Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 24 august 2017  privind organizarea şi funcţionarea Consiliului tehnico-economic al Ministerului Apărării Naţionale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 24 august 2017 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului tehnico-economic al Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 710 din 1 septembrie 2017

──────────
    Aprobat prin Ordinul nr. M.94 din 24 august 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 din 1 septembrie 2017.
──────────

    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
     Consiliul tehnico-economic al Ministerului Apărării Naţionale, denumit în continuare CTE, este destinat pentru analizarea şi avizarea documentaţiilor necesare realizării obiectivelor de investiţii imobiliare cu caracter militar, aşa cum sunt prevăzute la art. 4, finanţate prin bugetul de stat din fonduri publice.

    ART. 2
     Pentru investiţiile finanţate din altă sursă de provenienţă decât bugetul de stat, CTE avizează indicatorii tehnico-economici ai proiectului imobiliar în forma prezentată de directorul de program major.

    ART. 3
     CTE se organizează şi funcţionează ca organ deliberativ al Ministerului Apărării Naţionale.

    CAP. II
    Competenţele Consiliului tehnico-economic
    ART. 4
     CTE analizează şi avizează:
    a) documentaţiile tehnico-economice aferente investiţiilor imobiliare cu caracter militar, faza studiu de prefezabilitate/fezabilitate, pentru obiective noi, inclusiv extinderi, promovate de directorii de program major, care sunt în competenţa de aprobare a ordonatorului principal/secundar de credite, potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) documentaţiile tehnico-economice aferente investiţiilor imobiliare cu caracter militar, faza documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţie, promovate de directorii de program major, care sunt în competenţa de aprobare a ordonatorului principal/secundar de credite, potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) documentaţiile tehnico-economice aferente investiţiilor publice, obiective care au fost avizate, în condiţiile legii, în CTE şi pentru care se schimbă indicatorii tehnico-economici avizaţi iniţial;
    d) documentaţiile tehnico-economice noi, documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţie, precum şi cele la care modificarea indicatorilor tehnico-economici determină depăşirea pragului iniţial aprobat de către ordonatorul principal de credite, pentru care competenţa de aprobare revine Guvernului României şi pentru care CTE emite aviz, dar acesta produce efecte doar coroborat cu avizul Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional şi locuinţe, potrivit prevederilor legale;
    e) documentaţiile tehnico-economice încadrate în etapa a II-a din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, elaborate cu finanţare din alte surse de provenienţă decât bugetul de stat;
    f) documentaţiile tehnico-economice în forma prevăzută de legislaţia în vigoare pentru proiectele Programului de investiţii în securitate al NATO, denumite în continuare NSIP în România;
    g) alte acţiuni, studii şi strategii în domeniul imobiliar.


    CAP. III
    Organizarea Consiliului tehnico-economic
    ART. 5
    (1) Componenţa CTE este prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul regulament.
    (2) Preşedintele CTE este secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului.
    (3) Şeful Direcţiei domenii şi infrastructuri este vicepreşedintele consiliului şi poate prelua prin delegare şi competenţele preşedintelui CTE.
    (4) Secretariatul CTE este asigurat de Direcţia domenii şi infrastructuri, structura tehnică de specialitate şi autoritate în domeniu a Ministerului Apărării Naţionale pentru managementul proprietăţii, programelor, proiectelor şi acţiunilor imobiliare cu caracter militar.
    (5) Secretarul CTE este locţiitorul şefului Direcţiei domenii şi infrastructuri.
    (6) Membrii CTE sunt şefii structurilor nominalizate în anexa nr. 1 la prezentul regulament.
    (7) Prin derogare, se poate delega unui reprezentant al structurii mandatul de participare la şedinţă.
    (8) Reprezentanţii delegaţi să reprezinte şeful structurii, mandataţi cu putere de decizie, se comunică Secretariatului CTE de către structurile implicate, anterior datei fixate pentru şedinţă.

    CAP. IV
    Funcţionarea Consiliului tehnico-economic
    ART. 6
    (1) La şedinţele CTE participă membrii de drept sau înlocuitorii acestora, reprezentanţi mandataţi ai directorului de program major care supune spre avizare documentaţia tehnico-economică, reprezentanţi ai proiectantului elaborator al documentaţiei supuse avizării şi, după caz, reprezentanţi ai unităţii utilizatoare.
    (2) În funcţie de complexitatea lucrărilor, la şedinţele CTE pot participa, fără drept de vot, şi specialişti ai altor structuri din cadrul ministerului sau ai altor instituţii.
    (3) Invitarea specialiştilor prevăzuţi la alin. (2) se face la propunerea secretarului CTE, cu aprobarea vicepreşedintelui CTE.

    ART. 7
    (1) CTE se întruneşte în şedinţe în plen, de regulă trimestrial, fiind convocat de către preşedinte/vicepreşedinte la propunerea Secretariatului CTE, pe măsura primirii şi verificării de către acesta, conform grilei de analiză, a conformităţii şi a calităţii studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, după caz, prezentată în anexa nr. 2 la prezentul regulament.
    (2) La solicitarea preşedintelui/vicepreşedintelui, CTE poate fi convocat în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar.

    ART. 8
    (1) CTE îşi desfăşoară activitatea în plen.
    (2) Şedinţele sunt regulamentar constituite cu participarea a minimum două treimi din numărul membrilor CTE.
    (3) Participarea membrilor la şedinţele CTE este obligatorie şi prioritară faţă de alte sarcini de serviciu.
    (4) Şedinţele sunt conduse de către preşedintele CTE, iar în absenţa acestuia, de către vicepreşedinte.

    ART. 9
     Şedinţele CTE se desfăşoară la data şi locul aprobate de preşedintele CTE.

    ART. 10
    (1) Convocarea membrilor la şedinţele CTE se face prin grija Secretariatului CTE.
    (2) Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor CTE se asigură de către secretariatul acestuia.

    CAP. V
    Secretariatul Consiliului tehnico-economic
    ART. 11
    (1) Secretariatul CTE funcţionează ca microstructură de specialitate în cadrul Direcţiei domenii şi infrastructuri.
    (2) Pentru fiecare proiect de investiţii cu caracter militar, Secretariatul CTE asigură, cu personal propriu, verificarea eligibilităţii documentaţiilor înaintate spre avizare, conform următoarelor criterii:
    a) încadrarea obiectivului de investiţii cu caracter militar în politici/strategii/programe/acorduri;
    b) dacă documentaţia depusă este completă şi întocmită conform conţinutului-cadru prevăzut în reglementările legale.

    (3) În scopul analizării documentaţiilor tehnico-economice, Secretariatul CTE întocmeşte grila de analiză a conformităţii şi calităţii studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, după caz, ce va fi prezentată membrilor consiliului în mapa şedinţei de avizare.

    ART. 12
    (1) Atribuţiile Secretariatului CTE sunt următoarele:
    a) înregistrează documentaţiile propuse spre analiză şi avizare, trimise de directorul de program major;
    b) verifică documentaţiile tehnico-economice din punctul de vedere al conformităţii şi calităţii;
    c) restituie solicitantului întreaga documentaţie, în situaţia depunerii unei documentaţii tehnico-economice incomplete;
    d) elaborează ordinea de zi a şedinţei, pe care o prezintă spre aprobare secretarului CTE;
    e) întocmeşte raportul pentru convocarea CTE, pe care îl înaintează, împreună cu ordinea de zi a şedinţei, spre aprobare preşedintelui CTE;
    f) întocmeşte şi transmite convocarea de participare la şedinţa de avizare;
    g) transmite fiecărui membru al CTE, în format electronic, pe adresa de INTRAMAN personală, ori comunică mapa cu documentele şedinţei, cel mai târziu cu două zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru convocare;
    h) elaborează grila de analiză a conformităţii şi calităţii studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, după caz;
    i) redactează procesul-verbal cu concluziile fiecărei şedinţe de avizare, pe care îl prezintă pentru semnare tuturor membrilor prezenţi în sală la şedinţa de avizare;
    j) întocmeşte avizul CTE, în baza concluziilor şedinţei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul regulament, şi îl prezintă spre semnare vicepreşedintelui CTE;
    k) păstrează evidenţa documentaţiilor înaintate spre analiză şi avizare, precum şi evidenţa avizelor emise;
    l) gestionează baza de date şi arhiva privind activitatea CTE;
    m) repartizează structurilor implicate documentaţiile depuse, mai puţin nota de prezentare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul regulament;
    n) transmite directorului de program major avizul CTE privind caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie.

    (2) În funcţie de complexitatea documentaţiei tehnico-economice, termenul de analiză şi întocmire de către Secretariatul CTE a grilei de analiză a conformităţii şi calităţii studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, după caz, este cuprins între 5 şi 10 zile lucrătoare.

    ART. 13
     Mapa prevăzută la art. 12 alin. (1) lit. g) conţine:
    a) decizia preşedintelui de convocare a CTE;
    b) ordinea de zi a şedinţei;
    c) notele de prezentare elaborate de proiectanţi şi avizate de directorii de program major;
    d) grila de analiză a conformităţii şi calităţii studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, după caz;
    e) fişele individuale de evaluare, al căror model-cadru este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul regulament, care se completează de către fiecare membru al CTE pentru fiecare obiectiv de investiţii înscris în ordinea de zi şi se predau, semnate, la Secretariatul CTE, la sfârşitul şedinţei.


    CAP. VI
    Procedura de avizare a Consiliului tehnico-economic
    ART. 14
    (1) În vederea obţinerii avizului CTE, directorul de program major/beneficiar de investiţie transmite Secretariatului CTE, printr-o adresă oficială, documentaţia prevăzută la art. 4 pentru analiză, pentru a fi introdusă pe ordinea de zi.
    (2) Documentaţia prevăzută la alin. (1), la faza studiu de prefezabilitate/fezabilitate/documentaţie de avizare, cuprinde următoarele documente:
    a) studiul de fezabilitate/documentaţia de avizare pentru lucrări de intervenţie/studiu de fezabilitate pentru proiect complex de investiţii, întocmită conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) documentaţiile tehnico-economice încadrate în etapa a II-a din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, elaborate cu finanţare din alte surse de provenienţă decât bugetul de stat;
    c) documentaţiile tehnico-economice în forma prevăzută de legislaţia în vigoare pentru proiecte NSIP în România;
    d) certificatul de urbanism;
    e) avizele şi acordurile preliminare obţinute conform prevederilor legale;
    f) nota de prezentare, avizată de directorul de program major la momentul însuşirii documentaţiei tehnico-economice;
    g) documente relevante privind sursele şi posibilităţile de finanţare şi altele similare;
    h) decizia directorului de program major privind asigurarea sustenabilităţii financiare pentru proiectul imobiliar supus avizării.

    (3) Membrii CTE pot, la cerere, înainte de data şedinţei, să consulte documentaţiile tehnico-economice complete prevăzute la alin. (2), înaintate spre analiză şi avizare, la sediul Secretariatului CTE.
    (4) Documentaţia prevăzută la alin. (1), la faza modificării indicatorilor tehnico-economici iniţiali avizaţi, cuprinde următoarele documente:
    a) memoriul tehnic justificativ;
    b) devizul general actualizat.


    ART. 15
    (1) Documentaţiile tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii înscrise pe ordinea de zi a şedinţei de avizare sunt prezentate de către proiectanţii elaboratori ai documentaţiilor supuse avizării şi de directorul de program major.
    (2) Cu aprobarea preşedintelui/vicepreşedintelui CTE, în cadrul şedinţei pot fi supuse dezbaterii spre avizare documentaţii trecute pe ordinea de zi suplimentară.
    (3) În şedinţa de avizare, în vederea clarificării aspectelor ridicate în cadrul acesteia, persoanele prevăzute în anexa nr. 1 răspund observaţiilor şi întrebărilor adresate de conducătorul şedinţei/membri/invitaţi.

    ART. 16
    (1) Conducătorul şedinţei de avizare sintetizează observaţiile şi propunerile rezultate în urma discuţiilor şi supune aprobării concluziile membrilor CTE.
    (2) Toate observaţiile, propunerile şi concluziile sunt consemnate în procesul-verbal al şedinţei de avizare.
    (3) Procesul-verbal cu concluziile şedinţei de avizare este semnat de toţi membrii CTE prezenţi la şedinţă.
    (4) Modelul procesului-verbal cu concluziile şedinţei este prezentat în anexa nr. 6 la prezentul regulament.

    ART. 17
     Aprobarea sau respingerea documentaţiei se face prin votul a două treimi din totalul membrilor prezenţi.

    ART. 18
    (1) În situaţia în care unul sau mai mulţi membri ai consiliului, dar nu mai mult de o treime, votează împotrivă sau se abţin în legătură cu o anumită lucrare prevăzută pe ordinea de zi, aceştia semnează cu observaţii procesul-verbal cu concluziile şedinţei CTE.
    (2) În situaţia în care mai mult de o treime votează împotrivă sau se abţin, documentaţia în cauză este respinsă fără posibilitatea de a mai fi introdusă spre dezbatere în CTE cu aceiaşi indicatori tehnico-economici.
    (3) Membrii CTE răspund în solidar pentru deciziile adoptate în cadrul şedinţelor acestuia.

    ART. 19
    (1) Pentru obţinerea avizelor/operarea modificărilor sau completărilor solicitate în cadrul şedinţei de avizare, asupra cărora directorul de program major îşi asumă responsabilitatea, termenul de soluţionare este cuprins între 5 şi 30 de zile lucrătoare, în funcţie de complexitatea problematicii de soluţionat, fără a mai fi necesară rediscutarea documentaţiei în cadrul următoarei şedinţe a CTE.
    (2) După soluţionarea celor asumate, directorul de program transmite Secretariatului CTE documentele obţinute, urmând ca acesta să emită avizul.
    (3) În situaţia în care, din motive independente de voinţa sa, directorul de program nu soluţionează problema în termenul prevăzut la alin. (1), documentaţia va fi repusă pe ordinea de zi a viitoarei şedinţe pentru a se decide în consecinţă.

    ART. 20
     Pentru obiectivele de investiţii aprobate în cadrul şedinţei de avizare, Secretariatul CTE va emite avizul CTE în termen de cel mult 15 zile de la data aprobării procesului-verbal cu concluziile şedinţei.

    ART. 21
     Pentru fiecare şedinţă de avizare, în vederea arhivării, Secretariatul CTE deschide o mapă care cuprinde:
    a) aprobarea preşedintelui/vicepreşedintelui CTE de convocare a membrilor consiliului;
    b) ordinea de zi a şedinţei;
    c) copiile invitaţiilor trimise;
    d) procesul-verbal al şedinţei de avizare;
    e) fişele individuale de evaluare.


    ART. 22
     Pentru fiecare lucrare avizată, Secretariatul CTE deschide o mapă ce cuprinde:
    a) nota de prezentare a lucrării;
    b) grila de analiză a conformităţii şi calităţii studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, după caz;
    c) avizul CTE.


    ART. 23
    (1) În situaţia respingerii proiectului de investiţie imobiliară în şedinţa de avizare a CTE, prin grija Secretariatului CTE, documentaţia este înapoiată directorului de program major.
    (2) Documentaţia tehnico-economică respinsă se casează, în urma aprobării, de către directorul de program major/unitatea militară utilizatoare, a cercetării administrative privind scăderea cheltuielilor din evidenţa contabilă, avizată potrivit legii.

    ART. 24
     În cazul documentaţiilor neavizate înapoiate directorului de program, grila de analiză a conformităţii şi nota de prezentare se păstrează în arhiva Secretariatului CTE.

    ART. 25
    (1) Procesul-verbal cu concluziile şedinţei CTE, elaborat de către Secretariatul CTE, este prezentat preşedintelui spre aprobare, numai după semnarea acestuia de către toţi membrii consiliului prezenţi la şedinţă.
    (2) Argumentarea votului dat în şedinţă se motivează în fişa individuală de evaluare.
    (3) După aprobarea procesului-verbal cu concluziile şedinţei CTE, Secretariatul CTE redactează avizele şi le prezintă vicepreşedintelui CTE spre semnare.
    (4) Secretariatul CTE transmite avizele odată cu restituirea documentaţiilor prevăzute la art. 14.

    CAP. VII
    Conţinutul avizului Consiliului tehnico-economic
    ART. 26
    (1) Avizul CTE certifică necesitatea şi oportunitatea investiţiei, compatibilitatea documentaţiei cu avizele şi acordurile prealabile, potrivit prevederilor legale.
    (2) Avizul emis de CTE conţine, în anexă, caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii.

    ART. 27
     Avizul se semnează de vicepreşedintele CTE, în două exemplare originale, iar anexa de secretarul CTE.

    ART. 28
     Avizele se numerotează şi se înregistrează într-un registru special.

    CAP. VIII
    Dispoziţii finale
    ART. 29
     Orice modificări şi completări ce vor fi aduse actelor normative care au stat la baza elaborării prezentului regulament şi care îi sunt incidente se aplică aşa cum vor fi adoptate, fără alte precizări, până la modificarea regulamentului.

    ART. 30
     Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ANEXA NR. 1
    la regulament
     COMPONENŢA
     Consiliului tehnico-economic al Ministerului Apărării Naţionale
    A. Participanţi cu drept de vot:
    1. preşedinte:
    - secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului;

    2. vicepreşedinte:
    - şeful Direcţiei domenii şi infrastructuri;

    3. secretar:
    - locţiitorul şefului Direcţiei domenii şi infrastructuri;

    4. membri:
    - directorul Statului Major General;
    – secretarul general;
    – şeful Direcţiei financiar-contabile;
    – şeful Direcţiei planificare integrată a apărării;
    – şeful Direcţiei management resurse pentru înzestrare;
    – şeful Direcţiei logistică;
    – şeful Direcţiei structuri şi planificarea înzestrării;
    – şeful Direcţiei comunicaţiilor şi informaticii;
    – comandantul Comandamentului logistic întrunit;
    – comandantul Comandamentului comunicaţiilor şi informaticii;
    – locţiitorii pentru resurse din statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei;
    – şeful Centrului de studii şi proiectare construcţii militare;
    – şeful Secţiei verificare documentaţii tehnice şi amenajări teritoriu din Direcţia domenii şi infrastructuri.


    B. Participanţi fără drept de vot:
    1. membrii Secretariatului CTE;
    2. şefii secţiilor financiar-contabilă şi planificare programe imobiliare, patrimoniu imobiliar şi coordonare proiecte şi mentenanţă cazărmi, din cadrul Direcţiei domenii şi infrastructuri;
    3.1. invitaţi:
    - delegaţi ai structurilor centrale, statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei sau similare, la analizarea documentaţiilor pentru acţiunile şi proiectele ai căror directori de program/beneficiari de folosinţă sunt;
    – cadre de conducere, şefi de compartimente, specialişti şi economişti din cadrul Ministerului Apărării Naţionale/NATO sau altor ministere, precum şi autorii documentaţiilor supuse avizării;
    – cadre didactice din învăţământul superior, academicieni, oameni de ştiinţă, cercetători şi alţi specialişti.


    ANEXA NR. 2
    la regulament

    
                                  - MODEL -

        Direcţia domenii şi infrastructuri
        Secretariatul CTE al Ministerului
        Apărării Naţionale Aprob,
                                         Secretarul Consiliului tehnico-economic
                                         Locţiitorul şefului Direcţiei domenii
                                         şi infrastructuri

                                  GRILA DE ANALIZĂ
              a conformităţii şi calităţii studiului de fezabilitate/documentaţiei
                        de avizare a lucrărilor de intervenţii
    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │Numele proiectului: │
    │Solicitant: │
    │Codul proiectului: │
    │Locaţia de implementare a proiectului: │
    │Durata proiectului: │
    │Numărul proiectului: │
    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬───────┬──────────┐
    │Nr. │ │Da│Nu│Nu este│ │
    │crt.│ Aspecte de verificat │ │ │ cazul │Observaţii│
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ 0 │ 1 │2 │3 │ 4 │ 5 │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ I │Criterii generale privind conţinutul │ │ │ │ │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ 1.│Partea scrisă cuprinde foaia de capăt în care sunt │ │ │ │ │
    │ │prezentate: │ │ │ │ │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ │- denumirea proiectului (titlul); │ │ │ │ │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ │- denumirea obiectivului; │ │ │ │ │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ │- numele beneficiarului; │ │ │ │ │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ │- datele proiectantului; │ │ │ │ │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ │- numărul proiectului/contractului/anul; │ │ │ │ │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ │- faza de proiectare; │ │ │ │ │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ │- data elaborării proiectului. │ │ │ │ │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ 2.│Partea scrisă conţine lista cu semnături a reprezentantului │ │ │ │ │
    │ │legal şi a întregului colectiv de elaborare: │ │ │ │ │
    │ │- numele şi datele de identificare ale proiectantului │ │ │ │ │
    │ │general, ale şefului de proiect complex (arhitect │ │ │ │ │
    │ │specialist/expert atestat de Ministerul Dezvoltării │ │ │ │ │
    │ │Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene), │ │ │ │ │
    │ │ale şefului de proiect (arhitect cu drept de semnătură │ │ │ │ │
    │ │atestat Ordinul Arhitecţilor din România), ale │ │ │ │ │
    │ │proiectanţilor de specialitate, cu precizarea numelui, │ │ │ │ │
    │ │profesiei, calităţii/responsabilităţii pe care au avut-o la │ │ │ │ │
    │ │elaborarea documentaţiei. │ │ │ │ │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ 3.│Există şi se respectă structura părţii scrise, conform │ │ │ │ │
    │ │prevederilor din legislaţia în vigoare, din Hotărârea │ │ │ │ │
    │ │Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi │ │ │ │ │
    │ │conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice │ │ │ │ │
    │ │aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate │ │ │ │ │
    │ │din fonduri publice, cu modificările şi completările │ │ │ │ │
    │ │ulterioare, respectiv anexa nr. 5 - Conţinutul-cadru al │ │ │ │ │
    │ │documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii/ │ │ │ │ │
    │ │respectiv anexa nr. 4 - Conţinutul-cadru al studiului de │ │ │ │ │
    │ │fezabilitate. │ │ │ │ │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ 4. │Există şi se respectă structura capitolului Date generale: │ │ │ │ │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ │- denumirea obiectivului de investiţii; │ │ │ │ │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ │- amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul); │ │ │ │ │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ │- titularul investiţiei; │ │ │ │ │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ │- beneficiarul investiţiei; │ │ │ │ │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ │- elaboratorul documentaţiei. │ │ │ │ │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ 5.│Există şi se respectă structura capitolului Descrierea │ │ │ │ │
    │ │investiţiei │ │ │ │ │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ │1. Situaţia existentă a obiectivului de investiţii: │ │ │ │ │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ │- starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării │ │ │ │ │
    │ │cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii, potrivit │ │ │ │ │
    │ │legii; │ │ │ │ │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ │- valoarea de inventar a construcţiei, după caz; │ │ │ │ │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ │- actul doveditor al forţei majore, după caz. │ │ │ │ │
    │ │2. Concluziile raportului de expertiză tehnică/audit │ │ │ │ │
    │ │energetic: │ │ │ │ │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ │- prezentarea a cel puţin două opţiuni; │ │ │ │ │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ │- recomandarea expertului şi auditorului energetic asupra │ │ │ │ │
    │ │pachetului de soluţii optime din punct de vedere tehnic şi │ │ │ │ │
    │ │economic, de dezvoltare în cadrul documentaţiei de avizare a│ │ │ │ │
    │ │lucrărilor de intervenţii. │ │ │ │ │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ 6.│Există şi se respectă structura capitolului Date tehnice ale│ │ │ │ │
    │ │investiţiei: │ │ │ │ │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ │1. Descrierea lucrărilor/măsurilor de bază şi a celor │ │ │ │ │
    │ │rezultate ca necesar de efectuat în urma realizării │ │ │ │ │
    │ │lucrărilor de bază. │ │ │ │ │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ │2. Descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare │ │ │ │ │
    │ │efectuate în spaţiile consolidate/reabilitate/reparate. │ │ │ │ │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ │3. Consumuri de utilităţi: │ │ │ │ │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ │a) necesarul de utilităţi rezultate, după caz, în situaţia │ │ │ │ │
    │ │executării unor lucrări de modernizare; │ │ │ │ │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ │b) estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de │ │ │ │ │
    │ │utilităţi. │ │ │ │ │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ 7.│Există descrisă situaţia actuală şi informaţii despre │ │ │ │ │
    │ │entitatea responsabilă cu implementarea proiectului │ │ │ │ │
    │ │(în cazul studiului de fezabilitate). │ │ │ │ │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ 8.│Există şi se respectă structura capitolului Descrierea │ │ │ │ │
    │ │investiţiei (în cazul studiului de fezabilitate): │ │ │ │ │
    │ │a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului│ │ │ │ │
    │ │detaliat de investiţii pe termen lung (în cazul în care au │ │ │ │ │
    │ │fost elaborate în prealabil) privind situaţia actuală, │ │ │ │ │
    │ │necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei, precum │ │ │ │ │
    │ │şi scenariul tehnico-economic selectat; │ │ │ │ │
    │ │b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele │ │ │ │ │
    │ │proiectului de investiţii pot fi atinse (în cazul în care, │ │ │ │ │
    │ │anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un │ │ │ │ │
    │ │studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiţii│ │ │ │ │
    │ │pe termen lung): │ │ │ │ │
    │ │- scenarii propuse (minimum două); │ │ │ │ │
    │ │- scenariul recomandat de către elaborator; │ │ │ │ │
    │ │- avantajele scenariului recomandat; │ │ │ │ │
    │ │c) descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, │ │ │ │ │
    │ │după caz. │ │ │ │ │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ 9.│Există şi se respectă structura capitolului referitor la │ │ │ │ │
    │ │datele tehnice ale investiţiei (în cazul studiului de │ │ │ │ │
    │ │fezabilitate): │ │ │ │ │
    │ │a) zona şi amplasamentul; │ │ │ │ │
    │ │b) statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;│ │ │ │ │
    │ │c) situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa │ │ │ │ │
    │ │totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan; │ │ │ │ │
    │ │d) studii de teren: │ │ │ │ │
    │ │- studii topografice cuprinzând planuri topografice cu │ │ │ │ │
    │ │amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de │ │ │ │ │
    │ │referinţă naţional; │ │ │ │ │
    │ │- studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul │ │ │ │ │
    │ │forajelor, fişelor complexe cu rezultatele determinărilor │ │ │ │ │
    │ │de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu │ │ │ │ │
    │ │recomandările pentru fundare şi consolidări; │ │ │ │ │
    │ │- alte studii de specialitate necesare, după caz; │ │ │ │ │
    │ │e) caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul│ │ │ │ │
    │ │obiectivului de investiţii, specifice domeniului de │ │ │ │ │
    │ │activitate, şi variantele constructive de realizare a │ │ │ │ │
    │ │investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru │ │ │ │ │
    │ │aprobare; │ │ │ │ │
    │ │f) situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum: │ │ │ │ │
    │ │- necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării;│ │ │ │ │
    │ │- soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi; │ │ │ │ │
    │ │g) concluziile evaluării impactului asupra mediului. │ │ │ │ │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ 10.│Există şi se respectă structura capitolului Durata de │ │ │ │ │
    │ │realizare şi etapele principale: │ │ │ │ │
    │ │- graficul de realizare a investiţiei. │ │ │ │ │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ 11.│Există şi se respectă structura capitolului Costurile │ │ │ │ │
    │ │estimative ale investiţiei: │ │ │ │ │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ │1. valoarea totală cu detalierea pe structura Devizului │ │ │ │ │
    │ │general, conform anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului │ │ │ │ │
    │ │nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare; │ │ │ │ │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ │2. eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare│ │ │ │ │
    │ │a investiţiei. │ │ │ │ │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │12^1│Există şi se respectă structura capitolului Analiza cost- │ │ │ │ │
    │ │beneficiu (în cazul studiului de fezabilitate): │ │ │ │ │
    │ │1. identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, │ │ │ │ │
    │ │inclusiv specificarea perioadei de referinţă; │ │ │ │ │
    │ │2. analiza opţiunilor*1); │ │ │ │ │
    │ │3. analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de │ │ │ │ │
    │ │performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea netă │ │ │ │ │
    │ │actualizată, rata internă de rentabilitate şi raportul │ │ │ │ │
    │ │cost-beneficiu; │ │ │ │ │
    │ │4. analiza economică*2), inclusiv calcularea indicatorilor │ │ │ │ │
    │ │de performanţă economică: valoarea netă actualizată, rata │ │ │ │ │
    │ │internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu; │ │ │ │ │
    │ │5. analiza de senzitivitate; │ │ │ │ │
    │ │6. analiza de risc. │ │ │ │ │

    │ │----- │ │ │ │ │
    │ │*1) Varianta zero (varianta fără investiţie), varianta │ │ │ │ │
    │ │maximă (varianta cu investiţie maximă), varianta medie │ │ │ │ │
    │ │(varianta cu investiţie medie). Se va preciza varianta │ │ │ │ │
    │ │selectată. │ │ │ │ │
    │ │*2) Este obligatorie doar în cazul investiţiilor publice │ │ │ │ │
    │ │majore. │ │ │ │ │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │12^2│Există şi se respectă structura capitolului Indicatori de │ │ │ │ │
    │ │apreciere a eficienţei economice (în cazul documentaţiei de │ │ │ │ │
    │ │avizare a lucrărilor de intervenţii): │ │ │ │ │
    │ │- analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de │ │ │ │ │
    │ │intervenţii faţă de valoarea de inventar a construcţiei. │ │ │ │ │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ 13.│Există şi se respectă structura capitolului Sursele de │ │ │ │ │
    │ │finanţare a investiţiei. Sursele de finanţare a investiţiei │ │ │ │ │
    │ │se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi │ │ │ │ │
    │ │constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la │ │ │ │ │
    │ │bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau│ │ │ │ │
    │ │contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte │ │ │ │ │
    │ │surse legal constituite. │ │ │ │ │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ 14.│Există şi se respectă structura capitolului Estimări privind│ │ │ │ │
    │ │forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: │ │ │ │ │
    │ │1. număr de locuri de muncă create în faza de execuţie; │ │ │ │ │
    │ │2. număr de locuri de muncă create în faza de operare. │ │ │ │ │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ 15.│Există şi se respectă structura capitolului Principalii │ │ │ │ │
    │ │indicatori tehnico-economici ai investiţiei: │ │ │ │ │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ │1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) │ │ │ │ │
    │ │(în preţuri-luna, anul, 1 euro = .... lei), │ │ │ │ │
    │ │din care: │ │ │ │ │
    │ │- construcţii-montaj (C+M). │ │ │ │ │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ │2. eşalonarea investiţiei (INV/C+M): │ │ │ │ │
    │ │- anul I; │ │ │ │ │
    │ │- anul II; │ │ │ │ │
    │ │3. durata de realizare (luni). │ │ │ │ │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ │4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice). │ │ │ │ │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ │5. alţi indicatori specifici domeniului de activitate în │ │ │ │ │
    │ │care este realizată investiţia, după caz. │ │ │ │ │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ 16.│Sunt întocmite devizele pe obiect, conform Structurii │ │ │ │ │
    │ │devizului pe obiect - anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului │ │ │ │ │
    │ │nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare. │ │ │ │ │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ 17.│Există şi se respectă structura capitolului Avize şi │ │ │ │ │
    │ │acorduri de principiu, conform prevederilor legislaţiei în │ │ │ │ │
    │ │vigoare, Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările │ │ │ │ │
    │ │şi completările ulterioare. │ │ │ │ │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ 18.│Devizul general este elaborat conform legislaţiei în │ │ │ │ │
    │ │vigoare, anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, │ │ │ │ │
    │ │cu modificările şi completările ulterioare, şi conţine │ │ │ │ │
    │ │costuri aferente tuturor intervenţiilor cuprinse în studiul │ │ │ │ │
    │ │de fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de │ │ │ │ │
    │ │intervenţii. │ │ │ │ │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ 19.│Există planşe pentru toate obiectele de investiţie, pentru │ │ │ │ │
    │ │toate specialităţile. │ │ │ │ │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ 20.│Există planşe referitoare la: │ │ │ │ │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ │1. plan de amplasare în zonă (1:25000 -1:5000); │ │ │ │ │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ │2. plan general (1:2000 -1:500); │ │ │ │ │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ │3. planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, │ │ │ │ │
    │ │instalaţii, sistematizare verticală, amenajare peisajeră, │ │ │ │ │
    │ │design interior, după caz, inclusiv planuri de coordonare a │ │ │ │ │
    │ │tuturor specialităţilor ce concură la realizarea │ │ │ │ │
    │ │proiectului; │ │ │ │ │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ │4. planuri speciale, profile longitudinale, profile │ │ │ │ │
    │ │transversale, după caz. │ │ │ │ │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ 21.│Există planşe de releveu, care să prezinte evoluţia în timp │ │ │ │ │
    │ │şi/sau situaţia la momentul elaborării studiului de │ │ │ │ │
    │ │fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de │ │ │ │ │
    │ │intervenţii. │ │ │ │ │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ 22.│Planşele sunt numerotate/codificate, prezintă cartuş (cu │ │ │ │ │
    │ │format şi conţinut conform standardelor) şi semnăturile │ │ │ │ │
    │ │proiectanţilor. │ │ │ │ │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ 23.│Planşele sunt ştampilate şi semnate de: │ │ │ │ │
    │ │şeful de proiect complex, expert/specialist; │ │ │ │ │
    │ │şeful de proiect, cu ştampila pătrată de arhitect cu drept │ │ │ │ │
    │ │de semnătură. │ │ │ │ │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ 24.│Sunt obţinute avizele pentru devierile de reţele necesare de│ │ │ │ │
    │ │la proprietarii/operatorii lor, dacă este cazul. │ │ │ │ │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ 25.│Există specificaţii şi descrieri tehnice pentru organizarea │ │ │ │ │
    │ │de şantier cu descrierea sumară, demolări, devieri de │ │ │ │ │
    │ │reţele, căi de acces provizorii, alimentare cu apă, energie │ │ │ │ │
    │ │electrică, termică, telecomunicaţii. │ │ │ │ │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ II│Criterii specifice privind aspectele calitative ale │ │ │ │ │
    │ │studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a │ │ │ │ │
    │ │lucrărilor de intervenţii │ │ │ │ │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ 1.│Există o corespondenţă între obiectele de investiţie din │ │ │ │ │
    │ │cadrul studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a │ │ │ │ │
    │ │lucrărilor de intervenţii şi cele descrise în cererea de │ │ │ │ │
    │ │finanţare. │ │ │ │ │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ 2.│Există specificaţii şi descrieri tehnice pentru toate │ │ │ │ │
    │ │specialităţile: arhitectură, rezistenţă, instalaţii │ │ │ │ │
    │ │interioare şi exterioare, reţele edilitare, tehnologii, │ │ │ │ │
    │ │componente artistice, sistematizare verticală, amenajări │ │ │ │ │
    │ │peisajere, design interior, după caz. │ │ │ │ │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ 3.│Graficul general de realizare a lucrării este corelat cu cel│ │ │ │ │
    │ │prezentat în cadrul cererii de finanţare, se va avea în │ │ │ │ │
    │ │vedere termenul-limită de implementare a proiectului, care │ │ │ │ │
    │ │nu poate depăşi termenul prevăzut în documentele de │ │ │ │ │
    │ │programare. Este corect estimat ca perioade de realizare, │ │ │ │ │
    │ │conform tehnologiilor de execuţie. │ │ │ │ │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ 4.│Graficul de realizare a investiţiei respectă termenele- │ │ │ │ │
    │ │limită ale programului de finanţare. │ │ │ │ │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ 5.│Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii s-a │ │ │ │ │
    │ │elaborat pe baza concluziilor raportului de expertiză │ │ │ │ │
    │ │tehnică şi ale raportului de audit energetic, luându-se în │ │ │ │ │
    │ │calcul inclusiv scenariul recomandat de către elaboratorul │ │ │ │ │
    │ │expertizei tehnice, respectiv al auditului energetic. │ │ │ │ │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ 6.│Se respectă studiile, analizele, rapoartele de specialitate,│ │ │ │ │
    │ │necesare fundamentării diferitelor tipuri de intervenţii, │ │ │ │ │
    │ │pentru toate specialităţile, după caz, luându-se în calcul │ │ │ │ │
    │ │inclusiv scenariile recomandate prin acestea. │ │ │ │ │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ 7.│Există şi se respectă prevederile din: │ │ │ │ │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ │1. certificatul de urbanism; │ │ │ │ │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ │2. avizele de principiu, obţinute până la data depunerii │ │ │ │ │
    │ │cererii de finanţare privind asigurarea utilităţilor │ │ │ │ │
    │ │(energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, │ │ │ │ │
    │ │telecomunicaţii etc.); │ │ │ │ │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ │3. actul administrativ al autorităţii competente pentru │ │ │ │ │
    │ │protecţia mediului; │ │ │ │ │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ │4. alte avize şi acorduri de principiu specifice tipului de │ │ │ │ │
    │ │intervenţie, obţinute până la data depunerii cererii de │ │ │ │ │
    │ │finanţare. │ │ │ │ │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ 8.│Planşele de specialităţi sunt corelate cu specificaţiile │ │ │ │ │
    │ │tehnice pentru specialităţi. │ │ │ │ │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ 9.│La studiul de fezabilitate/documentaţia de avizare a │ │ │ │ │
    │ │lucrărilor de intervenţii partea scrisă este corelată cu │ │ │ │ │
    │ │partea desenată. │ │ │ │ │
    ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼───────┼──────────┤
    │ 10.│Există corelare între devizul general şi devizele pe │ │ │ │ │
    │ │obiecte. │ │ │ │ │
    └────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴───────┴──────────┘

        Documentaţia va fi returnată în cazul în care, în urma solicitării de clarificări,
        se bifează cu NU la unul dintre următoarele criterii:
        [] la pct. I, criteriile 3, 11.1, 18;
        [] la pct. II, criteriile 5, 6, 7.

        În cazul bifării cu NU la oricare dintre celelalte criterii, în urma solicitării de
        clarificări, documentaţia nu se va respinge, ci se vor formula recomandări de
        îmbunătăţire a documentaţiei tehnico-economice.
    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │CLARIFICĂRI SOLICITATE DA [] NU [] │
    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │CONCLUZII: │
    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │Întocmit: │
    │Gradul, numele şi prenumele: Data: │
    │ Semnătura: │
    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    ANEXA NR. 3
    la regulament
     - MODEL -

     Direcţia domenii şi infrastructuri
     Secretariatul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Apărării Naţionale

     AVIZ
     Nr. ........ din ........

     Temei legal: Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.94/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului tehnico-economic al Ministerului Apărării Naţionale

     CONSILIUL TEHNICO-ECONOMIC AL MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE

     - AVIZEAZĂ FAVORABIL -

     Denumirea obiectivului de investiţii ................................
     Faza ................................................................
     .....................................................................
     Director de program major
     .....................................................................

     Observaţii la documentaţia avizată (după caz) .......................
     Vicepreşedintele consiliului tehnico-economic, şeful Direcţiei domenii şi infrastructuri,
     .....................................................................

     Anexă la Avizul nr. .................

     Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii

        Denumirea ...........................................................
        Beneficiar de folosinţă .............................................
        Amplasament .........................................................

        Indicatorii tehnico-economici
                                         mii lei, fără TVA mii lei, cu TVA

        VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI ................. ................
        din care C + M ................. ................

        Capacităţi (indicatori tehnici):
        -
        -
        Durata de realizare a investiţiei ....................................
        Secretarul Consiliului tehnico-economic,
        Locţiitorul şefului direcţiei domenii şi infrastructuri,
        ......................................................................    ANEXA NR. 4
    la regulament
     - MODEL -
     De acord
     Director de program major

     NOTĂ DE PREZENTARE
    1. Date generale:
     Obiectiv de investiţii ...............................................
     Ordonator principal de credite .......................................
     Beneficiar ...........................................................
     Proiectant ...........................................................
     Proiect nr. ............................/faza ........................
     Amplasamentul obiectivului: ..........................................

    2. Indicatorii tehnico-economici:
    2.1. Valoarea totală a investiţiei (cu TVA) ........, din care C + M (cu TVA) .........
    2.2. Cost specific ...................................................
    2.3. Capacităţi ......................................................
    2.4. Durata de realizare a investiţiei ...............................

    3. Necesitatea şi oportunitatea investiţiei:
    - scurtă prezentare a domeniului în care este încadrat obiectivul de investiţie şi a cerinţelor actuale şi de viitor ale acestui domeniu, din care să rezulte necesitatea investiţiei;
    – justificarea necesităţii realizării obiectivului de investiţii, cu încadrarea în politicile pe termen scurt, mediu şi lung locale/sectoriale/naţionale/regionale/europene şi în strategia pe termen scurt, mediu şi lung a ordonatorului principal de credite, cu precizarea capitolului din strategie;
    – cuprinderea în programe, proiecte; aliniere la cerinţele europene;
    – actul legislativ nou-apărut care favorizează realizarea investiţiei;
    – acorduri internaţionale care obligă partea română la această investiţie;
    – locuri de muncă nou-create pe perioada realizării şi în timpul exploatării obiectivului de investiţii;
    – justificarea oportunităţii investiţiei: includerea în acorduri de finanţare, în programe prioritare, a unor surse noi de finanţare care favorizează investiţia.

    4. Conţinutul documentaţiei: ..........
    4.1. Descrierea investiţiei: ..........
    - date tehnice privind amplasamentul şi terenul pe care se amplasează proiectul de investiţii. În cazul documentaţiilor de avizare pentru lucrări de intervenţii se vor prezenta şi situaţia existentă, concluziile raportului de expertiză tehnică şi concluziile auditului energetic;
    – prezentarea soluţiilor adoptate în corelaţie cu normele şi normativele în vigoare ce definesc domeniul (normative de funcţionare, studii de trafic, legi, standarde, manuale de proceduri);
    – prezentarea investiţiei şi a caracteristicilor principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii noi, în conformitate cu prevederile normelor şi normativelor privind stabilitatea construcţiilor şi asigurarea energetică. În cazul documentaţiilor de avizare pentru lucrări de intervenţii: descrierea lucrărilor şi a soluţiilor de intervenţie, cu prezentarea caracteristicilor principale îmbunătăţite prin aplicarea proiectului;
    – situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum;
    – concluziile evaluării impactului de mediu şi soluţii alternative de producere a energiei necesare funcţionării obiectivului, după caz.

    4.2. Costurile estimative:
    - valoarea totală şi C + M (cu TVA), cu detalierea pe structura devizului general;
    – indicatori de eficienţă tehnico-economică.

    4.3. Avize şi acorduri:
    - lista avizelor şi acordurilor obţinute conform prevederilor legale (inclusiv avizul ordonatorului principal de credite).


    5. Surse de finanţare:
    - valoarea totală (cu TVA) a investiţiei: ...............................;
    – sursa de finanţare (buget de stat, buget local, fonduri externe, credite, alte surse legal constituite) şi valoarea (valoric şi procentual): ..........................                 Proiectant, Beneficiar,
        ............................ .........................
        (instituţie, funcţie şi nume) (unitatea militară utilizatoare,
                                              funcţie şi nume)     NOTĂ:
    - valoarea investiţiei se va prezenta actualizată;
    – se vor anexa la nota de prezentare: devizul general şi anexa indicatori, semnate de beneficiar şi proiectant;
    – se vor anexa avizele şi acordurile în copii lizibile, inclusiv copii ale cererilor făcute pentru obţinerea acestora.

    ANEXA NR. 5
    la regulament

    

                                   - MODEL -

        Direcţia domenii şi infrastructuri
        Secretariatul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Apărării Naţionale
        Şedinţa din data de ...................

                           FIŞĂ INDIVIDUALĂ DE EVALUARE

        Obiectiv de investiţii: ..................................................
        Observaţii privind:
        1. Necesitatea şi oportunitatea investiţiei şi încadrarea în programe/strategii: ..................
        ..........................................................................
        ..........................................................................
        2. Soluţia tehnică aleasă şi respectarea normelor şi normativelor în vigoare: .....................
        ..........................................................................
        ..........................................................................

        3. Evaluarea lucrărilor şi devizul general şi finanţarea lucrărilor: ..............................
        ..........................................................................
        ..........................................................................
        4. Avize şi acorduri: .............................................................................
        ..........................................................................
        ..........................................................................
        Concluzii şi propuneri: ...........................................................................
        ..........................................................................
        ..........................................................................

                     Membru Semnătura
              .................. .....................    ANEXA NR. 6
    la regulament

    
                                      - MODEL -

        Direcţia domenii şi infrastructuri
        Secretariatul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Apărării Naţionale

                                            Avizat,
                                 Preşedinte/Vicepreşedinte
                               ......................................
                                 (conducătorul şedinţei de avizare)

                             PROCES-VERBAL Nr. .........
                      al şedinţei de avizare din ..................

        1. Concluzii şi propuneri ale şedinţei de avizare
    ┌────┬──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
    │Nr. │ Codul proiectului/ │ │Votul membrilor│
    │crt.│Denumirea obiectivului│ Concluzii │ │
    ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
    │ 1.│ │AVIZAT/NEAVIZAT │ 1. │
    │ │ │fără observaţii/cu observaţii/ cu recomandări/├───────────────┤
    │ │ │cu observaţii şi recomandări/cu modificări/cu │ 2. │
    │ │ │completări cu modificări şi ├───────────────┤
    │ │ │completări │ .... │
    │ │ │ ├───────────────┤
    │ │ │ │ 10. │
    │ │ │ ├───────────────┤
    │ │ │ │ 11. │
    │ │ │ ├───────────────┤
    │ │ │ │ .... │
    ├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
    │ 2. │ │ │ 1. │
    │ │ │ ├───────────────┤
    │ │ │ │ 2. │
    │ │ │ ├───────────────┤
    │ │ │ │ .... │
    │ │ │ ├───────────────┤
    │ │ │ │ 10. │
    │ │ │ ├───────────────┤
    │ │ │ │ 11. │
    │ │ │ ├───────────────┤
    │ │ │ │ .... │
    └────┴──────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

        2. Participanţi la şedinţa de avizare:
        2.1. Membri cu drept de vot:
        1.
        2.
        .
        .
        14.
        15.
        ..........
        2.2. Invitaţi:
        1.
        2.
        .
        .
        11.

     ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016