoriile prevãzute la alin. (1), care se aflã într-o altã localitate, se prezintã în cel mai scurt timp la cea mai apropiatã unitate a M.A.I. şi iau legãtura cu direcţia generalã/direcţia din care face parte.
(3) În cazul producerii vreuneia dintre situaţiile prevãzute la alin. (1), funcţionarii publici cu statut special - poliţişti şi cadrele militare din direcţiile generale/direcţiile care se aflã în strãinãtate se supun regulilor stabilite în cadrul misiunii internaţionale respective.
(4) În situaţiile prevãzute la alin. (1), funcţionarii publici şi personalul contractual din direcţiile generale/direcţii acţioneazã potrivit atribuţiilor stabilite de legislaţia în vigoare şi în baza planurilor de creştere a capacitãţii operaţionale/intervenţie/alertare/anunţare, dupã caz, elaborate la nivelul fiecãrei unitãţi a aparatului central.
ART. 46
(1) Şeful unitãţii aparatului central poate dispune reducerea programului de lucru în perioadele cu temperaturi extreme şi în alte condiţii prevãzute de actele normative în vigoare.
(2) Programul de lucru pentru personalul direcţiilor generale/direcţiilor, detaşat în afara M.A.I., se stabileşte de cãtre şeful structurii unde acesta este detaşat.
(3) Personalul direcţiilor generale/direcţiilor delegat îşi desfãşoarã activitatea conform programului de lucru al structurii la care este delegat.
ART. 47
(1) În situaţii neprevãzute, care impun desfãşurarea de activitãţi peste durata programului de lucru, şeful unitãţii aparatului central poate dispune în scris, cu justificarea temeinicã a hotãrârii sale şi în condiţiile prevãzute de prevederile legale în vigoare, efectuarea de ore suplimentare.
(2) Sarcinile care presupun desfãşurarea de activitãţi dupã încheierea programului de lucru şi cele care necesitã chemarea personalului direcţiilor generale/direcţiilor la serviciu, de la domiciliu, din timpul liber al acestuia, se îndeplinesc în condiţiile alin. (1), cu respectarea prevederilor art. 44 alin. (3).
ART. 48
(1) Orele de serviciu prestate de personalul direcţiilor generale/direcţiilor peste durata programului de lucru se considerã ore suplimentare şi se plãtesc sau se compenseazã cu timp liber corespunzãtor, conform dispoziţiilor legale în vigoare.
(2) Orele de serviciu prestate de personalul direcţiilor generale/direcţiilor în zilele libere sau pe timpul sãrbãtorilor legale stabilite potrivit legii se considerã ore suplimentare şi se plãtesc sau se compenseazã cu timp liber corespunzãtor, conform dispoziţiilor legale în vigoare.
ART. 49
(1) Personalul direcţiilor generale/direcţiilor care, din motive întemeiate, întârzie sau absenteazã de la serviciu este obligat sã anunţe imediat şeful nemijlocit.
(2) Personalul direcţiilor generale/direcţiilor poate pãrãsi locul de muncã, în timpul programului, în situaţii temeinic justificate, numai cu acordul şefului nemijlocit, în condiţiile prevãzute de actele normative în vigoare.
ART. 50
(1) Pentru personalul direcţiilor generale/direcţiilor care desfãşoarã activitatea în schimburi, precum şi pentru cei care desfãşoarã activitãţi operative se asigurã, în cursul unei luni, cel puţin un repaus sãptãmânal, sâmbãta şi duminica, în zile consecutive.
(2) Personalul direcţiilor generale/direcţiilor aflat în timpul liber, dupã efectuarea serviciului nu participã la executarea şedinţelor de tragere cu armamentul din dotare, la activitãţile de pregãtire fizicã, la analize profesionale sau la orice alte activitãţi, exceptând situaţiile în care neparticiparea la aceste activitãţi ar face imposibilã evaluarea acestuia.
(3) Pentru participarea la astfel de activitãţi din timpul liber, personalului direcţiilor generale/direcţiilor i se acordã compensarea în mod corespunzãtor, cu timp liber sau cu plata orelor suplimentare.
(4) Munca de noapte se presteazã de cãtre personalul direcţiilor generale/direcţiilor, în limitele şi cu acordarea drepturilor compensatorii prevãzute de lege.
ART. 51
Orele efectuate în scopul asigurãrii serviciului de permanenţã se compenseazã prin acordarea de timp liber corespunzãtor, în zilele imediat urmãtoare, iar când nu este posibil, şeful unitãţii aparatului central, pe baza unei planificãri, acordã zilele de recuperare în urmãtoarele 60 de zile lucrãtoare.

SECŢIUNEA a 2-a
Reguli privind asigurarea spaţiilor direcţiilor generale/direcţiilor, în afara programului de lucru

ART. 52
(1) La terminarea programului de lucru, uşile încãperilor se încuie, iar în condiţiile în care se deţin documente clasificate, uşile se încuie şi se sigileazã.
(2) Un rând de chei de la uşile încãperilor se pãstreazã la panoul instalat, dupã caz, fie în camera ofiţerului de serviciu pe unitate, fie în anticamera cabinetului şefului unitãţii aparatului central.
(3) Un rând de chei de la fişetele personalului unitãţii aparatului central se pãstreazã în fişetul şefului de serviciu/birou, iar un rând de chei de la fişetele şefilor de serviciu/birou se pãstreazã la ofiţerul de serviciu pe unitate, dupã caz.
(4) Un rând de chei de la încãperile din care se asigurã serviciul de permanenţã de la fiecare direcţie generalã/direcţie se pãstreazã la ofiţerul de serviciu principal pe M.A.I., în cutie sigilatã. Ridicarea acestor chei se consemneazã într-un registru destinat acestui scop.
(5) Un rând de chei de la uşile de acces la subsolurile şi terasele sediilor aparatului central se pãstreazã, în cutie sigilatã, dupã caz, la subunitatea de jandarmi sau la personalul specializat care asigurã paza şi protecţia sediilor. Ridicarea acestor chei se consemneazã într-un registru destinat acestui scop.
(6) Un rând de chei de la cabinetele demnitarilor şi de la sãlile de şedinţe se pãstreazã la ofiţerul de serviciu principal pe M.A.I., în cutie sigilatã.
ART. 53
(1) Deschiderea fişetelor personalului unitãţii aparatului central, respectiv a şefilor de servicii/birouri, în lipsa acestora, se realizeazã de cãtre o comisie numitã de şeful unitãţii aparatului central sau de înlocuitorul acestuia şi se evidenţiazã prin încheierea unui proces-verbal. Procesul-verbal se întocmeşte în douã exemplare, dintre care unul se înainteazã compartimentului secretariat din cadrul unitãţii aparatului central, pentru luarea acestuia în evidenţã, iar celãlalt este lãsat în fişetul care a fost deschis.
(2) În direcţiile generale/direcţiile în care este instituit serviciul de zi pe unitate, deschiderea fişetului se consemneazã şi de cãtre ofiţerul de serviciu pe unitate, în procesul-verbal de predare-primire a serviciului de zi pe unitate.
ART. 54
(1) În afara orelor de program, accesul în spaţiile direcţiilor generale/direcţiilor se face numai cu aprobarea conducerii unitãţii aparatului central respective sau, dupã caz, dupã anunţarea ofiţerului de serviciu pe unitate/minister şi consemnarea în registrul de evidenţã a intrãrilor/ieşirilor în/din direcţia generalã/direcţie, în afara programului de lucru, de cãtre personalul care asigurã serviciul de permanenţã pe unitate.
(2) În situaţia semnalãrii accesului nepermis în spaţiile direcţiilor generale/direcţiilor, în afara orelor de program, persoana care asigurã serviciul de permanenţã pe unitate/ofiţerul de serviciu principal pe M.A.I. dispune mãsurile necesare ce se impun în astfel de situaţii, potrivit competenţelor.
(3) Nicio persoanã fizicã sau reprezentanţii altor autoritãţi nu poate/pot pãtrunde în încãperile din sediile aparatului central, sub niciun motiv, în afara orelor de program, fãrã acordul prealabil al ministrului administraţiei şi internelor/persoanei desemnate la conducerea ministerului, în conformitate cu dispoziţiile legale.
(4) În cazul producerii unor situaţii de urgenţã - incendii, inundaţii, cutremure, epidemii, în afara orelor de program, persoana care asigurã serviciul de permanenţã pe unitate/ofiţerul de serviciu principal pe M.A.I. ia mãsuri pentru realizarea intervenţiei în situaţii de urgenţã potrivit prevederilor art. 72 alin. (5).

SECŢIUNEA a 3-a
Modul de promovare şi de transmitere a documentelor la nivelul aparatului central

ART. 55
(1) Primirea, evidenţa, trierea, repartizarea, urmãrirea soluţionãrii, multiplicarea, manipularea, selecţionarea, pãstrarea şi arhivarea documentelor adresate conducerii M.A.I. se realizeazã de Secretariatul General, iar la nivelul direcţiilor generale/direcţiilor, de serviciile/birourile de profil.
(2) Forma şi modul de promovare şi transmitere a documentelor adresate conducerii M.A.I. se realizeazã potrivit prevederilor legale în vigoare.
ART. 56
Atunci când documentele adresate conducerii M.A.I. conţin informaţii clasificate, activitatea prevãzutã la art. 55 se realizeazã cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind protecţia informaţiilor clasificate.
ART. 57
(1) Transmiterea urgentã, utilizând mijloace tehnice de comunicaţii, a unor documente între direcţiile generale/direcţii sau cãtre alte structuri M.A.I. se realizeazã şi prin Staţia operativã centralã pentru comunicaţii şi legãturi cifrate din cadrul Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei.
(2) Transmiterea documentelor, prin personalul din cadrul secretariatelor/cabinetelor proprii sau din structura de securitate a unitãţii aparatului central, se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind transportul corespondenţei.
(3) Documentele pot fi prezentate, pentru transmitere, atât în forma tipãritã, cât şi în format electronic.

SECŢIUNEA a 4-a
Desfãşurarea audienţelor

ART. 58
(1) Pentru probleme personale, care nu pot fi soluţionate la nivelul unitãţii aparatului central din care face parte, personalul M.A.I. poate solicita, prin cerere scrisã/raport scris, pe cale ierarhicã, înscrierea în audienţã, dupã caz, la ministrul administraţiei şi internelor, la secretarul general sau la secretarii de stat care coordoneazã direcţia generalã/direcţia respectivã.
(2) Primirea în audienţã prevãzutã la alin. (1) se planificã prin Secretariatul General.
(3) Conducerea M.A.I. acordã audienţe şi personalului din afara direcţiilor generale/direcţiilor, precum şi persoanelor care nu fac parte din personalul ministerului, pe baza planificãrii realizate de Serviciul relaţii cu publicul din cadrul Secretariatului General.
(4) Primirea cetãţenilor în audienţã la conducerea M.A.I. se face în zilele lucrãtoare ale sãptãmânii şi la orele stabilite pentru aceste activitãţi, prin Secretariatul General ori prin cabinetele persoanelor cãrora le sunt adresate petiţiile.
(5) Primirea în audienţã la şefii unitãţilor aparatului central se solicitã prin serviciile/birourile secretariat din cadrul acestora sau prin compartimentele de relaţii cu publicul, acolo unde acestea sunt constituite.
ART. 59
Persoanele din afara direcţiilor generale/direcţiilor planificate a fi primite în audienţã trebuie însoţite permanent de personal anume desemnat la persoana pentru care s-a dat aprobarea, precum şi de la aceasta pânã la ieşirea din obiectiv.
ART. 60
Programul pentru primirea în audienţã la conducerea M.A.I. se afişeazã la sediul Serviciului relaţii cu publicul din cadrul Secretariatului General, iar pentru primirea în audienţã la conducerea direcţiilor generale/direcţiilor, acesta se afişeazã fie la sediul compartimentelor de secretariat din cadrul acestora, fie la cel al compartimentelor de relaţii cu publicul, la direcţiile generale/direcţiile unde acestea sunt constituite.

SECŢIUNEA a 5-a
Portul ţinutei

ART. 61
(1) În sediile direcţiilor generale/direcţiilor, în timpul programului de lucru, poliţiştii şi cadrele militare îşi desfãşoarã activitatea în uniformã sau în ţinutã civilã, în condiţiile stabilite prin reglementãrile interne în vigoare.
(2) Ţinuta funcţionarilor publici şi a personalului contractual trebuie sã fie decentã.
ART. 62
La activitãţile de protocol şi la festivitãţi, ţinuta se stabileşte de cãtre persoana care conduce activitatea şi care are în responsabilitate şi organizarea evenimentului.

SECŢIUNEA a 6-a
Concedii şi învoiri

ART. 63
Acordarea concediilor şi învoirilor personalului direcţiilor generale/direcţiilor se realizeazã potrivit prevederilor legale în vigoare.
ART. 64
(1) La plecarea în concediul de odihnã/suplimentar, pe baza planificãrii aprobate de conducerea direcţiei generale/direcţiei, structura de secretariat a fiecãrei direcţii generale/direcţii elibereazã, numai pentru poliţişti şi cadre militare, pe baza cererii/raportului acestora, ordin de serviciu.
(2) În cererea/raportul prevãzutã/prevãzut la alin. (1), care se avizeazã de cãtre şeful nemijlocit al solicitantului şi se aprobã de cãtre adjunctul şefului unitãţii aparatului central, poliţiştii şi cadrele militare sunt obligaţi sã prezinte situaţia lucrãrilor rãmase nesoluţionate, în vederea redistribuirii acestora.
(3) Pentru celelalte categorii de personal, plecarea în concediu se realizeazã, potrivit planificãrii aprobate de conducerea direcţiei generale/direcţiei, pe bazã de cerere, avizatã de cãtre şeful nemijlocit al solicitantului şi aprobatã de cãtre adjunctul şefului unitãţii aparatului central, iar sarcinile de serviciu se redistribuie.
(4) În cazul în care o anumitã situaţie determinã plecarea în concediu în afara planificãrii, angajatul menţioneazã aceasta în raport/cerere.
ART. 65
(1) Situaţiile cu prezenţa şi rãspândirile personalului se pãstreazã la structura de secretariat/similarã a fiecãrei unitãţi a aparatului central, iar mişcãrile zilnice ale personalului, astfel cum sunt definite în reglementãrile interne în vigoare, se consemneazã în dispoziţia zilnicã a şefului unitãţii aparatului central.
(2) Învoirile pentru mai mult de o zi de lucru se aprobã de şeful unitãţii aparatului central şi se consemneazã în dispoziţia zilnicã a şefului unitãţii aparatului central.
ART. 66
La nivelul fiecãrei unitãţi a aparatului central se ţine evidenţa lunarã şi anualã a concediilor şi învoirilor acordate personalului, respectiv a zilelor de misiune efectuate.

CAP. VI
Serviciul de permanenţã, accesul, paza şi intervenţia în direcţiile generale/direcţii

SECŢIUNEA 1
Serviciul de permanenţã, accesul şi paza în direcţiile generale/direcţii

ART. 67
Serviciul de permanenţã şi accesul persoanelor în direcţiile generale/direcţii se organizeazã şi se desfãşoarã potrivit prevederilor legale în vigoare.
ART. 68
(1) Direcţia generalã resurse umane asigurã gestionarea documentelor de legitimare a personalului direcţiilor generale/direcţiilor.
(2) Direcţia generalã management operaţional coordoneazã activitatea personalului care asigurã paza, accesul, supravegherea video şi intervenţia la sediul central al M.A.I. şi asigurã sprijin în aplicarea corespunzãtoare a prevederilor actelor normative care reglementeazã instituirea, organizarea şi executarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor la celelalte sedii ale aparatului central.
(3) Cartelele individuale de acces în sediul central al M.A.I. se elibereazã prin grija personalului care deserveşte dispeceratul de supraveghere-monitorizare video al M.A.I., în baza solicitãrilor direcţiilor generale/direcţiilor interesate, cu avizul Direcţiei generale management operaţional.
ART. 69
(1) Accesul autovehiculelor în perimetrul pãzit al sediilor direcţiilor generale/direcţiilor se realizeazã pe baza permiselor de acces, iar în cel delimitat cu bariere, cu cartelele magnetice de acces.
(2) Permisele de acces auto în sediul central al aparatului central se elibereazã de Direcţia generalã management operaţional, iar tipãrirea acestora se realizeazã prin grija Direcţiei economico-administrative.
(3) Cartelele magnetice de acces auto în zona controlatã/protejatã a imobilului din Piaţa Revoluţiei nr. 1A se elibereazã de Direcţia generalã management operaţional direcţiilor generale/direcţiilor interesate, iar asigurarea acestora se realizeazã prin grija Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei.
(4) Pentru celelalte sedii ale aparatului central, asigurarea cartelelor individuale de acces şi a permiselor/cartelelor magnetice de acces auto se realizeazã prin grija şefilor direcţiilor generale/direcţiilor respective.
ART. 70
În toate cazurile, regulile de acces/traseele în spaţiile ce aparţin direcţiilor generale/direcţiilor se stabilesc prin dispoziţie a directorului general/directorului fiecãrei unitãţi a aparatului central.
ART. 71
Paza şi protecţia sediilor direcţiilor generale/direcţiilor se asigurã, în funcţie de nivelul de risc la care este încadrat fiecare sediu, cu efective de jandarmi, cu personal calificat, angajat al unitãţii aparatului central beneficiare, sau cu personal al societãţilor specializate de pazã, în conformitate cu actele normative în vigoare şi reglementãrile proprii.

SECŢIUNEA a 2-a
Asigurarea intervenţiei în sediile direcţiilor generale/direcţiilor

ART. 72
(1) Intervenţia în primã urgenţã, în cazul apariţiei unor situaţii de risc, se realizeazã, dupã caz, fie de cãtre efectivele stabilite din cadrul subunitãţii de jandarmi - la sediile aparatului central unde paza şi protecţia se asigurã cu efective de jandarmi, fie de cãtre personalul desemnat din cadrul societãţii de pazã şi protecţie - la sediul/sediile unde paza şi protecţia se asigurã de cãtre o societate specializatã în domeniu.
(2) Intervenţia pentru restabilirea ordinii publice, în situaţia tulburãrii acesteia, se asigurã de Direcţia Generalã de Jandarmi a Municipiului Bucureşti.
(3) Intervenţia antiteroristã se executã de Brigada Specialã de Intervenţie a Jandarmeriei, iar intervenţia contrateroristã se executã de Brigada Antiteroristã a Serviciului Român de Informaţii.
(4) Intervenţia pentru stingerea incendiilor se realizeazã de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţã "Dealul Spirii" Bucureşti.
(5) Intervenţia în situaţii de urgenţã - incendiu, inundaţie, cutremur, epidemie - care necesitã evacuarea bunurilor se realizeazã de cãtre efectivele stabilite din cadrul subunitãţii de pazã, sub coordonarea turei operative a Centrului operaţional de comandã şi, ulterior, de cãtre personalul fiecãrei unitãţi a aparatului central. Mãsurile de limitare a extinderii epidemiei şi mãsurile profilactice se dispun de cãtre Direcţia medicalã.

CAP. VII
Mãsurile de protecţie privind informaţiile clasificate, securitatea şi sãnãtatea în muncã, apãrarea împotriva incendiilor, protecţia mediului şi regulile privind fumatul în direcţiile generale/direcţii

SECŢIUNEA 1
Mãsuri de protecţie privind informaţiile clasificate

ART. 73
În direcţiile generale/direcţii, accesul la informaţii clasificate este permis în condiţiile prevãzute de legislaţia din domeniu, cu respectarea principiului necesitãţii de a cunoaşte.
ART. 74
Evidenţa, întocmirea, pãstrarea, procesarea, multiplicarea, transportul, transmiterea, distrugerea şi mãsurile de protecţie a informaţiilor clasificate, la nivelul direcţiilor generale/direcţiilor, deţinãtoare de informaţii clasificate, se realizeazã în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

SECŢIUNEA a 2-a
Reguli privind securitatea şi sãnãtatea în muncã, în direcţiile generale/direcţii

ART. 75
(1) Şefii unitãţilor aparatului central au obligaţia de a asigura aplicarea normelor privind securitatea şi sãnãtatea personalului în toate aspectele legate de muncã.
(2) În cadrul responsabilitãţilor pe care le au, şefii unitãţilor aparatului central au obligaţia sã ia mãsurile necesare/sã solicite luarea mãsurilor necesare, potrivit competenţelor, pentru:
a) asigurarea securitãţii şi protecţia sãnãtãţii personalului;
b) prevenirea riscurilor profesionale;
c) informarea şi instruirea personalului;
d) asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securitãţii şi sãnãtãţii în muncã.
ART. 76
Şefii unitãţilor aparatului central au obligaţia de a comunica de îndatã Direcţiei generale resurse umane orice accident suferit de personalul unitãţii aparatului central, atât la locul de muncã şi/sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, cât şi în timpul deplasãrii la/de la domiciliu sau de la un sediu la altul, precum şi situaţiile de persoane date dispãrute şi intoxicaţiile acute profesionale.
ART. 77
Fiecare persoanã din cadrul direcţiilor generale/direcţiilor trebuie sã îşi desfãşoare activitatea în conformitate cu pregãtirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea conducãtorilor unitãţii aparatului central, astfel încât sã nu expunã la pericol de accidentare sau de îmbolnãvire profesionalã nici propria persoanã, nici alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale, în timpul procesului de muncã.
ART. 78
Personalul direcţiilor generale/direcţiilor are urmãtoarele obligaţii:
a) sã utilizeze, conform prevederilor legale, autovehiculele, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport etc.;
b) sã utilizeze, conform prevederilor legale, echipamentul individual de protecţie din dotare, pe care, dupã utilizare, sã îl depunã la locul destinat pentru pãstrare;
c) sã nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlãturarea arbitrarã a dispozitivelor de securitate instalate pe maşini, aparaturã, unelte, instalaţii tehnice şi clãdiri şi sã le utilizeze corect;
d) sã comunice imediat şefului unitãţii aparatului central şi/sau lucrãtorilor desemnaţi orice situaţie de muncã pentru care existã motive întemeiate sã fie consideratã un pericol pentru securitatea şi sãnãtatea personalului, precum şi orice deficienţã a sistemelor de protecţie;
e) sã aducã de îndatã la cunoştinţa conducãtorului locului de muncã şi/sau a şefului unitãţii aparatului central accidentele de muncã suferite de sine sau de altul, atât la locul de muncã şi/sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, cât şi în timpul deplasãrii la/de la domiciliu ori de la un loc de muncã la altul;
f) sã coopereze cu şeful unitãţii aparatului central şi/sau cu lucrãtorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilã realizarea oricãror mãsuri sau cerinţe dispuse de cãtre inspectorii de muncã şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sãnãtãţii şi securitãţii lucrãtorilor;
g) sã coopereze, atât timp cât este necesar, cu şeful unitãţii aparatului central şi/sau cu lucrãtorii desemnaţi, pentru a permite acestuia/acestora sã se asigure cã mediul de muncã şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fãrã riscuri pentru securitate şi sãnãtate, în domeniul sãu de activitate;
h) sã îşi însuşeascã şi sã respecte prevederile legislaţiei din domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã şi mãsurile de aplicare a acestora.
ART. 79
(1) Coordonarea şi controlul activitãţilor de securitate şi sãnãtate în muncã în direcţiile generale/direcţii în care îşi desfãşoarã activitatea funcţionari publici cu statut special se realizeazã de Direcţia generalã resurse umane, prin structura proprie de specialitate. Organizarea activitãţilor de securitate şi sãnãtate în muncã în aceste direcţii generale/direcţii se realizeazã potrivit prevederilor actelor normative aplicabile în domeniu.
(2) Organizarea, coordonarea şi controlul activitãţilor de securitate şi sãnãtate în muncã în direcţiile generale/direcţiile în care îşi desfãşoarã activitatea exclusiv funcţionari publici şi personal contractual se realizeazã potrivit prevederilor <>Legii securitãţii şi sãnãtãţii în muncã nr. 319/2006 .

SECŢIUNEA a 3-a
Apãrarea împotriva incendiilor la nivelul direcţiilor generale/direcţiilor

ART. 80
Şefii unitãţilor aparatului central rãspund pentru asigurarea mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor, de prevenire şi stingere, pentru spaţiile şi bunurile materiale pe care le administreazã.
ART. 81
Pe linia apãrãrii împotriva incendiilor, şeful unitãţii aparatului central are urmãtoarele atribuţii:
a) verificã, prin ofiţerul responsabil/persoana desemnatã, modul în care sunt respectate mãsurile privind activitãţile de apãrare împotriva incendiilor în sediile direcţiilor generale/direcţiilor, instalaţiile şi materialele de stins incendii, precum şi pregãtirea pentru intervenţie a personalului;
b) dispune efectuarea de cercetãri, potrivit regulilor stabilite în reglementãrile de specialitate, privind împrejurãrile şi cauzele care au provocat incendii;
c) stabileşte modul de efectuare a instructajului de prevenire şi stingere a incendiilor, conform normelor în vigoare;
d) organizeazã activitãţi de anunţare şi alarmare în caz de incendiu.
ART. 82
Activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor se organizeazã de Direcţia economico-administrativã astfel:
a) organizeazã activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor, potrivit normelor, în toate încãperile, atelierele, parcurile de tehnicã, depozitele cu materiale şi lichide inflamabile de care rãspunde;
b) urmãreşte, prin personalul desemnat, modul de amplasare a materialelor de stins incendii şi verificã trimestrial starea tehnicã, întreţinerea şi funcţionarea acestora;
c) interzice efectuarea lucrãrilor cu foc deschis în alte locuri decât cele stabilite şi amenajate în acest scop;
d) organizeazã activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor la sediile aparatului central;
e) afişeazã la loc vizibil documentele aferente şi urmãreşte prelucrarea şi însuşirea lor de cãtre întregul personal al aparatului central;
f) asigurã marcarea locurilor periculoase cu indicatoare avertizoare, conform reglementãrilor legale în vigoare;
g) controleazã, împreunã cu responsabilul cu prevenirea şi stingerea incendiilor din fiecare direcţie generalã/direcţie, clãdirile, spaţiile de depozitare, instalaţiile, blocul alimentar, podurile clãdirilor, coşurile de fum şi spaţiile aflate în folosinţa unitãţii aparatului central, urmãrind respectarea mãsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor;
h) asigurã materialele de prevenire şi stingere a incendiilor necesare fiecãrei unitãţi a aparatului central, potrivit normelor de dotare;
i) verificã periodic, cel puţin o datã pe trimestru, starea de întreţinere a tuturor materialelor, dispozitivelor, instalaţiilor şi utilajelor de stins incendii şi ia mãsuri de remediere a neajunsurilor constatate;
j) organizeazã şi asigurã desfãşurarea corespunzãtoare a lucrãrilor cu foc deschis;
k) asigurã pãstrarea şi depozitarea corespunzãtoare a materialelor periculoase.
ART. 83
Personalul direcţiilor generale/direcţiilor rãspunde de cunoaşterea şi respectarea regulilor şi mãsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor şi are urmãtoarele obligaţii:
a) sã cunoascã şi sã aplice normele de apãrare împotriva incendiilor;
b) sã respecte regulile privind fumatul instituite în spaţiile unitãţii aparatului central, precum şi pe cele referitoare la executarea lucrãrilor cu pericol de incendiu: sudurã, folosirea aparatelor electrice de încãlzire şi altele asemenea;
c) sã controleze, la începerea şi încheierea programului, locurile de muncã, în vederea depistãrii şi înlãturãrii cauzelor generatoare de incendii;
d) sã cunoascã modul de funcţionare şi sã nu deterioreze mijloacele de protecţie împotriva incendiilor;
e) sã anunţe imediat ofiţerul de serviciu şi/sau şeful unitãţii aparatului central despre orice incendiu sau început de incendiu declanşat;
f) sã participe la stingerea incendiilor, evacuarea oamenilor şi a documentelor importante, înlãturarea efectelor incendiilor sau dezastrelor, potrivit planurilor de evacuare în caz de incendiu, întocmite la nivelul fiecãrei unitãţi a aparatului central;
g) sã participe la instructajele de prevenire şi stingere a incendiilor;
h) sã nu intervinã în afara atribuţiilor de serviciu pentru remedierea unor defecţiuni la instalaţia de iluminat şi de forţã: schimbarea siguranţelor, mutarea sau instalarea lãmpilor, întrerupãtoarelor, prizelor etc.;
i) sã nu cureţe pardoselile şi mobilierul cu substanţe inflamabile;
j) sã se asigure cã resturile de la ţigãri, din coşurile dispuse în locurile amenajate pentru fumat sã fie stinse şi, pe cât posibil, acestea sã nu vinã în contact cu materiale combustibile sau inflamabile;
k) sã nu blocheze cãile de acces şi de evacuare, hidranţii, sursele de apã, stingãtoarele, tablourile electrice, total sau parţial, definitiv sau temporar, cu materiale, chiar dacã sunt incombustibile;
l) sã nu utilizeze pentru încãlzire radiatoare, aparate de aer condiţionat, aeroterme şi altele asemenea, cu excepţia celor aflate în inventarul de gestiune al ministerului;
m) sã nu distrugã prin ardere, decât în locuri special amenajate, deşeuri, reziduuri, gunoaie şi alte materiale combustibile.

SECŢIUNEA a 4-a
Mãsuri de protecţie antiseismicã în direcţiile generale/direcţii

ART. 84
Şefii unitãţilor aparatului central rãspund de:
a) verificarea şi analizarea periodicã a dispunerii mobilierului din încãperi, pentru evitarea blocãrii ieşirilor şi cãilor de acces - holuri, scãri, în caz de seism;
b) verificarea periodicã a stãrii de fixaţie din încãperi - mobilier, hãrţi, planşe, cuier, rafturi, lustre etc., şi executarea lucrãrilor necesare pentru fixarea acestora;
c) pregãtirea şi antrenarea personalului cu privire la modul de acţiune (protecţie şi intervenţie) la producerea unui seism major.
ART. 85
Activitãţile de protecţie antiseismicã se organizeazã de Direcţia economico-administrativã prin:
a) evaluarea nivelului de protecţie a clãdirilor în care sunt dispuse direcţiile generale/direcţiile;
b) planificarea inspectãrii de urgenţã postseism a clãdirilor;
c) intervenţii de consolidare a clãdirilor;
d) cunoaşterea punctelor de întrerupere (oprire) a instalaţiilor de alimentare cu apã, gaze şi energie electricã şi stabilirea personalului pentru executarea acestor operaţiuni.
ART. 86
Personalului direcţiilor generale/direcţiilor i se recomandã sã respecte urmãtoarele reguli de protecţie antiseismicã la locul de muncã:
a) sã îşi însuşeascã cunoştinţe necesare supravieţuirii în caz de seism;
b) sã evite aglomerarea spaţiilor cu piese de mobilier sau cu echipamente tehnice şi/sau casnice; amplasarea pieselor de mobilier sau a echipamentelor tehnice şi/sau casnice trebuie sã se facã astfel încât sã nu se afle în vecinãtatea ieşirilor din încãperi, pentru a nu bloca prin deplasarea lor accesul în caz de seism;
c) sã fixeze aparatura astfel încât racordurile sã nu sufere deteriorãri în caz de seism;
d) sã poziţioneze obiectele fragile/valoroase într-un loc mai jos şi sigur;
e) sã amplaseze chimicalele/combustibilii în dulapuri asigurate/fixate împotriva rãsturnãrii, în încãperi în care nu se lucreazã şi în care nu existã pericol de contaminare/incendiu;
f) sã asigure, prin fixarea de pereţi, mobilierul înalt sau instabil.
ART. 87
Pe timpul producerii seismului, întregului personal al aparatului central i se recomandã sã respecte urmãtoarele reguli de comportare raţionalã, de protecţie individualã şi de grup:
a) sã rãmânã în încãpere, departe de ferestre şi sã se protejeze sub o grindã, toc de uşã solid, sub un birou/masã suficient de rezistentã sau, cunoscând în prealabil elementele de construcţie rezistente, sã acţioneze în consecinţã;
b) dacã este posibil, sã închidã potenţialele surse de incendii sau sã acţioneze în acest sens imediat dupã încetarea seismului;
c) sã nu pãrãseascã încãperea, sã nu sarã pe ferestre, sã nu utilizeze scãrile şi nici ascensoarele şi, dacã este posibil, sã deschidã spre exterior uşa încãperii, spre a preveni blocarea acesteia, în perspectiva evacuãrii, ulterior încetãrii mişcãrii seismice;
d) sã nu alerge în stradã;
e) dacã se aflã în afara unei clãdiri, sã se deplaseze cu calm cât mai departe de aceasta, spre un loc deschis şi sigur, ferindu-se de eventualele cãderi de tencuialã, cãrãmizi, cornişe, geamuri, coşuri, parapete, ornamente;
f) în situaţia în care a fost surprins de cãderi de tencuialã, mobilier etc., sã îşi asigure supravieţuirea în primul rând prin protejarea cu mâinile a capului, dar şi prin alte metode, în funcţie de situaţie.
ART. 88
Ulterior producerii seismului, se recomandã ca întreg personalul aparatului central sã respecte urmãtoarele reguli de comportare:
a) sã nu pãrãseascã imediat spaţiul, camera, clãdirea în care a fost surprins de seism, acordând primul ajutor persoanelor rãnite şi calmând persoanele speriate sau panicate;
b) sã utilizeze telefoanele exclusiv pentru apeluri de urgenţã, spre a nu bloca circuitele sau reţelele telefonice;
c) dacã s-a declanşat un incendiu, sã acţioneze prin forţe proprii pentru stingerea acestuia;
d) sã verifice instalaţiile electrice şi/sau, dupã caz, de apã, gaze, canal şi, vizual, starea clãdirii în interior; în cazul constatãrii de avarii, sã anunţe unitatea pentru intervenţie şi sã nu utilizeze foc deschis;
e) sã iasã cu calm şi prudenţã din clãdire, fãrã a lua cu sine lucruri inutile, verificând în prealabil starea scãrii şi a cãii de ieşire, spre a nu se expune la pericole;
f) pentru orice eventualitate la ieşirea din încãpere/clãdire se recomandã protejarea capului cu o cascã de protecţie, iar în lipsa acesteia, cu un taburet, o carte mai groasã, o geantã etc.;
g) dacã întâlneşte uşi blocate, sã acţioneze cu calm pentru deblocarea acestora; dacã uşile respective sunt prevãzute cu vitraje, sã procedeze la spargerea geamului utilizând un scaun sau orice obiect la îndemânã;
h) dacã sesizeazã blocarea unor persoane în ascensor, sã acţioneze pentru calmarea acestora şi sã solicite ajutor de la personalul autorizat;
i) sã acorde ajutor echipelor de intervenţie/salvare;
j) sã urmeze recomandãrile de acţiune ale structurilor specializate, difuzate de posturile naţionale de radio şi televiziune;
k) la evacuare, sã acorde prioritate rãniţilor, femeilor şi persoanelor în vârstã.
ART. 89
Persoanelor surprinse sub dãrâmãturi li se recomandã ca, adaptat la situaţie, sã respecte urmãtoarele reguli generale:
a) sã rãmânã calme şi sã încerce deblocarea cãilor de acces şi/sau degajarea proprie sau a altor persoane de sub dãrâmãturi/mobilier;
b) sã îi calmeze pe cei din preajmã şi sã nu permitã propagarea reacţiilor specifice panicii;
c) sã îşi semnaleze prezenţa prin lovirea în conducte sau în pereţi, la intervale regulate de timp;
d) dupã stabilirea contactului verbal cu salvatorii, sã solicite acestora primul ajutor şi sã le furnizeze pe cât posibil datele solicitate;
e) sã nu se preocupe de durata acţiunii de salvare, conservându-şi şi canalizându-şi energia pentru a face faţã situaţiei.

SECŢIUNEA a 5-a
Protecţia mediului în direcţiile generale/direcţii

ART. 90
Îndrumarea şi controlul activitãţilor de protecţie a mediului în cadrul direcţiilor generale/direcţiilor se realizeazã de cãtre Direcţia logisticã, prin structura proprie de specialitate.
ART. 91
(1) La nivelul direcţiilor generale/direcţiilor, directorul general/directorul rãspunde de realizarea activitãţilor de protecţie a mediului în spaţiile repartizate unitãţii aparatului central.
(2) Obligaţiile ce revin şefilor unitãţilor aparatului central prevãzute la alin. (1) sunt îndeplinite nemijlocit de cãtre un responsabil de mediu pe direcţia generalã/direcţie.
ART. 92
Atribuţiile inspectorilor de mediu încadraţi în structura de specialitate a Direcţiei logistice şi ale responsabililor de mediu, precum şi obligaţiile directorilor generali/directorilor şi ale personalului direcţiilor generale/direcţiilor aparatului central sunt cele prevãzute de prevederile legale în vigoare.

SECŢIUNEA a 6-a
Reguli privind fumatul în sediile direcţiilor generale/direcţiilor aparatului central

ART. 93
(1) Fumatul este interzis în spaţiile publice închise, aflate în administrarea sau folosinţa direcţiilor generale/ direcţiilor.
(2) Fumatul este permis numai în spaţii special amenajate, delimitate, cu respectarea urmãtoarelor condiţii obligatorii:
a) sã fie realizatã delimitarea de restul spaţiului public închis, asigurând izolarea completã de acesta - spaţiile respective sã nu fie spaţii de tranzit sau de acces în spaţiul public închis;
b) sã fie dotate cu sisteme de ventilaţie funcţionale, care sã asigure evacuarea fumului de tutun;
c) sã fie dotate cu scrumiere şi extinctoare şi sã fie amenajate în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind prevenirea şi stingerea incendiilor;
d) sã fie marcate la loc vizibil cu unul dintre urmãtoarele indicatoare: "Loc pentru fumat", "Spaţiu pentru fumat", "În acest spaţiu fumatul este permis."
ART. 94
Şefii unitãţilor aparatului central au obligaţia de a dispune mãsurile necesare, în cadrul structurilor proprii, pentru afişarea la loc vizibil a simbolurilor care interzic fumatul.


ANEXĂ
-----
la regulament
-------------

Dispunerea sediilor direcţiilor generale/direcţiilor
şi a spaţiilor destinate responsabililor privind ordinea interioarã
┌────┬───────────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────┐
│Nr. │ │Direcţii generale/Direcţii │ │Alte structuri ale aparatului│
│crt.│ Clãdiri/ │ ale aparatului central │ Responsabili │central, instituţii/structuri│
│ │ Adrese │ │ │ aflate în subordinea/ │
│ │ │ │ │ coordonarea │
│ │ │ │ │Ministerului Administraţiei │
│ │ │ │ │ şi Internelor (M.A.I.) │
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ 1.│Imobilul │Direcţia generalã control şi audit│Şefii unitãţilor - │Unitatea Specialã 78 │
│ │din Piaţa │intern │aparatului │Jandarmi Pazã şi Protecţie │
│ │Revoluţiei │Direcţia de control │central din │Instituţionalã │
│ │nr. 1 A, │Direcţia generalã resurse umane │sediul central │- Direcţia informare şi │
│ │sectorul 1 │Direcţia generalã pentru comuni- │al M.A.I. │relaţii publice │
│ │ │caţii şi tehnologia informaţiei │ │ - bufet │
│ │ │Direcţia generalã management │ │ │
│ │ │operaţional │ │ │
│ │ │Unitatea centralã pentru reforma │ │ │
│ │ │administraţiei publice │ │ │
│ │ │Direcţia pentru dezvoltarea │ │ │
│ │ │capacitãţii administrative │ │ │
│ │ │Direcţia pentru politici fiscale │ │ │
│ │ │şi bugetare locale │ │ │
│ │ │Direcţia pentru relaţiile cu │ │ │
│ │ │instituţiile prefectului │ │ │
│ │ │Direcţia pentru serviciile publice│ │ │
│ │ │deconcentrate │ │ │
│ │ │Direcţia pentru comunitãţi locale,│ │ │
│ │ │zone asistate, ajutor de stat şi │ │ │
│ │ │parteneriat cu structurile │ │ │
│ │ │asociative │ │ │
│ │ │Direcţia pentru servicii de │ │ │
│ │ │interes general, investiţii şi │ │ │
│ │ │dezvoltare localã │ │ │
│ │ │Direcţia afaceri europene şi │ │ │
│ │ │relaţii internaţionale │ │ │
│ │ │Direcţia Schengen │ │ │
│ │ │Direcţia juridicã │ │ │
│ │ │Secretariatul General │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ 2.│Imobilul │Direcţia medicalã │Directorul Direcţiei │Centrul Medical de │
│ │din str. │Direcţia informare şi relaţii │medicale, respectiv │Diagnostic şi Tratament │
│ │Mihai Vodã │publice │directorul Direcţiei │"Nicolae Kretzulescu" │
│ │nr. 17-19, │ │informare şi relaţii │- bufet (Direcţia medicalã) │
│ │sectorul 5 │ │publice │- Casa de Culturã a M.A.I. │
│ │ │ │ │- Ansamblul artistic │
│ │ │ │ │"Ciocârlia" │
│ │ │ │ │- Redacţia revistei │
│ │ │ │ │"Pentru Patrie" │
│ │ │ │ │- Redacţia revistei "Poliţia │
│ │ │ │ │Românã" │
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ 3.│Imobilul │Direcţia generalã de informaţii şi│Directorul general │ │
│ │din str. │protecţie internã │al Direcţiei │ │
│ │Beldiman │ │generale de │ │
│ │nr. 2 │ │informaţii şi │ │
│ │ │ │protecţie internã │ │
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ 4.│Imobilul │Direcţia informare şi relaţii │Directorul Direcţiei │ │
│ │din str. │publice, cu Serviciul multimedia │informare şi │ │
│ │Domniţa │ │relaţii publice │ │
│ │Anastasia │ │ │ │
│ │nr. 2 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ 5.│Imobilul │Corpul B: │Directorul Direcţiei │- bufet │
│ │din str. │Direcţia logisticã │logistice │ │
│ │Eforie │Corpul B: │Directorul general al│ │
│ │nr. 3-5, │- Direcţia generalã control şi │Direcţiei generale │ │
│ │sectorul 5 │audit intern │control şi audit │ │
│ │ │- Direcţia audit intern │intern │ │
│ │ │Corpul C: │Directorul Unitãţii │ │
│ │ │Unitatea de politici publice │de politici publice │ │
│ │ │Corpul C: │Directorul general al│ │
│ │ │Direcţia generalã financiarã │Direcţiei generale │ │
│ │ │ │financiare │ │
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ 6.│Imobilul │Direcţia generalã de informaţii │Directorul general al│ │
│ │din str. │şi protecţie internã │Direcţiei generale de│ │
│ │George │ │informaţii şi │ │
│ │Georgescu │ │protecţie internã │ │
│ │nr. 3 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ 7.│Imobilul │Direcţia generalã anticorupţie │Directorul general al│- bufet │
│ │din şos. │ │Direcţiei generale │ │
│ │Olteniţei │ │anticorupţie │ │
│ │nr. 390a, │ │ │ │
│ │sectorul 4 │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ 8.│Imobilul │Secretariatul General - │Directorul │ │
│ │din str. │ Serviciul arhive │Secretariatului │ │
│ │Leaota │ │General │ │
│ │nr. 2A, │ │ │ │
│ │sectorul 6 │ │ │ │
└────┴───────────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────┘


-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016