Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 23 iulie 2019  privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a procurorilor în funcţii de execuţie    Twitter Facebook
Cautare document

 REGULAMENT din 23 iulie 2019 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a procurorilor în funcţii de execuţie

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 639 din 1 august 2019
──────────
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 681 din 23 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 639 din 1 august 2019.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Promovarea pe loc a procurorilor în funcţii de execuţie, în vederea obţinerii gradului profesional imediat superior, precum şi promovarea efectivă la parchetele de pe lângă tribunale, tribunale specializate şi curţi de apel, precum şi la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se face numai prin concurs, organizat la nivel naţional, în limita numărului de locuri aprobat anual de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii pentru promovarea pe loc, respectiv a posturilor vacante existente pentru promovarea efectivă.
    (2) Posturile vacante de conducere de procuror general al parchetului de pe lângă curtea de apel, prim-procuror al parchetului de pe lângă tribunal şi prim-procuror al parchetului de pe lângă tribunalul pentru minori şi familie şi de adjuncţi ai acestora, precum şi cele prevăzute la art. 54 şi 55 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu se ocupă prin concursul de promovare în funcţii de execuţie, ci potrivit procedurilor speciale stabilite prin lege şi regulament.
    (3) Promovarea personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, al Ministerului Public, al Ministerului Justiţiei, precum şi al instituţiilor coordonate sau subordonate acestora se face prin concursul de promovare pe loc organizat pentru procurori în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, dacă s-a optat pentru susţinerea concursului de promovare în vederea obţinerii gradului profesional imediat superior alături de procurori.

    ART. 2
    Concursurile de promovare în funcţii de execuţie se organizează pe baza unor criterii obiective de apreciere a performanţelor profesionale ale procurorilor şi, după caz, a conduitei acestora.

    ART. 3
    Concursurile de promovare prevăzute la art. 1 se organizează anual sau ori de câte ori este nevoie de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii şi prin Institutul Naţional al Magistraturii.

    ART. 4
    (1) În condiţiile prevăzute de lege, promovarea pe loc a procurorilor în funcţii de execuţie se face, în gradul imediat superior celui pe care îl deţine procurorul, până la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
    (2) Locurile scoase la concurs pentru promovarea pe loc, respectiv posturile scoase la concurs pentru promovarea efectivă se stabilesc de către Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, în mod distinct.
    (3) La promovarea pe loc, locurile scoase la concurs se stabilesc la nivel naţional, corespunzător gradelor parchetelor ierarhic superioare pentru care se organizează concursul. Numărul de locuri scoase la concurs se stabileşte cu consultarea prealabilă a ordonatorilor principali de credite.
    (4) La promovarea efectivă, posturile se stabilesc pentru fiecare parchet, inclusiv pentru Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în urma consultării parchetelor, în funcţie de necesarul de resurse umane, în limita posturilor vacante existente.
    (5) Procurorii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pot candida pentru promovare efectivă, cu respectarea dispoziţiilor alin. (2), la oricare dintre parchetele pentru care s-au stabilit posturi vacante, indiferent de parchetul la care funcţionează.
    (6) În cazul promovării pe loc, opţiunea candidatului se poate face numai pentru obţinerea gradului profesional imediat superior celui deţinut.
    (7) Promovarea în funcţii de execuţie a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor se poate face doar în gradul imediat superior celui deţinut, în cadrul instituţiei unde îşi desfăşoară activitatea, până la gradul profesional corespunzător judecătorului de curte de apel.
    (8) Locurile scoase la concurs pentru promovarea în funcţii de execuţie se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea instituţiilor coordonate sau subordonate în cazul personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestora.
    (9) Anterior anunţării concursului, Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii va transmite Ministerului Public, Ministerului Justiţiei, precum şi Inspecţiei Judiciare şi Institutului Naţional al Magistraturii intenţia de a organiza concursul de promovare pe loc, în vederea stabilirii locurilor scoase la concurs pentru promovarea în funcţii de execuţie a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul acestora şi, după caz, al instituţiilor coordonate sau subordonate.

    CAP. II
    Condiţii pentru înscrierea la concurs
    ART. 5
    (1) Pot participa la concursul de promovare pe loc, în gradul profesional imediat superior, procurorii care îndeplinesc la data expirării perioadei de înscriere la concurs condiţiile de vechime prevăzute la art. 44 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care la ultima evaluare au avut calificativul „foarte bine“ şi nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani.
    (2) La calcularea condiţiei minime de vechime pentru a participa la concursul de promovare nu se ia în considerare perioada în care procurorul a avut calitatea de auditor de justiţie.
    (3) Pot participa la concursul de promovare efectivă procurorii care au avut calificativul „foarte bine“ la ultima evaluare, nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani, au dobândit gradul profesional corespunzător parchetului la care solicită promovarea şi au funcţionat efectiv timp de cel puţin 2 ani la parchetul ierarhic inferior, în cazul promovării în funcţiile de procuror la parchetul de pe lângă curtea de apel sau de procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. La concursul de promovare efectivă la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pot participa şi procurorii care au dobândit gradul profesional corespunzător parchetului de pe lângă curtea de apel şi îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.
    (4) Persoanele numite în magistratură în condiţiile art. 33 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot participa la concursul de promovare în funcţii de execuţie vacante sau pe loc timp de cel puţin 3 ani de la numirea în funcţie.
    (5) În cazul personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, la calcularea condiţiei minime de vechime pentru a participa la concursul de promovare se iau în considerare atât perioada în care candidaţii au îndeplinit această activitate, cât şi perioada în care au îndeplinit funcţia de judecător sau procuror.

    ART. 6
    (1) Data, locul organizării concursului de promovare pe loc şi de promovare efectivă, locurile, respectiv posturile scoase la concurs, stabilite conform art. 4 alin. (3), (4) şi (7), modul de desfăşurare a concursului, calendarul de desfăşurare, precum şi materiile la care se susţine concursul de promovare pe loc, tematica şi bibliografia ale acestui concurs se aprobă prin hotărâre a Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii şi a Direcţiei resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) În cazul concursului de promovare pe loc, informaţiile prevăzute la alin. (1) se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită pentru concurs. În acelaşi termen, aceste date se comunică, împreună cu cererea tipizată de înscriere, elaborată de comisia de organizare, tuturor parchetelor de pe lângă curţile de apel, care le vor transmite de îndată parchetelor din circumscripţia lor, şi, dacă este cazul, Ministerului Public şi Ministerului Justiţiei, care le vor transmite instituţiilor coordonate sau subordonate acestuia, Inspecţiei Judiciare şi Institutului Naţional al Magistraturii, pentru a fi publicate pe paginile de internet ale acestora şi aduse la cunoştinţa tuturor procurorilor şi, după caz, personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor.
    (3) În cazul concursului de promovare efectivă, calendarul de desfăşurare, locul, modul de desfăşurare a concursului şi posturile vacante pentru care se organizează concursul se comunică, împreună cu cererea tipizată de înscriere, elaborată de comisia de organizare, tuturor procurorilor, prin parchetele de pe lângă curţile de apel, şi Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii şi a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu cel puţin 30 de zile înainte de data de la care se pot depune cererile de înscriere la concurs.
    (4) În termenul prevăzut de calendarul concursului, cei interesaţi pot depune cereri de înscriere la concurs la Consiliul Superior al Magistraturii, în care se menţionează, după caz, gradul profesional în care se doreşte promovarea pe loc, respectiv parchetul la care se solicită promovarea efectivă.
    (5) În cazul promovării pe loc, fiecare candidat poate formula o singură opţiune cu privire la locul pentru care optează. În cazul promovării efective, fiecare candidat poate formula o singură opţiune cu privire la parchetul la care solicită promovarea.
    (6) Candidatul are dreptul de a reveni asupra opţiunii formulate până la data expirării termenului de înscriere.
    (7) În cazul promovării efective, la cererea de înscriere pot fi ataşate maximum 10 acte întocmite de candidat sau care privesc activitatea acestuia, cu obiect diferit, din ultimii 3 ani de activitate, în copii certificate.

    CAP. III
    Organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare pe loc
    SECŢIUNEA 1
    Comisiile de concurs
    ART. 7
    (1) Comisia de organizare a concursului este condusă de un preşedinte, care este desemnat de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii dintre procurorii care ocupă funcţiile de secretar general adjunct al consiliului, director adjunct al Direcţiei resurse umane şi organizare sau alte funcţii de conducere din aparatul tehnic al Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) Membrii comisiei de organizare se desemnează de către preşedintele acesteia dintre magistraţii detaşaţi în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii, cu funcţii de conducere şi execuţie, personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii, cu funcţii de conducere şi execuţie, funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii.
    (3) Nu pot fi numite în comisia de organizare persoanele care au soţul sau soţia, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaţilor. Toţi membrii comisiei completează declaraţii în acest sens. Dacă incompatibilitatea se iveşte ulterior desemnării membrilor comisiei, persoana în cauză are obligaţia să se retragă şi să comunice de îndată această situaţie preşedintelui comisiei în vederea înlocuirii sale.

    ART. 8
    Comisia de organizare a concursului are, în principal, următoarele atribuţii:
    1. centralizează cererile de înscriere la concurs, întocmeşte listele de înscriere, verifică îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor legale de participare la concurs, întocmeşte şi publică lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale de participare la concurs şi publică lista finală a candidaţilor;
    2. controlează şi îndrumă acţiunile privind organizarea şi desfăşurarea concursului, constând, în principal, în: identificarea şi, după caz, închirierea spaţiilor adecvate pentru susţinerea probelor de concurs, procurarea necesarului de rechizite, asigurarea asistenţei medicale pe parcursul desfăşurării concursului şi a pazei necesare pentru păstrarea ordinii publice la centrele de concurs şi de evaluare, asigurarea cheltuielilor de cazare şi masă pentru membrii comisiilor;
    3. asigură paza subiectelor şi a lucrărilor scrise la sediul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii, la centrele de concurs şi în timpul transportului acestora, precum şi păstrarea ordinii publice la centrele de concurs şi de evaluare;
    4. asigură confecţionarea ştampilelor-tip pentru concurs, numerotate;
    5. instruieşte responsabilii de sală;
    6. repartizează candidaţii pe săli pentru probele scrise tip grilă, în ordine alfabetică, şi dispune afişarea listelor pe uşile sălilor în care se desfăşoară concursul, precum şi publicarea acestora pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii;
    7. preia, de la comisiile de elaborare a subiectelor, subiectele pentru testele-grilă şi baremele de evaluare şi notare, în plicuri sigilate;
    8. păstrează în condiţii de deplină siguranţă subiectele şi baremele de evaluare şi notare;
    9. distribuie candidaţilor materialele pentru susţinerea testelor-grilă;
    10. afişează baremele de evaluare şi notare la centrele de concurs, la încheierea probei scrise, şi asigură publicarea acestora, precum şi a subiectelor de concurs pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii;
    11. organizează transportul lucrărilor scrise de la centrele de concurs la centrul de evaluare şi răspunde de securitatea acestora;
    12. ia măsuri pentru ca în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea comisiile de corectare sau de soluţionare a contestaţiilor ori în care se desfăşoară probele scrise de concurs să nu pătrundă persoane străine, neautorizate de comisie sau neprevăzute de prezentul regulament;
    13. asigură respectarea procedurii de evaluare şi notare;
    14. asigură publicarea simultană pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii a listelor cu rezultatele concursului;
    15. calculează mediile generale şi întocmeşte listele finale;
    16. analizează desfăşurarea şi rezultatele concursului şi prezintă concluziile Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii;
    17. informează de îndată Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la orice situaţie deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezentul regulament, precum şi cu privire la orice situaţie care impune anularea unor subiecte, cum ar fi pierderea, deteriorarea ori desecretizarea unui subiect;
    18. propune Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii eventualele modificări în modul de organizare şi desfăşurare a concursului;
    19. îndeplineşte orice alte atribuţii necesare bunei desfăşurări a concursului.


    ART. 9
    (1) Preşedintele comisiei de organizare a concursului ia toate măsurile necesare ducerii la îndeplinire a atribuţiilor prevăzute la art. 8.
    (2) În acest scop, preşedintele comisiei de organizare a concursului stabileşte atribuţiile pentru membrii comisiei, instrucţiunile pentru responsabilii de sală şi supraveghetori, precum şi sarcinile ce revin parchetelor, în vederea bunei desfăşurări a concursului.
    (3) Procurorii generali sau, după caz, prim-procurorii parchetelor răspund de ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prevăzute mai sus, sub coordonarea preşedintelui comisiei de organizare a concursului.
    (4) Preşedintele comisiei de organizare a concursului soluţionează situaţiile de incompatibilitate a membrilor comisiei pe care o conduce. Situaţiile de incompatibilitate a preşedintelui comisiei de organizare sunt soluţionate de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

    ART. 10
    (1) Comisiile de elaborare a subiectelor şi comisiile de soluţionare a contestaţiilor sunt numite de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii. Prin aceeaşi hotărâre, în cadrul acestor comisii sunt constituite subcomisii pentru fiecare materie de concurs.
    (2) Fiecare comisie este alcătuită din procurori care deţin gradul profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procurori care deţin gradul profesional corespunzător parchetului de pe lângă curtea de apel sau formatori ai Institutului Naţional al Magistraturii. Dispoziţiile art. 7 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.
    (3) Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism pot face parte din comisiile de concurs dacă au dobândit gradul profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau parchetului de pe lângă curtea de apel.
    (4) În componenţa comisiilor sunt numiţi şi membri supleanţi care îi vor înlocui, de drept, în ordinea stabilită de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii prin hotărârea de numire a comisiilor de concurs, pe acei membri ai comisiei care, din motive întemeiate, nu îşi pot exercita atribuţiile. Înlocuirea se efectuează de preşedintele comun al comisiilor de elaborare a subiectelor sau de soluţionare a contestaţiilor. Situaţiile de incompatibilitate a preşedintelui comun al comisiilor de elaborare a subiectelor sau de soluţionare a contestaţiilor sunt soluţionate de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.
    (5) Numărul membrilor comisiilor se stabileşte de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii pentru fiecare concurs, în funcţie de numărul candidaţilor. Pentru fiecare materie de concurs, subcomisia de elaborare a subiectelor şi subcomisia de soluţionare a contestaţiilor au acelaşi număr de membri, dar nu mai puţin de 3 membri.

    ART. 11
    (1) Comisiile de elaborare a subiectelor şi de soluţionare a contestaţiilor sunt conduse de câte un preşedinte, desemnat dintre membrii acestora, prin hotărârea prevăzută la art. 10 alin. (1). Preşedintele comisiei de elaborare a subiectelor veghează la respectarea regulilor prevăzute la art. 12 pct. 1, stabileşte timpul de concurs şi coordonează activitatea comisiei. Preşedinţii comisiilor de soluţionare a contestaţiilor coordonează activitatea acestora.
    (2) O persoană poate face parte dintr-o singură comisie pentru acelaşi concurs.
    (3) Desemnarea membrilor comisiilor se face pe baza consimţământului scris, exprimat anterior.
    (4) Membrii comisiilor sunt numiţi, de regulă, dintre persoanele care au fost înscrise în baza de date a Institutului Naţional al Magistraturii şi au urmat cursurile acestuia privind metodele şi tehnicile de evaluare.
    (5) Contractele de participare a membrilor comisiilor de elaborare a subiectelor şi de soluţionare a contestaţiilor, prin care se stabilesc modalităţile de plată şi atribuţiile ce le revin, se încheie între aceştia şi un reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit dispoziţiilor prezentului regulament.
    (6) Declaraţiile şi contractele de participare în comisii se centralizează de comisia de organizare a concursului şi se păstrează alături de celelalte documente de concurs.

    ART. 12
    Subcomisiile de elaborare a subiectelor au, în principal, următoarele atribuţii:
    1. elaborarea subiectelor pentru testele-grilă, cu respectarea următoarelor reguli:
    a) să fie în concordanţă cu tematica şi bibliografia aprobate şi publicate de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii şi de Institutul Naţional al Magistraturii;
    b) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător conţinutului tematicii şi bibliografiei, pentru a fi tratate în timpul stabilit;
    c) să fie diferenţiate, în funcţie de gradul parchetului, cu excepţia subiectelor de la următoarele materii: jurisprudenţa Curţii Constituţionale, jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene;
    d) să se evite repetarea subiectelor de la concursurile anterioare;
    e) să nu conţină probleme controversate în doctrină sau practică;
    f) să asigure o repartizare echilibrată a răspunsurilor corecte şi a numărului de răspunsuri corecte între variantele de răspuns;
    g) timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depăşească timpul alocat desfăşurării probei de concurs;

    2. predarea către comisia de organizare a concursului a subiectelor şi baremelor de evaluare şi notare, în plicuri sigilate.


    ART. 13
    (1) Subcomisiile de soluţionare a contestaţiilor constituite pentru fiecare disciplină de concurs examinează, sub coordonarea preşedintelui comisiei de soluţionare a contestaţiilor, contestaţiile la bareme.
    (2) În cazul în care subcomisia de soluţionare a contestaţiilor respinge toate contestaţiile, baremele iniţiale de evaluare şi notare devin definitive.
    (3) În cazul în care membrii subcomisiei de soluţionare a contestaţiilor apreciază că răspunsul corect este altul decât cel indicat în barem sau că răspunsul corect indicat în barem nu este singurul răspuns corect ori că se impune anularea uneia sau mai multor întrebări din testul-grilă, subcomisia de soluţionare a contestaţiilor adoptă baremele definitive.
    (4) Baremele definitive stabilite potrivit alin. (2) şi (3) se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.
    (5) Subcomisiile de soluţionare a contestaţiilor reevaluează lucrările scrise ale căror note iniţiale au fost contestate şi acordă note conform baremelor de evaluare şi notare definitive.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Desfăşurarea concursului de promovare pe loc
    ART. 14
    (1) Centralizarea cererilor de înscriere la concurs şi verificarea îndeplinirii condiţiilor legale de participare la concurs se realizează de comisia de organizare a concursului.
    (2) În termenul prevăzut de calendarul concursului, comisia de organizare a concursului întocmeşte lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale de participare la concurs şi o transmite în vederea afişării la sediile parchetelor. Lista candidaţilor se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii şi Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
    (3) Candidaţii respinşi în urma verificării pot formula contestaţii în termen de 2 zile de la publicarea listelor prevăzute la alin. (2). Contestaţiile se depun la Consiliul Superior al Magistraturii.
    (4) Contestaţiile vor fi soluţionate de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.
    (5) Comisia de organizare a concursului întocmeşte, de îndată după pronunţarea hotărârii secţiei, lista finală a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, care se afişează la sediile parchetelor şi se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii şi Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

    ART. 15
    (1) Concursul constă în susţinerea unei probe scrise cu caracter teoretic şi practic.
    (2) Proba scrisă cu caracter teoretic şi practic se susţine la:
    a) drept penal;
    b) drept procesual penal;
    c) jurisprudenţa relevantă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale, jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene.


    ART. 16
    (1) Proba scrisă se desfăşoară în două etape şi constă în:
    1. susţinerea unui test scris tip grilă pentru verificarea cunoştinţelor practice;
    2. susţinerea unui test scris tip grilă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice.

    (2) Testul-grilă pentru verificarea cunoştinţelor practice cuprinde 20 de întrebări din materiile de concurs prevăzute la art. 15 alin. (2), astfel:
    a) 10 întrebări din dreptul penal;
    b) 8 întrebări din dreptul procesual penal;
    c) o întrebare din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi o întrebare din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene.

    (3) La testul-grilă pentru verificarea cunoştinţelor practice fiecare răspuns corect primeşte 0,5 puncte în sistemul de notare de la 0 la 10.
    (4) Testul-grilă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice cuprinde 50 de întrebări din materiile de concurs prevăzute la art. 15 alin. (2), astfel:
    a) 20 de întrebări din dreptul penal;
    b) 20 de întrebări din dreptul procesual penal;
    c) 5 întrebări din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi 5 întrebări din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene.

    (5) La testul-grilă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice fiecare răspuns corect primeşte 0,2 puncte în sistemul de notare de la 0 la 10.
    (6) Întrebările teoretice şi practice la materiile prevăzute la art. 15 alin. (2) lit. a) şi b) cuprind şi jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi a Curţii Constituţionale.
    (7) Evaluarea răspunsurilor la întrebările testului-grilă se realizează prin procesare electronică.
    (8) Testele-grilă se susţin în aceeaşi zi, cu o pauză de o oră între acestea. Testul-grilă pentru verificarea cunoştinţelor practice se va desfăşura primul.

    ART. 17
    (1) Cu cel puţin 24 de ore înainte de susţinerea probelor scrise, comisia de organizare a concursului repartizează candidaţii pe săli, în ordine alfabetică, şi dispune publicarea listelor candidaţilor pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, precum şi afişarea acestora pe uşile sălilor în care se desfăşoară concursul.
    (2) Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza unui act de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probelor. În mod excepţional, pot fi admişi candidaţi în sală şi cu mai puţin de 30 de minute înainte de începerea probelor, dar nu şi după deschiderea plicului cu subiecte.
    (3) Înainte de aducerea subiectelor în săli, supraveghetorii aduc la cunoştinţa candidaţilor modul de desfăşurare a probelor şi modul de completare a datelor personale pe teza de concurs tipizată.

    ART. 18
    (1) Se interzice candidaţilor să deţină asupra lor pe timpul desfăşurării probelor scrise orice fel de lucrări care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi orice mijloc electronic de comunicare. Candidaţii pot folosi în timpul concursului acele materiale a căror posibilitate de utilizare este menţionată explicit în tematica şi bibliografia de concurs. Supraveghetorii verifică respectarea acestei prevederi înainte de aducerea subiectelor în săli. Nerespectarea acestor dispoziţii duce la eliminarea din sală a candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.
    (2) Candidaţii se aşază în ordine alfabetică, conform listelor afişate. Candidaţii primesc teze de concurs tipizate pe care îşi scriu cu majuscule numele şi prenumele şi completează citeţ celelalte date de pe colţul paginii ce urmează să fie lipit, precum şi coli obişnuite pentru ciorne, marcate cu ştampila Consiliului Superior al Magistraturii.
    (3) Colţul tezei de concurs tipizate se lipeşte şi se ştampilează în momentul predării lucrării, numai după ce persoanele care supraveghează în sală au verificat identitatea candidaţilor şi completarea corectă a tuturor datelor prevăzute şi după ce responsabilii de sală semnează în interiorul porţiunii din pagină care urmează să fie sigilată.
    (4) Înscrierea numelui candidatului pe tezele tipizate în afara rubricii care se sigilează şi orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării atrag anularea lucrării scrise respective.
    (5) Frauda dovedită atrage eliminarea candidatului din concurs. Se consideră fraudă şi încălcarea dispoziţiilor alin. (1) şi (4). În aceste cazuri responsabilul de sală consemnează într-un proces-verbal faptele constatate şi măsurile luate, iar lucrarea scrisă se anulează cu menţiunea „fraudă“. Procesul-verbal se comunică comisiei de organizare a concursului şi candidatului respectiv.

    ART. 19
    (1) Niciun membru al comisiei nu poate părăsi centrul de concurs şi nu poate comunica în exterior conţinutul subiectelor de concurs până la încheierea probelor scrise.
    (2) Responsabilii de săli primesc plicurile cu subiecte de la preşedinte sau un membru al comisiei de organizare a concursului, verifică integritatea acestora, le deschid şi distribuie subiectele multiplicate fiecărui candidat.
    (3) Pe parcursul desfăşurării probelor scrise membrii comisiei de organizare a concursului şi supraveghetorii de săli nu pot da candidaţilor indicaţii referitoare la rezolvarea subiectelor şi nu pot aduce modificări subiectelor sau baremelor. Orice nelămurire legată de subiecte se discută direct cu comisiile de elaborare a subiectelor.
    (4) Baremele de evaluare şi notare se afişează la centrele de concurs la încheierea probei scrise. În termen de 2 zile de la publicarea baremelor pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, candidaţii pot face contestaţii la bareme, care se depun la Institutul Naţional al Magistraturii şi se soluţionează potrivit art. 13 alin. (1)-(5).
    (5) Contestaţiile la barem se soluţionează şi se motivează în termenul prevăzut de calendarul concursului. Baremele definitive stabilite în urma soluţionării contestaţiilor se publică de îndată pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.
    (6) În situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se apreciază că răspunsul corect la una dintre întrebări este altul decât cel indicat în barem, punctajul corespunzător întrebării respective se acordă numai candidaţilor care au indicat răspunsul corect stabilit prin baremul definitiv.
    (7) În situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se apreciază că răspunsul corect indicat în baremul iniţial nu este singurul răspuns corect, punctajul corespunzător întrebării respective se acordă pentru oricare dintre cele două variante de răspuns stabilite ca fiind corecte prin baremul definitiv.
    (8) În situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se anulează una sau mai multe întrebări din testul-grilă, punctajul corespunzător întrebărilor anulate se acordă tuturor candidaţilor.
    (9) Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii poate să dispună sancţionarea, cu reducerea drepturilor băneşti cuvenite pentru activitatea prestată, membrilor comisiilor de elaborare a subiectelor sau de soluţionare a contestaţiilor care sunt răspunzători pentru anularea unor subiecte sau modificarea unor bareme, în măsura în care se reţine reaua-credinţă sau grava neglijenţă a acestora. Acestor persoane le poate fi interzisă şi participarea în comisii similare pe o perioadă de până la 3 ani.
    (10) Sancţiunile prevăzute la alin. (9) se aplică în funcţie de circumstanţele concrete şi proporţional cu consecinţele produse.

    ART. 20
    (1) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte niciun candidat nu mai poate intra în sală şi niciun candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia. Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine probele scrise.
    (2) În cazuri excepţionale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoţit de una dintre persoanele care supraveghează, până la înapoierea în sala de concurs.
    (3) Timpul destinat elaborării lucrării scrise, stabilit de comisiile de elaborare a subiectelor, se socoteşte din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor de concurs pentru fiecare candidat.
    (4) Pentru elaborarea lucrării scrise candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare neagră. Nu se foloseşte altă hârtie decât cea distribuită candidaţilor de către supraveghetori. Rezolvarea subiectelor se face exclusiv pe teza de concurs tipizată, iar soluţiile scrise pe ciorne sau pe foaia cu subiecte nu se iau în considerare.
    (5) În cazul în care unii candidaţi doresc să îşi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, aceştia primesc alte teze tipizate. Acest lucru este consemnat de către supraveghetori în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite iniţial se anulează pe loc de către supraveghetori, menţionându-se pe ele „anulat“, se semnează de cei 2 supraveghetori şi se păstrează în condiţiile stabilite pentru documentele de concurs.
    (6) Fiecare candidat primeşte atâtea teze de concurs tipizate şi atâtea coli de ciornă câte îi sunt necesare.

    ART. 21
    (1) Pe măsură ce îşi încheie lucrările candidaţii le predau supraveghetorilor.
    (2) La expirarea timpului acordat candidaţii predau lucrările în faza în care se află, sub semnătură, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Ultimii 3 candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.
    (3) Toţi candidaţii semnează în momentul predării lucrărilor în procesele-verbale de predare-primire a acestora.
    (4) Pentru fiecare sală se întocmeşte un proces-verbal.
    (5) Ciornele şi lucrările anulate se strâng separat şi se păstrează de comisia de organizare a concursului alături de celelalte documente de concurs.
    (6) Supraveghetorii predau lucrările scrise, sub semnătură, preşedintelui şi unui membru al comisiei de organizare a concursului.

    ART. 22
    Rezultatele se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.

    ART. 23
    (1) Candidaţii pot contesta notele obţinute la probele scrise tip grilă.
    (2) Contestaţiile se trimit prin fax la Institutul Naţional al Magistraturii, în termen de 2 zile de la publicarea rezultatelor.
    (3) În vederea soluţionării contestaţiilor, lucrările scrise se renumerotează şi se sigilează, fiind înscrise într-un borderou separat.
    (4) Lucrările se predau comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, însoţite de un borderou de predare-primire în care se menţionează numărul de ordine al lucrărilor.

    ART. 24
    (1) Nota acordată de comisia de soluţionare a contestaţiilor este definitivă şi nu poate fi mai mică decât nota contestată.
    (2) După primirea rezultatelor de la comisiile de soluţionare a contestaţiilor, comisia de organizare a concursului recalculează, după caz, mediile generale ale candidaţilor.
    (3) Publicarea rezultatelor probelor de concurs, cu excepţia clasamentului final, se realizează pentru fiecare grad profesional, prin folosirea unor coduri atribuite candidaţilor.

    ART. 25
    (1) În urma calculării mediilor generale ale candidaţilor, comisia de organizare a concursului întocmeşte listele finale.
    (2) Rezultatele finale ale concursului se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.

    ART. 26
    (1) Nota obţinută la concurs este suma notelor obţinute la proba teoretică şi proba practică, în raport cu următoarea pondere: 50% proba practică şi 50% proba teoretică.
    (2) Pentru a fi declarat admis la concurs candidatul trebuie să obţină cel puţin media generală 7 şi nu mai puţin de 5 la fiecare dintre cele două probe de concurs menţionate la art. 16.

    ART. 27
    (1) Rezultatele finale se prezintă Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea validării.
    (2) Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii poate invalida, în tot sau în parte, concursul de promovare în cazurile în care constată că nu au fost respectate condiţiile prevăzute de lege ori de regulament cu privire la organizarea concursului sau că există dovada săvârşirii unei fraude.
    (3) În termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea rezultatelor finale, Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii dispune, prin hotărâre, promovarea procurorilor declaraţi admişi.
    (4) Promovarea se realizează în ordinea mediilor obţinute, în limita numărului de locuri scoase la concurs aferente gradului profesional şi materiei pentru care s-a optat.
    (5) Dispoziţiile alin. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător şi în cazul personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, al Ministerului Public, al Ministerului Justiţiei, precum şi al instituţiilor coordonate sau subordonate acestora, promovarea urmând a se dispune de persoana cu atribuţii în acest sens.

    ART. 28
    (1) La medii egale au prioritate, în următoarea ordine: candidaţii care au titlul ştiinţific de doctor în drept, cei care au vechime mai mare în funcţia de judecător sau de procuror, cei care au calitatea de doctorand, candidaţii care au absolvit cursuri de masterat sau care au absolvit cursuri postuniversitare ori candidaţii care au activitate publicistică în specialitate, iar în cazul în care egalitatea se păstrează după aplicarea acestor criterii vor fi avute în vedere în următoarea ordine: nota obţinută la proba scrisă tip grilă pentru verificarea cunoştinţelor practice, vechimea la parchetul al cărui grad profesional îl deţine procurorul, media obţinută la ultima evaluare, media obţinută la examenul de capacitate.
    (2) În circumscripţiile instanţelor şi parchetelor unde o minoritate naţională are o pondere de cel puţin 50% din numărul locuitorilor, la medii egale au prioritate candidaţii cunoscători ai limbii acelei minorităţi.

    CAP. IV
    Organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare efectivă
    SECŢIUNEA 1
    Comisiile de concurs
    ART. 29
    Comisia de organizare a concursului de promovare efectivă se constituie în condiţiile art. 7, care se aplică în mod corespunzător.

    ART. 30
    Comisia de organizare a concursului are, în principal, următoarele atribuţii:
    1. centralizează cererile de înscriere la concurs, întocmeşte listele de înscriere, verifică îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor legale de participare la concurs, întocmeşte şi afişează lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale de participare la concurs şi afişează lista finală a candidaţilor;
    2. controlează, coordonează şi îndrumă acţiunile privind organizarea şi desfăşurarea concursului;
    3. atribuie un cod numeric fiecărui candidat înscris la concurs, întocmeşte un proces-verbal în care consemnează corespondenţa dintre numele candidatului şi codul numeric atribuit şi ia măsuri pentru ca aceste date să fie accesibile unui număr restrâns de persoane, care desfăşoară în concret activităţi ce presupun în mod necesar cunoaşterea identităţii candidatului, astfel încât membrii comisiilor de concurs să nu poată cunoaşte direct sau indirect identitatea candidaţilor;
    4. comunică fiecărui candidat, la unitatea de parchet la care acesta funcţionează efectiv, în plic închis şi sigilat, codul numeric care i-a fost atribuit;
    5. publică rapoartele motivate ale comisiei de evaluare şi punctajul obţinut de candidaţi ca urmare a evaluării, candidaţii fiind identificaţi doar prin cod numeric;
    6. afişează rezultatul contestaţiilor;
    7. întocmeşte listele finale şi asigură publicarea lor simultană pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii;
    8. analizează desfăşurarea şi rezultatele concursului şi prezintă concluziile Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii;
    9. informează de îndată Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la orice situaţie deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezentul regulament;
    10. propune Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii eventualele modificări în modul de organizare şi desfăşurare a concursului;
    11. îndeplineşte orice alte atribuţii necesare bunei desfăşurări a concursului.


    ART. 31
    (1) Preşedintele comisiei de organizare a concursului ia toate măsurile necesare ducerii la îndeplinire a atribuţiilor prevăzute la art. 30.
    (2) Dispoziţiile art. 9 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător.

    ART. 32
    (1) Comisiile de evaluare sunt numite de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii.
    (2) Secţia pentru procurori numeşte, în măsura în care au fost stabilite posturi vacante scoase la concurs în mod corespunzător, câte o comisie de evaluare distinctă pentru:
    a) promovarea efectivă în cadrul parchetului de pe lângă tribunal;
    b) promovarea efectivă în cadrul parchetului de pe lângă curtea de apel;
    c) promovarea efectivă în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

    (3) Comisia de evaluare pentru promovarea efectivă în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este formată din procurori care deţin gradul profesional corespunzător acestei unităţi de parchet sau din formatori ai Institutului Naţional al Magistraturii.
    (4) Comisia de evaluare pentru promovarea efectivă în cadrul parchetelor de pe lângă curţile de apel este alcătuită din procurori care deţin gradul profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procurori care deţin gradul profesional corespunzător parchetului de pe lângă curtea de apel sau formatori ai Institutului Naţional al Magistraturii.
    (5) Comisia de evaluare pentru promovarea efectivă în cadrul parchetelor de pe lângă tribunal este alcătuită din procurori care deţin gradul profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procurori care deţin gradul profesional corespunzător parchetului de pe lângă curtea de apel, procurori care deţin gradul profesional corespunzător parchetului de pe lângă tribunal sau formatori ai Institutului Naţional al Magistraturii.
    (6) Dispoziţiile art. 7 alin. (3), art. 10 alin. (3)-(5) şi ale art. 11 se aplică în mod corespunzător.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Desfăşurarea concursului de promovare efectivă
    ART. 33
    Centralizarea cererilor de înscriere la concurs şi verificarea îndeplinirii condiţiilor legale de participare se realizează de comisia de organizare a concursului. Dispoziţiile art. 14 alin. (2)-(5) se aplică în mod corespunzător.

    ART. 34
    Concursul de promovare efectivă constă în susţinerea unei probe având ca obiect evaluarea activităţii şi conduitei candidaţilor din ultimii 3 ani.

    ART. 35
    (1) În cadrul probei prevăzute la art. 34 pentru evaluarea activităţii sunt avute în vedere actele întocmite de candidaţi sau care privesc activitatea acestora în ultimii 3 ani de activitate.
    (2) Constituie acte întocmite de candidaţi sau care privesc activitatea acestora: actele întocmite de procurori în faza de urmărire penală ori în faza judecăţii, punctele de vedere care conţin abordarea unor probleme de drept întocmite în cadrul diverselor atribuţii, transcrierea înregistrărilor susţinerilor orale ale procurorului de şedinţă, proiectele de recurs în interesul legii, referatele în dosarele în care s-au pronunţat soluţii definitive de achitare sau restituire, precum şi orice alte acte întocmite în exercitarea atribuţiilor de serviciu.
    (3) Actele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie reprezentative pentru activitatea profesională a candidatului, să aibă obiecte diferite şi să fie întocmite în faze procesuale diferite, în măsura în care este posibil.
    (4) Printre actele prevăzute la alin. (1) se pot regăsi şi acte ale procurorului infirmate ori urmate de hotărâri judecătoreşti de restituire a cauzei la parchet sau de achitare, respectiv apeluri ori recursuri respinse, dacă există, urmând a fi ataşate şi hotărârile judecătoreşti sau actele procurorului prin care s-a dispus asupra soluţiei candidatului.
    (5) De îndată după publicarea listei finale a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, comisia de evaluare solicită parchetelor unde aceştia îşi desfăşoară activitatea transmiterea documentelor necesare pentru verificarea respectării termenelor de soluţionare a lucrărilor, cu privire la întreaga perioadă supusă evaluării.
    (6) În vederea verificării respectării termenelor rezonabile de soluţionare a lucrărilor, se solicită date statistice sau orice documente necesare privind:
    a) activitatea candidatului, precum: numărul dosarelor sau al lucrărilor soluţionate, numărul de şedinţe de judecată la care a participat, numărul căilor de atac declarate şi motivate, alte activităţi desfăşurate în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
    b) activitatea parchetului la secţia la care a funcţionat procurorul, precum: numărul mediu de dosare/lucrări soluţionate de procurori, numărul mediu de participări în şedinţe de judecată, numărul mediu de căi de atac declarate şi motivate.


    ART. 36
    (1) Pentru realizarea evaluării activităţii, de îndată după publicarea listei finale a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, comisia de evaluare solicită parchetelor unde aceştia îşi desfăşoară activitatea listele actelor întocmite de candidaţi sau care privesc activitatea acestora în ultimii 3 ani de activitate, cu evidenţierea datei şi numărului dosarelor sau al lucrărilor soluţionate, a obiectului cauzei, a stadiului procesual şi cu menţiunea că soluţia a fost infirmată ori urmată de hotărâri judecătoreşti de restituire a cauzei la parchet sau de achitare, iar în cazul apelurilor ori recursurilor declarate dacă acestea au fost respinse, dacă este cazul. Listele sunt generate exclusiv în format electronic.
    (2) De îndată după primirea listelor, comisiile de evaluare stabilesc criterii unitare pentru selectarea aleatorie a câte 5 acte întocmite de candidaţi sau care privesc activitatea acestora, pentru fiecare candidat, ce vor fi supuse evaluării. La stabilirea criteriilor de selecţie, comisiile de evaluare vor ţine seama şi de dispoziţiile art. 35 alin. (3).
    (3) Pe baza criteriilor prevăzute la alin. (2), comisiile de evaluare realizează selecţia actelor întocmite de candidaţi sau care privesc activitatea acestora.
    (4) După selecţia realizată potrivit alin. (3), comisiile de evaluare solicită parchetelor unde candidaţii îşi desfăşoară activitatea actele selectate.
    (5) Primind solicitarea comisiei de evaluare, conducătorul parchetului în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea candidatul ia măsurile necesare pentru strângerea actelor prevăzute la alin. (4) şi a informaţiilor prevăzute la art. 35 alin. (6) şi pentru transmiterea de îndată a acestora.
    (6) În vederea îndeplinirii atribuţiei prevăzute la alin. (5), conducătorul parchetului în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea candidatul va solicita documente necesare pentru verificarea respectării termenelor de soluţionare a lucrărilor de la parchetele la care a funcţionat candidatul în ultimii 3 ani de activitate.
    (7) Parchetele transmit comisiei de evaluare actele solicitate, în termen de 10 zile de la primirea adreselor. Actele sunt înaintate şi în format electronic, în măsura în care există în acest format.
    (8) În situaţia în care comisiile de evaluare apreciază că nu toate actele selectate sunt reprezentative pentru activitatea candidatului, acestea vor realiza, în completare, o singură dată, o nouă selecţie, dispoziţiile alin. (3) fiind aplicabile în mod corespunzător.

    ART. 37
    (1) În cazul candidaţilor care în ultimii 3 ani nu au desfăşurat activitate la parchete, lista actelor întocmite de candidaţi sau care rezultă din activitatea acestora în ultimii 3 ani, precum şi documentele necesare pentru verificarea respectării termenelor de soluţionare a lucrărilor sunt solicitate instituţiei sau, după caz, instituţiilor la care au funcţionat candidaţii.
    (2) În cazul candidaţilor care în ultimii 3 ani au desfăşurat activitate atât la alte instituţii, cât şi la parchete, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 36 şi ale alin. (1).

    ART. 38
    (1) Comisiile prevăzute la art. 32 efectuează evaluarea actelor întocmite de candidaţi sau care privesc activitatea acestora, prin notarea, cu respectarea punctajului maxim indicat, a următoarelor aspecte:
    a) capacitate de analiză şi sinteză - 25 de puncte;
    b) coerenţă în exprimare - 25 de puncte;
    c) argumentaţie din punctul de vedere al clarităţii şi logicii - 25 de puncte;
    d) verificarea respectării termenelor rezonabile de soluţionare a lucrărilor - 15 puncte.

    (2) Punctajul maxim total ce poate fi atribuit ca urmare a evaluării este de 90 de puncte. Pentru fiecare criteriu se acordă obligatoriu un punctaj situat între 0 şi punctajul maxim alocat.
    (3) Comisia acordă un singur punctaj pentru fiecare criteriu, preşedintele comisiei asigurând medierea în caz de divergenţe între membrii comisiei.
    (4) Actele depuse de candidat sunt avute în vedere la evaluare, pe baza criteriilor prevăzute de alin. (1). Dacă apreciază necesar, comisia de evaluare poate solicita informaţii suplimentare cu privire la acestea, dispoziţiile art. 36 aplicându-se în mod corespunzător.

    ART. 39
    (1) Evaluarea conduitei candidaţilor se face pe baza referatului întocmit în acest scop de comisia prevăzută de art. 39 alin. (3) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a datelor existente la dosarul profesional şi a informaţiilor solicitate de la Inspecţia Judiciară referitoare la eventualele abateri disciplinare şi încălcări ale Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor din ultimii 3 ani de activitate.
    (2) În acest scop, de îndată după publicarea listei finale a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, comisia de evaluare solicită comisiilor de evaluare corespunzătoare, Direcţiei resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi Inspecţiei Judiciare informaţiile necesare pentru evaluarea conduitei candidaţilor.
    (3) Pentru întocmirea referatului prevăzut la alin. (1), în ceea ce priveşte aspectele prevăzute la art. 40 alin. (1), pot fi avute în vedere şi evaluările anterioare ale candidatului.
    (4) În cazul candidaţilor care în ultimii 3 ani au desfăşurat activitate la mai multe unităţi de parchet, referatul prevăzut de alin. (1) se întocmeşte de comisia de evaluare de la parchetul la care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs, pe baza informaţiilor solicitate de la parchetele la care a funcţionat anterior procurorul respectiv.
    (5) În situaţia candidaţilor care în ultimii 3 ani nu au desfăşurat activitate la parchete, referatul prevăzut de alin. (1) se întocmeşte de către conducătorul instituţiei sau, după caz, instituţiilor la care au funcţionat candidaţii.
    (6) În cazul candidaţilor care în ultimii 3 ani au desfăşurat activitate atât la alte instituţii, cât şi la parchet, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile alin. (1) şi ale alin. (5).

    ART. 40
    (1) Punctajul maxim ce poate fi atribuit ca urmare a evaluării conduitei candidaţilor este de 10 puncte, repartizate astfel:
    - conduita profesională în timpul activităţii de urmărire penală, de supraveghere a cercetărilor penale sau a activităţii de participare la şedinţele de judecată, în îndeplinirea altor îndatoriri profesionale şi în relaţia cu justiţiabilii, avocaţii, experţii, interpreţii în timpul exercitării funcţiei - 5 puncte;
    – relaţiile cu colegii, grefierii, organele de poliţie şi celălalt personal al parchetului ori cu personalul parchetelor superioare ori inferioare ierarhic - 5 puncte.

    (2) Dispoziţiile art. 38 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător în cazul admiterii contestaţiilor împotriva punctajului obţinut la evaluare.

    ART. 41
    (1) Comisiile de evaluare întocmesc un raport motivat, în care se arată punctajul obţinut la fiecare criteriu dintre cele prevăzute la art. 38 alin. (1) şi art. 40 alin. (1), punctajul total obţinut de candidat şi motivarea acordării punctajului pentru fiecare criteriu.
    (2) Raportul comisiei de evaluare, însoţit de toate documentele pe baza căruia a fost întocmit, se transmite comisiei de organizare.
    (3) Raportul comisiei de evaluare se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, cu codurile candidaţilor.

    ART. 42
    (1) Împotriva punctajului obţinut la evaluare candidatul poate face contestaţie în termen 2 zile de la publicare, expunând argumentele pentru care critică punctajul acordat, pe criterii de notare. Contestaţia se transmite prin fax la Consiliul Superior al Magistraturii.
    (2) Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii se pronunţă asupra contestaţiilor în termenul prevăzut de calendarul concursului.
    (3) Se întocmeşte un raport motivat pentru fiecare contestaţie, cu indicarea argumentelor pentru care s-a modificat punctajul, separat pentru fiecare criteriu, respectiv a argumentelor pentru care s-au înlăturat susţinerile candidatului, în cazul în care se menţine punctajul comisiei de evaluare.
    (4) Punctajul astfel acordat este definitiv.
    (5) Rapoartele întocmite în procedura soluţionare a contestaţiilor se publică pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii cu codurile candidaţilor.
    (6) Dispoziţiile art. 19 alin. (9) şi (10) se aplică în mod corespunzător şi membrilor comisiei prevăzute la art. 32.

    ART. 43
    (1) După soluţionarea contestaţiilor în condiţiile art. 42, comisia de organizare a concursului întocmeşte lista cu rezultatele finale ale concursului, care se publică în condiţiile art. 25 alin. (2), menţionându-se pentru fiecare candidat dacă a fost admis sau respins, în funcţie de punctajul obţinut.
    (2) Pentru a fi declarat admis la concurs, candidatul trebuie să obţină minimum 70 de puncte, dar nu mai puţin de 65 de puncte la evaluarea activităţii şi 5 puncte la evaluarea conduitei.

    ART. 44
    (1) Rezultatele finale se prezintă Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea validării.
    (2) Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii poate invalida, în tot sau în parte, concursul de promovare în cazurile în care constată că nu au fost respectate condiţiile prevăzute de lege ori de regulament cu privire la organizarea concursului sau că există dovada săvârşirii unei fraude.
    (3) În termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea rezultatelor finale, Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii dispune, prin hotărâre, promovarea procurorilor declaraţi admişi.
    (4) Promovarea efectivă se realizează în ordinea mediilor obţinute, în limita numărului de posturi aprobate, în raport cu opţiunea candidatului.
    (5) Dispoziţiile art. 28 se aplică în mod corespunzător.

    ART. 45
    (1) Procurorii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 43 alin. (2), dar care nu au fost promovaţi ca urmare a lipsei posturilor vacante, pot fi promovaţi în posturile ce se vacantează la parchetele pentru care au optat la înscriere, în termen de 3 luni de la data validării concursului.
    (2) Dispoziţiile art. 44 alin. (4) şi (5) se aplică în mod corespunzător.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 46
    Toate termenele stabilite în cadrul prezentului regulament se calculează potrivit art. 181 şi următoarele din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 47
    (1) Toate documentele întocmite pentru concurs se păstrează în arhiva Consiliului Superior al Magistraturii, prin grija Direcţiei resurse umane şi organizare.
    (2) Lucrările de concurs se păstrează în original la dosarele profesionale ale candidaţilor.
    (3) Originalele documentelor în privinţa cărora prezentul regulament dispune că se înaintează prin fax către Direcţia resurse umane şi organizare se transmit în cel mai scurt timp de către parchete, prin grija procurorilor generali sau, după caz, a prim-procurorilor parchetelor, şi se arhivează la mapele de concurs.

    ART. 48
    Dispoziţiile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător procurorilor militari.


    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice