Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 24 noiembrie 1999  de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 24 noiembrie 1999 de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale "Victor Babes"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 588 din 2 decembrie 1999

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Stiintelor Biomedicale "Victor Babes", denumit în continuare institut, este persoana juridicã romana aflatã în coordonarea Ministerului Sãnãtãţii, care îşi desfãşoarã activitatea pe baza prevederilor legale în vigoare şi a prezentului regulament.
ART. 2
(1) Institutul are structura organizatoricã prevãzutã în anexa nr. 1.
(2) Institutul poate infiinta în cadrul structurii sale subunitati fãrã personalitate juridicã, necesare pentru realizarea obiectului sau de activitate. Modalitatea de constituire a acestora şi relaţiile lor în cadrul institutului şi cu terţii sunt reglementate prin prezentul regulament de organizare şi funcţionare.

CAP. 2
Scopul şi obiectul de activitate

ART. 3
Institutul este înfiinţat în scopul dezvoltãrii medicinei româneşti printr-o serie de activitãţi de cercetare ştiinţificã şi dezvoltare tehnologicã specifice în domeniul anatomiei patologice, biologiei celulare şi moleculare, geneticii medicale şi imunologiei, prin participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului şi la realizarea cu prioritate a obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice ale Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare.
ART. 4
(1) Obiectul de activitate al institutului, privind domeniul propriu, cuprinde:

A. Activitãţi de cercetare-dezvoltare:
a) În cadrul Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare şi al Programului naţional de cercetare ştiinţificã şi dezvoltare tehnologicã "ORIZONT 2000", cu o pondere majoritara din totalul activitãţii, institutul efectueazã cercetãri fundamentale şi aplicative:
- în domeniul patologiei (anatomie patologica, biologie celulara şi moleculara, eredopatologie şi imunopatologie), în scopul:
● elucidarii unor mecanisme etiopatogenice;
● îmbunãtãţirii diagnosticului;
● testarii eficacitatii unor mãsuri terapeutice noi în funcţie de nevoile sãnãtãţii publice reieşite din studii proprii şi din programele aprobate de Ministerul Sãnãtãţii, precum şi de nevoile de dezvoltare a institutului şi de aliniere la nivelul ştiinţific mondial;
● dezvoltãrii fundamentelor ştiinţifice ale medicinei.
b) În afarã Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare şi a Programului naţional de cercetare ştiinţificã şi dezvoltare tehnologicã "ORIZONT 2000" efectueazã cercetãri fundamentale şi aplicative în domeniul propriu de activitate, realizate pe baza de contract încheiat cu agenţi economici sau cu alţi beneficiari interesaţi.

B. Activitãţi conexe activitãţii de cercetare-dezvoltare:
a) asigurarea funcţiei de for metodologic de îndrumare în domeniul propriu de activitate;
b) organizarea de reuniuni ştiinţifice şi cu caracter tehnico-metodologic în domeniile de interes ale institutului;
c) furnizarea de servicii medicale cãtre unitãţile medicale şi direct populaţiei în probleme de diagnostic (inclusiv consultul în cazurile dificile) în domeniul propriu de activitate.

C. Formarea şi specializarea de cercetãtori în domeniul propriu de activitate

D. Executarea de unicate şi serii mici de produse biologice de uz uman în vederea sustinerii cercetãrii în domeniul propriu de activitate

(2) În cadrul obiectului sau de activitate institutul poate colabora şi la realizarea unor activitãţi de cercetare-dezvoltare privind apãrarea nationala.

CAP. 3
Patrimoniul

ART. 5
Conform situaţiei patrimoniului, încheiatã la data de 30 iunie 1999, institutul are un patrimoniu propriu în valoare de 11.514.971 mii lei, din care imobilizari corporale şi necorporale în valoare de 11.181.514 mii lei şi active circulante în valoare de 333.457 mii lei.
ART. 6
(1) Institutul administreazã cu diligenta unui bun proprietar bunuri proprietate publica, precum şi alte bunuri dobândite în condiţiile legii. Bunurile proprietate publica, precum şi cele dobândite se afla în administrarea institutului şi se evidenţiazã distinct în patrimoniul acestuia.
(2) Rezultatele cercetãrilor, concretizate în active corporale şi necorporale, efectuate şi finalizate din fonduri publice sau din alte fonduri, sunt bunuri dobândite, dacã prin contract nu se prevede altfel, şi se înregistreazã în evidenta contabila a institutului, cu respectarea prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 , aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 51/1996 , cu modificãrile ulterioare.
(3) În exercitarea drepturilor sale institutul poseda şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul sau şi, dupã caz, dispune de acestea în condiţiile legii, în scopul realizãrii obiectului sau de activitate, beneficiind de rezultatele utilizãrii acestora.
(4) Concesionarea sau închirierea unor secţii, laboratoare, servicii sau activitãţi se poate face numai în scopul stimulãrii transferului rezultatelor activitãţii de cercetare-dezvoltare, în condiţiile prevederilor legale şi cu aprobarea Ministerului Sãnãtãţii şi a Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare.
(5) Patrimoniul institutului poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.

CAP. 4
Structura organizatoricã şi funcţionalã

ART. 7
(1) Institutul poate avea în structura sa secţii, laboratoare şi alte structuri organizatorice necesare în vederea realizãrii obiectului sau de activitate.
(2) În funcţie de specificul activitãţii se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unitãţi din ţara sau din strãinãtate.
(3) Directorul general stabileşte relaţiile dintre subunitatile aflate în structura institutului, precum şi relaţiile acestora cu terţii şi le poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele institutului, cu avizul consiliului de administraţie.
ART. 8
Conducãtorii secţiilor, laboratoarelor şi compartimentelor din structura institutului rãspund în fata consiliului de administraţie şi a directorului general de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilitãţilor şi competentelor încredinţate de aceştia.

CAP. 5
Organele de conducere

ART. 9
(1) Conducerea institutului este asigurata de:
- consiliul de administraţie;
- comitetul de direcţie;
- directorul general.
(2) Orientarea şi coordonarea metodologicã a activitãţii tehnico-ştiinţifice din institut sunt asigurate de consiliul ştiinţific.

Consiliul de administraţie
ART. 10
Consiliul de administraţie este format din 11 membri, numiţi pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reales.
Structura consiliului de administraţie este:
- un preşedinte;
- un vicepreşedinte;
- 9 membri.
ART. 11
(1) Din consiliul de administraţie fac parte:
a) directorul general al institutului - preşedinte;
b) un reprezentant al Ministerului Sãnãtãţii;
c) un reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare;
d) un reprezentant al Ministerului Finanţelor;
e) un reprezentant al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale;
f) preşedintele consiliului ştiinţific.
(2) Ceilalţi membri ai consiliului de administraţie pot fi medici, biologi, economişti şi alţi specialişti din cadrul institutului.
(3) Numirea membrilor consiliului de administraţie se face prin ordin al ministrului sãnãtãţii, cu avizul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare, la propunerea conducãtorilor autoritãţilor de la care aceştia provin.
(4) Revocarea membrilor consiliului de administraţie pentru abateri grave sau pentru lipsa de activitate în executarea mandatului se face de acelaşi organ care i-a numit.
(5) Consiliul de administraţie îşi desemneazã vicepreşedintele.
ART. 12
(1) Membrii consiliului de administraţie sunt cetãţeni romani şi:
a) îşi pãstreazã calitatea de angajat la instituţia sau la unitatea de la care provin şi toate drepturile şi obligaţiile derivând din aceasta calitate;
b) nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administraţie sau nu pot participa în aceeaşi calitate la societãţile comerciale cu care institutul are relaţii contractuale ori de alta natura;
c) sunt remuneraţi pentru activitatea desfasurata în aceasta calitate cu o indemnizaţie lunarã stabilitã de consiliul de administraţie.
(2) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care personal ori soţul/sotia, copiii sau rudele pana la gradul al doilea inclusiv sunt, în acelaşi timp, patroni sau asociaţi la societãţile comerciale cu capital privat cu acelaşi profil sau cu care institutul întreţine relaţii de afaceri ori se afla în concurs de interese.
ART. 13
Consiliul de administraţie îşi desfãşoarã activitatea în baza regulamentului propriu de funcţionare şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. El hotãrãşte în problemele privind activitatea institutului, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenta altor organe.
ART. 14
(1) Consiliul de administraţie se întruneşte o data pe luna sau ori de câte ori interesele institutului o cer, convocarea acestuia fãcându-se de cãtre preşedinte sau la solicitarea a cel puţin unei treimi din numãrul membrilor acestuia.
(2) Dezbaterile consiliului de administraţie sunt conduse de preşedintele acestuia, iar în lipsa lui, de cãtre vicepreşedinte.
ART. 15
(1) Consiliul de administraţie îşi desfãşoarã activitatea în prezenta a cel puţin doua treimi din numãrul membrilor sãi. Dacã nu este îndeplinitã aceasta condiţie, şedinţa consiliului de administraţie se poate reprograma într-un interval de cel puţin 15 zile, având aceeaşi ordine de zi.
(2) Hotãrârile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumãtate plus unul din numãrul total al membrilor.
ART. 16
La şedinţele consiliului de administraţie este invitat permanent un reprezentant al sindicatului şi/sau reprezentantul salariaţilor care nu sunt membri de sindicat, în condiţiile legii.
ART. 17
Pentru luarea unor decizii complexe consiliul de administraţie poate atrage în activitatea sa de analiza consilieri şi consultanţi din diferite sectoare de activitate.
Activitatea acestora va fi recompensata material, conform prevederilor legale.
ART. 18
(1) Membrii consiliului de administraţie sunt rãspunzãtori, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin.
(2) Membrii consiliului de administraţie care s-au impotrivit luãrii unei decizii ce s-a dovedit pãgubitoare pentru institut nu rãspund dacã au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de şedinţe al consiliului de administraţie şi au anuntat în scris despre aceasta organul coordonator.
ART. 19
Consiliul de administraţie are, în principal, urmãtoarele atribuţii:
a) avizeazã modificarea structurii organizatorice şi functionale a institutului, înfiinţarea de subunitati necesare în vederea realizãrii obiectului de activitate a institutului, desfiinţarea şi comasarea acestora;
b) aproba, la propunerea consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare a institutului, de introducere a unor tehnologii de vârf şi de modernizare a celor existente în concordanta cu strategia generalã a domeniului propriu;
c) propune Programul anual de cercetare-dezvoltare, pe care îl înainteazã Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare şi inovare;
d) analizeazã şi avizeazã proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi îl depune la Ministerul Sãnãtãţii, în vederea aprobãrii lui prin hotãrâre a Guvernului;
e) analizeazã şi avizeazã bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, pe care le va supune spre aprobare Ministerului Sãnãtãţii, în calitate de organ coordonator, şi Ministerului Finanţelor;
f) analizeazã raportarea semestriala privind activitatea realizatã de institut, aproba mãsuri pentru desfãşurarea acesteia în condiţii de echilibru al bugetului de venituri şi cheltuieli;
g) analizeazã, aproba sau, dupã caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmeazã sa fie realizate de institut;
h) propune spre aprobare, în condiţiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului, concesionarea, închirierea sau locaţia de gestiune a unor bunuri, servicii, subunitati de producţie din patrimoniul institutului;
i) aproba asocierea institutului cu terţe persoane juridice în vederea realizãrii de activitãţi comune care prezintã interes pentru asociaţi şi care se încadreazã în obiectul de activitate al institutului, cu respectarea prevederilor legale;
j) aproba valorificarea bunurilor dobândite, cu respectarea prevederilor legale;
k) fundamenteazã şi prezintã Ministerului Sãnãtãţii propuneri pentru asigurarea de fonduri, prin bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia, pentru finanţarea obiectivelor de interes public, specifice activitãţii institutului;
l) aproba volumul creditelor bancare prevãzute la art. 34 şi stabileşte modul de rambursare a lor;
m) aproba utilizarea disponibilitãţilor în valuta;
n) aproba mandatul pentru negocierea contractului colectiv de munca la nivelul institutului;
o) executa orice alte atribuţii stabilite, potrivit prevederilor legale.
ART. 20
În primul trimestru al fiecãrui an consiliul de administraţie prezintã Ministerului Sãnãtãţii un raport asupra activitãţii desfãşurate în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.
ART. 21
Secretariatul consiliului de administraţie este asigurat de institut; atribuţiile secretariatului sunt prevãzute în regulamentul de funcţionare a consiliului de administraţie.

Comitetul de direcţie
ART. 22
Conducerea operativã a institutului este asigurata de un comitet de direcţie compus din: directorul general, directori şi şefii de secţie din structura organizatoricã a institutului.
ART. 23
Comitetul de direcţie stabileşte acţiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
a) strategia programelor de dezvoltare a institutului;
b) programul anual de cercetare-dezvoltare;
c) bugetul de venituri şi cheltuieli;
d) programul de investiţii;
e) sistemul de asigurare a calitãţii;
f) alte obligaţii.
ART. 24
Comitetul de direcţie se întruneşte decadal, sau/ori de câte ori interesele institutului o impun.

Directorul general
ART. 25
Activitatea curenta a institutului este condusã de directorul general, numit prin ordin al ministrului sãnãtãţii, cu acordul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare, pe baza rezultatelor concursului organizat conform condiţiilor şi criteriilor stabilite de cãtre consiliul ştiinţific al institutului.
ART. 26
Directorul general are, în principal, urmãtoarele atribuţii şi responsabilitãţi:
a) reprezintã, personal sau prin delegat, interesele institutului în relaţiile cu alte organe, organizaţii şi agenţi economici, precum şi cu persoane fizice din ţara şi din strãinãtate;
b) stabileşte atribuţiile, competentele şi relaţiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale institutului, precum şi relaţiile acestora cu terţii;
c) propune modificarea structurii organizatorice a institutului;
d) asigura negocierea contractului colectiv de munca la nivelul institutului şi a salariilor personalului din institut, împreunã cu comitetul de direcţie, şi aproba salariile rezultate din negocierea directa;
e) numeşte şi revoca conducãtorii compartimentelor de munca din aparatul propriu, precum şi directorii din structura organizatoricã a institutului, cu avizul consiliului de administraţie;
f) aproba angajarea sau desfacerea contractului individual de munca al salariaţilor institutului, în condiţiile prevãzute de lege;
g) aproba comisiile de concurs pentru promovarea pe funcţii, la propunerea consiliului ştiinţific;
h) are atribuţii şi raspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului de la buget, în condiţiile <>art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 , aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 51/1996 , cu modificãrile ulterioare;
i) rãspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
j) adopta mãsuri şi urmãreşte realizarea operaţiunilor de comerţ exterior prin compartimente proprii de specialitate;
k) exercita atribuţiile şi rãspunderile care îi revin din prevederile legale, aproba şi ia mãsuri privind activitatea institutului, cu excepţia celor date, potrivit reglementãrilor legale, în competenta altor organe;
l) exercita orice alte atribuţii care îi sunt delegate de consiliul de administraţie;
m) poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului.

Consiliul ştiinţific
ART. 27
(1) Consiliul ştiinţific este format din 13 membri, reprezentând toate compartimentele ştiinţifice din cadrul institutului.
(2) Consiliul ştiinţific poate fi alcãtuit din cercetãtori ştiinţifici cu realizari deosebite, cu capacitate de sinteza şi de prospectare în domeniu, cadre didactice din învãţãmântul superior, salariaţi ai institutului, aleşi prin vot secret de cadrele cu studii superioare din institut.
(3) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi pe o perioada de 2 ani, prin vot secret, de cãtre membrii consiliului. Din consiliul ştiinţific fac parte, de drept, directorul general şi secretarul ştiinţific al institutului.
(4) Consiliul ştiinţific se organizeazã şi funcţioneazã în conformitate cu regulamentul propriu.
ART. 28
Atribuţiile principale ale consiliului ştiinţific sunt urmãtoarele:
a) participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitãţii de cercetare-dezvoltare şi la elaborarea Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare şi a Programului naţional de cercetare ştiinţificã şi dezvoltare tehnologicã în domeniul propriu de activitate;
b) contribuie la realizarea obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice ale Programului naţional de cercetare ştiinţificã şi dezvoltare tehnologicã;
c) examineazã şi avizeazã proiectele de cercetare ştiinţificã, precum şi realizarea acestora;
d) avizeazã hotãrârile care implica politica de cercetare a institutului şi a ramurii;
e) propune consiliului de administraţie programul anual de cercetare-dezvoltare;
f) propune mãsuri pentru perfecţionarea profesionalã, încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;
g) face propuneri privind modul de organizare a concursurilor de încadrare şi promovare a personalului de cercetare-dezvoltare;
h) propune comisiile de concurs pentru promovarea în funcţiile atestabile şi confirma rezultatele concursului pentru funcţiile de cercetator gradul I, II, III şi cercetator ştiinţific;
i) organizeazã şi coordoneazã desfãşurarea acţiunilor cu caracter ştiinţific;
j) avizeazã acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific;
k) avizeazã acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în strãinãtate;
l) stabileşte criteriile şi condiţiile de organizare a concursului pentru funcţia de director general al institutului.

CAP. 6
Bugetul de venituri şi cheltuieli şi administrarea acestuia.

Relaţii financiare
ART. 29
(1) Institutul întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor.
(2) Bilanţul contabil anual se avizeazã de cãtre consiliul de administraţie al institutului, se supune spre aprobare Ministerului Sãnãtãţii, se transmite Ministerului Finanţelor şi se publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
ART. 30
(1) Veniturile şi cheltuielile institutului se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu financiar.
(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se aproba de cãtre Guvern, la propunerea Ministerului Sãnãtãţii, cu avizul Ministerului Finanţelor şi al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.
ART. 31
Corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programata, institutul determina anual volumul de venituri realizat şi cheltuielile totale de efectuat.
ART. 32
Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementãrilor cuprinse în contractul colectiv de munca, în limitele fondului destinat plãţii salariilor, prevãzut în bugetul de venituri şi cheltuieli, potrivit legii.
ART. 33
(1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care, în cursul unui an, resursele financiare ale institutului nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite cu bãncile comerciale, în valoare de cel mult 20% din veniturile brute, în termeni reali, realizate în anul precedent.
(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea Ministerului Finanţelor.
ART. 34
(1) Institutul hotãrãşte cu privire la investiţiile ce urmeazã sa fie realizate potrivit obiectului sau de activitate, finanţarea efectuandu-se din surse proprii şi din credite bancare, cu excepţia investiţiilor care intra sub incidenta <>art. 6 şi 11 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993 privind unele mãsuri pentru restructurarea activitãţilor regiilor autonome.
(2) În cazul investiţiilor, altele decât cele prevãzute la <>art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993 , finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, limita de finanţare se aproba o data cu legile de adoptare a acestora, iar institutul are obligaţia ca în execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli sa se încadreze în alocaţiile bugetare aprobate.
(3) Execuţia investiţiilor prevãzute la alin. (1) şi (2) se adjudeca pe baza de licitaţie publica, potrivit reglementãrilor privind achiziţiile publice.
(4) Contractarea de credite mai mari de 500 milioane lei la nivelul anului anterior, în vederea realizãrii de investiţii de natura celor prevãzute la alin. (1) şi (2), se efectueazã cu aprobarea Ministerului Sãnãtãţii, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finanţelor.
ART. 35
Institutul poate efectua operaţiuni de comerţ exterior potrivit legii. Operaţiunile de încasãri şi plati cu strainatatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unitãţile bancare specializate cu sediul în România.
ART. 36
Institutul îşi va organiza controlul financiar preventiv şi controlul financiar de gestiune, potrivit legii.

CAP. 7
Reglementarea litigiilor

ART. 37
Litigiile institutului cu persoane fizice sau juridice, nesolutionate pe cale amiabila, sunt supuse spre rezolvare instanţelor de judecata romane competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

CAP. 8
Dispoziţii finale

ART. 38
(1) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare se completeazã cu celelalte reglementãri legale referitoare la activitatea institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare şi a regiilor autonome.
(2) Modificãrile şi completãrile la regulamentul de organizare şi funcţionare a institutului se pot face la propunerea consiliului de administraţie, cu respectarea actelor normative în vigoare, cu aprobarea Ministerului Sãnãtãţii şi cu avizul Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare.
ART. 39
Statutul de institut naţional de cercetare-dezvoltare se reînnoieşte prin reacreditare, care are loc la fiecare 5 ani.

---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016