Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 22 octombrie 2020  de organizare şi funcţionare a comisiei de malpraxis a Colegiului Fizioterapeuţilor din România    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 22 octombrie 2020 de organizare şi funcţionare a comisiei de malpraxis a Colegiului Fizioterapeuţilor din România

EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1061 din 11 noiembrie 2020
──────────
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 94 din 22 octombrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.061 din 11 noiembrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Componenţa comisiei
    ART. 1
    (1) Comisia de malpraxis, denumită în continuare comisie, se constituie în conformitate cu dispoziţiile art. 24 alin. (3) din Legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România, cu modificările ulterioare, şi ale art. 52 din Regulamentul intern de organizare şi funcţionare al Colegiului Fizioterapeuţilor din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.056/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Comisia este alcătuită dintr-un medic specialist şi 2 fizioterapeuţi egali sau superiori în grad cu fizioterapeutul a cărui faptă a fost sesizată ca un caz de malpraxis.

    ART. 2
    Membrii comisiei se numesc de către consiliul teritorial al colegiului teritorial pentru analizarea şi soluţionarea fiecărui caz de malpraxis sesizat.

    ART. 3
    În cazul imposibilităţii participării la activitatea de analizare şi soluţionare a cazului de malpraxis a unuia dintre membrii comisiei, consiliul teritorial al colegiului teritorial va numi o altă persoană.

    ART. 4
    (1) Membrii comisiei trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să fie cetăţeni români cu domiciliul în România;
    b) să aibă o bună reputaţie şi pregătire profesională;
    c) să aibă cel puţin 5 ani vechime în domeniul lor de activitate;
    d) să nu fi săvârşit în exercitarea profesiei un act de malpraxis stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
    e) să nu aibă sancţiuni disciplinare care să nu fi fost radiate sau fapte înscrise în cazierul judiciar.

    (2) Membrii comisiei vor completa o declaraţie pe propria răspundere pentru dovedirea încadrării în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e).

    CAP. II
    Incompatibilităţi
    ART. 5
    (1) Fiecare membru al comisiei care este numit de către consiliul teritorial este obligat să declare dacă are vreo legătură directă sau indirectă, familială, personală, profesională ori financiară cu vreuna dintre persoanele fizice sau juridice implicate în cazul de malpraxis supus analizării şi soluţionării.
    (2) Consiliul teritorial nu poate numi în comisie membri care fac parte din organele de jurisdicţie sau control ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România (CFZRO).
    (3) Dacă vreun membru al comisiei se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), acesta completează o declaraţie de abţinere pentru conflict de interese în cauză şi nu poate participa la analizarea şi soluţionarea posibilului caz de malpraxis sesizat.
    (4) În cazul prevăzut la alin. (3), consiliul teritorial va proceda la numirea unei alte persoane.

    CAP. III
    Conducerea comisiei
    ART. 6
    (1) Membrii comisiei îşi desemnează un coordonator al activităţii comisiei.
    (2) În cazul imposibilităţii de exercitare a prerogativelor coordonatorului, se va desemna un nou coordonator.

    CAP. IV
    Atribuţiile comisiei
    ART. 7
    Comisia are următoarele atribuţii principale:
    a) verifică, înainte de a da curs sesizării, calitatea persoanei care a sesizat comisia, pe baza următoarelor documente:
    (i) actul de identitate al persoanei care a făcut sesizarea, atunci când această persoană este aceeaşi cu persoana considerată victima cazului de malpraxis sesizat;
    (ii) documentul din care rezultă dreptul de reprezentare a persoanei care se consideră victima unui act de malpraxis, atunci când sesizarea este adresată prin reprezentantul legal al acesteia ori prin soţul/soţia sau rudele de gradul I sau II ale acesteia;
    (iii) documente legale din care reiese calitatea de succesor al persoanei decedate ca urmare a unui act de malpraxis imputabil unei activităţi de fizioterapie;
    (iv) documentul din care rezultă calitatea de membru al CFZRO, atunci când sesizarea este înaintată de un membru al CFZRO care justifică un interes în respectiva cauză, precum şi documentele justificative privind dovedirea interesului în respectiva cauză;

    b) emite dispoziţii privind prezentarea de documente, situaţii, informaţii şi audieri solicitate şi considerate necesare de către experţii desemnaţi, pe parcursul cercetării cazului supus soluţionării;
    c) stabileşte, prin decizie adoptată în maximum 3 luni de la data sesizării, dacă în cauză a fost sau nu o situaţie de malpraxis;
    d) comunică decizia de soluţionare a sesizării de malpraxis către consiliul teritorial;
    e) răspunde de respectarea reglementărilor în vigoare cu privire la asigurarea confidenţialităţii asupra tuturor informaţiilor care au legătură cu cazurile de malpraxis sesizate;
    f) poate desemna un grup de experţi sau un expert, în funcţie de complexitatea cazului;
    g) dacă dosarul nu conţine toate documentele şi informaţiile necesare în vederea soluţionării cazului analizat, solicită instituţiilor abilitate, precum şi persoanei care a sesizat comisia prezentarea de documente şi de informaţii suplimentare referitoare la cazul respectiv;
    h) pune la dispoziţia părţilor interesate, la solicitarea scrisă a acestora, o copie a raportului experţilor şi a documentelor medicale care au stat la baza acestuia;
    i) raportează consiliului teritorial situaţia sesizărilor primite, precum şi modul de soluţionare a acestora, în condiţiile prezentului regulament;
    j) alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare.


    CAP. V
    Activitatea comisiei
    ART. 8
    (1) Comisia se întruneşte în şedinţă la solicitarea coordonatorului.
    (2) Şedinţele comisiei sunt conduse de către coordonatorul acesteia.
    (3) Prezenţa tuturor membrilor este obligatorie.

    ART. 9
    Locul de desfăşurare a activităţii comisiei este sediul colegiului teritorial aferent. Locul de desfăşurare a activităţii comisiei poate fi schimbat cu acordul tuturor membrilor.

    ART. 10
    Cheltuielile de organizare şi funcţionare a comisiei se suportă de colegiul teritorial aferent.

    ART. 11
    Pentru fiecare şedinţă a comisiei se întocmeşte câte un proces-verbal care este semnat de către toţi membrii comisiei.

    ART. 12
    După analiza efectuată asupra cazului, a documentelor/înscrisurilor şi a raportului întocmit de expertul sau grupul de experţi, dacă este cazul, comisia stabileşte prin decizie dacă în cauză a fost sau nu a fost un caz de malpraxis.

    ART. 13
    Cercetarea cazului de malpraxis se consideră încheiată la data înaintării deciziei comisiei de soluţionare a sesizării de malpraxis către consiliul teritorial.

    ART. 14
    (1) Comisia se desfiinţează de drept după emiterea şi comunicarea deciziei de soluţionare a sesizării de malpraxis.
    (2) Toate documentele rezultate din activitatea comisiei se predau pe bază de proces-verbal colegiului teritorial aferent.
    (3) Colegiul teritorial ţine o evidenţă strictă a sesizărilor primite, a documentaţiei aferente fiecărui caz analizat, a proceselor-verbale întocmite în cadrul şedinţelor comisiei, a deciziilor luate, precum şi a altor documente depuse la comisie sau emise de aceasta.
    (4) Documentele menţionate la alin. (2) se arhivează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
    (5) Colegiul teritorial raportează colegiului naţional, lunar, situaţia sesizărilor primite, precum şi modul de soluţionare a acestora.

    ART. 15
    Pentru îndeplinirea atribuţiilor legale, comisia emite decizii, care se semnează de către toţi membrii, cu respectarea dispoziţiilor prezentului regulament.

    CAP. VI
    Confidenţialitatea informaţiilor
    ART. 16
    Întreaga procedură de stabilire a cazurilor de malpraxis, până în momentul sesizării instanţei, este confidenţială.

    ART. 17
    Încălcarea confidenţialităţii de către membrii comisiei sau experţii desemnaţi de aceasta atrage sancţiuni disciplinare şi administrative, conform dispoziţiilor legale.

    CAP. VII
    Modul de sesizare a comisiei
    ART. 18
    În sensul prezentului regulament, malpraxis este eroarea profesională săvârşită în exercitarea activităţilor de fizioterapie, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicând răspunderea civilă a fizioterapeutului.

    ART. 19
    (1) Sesizările de malpraxis se depun la colegiul teritorial/municipiului Bucureşti din raza teritorială în care îşi desfăşoară activitatea membrul Colegiului Fizioterapeuţilor din România împotriva căruia a fost formulată sesizarea.
    (2) Dreptul de a face sesizarea de malpraxis aparţine:
    a) persoanei care se consideră victima unui act de malpraxis săvârşit în exercitarea unei activităţi de fizioterapie, soţului/soţiei sau rudelor de gradul I sau II ale acesteia sau reprezentantului legal al acesteia;
    b) succesorilor persoanei decedate ca urmare a unui act de malpraxis imputabil unei activităţi de fizioterapie;
    c) membrilor Colegiului Fizioterapeuţilor din România care justifică un interes în respectiva cauză.


    ART. 20
    (1) La primirea sesizării de malpraxis, consiliul teritorial verifică dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
    a) este înaintată de persoana care are calitatea prevăzută la art. 19 alin. (2);
    b) se referă la un caz de malpraxis, aşa cum este definit la art. 18;
    c) fizioterapeutul împotriva căruia este îndreptată plângerea este membru al colegiului teritorial respectiv;
    d) cuprinde elementele constitutive obligatorii prevăzute la art. 21.

    (2) Dacă se constată îndeplinite condiţiile de la alin. (1), consiliul teritorial al colegiului teritorial dispune înfiinţarea unei comisii de malpraxis şi îi înaintează sesizarea.
    (3) Sesizarea de malpraxis care nu îndeplineşte condiţiile de la alin. (1) se respinge ca inadmisibilă de către consiliul teritorial, comunicând persoanei care a făcut sesizarea hotărârea adoptată. Sesizarea de malpraxis introdusă la colegiul teritorial necompetent teritorial se declină din oficiu la colegiul teritorial competent.

    ART. 21
    (1) Persoanele menţionate la art. 19 alin. (2) înaintează comisiei o sesizare scrisă care trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, cel puţin următoarele date:
    a) numele şi prenumele persoanei care face sesizarea;
    b) calitatea persoanei care face sesizarea;
    c) numele şi prenumele persoanei care se consideră victima unui caz de malpraxis (dacă este diferită de persoana care face sesizarea);
    d) numele şi prenumele autorului actului de malpraxis sesizat, săvârşit în exercitarea unei activităţi de fizioterapie;
    e) data efectuării actului de malpraxis sesizat;
    f) descrierea faptei şi a împrejurărilor acesteia;
    g) prejudiciul produs victimei actului de malpraxis sesizat.

    (2) La sesizarea întocmită cu respectarea cerinţelor menţionate la alin. (1), persoanele îndreptăţite să sesizeze comisia cu privire la un act de malpraxis sunt obligate să anexeze următoarele documente:
    a) copii ale documentelor medicale în susţinerea afirmaţiilor cuprinse în sesizarea adresată comisiei;
    b) copii ale documentelor legale din care să rezulte calitatea persoanei care a sesizat comisia.


    ART. 22
    (1) Actele de malpraxis în exercitarea activităţilor de fizioterapie se prescriu în termen de 3 ani de la producerea prejudiciului, cu excepţia faptelor ce reprezintă infracţiuni.
    (2) În cazul în care comisia constată împlinirea termenului de prescripţie prevăzut la alin. (1), comisia respinge ca tardivă sesizarea de malpraxis.

    CAP. VIII
    Deciziile comisiei
    ART. 23
    Comisia adoptă o decizie asupra cazului în maximum 3 luni de la data sesizării.

    ART. 24
    (1) Comisia stabileşte, prin decizie, dacă în cauză a fost sau nu un act de malpraxis, având în vedere, obligatoriu, cel puţin următoarele criterii:
    a) existenţa unei fapte produse în exercitarea activităţilor de fizioterapie;
    b) fapta să fie cauzatoare de prejudiciu patrimonial sau moral;
    c) vinovăţia făptuitorului;
    d) raportul de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu.

    (2) Decizia comisiei de soluţionare a sesizării de malpraxis se înaintează către consiliul teritorial.
    (3) Sesizările de malpraxis în care nu se constată săvârşirea unui act de malpraxis sunt respinse ca fiind nefondate de către comisie şi se clasează cazul, comunicând decizia către consiliul teritorial.
    (4) Hotărârea de soluţionare se adoptă la prima şedinţă a consiliului teritorial şi se comunică tuturor persoanelor implicate, inclusiv asigurătorului, în termen de 5 zile calendaristice, prin orice mijloc de comunicare cu confirmare de primire.
    (5) În situaţia în care se constată săvârşirea unui act de malpraxis, hotărârea consiliului teritorial se comunică şi comisiei teritoriale de disciplină şi arbitraj.

    ART. 25
    În cazul în care asigurătorul sau oricare dintre părţile implicate nu este de acord cu decizia comisiei, o poate contesta la instanţa de judecată competentă, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

    CAP. IX
    Dispoziţii finale
    ART. 26
    (1) Membrii comisiei încheie un contract de mandat cu colegiul teritorial pentru care vor desfăşura activitatea.
    (2) Membrii comisiei pot fi remuneraţi pentru activitatea desfăşurată.
    (3) Cuantumul remuneraţiei şi condiţiile acordării acesteia se stabilesc prin hotărâre a consiliului teritorial.

    ART. 27
    În situaţia în care o plângere înaintată colegiului teritorial cuprinde atât o sesizare de malpraxis, cât şi o sesizare de abatere disciplinară, sesizarea de malpraxis se analizează şi se soluţionează cu prioritate.

    ART. 28
    În cazul instituirii stării de urgenţă, termenele prevăzute în cadrul prezentului regulament se prelungesc pe perioada stării de urgenţă.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016