Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 23 decembrie 2003  de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 23 decembrie 2003 de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 15 ianuarie 2004
CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Agenţia Naţionalã pentru Deşeuri Radioactive, denumitã în continuare ANDRAD, se organizeazã şi funcţioneazã în temeiul prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 320/2003 , şi ale prezentului regulament.
ART. 2
ANDRAD este persoanã juridicã în subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului, denumit în continuare M.E.C., cu sediul în localitatea Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, C.P. nr. 78, judeţul Argeş.

CAP. II
Obiect de activitate, atribuţii şi responsabilitãţi

ART. 3
ANDRAD are ca obiect de activitate coordonarea la nivel naţional a procesului de gestionare în siguranţã atât a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, rezultate din operarea reactorilor nucleari de putere şi/sau de cercetare, dezafectarea instalaţiilor nucleare, cât şi a deşeurilor radioactive provenite din aplicaţiile tehnicilor şi tehnologiilor nucleare în industrie, medicinã, agriculturã şi în alte domenii de interes socioeconomic, inclusiv depozitarea definitivã a acestora.
ART. 4
(1) Pentru realizarea obiectului sãu de activitate ANDRAD are urmãtoarele atribuţii:
1. Pentru activitãţi de coordonare la nivel naţional a procesului de gestionare în siguranţã a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive:
a) elaboreazã Strategia naţionalã pe termen mediu şi lung privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivã şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice, denumitã în continuare Strategie naţionalã, şi o transmite spre aprobare Agenţiei Nucleare;
b) elaboreazã şi transmite spre aprobare ministerului coordonator, în baza Strategiei naţionale, Planul anual de activitãţi, denumit în continuare PAA, şi sursele de finanţare aferente privind coordonarea la nivel naţional a procesului de gestionare a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivã şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice;
c) asigurã constituirea şi actualizarea anualã a unei baze de date naţionale privind cantitãţile, tipurile de deşeuri radioactive şi de combustibil nuclear uzat generate, inclusiv cele rezultate din dezafectarea instalaţiilor nucleare;
d) analizeazã datele relevante privind caracteristicile combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive rezultate din exploatarea instalaţiilor nucleare;
e) întocmeşte anual un inventar la nivel naţional privind cantitãţile şi tipurile de deşeuri radioactive şi de combustibil nuclear uzat generate, în vederea elaborãrii PAA;
f) elaboreazã proceduri şi norme tehnice specifice pentru toate etapele gestionãrii combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea finalã şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice;
g) coordoneazã elaborarea studiilor de fezabilitate şi de amplasament, proiectarea, construcţia, punerea în funcţiune şi exploatarea depozitelor definitive de combustibil nuclear uzat şi deşeuri radioactive;
h) coordoneazã toate etapele procesului de dezafectare a instalaţiilor nucleare şi radiologice;
i) asigurã direct sau prin terţi protecţia fizicã a depozitelor definitive de combustibil nuclear uzat şi deşeuri radioactive;
j) colaboreazã cu autoritãţile naţionale cu competenţe în domeniul nuclear;
k) coopereazã cu instituţii similare din strãinãtate în vederea utilizãrii celor mai noi tehnologii privind depozitarea definitivã a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive;
l) colaboreazã cu titularii de autorizaţii pentru activitãţi nucleare emise conform <>Legii nr. 111/1996 privind desfãşurarea în siguranţã a activitãţilor nucleare, republicatã, cu modificãrile ulterioare, şi verificã, în colaborare cu Comisia Naţionalã pentru Controlul Activitãţilor Nucleare, modul de aplicare de cãtre aceştia a prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 320/2003 , şi ale <>Legii nr. 105/1999 pentru ratificarea Convenţiei comune asupra gospodãririi în siguranţã a combustibilului uzat şi asupra gospodãririi în siguranţã a deşeurilor radioactive, adoptatã la Viena la 5 septembrie 1997.
2. Pentru activitãţi privind depozitarea definitivã a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive:
a) asigurã înfiinţarea depozitelor definitive de combustibil nuclear uzat şi de deşeuri radioactive;
b) coordoneazã elaborarea studiilor de fezabilitate şi de amplasament, proiectarea, construcţia, punerea în funcţiune şi exploatarea depozitelor finale de combustibil nuclear uzat şi deşeuri radioactive;
c) gestioneazã depozitele definitive de combustibil nuclear uzat şi de deşeuri radioactive;
d) asigurã, în mod direct sau prin terţi, protecţia fizicã a depozitelor definitive de combustibil nuclear uzat şi deşeuri radioactive;
(2) Pentru aprobarea Strategiei naţionale de cãtre Agenţia Nuclearã, ANDRAD asigurã transpunerea în PAA a prevederilor şi principiilor specifice gestionãrii deşeurilor radioactive şi dezafectãrii, prevãzute în Strategia naţionalã de dezvoltare a domeniului nuclear în România şi a Planului de acţiune pentru implementarea acestei strategii, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.259/2002 .
(3) ANDRAD exercitã atribuţiile de gestionare a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive în cazul declanşãrii procedurii de lichidare judiciarã sau al imposibilitãţii continuãrii activitãţii de cãtre titularul de autorizaţie, pânã la stabilirea noului titular de autorizaţie nuclearã.
(4) ANDRAD îndeplineşte şi alte atribuţii prevãzute de lege sau stabilite de ministrul economiei şi comerţului.
ART. 5
(1) ANDRAD, în realizarea obiectului sãu de activitate stabilit prin <>Ordonanţa Guvernului nr. 11/2003 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 320/2003 , rãspunde de modul de organizare şi desfãşurare a activitãţilor de:
a) depozitare definitivã a combustibilului nuclear uzat produs de funcţionarea reactorilor energetici şi de cercetare;
b) depozitare definitivã a deşeurilor radioactive produse de activitãţile nucleare industriale din energetica nuclearã;
c) depozitare definitivã a deşeurilor radioactive produse de activitãţile nucleare din industrie, medicinã, agriculturã şi alte aplicaţii ale radioizotopilor;
d) depozitare definitivã a deşeurilor radioactive produse de activitãţile de dezafectare a obiectivelor şi instalaţiilor nucleare;
e) depozitare definitivã a deşeurilor radioactive produse de activitãţile de minerit şi prelucrare a minereurilor de uraniu şi toriu.
(2) ANDRAD rãspunde de constituirea, actualizarea şi securitatea Bazei naţionale de date privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, care este patrimoniu public strategic şi rãmâne la dispoziţia statului. În acest scop ANDRAD utilizeazã mijloace şi tehnici avansate de evidenţã, pãstrare şi securizare pentru perioade de arhivare de ordinul sutelor de ani.

CAP. III
Conducerea ANDRAD

ART. 6
ANDRAD este condusã de un consiliu de administraţie compus din 5 membri, din care fac parte:
a) preşedintele ANDRAD, care este şi preşedintele consiliului de administraţie;
b) un reprezentant al M.E.C.;
c) un reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Energie Atomicã;
d) 2 reprezentanţi ai principalilor generatori de deşeuri radioactive.
ART. 7
(1) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau la solicitarea unei treimi din numãrul membrilor sãi.
(2) Activitatea consiliului de administraţie se desfãşoarã în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare, aprobat prin decizie a preşedintelui acestuia.
ART. 8
(1) Membrii Consiliului de administraţie al ANDRAD şi preşedintele acestuia sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului economiei şi comerţului pe o perioadã de 5 ani. Numirile membrilor prevãzuţi la lit. b), c) şi d) ale art. 6 se fac ca urmare a propunerilor conducerii instituţiilor de la care aceştia provin.
(2) Membrii consiliului de administraţie sunt cetãţeni români şi:
a) îşi pãstreazã calitatea de angajat la instituţia de la care provin şi toate drepturile şi obligaţiile ce derivã din aceastã calitate;
b) sunt plãtiţi pentru activitatea desfãşuratã în aceastã calitate cu o indemnizaţie lunarã stabilitã de consiliul de administraţie, care nu poate fi mai mare de 20% din salariul de bazã al preşedintelui ANDRAD.
(3) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie:
a) cei care au suferit condamnãri;
b) cei care, personal ori soţul sau soţia, copiii ori rudele pânã la gradul al doilea inclusiv, sunt patroni, asociaţi, directori sau deţin alte funcţii de conducere la societãţile comerciale cu capital privat cu acelaşi profil sau cu care agenţia se aflã în relaţii economice directe.
ART. 9
Consiliul de administraţie are, în principal, urmãtoarele responsabilitãţi, atribuţii şi competenţe:
a) avizeazã modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a ANDRAD, înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea compartimentelor din structurã;
b) avizeazã Strategia naţionalã şi PAA şi le supune aprobãrii Agenţiei Nucleare;
c) analizeazã şi avizeazã proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al ANDRAD, care se depune la M.E.C. în vederea aprobãrii conform reglementãrilor legale;
d) avizeazã criteriile de eligibilitate şi metodologiile de selectare, aprobare şi promovare a proiectelor finanţate din bugetul ANDRAD aferent activitãţilor prevãzute în PAA;
e) analizeazã, aprobã sau, dupã caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, cheltuielile pentru dezvoltare: cercetare, proiectare, investiţii, care urmeazã a fi realizate de ANDRAD în conformitate cu PAA;
f) rãspunde pentru modul de administrare a întregului patrimoniu, pentru integritatea acestuia, precum şi pentru modul de utilizare a mijloacelor financiare ale ANDRAD, potrivit legii;
g) aprobã mandatul comisiei pentru negocierea contractului colectiv de muncã;
h) aprobã regulamentul intern şi statul de personal;
i) aprobã criteriile şi componenţa comisiei de concurs pentru ocuparea posturilor de conducere din cadrul ANDRAD;
j) aprobã orice alte hotãrâri şi dispune mãsuri privind activitatea ANDRAD, cu excepţia celor date, potrivit legii, în competenţa altor organe.
ART. 10
(1) Preşedintele reprezintã ANDRAD în raporturile cu ministerele, cu autoritãţile şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autoritãţile administraţiei publice locale, cu alte autoritãţi şi instituţii publice centrale şi locale, precum şi cu alte persoane juridice şi persoane fizice, române şi strãine.
(2) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite decizii, inclusiv cele referitoare la cerinţe şi specificaţii tehnice privind gestionarea combustibilului nuclear uzat, a deşeurilor radioactive şi a celor rezultate din dezafectarea obiectivelor şi instalaţiilor nucleare, precum şi depozitarea finalã.
(3) Deciziile de interes general pentru generatorii de deşeuri radioactive se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 11
Preşedintele ANDRAD are urmãtoarele atribuţii principale:
a) aprobã strategiile, programele de activitate şi programele de cooperare ale ANDRAD;
b) asigurã elaborarea Strategiei naţionale şi a PAA şi le supune aprobãrii conform prevederilor legale;
c) asigurã elaborarea criteriilor de eligibilitate şi metodologiile de selectare, aprobare şi promovare a proiectelor finanţate din bugetul ANDRAD aferent activitãţilor prevãzute în PAA;
d) urmãreşte respectarea prevederilor legale privind colectarea şi utilizarea sumelor reprezentând contribuţiile directe ale titularilor de activitãţi, precum şi managementul proiectelor finanţate conform prevederilor <>art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2003 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 320/2003 ;
e) asigurã elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a raportului anual de activitate, care se supun aprobãrii conform legii;
f) aprobã, în limitele competenţelor stabilite conform legii, eliberarea de fonduri bãneşti din bugetul ANDRAD aferent activitãţilor prevãzute în PAA;
g) informeazã periodic M.E.C. asupra stadiului implementãrii Strategiei naţionale şi PAA;
h) participã, împreunã cu specialişti din cadrul M.E.C., la elaborarea proiectelor de acte normative, în vederea armonizãrii acestora cu legislaţia Uniunii Europene, cu consultarea entitãţilor specializate în domeniu;
i) acordã delegãrile de competenţã şi împuternicirile de reprezentare personalului ANDRAD;
j) aprobã angajãrile, promovãrile, retrogradãrile, detaşãrile, numirile şi eliberãrile din funcţie ale personalului, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;
k) aprobã deplasãrile în strãinãtate ale personalului ANDRAD;
l) negociazã şi semneazã cu reprezentanţii salariaţilor contractul colectiv de muncã;
m) coordoneazã activitatea direcţiilor şi a celorlalte compartimente aflate în subordinea sa.

CAP. IV
Structura organizatoricã şi personalul ANDRAD

ART. 12
ANDRAD poate avea în structurã direcţii, servicii, birouri şi alte compartimente necesare realizãrii obiectului sãu de activitate.
ART. 13
(1) Structura organizatoricã, precum şi modificãrile din cadrul acesteia se aprobã prin ordin al ministrului economiei şi comerţului.
(2) Preşedintele ANDRAD stabileşte relaţiile dintre compartimentele aflate în structura acesteia, precum şi relaţiile lor cu terţii şi le poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele ANDRAD.
ART. 14
Conducãtorii compartimentelor din structura ANDRAD rãspund în faţa preşedintelui acesteia de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilitãţilor şi competenţelor ce le revin.
ART. 15
Atribuţiile conducãtorilor compartimentelor ANDRAD, precum şi modul de funcţionare a acestora se aprobã prin decizie a preşedintelui ANDRAD.
ART. 16
(1) Structura personalului, numãrul salariaţilor pentru fiecare direcţie şi compartiment, precum şi drepturile şi obligaţiile acestora, inclusiv sub aspectul salarizãrii, se stabilesc, în condiţiile legii, prin decizie a preşedintelui ANDRAD.
(2) Pe lângã personalul propriu încadrat pe perioadã nedeterminatã, ANDRAD poate utiliza şi personal detaşat pe perioadã limitatã din alte instituţii publice sau unitãţi de producţie ori cercetare din domeniul nuclear, precum şi personal angajat pe o perioadã determinatã sau prin cumul de funcţii de la alte unitãţi de profil, potrivit legii.
(3) Angajarea personalului se face pe posturile vacante, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, pe criteriul aptitudinilor şi al competenţei profesionale.
ART. 17
Salarizarea personalului ANDRAD se face în condiţiile prevãzute de lege pentru salarizarea personalului din instituţiile publice finanaţate integral din venituri proprii.
ART. 18
(1) Personalul angajat de cãtre ANDRAD de la unitãţi de producţie sau cercetare ori din instituţii din domeniul nuclear îşi pãstreazã toate drepturile avute pânã la negocierea unui nou contract colectiv de muncã.
(2) Personalul ANDRAD beneficiazã, în condiţiile legii, de încadrarea în condiţii speciale şi deosebite de muncã şi de categorii nucleare, în funcţie de zonele de risc în care îşi desfãşoarã activitatea.

CAP. V
Bugetul de venituri şi cheltuieli, relaţii financiare

ART. 19
(1) Bugetul de venituri şi cheltuieli al ANDRAD se aprobã în condiţiile legii.
(2) Veniturile constituite în conformitate cu prevederile <>art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2003 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 320/2003 .
(3) Bugetul de venituri şi cheltuieli anual cuprinde categoriile de cheltuieli necesare pentru finanţarea activitãţilor cuprinse în PAA, precum şi pe cele privind funcţionarea ANDRAD în vederea îndeplinirii atribuţiilor.
(4) ANDRAD propune anual sumele necesare pentru finanţarea activitãţilor cuprinse în PAA privind coordonarea la nivel naţional a procesului de gestionare a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivã şi dezafectarea instalaţiilor nucleare.
(5) Finanţarea activitãţilor cuprinse în PAA se realizeazã pe bazã de contracte încheiate de ANDRAD cu furnizorii de produse şi servicii, autorizaţi conform legii.
ART. 20
(1) Sumele încasate de ANDRAD din vânzarea sau valorificarea materialelor rezultate în urma demolãrii, dezmembrãrii sau dezafectãrii, în condiţiile prevãzute de lege, a unor mijloace fixe ori din vânzarea unor bunuri materiale care îi aparţin, rãmân la dispoziţia ANDRAD în vederea realizãrii de investiţii, în conformitate cu <>art. 77 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare.
(2) Sumele încasate prin aplicarea sancţiunilor prevãzute la <>art. 29 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2003 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 320/2003 , se fac venit la bugetul de stat în cotã de 75%, diferenţa revenind ANDRAD în condiţiile <>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile ulterioare.
(3) Reprezentanţii ANDRAD care constatã şi aplicã sancţiunile sunt împuterniciţi ca agenţi constatatori, prin decizie a preşedintelui ANDRAD, şi pot efectua controale la titularii de autorizaţii nucleare.

CAP. VI
Dispoziţii finale

ART. 21
În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, ANDRAD va prezenta, pentru aprobare prin ordin al ministrului economiei şi comerţului, regulamentul privind activitãţile specifice şi limitele de competenţã în relaţiile cu alte autoritãţi publice, relaţiile cu titularii de autorizaţii nucleare şi procedurile de raportare.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016