Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 24 octombrie 2012  privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistratilor-asistenti ai Curtii Constitutionale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 24 octombrie 2012 privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistratilor-asistenti ai Curtii Constitutionale

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 29 octombrie 2012

    În temeiul dispoziţiilor art. 81 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, adoptat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 6/2012,

    Plenul Curţii Constituţionale aprobă prezentul regulament.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistraţilor-asistenţi ai Curţii Constituţionale.
    ART. 2
    (1) Posturile vacante pot fi scoase la concurs în condiţiile Legii nr. 124/2000 privind structura personalului Curţii Constituţionale şi ale prezentului regulament.
    (2) În cazul în care la concursul organizat se prezintă un singur candidat, ocuparea postului se face prin examen.
    ART. 3
    (1) Ocuparea postului vacant de prim-magistrat-asistent se face prin concurs, la care pot participa magistraţii-asistenţi-şefi ai Curţii Constituţionale cu o vechime de cel puţin 2 ani în această funcţie sau magistraţii-asistenţi ai Curţii Constituţionale care deţin titlul de doctor în drept.
    (2) Ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent-şef se face prin concurs, la care pot participa magistraţii-asistenţi ai Curţii Constituţionale cu cel puţin 3 ani vechime în această funcţie sau care deţin titlul de doctor în drept.
    (3) Ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent se face prin concurs la care pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 14 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi au o vechime în magistratură de cel puţin 6 ani sau o vechime în magistratură, în calitate de judecător sau procuror, de cel puţin 4 ani ori deţin titlul de doctor în drept.
    (4) Ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent stagiar se face prin concurs, la care pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 14 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. II
    Organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistraţilor-asistenţi ai Curţii Constituţionale

    SECŢIUNEA 1
    Publicitatea concursului

    ART. 4
    (1) Data, locul şi modul de desfăşurare a concursului, tematica, bibliografia, numărul posturilor vacante şi termenul pentru depunerea actelor de înscriere la concurs se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare la sediul Curţii Constituţionale, pe pagina de internet a Curţii Constituţionale şi în presa centrală cu cel puţin 45 de zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea probei scrise pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate.
    (2) Anunţul de scoatere la concurs va cuprinde:
    a) numărul de posturi vacante pentru care se organizează concursul;
    b) locul, data şi ora desfăşurării probelor de concurs;
    c) informaţii cu privire la desfăşurarea etapelor concursului;
    d) condiţiile de participare;
    e) documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs;
    f) data până la care se pot depune dosarele de concurs;
    g) tematica şi bibliografia concursului;
    h) numărul de telefon şi adresa de poştă electronică la care se pot obţine informaţii suplimentare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Dosarul de concurs

    ART. 5
    (1) Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs, care va conţine următoarele documente:
    a) cerere tipizată pentru înscrierea la concurs adresată preşedintelui Curţii Constituţionale;
    b) copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
    c) copie de pe certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, după caz;
    d) copie de pe diploma de licenţă sau adeverinţa provizorie şi de pe foaia matricolă a anilor de studii;
    e) copie de pe diploma de doctor în drept, după caz;
    f) copia carnetului de muncă şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în specialitate;
    g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, cu cel mult 3 luni anterior momentului depunerii dosarului de concurs;
    h) cazierul judiciar;
    i) curriculum vitae.
    (2) La depunerea dosarului de concurs, candidaţii trebuie să prezinte şi în original actele depuse în copie, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
    (3) Dosarul de concurs se depune personal sau prin mandatar, cu procură autentificată, cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării probei scrise pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate, la sediul Curţii Constituţionale - Biroul resurse umane şi salarizare.
    (4) Ulterior termenului prevăzut la alin. (3) nu se mai pot depune acte în completare la dosarul de concurs astfel constituit.
    (5) Personalul de specialitate din cadrul Biroului resurse umane şi salarizare întocmeşte un proces-verbal prin care atestă documentele depuse de fiecare candidat la dosarul de concurs. Procesul-verbal va fi semnat şi de către candidat.
    ART. 6
    Dosarul de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de prim-magistrat-asistent şi magistrat-asistent-şef va cuprinde numai documentele prevăzute de art. 5 alin. (1) lit. a) şi e), după caz, din prezentul regulament.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor

    ART. 7
    (1) Examinarea candidaţilor se face de către o comisie de concurs formată din 3 judecători ai Curţii Constituţionale, numită prin ordinul preşedintelui Curţii Constituţionale de aprobare a organizării concursului. În cazul concursului pentru posturile de prim-magistrat-asistent şi magistrat-asistent-şef, comisia de concurs este alcătuită din 5 judecători.
    (2) Pentru probele eliminatorii de limbă străină şi verificare a cunoştinţelor de operare pe calculator, preşedintele Curţii Constituţionale va numi prin acelaşi ordin două subcomisii compuse din specialişti în domeniile respective. Din componenţa acestora pot face parte şi specialişti care nu sunt angajaţi ai Curţii Constituţionale.
    (3) Prin acelaşi ordin, preşedintele Curţii Constituţionale va numi şi o comisie de soluţionare a contestaţiilor, care va fi compusă din 3 judecători.
    ART. 8
    (1) Comisiile de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor sunt conduse de un preşedinte, desemnat prin ordinul prevăzut la art. 7 alin. (1).
    (2) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.
    (3) Secretar al comisiei de concurs, precum şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor va fi desemnat un magistrat-asistent.
    (4) Secretarul comisiei de concurs poate fi şi secretar al comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Atribuţiile comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor

    ART. 9
    Comisia de concurs are următoarele atribuţii principale:
    a) verifică dosarele candidaţilor şi stabileşte candidaţii ale căror dosare au fost admise;
    b) supraveghează activitatea celor două subcomisii de specialitate;
    c) stabileşte subiectele pentru proba scrisă de verificare a cunoştinţelor teoretice de specialitate şi pentru proba orală în concordanţă cu tematica şi bibliografia aprobate de Plenul Curţii Constituţionale;
    d) evaluează şi notează pentru fiecare candidat proba scrisă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate şi proba orală;
    e) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului în vederea comunicării acestora;
    f) semnează procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei, precum şi raportul cu privire la desfăşurarea concursului;
    g) prezintă Plenului Curţii Constituţionale raportul cu privire la desfăşurarea concursului.
    ART. 10
    Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:
    a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor;
    b) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la evaluarea şi notarea probei scrise pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate, precum şi cu privire la baremul acesteia;
    c) transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor în vederea comunicării acestora;
    d) semnează procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei în legătură cu contestaţiile soluţionate.
    ART. 11
    (1) Secretarul comisiei de concurs are următoarele atribuţii principale:
    a) întocmeşte, redactează şi semnează alături de membrii comisiei de concurs întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acesteia, respectiv procesele-verbale prevăzute în prezentul regulament şi raportul cu privire la desfăşurarea concursului;
    b) asigură comunicarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului;
    c) îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a concursului.
    (2) Secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:
    a) întocmeşte, redactează şi semnează alături de membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor întreaga documentaţie privind activitatea specifică acesteia;
    b) asigură comunicarea rezultatelor obţinute de candidaţi în urma contestaţiilor formulate;
    c) îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a concursului.

    CAP. III
    Desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistraţilor-asistenţi ai Curţii Constituţionale

    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale privind desfăşurarea concursului

    ART. 12
    (1) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistraţilor-asistenţi ai Curţii Constituţionale constă în următoarele etape succesive:
    a) selecţia dosarelor de concurs;
    b) proba practică de operare pe calculator;
    c) proba scrisă la o limbă străină la alegere dintre engleză, franceză, germană, italiană, rusă şi spaniolă;
    d) proba scrisă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate;
    e) proba orală.
    (2) Probele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se vor desfăşura înaintea probei scrise pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate şi sunt eliminatorii.
    (3) Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
    (4) Pentru ocuparea posturilor vacante de prim-magistrat-asistent şi magistrat-asistent-şef nu se organizează probele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c).

    SECŢIUNEA a 2-a
    Etapele concursului

    SUBSECŢIUNEA 1
    Selecţia dosarelor de concurs

    ART. 13
    (1) După expirarea termenului prevăzut la art. 5 alin. (3), comisia de concurs va proceda la selecţia dosarelor de concurs.
    (2) Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs se afişează cu menţiunea "admis" sau "respins", însoţită de motivul respingerii dosarului, la sediul Curţii Constituţionale, precum şi pe pagina de internet a acesteia, cu 25 de zile înainte de data desfăşurării probei scrise pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate.

    SUBSECŢIUNEA a 2-a
    Proba practică de operare pe calculator

    ART. 14
    (1) Proba practică de operare pe calculator constă în verificarea cunoştinţelor de tehnoredactare ale candidatului şi se desfăşoară pe baza unui plan de evaluare.
    (2) Planul de evaluare şi baremul aferent acestuia se stabilesc de subcomisia de specialitate şi se semnează de membrii acesteia.
    (3) Comisia de concurs aprobă planul de evaluare şi baremul aferent acestuia, încheind un proces-verbal în acest sens.
    (4) Durata probei practice de operare pe calculator nu poate depăşi o oră.
    (5) Dispoziţiile art. 18 alin. (1), (2) şi (5) se aplică în mod corespunzător.

    SUBSECŢIUNEA a 3-a
    Proba scrisă la o limbă străină

    ART. 15
    (1) Proba scrisă la o limbă străină constă în traducerea în limba română din limba străină aleasă dintre cele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. c) a unor texte juridice de specialitate şi se desfăşoară pe baza unui plan de evaluare.
    (2) Planul de evaluare şi baremul aferent acestuia se stabilesc de subcomisia de specialitate şi se semnează de membrii acesteia.
    (3) Comisia de concurs aprobă planul de evaluare şi baremul aferent acestuia, încheind un proces-verbal în acest sens.
    (4) Durata probei scrise la o limbă străină nu poate depăşi 3 ore.
    (5) Dispoziţiile art. 18 şi 19 se aplică în mod corespunzător.

    SUBSECŢIUNEA a 4-a
    Proba scrisă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate

    ART. 16
    (1) Proba scrisă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate constă în redactarea unei lucrări prin care se verifică cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului de magistrat-asistent.
    (2) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei şi tematicii de concurs.
    ART. 17
    (1) Pentru proba scrisă comisia de concurs va pregăti, în ziua desfăşurării acesteia, un număr de 6 seturi de subiecte. Fiecare dintre aceste seturi va cuprinde câte 3 subiecte. Comisia de concurs va indica pentru fiecare subiect punctajul prevăzut în barem.
    (2) Comisia de concurs stabileşte baremul pentru fiecare subiect.
    (3) Seturile de subiecte şi baremele aferente acestora se semnează de toţi membrii comisiei de concurs, aplicându-se ştampila Curţii Constituţionale. Acestea se introduc în plicuri, care se sigilează, se semnează, se ştampilează şi se păstrează de secretarul comisiei de concurs.
    (4) Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor şi nu poate depăşi 4 ore.
    ART. 18
    (1) Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile. Verificarea identităţii candidaţilor se face numai pe baza actului de identitate prevăzut de lege. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii sunt consideraţi absenţi.
    (2) După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care aceştia vor fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.
    (3) După îndeplinirea formalităţilor prealabile prevăzute la alin. (1), comisia de concurs prezintă candidaţilor plicurile cuprinzând seturile de subiecte şi invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de concurs. Plicul extras va fi desfăcut de acelaşi candidat, care va semna şi procesul-verbal încheiat cu această ocazie.
    (4) După extragerea plicului, este interzis accesul în sala de concurs a oricărei persoane, cu excepţia membrilor comisiei de concurs sau a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfăşurării probei.
    (5) Baremul se afişează după încheierea probei scrise, la sediul Curţii Constituţionale, precum şi pe pagina de internet a acesteia.
    ART. 19
    (1) În sala de concurs, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă.
    (2) Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) atrage eliminarea candidatului din proba de concurs. Comisia de concurs, constatând încălcarea acestor dispoziţii, elimină candidatul din sală, înscrie menţiunea "anulat" pe lucrare şi consemnează cele întâmplate într-un proces-verbal.
    (3) Lucrările se redactează, sub sancţiunea anulării, doar cu cerneală sau pix de culoare albastră, pe seturi de hârtie conţinând 10 file asigurate de Curtea Constituţională, numerotate şi purtând ştampila acesteia pe fiecare filă.
    (4) La solicitarea candidaţilor, secretarul comisiei de concurs le va pune la dispoziţie un al doilea set de hârtie.
    (5) După înscrierea numelui şi a prenumelui în colţul din dreapta sus, prima filă a setului de hârtie se lipeşte în prezenţa secretarului comisiei de concurs, astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate, apoi se semnează de către secretarul comisiei de concurs, aplicându-se, totodată, ştampila Curţii Constituţionale. În situaţia prevăzută de art. 2 alin. (2), nu mai există obligaţia sigilării lucrării.
    (6) Candidatul are obligaţia de a preda secretarului comisiei de concurs lucrarea scrisă la finalizarea acesteia ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens.
    (7) După încheierea probei scrise, secretarul comisiei de concurs predă lucrările sigilate preşedintelui comisiei de concurs, în vederea verificării şi notării acestora, întocmind un proces-verbal în acest sens.

    SUBSECŢIUNEA a 5-a
    Proba orală

    ART. 20
    (1) Proba orală se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 14 zile de la data susţinerii probei scrise pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate.
    (2) Proba orală poate fi susţinută de candidaţii care au obţinut la proba scrisă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate cel puţin nota 8.
    (3) Comisia de concurs stabileşte subiectele pentru proba orală în ziua desfăşurării acesteia.
    (4) Subiectele pentru proba orală vor fi înscrise pe bilete. Fiecare bilet va cuprinde două subiecte.
    (5) Subiectele se semnează de toţi membrii comisiei de concurs, aplicându-se ştampila Curţii Constituţionale. Acestea se introduc într-un plic, care se sigilează, se semnează, se ştampilează şi se păstrează de secretarul comisiei de concurs.
    ART. 21
    (1) Cu cel puţin 24 de ore înainte de desfăşurarea probei orale, secretarul comisiei de concurs întocmeşte lista alfabetică a candidaţilor, cu precizarea orei la care trebuie să se prezinte, şi dispune afişarea listei candidaţilor la sediul Curţii Constituţionale, precum şi pe pagina de internet a acesteia.
    (2) Accesul candidaţilor în sala de concurs este permis pe baza unui act de identitate.
    (3) Candidaţii au dreptul să extragă numai un singur bilet.
    (4) Pentru pregătirea subiectelor, fiecare candidat va beneficia de un timp de gândire de 30 de minute.
    (5) Înregistrarea probei orale, prin mijloacele tehnice audio, este obligatorie.
    (6) Înregistrările se păstrează timp de un an, după care se distrug.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Notarea probelor şi comunicarea rezultatelor

    ART. 22
    (1) Anterior începerii corectării lucrărilor la proba scrisă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate, lucrările sigilate în condiţiile art. 19 alin. (5) vor fi numerotate, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 2 alin. (2).
    (2) Notarea lucrărilor şi centralizarea notelor se fac în termen de maximum 5 zile de la finalizarea probei scrise pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate.
    (3) Aprecierea lucrărilor se face prin note de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru fiecare lucrare scrisă, şi se notează în borderoul de notare.
    (4) Pentru centralizarea notelor, comisia de concurs se întruneşte sub conducerea preşedintelui acesteia.
    (5) Membrii comisiei de concurs vor proceda, sub semnătură proprie, la trecerea notei acordate potrivit alin. (3) în borderoul centralizator al probei scrise şi pe lucrările scrise.
    (6) Determinarea notei obţinute la proba scrisă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate se face pe baza mediei aritmetice a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.
    (7) Preşedintele comisiei de concurs va trece, sub semnătură proprie, nota obţinută potrivit alin. (6) atât în borderoul centralizator al probei scrise, cât şi pe lucrările scrise.
    (8) Lucrările care prezintă însemnări de natură să conducă la identificarea candidaţilor se anulează şi nu se mai corectează. Menţiunea "anulat" se înscrie atât pe lucrare, cât şi pe borderoul de notare şi în borderoul centralizator al probei scrise, consemnându-se într-un proces-verbal.
    ART. 23
    (1) În situaţia în care pentru o lucrare se înregistrează diferenţe mai mari de un punct între notele acordate, lucrarea se recorectează de către toţi membrii comisiei de concurs. Procedura recorectării se reia ori de câte ori se constată că există diferenţe mai mari de un punct între notele acordate.
    (2) Se interzice desigilarea lucrărilor anterior recorectării.
    ART. 24
    (1) Lucrările scrise se desigilează numai după efectuarea operaţiunilor prevăzute la art. 22 alin. (7).
    (2) Nota obţinută de fiecare dintre candidaţi şi menţiunea "admis" ori "respins" se afişează la sediul Curţii Constituţionale, precum şi pe pagina de internet a acesteia.
    (3) Sunt declaraţi admişi la proba scrisă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate candidaţii care au obţinut cel puţin nota 8.
    ART. 25
    (1) Proba orală se evaluează cu note de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru fiecare candidat, şi se notează în borderoul de notare.
    (2) Pentru centralizarea notelor, în termen de 5 zile de la data încheierii probei orale, comisia de concurs se întruneşte sub conducerea preşedintelui acesteia, fiecare membru procedând, sub semnătură proprie, la trecerea notei acordate pe borderoul centralizator al probei orale.
    (3) Determinarea notei pentru proba orală se face pe baza mediei aritmetice a notelor acordate candidatului de fiecare membru al comisiei de concurs.
    (4) Preşedintele comisiei de concurs va trece, sub semnătură proprie, nota obţinută potrivit alin. (3) pe borderoul centralizator al probei orale.
    ART. 26
    (1) Dispoziţiile art. 22, 23 şi art. 24 alin. (1) se aplică, în mod corespunzător, şi în ceea ce priveşteproba practică de operare pe calculator şi proba scrisă la o limbă străină.
    (2) Rezultatele obţinute la probele prevăzute la alin. (1) se consemnează sub forma "admis" sau "respins" şi se afişează la sediul Curţii Constituţionale, precum şi pe pagina de internet a acesteia.
    (3) Pentru a fi declarat admis la probele prevăzute la alin. (1), candidatul trebuie să rezolve corect cel puţin 70% din cerinţele subiectelor extrase, astfel cum acestea sunt reflectate în baremele de evaluare.
    ART. 27
    (1) În termenul prevăzut la art. 25 alin. (2), odată cu centralizarea notelor obţinute la proba orală, comisia de concurs va proceda la stabilirea notelor finale.
    (2) Nota finală se determină ca medie aritmetică între notele obţinute la proba scrisă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate şi la proba orală.
    (3) Preşedintele comisiei de concurs va trece nota obţinută potrivit alin. (2) în borderoul centralizator al concursului, care va fi semnat de membrii şi de secretarul comisiei de concurs.
    (4) Pentru ocuparea posturilor de prim-magistrat-asistent, magistrat-asistent-şef, magistrat-asistent şi magistrat-asistent stagiar, nota finală nu poate fi mai mică de 8.
    (5) La note finale egale are prioritate candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proba scrisă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi convocaţi pentru susţinerea unei noi probe orale în urma căreia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător, art. 20 alin. (3) -(5), art. 21 şi art. 25 aplicându-se în mod corespunzător.
    ART. 28
    Comunicarea rezultatelor se face prin afişare la sediul Curţii Constituţionale, precum şi pe pagina de internet a acesteia, în ziua centralizării notelor.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Soluţionarea contestaţiilor

    ART. 29
    (1) Candidaţii pot face contestaţie la rezultatul selecţiei dosarelor şi al probei scrise pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate, în termen de cel mult două zile de la data afişării rezultatului acestora, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Contestaţiile se depun la sediul Curţii Constituţionale - Biroul resurse umane şi salarizare.
    (2) Contestaţiile cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor şi la proba scrisă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate se soluţionează de comisia prevăzută la art. 10.
    (3) În privinţa soluţionării contestaţiilor formulate la proba scrisă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate, dispoziţiile art. 22 alin. (3) -(7), art. 23 alin. (1) şi art. 24 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.
    (4) Rezultatul contestaţiilor se afişează la sediul Curţii Constituţionale, precum şi pe pagina de internet a acesteia, în termen de 3 zile de la expirarea termenului de depunere a acestora.
    (5) Nu se admit contestaţii cu privire la rezultatele obţinute la probele eliminatorii, şi nici la proba orală.
    ART. 30
    (1) În termen de 24 de ore de la afişare, candidaţii pot face contestaţii la baremul probei scrise pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate, care se soluţionează de comisia prevăzută la art. 10, în cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de contestare.
    (2) În situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor la baremul probei scrise pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate, se anulează una sau mai multe cerinţe, punctajul corespunzător acestora se acordă tuturor candidaţilor.
    (3) Baremul stabilit în urma soluţionării contestaţiilor se afişează la sediul Curţii Constituţionale, precum şi pe pagina de internet a acesteia.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Validarea rezultatelor finale ale concursului

    ART. 31
    (1) Secretarul comisiei de concurs, sub îndrumarea membrilor acesteia, întocmeşte, în termen de cel mult 10 zile de la ultima probă susţinută de candidaţi, raportul cu privire la desfăşurarea concursului, care va cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele menţiuni:
    a) prezentarea pe scurt a cadrului legal şi regulamentar al organizării şi desfăşurării concursului;
    b) prezentarea activităţii comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, după caz, cu privire la desfăşurarea etapelor concursului;
    c) prezentarea pe scurt a proceselor-verbale întocmite;
    d) rezultatele obţinute de către candidaţi pe fiecare etapă a concursului;
    e) tabelul cu rezultatele finale ale concursului;
    f) propunerea comisiei de concurs de validare sau invalidare, după caz, a concursului.
    (2) Raportul prevăzut la alin. (1) se semnează de membrii comisiei de concurs şi de secretarul acesteia.
    ART. 32
    (1) Raportul cu privire la desfăşurarea concursului se prezintă Plenului Curţii Constituţionale de către preşedintele comisiei de concurs în vederea validării rezultatului concursului.
    (2) În termen de 30 de zile de la data susţinerii ultimei probe de concurs, Plenul Curţii Constituţionale, analizând respectarea condiţiilor prevăzute de Legea nr. 124/2000, Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 6/2012, şi de prezentul regulament, validează sau invalidează în tot sau în parte, după caz, rezultatele concursului conform art. 4 alin. (1) lit. f) şi alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 6/2012.
    (3) Rezultatele validate se afişează la sediul Curţii Constituţionale, precum şi pe pagina de internet a acesteia.
    (4) Candidaţii declaraţi admişi vor fi numiţi în funcţie în ordinea descrescătoare a notelor finale obţinute, în limita posturilor pentru care s-a organizat concursul.
    (5) În termen de 10 zile de la data validării concursului, preşedintele Curţii Constituţionale numeşte, prin ordin, în funcţia de prim-magistrat-asistent sau magistrat-asistent-şef, după caz, candidatul declarat admis, potrivit art. 5 alin. (1) lit. f) şi alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 6/2012.
    (6) Preşedintele Curţii Constituţionale numeşte, cu respectarea art. 33 din prezentul regulament, prin ordin, în funcţia de magistrat-asistent sau magistrat-asistent stagiar, după caz, candidatul declarat admis, potrivit art. 5 alin. (1) lit. f) şi alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 6/2012.
    (7) Repartizarea pe secţii a magistraţilor-asistenţi şi a magistraţilor-asistenţi stagiari se face prin ordin al preşedintelui Curţii Constituţionale, fără ca, în acest mod, numărul celor care compun secţia să fie mai mare de zece.
    ART. 33
    (1) Candidatul declarat admis va fi numit în funcţie în termen de cel mult 25 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor validate ale concursului.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat admis la concurs poate solicita, în termen de 5 zile de la data afişării rezultatelor validate ale concursului, un termen ulterior, care nu poate depăşi 50 de zile lucrătoare de la aceeaşi dată.
    (3) În cazul neprezentării în termenul prevăzut la alin. (1) sau (2), după caz, postul neocupat este declarat vacant, urmând să se comunice candidatului care a obţinut nota imediat inferioară posibilitatea de a ocupa postul respectiv.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale

    ART. 34
    (1) La dosarul de personal al candidatului declarat admis vor fi anexate:
    a) dosarul de concurs al candidatului, în original;
    b) lucrările redactate potrivit art. 14 -16, în original;
    c) biletul extras la proba orală, în copie conform cu originalul;
    d) raportul cu privire la desfăşurarea concursului, în copie conform cu originalul;
    e) hotărârea Plenului Curţii Constituţionale de validare a rezultatelor concursului, în copie conform cu originalul.
    (2) Toate actele întocmite cu ocazia concursului, înregistrările realizate, precum şi lucrările redactate se păstrează în original, cu distincţiile prevăzute la alin. (1) şi art. 21 alin. (6), într-un dosar al concursului, creat şi ţinut în acest sens de Biroul resurse umane şi salarizare.
    ART. 35
    Pe tot parcursul desfăşurării concursului, Biroul resurse umane şi salarizare, precum şi Biroul statistică şi informatică vor asigura suportul administrativ şi tehnic necesar.
    ART. 36
    Dispoziţiile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător şi în privinţa organizării şi desfăşurării concursului pentru ocuparea posturilor vacante de personal de specialitate juridică asimilat magistraţilor-asistenţi.
    ART. 37
    Membrii şi secretarul comisiei de concurs, precum şi membrii subcomisiilor de specialitate răspund individual pentru asigurarea confidenţialităţii subiectelor şi baremelor propuse.
    ART. 38
    (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, se va desemna, prin ordin al preşedintelui Curţii Constituţionale, o comisie pentru întocmirea tematicii şi a bibliografiei pentru concursul de ocupare a posturilor vacante din cadrul Corpului magistraţilor-asistenţi ai Curţii Constituţionale.
    (2) Tematica şi bibliografia vor fi aprobate prin hotărâre a Plenului Curţii Constituţionale şi vor fi actualizate anual.

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016