Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 23 octombrie 1995  privind organizarea si functionarea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 23 octombrie 1995 privind organizarea si functionarea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania

EMITENT: CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 27 noiembrie 1995
    CAP. I
    Dispoziţii generale

    1. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, denumit în continuare Corpul, este persoana juridică de utilitate publica şi autonomă, din care fac parte experţii contabili şi contabilii autorizaţi, în condiţiile prevăzute de lege.
    2. Corpul, prin delegaţia primită din partea autorităţii publice, acorda şi retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat şi are dreptul să controleze competenţă şi moralitatea membrilor săi.
    Membrii Corpului, potrivit actului normativ de înfiinţare, îşi aleg organele de conducere care să ii reprezinte în fata autorităţii publice, precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice din ţara şi din străinătate.

    CAP. II
    Organele de conducere şi de control ale Corpului

    3. Organele centrale de conducere ale Corpului sînt: Conferinţa naţională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi (denumită, în continuare, Conferinţa naţională), Consiliul superior al Corpului, (denumit, în continuare, Consiliul superior) şi Biroul permanent al Consiliului superior (denumit, în continuare, Biroul permanent).
    4. Conferinţa naţională este organul superior de conducere şi de control al Corpului.
    Conferinţa naţională este constituită din membrii Consiliului superior, membrii consiliilor filialelor Corpului şi din cîte un reprezentant la 50 de membri din fiecare filială, desemnaţi în cadrul adunărilor generale ale filialelor.
    5. Conferinţa naţională este legal constituită, dacă este asigurata participarea majorităţii membrilor prevăzuţi la pct. 4, iar hotărîrile sînt valabil adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Dacă, la prima convocare, nu se întruneşte numărul necesar, este convocată din nou Conferinţa naţională, care este legal constituită cu participarea a cel puţin 40% din numărul membrilor şi reprezentanţilor prevăzuţi la pct. 4 alin. 2, iar hotărîrile sînt valabil adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
    Conferinţa naţională este ordinară şi extraordinară.
    6. Conferinţa naţională ordinară se întruneşte anual prin grija Consiliului superior, care alege locul de desfăşurare, şi are loc în cel mult doua luni de la încheierea exerciţiului financiar. Convocarea Conferinţei naţionale ordinare se face cu cel puţin 20 de zile înaintea datei de desfăşurare a acesteia.
    7. Conferinţa naţională ordinară are următoarele atribuţii:
    a) aproba Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului şi Codul privind conduita etică şi profesională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, precum şi completările ulterioare ale acestora, avizate de Ministerul Finanţelor şi Ministerul Justiţiei;
    b) stabileşte direcţiile de baza şi măsurile necesare pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat;
    c) examinează şi aproba, prin vot deschis, raportul de activitate prezentat de Consiliul superior pentru exerciţiul financiar expirat şi raportul cenzorilor asupra gestiunii financiare a Consiliului superior;
    d) aproba, prin vot deschis, bilanţul contabil, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar încheiat, precum şi bugetul de venituri şi cheltuieli al exerciţiului financiar viitor, prezentate de Consiliul superior;
    e) aproba, prin vot deschis, organigrama Consiliului superior, sistemul de salarizare pentru anul următor, precum şi principiile şi criteriile de organizare şi de salarizare a aparatului propriu şi a consiliilor filialelor;
    f) aproba, prin vot deschis, sistemul de acordare şi cuantumul cheltuielilor de deplasare şi reprezentare în consiliile filialelor Corpului pe anul următor, la propunerea preşedintelui Consiliului superior;
    g) alege şi revoca membrii Consiliului superior şi ai comisiei de cenzori a acestuia;
    h) aproba raportul Consiliului superior referitor la rezultatul alegerilor privind reînnoirea mandatelor membrilor consiliilor filialelor Corpului, inclusiv revocarea celor aleşi;
    i) aproba, prin vot deschis, nivelul indemnizaţiilor pentru organele alese ale Corpului, nivelul cotizaţiilor de membru şi al taxelor pentru examinare;
    j) stabileşte măsurile necesare şi urmăreşte îndeplinirea altor atribuţii prevăzute de actele normative, precum şi a propriilor hotărîri.
    8. Conferinţa naţională extraordinară are loc numai în cazuri deosebite şi se convoacă cu cel puţin 15 zile înaintea datei fixate pentru desfăşurarea ei, de către Consiliul superior, pe baza ordinii de zi stabilite de acesta din proprie initiativa sau la propunerea filialelor reprezentind peste o cincime din totalul membrilor Corpului.
    9. Cu ocazia Conferinţei naţionale extraordinare pot fi organizate "zile de studii" (seminarii, colocvii etc.), ca urmare a unor lucrări executate şi expuse de experţi contabili şi contabili autorizaţi si, eventual, cu concursul unor persoane şi personalităţi din afară Corpului, sub conducerea unui raportor general, desemnat de Consiliul superior dintre membrii săi.
    10. Consiliul superior exercita drepturile Corpului aferente statutului sau de persoana juridică de utilitate publica; în mod esenţial, are ca atribuţie reprezentarea profesiunii în fata autorităţilor publice prin preşedintele sau şi coordonarea acţiunilor consiliilor filialelor judeţene.
    11. Consiliul superior cuprinde maximum 24 de membri şi 8 supleanţi. Reprezentarea experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi se stabileşte în funcţie de procentajul experţilor contabili în raport cu totalul membrilor Corpului la nivelul tarii, conform tabelului următor:

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Ponderea experţilor contabili Nr. membrilor titulari Nr. membrilor supleanţi
 în raport cu numărul total al ────────────────────── ────────────────────────
 membrilor Corpului la nivelul Experţi Contabili Experţi Contabili
 ţării contabili autorizaţi contabili autorizaţi
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Pînă la 50% inclusiv 14 10 4 4
 Peste 50% şi pînă la 65% inclusiv 15 9 5 3
 Peste 65% şi pînă la 85% inclusiv 18 6 6 2
 Peste 85% şi pînă la 100% 21 3 7 1
 100% 24 - 8 -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    Stabilirea locurilor aferente celor doua categorii profesionale se face, potrivit alin. 1, de către Biroul permanent, cu 3 luni înaintea datei stabilite pentru alegeri.
    12. Funcţiile membrilor Consiliului superior nu sînt remunerate; aceştia însă beneficiază de decontarea cheltuielilor de deplasare şi de reprezentare. De asemenea, pot primi indemnizaţii pentru activităţile efectiv prestate pentru Corp, în limitele şi în condiţiile aprobate de Conferinţa naţională.
    13. Membrii titulari şi supleanţi ai Consiliului superior sînt aleşi prin vot secret, pentru 4 ani, cu excepţia primului mandat, care este de 2 ani. Pentru asigurarea continuităţii activităţilor Corpului, mandatele a jumătate din numărul celor aleşi se reinnoiesc la fiecare 2 ani, respectiv la un an, în cadrul primului mandat.
    14. După un an de la primele alegeri, dar nu mai tîrziu de prima adunare generală ordinară, stabilirea nominală a celor cărora le încetează mandatul se face prin vot secret în plenul Conferinţei naţionale; la următoarele alegeri bianuale, locurile vacante provin prin încetarea mandatului celor care au împlinit 4 ani în cadrul Consiliului superior, precum şi dintre cei care au suferit o sancţiune disciplinară care, potrivit legii, interzice exercitarea dreptului de a fi organ ales în Consiliul superior.
    Cei cărora le-a încetat mandatul pot să-şi depună candidatura şi să fie realeşi în Consiliul superior, după o perioada egala cu cea a mandatului deţinut.
    15 Alegerile pentru Consiliul superior se fac prin vot secret; sînt declaraţi aleşi candidaţii care au obţinut minimum 2/3 din numărul voturilor exprimate. În cazul cînd candidaţii nu întrunesc majoritatea absolută a voturilor, se organizează al doilea tur de scrutin, la care sînt declaraţi aleşi candidaţii care au întrunit majoritatea simpla din voturile exprimate.
    16. Modul de depunere a candidaturilor, de desfăşurare a votarii şi de stabilire a celor aleşi este prezentat în anexa nr. 1 la prezentul regulament.
    17. Consiliul superior se convoacă cel puţin o dată pe semestru de către preşedintele sau şi ori de cîte ori este necesar; de asemenea, poate fi convocat la cererea Biroului permanent, a majorităţii membrilor Consiliului superior, precum şi la cererea Comisiei superioare de disciplină. Hotărîrile Consiliului superior sînt valabile dacă au fost luate cu 2/3 din numărul membrilor săi, care trebuie să reprezinte cel puţin 3/4 din numărul acestora. Dacă nu s-a întrunit acest număr de voturi, al doilea tur de scrutin are loc în cursul unei alte şedinţe, cu o participare de cel puţin 40% din numărul membrilor, cu aceeaşi ordine de zi şi făcînd obiectul unei convocări speciale în termen de 15 zile. În acest caz, hotărîrile se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi. La paritate de voturi, votul preşedintelui de şedinţa este hotaritor.
    Deliberările Consiliului superior au caracter strict secret; hotărîrile sînt date publicităţii în revista editata de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi.
    18. Consiliul superior are următoarele atribuţii:
    a) alege dintre membrii săi pe preşedinte şi 5 vicepreşedinţi. Preşedintele şi 4 vicepreşedinţi sînt aleşi dintre experţii contabili, iar un vicepreşedinte, dintre contabilii autorizaţi;
    b) asigură elaborarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionarea a Corpului şi a Codului privind conduita etică şi profesională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, cu avizul Ministerului Finanţelor şi al Ministerului Justiţiei;
    c) aproba normele privind desfăşurarea activităţii curente a compartimentelor şi a verigilor organizatorice ale Corpului;
    d) asigură administrarea şi gestionarea patrimoniului Corpului;
    e) deliberează asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil şi de contabil autorizat;
    f) veghează ca Regulamentul privind dobîndirea calităţii de expert contabil şi contabil autorizat să fie strict aplicat;
    g) coordonează activitatea consiliilor filialelor Corpului; fixează cuantumul cotelor procentuale din veniturile anuale ale acestora, ce urmează a fi virate Consiliului superior;
    h) aproba statele de funcţii ale Corpului şi ale filialelor;
    i) asigură participarea membrilor săi în cadrul unor comisii de studii şi cercetări destinate a face să progreseze profesia şi ştiinţa contabilă sau în diverse grupe de lucru din cadrul instituţiilor guvernamentale şi neguvernamentale, la solicitarea acestora;
    j) decide, în termen de 30 de zile, asupra contestaţiilor făcute impotriva hotărîrilor luate de Comisia superioară de disciplină.
    19. Biroul permanent este compus din preşedinte şi vicepreşedinţi, aleşi de Consiliul superior.
    Preşedintele Consiliului superior este şi preşedintele Biroului permanent.
    20. Membrii Biroului permanent sînt aleşi, prin vot secret, dintre membrii Consiliului superior. Alegerea la primul tur de scrutin este valabilă cu votul a 2/3 din numărul celor prezenţi, care trebuie să fie cel puţin 3/4 din numărul membrilor Consiliului superior. La un al doilea tur, candidaţii sînt aleşi pe baza majorităţii simple, dintr-o participare de cel puţin 40% din numărul membrilor; la egalitate de voturi, este ales cel mai în vîrsta. După expirarea mandatului, membrii Biroului permanent pot fi realeşi după o perioada egala cu cea a mandatului deţinut.
    21. În cazul cînd postul devine vacant sau dacă un membru este în imposibilitatea de a-si îndeplini mandatul, se procedează la o noua alegere.
    22. Biroul permanent se întruneşte lunar şi ori de cîte ori este necesar. Biroul permanent asigură înfăptuirea hotărîrilor Conferinţei naţionale şi ale Consiliului superior în perioadele dintre şedinţele acestuia. Deciziile emise de Biroul permanent între şedinţele Consiliului superior se prezintă acestuia pentru validare.
    23. Biroul permanent, cu doua luni înaintea începerii anului, stabileşte normativele de cheltuieli la nivelul Corpului şi al filialelor, ce trebuie avute în vedere la elaborarea bugetului, privind:
    - cheltuielile de deplasare în ţara şi în străinătate;
    - cheltuielile de reprezentare la reuniunile Biroului permanent, ale secţiunilor, departamentelor şi ale invitaţilor acestora;
    - cheltuielile ocazionate de demersurile, sarcinile şi obligaţiile diverse ce revin membrilor Consiliului superior, ţinînd seama de funcţiile acestora.
    24. Funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte poate fi exercitată de aceeaşi persoana pe durata maxima a doua mandate consecutive.
    25. Preşedintele Consiliului superior asigură executarea hotărîrilor Consiliului superior şi a deciziilor Biroului permanent şi coordonează activitatea curenta a Corpului.
    26. Preşedintele Consiliului superior are următoarele atribuţii;
    a) convoacă şi conduce şedinţele Consiliului superior şi ale Biroului permanent;
    b) conduce şi coordonează dezbaterile potrivit condiţiilor prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament;
    c) prezintă anual Consiliului superior, spre adoptare, proiectul de buget pentru exerciţiul viitor;
    d) aproba angajarea şi efectuarea cheltuielilor în cadrul bugetului aprobat de Conferinţa naţională;
    e) prezintă bilanţul contabil spre adoptare Consiliului superior şi spre aprobare Conferinţei naţionale;
    f) numeşte şi revoca, cu respectarea statelor de funcţii aprobate de Consiliul superior, personalul propriu al Corpului şi ii stabileşte salariile, cu aprobarea Biroului permanent;
    g) reprezintă Corpul în fata autorităţilor publice, a terţilor sau a organizaţiilor naţionale şi internaţionale, aparind prestigiul şi independenta profesională a membrilor săi;
    h) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Conferinţa naţională, Consiliul superior şi Biroul permanent.
    27. Preşedintele Consiliului superior, cu acordul Biroului permanent, are acces la lucrările consiliilor filialelor, secţiunilor şi departamentelor Corpului, participind la dezbateri fără drept de vot.
    28. Preşedintele Consiliului superior poate să delege un membru al acestuia pentru o acţiune sau activitate determinata.
    29. Preşedintele Consiliului superior, cu acordul Biroului permanent, are competenţă să reunească, la sediul uneia dintre filialele Corpului, pe preşedinţii consiliilor filialelor sau pe reprezentanţii lor, în vederea examinării unor probleme deosebit de importante ale apărării unor interese generale ale profesiei, de studiere a oricăror măsuri de ordin colectiv. Aceste reuniuni au numai un caracter de informare.
    Preşedintele Consiliului superior îşi desfăşoară activitatea la sediul Corpului, în program normal de lucru, cel puţin doua zile pe saptamina.
    30. Fiecare vicepreşedinte al Consiliului superior conduce activitatea unei secţiuni sau a unui departament al Consiliului superior, potrivit celor stabilite de Biroul permanent.
    Vicepreşedinţii, cu acordul Biroului permanent, au acces la lucrările consiliilor filialelor, participind la dezbateri fără drept de vot.
    31. Cenzorii sînt aleşi pentru o perioada de 4 ani, de Conferinţa naţională ordinară, prin vot deschis, dintre membrii Corpului care nu fac parte din Consiliul superior, şi anume: doi din cadrul experţilor contabili şi unul din cadrul contabililor autorizaţi. Cenzorii nu pot îndeplini mai mult de doua mandate consecutive.
    32. Cenzorii au ca atribuţii verificarea gestiunii financiare a Consiliului superior pentru exerciţiul financiar încheiat, a concordanţei dintre operaţiunile înregistrate în contabilitate şi cele aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli, raportind Conferinţei naţionale în legătura cu regularitatea şi sinceritatea bilanţului şi a execuţiei bugetare.
    De asemenea, cenzorii controlează respectarea condiţiilor privind convocarea Conferinţei naţionale.
    Cenzorii îşi desfăşoară activitatea potrivit propriului regulament aprobat de Consiliul superior.

    CAP. III
    Organizarea activităţii Corpului

    33. Activităţile Corpului se organizează şi se desfăşoară în cadrul secţiunilor, departamentelor şi Secretariatului general, subordonate Biroului permanent al Consiliului superior.
    Secţiunile Corpului se organizează pe categorii profesionale, şi anume: Secţiunea experţilor contabili şi Secţiunea contabililor autorizaţi.
    34. Conducerea fiecărei secţiuni este asigurată de cel mult 5 membri, desemnaţi din cadrul Consiliului superior, dintre care: un preşedinte (desemnat dintre vicepreşedinţii Biroului permanent), un supleant şi 1-3 membri. La propunerea vicepreşedinţilor de resort, în funcţie de necesitaţi, secţiunile se completează, prin decizia preşedintelui Consiliului superior, cu specialişti, chiar din afară Corpului, cunoscuţi pentru calificarea, competenta şi lucrările lor; aceştia au în cadrul secţiunilor vot consultativ.
    35. Secţiunile Corpului au următoarele atribuţii principale:
    a) organizează examenele pentru atribuirea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, conform regulamentului elaborat de Consiliul superior împreună cu Ministerul Finanţelor şi Ministerul Învăţămîntului, aprobat prin hotărîre a Guvernului;
    b) organizează examinarea persoanelor fizice române sau străine care urmează a exercita activitatea de expert contabil sau de contabil autorizat în România, asupra cunoaşterii legislaţiei naţionale în domeniile fiscal, contabil şi al organizării şi funcţionarii societăţilor comerciale;
    c) organizează şi urmăresc modalităţile de perfecţionare şi de formare continua a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi (cursuri, seminarii, învăţămînt individual şi alte forme, cu testarea cunoştinţelor dobîndite);
    d) elaborează, potrivit legii, normele privind activitatea şi conduita etică a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi, pe care le da publicităţii;
    e) asigură respectarea normelor legale de către experţii contabili şi contabilii autorizaţi ce îşi desfăşoară activitatea individual, ca asociaţi într-o societate comercială de expertiză contabilă sau ca salariaţi/colaboratori ai societăţilor de expertiză;
    f) propun Biroului permanent acordarea de distincţii onorifice, potrivit prevederilor anexei nr. 3 la prezentul regulament;
    g) colaborează la elaborarea planului tematic al revistei Corpului şi a planului tematic al publicaţiilor proprii de specialitate;
    h) soluţionează, în termen de 30 de zile de la primire, contestaţiile impotriva respingerii cererilor de înscriere în Tabloul Corpului de către filialele Corpului;
    i) soluţionează, în termen de 30 de zile, contestaţiile şi cererile adresate de către membrii Corpului, persoane fizice sau societăţi comerciale recunoscute de Corp, privind:
    - autorizarea încetării provizorii de a mai face parte din Corp;
    - neînregistrarea în Tabloul Corpului, de către filiale, a birourilor secundare - sucursalelor - ale membrilor ce îşi exercita profesiunea individual sau ale societăţilor comerciale de expertiză contabilă recunoscute de Corp;
    - radierea din oficiu pentru neplata, timp de un an, a cotizaţiilor profesionale;
    - radierea din oficiu a persoanelor care nu mai îndeplinesc condiţiile cerute pentru a fi înscrise în Tabloul Corpului (de exemplu: nesubscrierea sau insuficienta subscriere a poliţei de asigurare sau nevărsarea contribuţiei la fondul de garanţii). În cazul în care contestaţia priveşte aplicarea de sancţiuni pentru neîndeplinirea condiţiilor de moralitate, Comisia superioară de disciplină este competenta să pronunţe radierea.
    Procedura de luare a unei decizii privind înscrierea, contestarea acesteia sau radierea din Tabloul Corpului obliga la audierea celui interesat sau la citarea lui în acest scop; aceasta procedura este aplicată atît secţiunilor Consiliului superior, cît şi secţiunilor filialelor. Deciziile secţiunilor sînt luate cu majoritate de voturi. La egalitate de voturi, votul preşedintelui este hotaritor.
    În toate cazurile, deciziile secţiunilor trebuie să fie bine motivate.
    Deciziile secţiunilor Consiliului superior referitoare la soluţionarea contestaţiilor se comunica prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire celui interesat, consiliului filialei respective şi reprezentantului Ministerului Finanţelor, atît de pe lîngă Consiliul superior, cît şi de pe lîngă consiliul filialei respective.
    Hotărîrile luate de secţiunile Consiliului superior pot fi atacate la Biroul permanent, în termen de 30 de zile de la sesizarea acestuia;
    j) îndeplinesc alte activităţi stabilite prin acte normative sau hotărîri ale organelor de conducere ale Corpului, potrivit profilului lor de activitate.
    36. Ţinerea şedinţelor pe secţiuni se face cu respectarea prevederilor anexei nr. 2 la prezentul regulament.
    37. În cadrul Consiliului superior funcţionează Departamentul standarde, metodologii şi publicaţii, Departamentul audit legal şi Departamentul de cooperare, conduse de către un vicepreşedinte al Consiliului superior, precum şi Departamentul de control al profesiei, coordonat de preşedintele Consiliului superior.
    38. Atribuţiile departamentelor sînt stabilite prin norme aprobate de Consiliul superior.
    39. Activitatea secţiunilor şi a departamentelor se desfăşoară pe baza programelor de activitate aprobate de Consiliul superior.
    40. Membrii secţiunilor şi ai departamentelor Consiliului superior şi ai consiliilor şi secţiunilor filialelor, în exercitarea funcţiilor lor, sînt răspunzători pentru păstrarea secretului profesional.
    41. Toţi membrii Consiliului superior care, fără o motivare valabilă, refuza sau se abtin de la îndeplinirea obligaţiilor profesionale sau de la efectuarea lucrărilor care le sînt impuse de funcţionarea normală a acestuia, sînt consideraţi, de drept, demisionaţi din calitatea lor de membri ai consiliului.
    De asemenea, sînt consideraţi demisionaţi membrii Consiliului superior care au fost sancţionaţi disciplinar.
    Constatarea renunţării unui membru la funcţiile pentru care a fost ales se face prin decizia motivată a Consiliului superior.
    42. Sub coordonarea directa a preşedintelui Biroului permanent, funcţionarea administrativă a Consiliului superior se realizează prin Secretariatul general al Corpului, condus de un secretar general salariat, numit de Consiliul superior, care răspunde de buna funcţionare a compartimentelor administrative.
    43. Secretarul general are următoarele atribuţii:
    a) executa hotărîrile şi deciziile privind activitatea compartimentelor administrative;
    b) pregăteşte, analizează şi centralizează proiectele de buget ale filialelor; elaborează proiectul de buget al Corpului; după însuşirea acestora de către Biroul permanent, prin preşedintele Biroului permanent, le prezintă Consiliului superior pentru adoptare, cu doua luni înainte de începerea exerciţiului financiar;
    c) asigură execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, prezentind informări periodice Biroului permanent; în acest sens, asigură şi răspunde de organizarea şi ţinerea contabilităţii la nivel central şi teritorial, potrivit legii;
    d) asigură executarea tuturor lucrărilor administrative şi de secretariat pentru Conferinţa naţională, Consiliul superior, Biroul permanent, secţiunile şi departamentele Corpului;
    e) organizează şi asigură evidenta centralizata a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi înscrişi în Tabloul Corpului de către filiale;
    f) asigură publicarea anuala în Monitorul Oficial al României a Tabloului Corpului;
    g) organizează, asigură şi urmăreşte publicitatea în legătura cu exercitarea profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat, în interesul profesiei membrilor Corpului; propune Comisiei superioare de disciplină pe cei care se fac vinovaţi de încălcarea reglementărilor privind publicitatea;
    h) asigură publicarea în revista Corpului a bilanţului contabil şi a contului de gestiune anual, după aprobarea lor de către Conferinţa naţională;
    i) asigură condiţiile materiale pentru desfăşurarea activităţilor Consiliului superior, ale membrilor şi ale organelor subordonate;
    j) propune preşedintelui Biroului permanent, anual, o dată cu proiectul de buget, schema de funcţii şi de salarizare a sectoarelor administrative şi a salariaţilor din subordine;
    k) participa, fără drept de vot, la şedinţele Biroului permanent, luind cunoştinţa de deciziile adoptate.
    44. În subordinea secretarului general funcţionează compartimentele administrative care asigură funcţionarea curenta a Corpului. Atribuţiile, competentele, structura de personal şi relaţiile dintre compartimente se stabilesc prin norme aprobate de Consiliul superior, la propunerea secretarului general.
    45. Secretarul general şi personalul din subordine sînt obligaţi să păstreze secretul profesional şi de serviciu.

    CAP. IV
    Organe care activează pe lîngă Consiliul superior al Corpului

    A. Comisia superioară de disciplină
    46. Comisia superioară de disciplină este o comisie de sancţionare în materie disciplinară, pentru abateri de la conduita etică şi profesională a membrilor Consiliului superior, precum şi o comisie de soluţionare a contestaţiilor impotriva hotărîrilor disciplinare pronunţate de comisiile de disciplină ale filialelor.
    Pentru abaterile disciplinare, Comisia superioară de disciplină aplica următoarele sancţiuni: mustrare, avertisment scris, suspendarea exercitării profesiei de expert contabil sau de contabil autorizat şi interzicerea dreptului de exercitare a profesiei.
    47. Comisia superioară de disciplină este formată din 5 membri titulari şi 5 membri supleanţi, şi anume:
    a) un preşedinte, expert contabil, desemnat de Consiliul superior dintre membrii înscrişi în Tabloul Corpului, care se bucura de autoritate profesională şi morala deosebita;
    b) doi membri ai Consiliului superior desemnaţi de acesta, unul expert contabil, celălalt contabil autorizat, care vor fi, prin rotaţie, raportori şi secretari ai comisiei;
    c) doi membri desemnaţi de Ministerul Finanţelor.
    Membrii supleanţi sînt desemnaţi în aceleaşi condiţii şi o dată cu titularii.
    48. Pot face contestaţii la Comisia superioară de disciplină impotriva hotărîrilor comisiilor de disciplină ale filialelor toţi cei interesaţi, precum şi consiliile filialelor.
    Termenul de contestare este de 30 de zile de la data comunicării hotărîrii comisiilor de disciplină ale filialelor.
    Contestatorul este înştiinţat de Comisia superioară de disciplină despre data punerii la dispoziţia să a raportului elaborat de raportor si, în timp util, despre data cînd are loc audierea sa.
    49. În perioada de judecare a contestaţiei se suspenda aplicarea prevederilor hotărîrii de sancţionare, pentru lucrările începute.
    50. Pregătirea, audierea, deliberarea, natura şi comunicarea hotărîrilor se fac în aceleaşi condiţii ca şi în cazul celor prevăzute pentru faptele din competenta de judecare a comisiilor de disciplină ale filialelor.
    51. Raportorul dispune de cel mult 30 de zile pentru a pregati raportul şi pentru a-l susţine în fata Comisiei superioare de disciplină la termenul stabilit.
    52. Membrii Comisiei superioare de disciplină sînt răspunzători de păstrarea secretului profesional în exercitarea mandatului lor.
    53. Hotărîrile Comisiei superioare de disciplină pot fi contestate la Consiliul superior în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la luarea la cunoştinţa. Contestaţia nu suspenda aplicarea hotărîrii.
    54. Pentru constituirea jurisprudenţei disciplinare, Comisia superioară de disciplină întocmeşte o culegere cu toate soluţiile proprii pronunţate, cît şi cu cele pronunţate de comisiile de disciplină ale filialelor, publicindu-le anual în revista Corpului.

    B. Reprezentantul Ministerului Finanţelor pe lîngă Consiliul superior
    55. Reprezentantul Ministerului Finanţelor pe lîngă Consiliul superior asista la Conferinţa naţională, la şedinţele Consiliului superior şi ale Comisiei superioare de disciplină.
    În acest sens:
    - primeşte convocările şi materialele pentru lucrările Conferinţei naţionale şi ale Consiliului superior, în timp util;
    - este înştiinţat de secretarul Comisiei superioare de disciplină despre toate contestaţiile primite de aceasta comisie;
    - sesizează Consiliul superior asupra hotărîrilor adoptate de Comisia superioară de disciplină pe care le considera nelegale;
    - sesizează pe ministrul finanţelor ori de cîte ori hotărîrile şi măsurile adoptate de Corp contravin reglementărilor legale şi trimite, spre înştiinţare, preşedintelui Biroului permanent, o copie a sesizării. Hotărîrile respective devin aplicabile numai după pronunţarea ministrului finanţelor.

    CAP. V
    Organele teritoriale ale Corpului

    A. Organele de conducere şi de control ale filialelor
    56. În resedintele de judeţ şi în municipiul Bucureşti Corpul îşi constituie filiale fără personalitate juridică.
    57. Organele de conducere ale filialelor sînt: adunările generale, consiliile filialelor şi birourile permanente ale acestora.
    Controlul activităţii filialei se exercita de către cenzori.
    58. Consiliul filialei cuprinde maximum 14 membri titulari şi 6 membri supleanţi.
    Repartiţia locurilor între experţii contabili şi contabilii autorizaţi variaza de la o filiala la alta, în funcţie de procentajul experţilor contabili în raport cu numărul total al membrilor Corpului la nivelul tarii şi după cum numărul membrilor înscrişi în filiala este superior sau inferior totalului de 500 de membri, conform tabelului de mai jos:

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Ponderea experţilor contabili Nr. membrilor titulari Nr. membrilor supleanţi
 în raport cu numărul total al ────────────────────── ────────────────────────
 membrilor Corpului la nivelul Experţi Contabili Experţi Contabili
 ţării contabili autorizaţi contabili autorizaţi
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Filiale cu peste 500 de membri
 Pînă la 50% inclusiv 8 6 4 2
 Peste 50% şi pînă la 65% inclusiv 10 4 4 2
 Peste 65% şi pînă la 85% inclusiv 12 2 5 1
 Peste 85% şi pînă la 100% 13 1 5 1
 100% 14 0 6 0
   Filiale sub 500 de membri
 Pînă la 65% inclusiv 4 2 2 2
 Peste 65% şi pînă la 100% 5 1 3 1
 100% 6 0 4 0
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    59. Funcţiile membrilor consiliului filialei nu sînt remunerate; sînt acoperite însă de cheltuielile de deplasare şi de reprezentare. De asemenea, membrii consiliului filialei pot primi indemnizaţii în limitele şi în condiţiile aprobate de Conferinţa naţională.
    60. Membrii titulari şi membrii supleanţi ai consiliului filialei sînt aleşi prin vot secret pentru 4 ani, cu excepţia primului mandat, care va fi de 2 ani, de către membrii filialei Corpului aparţinînd categoriilor profesionale respective, înscrişi în Tabloul Corpului, care sînt la zi cu plata cotizaţiilor.
    Mandatele a jumătate din numărul celor aleşi în consiliul filialei se reinnoiesc la fiecare 2 ani, cu excepţia primului mandat, care se reînnoieşte la un an, în scopul asigurării continuităţii.
    După un an de la primele alegeri, dar nu mai tîrziu de prima adunare generală ordinară, stabilirea nominală a celor cărora le încetează mandatul se face prin vot secret, în plenul acesteia.
    Membrii care nu mai îndeplinesc condiţiile de eligibilitate încetează de drept de a mai face parte din consiliul filialei.
    61. Modul de declarare a candidaturilor, de desfăşurare a votarii şi de stabilire a celor aleşi este prezentat în anexa nr. 1 la prezentul regulament.
    62. Consiliul filialei este convocat de preşedintele sau ori de cîte ori este nevoie şi cel puţin o dată pe trimestru.
    Convocarea, la cererea majorităţii membrilor săi, este obligatorie, data şi ordinea de zi comunicindu-se cu 10 zile înainte.
    63. Consiliul filialei nu poate delibera decît asupra problemelor ce sînt în competenta să şi care sînt înscrise pe ordinea de zi, cu excepţia celor care, datorită urgenţei lor, sînt supuse în şedinţa de către preşedinte; dezbaterile sînt conduse potrivit condiţiilor prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament.
    64. Hotărîrile consiliului filialei sînt valabile dacă întrunesc un număr de voturi mai mare de 1/2 din numărul membrilor săi. Dacă aceasta majoritate nu a fost asigurata, al doilea tur de scrutin va avea loc într-o şedinţa, la care majoritatea voturilor celor prezenţi va fi suficienta. La egalitate de voturi, votul preşedintelui este decisiv.
    65. Preşedinţii consiliilor filialelor se reunesc la intervale de timp regulate, sub preşedinţia preşedintelui Consiliului superior, în vederea realizării unei informări reciproce şi armonizarii poziţiilor lor adoptate la nivelul filialelor, în domeniul competentelor descentralizate.
    66. Deliberările consiliului filialei au caracter strict secret; hotărîrile însă sînt date publicităţii în revista editata de Corp.
    67. Consiliul filialei are următoarele atribuţii:
    a) supraveghează asupra modului de exercitare a profesiilor de expert contabil şi de contabil autorizat în raza de activitate a filialei;
    b) asigură apărarea intereselor filialei şi administrarea bunurilor acesteia;
    c) asigură prevenirea şi concilierea tuturor contestaţiilor sau conflictelor de ordin profesional;
    d) hotărăşte în ceea ce priveşte înscrierea în Tabloul Corpului sau asupra modificărilor ce se aduc acestuia, potrivit precizărilor Consiliului superior;
    e) încasează cotizaţiile stabilite de Conferinţa naţională pe care trebuie să le depună membrii Corpului;
    f) sesizează Consiliul superior cu propuneri şi sugestii privind exercitarea profesiilor de expert contabil şi de contabil autorizat;
    g) sesizează Comisia de disciplină a filialei cu abaterile profesionale constatate în sarcina membrilor Corpului;
    h) efectuează sau autorizează pe întreg teritoriul filialei toate formele de publicitate colectivă considerate utile intereselor profesiei, conform hotărîrii Consiliului superior.
    68. Biroul permanent al consiliului filialei este compus din 2-4 membri: un preşedinte şi 1-3 vicepreşedinţi; cînd sînt mai mulţi vicepreşedinţi, unul dintre aceştia este ales din cadrul contabililor autorizaţi.
    Preşedintele consiliului filialei este şi preşedintele Biroului permanent.
    Preşedinţii şi vicepreşedinţii filialelor nu pot fi în acelaşi timp preşedinte sau vicepreşedinţi ai Consiliului superior.
    69. Membrii Biroului permanent sînt aleşi prin vot secret, dintre membrii consiliului. Alegerea la primul tur de scrutin este valabilă cu votul a 2/3 din numărul celor prezenţi, care trebuie să reprezinte cel puţin 3/4 din numărul membrilor Consiliului superior. Dacă un al doilea tur este necesar, votul majorităţii simple este suficient dintr-o participare de cel puţin 40% din membrii consiliului. La egalitatea de voturi, este ales cel mai în vîrsta.
    70. Biroul permanent, cu doua luni înaintea începerii anului, stabileşte cifrele de control în valori absolute, în conformitate cu cuantumul cotelor procentuale din veniturile anuale stabilite şi comunicate de Consiliul superior pentru a fi înscrise în proiectul de buget de venituri şi cheltuieli al anului viitor. În acelaşi scop, pe baza comunicării Biroului permanent al Consiliului superior, stabileşte nivelul indemnizaţiilor de deplasare şi al cheltuielilor ocazionate de reuniunile verigilor organizatorice ale consiliilor filialelor.
    71. Preşedintele Biroului permanent al filialei asigură executarea hotărîrilor Consiliului superior şi ale consiliului filialei, ca şi buna desfăşurare a activităţii membrilor filialei, avînd următoarele atribuţii principale:
    a) convoacă consiliul filialei şi conduce dezbaterile acestuia potrivit prevederilor anexei nr. 2 la prezentul regulament;
    b) reprezintă consiliul filialei pe lîngă Consiliul superior şi pe lîngă membrii Corpului;
    c) reprezintă Corpul în fata reprezentanţilor autorităţilor publice şi ai colectivităţilor diverse din cuprinsul teritoriului filialei sale, pe baza împuternicirilor stabilite de Consiliul superior;
    d) angajează cheltuielile în cadrul bugetului aprobat;
    e) numeşte şi revoca salariaţii compartimentelor administrative şi le fixează salariile corespunzător prevederilor bugetului;
    f) poate accepta sponsorizări şi donaţii acordate filialei, în limitele stabilite de Consiliul superior şi în condiţiile legii;
    g) organizează alegerile în consiliile Corpului potrivit prevederilor anexei nr. 1 la prezentul regulament;
    h) supune spre aprobare adunării generale execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul expirat. După aprobare, transmite Consiliului superior un exemplar al balanţei de verificare şi al contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli;
    i) arbitreaza eventualele litigii dintre membrii Corpului şi clienţii acestora, în cazul cînd aceştia din urma accepta acest arbitraj;
    j) supune adunării generale anuale propunerile pentru acordarea de distincţii onorifice conform procedurii prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul regulament.
    72. În cazul în care un membru al Corpului este confruntat cu o dificultate particulară, îndeosebi pe plan etic, acesta poate cere sprijinul colegial al preşedintelui consiliului filialei; intervenţia preşedintelui este de natura numai de a aplana aceste dificultăţi.
    73. În caz de deces al unui membru al Corpului, preşedintele poate, la cererea celor îndreptăţiţi, să desemneze un coleg care să asigure administrarea profesională provizorie a lucrărilor acestuia. O asemenea măsura poate fi luată, la cerere, şi în cazul incapacităţii temporare.
    74. În cazul cînd Comisia superioară de disciplină sau comisia de disciplină a filialei sancţionează un membru al Corpului cu suspendarea dreptului de a exercita profesia, preşedintele consiliului filialei desemnează pe unul sau pe mai mulţi dintre membrii filialei Corpului, sub rezerva acceptării clientului interesat, să execute misiunile încredinţate celui suspendat, oricare ar fi durata suspendării.
    75. Preşedintele desemnează pe unul dintre vicepreşedinţi ca înlocuitor de drept pe perioada cît el absentează sau în caz de demisie. Vicepreşedintele desemnat ca înlocuitor de drept poate fi, la rindul sau, înlocuit cu un vicepreşedinte desemnat în acest sens sau, în cazul în care şi acesta este nevoit să lipsească, de cel mai în vîrsta membru al consiliului filialei.
    76. Sub conducerea preşedintelui Biroului permanent al filialei, funcţionarea administrativă a consiliului filialei se realizează de către secretarul filialei, numit de consiliul filialei, salariat, responsabil cu buna funcţionare a compartimentelor administrative.
    77. Secretarul filialei are următoarele atribuţii:
    a) executa hotărîrile consiliului filialei;
    b) elaborează proiectul de buget al filialei;
    c) asigură execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat;
    d) asigură executarea tuturor lucrărilor administrative şi de secretariat ale filialei;
    f) organizează şi asigură evidenta experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi în cadrul Tabloului Corpului existent la filiale;
    g) asigură ţinerea contabilităţii filialei conform reglementărilor legale;
    h) propune anual consiliului filialei schema de funcţiuni şi salarizarea personalului necesar, care urmează a fi supuse aprobării Consiliului superior;
    i) participă, fără drept de vot, la şedinţele biroului permanent al filialei, luind cunoştinţa de deciziile adoptate.
    78. Secţiunea experţilor contabili este condusă de un vicepreşedinte expert contabil, iar Secţiunea contabililor autorizaţi este condusă de vicepreşedintele contabil autorizat.

    B. Organizarea activităţii filialelor
    79. Activităţile desfăşurate de consiliul filialei se organizează pe următoarele verigi:
    - Secţiunea experţilor contabili;
    - Secţiunea contabililor autorizaţi;
    - Sectorul audit legal.
    80. Conducerea secţiunilor este asigurata de 3 membri desemnaţi din cadrul consiliului filialei, dintre care: un preşedinte desemnat dintre vicepreşedinţii Biroului permanent şi 2 membri.
    81. În funcţie de necesităţile secţiunilor, Biroul permanent al consiliului filialei, prin decizia sa, poate completa secţiunile cu specialişti apreciaţi pentru competenta şi lucrările lor; aceştia au în cadrul secţiunilor drept de vot consultativ.
    82. Şedinţele secţiunilor se ţin cu respectarea prevederilor anexei nr. 2 la prezentul regulament.
    83. Desemnarea membrilor Secţiunii experţilor contabili se face din categoria experţilor contabili, membri ai consiliului filialei, iar a membrilor Secţiunii contabililor autorizaţi, pe cît posibil, din categoria contabililor autorizaţi, membri ai consiliului filialei.
    84. Atribuţiile secţiunilor sînt:
    - asigură înregistrarea membrilor în Tabloul Corpului la nivelul filialei;
    - asigură buna desfăşurare a activităţii experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi;
    - asigura, împreună cu preşedintele Biroului permanent al filialei, îndeplinirea atribuţiilor acestuia privind organizarea alegerii organelor de conducere ale filialei şi ale Consiliului superior, potrivit anexei nr. 1 la prezentul regulament.

    C. Înscrierea în Tabloul Corpului
    85. Activitatea de expert contabil şi de contabil autorizat poate fi exercitată numai de persoanele fizice sau juridice membre ale filialelor Corpului.
    86. Înscrierea în Tabloul Corpului se face la cererea experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi cu domiciliul sau sediul social în raza teritorială a filialei respective.
    87. Candidatul depune la secţiunea categoriei profesionale de care aparţine dosarul cuprinzînd cererea să şi documentele justificative din care rezulta îndeplinirea condiţiilor cerute de lege pentru acordarea calităţii de expert contabil sau de contabil autorizat.
    88. Dosarul este verificat de unul dintre membrii secţiunii respective din punct de vedere al îndeplinirii condiţiilor cerute de lege pentru acordarea calităţii de expert contabil sau de contabil autorizat, cît şi a condiţiilor prevăzute de Codul de conduita etică şi profesională. Acesta întocmeşte un raport cu constatările sale, care este supus secţiunii respective pentru aprobarea sau respingerea cererii de înscriere în Tabloul Corpului; hotărîrea se ia, în forma scrisă, în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii.
    89. Hotărîrea privind înscrierea în Tabloul Corpului se trimite compartimentului administrativ însărcinat cu aceasta.
    90. În vederea garantarii drepturilor de apărare, înaintea hotărîrii de respingere a cererii, cel interesat are acces la dosar, inclusiv la raportul de verificare, şi este convocat (dacă este cazul, însoţit de un avocat sau de un coleg) pentru a fi audiat în şedinţa membrilor secţiunii respective.
    91. Hotărîrea privind refuzul de înscriere în Tabloul Corpului trebuie să fie temeinic motivată; cel interesat o poate contesta la secţiunea respectiva din cadrul Consiliului superior, în termen de 30 de zile de la comunicare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
    92. Procedura de înscriere a societăţilor comerciale de expertiză contabilă, cît şi a birourilor secundare ale acestora sau a cabinetului expertului contabil sau contabilului autorizat este cea prevăzută la pct. 86-91.
    93. Procedura de înscriere a persoanelor fizice sau juridice străine se va face cu respectarea procedurii prevăzute la pct. 86-92, însă numai după avizul prealabil emis de Consiliul superior.
    94. Tabloul Corpului este împărţit în unsprezece părţi, cuprinzînd pe membrii Corpului, şi anume:
    - Partea întîi - experţi contabili care îşi exercita profesia cu titlu independent, individual, în cadrul propriilor cabinete;
    - Partea a doua - experţi contabili străini, autorizaţi de Consiliul superior să-şi exercite profesia în România, cu titlu independent, individual, în cadrul propriilor cabinete sau birouri;
    - Partea a treia - experţi contabili salariaţi ai unor membri ai Corpului, persoane fizice sau juridice;
    - Partea a patra - experţi contabili care au statut de salariaţi la persoane juridice din afară Corpului;
    - Partea a cincea - societăţi comerciale române de profil;
    - Partea a sasea - persoane juridice străine sau reprezentante ale acestora;
    - Partea a şaptea - contabili autorizaţi care îşi exercita profesia cu titlu independent, individual, în cadrul propriilor cabinete;
    - Partea a opta - contabili autorizaţi, salariaţi ai unor membri ai Corpului, persoane fizice sau juridice;
    - Partea a noua - contabili autorizaţi care au statut de salariaţi la persoanele juridice din afară Corpului;
    - Partea a zecea - experţi contabili onorifici;
    - Partea a unsprezecea - contabili autorizaţi onorifici.

    D. Drepturi şi obligaţii ce decurg din înscrierea în Tabloul Corpului
    95. Înscrierea în Tabloul Corpului conferă dreptul la exercitarea profesiunii pe întreg teritoriul tarii.
    Atunci cînd un membru al Corpului transfera activitatea să într-o alta filiala, el trebuie să ceara transferarea dosarului sau şi înscrierea în Tabloul Corpului la filiala pe teritoriul căreia s-a transferat; la fel se va proceda şi în cazul societăţilor comerciale de expertiză contabilă.
    96. Societăţile comerciale de expertiză contabilă, membre ale Corpului, au obligaţia să comunice filialelor de care aparţin toate modificările intervenite în componenta asociaţilor sau acţionarilor lor si/sau în obiectul de activitate al acestora.
    97. După înscrierea în Tabloul Corpului, experţii contabili şi contabilii autorizaţi depun, în forma scrisă, jurămîntul prevăzut la art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994.
    98. În exercitarea profesiei, experţii contabili şi contabilii autorizaţi răspund disciplinar, administrativ, civil sau penal, potrivit legii şi prezentului regulament.
    Este interzisă efectuarea de către experţii contabili şi contabilii autorizaţi de lucrări specifice profesiei pentru agenţii economici sau pentru instituţiile unde sînt salariaţi sau pentru cei cu care acestea sunt în raporturi contractuale sau se afla în concurenta.
    99. Secţiunea de profil din cadrul consiliului filialei poate pronunţa radierea unui membru din Tabloul Corpului în următoarele situaţii:
    - în cazul în care impotriva membrului, persoana fizica, s-a pronunţat o hotărîre judecătorească definitiva, care, potrivit legii, interzice dreptul de gestiune şi administrare a societăţilor comerciale;
    - membrului corpului i s-a aplicat o sancţiune disciplinară de interzicere a exercitării profesiei pentru o abatere grava stabilită de regulament;
    - nedepunerea la bugetul de stat a impozitului asupra onorariilor încasate de la persoane fizice;
    - la cererea membrului Corpului de radiere a să din Tabloul Corpului.
    100. Orice membru al Corpului poate cere încetarea provizorie de a mai face parte din acesta. La cererea adresată consiliului filialei, prin scrisoare recomandată ori prin depunerea la secţiunea de resort, cu semnătura de primire, se arata motivele şi data de la care doreşte să înceteze de a mai fi membru al Corpului.
    101. Întreruperea provizorie a activităţii se pronunţa în mod obligatoriu în cazul în care consiliul filialei estimează ca noua activitate a profesionistului este incompatibilă cu calitatea de membru al Corpului.
    102. Faptul ca cel interesat a cerut încetarea provizorie de a mai face parte din Corp nu îl exonerează de răspunderea disciplinară pentru abaterile comise anterior cererii sale.
    103. Începînd cu ziua în care i s-a comunicat acceptarea cererii, cel în cauza încetează de a mai fi membru al Corpului şi nu mai figurează în Tabloul Corpului. El nu mai este supus disciplinei Corpului şi nici regulilor sale; de asemenea, nu mai poate exercita profesiunea de expert contabil sau de contabil autorizat.
    104. Cel interesat poate, atunci cînd doreşte şi cînd sînt îndeplinite condiţiile necesare stabilite de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului, să obţină reînscrierea să în Tabloul Corpului, dind curs procedurii prevăzute pentru înscriere.
    105. Orice membru al consiliului filialei care, fără motive temeinice, refuza sau se abţine de la îndeplinirea obligaţiilor personale sau de la efectuarea lucrărilor care ii sînt impuse de funcţionarea normală a consiliului, este considerat demisionat, fără ca aceasta să împiedice acţiunea disciplinară al carei eventual subiect ar putea fi, ca urmare a aplicării dispoziţiilor Codului de conduita etică şi profesională.
    Măsura de renunţare la funcţiile sale se ia decizia motivată a consiliului filialei.
    106. Dacă, urmare a demisiei ori a refuzului de a participa la deliberări, membrii aleşi ai consiliului filialei provoacă prin aceasta imposibilitatea funcţionarii corespunzătoare a structurilor sale organizatorice, precum şi în situaţia în care, cu ocazia alegerilor generale sau parţiale, nu se prezintă nici o candidatura, atribuţiile consiliului vor fi exercitate de către un administrator provizoriu, desemnat de Consiliul superior din rindul membrilor filialei respective, pînă la terminarea alegerilor generale sau parţiale.
    Exercitarea atribuţiilor provizorii menţionate nu implica acte care să angajeze finanţele consiliului filialei şi nici luarea de decizii definitive privind personalul.
    107. Cheltuielile de funcţionare a consiliului filialei sînt asigurate prin bugetul sau anual. Acest buget este alimentat prin cotizaţiile membrilor săi şi prin celelalte surse legal prevăzute.
    108. În cazul în care bugetul filialei nu a fost votat în timp util sau în cazul neaprobarii încă a bugetului, prevederile ultimului buget aprobat sînt luate în considerare, pînă la aprobarea noului buget.
    109. Organigrama structurii administrative a filialei este prezentată spre aprobare adunării generale ordinare a filialei de către preşedintele Biroului permanent al consiliului filialei, pe baza recomandărilor făcute de Consiliul superior.
    110. Personalul administrativ este obligat să păstreze secretul profesional.

    CAP. VI
    Adunarea generală a filialei

    111. Adunarea generală este forul superior de conducere şi de control al filialei şi este compusă din toţi membrii înscrişi în Tabloul Corpului, care sînt la zi cu plata cotizaţiilor profesionale. Un membru al Corpului nu poate participa decît la adunarea generală a filialei de care aparţine.
    112. Adunarea generală ordinară se convoacă anual, în luna februarie, si, în cazuri excepţionale, în cursul anului, se convoacă adunarea generală extraordinară. Convocarea adunării generale se publica într-un ziar local de mare tiraj, cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea adunării.
    113. Adunarea generală este legal constituită, dacă sînt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor înscrişi în Tabloul Corpului şi care sînt la zi cu plata cotizaţiilor.
    Nu este admisă participarea prin delegare a membrilor.
    Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul necesar, se convoacă o noua adunare generală, prin aceleaşi mijloace, şi se considera legal constituită prin participarea a cel puţin 40% din numărul membrilor înscrişi în Tabloul Corpului filialei.
    114. Hotărîrile adunării generale sînt valabile, dacă sînt adoptate cu majoritatea celor prezenţi.
    115. Adunarea generală are următoarele atribuţii:
    a) ia cunoştinţa, dezbate şi aproba prin vot deschis raportul consiliului filialei pentru exerciţiul financiar expirat şi raportul cenzorilor asupra gestiunii financiare a consiliului filialei;
    b) aproba, prin vot deschis, bugetul de venituri şi cheltuieli al filialei pentru exerciţiul financiar viitor şi execuţia bugetului pentru exerciţiul financiar expirat;
    c) ia cunoştinţa de raportul consiliului filialei privind rezultatul analizei activităţii profesionale a experţilor individuali şi a societăţilor comerciale controlate, în vederea asigurării bunei exercitari a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat pe teritoriul filialei. Adunarea generală aproba lista experţilor individuali şi a societăţilor comerciale ce vor fi analizate în anul următor;
    d) aproba organigrama şi salarizarea personalului administrativ al filialei, pe baza principiilor de organizare administrativă şi de salarizare stabilite de Consiliul superior;
    e) alege şi revoca pe membrii consiliului filialei Corpului;
    f) propune, dintre membrii săi, candidaţi pentru Consiliul superior;
    g) ia cunoştinţa de raportul consiliului filialei privind rezultatul alegerilor anuale în cadrul Biroului permanent al filialei; de asemenea, dacă în anul expirat au avut loc alegerile privind reînnoirea bienala a mandatelor membrilor consiliului filialei, se insereaza în raport şi rezultatul acestora;
    h) stabileşte măsurile necesare pentru îndeplinirea altor atribuţii prevăzute de acte normative sau de hotărîri ale Consiliului superior.
    116. În cazuri excepţionale sau atunci cînd trebuie luate hotărîri urgente care depăşesc competenta consiliului filialei, prin grija preşedintelui acestuia se convoacă adunarea generală extraordinară, folosindu-se procedura de convocare pentru adunarea generală anuala.
    117. Cenzorii sînt aleşi pentru o perioada de 4 ani de către adunarea generală, prin vot deschis, dintre membrii Corpului care nu fac parte din consiliul filialei, şi anume: doi din cadrul experţilor contabili şi unul din cadrul contabililor autorizaţi. Cenzorii nu pot îndeplini mai mult de doua mandate consecutive.
    118. Cenzorii au misiunea de a verifica şi de a raporta adunării generale asupra gestiunii financiare a consiliului filialei pentru fiecare exerciţiu financiar din perioada pentru care au fost aleşi, asupra concordanţei dintre operaţiunile înregistrate în contabilitate şi documentele aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli, atestînd regularitatea şi sinceritatea bilanţului şi a execuţiei bugetare.
    Cenzorii controlează respectarea condiţiilor privind convocarea adunărilor generale ale filialei.

    CAP. VII
    Organele care activează pe lîngă consiliul filialei

    A. Comisia de disciplină a filialei
    119. Comisia de disciplină a filialei este formată din 5 membri titulari şi 5 membri supleanţi:
    - un preşedinte desemnat de consiliul filialei, dintre experţii contabili înscrişi în Tabloul Corpului, care se bucura de autoritatea profesională şi morala deosebita;
    - 2 membri desemnaţi de consiliul filialei, care vor fi, prin rotaţie, secretar sau raportor;
    - 2 membri desemnaţi de ministrul finanţelor.
    Membrii supleanţi sînt desemnaţi în aceleaşi condiţii, o dată cu titularii.
    120. Exercitarea profesiei de către membrii Corpului se face cu respectarea regulilor de conduita etică şi profesională. Nerespectarea regulilor de etică şi a normelor tehnice ale profesiunii va face obiectul unor anchete si, atunci cînd este cazul, vor fi luate măsuri de sancţionare.
    121. Comisiile de disciplină ale filialelor sînt competente să sanctioneze abaterile de la îndatoririle profesionale, atît ale persoanelor fizice, cît şi ale persoanelor juridice române sau străine, înscrise în Tabloul Corpului.
    122. Încetarea provizorie de a face parte din Corp, la cererea celor interesaţi, nu exonerează de răspunderea disciplinară pentru abaterile comise anterior.
    123. Comisia de disciplină a filialei este competenta să sanctioneze abaterile de la îndatoririle profesionale, comise de membrii Corpului stabiliţi cu domiciliul sau cu sediul social în raza să de funcţionare, chiar dacă abaterile au fost săvîrşite în raza teritorială a altor filiale.
    Nu se supun procedurii de mai sus membrii Consiliului superior şi ai Birourilor permanente ale filialelor, pentru care competenta de judecată aparţine Comisiei superioare de disciplină.

    B. Procedura de judecată disciplinară
    124. Toate reclamaţiile privind fapte susceptibile de a antrena răspunderea disciplinară, îndreptate contra unui membru al Corpului sau al unei societăţi comerciale recunoscute de Corp, se adresează comisiei de disciplină a filialei de care aparţine cel reclamat. Aceasta înştiinţează pe preşedintele consiliului filialei şi pe reprezentantul Ministerului Finanţelor despre reclamaţiile primite.
    Fac excepţie reclamaţiile îndreptate impotriva membrilor Consiliului superior, a membrilor Birourilor permanente ale filialelor sau a profesionistilor şi ai societăţilor străine care se adresează Comisiei superioare de disciplină.
    125. Preşedintele comisiei de disciplină a filialei, după ce a consultat pe preşedintele consiliului filialei, desemnează ca raportor pe unul dintre cei 2 membri titulari desemnaţi de consiliul filialei, dacă apreciază ca abaterea respectiva este susceptibilă de a fi sancţionată disciplinar.
    Raportorul convoacă şi audiaza pe reclamant şi pe pîrît, inclusiv pe martorii care i se par utili. El procedează în asa fel încît să fie complet edificat asupra realităţii în cazul cercetat.
    126. Raportul trebuie să fie întocmit în termen de 30 de zile, în afară prelungirilor acordate de preşedintele comisiei de disciplină pentru completarea cercetării sau pentru desemnarea unui nou raportor.
    127. Preşedintele comisiei de disciplină apreciază, pe baza raportului, dacă exista sau nu abateri disciplinare sau dacă faptele nu justifica aplicarea de sancţiuni. De asemenea, el apreciază dacă ar trebui amînată cercetarea, în special atunci cînd cel în cauza este cercetat de către alte organe. El supune concluzia să comisiei de disciplină, care poate confirma clasarea cauzei sau poate decide continuarea cercetării.
    În caz contrar, preşedintele îl citeaza pe cel în cauza la comisia de disciplină şi sesizează pe reprezentantul Ministerului Finanţelor despre aceasta.
    128. Citaţia este trimisa celui în cauza cu cel puţin 15 zile înainte de data audierii, iar dosarul (cuprinzînd în special concluziile raportului) este pus la dispoziţia acestuia sau a reprezentantului sau, la secretariatul consiliului filialei, cu 12 zile înainte de data audierii. Citarea trebuie făcuta prin scrisoare recomandată.
    129. Audierea nu este publica.
    Persoana în cauza îşi prezintă apărarea fie singura, fie asistată de un coleg sau de un avocat. Ea poate, de asemenea, în cazul unei absente motivate, să fie reprezentată de un coleg sau de un avocat şi să transmită un memoriu preşedintelui comisiei de disciplină.
    130. Membrul Corpului în cauza poate recuza pentru motive temeinice pe preşedinte sau pe unii dintre membrii comisiei de disciplină.
    131. Comisia de disciplină poate, în cazul unei plingeri, să îl asculte pe autorul acesteia. Ea este obligată la aceasta, dacă autorul o cere expres.
    132. Persoana în cauza este audiată de preşedinte si, cu autorizarea acestuia, de către membrii comisiei de disciplină. Ea îşi poate prezenta, de asemenea, observaţiile sale. Dacă nu se prezintă personal sau prin reprezentant, comisia de disciplină apreciază dacă poate sau nu să treacă la dezbateri.
    133. Comisia de disciplină deliberează exclusiv în prezenta membrilor săi.
    Hotărîrile sînt luate cu majoritate de voturi.
    134. Încălcarea cu vinovăţie, de către membrul Corpului, a obligaţiilor sale, inclusiv a regulilor privind conduita etică şi profesională, constituie abatere disciplinară, care se sancţionează de către comisia de disciplină, potrivit legii, cu:

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                  Învinuirea Sancţiunea
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  a) Comportament necuviincios faţă de membrii Corpului, faţă
     de reprezentanţii Ministerului de Finanţe sau faţă de alţi
     participanţi la lucrările reuniunii de lucru ale organelor
     de conducere şi control ale Corpului Mustrare
  b) Absenta nemotivată de la întrunirea adunării generale a
     filialei sau de la Conferinţa naţională Avertisment
                                                                  scris
  c) Absenţa nemotivată de la şedinţe consecutive ale adunării
     generale a filialei sau ale Conferinţei naţionale Suspendarea
                                                                  dreptului de
                                                                  exercitare a
                                                                  profesiei
  d) Absenţa nemotivată de la trei reuniuni consecutive ale
     adunării generale a filialei sau ale Conferinţei naţionale Interdicţia
                                                                  dreptului de
                                                                  exercitare a
                                                                  profesiei
  e) Publicitate fără respectarea prevederilor Codului privind
     conduita etică şi profesională a experţilor contabili şi
     a contabililor autorizaţi din România Interdicţia
                                                                  dreptului de
                                                                  exercitare a
                                                                  profesiei
  f) Neplata cotizaţiei anuale şi/sau a celorlalte obligaţii
     băneşti, la termenele stabilite de prezentul regulament,
     pe durata unui an calendaristic Suspendarea
                                                                  dreptului de
                                                                  exercitare a
                                                                  profesiei
  g) Neplata cotizaţiei anuale şi a celorlalte obligaţii băneşti
     aferente unui an calendaristic Interdicţia
                                                                  dreptului de
                                                                  exercitare a
                                                                  profesiei
  h) Condamnarea membrului Corpului pentru săvîrşirea unei fapte
     penale care, potrivit legii, interzice dreptul de gestiune
     şi de administrare a societăţii comerciale de profil Interdicţia
                                                                  dreptului de
                                                                  exercitare a
                                                                  profesiei
  i) Executarea unei pedepse privative de libertate pentru
     săvîrşirea unei fapte care nu interzice dreptul de gestiune
     şi de administrare a societăţii comerciale de profil Interdicţia
                                                                  dreptului de
                                                                  exercitare a
                                                                  profesiei
  j) Neplata la buget, în termenul şi în cuantumul prevăzute
     de lege, a impozitelor cuvenite statului asupra onorariilor
     încasate de către persoanele fizice Interdicţia
                                                                  dreptului de
                                                                  exercitare a
                                                                  profesiei
  k) Nerespectarea normelor privind apărarea şi păstrarea
     secretului profesional Suspendarea
                                                                  dreptului de
                                                                  exercitare a
                                                                  profesiei
  l) Încălcarea normelor de lucru privind exercitarea profesiei Interdicţia
                                                                  dreptului de
                                                                  exercitare a
                                                                  profesiei
  m) Refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control ale
     Corpului a documentelor privind activitatea profesională Interdicţia
                                                                  dreptului de
                                                                  exercitare a
                                                                  profesiei
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    În cazul săvîrşirii unei fapte identice, într-un interval de 6 luni, persoana care a savirsit o fapta sancţionată cu mustrare sau avertisment se sancţionează cu interdicţia dreptului de exercitare a profesiei.
    135. Hotărîrile comisiei de disciplină sînt comunicate în termen de 10 zile de la data luării lor, prin scrisoare recomandată, preşedintelui Consiliului superior, preşedintelui consiliului filialei, persoanei în cauza si, dacă este cazul, celui care a depus plîngerea.
    136. Membrii Corpului, suspendaţi sau radiati din Tabloul Corpului vor fi înlocuiţi, cu acceptul beneficiarilor, în lucrările în curs de executare, din oficiu sau la cererea partii interesate. Beneficiarii au dreptul să retragă membrilor Corpului care au fost suspendaţi sau radiati din Tabloul Corpului lucrările ce le-au fost încredinţate, fără despăgubiri de vreo parte, dar cu obligaţia, pentru membrii Corpului, de a restitui toate documentele, precum şi sumele primite, care nu reprezintă rambursarea unor cheltuieli deja efectuate.
    137. Membrii Corpului radiati din Tabloul Corpului trebuie să plătească salariaţilor lor, care îşi încetează activitatea, o indemnizaţie de conducere în condiţiile prevăzute de lege.
    Membrul Corpului care a fost suspendat trebuie să plătească salariaţilor săi, pe durata suspendării sale, salariile şi indemnizaţiile de orice natura prevăzute de contractele individuale sau colective de munca şi de dispoziţiile legale în vigoare.
    În cazul suspendării, preşedintele consiliului filialei desemnează imediat pe membrul sau pe membrii Corpului, însărcinaţi să continue executarea lucrărilor încredinţate profesionistilor care fac obiectul acestei măsuri, sub rezerva acceptării lor de către clienţi.
    138. Sînt nule toate actele, contractele şi convenţiile care încearcă să permită, direct sau indirect, exercitarea profesiei de expert contabil sau de contabil autorizat de către persoanele radiate din Tabloul Corpului sau suspendate temporar, pe perioada suspendării.
    Membrul Corpului supus de către comisia de disciplină a filialei la o sancţiune disciplinară este obligat la plata cheltuielilor care rezulta din acţiunea angajata impotriva lui, cu excepţia cazului în care Comisia superioară de disciplină decide ca nu trebuie aplicată nici o sancţiune celui în cauza.
    Plata cheltuielilor rămîne datorată atunci cînd se acorda amînarea audierii fără examinarea fondului, la cererea celui interesat, dacă cererea este prezentată cu mai puţin de 8 zile înainte de data stabilită pentru audiere şi dacă ulterior se pronunţa o sancţiune. Consiliul filialei asigură încasarea sumelor reprezentind cheltuielile.
    139. Hotărîrile de suspendare sau radiere din Tabloul Corpului sînt publicate, fără motivarea lor, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi într-un ziar local de mare tiraj.
    Hotărîrile prevăzute la alin. 1 sînt comunicate consiliilor filialelor Corpului, cu motivarile corespunzătoare.
    140. Membrii comisiilor de disciplină sînt obligaţi să păstreze secretul profesional în exercitarea funcţiilor lor.

    C. Reprezentantul Ministerului Finanţelor
    141. Reprezentantul Ministerului Finanţelor pe lîngă consiliul filialei are următoarele atribuţii:
    - asista la şedinţele consiliului filialei, ale comisiei de disciplină şi la adunările generale ale filialei, primind în acest sens, în timp util, convocarea ordinii de zi şi materialele ce se dezbat;
    - sesizează Biroul permanent al Consiliului superior cu privire la aprobarea sau refuzul de înscriere în Tabloul Corpului de către consiliul filialei, pe care le considera nelegale;
    - sesizează Comisia superioară de disciplină cu privire la hotărîrile comisiei de disciplină a filialei pe care le considera nelegale;
    - sesizează pe reprezentantul Ministerului Finanţelor de pe lîngă Consiliul superior asupra hotărîrilor şi măsurilor consiliului filialei care contravin reglementărilor legale, precum şi cu privire la cazurile prevăzute mai sus.

    CAP. VIII
    Exercitarea profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat
    142. Expertul contabil sau contabilul autorizat trebuie să fie şi să se manifeste liber fata de orice interes care este incompatibil cu integritatea, obiectivitatea si, în general, cu independenta profesională.
    Exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat se face cu respectarea principiului independentei profesiei, fiind incompatibile cu acestea: orice mandat comercial, cu excepţia mandatului de administrator sau director în societăţi comerciale recunoscute de Corp; expertul contabil şi contabilul autorizat nu trebuie niciodată să se găsească în situaţia ca relaţia contractuală cu clientul sau sa-l pună în situaţia de a i se aduce atingere independentei profesionale.
    143. Relaţiile experţilor contabili, contabililor autorizaţi şi societăţilor comerciale de profil cu clienţii se stabilesc prin contract scris de prestări de servicii, semnat de ambele părţi.
    144. Profesia de expert contabil sau de contabil autorizat poate fi exercitată individual, prin cabinete, sau printr-o societate comercială de profil, înfiinţată potrivit legii.
    145. În exercitarea profesiei, experţii contabili şi contabilii autorizaţi, răspund disciplinar, administrativ, civil sau penal, după caz, potrivit legii.
    146. Pentru onorariile stabilite prin contract încheiat cu agenţii economici se emit de către societăţile comerciale, la terminarea lucrărilor, facturi sau chitanţe, potrivit legii.
    147. Potrivit legii, obligaţia calculării şi varsarii impozitului aferent sumelor plătite experţilor contabili şi contabililor autorizaţi individuali drept onorarii de către societăţi comerciale revine acestora.
    148. Încasarea onorariului se va face de executantul lucrării direct de la beneficiar, în cazul cînd acesta este persoana juridică, după ce s-a reţinut impozitul pe venit spre a se vărsa la buget.
    În cazul în care onorariul se încasează de la o persoana fizica, expertul contabil sau contabilul autorizat este obligat la stabilirea impozitului datorat pentru onorariul încasat şi la depunerea acestuia la organismul autorizat sa-l încaseze.
    149. Societăţile comerciale de expertiză pot fi constituite din unul sau mai mulţi asociaţi sau acţionari. Acestea executa întreaga gama de lucrări prevăzute de lege, cu respectarea dispoziţiilor legale.
    În cazul în care experţi, membri sau colaboratori ai unei societăţi comerciale de expertiză sînt solicitati şi numiţi să efectueze expertize judiciare, operaţiuni de audit sau mandatul de cenzor, beneficiarii respectivi vor depune sau vor vira costul acestor lucrări, inclusiv T.V.A. şi regia, în contul acestei societăţi. Aceasta este răspunzătoare, alături de membrul sau colaboratorul sau, de calitatea lucrării pe care o vizează.
    În acelaşi timp, este obligată să retina şi să vireze impozitul legal datorat bugetului.
    150. Membrii Corpului, care sînt asociaţi sau acţionari ai unei societăţi comerciale recunoscute de Corp sau salariaţi ai unei societăţi comerciale de profil înscrisă în Tabloul Corpului, pot executa în numele şi pe răspunderea lor lucrările sau mandatul care le-a fost direct încredinţat de client. Ei exercita acest drept în condiţiile prevăzute în statutul sau în contractul de munca ce îl leagă de societatea comercială respectiva sau de patronul lor.
    Responsabilitatea profesională şi civilă a societăţilor comerciale de profil înscrise în Tabloul Corpului este circumscrisa la responsabilitatea personală a fiecărui expert contabil sau contabil autorizat, în funcţie de lucrările executate în contul acestei societăţi.
    Lucrările acestora trebuie să fie însoţite de semnătura personală, cît şi de viza sau semnătura autorizata a societăţii comerciale.
    151. Lucrările ce se pot executa, fără a fi limitative, de către experţii contabili, în cadrul contractelor de prestări de servicii, sînt:
    a) ţinerea sau supravegherea contabilităţii şi întocmirea bilanţului contabil;
    - acordarea asistenţei privind organizarea şi ţinerea contabilităţii, inclusiv în cazul sistemelor informatice;
    - elaborarea şi punerea în aplicare de: procedee contabile; planul de conturi adaptat unităţii; contabilitatea de gestiune, tabloul de bord, control de gestiune şi control prin buget, în baza şi cu respectarea normelor generale;
    b) efectuarea de analize economico-financiare, ca:
    - analiza structurilor financiare;
    - analiza gestiunii financiare şi a rentabilitatii capitalului investit;
    - tehnici de analiza şi de gestiune a fondului de rulment;
    - sisteme de credit-leasing, factoring etc.;
    - determinarea situaţiilor financiare şi de gestiune prin rapoarte procentuale;
    - elaborarea de tablouri de finanţare şi planuri de trezorerie;
    - elaborarea de tablouri de utilizări şi resurse;
    - asistenta în prevenirea şi înlăturarea dificultăţilor unităţii;
    c) efectuarea de audit financiar-contabil, ca:
    - diagnostic financiar - creşterea, rentabilitatea, echilibrul şi riscurile financiare;
    - audit intern - organizarea sau controlul regularitatii şi sinceritatii sistemului;
    - studii, asistenta pentru realizarea de investiţii financiare;
    - audit şi certificarea bilanţului contabil;
    d) efectuarea de evaluări patrimoniale, ca:
    - evaluări de bunuri şi active patrimoniale;
    - evaluări de întreprinderi şi de valori mobiliare, pentru vînzări, succesiuni, partaje, donaţii sau la cererea celor interesaţi;
    - evaluări de elemente intangibile;
    e) efectuarea de expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice în condiţiile prevăzute de lege, ca:
    - expertize amiabile (la cerere);
    - expertize contabil-judiciare;
    - arbitraje în cauze civile;
    - expertize de gestiune;
    f) executarea de lucrări cu caracter financiar-contabil, ca:
    - întocmirea de situaţii periodice;
    - consolidarea conturilor şi bilanţului;
    - întocmirea de planuri de finanţare pe termen mediu şi lung;
    g) executarea de lucrări cu caracter fiscal, ca:
    - studii şi consultaţii pe probleme de ordin fiscal;
    - participarea la întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale;
    - asistenta în probleme de T.V.A. şi impozite;
    - fiscalitate imobiliară;
    - asistenta în aplicarea tarifului vamal;
    - asistarea contribuabilului cu ocazia verificărilor;
    h) efectuarea de lucrări de organizare administrativă şi informatica, cum ar fi:
    - organigrame, structuri, definiri de funcţii;
    - legături între servicii, circulaţia documentelor şi informaţiilor;
    - mecanizarea şi automatizarea prelucrării informaţiilor, alegerea echipamentelor;
    - analiza şi organizarea fluxului informaţional;
    - alegerea softurilor necesare;
    - formarea profesională continua;
    - contribuţii la protecţia patrimoniului unităţii;
    i) îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în mandatul de cenzor la societăţile comerciale, conform prevederilor legale.
    152. Lucrările ce se pot executa de către contabilii autorizaţi în cadrul contractelor de prestări de servicii, individual sau prin societăţi comerciale, sînt:
    - ţinerea contabilităţii financiare şi de gestiune;
    - întocmirea bilanţului contabil;
    - verificarea şi certificarea bilanţului contabil numai de către contabili autorizaţi avînd studii superioare;
    - îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de cenzorii numiţi în societăţile comerciale, numai de contabili autorizaţi cu studii superioare.

    CAP. IX
    Veniturile şi cheltuielile Corpului

    153. Corpul, avînd statut de persoana juridică de utilitate publica autonomă, îşi constituie veniturile din activităţile stabilite potrivit prevederilor legale, acoperindu-si cheltuielile în întregime din aceste venituri.
    Contabilitatea patrimoniului şi a activităţilor desfăşurate de Corp se organizează şi se conduce potrivit legii.
    Înregistrarea veniturilor în contabilitate se face pe baza documentelor legale care vor atesta crearea dreptului de încasare sau în momentul încasării efective a acestora.
    154. Contabilitatea sintetică şi analitica a cheltuielilor se organizează distinct, potrivit bugetului aprobat.
    Înregistrarea cheltuielilor se face pe baza documentelor justificative vizate pentru controlul financiar preventiv şi aprobate de preşedintele Consiliului superior sau de preşedinţii consiliilor filialelor.
    155. Preşedinţii consiliilor filialelor au obligaţia ca, după aprobarea de către adunarea generală ordinară a filialei, să transmită preşedintelui Consiliului superior o copie de pe bilanţ şi de pe contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli.
    156. Preşedintele Consiliului superior asigură centralizarea bilanţurilor şi a conturilor de execuţie ale filialelor, împreună cu aceleaşi documente de sinteza ale Consiliului superior.
    157. Veniturile filialelor se formează din:
    - taxe de înscriere la examenul de expert contabil si, respectiv, de contabil autorizat;
    - taxa de înscriere în Tabloul Corpului;
    - cotizaţii anuale asupra veniturilor realizate de către membrii Corpului care îşi exercita profesia individual sau de către societăţi comerciale recunoscute de Corp;
    - donaţii, încasări din vînzarea publicaţiilor proprii şi alte venituri.
    158. Taxa de înscriere în Tabloul Corpului
    Taxa de înscriere în evidenta Corpului este datorată şi se achită o dată cu admiterea cererii de înscriere. Sînt exoneraţi de la plata taxei de înscriere membrii onorifici ai Corpului.
    Expertul contabil sau contabilul autorizat care a fost radiat din Tabloul Corpului şi solicita reînscrierea este obligat să plătească taxa de înscriere cuvenită.
    Taxa de înscriere în Tabloul Corpului se stabileşte în valori absolute, anual, de către Conferinţa naţională ordinară.
    159. Cotizaţiile anuale şi alte obligaţii băneşti ce se plătesc de către membrii Corpului
    Membrii Corpului (experţi contabili şi contabili autorizaţi, precum şi societăţile comerciale de profil) sînt obligaţi la plata următoarelor cotizaţii:
    - o cotizaţie anuala stabilită de Consiliul superior, care se plăteşte în doua transe egale, respectiv la finele trimestrelor I şi al II-lea;
    - 2% din venitul net anual realizat din exercitarea sau/si afişarea profesiei de expert contabil sau de contabil autorizat, de către persoanele care profeseaza individual;
    - 2% din cifra de afaceri anuala (fără T.V.A.) a societăţilor comerciale de profil, române sau străine, recunoscute de Corp; cotizaţia anuala se determina pe baza venitului realizat în anul anterior sau în cazul primului an de activitate, pe baza venitului declarat, cu regularizare la finele anului.
    Calculul cotizatiei anuale proporţionale se determina de către fiecare cotizant pe baza unei declaraţii proprii, scrise şi trimise consiliului filialei pînă la sfîrşitul semestrului I al anului în curs, pentru anul următor.
    Cotizaţia anuala asupra veniturilor se achită trimestrial, cel mai tîrziu pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii trimestrului, şi se suporta din venituri înainte de impozitare.
    160. Veniturile Consiliului superior destinate acoperirii cheltuielilor necesare exercitării atribuţiilor sale se constituie din cotele procentuale stabilite de acesta anual pe fiecare consiliu de filiala, determinate în funcţie de numărul membrilor înscrişi în Tabloul Corpului, astfel:
    - Cota A - din veniturile filialelor avînd pînă la 150 de membri;
    - Cota B - din veniturile filialelor avînd între 150 şi 300 de membri;
    - Cota C - din veniturile filialelor avînd peste 300 de membri.
    Intra în acest calcul membrii Corpului, persoane fizice şi juridice, inclusiv birourile secundare sau sucursalele societăţilor comerciale de expertiză contabilă şi profesioniştii străini, persoane fizice şi juridice, autorizaţi să activeze în România.
    Sumele datorate anual de către consiliile filialelor, corespunzătoare cotelor de mai sus, vor fi virate în contul bancar al Consiliului superior astfel:
    - o treime înainte de 31 martie;
    - o treime înainte de 30 iunie;
    - restul în trimestrul al IV-lea.
    161. Cheltuielile Consiliului superior sau ale consiliilor filialelor se pot efectua numai pe baza de documente justificative legal întocmite, în limita bugetelor de venituri şi cheltuieli, cu respectarea dispoziţiilor legale.

    CAP. X
    Dispoziţii finale şi tranzitorii

    162. În exercitarea atribuţiilor prevăzute în prezentul regulament, Conferinţa naţională, adunarea generală a filialei, Consiliul superior şi consiliul filialei emit hotărîri, Biroul permanent al Consiliului superior sau al consiliului filialei, secţiunile Corpului, precum şi preşedinţii de filiale emit decizii, iar preşedintele Consiliului superior emite ordine.
    163. Prevederile prezentului regulament de organizare şi funcţionare se aplica tuturor membrilor Corpului, care îşi exercita profesia individual sau sînt constituiţi în societăţi comerciale, potrivit legii.
    164. Prevederile prezentului regulament de organizare şi funcţionare se aplica tuturor persoanelor fizice şi juridice străine care nu au domiciliul sau, după caz, sediul în România, care au calitatea de expert contabil sau de contabil autorizat în ţările lor şi care au îndeplinit condiţiile de înscriere în Tabloul Corpului şi îşi exercita activitatea în România potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994.
    165. Prezentul regulament de organizare şi funcţionare intra în vigoare după aprobarea lui de către Conferinţa naţională a Corpului.

    ANEXA 1

                ALEGERI ÎN CONSILIILE CORPULUI

    CAP. I
    Generalităţi

    1. Alegerile în Consiliul superior şi, respectiv, în consiliile filialelor se fac prin vot secret, pentru o perioada de 4 ani, cu reînnoirea bienală a jumătate dintre membrii aleşi, cu excepţia primului mandat, care va fi de 2 ani, iar reînnoirea se face la un an.
    2. Sînt eligibili toţi membrii Corpului cu drept de vot în adunările generale ale filialelor şi care au achitat la zi cotizaţiile profesionale. Membrii cărora le încetează mandatul pot fi realeşi. Nu pot fi aleşi membrii Corpului care:
    - au o sancţiune disciplinară;
    - sînt persoane fizice de cetăţenie străină care au primit autorizarea de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat în România.
    3. Membrii Corpului înscrişi în Tabloul Corpului filialelor care au achitat la zi cotizaţiile profesionale îşi pot exercita dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere; achitarea la zi a cotizaţiilor poate avea loc pînă la data închiderii definitive a listei alegătorilor, adică cu 3 zile înaintea datei primului tur de scrutin.
    Membrii Corpului care si-au achitat la zi cotizaţiile profesionale în perioada dintre datele celor doua tururi de scrutin nu pot participa nici la cel de-al doilea tur de scrutin, deoarece listele electorale stabilite înaintea primului tur de scrutin nu se modifica.
    4. Nu pot fi alegatori şi deci nu pot participa la alegerea membrilor Consiliului superior şi nici ai consiliilor filialelor:
    a) societăţile comerciale române sau străine recunoscute de Corp;
    b) membrii de onoare ai Corpului;
    c) profesioniştii cetăţeni străini, persoane fizice, care au primit autorizarea de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat în România.
    5. Votul este secret şi are loc la data fixată de Consiliul superior.
    6. Toţi membrii Corpului care au dreptul de a fi aleşi în consiliile filialelor sau în Consiliul superior pot face declaraţii de candidatura pentru un loc de titular sau de supleant aferent profesiunii de care aparţin: expert contabil sau contabil autorizat.
    Aceste date, inclusiv modelul declaraţiei de candidatura, se publica de către consiliile filialelor într-un ziar local şi se afişează la sediul filialelor.

    CAP. II
    Alegerile pentru consiliile filialelor

    7. Declaraţiile de candidaturi, scrise citeţ, cuprind: numele, prenumele, adresa şi calificarea profesională (expert contabil, contabil autorizat) ale candidaţilor, mentionindu-se obligatoriu, sub sancţiunea nulităţii, dacă se solicita un mandat de titular sau de supleant; de asemenea, se menţionează funcţiile - mandatele - deja exercitate în cadrul Corpului şi perioadele respective; în lipsa acestora, declaraţia nu se ia în considerare.
    8. Declaraţiile de candidaturi, atît pentru Consiliul superior, cît şi pentru consiliile filialelor respective, se trimit prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire consiliului filialei, pînă la data limita stabilită de preşedintele Consiliului superior.
    Declaraţiile de candidaturi primite după data limita stabilită sînt considerate tardive şi deci nu sînt luate în considerare, anexindu-se însă la procesul-verbal de declarare a rezultatelor alegerilor.
    9. Preşedintele consiliului filialei verifica îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate a membrilor care au trimis declaraţii de candidaturi.
    10. Preşedintele consiliului filialei trimite preşedintelui Consiliului superior declaraţiile de candidaturi pentru un loc în Consiliul superior, însoţite de o atestare, de către preşedintele fiecărei filiale, ca respectivul candidat îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute de prezentul regulament.
    11. Preşedintele consiliului filialei, pentru declaraţiile de candidaturi pentru un loc în consiliul filialei, întocmeşte:
    a) lista candidaţilor experţi contabili, titulari şi supleanţi;
    b) lista candidaţilor contabili autorizaţi, titulari şi supleanţi.
    Listele sînt întocmite în ordine alfabetică, pornind de la o litera trasa la sorţi de către preşedintele consiliului filialei, înscriind candidaţii în interiorul fiecărei rubrici: titulari şi supleanţi.
    Acest procedeu are drept scop remedierea dezavantajului pe care l-ar avea candidaţii al căror nume începe cu una dintre ultimele litere ale alfabetului.
    Listele cuprind menţiuni privind: datele calendaristice pentru doua tururi de scrutin; numărul total de locuri (titulari şi supleanţi) pentru care candidează; numele, prenumele şi adresa candidaţilor, excluzindu-se orice alte menţiuni privind persoana acestora si, în special, cele referitoare la faptul ca le-ar fi încetat mandatul.
    Listele candidaţilor pot servi drept buletin de vot si, ca urmare, la returnarea lor către consiliul filialei pot să cuprindă eventual anularea (radierea) numelor unor candidaţi, dar nu şi înscrierea altor candidaţi.
    12. Lista membrilor Corpului, candidaţi pentru un loc în consiliul filialei, este afişată la sediul consiliului filialei respective cu cel puţin 15 zile înaintea datei fixate pentru alegeri.
    13. Este interzis consiliilor în funcţiune să facă orice fel de propaganda în favoarea unuia sau a mai multor candidaţi sau să se asocieze la propaganda făcuta în favoarea candidaturii unor membri ai Corpului.
    14. Preşedintele consiliului filialei întocmeşte listele membrilor Corpului cu drept de vot în cadrul filialei, în ordine alfabetică:
    a) lista membrilor experţi contabili;
    b) lista membrilor contabili autorizaţi.
    Listele cuprind: nume, prenumele, adresa şi doua coloane rezervate pentru înscrierea prezentei la primul tur de scrutin si, eventual, la al doilea.
    15. Pentru reînnoirea bienala a consiliilor filialelor, numărul membrilor care vor fi aleşi este determinat în funcţie de efectivul existent, ţinînd seama de numărul membrilor înscrişi în Tabloul Corpului la filiala respectiva.
    16. Pe fiecare dintre listele întocmite pe categorii profesionale, asa cum se menţionează la pct. 14, vor fi înscrişi numai experţii contabili şi contabilii autorizaţi în Tabloul Corpului filialei, avînd cotizaţia profesională achitată la zi.
    17. La data hotarita pentru alegeri, preşedintele consiliului filialei, ajutat de membrii Biroului permanent, deschide adunarea generală, constatind dacă este legal constituită, potrivit prezentului regulament.
    În caz afirmativ, după legitimarea cu carnet de membru, fiecare alegator primeşte lista candidaţilor (care tine loc şi de buletin de vot) categoriei profesionale din care face parte.
    18. Unul dintre membrii Biroului permanent se asigură ca acest alegator figurează pe lista alegătorilor, menţionînd (bifind) aceasta în coloana aferentă primului sau a celui de-al doilea tur de scrutin, după caz.
    19. Votul este secret; în acest scop, se vor asigură de către preşedintele consiliului filialei condiţiile necesare votarii.

    Modul de votare
    20. Toţi candidaţii desemnaţi (aleşi) de alegatori trebuie să figureze pe aceeaşi lista (buletin de vot).
    Dacă alegerea cuprinde, în acelaşi timp, desemnarea de titulari şi supleanţi, lista candidaţilor (buletinul de vot) cuprinde doua rubrici în care sînt înscrişi candidaţii titulari şi cei supleanţi.
    În cazul în care alegatorul nu îl votează pe un candidat oarecare, îşi exprima voinţa prin anularea (radierea) poziţiei respective, fără însă să înscrie un alt candidat în loc. În acelaşi mod va anula pe toţi candidaţii înscrişi pe buletinul de vot peste numărul de candidaţi fixat.
    Buletinul de vot (lista candidaţilor) nu trebuie să conţină decît numele, prenumele, categoria profesională: expert contabil sau contabil autorizat şi adresa candidaţilor; orice alta indicaţie sau semnătura a alegatorului conduce la anularea votului.
    21. Numărarea voturilor este asigurata de o comisie formată din 3-5 persoane, alese de adunarea generală.
    22. Cînd toate buletinele de vot ale alegătorilor au fost introduse în urna, se procedează la deschiderea şi numărarea voturilor. Buletinele considerate valabile sînt menţionate (bifate) pe lista candidaţilor.
    23. Buletinele albe sau completate necitet, cele care cuprind mai multe nume decît locuri de ocupat, cele care nu cuprind o desemnare precisa a candidatului sau a calităţii de titular sau de supleant, cele care conţin un semn de recunoaştere sau o menţiune referitoare la candidaţi sau terţi nu sînt luate în seama la stabilirea rezultatului, fiind anexate la procesul-verbal.
    24. Candidaţii sînt declaraţi aleşi ca membri titulari sau supleanţi în primul tur de scrutin dacă au obţinut majoritatea absolută (2/3 din totalul alegătorilor înscrişi pe lista categoriei profesionale a experţilor contabili). Pentru primul tur de scrutin este necesară prezenta majorităţii experţilor contabili şi contabililor autorizaţi cu drept de vot.
    25. După declararea rezultatului votarii experţilor contabili, se procedează la numărarea voturilor şi la declararea rezultatelor pentru alegerea contabililor autorizaţi în consiliul filialei, în aceleaşi condiţii prevăzute mai înainte pentru experţii contabili.
    26. Comisia de numarare a voturilor întocmeşte imediat un proces-verbal al operaţiunilor de numarare a voturilor şi de stabilire a rezultatului votarii, care se semnează de către toţi membrii săi.
    27. Procesul-verbal cuprinde obligatoriu categoriile profesionale şi la fiecare dintre acestea, în rubrici aferente titularilor şi supleanţilor, numele şi prenumele, precum şi adresele candidaţilor aleşi, numărul de voturi obţinute de fiecare dintre ei, numărul de alegatori prezenţi, numărul de alegatori care au votat, numărul de voturi valabil obţinute şi numărul buletinelor anulate.
    De asemenea, se menţionează: numele şi prenumele candidaţilor aleşi, cu numărul de voturi obţinut de fiecare dintre ei, numărul buletinelor nule, obiecţiile şi hotărîrile luate referitoare la acestea.
    28. Rezultatul votarii, după controlarea numărului de voturi şi de alegatori, este imediat declarat şi afişat la sediul consiliului filialei.
    29. Preşedintele consiliului filialei unde au avut loc alegerile adresează candidaţilor aleşi, în maximum 4 zile, invitaţia să participe la prima reuniune (şedinţa) a consiliului după alegeri.
    30. Preşedintele filialei transmite, în acelaşi interval de timp, preşedintelui Consiliului superior o copie a procesului-verbal al rezultatului alegerilor.
    31. Dacă este cazul organizării unui al doilea tur de scrutin, preşedintele consiliului filialei face cunoscută aceasta situaţie cu cel puţin 10 zile înainte de data ţinerii acestuia, prin afişare la sediul filialei şi prin publicare într-un ziar local.
    32. Alegatorii procedează la exercitarea drepturilor de vot asa cum se prevede la pct. 20 din prezenta anexa.
    33. Procedurile pentru numărarea voturilor, declararea rezultatelor votarii şi consemnarea acestora în procesul-verbal sînt aceleaşi ca la primul tur de scrutin, prezentate mai sus.
    34. Candidaţii la cel de-al doilea tur de scrutin sînt declaraţi aleşi, dacă au obţinut cel mai mare număr de voturi. La egalitate de voturi, este ales cel mai în vîrsta.

    CAP. III
    Alegerile pentru Consiliul superior

    35. Alegerea Consiliului superior are loc în cadrul Conferinţei naţionale.
    36. Procedurile privind aceste alegeri sînt asemănătoare cu cele privind alegerile pentru consiliile filialelor prevăzute la cap. 2, cu următoarele precizări:
    a) sînt aplicabile declaraţiilor de candidaturi pentru Consiliul superior prevederile arătate la pct. 7-9 din prezenta anexa;
    b) declaraţiile de candidaturi primite din partea Consiliului filialelor potrivit pct. 10 trebuie să fie atestate de preşedintele filialei, ca respectivul candidat îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute la pct. 2 de mai sus.
    37. Pentru declaraţiile de candidaturi primite, preşedintele Consiliului superior întocmeşte cele doua liste de candidaţi, pentru experţii contabili si, separat, pentru contabilii autorizaţi, conform prevederilor pct. 11 din prezenta anexa.
    38. Preşedintele Consiliului superior trimite listele candidaţilor pentru Consiliul superior preşedinţilor consiliilor filialelor, care le vor afişa la sediile filialelor respective cu cel puţin 15 zile înaintea datei fixate pentru alegeri.
    39. Prevederile pct. 13 din prezenta anexa se aplica şi membrilor Consiliului superior, precum şi ai verigilor sale organizatorice:
    40. Modul de votare este identic cu cel prevăzut la pct. 19 şi 20 din prezenta anexa.
    41. Prevederile pct. 21, 22, 23 şi 24 din prezenta anexa se aplica şi pentru alegerile Consiliului superior.
    42. Numărarea voturilor pentru alegerea Consiliului superior se face potrivit procedurii prevăzute la pct. 25-35 din prezenta anexa.

    ANEXA 2

                    ŞEDINŢELE ORGANELOR DE CONDUCERE

    1. Şedinţele de lucru ale consiliilor Corpului şi ale birourilor permanente sînt legal constituite numai în condiţiile asigurării prezentei majorităţii membrilor acestora.
    2. Consiliile Corpului pot delibera numai asupra problemelor înscrise în ordinea de zi, comunicată cu cel puţin 10 zile înainte, şi numai în mod excepţional asupra celor care, datorită urgenţei lor, sînt supuse direct în şedinţa.
    3. Preşedintele conduce deliberările; el nu poate refuza cuvîntul unui participant.
    Preşedintele poate atenţiona pe oricare participant care ia cuvîntul fără a-l fi cerut şi obţinut, care depăşeşte timpul acordat sau care, după ce a fost invitat de preşedinte să se limiteze la problema în curs de dezbatere, nu se conformează acestei invitaţii.
    Preşedintele poate chema la ordine, cu menţionarea în procesul-verbal, pe oricare membru al Corpului care proferează atacuri la persoana sau provoacă dezordine.
    4. Durata expozeului fiecărui participant este limitată la cel mult 10 minute, cu excepţia celui al preşedintelui, precum şi al preşedinţilor şi al raportorilor secţiunilor şi comisiilor, inclusiv al reprezentantului Ministerului Finanţelor.
    5. Şedinţa poate fi suspendată de preşedinte după consultarea adunării sau la cererea majorităţii participanţilor.
    6. Deciziile consiliilor Corpului şi ale birourilor permanente sînt luate cu majoritatea voturilor. Pentru determinarea majorităţii cerute, numărul de membri ai consiliilor este considerat a fi efectiv stabilit cu ocazia alegerilor acestora. Aceasta prevedere se aplica şi în cazul numirilor de persoane pentru care legea sau regulamentul cere aprobarea Consiliului superior.
    7. Votul se exprima prin ridicarea miinii. Secretarul de şedinţa procedează la numărarea voturilor, iar rezultatul se comunica de către preşedinte. Votul secret poate fi cerut ori de cîte ori este cazul şi îndeosebi:
    a) în cazurile avute în vedere la pct. 5 de mai sus;
    b) cînd se procedează la o numire, dacă votul secret este cerut de preşedinte sau de un membru al consiliului;
    c) în alte cazuri, cînd este cerut de majoritatea membrilor prezenţi.
    8. Se întocmeşte un proces-verbal de şedinţa de către secretar. Acest document este semnat de preşedinte şi de secretar. În procesul-verbal se menţionează numele şi prenumele membrilor prezenţi, cît şi ale membrilor a căror absenta a fost recunoscuta ca motivată.
    9. Deliberările au caracter strict secret. Cu toate acestea, consiliul poate, prin decizie specială, să admită publicarea lor în extras sau în întregime.
    10. Hotărîrile adoptate sînt făcute publice.

    ANEXA 3

                     ACORDAREA DE DISTINCŢII ONORIFICE

    1. Experţii contabili şi contabilii autorizaţi, care au o activitate profesională în una dintre aceste calităţi de cel puţin 30 de ani, pot primi titlul de:
    - expert contabil de onoare;
    - contabil autorizat de onoare.
    2. De asemenea, preşedinţii consiliilor filialelor şi preşedinţii Consiliului superior pot primi titlul de:
    - preşedinte de onoare al filialei;
    - preşedinte de onoare al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) au exercitat acest mandat timp de cel puţin 6 ani;
    b) au fost timp de cel puţin 6 ani membri titulari ai unui consiliu al Corpului;
    c) au fost înscrişi în evidenta experţilor şi au activat în aceasta calitate timp de cel puţin 10 ani.
    Acceptarea acestui titlu implica pentru beneficiarul sau renunţarea de a solicita un nou mandat de preşedinte.
    3. Experţii contabili şi contabilii autorizaţi, membri ai Corpului Contabililor Autorizaţi şi Experţilor Contabili înfiinţat în anul 1921, precum şi experţii contabili care au obţinut calităţile respective în baza decretelor nr. 434/1957 şi nr. 79/1991 pot primi titlul de "Expert contabil de onoare" şi "Contabil autorizat de onoare", dacă au o vechime cumulată în aceste calităţi de cel puţin 30 de ani, pe baza cererii proprii, a copiei de pe carnetele respective de membru depuse la filialele de care aparţin şi a copiei de pe cazierul judiciar.
    4. Procedeul de acordare a titlului de "Expert contabil de onoare" şi "Contabil autorizat de onoare" este următorul:
    a) preşedintele filialei supune propunerile de acordare a titlurilor onorifice adunării generale anuale; după aprobare, înaintează lista spre confirmare Conferinţei naţionale anuale;
    b) preşedintele Consiliului superior înscrie pe ordinea de zi a Conferinţei naţionale anuale lista membrilor de onoare aprobată în adunările generale ale filialelor şi o supune confirmării acesteia;
    c) după confirmarea Conferinţei naţionale, filialele fac transferarea din partea Tabloului Corpului în care membrii confirmaţi ca onorifici figurau pînă atunci în partea corespunzătoare din Tabloul Corpului destinată membrilor de onoare, aceştia putind, de la acea data, să se bucure de drepturile ce le sînt conferite.
    5. Experţii contabili de onoare şi contabilii autorizaţi de onoare pot asista la adunările generale ale filialelor de care aparţin.
    Consiliile filialelor pot decide, potrivit unor modalităţi pe care le stabilesc, ca aceştia să primească gratuit revista Corpului.
    6. Membrii de onoare trebuie să se abţină de la orice acţiune de natura să desconsidere profesia al carei titlu de onoare le-a fost conferit.
    7. Ei trebuie să înştiinţeze pe preşedintele Comisiei de disciplină despre implicarile, penalizările şi condamnările al căror subiect sînt sau ar putea fi, pentru fapte calificate ca fiind de natura penală.
    8. Membrii de onoare ai Corpului sînt exoneraţi de taxa de înscriere şi de cotizaţii.

    ANEXA II

                              CODUL
    privind conduita etică şi profesională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România

    TITLUL I
    DISPOZIŢII GENERALE

    1. Principiile fundamentale care trebuie sa-i ghideze pe profesioniştii contabili în conduita lor, în relaţiile profesionale cu ceilalţi, se referă la:
    a) Integritate. Profesionistul contabil trebuie să fie drept, cinstit şi sincer în executarea lucrărilor sale.
    b) Obiectivitate. Profesionistul contabil trebuie să nu cedeze unor prejudecati sau concepte apriorice care ar putea sa-i împiedice obiectivitatea.
    El trebuie să aibă o comportare impartiala atunci cînd întocmeşte un raport privind executarea lucrărilor sale.
    c) Independenta. Cînd îşi exercita profesiunea cu titlu liber, profesionistul contabil trebuie să fie şi să se manifeste liber fata de orice interes care ar putea fi avut în vedere, oricare ar fi realitatea, ca fiind incompatibil cu integritatea şi obiectivitatea sa, cum ar fi:
    - implicarea financiară, directa sau indirecta, în activităţile unui client, ca de exemplu: acceptarea unor forme de salarizare, deţinerea de participatii la capital, darea sau luarea cu împrumut de bunuri, servicii sau bani, acordarea sau primirea de gajuri sau cauţiuni de la sau pentru clienţii săi;
    - implicarea profesionistului contabil în activităţile unui client, în calitate de membru al executivului acestuia sau ca angajat sub controlul direcţiunii acestuia;
    - acte de comerţ sau slujbe asigurate în acelaşi timp cu exercitarea unei profesii liberale, care pot sfirsi printr-un conflict de interese, sau care sînt prin natura lor incompatibile sau în contradicţie cu exercitarea liberala a profesiei contabile, sau care sînt incompatibile cu necesitatea de a păstra poziţia de independenta, integritate şi obiectivitate a profesionistului contabil;
    - incidenta relaţiilor familiale şi personale asupra independentei;
    - condiţiile în care onorariile primite de la un client constituie un procentaj inacceptabil de ridicat pentru cifra de afaceri totală a societăţii de expertiză sau a unui practician individual; aceasta presupune să nu se ocupe majoritatea activităţii profesionistilor contabili cu executarea de lucrări pentru o singura unitate patrimonială, respectiv societate comercială;
    - acceptarea executării de lucrări în baza unor onorarii eventuale, neprecizate anticipat în suma absolută, prin contract sau convenţie.
    Lista incompatibilităţilor cu condiţia de independenta a profesiunii contabile nu este limitativa şi orice membru al Corpului nu trebuie să se găsească într-o situaţie de natura a-i ştirbi independenta, chiar dacă nu se afla sub incidenta cazurilor de incompatibilitate arătate mai sus.
    d) Secretul profesional. Profesionistul contabil trebuie să respecte caracterul confidenţial al informaţiilor obţinute cu ocazia executării lucrărilor sale şi nu trebuie să divulge nici una dintre aceste informaţii către terţi, cu excepţia cazurilor cînd a fost autorizat în mod expres în acest scop sau dacă are obligaţia legală sau profesională să facă aceasta divulgare (de exemplu: nedenunţarea unor infracţiuni).
    e) Norme tehnice şi profesionale. Profesionistul contabil trebuie să efectueze lucrările sale în conformitate cu normele tehnice şi profesionale care ii sînt aplicabile.
    f) Competenta profesională. Profesionistul contabil trebuie să-şi menţină nivelul de competenta pe tot parcursul carierei sale profesionale şi să nu efectueze decît lucrările pe care el însuşi sau societatea comercială din care face parte le poate realiza cu competenta profesională.
    g) Comportarea deontologica. Profesionistul contabil trebuie să se comporte într-un mod compatibil cu buna reputaţie a profesiunii şi trebuie să se abţină de la orice conduita de natura să aducă atingere acestei reputatii.
    2. Prevederile acestui cod au ca ratiune protecţia fiecărui profesionist luat individual, cît şi a terţilor, deoarece Corpul este garantat:
    - pentru public, al calităţii şi fiabilitatii prestaţiilor experţilor contabili şi ale contabililor autorizaţi;
    - pentru membrii Corpului, al unei sanatoase şi libere concurente, asigurata îndeosebi prin principiile liberei alegeri, de către client, a expertului contabil sau a contabilului autorizat pe care-l doreşte, al independentei profesionale a acestora.
    3. Necesitatea de a se asigură apărarea onoarei şi independentei Corpului şi de a conferi lucrărilor membrilor săi autoritate impune acestor membri să aibă calităţi esenţiale, cum sînt:
    - ştiinţa, competenta şi constiinta profesională;
    - independenta spirituală şi dezinteres material;
    - moralitate, probitate şi demnitate.
    Se impune ca fiecare membru al Corpului să facă efortul necesar dezvoltării acestor calităţi şi îndeosebi:
    a) să-şi imbogateasca necontenit cunoştinţele profesionale, inclusiv pe cele de cultura generală, capabile sa-i întărească discernamintul;
    b) să acorde fiecărei operaţiuni şi situaţii examinate toată atenţia şi timpul necesar pentru a-si fundamenta o opinie personală înainte de a face propuneri;
    c) să-şi exprime opinia fără nici o reţinere fata de dorinţa, chiar ascunsă, a celui care îl consulta şi să se pronunţe cu sinceritate, fără ocolisuri, exprimindu-si, dacă e nevoie, rezervele asupra valorii ipotezelor şi concluziilor formulate;
    d) să nu dea niciodată ocazia de a se afla în situaţia de a nu putea să-şi exercite libertatea de gindire sau de a fi supus îngrădirii îndatoririlor sale;
    e) să considere ca independenta să trebuie să îşi găsească manifestarea deplina în exercitarea profesiei şi în protejarea ei, cu respectarea integrala a dispoziţiilor legale şi regulilor stabilite de Corp.
    4. Experţii contabili şi contabilii autorizaţi sînt obligaţi să execute lucrările lor după tehnica şi ştiinţa contabilităţii; de ei depinde aplicarea lor corecta, exactă şi conform reglementărilor legale.

    TITLUL II
    ÎNDATORIRI CE REVIN MEMBRILOR CORPULUI

    CAP. I
    Comportamentul personal

    SECŢIUNEA 1
    Viaţa individuală
    5. Moralitatea ireprosabila este una dintre condiţiile esenţiale pentru admiterea şi menţinerea în Corp; orice atingere ce va fi adusă acestei condiţii constituie o abatere care se sancţionează.
    6. Toate condamnările de drept comun şi alte fapte susceptibile să aducă atingere demnităţii profesiei atrag după sine sancţiuni, mergînd pînă la radierea din Tabloul Corpului a celui vinovat.
    7. Toţi membrii Corpului trebuie să se abţină, chiar în afară exercitării profesiei lor, de la orice încălcări ale legilor, regulamentelor şi regulilor profesionale şi de orice acţiuni contrare probitatii, independentei şi onoarei sau care sînt susceptibile să aducă stirbirea demnităţii Corpului şi membrilor săi.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Publicitatea personală

    8. Membrii Corpului pot face uz numai de titlurile sau diplomele eliberate de stat sau de şcoli, sau de instituţii de învăţămînt atestate de Ministerul Învăţămîntului.
    9. Membrii Corpului pot afişa la usa domiciliului lor o placa de dimensiunile 10x5 cm cuprinzînd numele, prenumele, calificarea profesională - expert contabil sau contabil autorizat - şi menţiunea Tabloului Corpului filialei de care aparţin, excluzînd orice marca sau indicaţie cu caracter comercial sau prezentind un interes publicitar.
    10. Orice publicitate personală a profesionistilor contabili este interzisă; termenul profesionist contabil cuprinde experţii contabili şi contabilii autorizaţi, care îşi exercita profesiunea cu titlu personal, individual sau în cadrul unor societăţi comerciale de profil; în acest sens:
    - prin publicitate se înţelege comunicarea către public a informaţiilor asupra serviciilor oferite sau a calificarilor pe care le poseda un profesionist contabil, în scopul obţinerii de lucrări;
    - anunţul este comunicarea către public a unor fapte privind un profesionist contabil, care nu sînt destinate promovării acestuia sau a societăţii sale comerciale;
    - oferta, directa sau indirecta, este concretizata în demersurile făcute pe lîngă un eventual client în scopul de a-i propune servicii profesionale, mai ales prin deplasarea într-un loc public sau la sediul unei societăţi comerciale sau al altui agent economic.
    11. În înţelesul enunţat la art. 10, publicitatea şi oferta sînt interzise. În acest sens se exemplifica:
    - inserarile personale făcute în presa, în publicaţiile profesionale sau altele, prin scrisori, afişe, circulare, reclame, cinema, televiziune, radiodifuziune şi în general toate procedeele publicitare;
    - oferta sau atribuirea de comisioane, tarife reduse sau alte avantaje, precum şi uzul de mandat politic sau de funcţie administrativă.
    Nu sînt supuse prevederilor de mai sus publicitatea şi oferta pentru participare la licitaţiile organizate potrivit normelor legale în vigoare.
    12. Anunţurile sînt interzise, cu excepţia:
    a) anunţurilor în presa pentru angajare de colaboratori, precum şi în publicaţiile destinate studenţilor, care sînt autorizate sub rezerva ca ele să nu servească drept pretext pentru publicitate şi să nu contravina regulilor de etică profesională, trebuind:
    - să aibă un caracter sobru şi informativ în legătura cu postul în discuţie;
    - să respecte un format corespunzător pentru fiecare publicaţie, similar cu cel mai frecvent utilizat în rubricile de oferte de serviciu, dar nu mai mari de 30x40 mm, conform uzantelor internaţionale;
    - să folosească pentru denumirea (emblema) cabinetului caractere tipografice care să nu fie de marimi superioare celor folosite pentru descrierea postului pentru care este făcut anunţul;
    - să evite orice repetare fără legătura cu recrutarea urmărită;
    b) inserarii în presa locală a unor avize informind publicul despre o prima deschidere de cabinet sau schimbare de adresa, indicindu-se numai: numele şi prenumele, adresa, numărul de telefon şi orele de primire; acest anunţ trebuie să aibă caracter discret;
    c) inserarii în anuare, cărţi de telefon, cataloage de firme etc. a singurelor informaţii necesare utilizarilor pentru a contracta cabinetul: numele şi prenumele, adresa, numărul de telefon şi profesia.
    Aceste inserari nu sînt autorizate, dacă se apreciază ca anuarul sau cataloagele respective fac publicitate persoanelor care sînt menţionate în ele.
    Sînt interzise, de asemenea, orice inserari cu plata în listele profesionale din aceste anuare sau cataloage, prin care se maresc caracterele tipografice sau care sînt încadrate în chenar.
    13. O societate comercială de expertiză poate oferi beneficiarilor o lista a lucrărilor şi a serviciilor pe care este în măsura să le execute.
    Se pot tipari broşuri de prezentare a cabinetului sau a societăţii comerciale de expertiză ce se vor distribui elevilor, studenţilor sau candidaţilor la un post oferit de acestea; brosura va trebui să cuprindă, obligatoriu, numai informaţii despre istoricul, principiile de comportament, lucrările executate, numele clienţilor, modalitatea de recrutare şi de formare şi perfecţionarea profesională a membrilor cabinetului sau ai societăţii comerciale.
    14. Cu privire la publicaţii şi interviuri:
    - cînd un profesionist contabil, persoana fizica, scrie o carte sau un articol despre un subiect privind profesia de expert contabil sau contabil autorizat, el poate menţiona calificările sale profesionale;
    - dacă profesionistul contabil este membru al unei societăţi comerciale de expertiză, el poate sa-i menţioneze numele; în nici un caz nu pot fi date informaţii asupra lucrărilor şi serviciilor pe care le poate oferi societatea respectiva;
    - prevederile pct. 12 lit. a) şi b) sînt aplicabile şi în cazul participării profesionistului contabil la un interviu reprodus şi difuzat prin orice suport sau la o emisiune de radio sau de televiziune referitoare la un subiect de ordin profesional; totuşi, ceea ce scriu sau spune nu trebuie să aibă un caracter promotional pentru el însuşi sau pentru societatea comercială căreia ii aparţine; el trebuie să obţină asigurarea ca ceea ce va fi comunicat publicului nu contravine acestor exigente.
    15. Membrii Corpului pot folosi emblema acestuia pe hirtia cu antet destinată corespondentei. Emblema Corpului este compusă din:
    - o carte-registru, simbolizind însemnul profesiei;
    - un caduceu - toiagul de crainic al zeului Hermes, avînd ca însemn divin doi serpi incolaciti, preţuit în Grecia antica ca avînd şi valoare de simbol diplomatic; emblema Corpului simbolizeaza rolul de crainic al profesionistului contabil, pe care îl are atunci cînd reda imaginea fidela, corecta şi completa a patrimoniului contabilizat sau expertizăt;
    - deviza: ştiinţa, independenta, moralitate, atribute esenţiale ale exercitării profesiei.
    16. Consiliile Corpului pot efectua sau autoriza efectuarea oricărei publicitati colective pe care o considera utila în interesul profesiei.
    Detaliile şi modalităţile de aplicare a acestei dispoziţii sînt reglementate prin decizia Consiliului superior si, cînd este vorba de o publicitate colectivă locală, pe baza reglementării consiliilor filialelor respective.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Exercitarea profesiei

    A. Definiţii
    17. Prin societate de expertiză contabilă se înţelege societatea comercială care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 8 lit. a)-d) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 şi este înscrisă în Tabloul Corpului.
    18. Prin experţi contabili şi contabili autorizaţi, care îşi desfăşoară activitatea în mod individual, se înţelege: persoanele care au dobîndit aceasta calitate potrivit prevederilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, înscrise în Tabloul Corpului, care îşi exercita profesia cu titlu independent, individual în cadrul propriilor cabinete sau sînt salariaţi fie la o societate comercială de profil, fie la alte unităţi patrimoniale. În aceasta categorie se includ, de asemenea, şi experţii contabili şi contabilii autorizaţi înscrişi în Tabloul Corpului care exercita mandatul de cenzor la societăţile comerciale în conformitate cu prevederile legii.
    19. Prin raport se înţelege exprimarea în scris a opiniilor profesionistului contabil privind executarea lucrărilor de audit legal în cadrul mandatelor de cenzori încredinţate de adunările generale ale societăţilor comerciale.

    B. Prevederile privind exercitarea profesiei
    20. Membrii Corpului care îşi exercita individual profesia pot să o facă numai în nume propriu.
    21. Experţii contabili pot să execute lucrări care intra în atribuţiile contabililor autorizaţi.
    22. Un membru al Corpului nu poate colabora cu un coleg pedepsit printr-o măsura disciplinară de suspendare sau interzicere a exercitării profesiei de expert contabil sau de contabil autorizat.
    23. Un expert contabil sau un contabil autorizat poate participa la administrarea unei singure societăţi comerciale recunoscute de Corp.
    24. Membrii Corpului pot accepta mandatul care le este încredinţat pentru a fi arbitri între doua părţi ce doresc să-şi stinga litigiile pe probleme care intra în competenta lor, pe cale amiabilă, dacă exista acceptul ambelor părţi pentru aceasta.

    CAP. II
    Comportamentul în raport cu clientela

    SECŢIUNEA 1
    Relaţiile cu clientela

    25. Relaţiile membrilor Corpului cu clienţii lor se stabilesc prin contract scris de prestări de servicii, semnat de ambele părţi.
    26. În afară primirii de onorarii pentru lucrările executate, orice alta relatie financiară cu un client, cum ar fi: participatii la capital, dare sau luare de împrumut de bunuri, servicii sau bani etc., este susceptibilă de a afecta obiectivitatea şi de a determina terţii să considere ca aceasta obiectivitate este compromisa.
    27. Membrii Corpului trebuie să vegheze ca în cadrul îndeplinirii lucrărilor lor să se rezume numai la acordarea de avize de consultanţa profesională şi să nu impieteze asupra activităţii de administrare, care este un atribut exclusiv al clientului.
    28. Membrii Corpului trebuie să acorde o atenţie aparte relaţiilor personale sau familiale ale lor sau ale colaboratorilor lor cu clienţii, asigurindu-se ca aceste relaţii nu aduc atingere independentei lor.
    29. Stabilirea şi întreţinerea relaţiilor profesionale cu clienţii sînt susceptibile de a antrena răspunderea pentru un prejudiciu financiar sau numai moral pentru membrii Corpului. Este bine să se acorde o atenţie specială atît criteriilor de alegere a unor noi clienţi, cît şi menţinerii celor vechi. O alta apreciere a membrilor Corpului, privind riscurile, consta în a prevedea situaţia lor în raport cu respectarea principiilor independentei şi competentei.
    30. Factorii de risc sînt foarte variati şi trebuie să fie apreciaţi în funcţie de lucrările de executat; se pot aminti astfel unii factori ca: intirzieri importante şi repetate privind închiderea periodică a conturilor; limitarea controalelor; limitarea onorariilor; riscuri fiscale anormale; situaţie financiară dezechilibrata etc.
    31. Orice nou client, cît şi lucrările noi, cerute de un client vechi, trebuie să facă obiectul, prealabil acceptării şi încheierii contractului, al:
    a) unei evaluări a riscurilor;
    b) unei verificări privind respectarea principiului independentei profesiei;
    c) unei aprecieri a eficientei executării lucrărilor în raport, îndeosebi, cu competenta şi cu mijloacele societăţii comerciale.
    Decizia finala aparţine expertului contabil sau contabilului autorizat.
    32. Membrii Corpului trebuie să aprecieze periodic dacă eventualele schimbări intervenite în situaţia clienţilor sau a cabinetului/societăţii lor comerciale nu sînt susceptibile de a aduce atingere principiului independentei sau să ii expuna la noi riscuri.
    33. Dacă în cursul executării lucrărilor se constata necesitatea modificării sau extinderii lucrărilor, se va încheia un act adiţional la contract.
    34. De asemenea, în cursul derulării lucrărilor, membrii Corpului pot exprima în scris, fata de clienţii lor, recomandări sau rezerve; în caz de contestare, aceste avertismente scrise vor putea constitui probe exoneratorii de responsabilitate a profesionistilor contabili. Aceştia nu trebuie să abuzeze de aceasta posibilitate.
    35. O descărcare de responsabilitate, semnată de client în favoarea unui profesionist contabil, nu-l scuteşte pe acesta din urma de acţiunile privind stabilirea răspunderii sale, atunci cînd a comis greşeli.
    36. Membrii Corpului care se găsesc în situaţia imposibilităţii executării lucrărilor contractate, datorită neprimirii datelor şi informaţiilor necesare conform prevederilor contractului sau lipsei de cooperare a conducătorului unităţii, trebuie să rezilieze, motivat, contractul cu acest client.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Calitatea lucrărilor şi autocontrolul lucrărilor executate

    37. Membrii Corpului trebuie să-şi exercite profesia cu constiinta şi devotament. Lealitatea, imparţialitatea si, în cadrul profesiei, dorinţa de a fi utili clienţilor lor trebuie să le inspire recomandările pe care le fac şi să le ghideze executarea lucrărilor.
    Ei trebuie să se abţină de la orice lucrări inutile efectuate numai din dorinţa de cistig.
    38. Membrii Corpului trebuie să cunoască personal anumite aspecte fundamentale ale executării lucrărilor, ceea ce implica necesitatea ca anumite însărcinări să nu poată fi repartizate colaboratorilor.
    De fiecare data cînd o sarcina este repartizata, expertul contabil sau contabilul autorizat trebuie să se asigure ca au fost respectate de colaboratorii săi toate criteriile de calitate cerute executării lucrărilor încredinţate.
    39. Programarea lucrărilor membrilor Corpului şi ale colaboratorilor lor este necesară pentru garantarea calităţii, permitind asigurarea unei repartizari adecvate a lucrărilor colaboratorilor.
    Eficacitatea planificării presupune existenta unui proces permanent şi materializat, după modalităţile adaptate la dimensiunea şi la activitatea societăţii comerciale.
    40. Membrii Corpului au dreptul şi datoria să studieze în folosul clienţilor lor, în condiţiile respectării legalităţii, sinceritatii şi corectitudinii, măsurile susceptibile să evite plata unor cheltuieli pentru drepturi, taxe şi impozite nedatorate.
    41. Orice participare voluntara la o frauda fiscală atrage, pe lîngă sancţiunile fiscale şi penale prevăzute de lege, şi sancţiuni disciplinare pentru membrii Corpului care se fac vinovaţi de aceasta.
    42. Calitatea lucrărilor membrilor Corpului şi ale colaboratorilor acestora consta în constiinciozitatea şi competenta acestora în realizarea lor.
    În acest sens experţii contabili şi contabilii autorizaţi aplica:
    a) principiile contabilităţii;
    b) normele Corpului privind exercitarea profesiei şi executarea lucrărilor, care trebuie să fie în măsura să justifice aplicarea acestora prin documente corespunzătoare.
    43. La finele fiecărei lucrări, profesionistul contabil întocmeşte un raport privind executarea lucrării respective; acest document relateaza constatările efectuate şi permite să se precizeze întinderea şi calitatea lucrărilor. Mai mult, acest document se va dovedi util în cazul unor eventuale litigii ulterioare. În acest sens, profesionistul contabil trebuie să fie în măsura să justifice constatările sale în executarea lucrărilor încredinţate de clienţi prin documente corespunzătoare: dosarul de lucru alimentat în permanenta cu informaţii şi date va fi suportul care va permite o îmbunătăţire a calităţii prestaţiilor.
    44. Membrii Corpului, împreună cu colaboratorii lor răspund de respectarea principiului deontologic al secretului profesional, cu excepţia cazurilor de denunţare prevăzute de lege. Acest principiu constituie o caracteristica esenţială a unei profesii exercitate independent, organizată şi responsabilă, situind pe expertul contabil şi contabilul autorizat printre confidentii societăţii ca: avocaţi, medici şi notari.
    Faptele implicate în secretul profesional au o cuprindere larga, incluzind nu numai pe cele încredinţate de clienţi, ci şi pe cele despre care s-a luat cunoştinţa prin intermediul lucrărilor executate. Profesionistul contabil nu trebuie nici să dezminta, nici să confirme faptele care îl privesc pe clientul sau, chiar dacă acestea sînt cunoscute de public.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Plata lucrărilor efectuate

    45. Experţii contabili şi contabilii autorizaţi primesc pentru lucrările efectuate numai onorariile stabilite prin contract sau de către organul judiciar care a dispus efectuarea lucrării.
    46. Onorariile nu pot fi plătite sub forma avantajelor în natura, comisioane sau participatii aparente sau oculte; membrii Corpului nu trebuie să accepte nici o plata susceptibilă a le prejudicia independenta, care nu reprezintă contravaloarea unei lucrări efectuate sau care este plătită în scopul acoperirii unor procedee abuzive practicate de client. În principiu, acceptarea de bunuri sau servicii nedatorate constituie o ameninţare pentru independenta profesionistului contabil. Astfel, o ospitalitate sau cadouri peste uzanţele obişnuite, oferirea unor concesii sau reduceri comerciale particulare pentru achiziţionarea de bunuri sau servicii trebuie refuzate.
    47. Onorariile sînt convenite liber cu clientul, pe principiul preţului şi concurentei libere, totalul onorariilor putind varia, în funcţie de natura sau complexitatea lucrărilor, de calificarea expertului contabil, a contabilului autorizat şi a colaboratorilor acestora, precum şi de timpul necesar executării lucrărilor.
    48. Lucrările efectuate de membrii Corpului nu pot fi comparate unele cu altele datorită, în special, diversitatii structurii clientelei. Pentru aceasta, membrii Corpului sînt sfatuiti:
    - să stabilească concret cu clientul, înainte de începerea lucrărilor, contractul de prestări de servicii, definind lucrările de efectuat, onorariile ce decurg şi modalităţile de plata;
    - pentru lucrările care se repeta, să indice în facturi lucrările noi sau suplimentare care au fost executate în cursul perioadei respective, comparativ cu cele realizate în perioada exerciţiului financiar precedent;
    - în toate facturile să facă referire la contractul încheiat.
    49. Atît pentru asigurarea libertăţii de alegere a profesionistilor contabili de către clienţi, cît şi a independentei membrilor Corpului, aceştia nu pot încheia contracte globale avînd ca obiect ţinerea, centralizarea, încheierea, supravegherea sau verificarea contabilităţii sau a conturilor de orice natura. În toate cazurile, obiectul contractului trebuie să precizeze lucrările de executat, în asa fel încît acestea, din punctul de vedere al executantului, să nu fie incompatibile; de exemplu, acelaşi membru al Corpului nu poate să ţină contabilitatea unui client, sa-i verifice şi sa-i certifice bilanţul contabil.
    50. Faptul ca un expert contabil sau un contabil autorizat a indicat unui client numele unuia dintre colegii săi nu îl indreptateste să pretindă o parte din onorarii.
    Împărţirea onorariilor între colegi, fără participarea unuia dintre ei la executarea lucrărilor, este interzisă.
    51. Onorariile nu pot fi fixate în funcţie de rezultatele financiare obţinute de client graţie grijii sau interventiilor profesionistului contabil, cum ar fi: procentaj din profit, dintr-o pierdere care a fost evitata, dintr-un impozit economisit sau restituit etc.
    Convenţiile care asociază expertul contabil sau contabilul autorizat cu clientul sau sînt interzise.
    52. Onorariile se plătesc, lunar, la terminarea lucrărilor sau la finele exerciţiului financiar. Sînt admise, în cadrul, în cadrul condiţiilor contractuale, plăţile de avansuri sau aconturi, cu lichidarea la termenul final contractat.
    53. În caz de diferende asupra totalului onorariilor între client şi profesionistul contabil, acesta trebuie să depună straduintele necesare pentru a-l convinge pe client să accepte arbitrajul preşedintelui consiliului filialei, care poate fi înlocuit de un membru al consiliului. Clientul nu are obligaţia de a accepta un asemenea arbitraj. În aceasta situaţie, profesionistul contabil are posibilitatea de a utiliza procedura dreptului comun.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Păstrarea arhivelor clienţilor

    54. Păstrarea documentelor contabile nu este un atribut al profesionistului contabil care tine contabilitatea clientului sau. Aceasta este o obligaţie exclusiva a clientului.
    55. Modalitatea de predare-primire a documentelor justificative în vederea contabilizarii, cît şi a registrelor contabile ţinute de profesionistul contabil trebuie stabilită prin contract sau printr-o anexa la aceasta, cu nominalizarea lor şi a termenelor de predare-primire între părţile contractante; profesionistul contabil nu are dreptul de a păstra în arhiva să documentele justificative şi registrele clientului sau.
    56. În cazul în care clientul intirzie sau neglijează respectarea termenelor contractuale de predare-primire a documentelor justificative, a registrelor contabile şi a situaţiilor şi declaraţiilor periodice, profesionistul contabil va proceda la punerea în intirziere a clientului sau, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Aceasta scrisoare se păstrează la dosarul clientului, făcînd dovada, dacă este cazul, a bunei sale credinţe de îndeplinire a obligaţiilor sale de a restitui clientului documentele respective.
    57. Dacă acest demers a rămas fără rezultat şi dacă clientul a dispărut - examinarea registrului de comerţ permite să se verifice dacă acesta a fost efectiv radiat -, membrul Corpului este obligat să conserve documentele în cauza, pe durata prevăzută de lege, în caz contrar suportînd sancţiunile legale.

    CAP. III
    Raporturile membrilor Corpului între ei

    SECŢIUNEA 1
    Îndatoriri de colegialitate

    58. Membrii Corpului îşi datorează asistenta, amabilitate şi respect reciproc. Acestea exclud nu numai vulgaritatea, ci şi manifestările dure şi necuviincioase. Membrii Corpului trebuie să se abţină de la orice cuvinte care jignesc, orice imputari rau-voitoare, demersuri sau oferte de serviciu în folosul lor sau în defavoarea altora si, în general, să se abţină de la orice acţiune susceptibilă de a aduce daune altor membrii ai Corpului.
    59. Membrul Corpului care are o neînţelegere cu un coleg trebuie să incerce mai întîi să concilieze cu acesta; în caz de nereusita, el îl poate informa despre aceasta pe preşedintele consiliului filialei.
    60. O plîngere formulată cu uşurinţa impotriva unui coleg constituie o culpa. O plîngere calomnioasă este o abatere grava.
    61. Membrii Corpului, chestionati în materie disciplinară, sînt obligaţi să evidenţieze toate faptele pe care le cunosc, în timpul cercetării.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Acceptarea executării unor lucrări atunci cînd un membru al Corpului efectuează deja lucrări pentru acelaşi client

    62. Un membru al Corpului poate fi solicitate să execute lucrări speciale sau să dea consultaţii care să se adauge celor pe care le efectuează deja un coleg, membru al Corpului, care îşi păstrează în continuare atribuţiile. În aceasta situaţie, serviciile sau consultaţiile pot fi cerute de client, după consultarea sau la cererea membrului Corpului în funcţie (sau fără a cere părerea acestuia) sau de către membrul Corpului în funcţie.
    63. Membrul Corpului, care a fost solicitat, trebuie să îndeplinească obligaţia profesională cu acceptul clientului de a cere, de regula în scris, membrului Corpului aflat în funcţie, informaţiile necesare, indicind natura generală a cererii sale.
    64. Membrul Corpului, care a fost solicitat, trebuie să-şi limiteze serviciile la misiunile sau la consultaţiile speciale ce i-au fost cerute, făcînd recomandările cuvenite, fără să exprime nici o critica fata de lucrările sau competenta membrului Corpului în funcţie.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Înlocuirea unui coleg

    65. Membrul Corpului chemat de un client să înlocuiască pe un alt membru al Corpului nu trebuie să accepte executarea lucrărilor decît:
    - după ce a obţinut din partea clientului autorizarea de a-l contacta pe colegul predecesor şi de a obţine de la acesta informaţiile necesare privind activităţile clientului;
    - după ce s-a asigurat ca înlocuirea nu este motivată de considerente rezultind din dorinţa clientului de a eluda efectele unei respectari stricte a îndatoririlor profesionale, cum ar fi insistentele predecesorului de a aduce la lumina adevărul, de a respecta şi a cere respectarea legilor şi a reglementărilor în activităţile respective;
    - după ce a obţinut justificarea (dovada) plăţii onorariilor datorate colegului predecesor, cînd acestea rezulta clar dintr-un contract, şi ţinînd seama de faptul ca executarea efectivă şi corecta a lucrărilor nu este contestată de client;
    - abtinindu-se de la orice critica de ordin personal cu privire la colegul sau predecesor;
    - asigurînd păstrarea secretului informaţiilor primite din partea colegului predecesor.
    66. Membrul Corpului aflat în funcţie trebuie să transmită succesorului sau, după ce acesta a încheiat contractul cu clientul, toate registrele şi documentele clientului, care sînt sau pot fi în posesia sa, fără intirziere, avizindu-l pe client în consecinţa; toate acestea se consemnează într-un proces-verbal semnat de predator şi primitor.

    CAP. IV
    Raporturile membrilor cu Corpul

    SECŢIUNEA 1
    Puterea de control a consiliilor filialelor

    67. Înscrierea în Tabloul Corpului comporta alegerea domiciliului în raza teritorială a consiliului unei filiale a Corpului; soluţionarea litigiilor survenite între membri şi organele Corpului vor fi de competenta filialei respective.
    68. Consiliul filialei poate să verifice şi să se asigure ca societatea comercială de expertiză contabilă, sucursalele şi birourile secundare ale acesteia sînt sub conducerea şi supravegherea permanenta şi efectivă a unui expert contabil sau contabil autorizat, membru al Corpului.
    69. Consiliul superior şi consiliile filialelor au obligaţia organizării şi exercitării examinării profesionale a persoanelor fizice membre ale Corpului, potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului.
    70. Membrii Corpului, în raporturile lor cu consiliile Corpului, trebuie să dea dovada de amabilitate şi respect, primind din partea acestora înţelegerea colegiala datorată.
    71. Comisiile de disciplină au competenta pe tot cuprinsul razei teritoriale a filialei pe lîngă care funcţionează şi pot să se asigure de condiţiile efective de conducere şi de organizare a societăţilor comerciale de profil. Ele au puterea de decizie fata de membrii Corpului.
    72. Comit o încălcare a îndatoririlor fata de profesie şi a obligaţiilor speciale din sarcina lor, fiind pasibili, prin aceasta, de sancţiunile disciplinare prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului, cu excepţia suspendării şi a radierii din Tabloul Corpului, acei membri ai consiliilor Corpului şi ai comisiilor de disciplină care, cu ocazia exercitării funcţiilor lor elective, se fac vinovaţi de orice act, cuvint sau înscrisuri făcute cu ştiinţa, în scopul împiedicării funcţionarii normale a organismelor alese ale profesiunii sau pentru împiedicarea exprimarii libere a opiniei personale de către membrii lor.
    73. Oricare membru al unui consiliu al Corpului care, fără un motiv temeinic, refuza sau se abţine de la îndeplinirea obligaţiilor personale sau de la efectuarea lucrărilor ce ii revin, fie în cadrul consiliilor, fie în cadrul comisiilor de disciplină, este considerat demisionat din calitatea să de membru al consiliului sau al comisiei din care face parte, sub rezerva sancţiunii disciplinare al carei obiect ar putea fi.
    Constatarea renunţării la îndeplinirea funcţiilor pentru care a fost ales membrul respectiv se face la cererea oricărei persoane sau organism interesat, prin decizia Consiliului superior, sau, la cererea acestuia, prin decizia Ministerului Finanţelor, cînd cel în cauza a fost numit de acesta, după ce în prealabil:
    a) a fost consultata, în termen de maximum 30 de zile, secţiunea sau comisia din care făcea parte cel considerat demisionat sau Comisia superioară de disciplină, în cazul persoanelor desemnate de ministrul finanţelor;
    b) a fost consultat consiliul filialei, pentru constatarea renunţării la îndeplinirea funcţiilor pentru care a fost numita de ministrul finanţelor persoana respectiva, pe lîngă filialele Corpului;
    c) cel considerat demisionat a fost convocat şi ascultat de fiecare dintre organismele care sînt chemate, fie să constate renunţarea membrului, fie să fie consultate în problema respectiva;
    d) au fost îndeplinite procedurile de motivare a constatării prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului.
    74. Comisiile Corpului nu pot să primească şi să accepte demisia nici unui membru al acestora, care face obiectul unei acţiuni disciplinare, înainte de a se fi hotărît asupra acestei acţiuni.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Cotizaţiile profesionale

    75. Membrii Corpului au obligaţia să plătească direct Consiliului filialei în al carei Tablou al Corpului sînt înscrişi taxele de înscriere şi cotizaţiile cuvenite pentru anul respectiv.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Obligaţiile membrilor Corpului privind consecinţele urmăririi lor administrative sau judiciare

    76. Pentru a permite consiliilor filialelor să-şi îndeplinească una dintre principalele lor atribuţii, aceea de a supraveghea buna desfăşurare a activităţii membrilor Corpului în raza teritorială a autorităţii lor, orice membru chemat să răspundă de consecinţele unor decizii administrative sau judiciare este obligat să informeze în scris despre aceasta pe preşedintele consiliului filialei în al carei Tablou al Corpului este înscris, în termen de 5 zile.

    CAP. V
    Raporturile membrilor cu administraţia publică

    77. Membrii Corpului trebuie să întreţină cu administraţia publica raporturi amabile şi de politete, actionind, de asemenea, cu lealitate în relaţiile lor profesionale cu reprezentanţii acestora.

    TITLUL III
    ÎNDATORIRI PROPRII ALE SOCIETĂŢILOR RECUNOSCUTE DE CORP

    CAP. I
    Caracteristici generale

    78. Experţii contabili şi contabilii autorizaţi îşi pot exercita profesia, individual, în cabinete proprii sau ca salariaţi la o societate comercială recunoscuta de Corp.
    De asemenea, ei se pot constitui în societăţi comerciale, potrivit legii.
    79. Caracteristicile acestor societăţi comerciale sînt date de condiţiile pe care acestea trebuie să le îndeplinească potrivit art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, şi anume:
    - să aibă ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil si/sau de contabil autorizat. Aceasta condiţie imperativa exclude înscrierea în contractul de societate şi statut, ca obiect de activitate distinct, a unor activităţi economice sau comerciale;
    - majoritatea acţionarilor sau asociaţilor să fie experţi contabili şi să deţină majoritatea acţiunilor sau a părţilor sociale. Pentru respectarea principiului independentei profesiei şi pentru protejarea membrilor Corpului de orice presiune din interiorul societăţii comerciale de expertiză contabilă, care ar putea aduce atingere acestui principiu, prin majoritatea acţionarilor sau asociaţilor în cadrul societăţilor comerciale de expertiză contabilă se înţelege ca cel puţin 51% din numărul membrilor sînt experţi contabili, membri ai Corpului. Prin deţinerea majorităţii acţionarilor sau părţilor sociale de către experţii contabili se înţelege, de asemenea, ca cel puţin 51% din numărul şi valoarea lor totală sînt deţinute de experţi contabili, membri ai Corpului;
    - consiliul de administraţie al societăţii comerciale să fie ales, în majoritate, dintre acţionarii sau asociaţii experţi contabili. Si în sensul acestei condiţii, prin majoritate se înţelege ca în alcătuirea consiliului de administraţie al societăţii comerciale de expertiză contabilă cel puţin 51% dintre acţionari sau asociaţi sînt experţi contabili, membri ai Corpului.
    Un membru al Corpului poate fi ales numai în consiliul de administraţie al unei singure societăţi comerciale recunoscute de Corp. Regulile, drepturile, obligaţiile şi răspunderile stabilite de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale se aplica şi societăţilor comerciale de expertiză contabilă, consiliilor de administraţie sau administratorului unic.
    Pastrindu-si neatins principiul independentei, societăţile comerciale de expertiză contabilă nu pot avea participări financiare în unităţi patrimoniale industriale, comerciale, agricole, bancare sau de asigurări şi nici în societăţi civile;
    - acţiunile sau părţile sociale ale societăţilor comerciale de expertiză contabilă trebuie să fie nominative şi orice nou asociat sau acţionar trebuie să fie admis de adunarea generală. Membrii Corpului nu pot fi asociaţi sau acţionari la mai multe societăţi comerciale de expertiză contabilă.

    CAP. II
    Modalitatea în care societăţile comerciale de expertiză contabilă pot deveni membre ale Corpului

    SECŢIUNEA 1
    Societăţi comerciale de expertiză contabilă române

    80. Societăţile comerciale de expertiză contabilă române pot deveni membre ale Corpului prezentind secţiunii profesionale de care aparţin cererea de înscriere în Tabloul Corpului filialei pe teritoriul căreia îşi au sediul social, însoţită de dosarul cuprinzînd dovezile din care rezulta îndeplinirea condiţiilor arătate mai sus. În plus, dosarul va cuprinde şi dovezile privind îndeplinirea următoarelor condiţii:
    - Denumirea socială. Denumirea socială trebuie să fie conformă cu obiectul societăţii comerciale de expertiză contabilă. Se va evita referinţa la: nume de persoane exterioare societăţii comerciale, numele unor membri ai societăţii comerciale care-si angajează răspunderea lor alături de cea a societăţii comerciale. Denumirea nu trebuie să facă referinţa la un sector economic anume, ceea ce ar facilita racolarea de clientela. Este, de asemenea, interzisă orice menţiune susceptibilă să creeze confuzie în legătura cu exercitarea altei activităţi (de exemplu: consultaţii juridice), fie să induca publicul în eroare în ceea ce priveşte independenta societăţii comerciale fata de clienţii săi sau asupra naturii lucrărilor pe care ea este în drept să le execute.
    - Înmatricularea societăţii comerciale. Cunoscind ca, potrivit Legii nr. 31/1990, personalitatea juridică se obţine după înregistrarea societăţii comerciale la Registrul comerţului si, întrucît contractul şi statutul societăţii comerciale nu pot avea ca obiect de activitate decît activităţile prevăzute mai sus, îndeplinirea acestei condiţii se va efectua în doua etape:
    - prima etapa: prezentarea la consiliul filialei a contractului şi a statutului societăţii comerciale pentru avizare, înainte de autentificarea acestora la notarul public; aceasta cerinţa este motivată de dreptul consiliului filialei de a cere modificările necesare în proiectul de contract şi de statut (de exemplu: denumirea, structura capitalului social, calitatea asociaţilor/acţionarilor etc.)
    - a doua etapa: depunerea la dosar a dovezii de înregistrare la Registrul comerţului.
    - Cumulul de funcţii. Membrii Corpului, asociaţi sau acţionari ai unei societăţi comerciale recunoscute de Corp, trebuie să fie înscrişi în Tabloul Corpului filialei în care-si au domiciliul stabil, în calitate de experţi contabili sau contabili autorizaţi, exercitindu-si profesia cu titlu independent.
    Un conducător (administrator) al unei societăţi comerciale înscrise în Tabloul Corpului nu poate fi şi salariat al unui coleg sau al altei societăţi comerciale recunoscute de Corp. El nu poate fi conducător (administrator) decît într-o singura societate comercială recunoscuta de Corp.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Societăţi comerciale de expertiză contabilă străine

    81. Persoanele juridice străine, care nu au sediul în România, pot exercita activitatea de expert contabil sau de contabil autorizat potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994, Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului şi prezentului cod.
    82. Persoanele juridice străine pot cere înscrierea în Tabloul Corpului la filiala în a carei raza teritorială îşi au stabilită reşedinţa, pe baza aprobării Consiliului superior, prezentind o cerere în acest sens şi dosarul cu următoarele documente:
    - fotocopii de pe dovezile nominale, originale, care le atesta calitatea de expert contabil şi contabil autorizat în ţara de origine, însoţite de traducerea autentificată în limba romana pentru tot personalul străin, indiferent dacă aceştia sînt salariaţi, asociaţi sau acţionari ai societăţii comerciale solicitante;
    - dovezile din care să rezulte ca cetăţenii străini care fac parte din personalul societăţii comerciale solicitante ca salariaţi, asociaţi sau acţionari, au susţinut şi au promovat examenul vizind cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul organizării şi funcţionarii societăţilor comerciale, precum şi al celei fiscale şi contabile, potrivit Regulamentului de organizare a acestei examinări şi a programei analitice stabilite de Consiliul superior.
    83. Înscrierea în Tabloul Corpului filialei respective se face, atît în părţile acestuia, rezervate experţilor contabili sau contabililor autorizaţi străini, cît şi în partea rezervată persoanelor juridice străine sau reprezentantelor acestora, autorizate să exercite activităţi de expertiză contabilă sau de contabili autorizaţi în ţara noastră.
    84. În cazurile în care persoana juridică străină încalca dispoziţiile prezentului cod, Corpul va lua legătura cu organizaţia omonima din ţara de origine a persoanei juridice străine, informindu-o despre fapta comisă şi despre sancţiunea aplicată.

    CAP. III
    Drepturile şi obligaţiile societăţilor comerciale de expertiză contabilă

    85. Drepturile stabilite şi obligaţiile impuse membrilor Corpului se aplica şi societăţilor comerciale de expertiză contabilă recunoscute de Corp, cu excepţia dreptului de a alege şi a fi ales.
    86. În toate cazurile, membrii Corpului trebuie, pe de o parte, să asigure conducerea efectivă a societăţilor lor comerciale de expertiză contabilă ai căror asociaţi sau acţionari sînt iar, pe de alta parte, să-şi aducă contribuţia la îndeplinirea lucrărilor ce le-au fost încredinţate, gradul de participare personală - caracteristica esenţială oricărei activităţi liberale - fiind cerut de natura lucrărilor executate.
    87. Angajarea răspunderii societăţilor comerciale de expertiză contabilă şi a membrilor care le alcătuiesc se realizează prin exercitarea drepturilor administrative şi a celor de natura tehnica, de către:
    - conducătorul (administratorul) societăţii, drepturile administrative şi sociale (de exemplu: fata de banca, reprezentarea societăţii în fata terţilor şi a administraţiilor publice etc.), acesta avînd dreptul de semnătura în numele acesteia;
    - experţii contabili, contabilii autorizaţi şi ceilalţi asociaţi sau acţionari ai societăţii, care asigură cerinţele de natura tehnica ale propriilor lucrări executate, prin semnarea acestora alături de semnătura autorizata a conducerii societăţii.
    88. Societăţile comerciale de expertiză contabilă au obligaţia de a comunica imediat consiliului filialei orice modificare intervenită în:
    - contractul de societate şi statutul societăţii comerciale;
    - lista asociaţilor sau acţionarilor societăţii comerciale;

    TITLUL IV
    DISPOZIŢII DIVERSE

    CAP. I
    Prevederi generale

    SECŢIUNEA 1
    Depunerea jurămîntului

    89. Membrii Corpului, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului, depun la dosarul de înscriere în Tabloul Corpului jurămîntul scris în forma următoare:
    "Jur să aplic în mod corect şi fără partinire legile tarii, să respect prevederile Regulamentului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi ale Codului privind conduita etică şi profesională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, să păstrez secretul profesional şi să aducă la îndeplinire cu conştiinciozitate îndatoririle ce imi revin în calitate de expert contabil (contabil autorizat)".

    SECŢIUNEA a 2-a
    Sediul şi competenta teritorială a filialelor

    90. Cererea de înscriere în Tabloul Corpului se face de către experţii contabili, contabilii autorizaţi şi societăţile comerciale de expertiză contabilă la sediul filialei Corpului pe teritoriul căreia aceştia îşi au domiciliul sau sediul social, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului.
    Orice litigiu dintre Consiliul superior sau consiliul filialei şi membrii Corpului va fi de competenţa organelor de jurisdicţie ale sediului consiliului filialei în al carei Tablou al Corpului este înscris membrul Corpului.

    CAP. II
    Sindicate şi asociaţii profesionale

    91. Membrii Corpului au dreptul să se grupeze pentru a constitui sindicate profesionale sau asociaţii profesionale, potrivit prevederilor legale.
    Aceste sindicate sau asociaţii se pot reuni în grupuri sau uniuni sindicale sau de asociaţii, conform legislaţiei în vigoare.
    92. În vederea asigurării unei strinse legături cu Corpul, gruparile profesionale au obligaţia să trimită consiliului filialei pe teritoriul căreia îşi au sediul, în termen de o luna de la data constituirii:
    - o declaraţie, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cuprinzînd numele, prenumele, calitatea şi adresa fondatorilor, indicarea sediului social, şi un exemplar al statutului;
    - în aceleaşi termene, forme şi detalii, modificările aduse celor prevăzute la alineatul precedent;
    - declaraţia poate fi, de asemenea, depusa la sediul consiliului filialei respective, contra dovada de primire.
    93. Sindicatele sau asociaţiile profesionale trebuie să respecte în mod deosebit:
    - atribuţiile consiliilor Corpului şi celorlalte organe de pe lîngă aceste consilii, prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994;
    - drepturile şi obligaţiile Corpului şi ale societăţilor comerciale recunoscute de Corp, care rezultă din reglementările legale şi din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului şi din prezentul cod.
    94. De asemenea, o acţiune clară, în mod liber disciplinar şi orientată către binele comun, nu numai al profesiei, dar mai ales al intereselor economice generale ale ţării, trebuie să găsească pe lîngă consiliile Corpului o largă audienţă, înţelegere şi aplicare.

    CAP. III
    Dispoziţii finale

    95. Organizarea profesiei şi regulile privind conduita etică şi profesională se aplica obligatoriu profesionistilor contabili, membri ai Corpului.
    96. Fiecare membru al Corpului, potrivit principiului fundamental al competenţei profesionale, este obligat să-şi menţină nivelul de competenţă pe tot parcursul activităţii sale, consacrînd anual timpul necesar perfecţionării sale continue.
    97. Toate actele contrare dispoziţiilor prezentului cod, fiind emise cu violarea jurămîntului prestat de către membrii Corpului, sînt pasibile de sancţiuni disciplinare cînd nu sînt urmate de prejudicii, iar cînd acestea se produc, sînt pasibile de sancţiunile dreptului comun.
    98. Pentru corecta aplicare a prevederilor prezentului cod şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului, o dată cu înscrierea în Tabloul Corpului, fiecărui membru al Corpului i se va înmîna, sub semnătura, atît codul, cît şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului.


                            -----------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016