Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 23 decembrie 2003  de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 23 decembrie 2003 de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 27 ianuarie 2004

    ART. 1
    (1) Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, denumită în continuare CNCAN, este autoritatea naţională competentă în domeniul nuclear, care exercită atribuţiile de reglementare, autorizare şi control în domeniul nuclear conform prevederilor Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) CNCAN este instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, aflată în coordonarea primului-ministru.
    (3) Sediul CNCAN este în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5.
    ART. 2
    (1) CNCAN exercită următoarele atribuţii de reglementare privind modul de desfăşurare a activităţilor nucleare prevăzute de Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
    a) emite reglementări pentru detalierea cerinţelor generale de securitate nucleară, de protecţie împotriva radiaţiilor ionizante, de asigurare a calităţii, de control al neproliferării armelor nucleare, de protecţie fizică, de transport al materialelor radioactive, de gestionare a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear ars, de intervenţie în caz de accident nuclear;
    b) emite reglementări privind procedurile de autorizare şi control;
    c) emite orice alte reglementări necesare activităţii de autorizare şi control în domeniul nuclear;
    d) emite alte reglementări, cu consultarea ministerelor şi a altor factori interesaţi, potrivit responsabilităţilor acestora;
    e) revizuieşte reglementările ori de câte ori este necesar, pentru corelarea cu standardele şi convenţiile internaţionale ratificate în domeniu;
    f) dispune măsurile necesare pentru aplicarea reglementărilor pentru activităţile în domeniul nuclear.
    (2) Reglementările elaborate de CNCAN se aprobă prin ordin al preşedintelui CNCAN şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectarea lor fiind obligatorie pentru persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi nucleare.
    ART. 3
    (1) CNCAN exercită atribuţii de autorizare potrivit Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind emiterea, completarea, modificarea sau revizuirea autorizaţiilor pentru desfăşurarea următoarelor activităţi în domeniul nuclear:
    a) cercetarea, proiectarea, amplasarea, producţia, construcţia, montajul, punerea în funcţiune, exploatarea, modificarea, dezafectarea, importul şi exportul instalaţiilor nucleare;
    b) mineritul şi prepararea minereurilor de uraniu şi toriu;
    c) producerea, furnizarea, închirierea, transferul, manipularea, deţinerea, prelucrarea, tratarea, utilizarea, depozitarea temporară sau definitivă, transportul, tranzitul, importul şi exportul instalaţiilor radiologice, materialelor nucleare şi radioactive, inclusiv al combustibilului nuclear, al deşeurilor radioactive şi al dispozitivelor generatoare de radiaţii ionizante;
    d) furnizarea şi utilizarea aparaturii de control dozimetric al radiaţiilor ionizante, a materialelor şi dispozitivelor utilizate pentru protecţia împotriva radiaţiilor ionizante, precum şi a mijloacelor de containerizare sau de transport, special amenajate în acest scop;
    e) producerea, furnizarea, închirierea, transferul, deţinerea, exportul şi importul materialelor, dispozitivelor şi echipamentelor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare şi dispozitivelor nucleare explozive, potrivit legii;
    f) realizarea produselor şi serviciilor destinate obiectivelor şi instalaţiilor nucleare;
    g) realizarea produselor şi serviciilor destinate surselor de radiaţii, aparaturii de control dozimetric, sistemelor de detecţie a radiaţiilor ionizante, materialelor şi dispozitivelor utilizate pentru protecţia împotriva radiaţiilor ionizante.
    (2) CNCAN suspendă sau retrage autorizaţii, în parte ori în întregime, din proprie iniţiativă sau la sesizarea oricăror persoane fizice ori juridice, în cazul nerespectării prevederilor Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) CNCAN îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege în domeniul autorizării activităţilor din domeniul nuclear.
    ART. 4
    CNCAN exercită următoarele atribuţii de control privind îndeplinirea prevederilor Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
    a) exercită control preventiv, operativ curent şi ulterior la solicitanţii sau titularii de autorizaţii în vederea eliberării autorizaţiei solicitate, în perioada de valabilitate a autorizaţiei, pe baza notificării titularului autorizaţiei şi atunci când ar putea exista instalaţii, materiale sau s-ar desfăşura activităţi în domeniul nuclear;
    b) efectuează control în incinta în care se desfăşoară activităţi supuse regimului de autorizare, în orice alt loc care ar putea avea legătură cu aceste activităţi sau la oricare persoană fizică ori juridică ce ar putea desfăşura activităţi, deţine instalaţii nucleare sau radiologice, materiale nucleare, materiale de interes nuclear, materiale, dispozitive ori echipamente pertinente pentru proliferarea armelor nucleare;
    c) dispune, dacă este cazul, suspendarea activităţii desfăşurate şi indisponibilizarea, prin punerea de sigiliu, a instalaţiilor nucleare şi radiologice, a materialelor radioactive, a materialelor nucleare, a materialelor de interes nuclear sau a altor materiale, dispozitive ori echipamente pertinente pentru proliferarea armelor nucleare, neautorizate sau care prezintă pericol în exploatare ori întreţinere;
    d) controlează aplicarea prevederilor acordurilor internaţionale în vigoare privind controlul garanţiilor, protecţia fizică, traficul ilicit, transportul materialelor nucleare şi radioactive, protecţia împotriva radiaţiilor, asigurarea calităţii, securitatea nucleară a instalaţiilor nucleare şi radiologice, precum şi intervenţia în caz de accident nuclear;
    e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege în domeniul controlului activităţilor nucleare.
    ART. 5
    (1) În afara atribuţiilor menţionate la art. 2, 3 şi 4, CNCAN desfăşoară şi următoarele atribuţii:
    a) avizează toate proiectele de acte normative ce au implicaţii asupra domeniului nuclear;
    b) aprobă, potrivit legii, planurile de intervenţie pentru cazurile de accident nuclear şi participă la realizarea intervenţiei;
    c) revizuieşte ori de câte ori este necesar Regulamentul de taxe şi tarife pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice;
    d) iniţiază proiecte de legi, proiecte de hotărâri ale Guvernului şi proiecte de alte acte normative în domeniul nuclear, pe care le supune spre aprobare ministrului delegat pentru coordonarea autorităţilor de control;
    e) iniţiază, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, acţiuni de promovare a intereselor specifice României în relaţiile cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, cu Agenţia pentru Energie Nucleară a Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi cu alte organizaţii internaţionale specializate în domeniul reglementărilor şi controlului activităţilor nucleare;
    f) cooperează, în condiţiile legii, cu instituţii similare din alte state;
    g) controlează aplicarea prevederilor acordurilor internaţionale în vigoare privind controlul garanţiilor, protecţia fizică, transportul materialelor fisionabile şi radioactive, protecţia împotriva radiaţiilor, asigurarea calităţii şi securitatea nucleară a instalaţiilor;
    h) cooperează cu alte organisme care au, potrivit legii, atribuţii în domeniul funcţionării în condiţii de siguranţă a obiectivelor şi instalaţiilor nucleare, în corelaţie cu cerinţele de protecţie a mediului şi a populaţiei;
    i) asigură accesul publicului la informaţie, elaborând în acest scop broşuri, pliante, comunicate de presă şi informaţii în sistem electronic; organizează audieri sau anchete, după caz.
    (2) CNCAN exercită şi alte atribuţii prevăzute expres prin acte normative.
    ART. 6
    Activitatea CNCAN se desfăşoară pe bază de strategii şi programe de lucru, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare şi a prezentului regulament.
    ART. 7
    (1) Conducerea CNCAN este asigurată de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, denumit în continuare preşedinte.
    (2) Preşedintele conduce întreaga activitate a CNCAN, având calitatea de ordonator principal de credite.
    (3) Preşedintele aprobă delegările de competenţă şi împuternicirile de reprezentare pentru personalul CNCAN.
    (4) Preşedintele reprezintă CNCAN în raporturile cu ministerele, cu alte autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi în raporturile cu persoane fizice şi juridice române ori străine.
    (5) Preşedintele reprezintă CNCAN în raporturile cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, cu Agenţia pentru Energie Nucleară a Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, precum şi cu alte organizaţii de profil internaţionale, regionale sau naţionale din alte ţări.
    (6) Preşedintele raportează primului-ministru, anual sau ori de câte ori i se solicită, prin ministrul delegat pentru coordonarea autorităţilor de control, stadiul desfăşurării activităţilor de control al activităţilor nucleare în România.
    (7) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite ordine şi decizii.
    ART. 8
    (1) Preşedintele are următoarele atribuţii principale:
    a) răspunde de derularea corespunzătoare a procesului de reglementare, autorizare şi control al activităţilor nucleare;
    b) aprobă strategiile de dezvoltare instituţională a CNCAN, programele de activitate şi programele de operare;
    c) coordonează procesul de emitere a reglementărilor CNCAN în vederea armonizării acestora cu legislaţia Uniunii Europene, aplicabile în domeniul nuclear, în scopul integrării europene;
    d) asigură derularea programelor de cooperare şi asistenţă tehnică internaţională;
    e) aprobă planurile de investiţii ale CNCAN;
    f) propune spre aprobare proiectul de hotărâre a Guvernului privind bugetul de venituri şi cheltuieli şi asigură execuţia acestuia potrivit legii;
    g) negociază şi semnează cu reprezentanţii salariaţilor contractul colectiv de muncă;
    h) aprobă angajările, promovările, retrogradările, delegările, detaşările, numirile şi eliberările din funcţie ale personalului de execuţie din cadrul CNCAN, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;
    i) aprobă deplasările în ţară şi în străinătate ale personalului CNCAN;
    j) răspunde de rezolvarea în condiţii corespunzătoare a sarcinilor stabilite de primul-ministru şi de ministrul delegat pentru coordonarea autorităţilor de control.
    (2) Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului cu funcţii de conducere se fac cu avizul ministrului delegat pentru coordonarea autorităţilor de control.
    ART. 9
    (1) Structura organizatorică a CNCAN este prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul regulament.
    (2) Prin ordin al preşedintelui, cu avizul ministrului delegat pentru coordonarea autorităţilor de control, pot fi organizate servicii, birouri şi alte compartimente, în funcţie de necesităţile şi condiţiile concrete ale activităţii desfăşurate de CNCAN.
    (3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu este de 171, exclusiv preşedintele şi posturile aferente cabinetului acestuia.
    (4) Personalul necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatorică a CNCAN se stabileşte prin ordin al preşedintelui, în conformitate cu prevederile legale.
    (5) Statul de funcţii al CNCAN se aprobă de preşedinte, cu avizul ministrului delegat pentru coordonarea autorităţilor de control.
    ART. 10
    (1) Preşedintele numeşte, prin ordin, responsabilii naţionali pentru următoarele activităţi:
    a) raportarea evenimentelor nucleare;
    b) raportarea de garanţii pentru materiale nucleare, probleme de protecţie fizică în domeniul nuclear, trafic ilicit de materiale nucleare şi instalaţii nucleare, controlul importului şi exportului de materiale strategice pentru domeniul nuclear;
    c) coordonarea proiectelor de asistenţă tehnică realizate cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică în domeniul de activitate al CNCAN;
    d) coordonarea proiectelor de asistenţă tehnică realizate cu Agenţia pentru Energie Nucleară a Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică în domeniul de activitate al CNCAN;
    e) alte activităţi specifice CNCAN, care implică contacte cu organizaţii şi organisme internaţionale de profil.
    (2) Atribuţiile responsabililor naţionali se stabilesc prin ordin al preşedintelui CNCAN.
    ART. 11
    Preşedintele înfiinţează, prin ordin, Consiliul de conducere şi autorizare, denumit în continuare consiliu.
    ART. 12
    (1) Consiliul este compus din:
    a) preşedinte;
    b) directorii direcţiilor;
    c) şefii serviciilor şi compartimentelor aflate în subordinea directă a preşedintelui.
    (2) Preşedintele este şi preşedintele consiliului.
    (3) Consiliul îşi desfăşoară activitatea conform unui regulament propriu, aprobat de preşedintele acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    ART. 13
    Consiliul are următoarele atribuţii:
    a) analizează şi propune preşedintelui măsuri ce trebuie luate în domeniul desfăşurării în siguranţă a activităţilor nucleare, în concordanţă cu legislaţia română în vigoare şi cu acordurile internaţionale la care România este parte;
    b) avizează propunerile de autorizaţii pentru desfăşurarea activităţilor de importanţă deosebită din domeniul nuclear, prevăzute la art. 3 alin. (1);
    c) avizează măsuri interne pentru CNCAN, în limita competenţelor stabilite prin ordin al preşedintelui, cu respectarea normelor legale.
    ART. 14
    Preşedintele înfiinţează, prin ordin, Consiliul consultativ.
    ART. 15
    (1) Consiliul consultativ este constituit din specialişti consacraţi şi personalităţi din diferite domenii de activitate, care nu sunt angajaţi ai CNCAN.
    (2) Consiliul consultativ este format din 7 membri şi îşi desfăşoară activitatea conform unui regulament propriu aprobat de preşedinte, cu respectarea normelor legale în vigoare.
    (3) Pentru activităţile desfăşurate, membrii Consiliului consultativ pot beneficia de o indemnizaţie de şedinţă în cuantum de 10% din indemnizaţia preşedintelui CNCAN.
    ART. 16
    Finanţarea CNCAN se asigură integral din venituri proprii, respectiv din tarife pentru autorizare, contribuţii ale organismelor internaţionale şi ale agenţilor economici şi dobânzi la disponibilităţi, conform prevederilor legale.
    ART. 17
    (1) Salarizarea preşedintelui se face conform anexei nr. VII/2b la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalul salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, aprobată şi modificată prin Legea nr. 220/2003.
    (2) Salarizarea personalului CNCAN se face prin negocieri individuale şi colective, conform contractului colectiv de muncă înregistrat potrivit legii.
    ART. 18
    (1) CNCAN poate dispune de un număr maxim de 35 de autoturisme, din care un parc propriu, două parcuri comune, precum şi, suplimentar, 32 de autoturisme destinate activităţii operative de control şi inspecţie pe teritoriul întregii ţări, pentru desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentul regulament.
    (2) Consumul maxim normat de carburant pentru autovehiculele destinate controlului şi inspecţiei operative a activităţilor nucleare este de 350 l/lună/vehicul, conform anexei nr. 2.


    ANEXA 1
    -------
la regulament
-------------

  Nr. maxim de posturi = 171
  (exclusiv preşedintele şi cabinetul acestuia)

   Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare

                              STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

                                   APARAT PROPRIU


                                                 ┌─────────────────────┐
 ┌──────────────────┐ ┌─────────────┐ │Consiliu de conducere│
 │Cabinet preşedinte├────────┤ ├─────┤ şi autorizare │
 └──────────────────┘ │ PREŞEDINTE ├─┐ └─────────────────────┘
                             └─────┬───────┘ │ ┌────────────────────┐
                                   │ └────┤Consiliu consultativ│
                                   │ └────────────────────┘
                                   │ ┌─────────────────────┐
                                   │ │ Compartiment │
       ┌────────────────────┐ ├──┤documente clasificate│
       │Compartiment juridic├──────┤ │ şi informatizare │
       └────────────────────┘ │ └─────────────────────┘
                                   │ ┌─────────────────────┐
       ┌────────────────────┐ ├──┤ Compartiment │
       │ Compartiment ├──────┤ │ audit intern │
       │ resurse umane │ │ └─────────────────────┘
       └────────────────────┘ │
                                   │
     ┌─────────────┬───────────┬───┴───────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────┐
     │ │ │ │ │ │ │ │
     │ │ │ │ │ │ │ │
     │ │ │ │ │ │ │ │
  ┌──┴─────┐ ┌─────┴─────┐┌────┴────┐ ┌────┴────┐┌────┴────┐┌───┴────┐┌────┴────┐┌────┴───┐
  │DIRECŢIA│ │ DIRECŢIA ││DIRECŢIA │ │DIRECŢIA ││DIRECŢIA ││DIRECŢIA││DIRECŢIA ││DIRECŢIA│
  │REACTORI│ │ RADIO- ││CONTROLUL│ │MATERIALE││RADIAŢII ││RELAŢII ││ECONOMICĂ││RELAŢII │
  │NUCLEARI│ │PROTECŢIE ││CALITĂŢII│ │SPECIALE ││IONIZANTE││INTERNA-│└─────────┘│PUBLICE,│
  └───┬────┘ │ŞI DEŞEURI │└─────────┘ └─────────┘└────┬────┘│ŢIONALE │ │PRESĂ ŞI│
      | │RADIOACTIVE│ | └────────┘ │PROTOCOL│
  ┌---┴-----┐└───────────┘ ┌----┴----┐ └────────┘
  |Structuri| |Structuri|
  | terito- | | terito- |
  | riale | | riale |
  └---------┘ └---------┘    ANEXA 2
    -------
la regulament
--------------


                    Normă privind dotarea cu autoturisme

────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                     Parc auto
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Parc propriu 1
  Parc comun 2
  Parc activităţi specifice 32
────────────────────────────────────────────────────────────────────────


          Normă privind consumul lunar de combustibil pentru autoturisme

────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                     Limita maximă [litri/lună/vehicul]
────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Parc propriu 400
 Parc comun şi activităţi specifice 350
────────────────────────────────────────────────────────────────────────


                        -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016