Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 23 decembrie 2016  de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Silvicultură    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 23 decembrie 2016 de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Silvicultură

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 11 ianuarie 2017
──────────
    Aprobat prin Ordinul nr. 2.421 din 23 decembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 30 din 11 ianuarie 2017.
──────────


    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezentul regulament de organizare şi funcţionare, denumit în continuare regulament, stabileşte modul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Silvicultură.
    ART. 2
    (1) Obiectivul fundamental al Consiliului este de a contribui la promovarea gestionării durabile a pădurilor şi creşterea competitivităţii sectorului forestier în beneficiul societăţii, inclusiv prin asigurarea continuităţii în implementarea strategiei privind pădurile, propunerea adaptării măsurilor de implementare, dacă este cazul, elaborarea de recomandări de modificare şi/sau actualizare a strategiilor, politicilor şi a altor documente cu caracter programatic, respectiv prin monitorizarea activităţii autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură desfăşurate pentru implementarea strategiilor, politicilor şi a altor documente cu caracter programatic în domeniul forestier.
    (2) În îndeplinirea obiectivului fundamental prevăzut la alin. (1), Consiliul şi membrii Consiliului nu solicită şi nu acceptă instrucţiuni din partea niciunei autorităţi, instituţii sau organism de drept public ori privat.
    ART. 3
    (1) Misiunea Consiliului este aceea de a asigura viziunea unitară şi integrată în ceea ce priveşte gestionarea durabilă a pădurilor şi dezvoltarea durabilă a domeniului forestier, precum şi de a monitoriza coerenţa implementării strategiei privind pădurile şi a altor politici, strategii şi documente cu caracter programatic relevante pentru domeniul forestier de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.
    (2) În îndeplinirea misiunii sale, Consiliul emite avize, recomandări, propuneri, avertizări şi opinii consultative către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură cu privire la politicile, strategiile şi alte documente cu caracter programatic, la actele normative relevante pentru domeniul forestier, internaţionale, unionale ori naţionale, inclusiv pentru a asigura corelarea acestora, fără însă a aduce atingere prerogativelor conferite de lege autorităţilor, instituţiilor şi altor persoane juridice cu responsabilităţi privind pădurile şi/sau domeniul forestier.
    ART. 4
    (1) În vederea îndeplinirii obiectivului fundamental prevăzut la art. 2 alin. (1), Consiliul are următoarele atribuţii principale:
    a) identifică, colectează şi analizează informaţiile necesare în vederea îndeplinirii obiectivului fundamental, prin emiterea de propuneri, recomandări sau avize, după caz;
    b) înaintează autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură propuneri, recomandări şi opinii consultative, contribuind la elaborarea strategiei privind pădurile, a planului naţional de acţiune privind pădurile şi sectorul forestier, precum şi a altor politici sectoriale sau conexe domeniului;
    c) monitorizează implementarea măsurilor strategice stabilite în cuprinsul strategiei şi planului naţional de acţiune în ceea ce priveşte pădurile şi sectorul forestier, precum şi a altor politici, strategii şi documente cu caracter programatic, propunând inclusiv mecanisme de monitorizare atât a măsurilor, cât şi a modalităţii de atingere a rezultatelor;
    d) susţine o guvernanţă forestieră responsabilă prin consultarea tuturor factorilor interesaţi în realizarea gestionării durabile a pădurilor, în vederea consolidării contribuţiei pădurilor la implementarea agendei globale de dezvoltare durabilă post2020, sprijină eforturile de consolidare atât a guvernanţei forestiere, cât şi a angajamentelor politice asumate pentru îndeplinirea acestor obiective;
    e) elaborează rapoarte periodice de monitorizare şi evaluare cu privire la politicile publice iniţiate şi implementate de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, precum şi de către alte ministere, în colaborare cu structurile specializate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, precum şi cu structurile specializate ale celorlalte ministere, alte organizaţii şi organisme din mediul privat, neguvernamental, din mediul academic/de învăţământ, de cercetare/dezvoltare/inovare şi altele similare;
    f) solicită, în condiţiile legii, informaţiile necesare structurilor şi departamentelor de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură sau structurilor teritoriale ale acesteia, instituţiilor de învăţământ superior, mediului academic, autorităţilor administraţiei publice locale, inclusiv celor care au atribuţii în domeniul silvic, precum şi organizaţiilor neguvernamentale, operatorilor economici, altor persoane de drept public şi privat de profil din România, Uniunea Europeană şi străinătate, în scopul creării unui cadru favorabil dezvoltării şi gestionării durabile a pădurilor şi a sectorului forestier în ansamblul său, inclusiv prin promovarea programelor de certificare;
    g) furnizează opinii consultative justificate, la solicitarea conducerii autorităţii publice centrale care răspunde de păduri, în chestiunile în care este consultat sau pentru care este invitat să îşi pronunţe opinia avizată;
    h) informează conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, Guvernul şi opinia publică în principal cu privire la modul în care autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură implementează strategia şi planurile de acţiune relevante şi în secundar cu privire la obiectivele şi acţiunile Consiliului, măsurile propuse şi adoptate, precum şi orice alte subiecte relevante privind dezvoltarea şi gestionarea durabilă a pădurilor şi a sectorului forestier naţional aflate în aria sa de competenţă.
    (2) În scopul îndeplinirii în condiţii optime a atribuţiilor obligatorii prevăzute la alin. (1), Consiliul exercită, după caz, responsabilităţile şi atribuţiile opţionale prevăzute în cuprinsul anexei nr. 1 la prezentul regulament.
    (3) Totodată, în exercitarea atribuţiilor stabilite la alin. (1), Consiliul monitorizează modul în care se asigură respectarea şi, după caz, luarea măsurilor necesare punerii în aplicare a directivelor, regulamentelor, deciziilor, recomandărilor, orientărilor, ghidurilor şi a altor acte cu caracter legislativ sau politic emise în domeniul forestier, adoptate la nivelul Uniunii Europene şi la nivel internaţional.
    (4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. f), Consiliul adoptă măsurile necesare în vederea asigurării confidenţialităţii informaţiilor primite, după caz.
    (5) Consiliul transmite, ori de câte ori este cazul, autorităţii publice centrale care răspunde de păduri şi sectorul forestier informaţiile relevante necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor acesteia.
    ART. 5
    (1) În îndeplinirea atribuţiilor principale prevăzute la art. 4 alin. (1) Consiliul are dreptul să emită:
    a) avize cu caracter consultativ cu privire la politicile, strategiile, alte acte cu caracter programatic, în urma solicitării autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, din oficiu, precum şi la propunerea persoanelor fizice şi juridice, de drept public şi privat, interesate şi/sau active în domeniul pădurilor şi al sectorului forestier;
    b) recomandări şi propuneri, la solicitare sau din oficiu, cu privire la politicile, strategiile, alte acte cu caracter programatic şi acte normative adoptate sau care se află în curs de elaborare, revizuire, adoptare şi/sau implementare, la nivel naţional, unional şi internaţional, privind domeniul pădurilor şi al sectorului forestier, în domenii conexe, precum şi cu privire la tehnologii noi şi curate, inovare, cercetare, educaţie şi alte domenii similare;
    c) avertizări, din oficiu, adresate autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură ori de câte ori identifică un risc sectorial semnificativ, cu transmiterea concomitentă a setului de măsuri recomandate pentru diminuarea şi eliminarea acestui risc;
    d) opinii consultative, la solicitarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură sau a diferitelor persoane juridice de drept public ori privat care au activităţi privind pădurile şi sectorul forestier, vizând chestiuni punctuale.
    (2) În vederea emiterii avizelor, recomandărilor, propunerilor, avertizărilor şi a opiniilor consultative, fiecare politică, strategie sau document cu caracter programatic ce intră sub incidenţa prevederilor art. 4 alin. (1) este supus analizei atât în plen, cât şi de către fiecare membru în parte, într-un interval de timp ce se stabileşte, de la caz la caz, în cadrul primei întruniri în care este prezentat respectivul document cu caracter programatic.
    (3) Comentariile, sugestiile, propunerile, observaţiile fiecărui membru, precum şi propunerile privind obţinerea unor puncte de vedere/soluţii tehnice suplimentare, după caz, formulate de către experţi, specialişti sau alţi profesionişti din domeniul forestier invitaţi, potrivit art. 8 alin. (1), ori de către grupurile de lucru constituite ad-hoc, potrivit art. 7 alin. (4), se aprobă în conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament.
    (4) Avizele, recomandările, propunerile, avertizările şi opiniile consultative sunt întocmite de către Secretariatul tehnic permanent şi semnate de către preşedinte/vicepreşedinte, pe baza conţinutului proceselor-verbale ale întrunirilor, aprobate de către Consiliu şi însuşite de către membrii Consiliului.
    ART. 6
    (1) Avizul, emis pentru fiecare politică, strategie sau document cu caracter programatic supus analizei potrivit art. 5 alin. (1) lit. a), poate fi după cum urmează:
    a) aviz favorabil - în cazul în care politica, strategia sau documentul cu caracter programatic îndeplineşte condiţiile privind contribuţia la dezvoltarea şi gestionarea durabilă a pădurilor şi sectorului forestier naţional;
    b) aviz favorabil condiţionat - în cazul în care politica, strategia sau documentul cu caracter programatic îndeplineşte parţial condiţiile privind contribuţia la dezvoltarea şi gestionarea durabilă a pădurilor şi sectorului forestier naţional;
    c) aviz nefavorabil cu recomandări - în cazul în care politica, strategia sau documentul cu caracter programatic nu îndeplineşte condiţiile privind contribuţia la dezvoltarea şi gestionarea durabilă a pădurilor şi sectorului forestier naţional, dar, prin adoptarea recomandărilor propuse, poate îndeplini aceste condiţii;
    d) aviz de respingere - în cazul în care politica, strategia sau documentul cu caracter programatic nu îndeplineşte condiţiile privind contribuţia la dezvoltarea şi gestionarea durabilă a pădurilor şi sectorului forestier naţional.
    (2) Avizele prevăzute la alin. (1) se emit în condiţiile prezentului regulament, fiind supuse aprobării în cadrul Consiliului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data desfăşurării şedinţei Consiliului.
    (3) Avizele prevăzute la alin. (1) se comunică autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 3 zile lucrătoare de la data prevăzută în alin. (2).

    CAP. II
    Organizarea şi componenţa Consiliului

    SECŢIUNEA 1
    Structura Consiliului

    ART. 7
    (1) Consiliul Naţional pentru Silvicultură are următoarea structură organizaţională:
    a) Consiliul, în ansamblul său;
    b) preşedintele Consiliului;
    c) Camere funcţionale, în număr de 3, respectiv Camera silvică tehnico-economică, Camera silvică de mediu şi Camera silvică socioculturală;
    d) Secretariatul tehnic permanent.
    (2) Consiliul în ansamblul său este responsabil cu adoptarea deciziilor prevăzute la art. 5 alin. (1).
    (3) Consiliul funcţionează în camerele funcţionale prevăzute la alin. (1) lit. c), în fiecare cameră participând numărul de membri prevăzuţi la art. 10 alin. (1).
    (4) Ori de câte ori consideră necesar, Consiliul constituie, adhoc şi pentru o perioadă limitată, grupuri de lucru specifice, alcătuite din cel puţin 3 experţi, specialişti ori alţi profesionişti din domeniul forestier, ce au responsabilitatea de a sprijini activitatea Consiliului în ansamblul său şi/sau activitatea uneia sau mai multor camere funcţionale în îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute de prezentul regulament.
    (5) Secretariatul tehnic permanent este asigurat de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Membrii Consiliului

    ART. 8
    (1) Consiliul în ansamblul său este format din totalitatea numărului de membri desemnaţi în condiţiile legii, care au rol deliberativ. În afară de membrii cu rol deliberativ, Consiliul poate invita, după caz, experţi, specialişti şi alţi profesionişti din domenii, în funcţie de nevoile identificate.
    (2) Procedura şi criteriile pentru desemnarea reprezentanţilor membrilor Consiliului Naţional pentru Silvicultură sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Preşedintele

    ART. 9
    (1) Lucrările Consiliului sunt conduse, alternativ, pentru o perioadă de câte 6 luni, de către un preşedinte de şedinţă, asistat de către un vicepreşedinte, care se nominalizează, prin rotaţie, de către membrii Consiliului.
    (2) Nominalizarea preşedintelui se comunică în scris secretariatului cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru desfăşurarea următoarei şedinţe.
    (3) Preşedintele Consiliului are următoarele atribuţii principale:
    a) convoacă, deschide, conduce şi suspendă şedinţele în plen ale Consiliului;
    b) la deschiderea şedinţelor verifică îndeplinirea condiţiilor de valabilitate privind întrunirea legală a Consiliului, respectiv pentru adoptarea deciziilor;
    c) aduce la cunoştinţa Consiliului ordinea de zi, pe care o supune aprobării;
    d) supune aprobării Consiliului procesul-verbal al şedinţei;
    e) asigură buna desfăşurare a şedinţelor, conduce dezbaterile, dă cuvântul, adresează întrebările, supune hotărârii Consiliului avizele, recomandările, propunerile, avertizările şi opiniile consultative potrivit art. 5 alin. (1), anunţă rezultatele voturilor;
    f) transmite în scris fiecărei camere ordinea de zi cu subiectele ce urmează a fi supuse dezbaterilor în Camere, stabilind un termen care să nu depăşească 30 de zile de la data comunicării subiectelor;
    g) transmite în scris data organizării dezbaterilor în plen, pentru listele de subiecte analizate în cadrul fiecărei camere în parte, stabilind totodată şi perioada de armonizare a punctelor de vedere rezultate în urma dezbaterilor din camere;
    h) transmite în scris Secretariatului tehnic permanent sarcinile stabilite de Consiliu, în vederea aducerii acestora la îndeplinire;
    i) semnează deciziile Consiliului, care rezultă din procesele-verbale de şedinţă aprobate de către Consiliu şi care urmează să fie comunicate de Secretariatul tehnic permanent persoanelor fizice şi juridice interesate;
    j) dispune măsuri pentru ca toate sarcinile, documentele şi deciziile stabilite de Consiliu să fie adoptate în conformitate cu prevederile legale;
    k) dispune măsuri pentru elaborarea şi implementarea sistemului de raportare cu privire la activitatea pe care o desfăşoară Consiliul;
    l) ia orice altă măsură necesară bunei desfăşurări a activităţii Consiliului.
    (4) În absenţa preşedintelui, atribuţiile acestuia sunt preluate de către vicepreşedintele de şedinţă.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Camera silvică tehnico-economică, Camera silvică de mediu şi Camera silvică socioculturală

    ART. 10
    (1) Consiliul Naţional al Silviculturii se constituie dintr-un număr de 11 (unsprezece) membri, care au rol deliberativ, şi funcţionează după cum urmează:
    a) 5 membri care funcţionează în cadrul Camerei silvice tehnicoeconomice;
    b) 3 membri care funcţionează în cadrul Camerei silvice de mediu;
    c) 3 membri care funcţionează în cadrul Camerei silvice socioculturale.
    (2) Selecţia şi desemnarea membrilor în fiecare dintre cele 3 camere se realizează conform procedurii prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament, ţinând cont de pregătirea şi expertiza profesională a fiecărui candidat, dar care să se încadreze în specificul fiecărei camere.
    (3) Lucrările şi dezbaterile conform atribuţiilor stabilite potrivit prezentului regulament se realizează în cadrul fiecărei camere în parte, timp de maximum 3 săptămâni, sau în perioada stabilită de către preşedintele Consiliului.
    (4) Dezbaterile în camere nu ţin loc de dezbateri în plen ale subiectelor supuse analizei Consiliului. Pentru situaţii urgente, preşedintele poate decide cumularea perioadei stabilite pentru dezbaterile în camere cu perioada stabilită pentru dezbaterile în plen ori le poate ajusta în vederea îndeplinirii termenului.
    (5) Regulile de desemnare a membrilor Consiliului asigură prezenţa obligatorie în Consiliu a cel puţin unui membru cu studii juridice, a unui membru cu studii economice şi a unui membru cu studii privind exploatarea, prelucrarea primară sau industrializarea lemnului, conform procedurii prevăzute de prezentul regulament.
    (6) Regulile de desemnare a membrilor Consiliului urmăresc prezenţa în pondere majoritară, dar nu exclusivă, a membrilor cu studii de silvicultură şi experienţă practică în domeniu.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Secretariatul tehnic permanent

    ART. 11
    (1) Secretariatul tehnic permanent are drept responsabilitate principală îndeplinirea sarcinilor şi responsabilităţilor stabilite de Consiliu privind colectarea, analizarea şi raportarea informaţiilor necesare în vederea executării atribuţiilor Consiliului, precum şi transmiterea deciziilor şi a altor comunicări către părţile interesate.
    (2) Personalul Secretariatului tehnic permanent este stabilit prin decizie a conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
    (3) Sediul Secretariatului tehnic permanent se stabileşte prin decizie a conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
    (4) Secretariatul tehnic permanent are următoarele atribuţii principale:
    a) pune la dispoziţia Consiliului documentele necesare, în vederea adoptării deciziilor prevăzute la art. 5 alin. (1);
    b) menţine contactul permanent şi asigură schimbul de informaţii cu toţi membrii cu rol deliberativ şi/sau cu experţii, specialiştii ori alţi profesionişti, respectiv cu grupurile de lucru constituite ad-hoc, după caz, conform îndrumărilor primite de la preşedinte şi/sau vicepreşedinte, pentru buna desfăşurare a activităţii Consiliului;
    c) participă, fără drept de vot, la întrunirile Consiliului;
    d) are acces, în numele şi cu acordul Consiliului, la informaţiile privind pădurile, sectorul forestier şi mediul deţinute de sau pentru orice autoritate publică, la informaţiile privind pădurile, sectorul forestier şi mediul deţinute de instituţii publice, operatori economici şi alte persoane juridice de drept public sau privat, potrivit legii;
    e) pregăteşte corespondenţa legată de activitatea curentă a Consiliului, în conformitate cu deciziile luate de acesta şi transmise de preşedinte şi/sau vicepreşedinte;
    f) răspunde întrebărilor sau solicitărilor persoanelor interesate în orice problemă care face obiectul atribuţiilor Consiliului;
    g) asigură pregătirea şi organizarea şedinţelor de lucru ale Consiliului, precum şi a altor activităţi iniţiate de Consiliu;
    h) asigură întocmirea proceselor-verbale ale fiecărei şedinţe de lucru;
    i) asigură comunicarea informaţiilor cu privire la ordinea de zi a şedinţelor Consiliului către membrii acestuia, la termenele stabilite, astfel încât aceştia să aibă timpul necesar pentru analiză şi formularea de comentarii sau recomandări pe marginea documentelor supuse analizei Consiliului;
    j) întreţine şi actualizează permanent instrumentele de diseminare a informaţiilor aflate la dispoziţia Consiliului, inclusiv pagina/secţiunea de internet sau alte mijloace de comunicare în masă.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Desemnarea membrilor Consiliului

    ART. 12
    (1) Procedura de desemnare a membrilor Consiliului se iniţiază în termen de 30 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, cu respectarea procedurilor, termenilor de referinţă şi a criteriilor prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament.
    (2) Desemnarea membrilor prevăzuţi la alin. (1) se realizează ţinând cont de expertiza specifică a fiecăruia, prin raportare la responsabilităţile stabilite în sarcina Consiliului şi a camerei în care va activa, potrivit prezentului regulament.
    (3) Desemnările prevăzute la alin. (1) sunt transmise autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în original, de către Comisia de selecţie a candidaturilor stabilită potrivit dispoziţiilor cuprinse în anexa nr. 2 la prezentul regulament.
    ART. 13
    (1) Membrii Consiliului sunt desemnaţi pentru un mandat de maximum 4 ani. Mandatul lor se poate prelungi, o singură dată, în condiţiile legii.
    (2) Cu 30 de zile înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (1), în vederea ocupării posturilor astfel vacantate, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură iniţiază procedura de desemnare pentru un nou mandat al membrului/membrilor Consiliului.
    (3) Calitatea de membru al Consiliului încetează, în timpul mandatului, numai la solicitarea scrisă din partea membrului sau la propunerea conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
    ART. 14
    Un membru al Consiliului îşi pierde de drept această calitate în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) prin retragere, membrul Consiliului în cauză având obligaţia de a comunica solicitarea de retragere, în scris, cu cel puţin 30 de zile înainte de data retragerii;
    b) prin revocare, în situaţia în care membrul în cauză ocupă o funcţie de demnitate sau autoritate publică, prin alegere sau numire, precum şi pe toată durata executării contractului de management încheiat cu oricare dintre regiile autonome aflate în subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură ori a Guvernului;
    c) prin revocare, în situaţia în care se stabileşte că nu a declarat o situaţie de conflict de interese sau a fost condamnat pentru fapte din domeniul de interes ce face obiectul regulamentului;
    d) prin revocare, în situaţia în care se stabileşte că nu a respectat confidenţialitatea privind documentele, dezbaterile, avizele sau alte acte şi informaţii, în conformitate cu prevederile acestui regulament şi ale legislaţiei relevante, după caz;
    e) prin revocare, în situaţia în care se stabilesc grave şi repetate încălcări ale regulilor de conduită prevăzute de prezentul regulament;
    f) în caz de deces.
    ART. 15
    Absenţa unui membru în Consiliu la 3 şedinţe consecutive, în lipsa unei temeinice justificări, atrage excluderea sa, urmând ca autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în termen de 10 zile lucrătoare, să iniţieze o nouă procedură de desemnare a membrului Consiliului, pentru poziţia rămasă vacantă, respectiv, după caz, pentru poziţiile rămase vacante.
    ART. 16
    Membrii Consiliului au următoarele drepturi şi obligaţii:
    a) de a participa la întrunirile şi activităţile desfăşurate de Consiliu;
    b) de a participa la dezbaterile privind emiterea deciziilor prevăzute la art. 5 alin. (1), precum şi la dezbaterile ce privesc desfăşurarea activităţii Consiliului;
    c) de a vota adoptarea deciziilor Consiliului, având dreptul la un singur vot/membru;
    d) de a propune introducerea unor puncte pe ordinea de zi, înainte de întrunirea propriu-zisă; în situaţii de urgenţă, pot supune aprobării introducerea unor puncte pe ordinea de zi chiar şi în cursul desfăşurării întrunirii Consiliului;
    e) de a propune, motivat, participarea la întrunirile sau activităţile Consiliului a unor experţi, specialişti ori a altor profesionişti în domeniu;
    f) de a propune, motivat, constituirea şi/sau coordonarea/ participarea la grupurile de lucru pe tematici specifice;
    g) de a se consemna în procesul-verbal al şedinţei toate punctele de vedere emise cu privire la subiectele ce au făcut obiectul discuţiilor şi dezbaterilor în cadrul şedinţei respective;
    h) să acţioneze cu maximă diligenţă şi profesionalism în realizarea activităţilor ce fac obiectul de activitate al Consiliului şi/sau camerei, după caz;
    i) să acţioneze pe principii de transparenţă, integritate, imparţialitate şi independenţă faţă de persoane juridice de drept public sau privat care acţionează în domeniul forestier, cu evitarea situaţiilor de incompatibilitate ori conflict de interes;
    j) să promoveze interesul statului român în gestionarea durabilă a capitalului natural oferit de pădure şi ecosistemele asociate, în contextul tranziţiei către o economie verde.
    ART. 17
    (1) Experţii, specialiştii şi alţi profesionişti în domeniu, invitaţi de către membrii Consiliului să îşi prezinte opinia motivată cu privire la chestiuni punctuale, în mod individual ori în cadrul grupurilor de lucru constituite ad-hoc, au dreptul de a-şi expune şi argumenta public opinia, în plen şi/sau în şedinţa camerei în care au fost invitaţi.
    (2) La participarea la şedinţele de lucru sau dezbaterile publice, precum şi la sesiunile de lucru în plen sau în camere, experţii, specialiştii şi alţi profesionişti în domeniu invitaţi conform art. 7 alin. (4) şi art. 8 alin. (1) au obligaţia de a respecta normele prevăzute în codul de conduită al Consiliului.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului

    ART. 18
    (1) Consiliul îşi desfăşoară activitatea prin şedinţe de lucru sau dezbateri publice, la sediul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
    (2) Consiliul se întruneşte la solicitarea conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, a preşedintelui sau a unei treimi din membri, ori de câte ori este necesar şi cel puţin trimestrial.
    (3) Locul de desfăşurare a şedinţei de lucru, data şi ordinea de zi a şedinţei Consiliului se comunică în scris fiecărui membru, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte, prin grija Secretariatului tehnic permanent. Locul de desfăşurare a şedinţelor de lucru se stabileşte, de regulă, de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, la sediul acesteia.
    (4) Secretariatul tehnic permanent al Consiliului are obligaţia de a transmite fiecărui membru, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte, documentele care urmează să fie supuse dezbaterii.
    ART. 19
    (1) Şedinţele Consiliului sunt legal constituite şi se pot desfăşura numai în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din totalul membrilor, iar deciziile se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi.
    (2) Fiecare membru al Consiliului are dreptul la un singur vot.
    (3) În baza unei înştiinţări prealabile, membrii Consiliului care nu pot participa îşi pot exprima votul cu anticipaţie, acesta putând fi transmis Secretariatului tehnic permanent al Consiliului prin fax sau prin intermediul poştei electronice.
    (4) În situaţii excepţionale, care presupun analiza în regim de urgenţă şi care nu permit convocarea Consiliului în condiţiile prevăzute la art. 18, la solicitarea conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, membrii Consiliului îşi pot exprima votul, care poate fi transmis Secretariatului tehnic permanent al Consiliului prin fax sau prin intermediul poştei electronice.
    ART. 20
    (1) Experţii, specialiştii sau alţi profesionişti din domeniul forestier pot participa la întrunirile Consiliului, în baza unei aprobări speciale, eliberate în prealabil de către preşedintele Consiliului.
    (2) În cazul în care prezenţa unui expert, specialist sau alt profesionist din domeniul forestier ori a unui grup al acestora constituit ad-hoc este solicitată de către Consiliu, aprobarea se realizează din oficiu, odată cu solicitarea participării.
    (3) În cazul în care o persoană juridică de drept public sau privat, cu sau fără scop patrimonial, doreşte să participe ca observator la întrunirile Consiliului, aceasta va solicita aprobarea printr-o cerere expresă adresată preşedintelui Consiliului şi depusă la Secretariatul tehnic permanent; în cazul aprobării, aprobarea se eliberează în termen de cel mult 3 zile de la solicitare.
    (4) Consiliul poate refuza acordarea aprobării numai pentru motive temeinic întemeiate, ce vor fi comunicate solicitantului.
    (5) Odată eliberată aprobarea, aceasta este valabilă pentru o perioadă de 2 ani de la data eliberării.
    ART. 21
    (1) Şedinţele de lucru ale Consiliului sunt conduse de către preşedintele Consiliului, respectiv, după caz, de vicepreşedintele acestuia.
    (2) Ordinea de zi a unei şedinţe cuprinde cel puţin următoarele:
    a) stabilirea prezenţei membrilor şi a cvorumului necesar luării deciziilor;
    b) aprobarea ordinii de zi de către membrii prezenţi;
    c) aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare;
    d) examinarea documentelor aflate în dezbatere, precum şi a documentelor elaborate de grupurile de lucru, în vederea adoptării unei decizii din cele prevăzute la art. 5 alin. (1) din prezentul regulament;
    e) prezentarea şi dezbaterea punctelor de vedere proprii ale fiecărui membru reprezentat în Consiliu;
    f) examinarea eventualelor puncte suplimentare înscrise pe ordinea de zi la propunerea membrilor Consiliului ori a Secretariatului tehnic permanent, după caz;
    g) diverse.
    ART. 22
    (1) Hotărârile şi deciziile adoptate de către membrii Consiliului se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se semnează de către membrii participanţi şi este redactat prin grija Secretariatului tehnic permanent.
    (2) Procesele-verbale menţionează, după caz, opiniile exprimate de către experţii, specialiştii şi alţi profesionişti din domeniu, respectiv concluziile grupurilor de lucru ad-hoc constituite şi, acolo unde este cazul, punctele de vedere ale persoanelor juridice de drept public sau privat, cu sau fără scop patrimonial, cu rol de observator.
    (3) Procesele-verbale ale fiecărei şedinţe sunt puse la dispoziţia persoanelor fizice şi juridice interesate pentru consultare în condiţiile legii, inclusiv prin publicarea la adresa de internet dedicată activităţii Consiliului.
    (4) Dezbaterile, deciziile şi procesele-verbale ale Consiliului se consemnează într-un registru special constituit.
    ART. 23
    (1) Procesele-verbale ale fiecărei şedinţe sunt semnate şi însuşite de către toţi membrii Consiliului şi sunt făcute publice pe website-ul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
    (2) Procesele-verbale prevăzute la art. 22 alin. (2) se contrasemnează suplimentar şi de către persoanele la care se face referire în cuprinsul art. 22 alin. (2).
    ART. 24
    (1) Consiliul poate decide constituirea de grupuri de lucru ad-hoc, formate din experţi, specialişti şi alţi profesionişti din domeniu conform art. 7 alin. (4), care pot fi împuternicite să examineze anumite probleme înainte de a fi supuse dezbaterilor în cadrul Consiliului.
    (2) Grupurile de lucru constituite ad-hoc aleg din rândul membrilor proprii un preşedinte şi 2 raportori. De asemenea, pot să solicite includerea în grupurile de lucru a unuia sau mai multor membri ai Consiliului.

    CAP. III
    Dispoziţii finale

    SECŢIUNEA 1
    Coordonarea Consiliului

    ART. 25
    Consiliul coordonează lucrările grupurilor de lucru constituite ad-hoc, propune metodologii, proceduri, ghiduri privind analiza/evaluarea politicilor, strategiilor, programelor, planurilor şi a altor documente cu caracter programatic ce fac obiectul activităţii Consiliului, precum şi în ceea ce priveşte implementarea acestora şi corelarea cu dispoziţiile de politici, legislaţie şi cu caracter instituţional relevante.
    ART. 26
    (1) Consiliul prezintă către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, până la data de 30 iunie a anului următor, raportul anual şi, la solicitare, către Guvernul ori Parlamentul României. Raportul se publică pe adresa de internet a Consiliului.
    (2) Consiliul poate prezenta şi rapoarte specifice, cu ocazia întrunirilor sale, cu privire la fiecare subiect dezbătut în cadrul şedinţelor sale, cu privire la fiecare subiect supus analizei în cadrul grupurilor de lucru sau, după caz, poate alcătui situaţii cu privire la progresul realizat în vederea realizării atribuţiilor stabilite la art. 4 sau, după caz, în anexa nr. 2 la prezentul regulament.
    (3) Consiliul poate prezenta şi rapoarte specifice, la solicitarea persoanelor juridice de drept public sau privat, cu sau fără scop patrimonial, în legătură cu domeniul său de competenţă.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Arhivarea documentelor

    ART. 27
    (1) Secretariatul tehnic permanent al Consiliului asigură arhivarea documentelor primite, a copiilor convocărilor, a rapoartelor elaborate, provizorii şi finale, a rapoartelor de experţi, a avizelor şi altor decizii emise de Consiliu conform art. 5 alin. (1) din prezentul regulament, a altor documente ce au fost utilizate în vederea bunei desfăşurări a activităţii Consiliului, potrivit legii.
    (2) Documentele stabilite ca beneficiind de regimul juridic de acces special ori de confidenţialitate sunt arhivate separat, într-un singur exemplar, de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, cu respectarea protocolului şi a prevederilor regulamentelor interne şi ale legislaţiei specifice aplicabile.
    (3) Accesul la documentele reglementate de alin. (2) se realizează cu respectarea regulamentelor interne şi a legislaţiei specifice aplicabile.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Informarea publicului şi transparenţă

    ART. 28
    (1) Consiliul, prin intermediul Secretariatului tehnic permanent, asigură informarea publicului cu privire la activitatea desfăşurată, prin publicarea pe adresa de internet specifică a informaţiilor, datelor şi documentelor prevăzute de dispoziţiile prezentului regulament, în condiţiile legii.
    (2) Secretariatul tehnic permanent asigură îndeplinirea prevederilor privind accesul la informaţia privind pădurile şi sectorul forestier, participarea publicului la luarea deciziilor în ceea ce priveşte pădurile şi sectorul forestier, precum şi, după caz, accesul la justiţie, cu precădere în domeniul specific de activitate a Consiliului.
    (3) Prin excepţie de la alineatele precedente, recomandările şi/sau avertizările emise nu se publică în cazul în care publicarea acestora ar putea aduce prejudicii grave dezvoltării şi gestionării durabile a pădurilor, stabilităţii sectorului forestier naţional şi dacă se află în legătură cu siguranţa naţională, în condiţiile legii.
    (4) Informaţiile cu regim special de confidenţialitate sau protecţie primite de Consiliu vor fi utilizate exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor acestuia, în condiţiile legii.
    (5) Consiliul poate emite comunicate de presă privind deciziile prevăzute la art. 5 alin. (1) din prezentul regulament, cu referire la motivele care au stat la baza adoptării acestor decizii, adoptarea acestora, precum şi cu privire la orice alte informaţii şi materiale, cuprinzând informaţii de interes public, ce intră în sfera de activitate a Consiliului.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Operaţionalizarea Consiliului

    ART. 29
    Operaţionalizarea Consiliului se asigură în maximum 90 de zile de la publicarea prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 30
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament


    ANEXA 1
    la regulament


          Responsabilităţile şi atribuţiile opţionale ale Consiliului

    Responsabilităţile şi atribuţiile opţionale ale Consiliului sunt următoarele:
    a) identifică şi analizează subiecte de politici emergente şi tehnologii şi abordări inovatoare, propune sau solicită, după caz, promovarea şi adoptarea de măsuri eficiente, unitare şi integrate şi politici publice care să prezinte soluţii viabile la problemele reale cu care se confruntă pădurile şi sectorul forestier şi asigură monitorizarea implementării acestora;
    b) identifică şi înaintează autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură propunerile şi măsurile necesare pentru luarea în considerare a tuturor beneficiilor pe care le oferă pădurile, printr-o gestionare sinergică şi durabilă a pădurilor, având în vedere rolul esenţial în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin sechestrarea carbonului şi extinderea rezervoarelor de carbon, dar şi în procesul de adaptare la efectele schimbărilor climatice;
    c) identifică, analizează şi alege variantele de politici publice ce au ca rezultat obţinerea unei soluţii tehnice, instituţionale ori de altă natură pentru o problemă sau o serie de probleme apărute în cursul implementării politicilor publice sectoriale ce vizează pădurile şi sectorul forestier, direct sau indirect, cu parcurgerea cel puţin a următoarelor etape: identificarea şi fundamentarea etapelor, respectiv alegerea şi fundamentarea aprofundată a variantei de politici publice ce va fi recomandată autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură spre a fi implementată;
    d) solicită studii, cercetări şi analize care să furnizeze informaţii cu privire la: evoluţiile, priorităţile, tendinţele, bunele practici şi experienţele relevante, la nivel naţional, unional sau internaţional, cu privire la oportunitatea rezolvării unei anumite problematici, prezentarea variantelor, bugetul estimat pentru fiecare variantă în parte, impactul estimat al variantelor identificate (în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de mediu, economice, sociale şi culturale relevante), criteriile de evaluare a variantelor şi de alegere a aceleia care este recomandată spre implementare, planul de acţiune pentru varianta recomandată;
    e) urmăreşte şi propune măsuri, inclusiv prin emiterea de recomandări, privind implementarea obiectivelor, prevederilor şi recomandărilor adoptate la nivel unional şi promovate prin intermediul următoarelor politici, strategii şi documente cu caracter programatic ori legislativ, dar fără a se limita la: "O nouă strategie UE pentru păduri şi sectorul forestier", "Pachetul privind economia circulară", "Strategia privind bioeconomia", alte documente cu caracter forestier adoptate la nivel unional, precum şi orientările, deciziile, recomandările, instrucţiunile, ghidurile şi actele cu putere legislativă ale Uniunii Europene adoptate în domeniul pădurilor şi/sau cu privire la sectorul forestier;
    f) urmăreşte şi propune măsuri privind implementarea obiectivelor, prevederilor, recomandărilor şi deciziilor adoptate la nivel internaţional în domeniul pădurilor şi/sau cu privire la sectorul forestier în cadrul Conferinţei Ministeriale privind Pădurile (Forest Europe), Comitetului privind Silvicultură - Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (Food and Agriculture Organization of United Nations - FAO), Forumului Naţiunilor Unite privind Pădurile (United Nations Forum on Forests - UNFF), Uniunii Internaţionale privind Conservarea Naturii (International Union for Conservation of Nature - IUCN), Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite privind schimbările climatice (United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC);
    g) urmăreşte integrarea în şi/sau corelarea, după caz, a obiectivelor prevăzute în cadrul politicilor, strategiilor şi documentelor cu caracter programatic privind pădurile şi sectorul forestier cu cele prevăzute în strategia naţională pentru dezvoltare durabilă, precum şi cu strategiile sectoriale din alte domenii conexe domeniului forestier sau care privesc pădurile, precum, dar fără a se limita la: Strategia naţională privind schimbările climatice, Strategia naţională energetică şi Strategia naţională privind resursele regenerabile, cu precădere privind biomasa, Strategia naţională privind dezvoltarea zonei montane, Strategia naţională privind biodiversitatea;
    h) monitorizează politicile, strategiile şi legislaţia implementate de autorităţile publice cu responsabilităţi în ceea ce priveşte pădurile şi sectorul forestier, precum şi de către alte persoane juridice de drept public sau privat relevante, cu evidenţierea cel puţin a următoarelor elemente: modificările instituţionale care au survenit sau care sunt necesare, modificările asupra situaţiei grupurilor-ţintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât şi la finalizarea acesteia, costurile implementării, respectarea termenelor şi a conţinutului activităţilor din cadrul planului de acţiune, întârzierile în realizarea activităţilor, motivul producerii lor şi soluţii pentru remedierea situaţiei, pentru a nu afecta buna implementare a planului de acţiuni;
    i) analizează şi fundamentează propunerile iniţiatorilor naţionali ai documentelor menţionate şi propune măsurile necesare în vederea asigurării coerenţei şi abordării unitare şi integrate în procesul de elaborare şi de promovare a politicilor, strategiilor şi celorlalte acte normative care vizează gestionarea şi dezvoltarea durabilă a pădurilor şi a sectorului forestier naţional;
    j) analizează şi urmăreşte integrarea principiilor şi obiectivelor privind dezvoltarea durabilă în ceea ce priveşte gestionarea responsabilă a pădurilor şi sectorului forestier, promovate la nivel unional şi/sau internaţional, după caz, în cadrul tuturor politicilor naţionale, programelor, planurilor, strategiilor, şi analizează conformitatea acestora din urmă din punctul de vedere al dezvoltării durabile a pădurilor şi a sectorului forestier naţional;
    k) recomandă responsabilităţi specifice fiecărei autorităţi publice centrale şi/sau locale şi/sau instituţii publice, precum şi altor organisme de drept public sau privat cu competenţe în domeniul pădurilor şi în domeniul forestier, care elaborează documente ce au legătură cu implementarea corespunzătoare a strategiei privind pădurile, precum şi a altor politici, strategii şi documente cu caracter programatic sau normativ în ceea ce priveşte pădurile ori sectorul forestier naţional, pentru a asigura o abordare unitară şi coerentă în ceea ce priveşte pădurile şi sectorul forestier naţional;
    l)identifică şi promovează instrumentele şi mecanismele, inclusiv de natură financiară şi/sau din domeniul inovării şi noilor tehnologii, necesare implementării obiectivelor şi măsurilor prevăzute de strategia privind pădurile şi fundamentează propunerile privind îmbunătăţirea cadrului de politici, legislativ şi instituţional, în scopul implementării corespunzătoare a angajamentelor unionale şi internaţionale asumate de România în domeniul dezvoltării durabile a pădurilor şi a sectorului forestier naţional, inclusiv în ceea ce priveşte obligaţiile de raportare la nivel unional sau internaţional;
    m) urmăreşte dezvoltarea şi implementarea sistemului de evaluare, monitorizare şi revizuire a strategiei privind pădurile, precum şi a altor politici, strategii şi documente cu caracter programatic relevante, scop în care transmite autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură proiectul de metodologie privind colectarea, procesarea, agregarea şi prezentarea corespunzătoare a propunerilor de acţiuni necesare adaptării politicilor, strategiilor şi a documentelor cu caracter programatic menţionate;
    n) se implică activ, la solicitarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în negocierile privind identificarea şi alocarea de fonduri şi alte resurse financiare, inclusiv prin alocarea de stimulente de natură financiară, destinate protecţiei şi dezvoltării pădurilor şi a sectorului forestier naţional, indiferent de sursa de finanţare;
    o) identifică şi propune către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură lista de priorităţi pentru finanţare, ca urmare a subiectelor de politici emergente şi chestiunilor tehnice analizate, pentru identificarea de soluţii şi pentru acordarea de asistenţă tehnică şi de altă natură autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în realizarea atribuţiilor sale relevante;
    p) identifică, monitorizează şi evaluează riscurile sectoriale privind protecţia, conservarea şi dezvoltarea pădurilor, privind sectorul forestier în ansamblul său, instituţiile şi structurile sistemului forestier, relevante din punctul de vedere al riscului sectorial, şi propune acestor instituţii şi structuri măsurile necesare pentru evitarea, diminuarea sau combaterea efectelor producerii riscului respectiv. În sensul prezentului regulament, prin risc sectorial se înţelege riscul de perturbare a sectorului forestier naţional, ce poate genera consecinţe negative grave pentru piaţa internă şi economia reală. Toate categoriile de persoane fizice şi juridice active în sectorul forestier pot deveni relevante, din punct de vedere sectorial, într-o anumită măsură;
    q) efectuează analiza, sinteza şi prognoza fenomenelor social-economice, de mediu şi culturale privind pădurile şi sectorul forestier, în baza datelor primite din partea autorităţilor şi instituţiilor publice competente, precum şi a altor organisme de drept privat, stabileşte priorităţile, prezintă periodic informări autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, respectiv, la cerere, Guvernului, în legătură cu evoluţia acţiunilor propuse a fi adoptate şi puse în practică, şi face propuneri privind prevenirea oricăror acţiuni defavorabile protejării pădurilor şi, respectiv, sectorului forestier;
    r) cooperează pe plan intern şi internaţional cu federaţii, asociaţii, persoane juridice de drept public sau privat, organisme similare care funcţionează pe lângă autorităţile publice centrale responsabile pentru silvicultură din cadrul altor state membre şi/sau supranaţionale/internaţionale, în vederea corelării dezvoltării durabile a pădurilor şi a sectorului forestier naţional în cuprinsul statelor membre ale Uniunii Europene şi/sau la nivel internaţional;
    s) promovează schimbul de experienţă relevantă şi bune practici la nivel unional şi internaţional în contextul dezvoltării şi gestionării durabile a pădurilor şi a sectorului forestier naţional;
    t) asigură un dialog permanent intra- şi intersectorial cu privire la politicile referitoare la păduri şi la sectorul forestier naţional, inclusiv cu privire la implementarea acestora ori a noilor măsuri pe care autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură intenţionează să le propună/adopte/implementeze;
    u) monitorizează implementarea corespunzătoare a recomandărilor, avizelor, propunerilor, opiniilor consultative şi avertizărilor, precum şi a altor acte cu caracter de recomandare, emise de către Consiliu, în limitele responsabilităţilor sale, şi transmite autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură acţiuni remediu necesare;
    v) organizează sau participă la organizarea de dezbateri, seminare, conferinţe şi alte asemenea evenimente, inclusiv în colaborare cu reprezentanţii organismelor unionale şi internaţionale relevante, de drept public sau privat, precum şi instituţii şi institute unionale şi internaţionale de cercetare, dezvoltare, inovare relevante în domeniu;
    w) îndeplineşte rolul de platformă de comunicare pluridirecţională pentru dezvoltarea politicilor şi dialog, în scopul comunicării celor mai noi dezvoltări la nivel internaţional, unional şi naţional către cei interesaţi, pe baza principiilor schimbului de informaţii, al cooperării ştiinţifice, tehnologice, precum şi al promovării transparenţei, şi, totodată, colectează, analizează şi transmite autorităţilor şi instituţiilor publice relevante, la nivel local, regional, naţional, unional sau internaţional, după caz, preocupările, subiectele de interes, precum şi cunoştinţele şi experienţa acumulată la nivel local;
    x) colaborează la organizarea manifestărilor ştiinţifice, culturale şi de educaţie, a târgurilor, expoziţiilor, precum şi a altor activităţi cu caracter promoţional referitoare la domeniul gestionării durabile a pădurilor şi dezvoltarea sectorului forestier, pe plan intern, şi participă la astfel de acţiuni organizate pe plan extern;
    y) contribuie la producerea şi colectarea de date şi informaţii relevante, inclusiv de materiale cu caracter informativ-educativ privind dezvoltarea şi gestionarea durabilă a pădurilor şi a sectorului forestier, independent sau în colaborare cu instituţii din ţară şi străinătate, şi se implică în diseminarea acestora prin orice mijloc/mediu de comunicare în masă: broşuri, pliante, reviste, mass-media, on-line etc.;
    z) alte atribuţii care nu au fost menţionate, fiind însă necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii Consiliului.


    ANEXA 2
    la regulament

                            PROCEDURA ŞI CRITERIILE
        pentru desemnarea reprezentanţilor membrilor Consiliului Naţional
                             pentru Silvicultură

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezenta anexă stabileşte procedura de evaluare, selecţie şi desemnare a candidaţilor în vederea desemnării membrilor Consiliului Naţional pentru Silvicultură, precum şi liniile directoare privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de selecţie a candidaturilor şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, constituite în vederea desemnării membrilor Consiliului.

    CAP. II
    Procedura de selecţie şi desemnare a membrilor Consiliului Naţional pentru Silvicultură

    SECŢIUNEA 1
    Constituirea Consiliului - reguli generale

    ART. 2
    Consiliul Naţional pentru Silvicultură se constituie din 11 (unsprezece) membri, astfel:
    a) 9 (nouă) persoane cu pregătire de specialitate de lungă durată, absolvită cu licenţă în domeniul silviculturii, ecologiei/biologiei şi industriei lemnului, dintre care:
      (i) 7 persoane cu pregătire de specialitate de lungă durată, absolvită cu licenţă în domeniul silviculturii şi având experienţă practică relevantă de minimum 10 ani;
      (ii) 1 persoană cu pregătire de specialitate de lungă durată, absolvită cu licenţă în domeniul exploatării, prelucrării primare a lemnului şi industriei mobilei şi având experienţă practică relevantă de minimum 10 ani;
      (iii) 1 persoană cu pregătire de specialitate de lungă durată, absolvită cu licenţă în domeniul biologiei/ ecologiei şi având experienţă practică relevantă de minimum 10 ani;
    b) 1 persoană cu pregătire de specialitate de lungă durată, absolvită cu licenţă în domeniul economic şi având experienţă practică relevantă de minimum 10 ani;
    c) 1 persoană cu pregătire de specialitate de lungă durată, absolvită cu licenţă în domeniul juridic şi având experienţă practică relevantă de minimum 10 ani.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Constituirea, atribuţiile şi activităţile Comisiei de selecţie a candidaturilor, ale Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi ale secretariatului acestora

    ART. 3
    (1) Comisia de selecţie a candidaturilor se constituie din 13 membri nominalizaţi de către următoarele entităţi:
    a) 2 reprezentanţi ai persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite prin asocierea proprietarilor de păduri, persoane fizice şi/sau juridice, de drept public sau privat, precum şi asociaţii ale acestora;
    b) un reprezentant al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;
    c) un reprezentant al persoanelor juridice de drept public care asigură administrarea fondului forestier proprietate publică a statului;
    d) un reprezentant al persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite prin asocierea persoanelor juridice care asigură administrarea fondului forestier, altul decât cel prevăzut la lit. c);
    e) 3 reprezentanţi ai sectorului academic, de învăţământ superior şi de cercetare din sectorul forestier;
    f) un reprezentant al persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial din domeniul exploatării şi prelucrării primare a lemnului;
    g) un reprezentant al persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial din domeniul industriei lemnului şi a mobilei;
    h) un reprezentant al persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial din domeniul proiectării şi elaborării amenajamentelor silvice, îmbunătăţirilor funciare precum şi alte servicii silvice;
    i) 2 reprezentanţi ai persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial din domeniul protecţiei mediului, ariilor naturale protejate şi pădurilor, care desfăşoară activităţi privind pădurile şi resursele acestora.
    (2) Membrii Comisiei de selecţie a candidaturilor sunt desemnaţi cu condiţia îndeplinirii cumulative a următoarelor criterii:
    a) să fi exercitat minimum 10 ani activitate profesională în legătură cu domeniul pădurilor şi sectorului forestier;
    b) să facă dovada că au participat în grupuri de lucru pentru elaborarea şi promovarea politicilor şi legislaţiei relevante în domeniul pădurilor şi sectorul forestier, precum şi în domenii conexe, precum protecţia mediului, schimbări climatice, arii naturale protejate, prin declaraţie pe propria răspundere.
    (3) Propunerile privind nominalizarea membrilor Comisiei de selecţie a candidaturilor se transmit de către entităţile prevăzute la alin. (1) autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în scris, prin adresă scrisă, fax sau e-mail, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, conform informaţiilor şi instrucţiunilor în acest sens.
    (4) În situaţia în care autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură primeşte, în termenul legal, pentru categoriile menţionate în cuprinsul alin. (1), mai multe nominalizări decât numărul prevăzut pentru fiecare categorie în parte, organizează o mediere, în termen de maximum 5 zile, între entităţile care au drept de nominalizare, pentru fiecare categorie în parte, în vederea desemnării numărului de membri stabilit la alin. (1).
    (5) Rezultatele medierilor organizate potrivit alin. (4) se consemnează în procese-verbale contrasemnate de către toţi participanţii şi se publică pe website-ul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
    (6) În situaţia în care autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură nu primeşte în termenul stabilit la alin. (3) propuneri pentru oricare dintre categoriile menţionate la alin. (1) sau, după caz, nu se ajunge la un rezultat comun în cadrul medierilor organizate potrivit alin. (4) în cazul cel puţin al unei categorii, categoria respectivă se consideră nereprezentată în vederea desemnării membrilor Consiliului.
    (7) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură publică pe website-ul propriu lista conţinând propunerile de nominalizare în termen de 3 zile de la data încheierii termenului stabilit la alin. (3) şi trimite, după caz, invitaţii privind organizarea medierii privind desemnarea membrilor Comisiei de selecţie a candidaturilor în numărul stabilit în cuprinsul alin. (1).
    (8) În termen de 3 zile de la data îndeplinirii termenului prevăzut la alin. (3), respectiv, după caz, la alin. (4), autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură publică pe website-ul propriu lista cuprinzând membrii Comisiei de selecţie a candidaturilor.
    (9) Componenţa Comisiei de selecţie a candidaturilor se actualizează la fiecare 2 ani de la constituire, cu respectarea procedurii prevăzute în alineatele precedente.
    ART. 4
    Atribuţiile şi activităţile Comisiei de selecţie a candidaturilor sunt cel puţin următoarele:
    a) stabilirea criteriilor de evaluare şi de selecţie, a condiţiilor de participare, precum şi a conţinutului anunţului de începere a procedurii de desemnare a membrilor Consiliului, în termen de 30 de zile de la constituire;
    b) trimiterea spre avizare a criteriilor de evaluare şi de selecţie, a condiţiilor de participare, precum şi a conţinutului anunţului de începere a procedurii de desemnare către conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;
    c) redactarea şi publicarea anunţului de începere a procedurii de desemnare a membrilor Consiliului, în termen de 10 zile de la avizare;
    d) înregistrarea dosarelor de candidatură;
    e) analiza dosarelor depuse de către candidaţi;
    f) selectarea membrilor Consiliului;
    g) completarea, redactarea, semnarea şi publicarea proceselor-verbale de selecţie a candidaţilor.
    ART. 5
    (1) Persoanele fizice cu cetăţenie română, care depun dosare de candidatură pentru desemnarea membrilor Consiliului, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:
    a) să fie licenţiate în unul dintre următoarele domenii: silvicultură, exploatarea, prelucrarea primară sau industrializarea lemnului, ecologie/biologie, economie sau juridic;
    b) să aibă minimum 10 ani experienţă în activitate profesională în domeniul absolvirii studiilor de licenţă;
    c) să facă dovada că au participat în grupuri de lucru la elaborarea şi promovarea politicilor şi legislaţiei relevante în domeniul pădurilor şi sectorului forestier, precum şi în domenii conexe, precum protecţia mediului, schimbări climatice, prin declaraţie pe propria răspundere;
    d) să fie fluente în cel puţin o limbă de largă circulaţie internaţională; cunoaşterea la acelaşi nivel de fluenţă a cel puţin unei alte limbi de largă circulaţie internaţională constituie un bonus.
    (2) Dosarele de candidatură se depun la registratura autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în termen de maximum 30 zile de la data publicării anunţului de începere a procedurii de desemnare şi cuprind următoarele documente:
    a) cerere de înscriere;
    b) copia actului de identitate;
    c) copii ale diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
    d) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe/documente justificative care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor;
    e) curriculum vitae în format Europass;
    f) declaraţie pe propria răspundere că respectă regulile de evitare a conflictului de interese;
    g) declaraţie pe propria răspundere că nu a făcut poliţie politică, nu a fost retribuit de structurile de securitate şi informaţii înainte de 1990 şi nu are angajamente luate în faţa niciunei entităţi sau structuri de natură a-l subordona acesteia, în dauna libertăţii de decizie potrivit propriei conştiinţe;
    h) declaraţie pe propria răspundere că nu ocupă o funcţie publică de autoritate sau de demnitate publică şi nici nu se află în exercitarea unui contract de management încheiat cu o regie autonomă aflată în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;
    i) declaraţie pe propria răspundere că nu exercită o funcţie de conducere în cadrul unui partid politic;
    j) cazier judiciar din care să rezulte că nu a fost condamnat penal;
    k) adeverinţă medicală care să ateste că persoana este aptă din punct de vedere medical;
    l) scrisoarea de intenţie, de maximum 5 pagini, format A4, scrise cu font Times New Roman 12, spaţiere la 1,5 rânduri, care să cuprindă cel puţin următoarele:
      (i) propuneri de măsuri strategice şi acţiuni prioritare, aplicând principiile de management durabil al pădurilor şi sectorului forestier;
      (ii) propuneri de reformă a sectorului forestier şi a domeniului pădurilor, în ansamblu;
    m) câte două scrisori de recomandare semnate de către reprezentanţii legali ai persoanelor juridice de drept public sau privat, prevăzuţi la art. 3 alin. (1) din cuprinsul prezentei anexe.
    (3) Aceeaşi persoană juridică de drept public sau privat, cu sau fără scop patrimonial, care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) din prezenta anexă, are dreptul de a semna scrisori de recomandare pentru 2 sau mai mulţi candidaţi pentru poziţia de membru în cadrul Consiliului.
    (4) Un candidat poate prezenta scrisori de recomandare din partea persoanelor juridice de drept public sau privat, cu sau fără scop patrimonial, menţionate la art. 3 alin. (1), indiferent dacă a existat sau există o relaţie de natură contractuală ori de altă natură colaborativă cu respectiva persoană juridică.
    (5) Repartizarea candidaţilor selectaţi în fiecare dintre cele 3 camere se realizează ţinând cont de specificul expertizei acestora, în cadrul procedurii de selecţie.
    (6) Membrii Comisiei de selecţie a candidaturilor, respectiv ai Comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu îşi pot transmite propriile candidaturi pentru poziţia de membru în cadrul Consiliului.
    ART. 6
    (1) Analiza şi selecţia dosarelor de înscriere se realizează de către Comisia de selecţie a candidaturilor în termen de 10 zile de la data încheierii sesiunii de depunere.
    (2) Comisia de selecţie a candidaturilor evaluează conţinutul documentelor cuprinse în dosare şi stabileşte admiterea sau respingerea acestora. În cazul dosarelor respinse, comisia va motiva soluţia propusă.
    (3) Candidaţii ale căror dosare au fost admise sunt supuse evaluării Comisiei de selecţie a candidaturilor.
    (4) Rezultatul evaluării candidaturii persoanelor ale căror dosare au fost admise, sub forma unui clasament cuprinzând primele 13 poziţii ocupate în urma punctajului obţinut de către fiecare candidat în parte, se afişează la sediul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi pe website-ul acestei instituţii, în ziua următoare expirării termenului prevăzut la alin. (1).
    (5) Clasamentul prevăzut la alin. (4) cuprinde membrii Consiliului în număr de 11, selectaţi în ordine descrescătoare, la care se adaugă un număr de 2 membri supleanţi.
    (6) În situaţia în care, la prima sesiune de desemnare, nu se obţine punctajul minim şi/sau nu se completează numărul de membri prevăzut la art. 10 din regulament, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură organizează, în maximum 60 de zile de la data afişării rezultatelor finale pentru desemnarea membrilor Consiliului, o nouă procedură de desemnare a membrilor Consiliului pentru poziţiile rămase neocupate.
    (7) Punctajul minim obţinut de fiecare candidat în parte pentru a putea fi considerat "selectat" este de 70 de puncte dintrun total de 100 de puncte şi este calculat potrivit criteriilor de selecţie şi evaluare stabilite de către Comisia de selecţie a candidaturilor, potrivit art. 4 lit. a).
    (8) Cu titlu de excepţie, pe durata exercitării mandatului, Consiliul poate funcţiona în formula de minimum 7 membri, cu condiţia organizării, în termen de maximum 30 de zile de la vacantarea unei poziţii, a unei sesiuni de desemnare a membrilor Consiliului pentru completarea numărului de membri prevăzut la art. 10 din regulament.
    (9) În situaţia prevăzută la alin. (8), camerele Consiliului funcţionează după cum urmează: 5 membri - Camera silvică tehnico-economică şi, respectiv, câte un membru pentru Camera silvică de mediu şi Camera silvică socioculturală.
    ART. 7
    (1) Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot depune contestaţie în termen de două zile de la afişarea rezultatelor, la registratura autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
    (2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor va soluţiona eventualele contestaţii depuse în termen de 3 zile de la data înregistrării acestora.
    (3) Lista finală a membrilor Consiliului Naţional pentru Silvicultură, rezultată în urma soluţionării contestaţiilor, este afişată, prin grija secretariatului, la sediul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, precum şi pe website-ul acestei instituţii, în ziua următoare expirării termenului prevăzut la alin. (2).
    ART. 8
    (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie din 13 (treisprezece) membri, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1). Membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt desemnaţi de către persoanele juridice menţionate la art. 3 alin. (1) din prezenta anexă, astfel încât să difere de membrii Comisiei de selecţie a candidaturilor şi concomitent cu desemnarea membrilor Comisiei de selecţie a candidaturilor.
    (2) Membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor trebuie să îndeplinească prevederile art. 3 alin. (2), iar reprezentantul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură trebuie să fie absolvent de studii de lungă durată în domeniul ştiinţelor juridice.
    (3) Atribuţiile Comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt următoarele:
    a) convocarea comisiei se realizează de către preşedintele acesteia, prin secretariatul comisiei;
    b) analizarea contestaţiilor depuse;
    c) analizarea documentelor întocmite de către Comisia de selecţie a candidaturilor, în vederea soluţionării contestaţiilor;
    d) completarea, redactarea, semnarea şi publicarea proceselor-verbale aferente fiecărei etape de selecţie a candidaţilor, conform procedurii prevăzute de lege.
    ART. 9
    (1) Secretariatul Comisiei de selecţie a candidaturilor, respectiv al Comisiei de soluţionare a contestaţiilor este asigurat de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.
    (2) Atribuţiile secretariatului Comisiei de selecţie a candidaturilor şi al Comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt următoarele:
    a) convocarea celor două comisii, ca urmare a deciziei preşedinţilor;
    b) preluarea de la registratura autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură a dosarelor depuse;
    c) redactarea proceselor-verbale de evaluare şi selecţie a dosarelor;
    d) afişarea rezultatelor evaluării şi selecţiei dosarelor, respectiv a clasamentului cuprinzând primele 11 poziţii ierarhizate în urma punctajului obţinut;
    e) afişarea datelor privind organizarea etapei privind exprimarea votului de încredere cu privire la primele 20 de poziţii ierarhizate în urma punctajului obţinut în urma primei etape de selecţie;
    f) contabilizarea punctajului obţinut de către fiecare candidat în parte, precum şi realizarea clasamentului final al candidaţilor rezultat în urma punctajului obţinut;
    g) redactarea procesului-verbal al contabilizării punctajului obţinut de către fiecare candidat în parte;
    h) întocmirea proceselor-verbale aferente tuturor etapelor prevăzute de prezenta procedură de desemnare a candidaţilor, precum şi de soluţionare a contestaţiilor;
    i) afişarea rezultatelor contestaţiilor;
    j) afişarea rezultatelor finale.

    CAP. III
    Codul de conduită

    ART. 10
    (1) Codul de conduită prevăzut în acest capitol reprezintă setul de reguli aplicabile membrilor Consiliului Naţional pentru Silvicultură în exercitarea atribuţiilor prevăzute de prezenta procedură pentru asigurarea respectării cadrului legal, procedural şi de conduită necesar bunei desfăşurări a activităţii Consiliului şi aplicării eficiente a principiului parteneriatului.
    (2) Membrii Consiliului au următoarele reguli de conduită:
    a) să manifeste probitate, profesionalism şi o conduită adecvată în exercitarea atribuţiilor şi prerogativelor pe care le au în calitate de membri ai Consiliului;
    b) să manifeste o atitudine conciliantă şi să evite generarea de conflicte datorate schimbului de păreri şi opinii;
    c) să respecte libertatea opiniilor şi să nu se lase influenţaţi de considerente personale;
    d) să acţioneze în interesul Consiliului, în concordanţă cu rolul şi obiectivele stabilite;
    e) să ia decizii în interes public şi să nu acţioneze în scopul obţinerii de avantaje financiare sau de altă natură pentru ei ori pentru alţii;
    f) să declare preşedintelui Consiliului, la începutul fiecărei reuniuni sau pe parcursul acesteia, orice situaţie de conflict de interese în care s-ar putea afla în legătură cu un anumit subiect dezbătut. În acest caz, membrul sau expertul, specialistul ori profesionistul în domeniu, după caz, nu va participa la procedura de adoptare a deciziilor sau de consultare în acest scop;
    g) să informeze, după încheierea reuniunilor, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, precum şi prin afişare pe pagina de internet proprie, cu privire la principalele chestiuni discutate şi deciziile adoptate;
    h) să acţioneze în conformitate cu deciziile Consiliului adoptate în condiţiile prezentei proceduri.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale

    ART. 11
    Numirea membrilor Consiliului se aprobă de către conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi se publică pe website-ul acestei instituţii.
    ART. 12
    (1) Gestionarea şi arhivarea documentelor rezultate ca urmare a activităţii comisiilor şi a secretariatului se realizează de către Secretariatul Comisiei de selecţie a candidaturilor, respectiv al Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, conform prevederilor legale în vigoare.
    (2) Gestionarea şi arhivarea documentelor rezultate ca urmare a activităţii Consiliului se realizează de către Secretariatul tehnic permanent, iar acestea se păstrează la sediul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, potrivit prevederilor legale în vigoare.
    ART. 13
    În termen de 30 de zile de la constituire, Consiliul Naţional pentru Silvicultură elaborează şi adoptă propriul regulament de ordine interioară, care se publică pe website-ul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în termen de 48 de ore de la adoptare.


                       ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016