Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 22 noiembrie 2021  de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor în Domeniul Arheologiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 22 noiembrie 2021 de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor în Domeniul Arheologiei

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1130 din 26 noiembrie 2021
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 3.725 din 22 noiembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1130 din 26 noiembrie 2021.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi de funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor în Domeniul Arheologiei.
    (2) Comisia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor în Domeniul Arheologiei, denumită în continuare Comisia, funcţionează ca organism fără personalitate juridică, pe lângă Ministerul Culturii, denumit în continuare Ministerul.

    ART. 2
    (1) Comisia analizează şi soluţionează contestaţiile formulate în termenul legal, referitoare la propunerile Comisiei Naţionale de Arheologie cu privire la proiectele de cercetare arheologică, rapoartele de cercetare arheologică, planul anual al cercetărilor arheologice sistematice din România, finanţarea cercetării arheologice, aprobarea studiilor de fundamentare şi a documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, atestarea personalului de specialitate din domeniul cercetării arheologice şi înscrierea sa în Registrul arheologilor.
    (2) Comisia este numită prin ordin al ministrului culturii pentru o perioadă echivalentă mandatului Comisiei Naţionale de Arheologie.
    (3) Mandatul membrilor poate fi reînnoit consecutiv o singură dată.

    CAP. II
    Componenţa şi organizarea Comisiei
    ART. 3
    (1) Comisia este formată din şapte membri, dintre care:
    a) patru experţi înscrişi în Registrul arheologilor din România;
    b) un arhitect atestat în domeniul protejării monumentelor istorice de către Ministerul Culturii;
    c) doi funcţionari din cadrul direcţiei de specialitate din minister.

    (2) La numirea membrilor Comisiei vor fi avute în vedere următoarele criterii:
    a) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, şi, după caz, nu au săvârşit abateri disciplinare pentru care s-au aplicat sancţiuni disciplinare, pentru care nu a intervenit radierea, în condiţiile legii;
    b) nu fac parte din Comisia Naţională de Arheologie, Comisia Naţională a Monumentelor Istorice sau din comisiile zonale ale monumentelor istorice;
    c) se asigură o repartizare cât mai echilibrată a specializărilor pe epocile istorice: preistorie şi protoistorie, antichitate, evul mediu şi epoca modernă;
    d) membrii prevăzuţi la alin. (1) lit. a) au activitate ştiinţifică concretizată în studii şi lucrări de specialitate;
    e) membrul prevăzut la alin. (1) lit. b) are experienţă în domeniul intervenţiilor asupra siturilor arheologice;
    f) cel puţin un membru prevăzut la alin. (1) lit. c) are studii juridice.

    (3) În vederea identificării persoanelor care respectă criteriile prevăzute la alin. (2), Ministerul publică pe pagina de internet proprie un anunţ, prin care solicită candidaturi însoţite de CV.
    (4) Prin ordinul prevăzut la art. 2 alin. (2) se desemnează şi secretarul Comisiei şi supleanţii acestuia, din cadrul direcţiei de specialitate din minister.

    ART. 4
    (1) Comisia este condusă de un preşedinte numit prin ordinul ministrului culturii prevăzut la art. 2 alin. (2).
    (2) În caz de incompatibilitate, conflict de interese sau dacă se află în imposibilitatea exercitării sarcinilor, preşedintele Comisiei va fi înlocuit de un preşedinte de şedinţă, ales cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi.

    ART. 5
    (1) Membrii Comisiei au obligaţia păstrării confidenţialităţii pe toată durata mandatului şi după încetarea acestuia, cu privire la date şi/sau informaţii cu caracter personal ori care intră sub incidenţa protecţiei legale în temeiul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de care au luat cunoştinţă în timpul exercitării mandatului, cu excepţia datelor şi documentelor care, potrivit legii, constituie informaţie de interes public.
    (2) Obligaţia de confidenţialitate incumbă şi secretarului Comisiei şi supleanţilor acestuia.
    (3) În cazul în care există incompatibilităţi, conflicte de interese sau alte motive care le pot afecta integritatea şi imparţialitatea, membrii vor informa secretarul şi nu vor participa la şedinţă.
    (4) Membrii Comisiei au obligaţia exercitării mandatului cu respectarea următoarelor principii:
    a) respectarea şi aplicarea corectă a legii;
    b) prioritatea interesului public;
    c) asigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor, prin aplicarea aceluiaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;
    d) profesionalismul, prin îndeplinirea mandatului cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
    e) imparţialitatea şi independenţa, care obligă la o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură în exercitarea mandatului.


    CAP. III
    Conflicte de interese şi incompatibilităţi
    ART. 6
    (1) Pentru evitarea conflictelor de interese, pe perioada exercitării mandatului, membrii nu vor participa la analizarea/soluţionarea contestaţiilor care vizează documente la a căror pregătire, elaborare, verificare au participat sau participă aceştia, soţul/soţia sau rudele de până la gradul III, precum şi în cazul în care ar avea o relaţie contractuală, în desfăşurare, inclusiv un raport de serviciu, cu persoane fizice ori juridice care au calitatea de elaborator, comanditar sau beneficiar al respectivelor documente care fac obiectul contestării.
    (2) Membrii Comisiei nu vor participa la analizarea/ soluţionarea contestaţiilor privind atestarea în Registrul arheologilor din România, dacă provin din aceeaşi instituţie cu contestatarul, dacă sunt soţ/soţie sau rude până la gradul III ale acestuia, dacă au un raport de serviciu cu acesta, precum şi în cazul unor motive care le pot influenţa obiectivitatea şi imparţialitatea deciziei.
    (3) Membrii Comisiei nu vor participa la analizarea/soluţionarea contestaţiilor privind Planul anual al cercetărilor arheologice sistematice din România, dacă provin din aceeaşi instituţie cu contestatarul, dacă sunt responsabili ştiinţifici în cadrul cercetării arheologice sistematice care face obiectul contestaţiei, dacă sunt soţ/soţie sau rude până la gradul III ale contestatarului, dacă au un raport de serviciu cu acesta, precum şi în cazul unor motive care le pot influenţa obiectivitatea şi imparţialitatea deciziei.
    (4) Membrii Comisiei nu vor participa la şedinţele în cadrul cărora se analizează contestaţii privind Programul naţional de finanţare a cercetărilor arheologice din România, dacă provin din aceeaşi instituţie cu contestatarul, dacă sunt responsabili ştiinţifici în cadrul cercetării arheologice care face obiectul contestaţiei, dacă sunt soţ/soţie sau rude până la gradul III ale contestatarului, dacă au un raport de serviciu cu acesta, precum şi în cazul unor motive care le pot influenţa obiectivitatea şi imparţialitatea deciziei.
    (5) În scopul cunoaşterii şi asumării angajamentelor prevăzute în prezentul regulament, membrii Comisiei semnează, până cel târziu la prima şedinţă la care participă, declaraţia privind confidenţialitatea şi imparţialitatea, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.
    (6) Nedepunerea declaraţiilor prevăzute la alin. (5) atrage revocarea mandatului de membru al Comisiei.
    (7) Membrii aflaţi în situaţiile prevăzute la alin. (1)-(4) menţionează în fişa de vot motivul pentru care nu pot participa la şedinţa respectivă/analizarea contestaţiei respective, acesta fiind menţionat şi în procesul-verbal de şedinţă de către secretar.

    ART. 7
    (1) Calitatea de membru al Comisiei încetează în următoarele cazuri:
    a) încheierea mandatului;
    b) renunţarea din proprie iniţiativă la mandat, comunicată în scris ministrului culturii;
    c) încălcarea prevederilor prezentului regulament;
    d) constatarea nerespectării angajamentelor cuprinse în declaraţia privind confidenţialitatea şi imparţialitatea;
    e) absenţe nemotivate, potrivit prevederilor prezentului regulament, respectiv absenţe la 2 şedinţe consecutive sau 3 absenţe cumulate într-o perioadă de 12 luni;
    f) necompletarea tuturor fişelor de vot sau netransmiterea acestora în termenul prevăzut la art. 15 alin. (6), la 2 şedinţe la care a participat;
    g) în cazul neîndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 6 alin. (5);
    h) propunerea unor soluţii la contestaţii, care încalcă prevederile legale, deşi respectivele prevederi i-au fost aduse la cunoştinţă;
    i) când în urma unei hotărâri judecătoreşti definitive este condamnat penal pentru una din faptele prevăzute şi sancţionate în legătură cu exercitarea profesiei;
    j) alte situaţii prevăzute de lege.

    (2) Potrivit prezentului regulament, absenţele membrilor pot fi motivate doar în situaţii legate de starea de sănătate, evenimente familiale deosebite sau în situaţia delegării membrilor de către ministrul culturii, pentru îndeplinirea unor obligaţii care nu permite acestora participarea la şedinţele Comisiei.
    (3) Constatarea situaţiilor prevăzute la alin. (1) este de competenţa secretarului Comisiei, situaţiile astfel constatate urmând a fi aduse la cunoştinţa ministrului culturii.
    (4) Semnalarea situaţiei prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) poate fi făcută, în scris, ministrului culturii şi de către membrii Comisiei, precum şi de către orice persoană fizică şi juridică interesată.

    ART. 8
    În cazul în care unul dintre membrii Comisiei pierde această calitate, în locul acestuia va fi numit prin ordin al ministrului culturii un nou membru, din aceeaşi categorie prevăzută la art. 3 alin. (1), pentru perioada rămasă din respectivul mandat.

    CAP. IV
    Atribuţiile Comisiei
    ART. 9
    (1) Comisia are următoarele atribuţii:
    a) analizează şi soluţionează contestaţiile privind propunerile Comisiei Naţionale de Arheologie referitoare la proiectele de cercetare arheologică;
    b) analizează şi soluţionează contestaţiile privind propunerile Comisiei Naţionale de Arheologie referitoare la rapoartele de cercetare arheologică;
    c) analizează şi soluţionează contestaţiile privind propunerile Comisiei Naţionale de Arheologie referitoare la planul anual al cercetărilor arheologice sistematice din România;
    d) analizează şi soluţionează contestaţiile privind propunerile Comisiei Naţionale de Arheologie referitoare la Programul naţional de finanţare a cercetării arheologice din România;
    e) analizează şi soluţionează contestaţiile privind propunerile Comisiei Naţionale de Arheologie referitoare la aprobarea studiilor de fundamentare şi a documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
    f) analizează şi soluţionează contestaţiile privind propunerile Comisiei Naţionale de Arheologie referitoare la atestarea personalului de specialitate din domeniul cercetării arheologice şi înscrierea sa în Registrul arheologilor;
    g) îndeplineşte şi alte atribuţii din domeniu la solicitarea motivată a ministrului, în condiţiile legii.

    (2) Pentru fiecare contestaţie se întocmeşte în scris decizia motivată rezultată în urma votului şi asumată prin semnătura membrilor, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.
    (3) Comisia întocmeşte un raport privind activitatea sa, în fiecare an calendaristic, pe care îl prezintă ministrului culturii.

    ART. 10
    Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii:
    a) conduce activitatea Comisiei;
    b) conduce şedinţele Comisiei;
    c) formulează concluziile/soluţiile Comisiei pentru fiecare subiect supus dezbaterii;
    d) supune la vot soluţionarea contestaţiei;
    e) formulează, în scris, decizia privind soluţionarea contestaţiei, pe baza votului membrilor Comisiei.


    ART. 11
    Secretarul Comisiei are următoarele responsabilităţi:
    a) convoacă Comisia;
    b) ţine evidenţa activităţii Comisiei şi întocmeşte proceseleverbale ale şedinţelor acesteia şi asigură semnarea acestora de către membrii Comisiei prezenţi la fiecare şedinţă;
    c) întocmeşte ordinea de zi;
    d) întocmeşte lista de prezenţă;
    e) constată şi semnalează situaţiile de încetare a mandatului membrilor;
    f) gestionează documentele şi corespondenţa adresate Comisiei;
    g) gestionează şi ţine evidenţa declaraţiilor privind confidenţialitatea şi imparţialitatea;
    h) convoacă contestatarii pentru a susţine documentaţiile depuse, conform solicitării membrilor Comisiei;
    i) întocmeşte contractul civil încheiat cu fiecare membru al Comisiei şi îl transmite spre semnare;
    j) asigură transmiterea contestaţiilor către Comisie şi a deciziei Comisiei către contestatar;
    k) prezintă Comisiei contestaţiile depuse spre soluţionare;
    l) prezintă documentaţiile în cadrul şedinţelor Comisiei, dacă este cazul;
    m) face demersuri privind deplasarea Comisiei pentru analizarea în teren a unor aspecte referitoare la contestaţie, după caz.


    ART. 12
    Membrii Comisiei au următoarele obligaţii:
    a) participă la şedinţele Comisiei, având drept de vot în adoptarea propunerilor/deciziilor acesteia;
    b) completează şi depun la secretarul Comisiei declaraţia privind confidenţialitatea şi imparţialitatea;
    c) analizează şi soluţionează contestaţiile cuprinse pe ordinea de zi, fac observaţii, propuneri şi recomandări;
    d) întocmesc şi semnează fişele de vot în cadrul fiecărei şedinţe la care sunt prezenţi;
    e) semnează decizia Comisiei privind soluţionarea contestaţiei;
    f) solicită consemnarea în procesele-verbale ale şedinţelor de lucru a opiniilor şi punctelor de vedere exprimate;
    g) informează, în timp util, secretarul Comisiei despre imposibilitatea participării la şedinţă, în situaţii deosebite ce motivează absenţa;
    h) comunică ministrului culturii, în scris, renunţarea la mandat.


    CAP. V
    Funcţionarea Comisiei
    ART. 13
    (1) Funcţionarea Comisiei este asigurată de Ministerul Culturii.
    (2) Fondurile necesare funcţionării Comisiei se suportă din bugetul Ministerului, în condiţiile legii.

    ART. 14
    (1) Cvorumul de şedinţă este întrunit în condiţiile prezenţei a cel puţin 5 membri.
    (2) În cazul neîntrunirii cvorumului menţionat la alin. (1), şedinţa se reprogramează în cel mai scurt timp posibil.
    (3) Înaintea votului final ce va fi exprimat asupra fiecărui punct aflat pe ordinea de zi, în cazul în care există membri care se află în situaţia prevăzută la art. 6 şi care nu pot participa la vot sau dacă la momentul votului lipsesc, preşedintele va verifica întrunirea cvorumului legal. Dacă nu se întruneşte cvorumul de şedinţă prevăzut la alin. (1), preşedintele amână votarea până la întrunirea cvorumului legal sau decide reprogramarea conform prevederilor alin. (2), cu asigurarea respectării termenului legal de soluţionare a contestaţiei, respectiv 30 de zile calendaristice de la înregistrare.

    ART. 15
    (1) Comisia îşi desfăşoară activitatea în şedinţe programate de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului.
    (2) Şedinţele Comisiei se desfăşoară la sediul Ministerului sau în alte locaţii, cu aprobarea ministrului culturii.
    (3) Şedinţele Comisiei sunt conduse de către preşedinte sau, în lipsa acestuia, de către un preşedinte de şedinţă ales dintre membrii prezenţi, situaţie care se consemnează în procesulverbal.
    (4) Participarea la şedinţe a membrilor este obligatorie. Absenţele motivate sau nemotivate se consemnează de către secretar în procesul-verbal.
    (5) În funcţie de disponibilităţile tehnice, şedinţele se pot desfăşura fără participarea fizică, în acelaşi spaţiu, a tuturor funcţionarilor implicaţi, membrilor Comisiei şi invitaţilor, cu asigurarea dezbaterilor din Comisie prin e-mail, telefon sau videoconferinţă şi comunicarea fişelor de vot completate de membri, prin mijloace electronice.
    (6) În cazul şedinţelor care se desfăşoară prin mijloace electronice, transmiterea fişelor de vot de către membrii Comisiei, prin mijloacele electronice, se face în termenul stabilit de secretarul Comisiei, dar nu mai târziu de 2 zile calendaristice de la data finalizării şedinţei.

    ART. 16
    (1) Ordinea de zi a Comisiei se întocmeşte de către secretarul Comisiei.
    (2) Secretarul întocmeşte lista de prezenţă şi procesul-verbal al şedinţei, la care anexează fişele de vot.
    (3) Procesul-verbal al şedinţei cuprinde rezumatul discuţiilor cu privire la fiecare contestaţie şi rezultatul votului şi se înregistrează la direcţia de specialitate din Minister.
    (4) Soluţiile din cadrul şedinţelor Comisiei se consemnează în fişele de vot, care cuprind informaţiile din anexa nr. 3, şi în procesul-verbal întocmit, potrivit anexei nr. 4.
    (5) Procesul-verbal al şedinţei poate fi consultat de membrii Comisiei sau de funcţionarii direcţiei de specialitate din Minister şi este pus la dispoziţie conducerii Ministerului, demnitarilor, organelor şi instituţiilor abilitate prin lege.

    ART. 17
    În situaţia în care Comisia nu poate analiza toate contestaţiile aflate pe ordinea de zi din cauza numărului mare sau a complexităţii acestora, prin decizia preşedintelui Comisiei cu consultarea membrilor, şedinţa poate continua în ziua următoare, cu asigurarea respectării termenului legal de soluţionare a contestaţiilor.

    CAP. VI
    Desfăşurarea lucrărilor Comisiei şi analizarea contestaţiilor
    ART. 18
    (1) Secretarul Comisiei asigură convocarea Comisiei în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data înregistrării contestaţiilor la registratura Ministerului Culturii în format letric sau transmise prin mijloace electronice, dacă au semnătură electronică.
    (2) Contestaţiile se pun la dispoziţia membrilor Comisiei pentru analiză, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de şedinţa Comisiei.
    (3) După prezentarea contestaţiei de către secretar, preşedintele dă cuvântul membrilor, care pot cere precizări, pot face observaţii şi recomandări sau pot propune soluţii.

    ART. 19
    (1) Deciziile Comisiei se iau cu majoritatea simplă a voturilor.
    (2) În urma analizei contestaţiei, Comisia adoptă, în mod motivat, o decizie cu una din următoarele soluţii:
    a) admiterea contestaţiei;
    b) respingerea contestaţiei.

    (3) Preşedintele formulează concluzia motivată privind soluţionarea contestaţiei.
    (4) Concluzia privind soluţionarea contestaţiei, formulată de către preşedinte, este aprobată, prin vot, de membrii Comisiei şi se menţionează în procesul-verbal de şedinţă şi în fişa de vot.
    (5) În cazul în care nu se întruneşte majoritatea simplă a voturilor pentru una dintre soluţiile menţionate la alin. (2), preşedintele supune din nou analizei contestaţia, până când se ia o decizie cu majoritatea simplă a voturilor, cu asigurarea respectării termenului legal de soluţionare a contestaţiilor.
    (6) În situaţia în care Comisia analizează contestaţii care vizează evaluarea unor punctaje, diferenţa dintre punctajele acordate de către membrii Comisiei nu poate fi mai mare de 1/10 din punctajul maxim.

    ART. 20
    (1) În urma rezultatului votului, preşedintele întocmeşte decizia şi o asumă prin semnătură, alături de fiecare membru.
    (2) În cazul în care unul dintre membri face o opinie separată faţă de majoritate, aceasta se va consemna în scris în cuprinsul procesului-verbal.
    (3) Decizia motivată a Comisiei se transmite contestatarului de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data pronunţării acesteia.

    ART. 21
    (1) Comisia poate decide invitarea contestatarului la şedinţa Comisiei, pentru a-şi susţine contestaţia. Invitaţia la şedinţa Comisiei se transmite de către secretarul Comisiei.
    (2) După susţinerea contestaţiei, contestatarul nu poate participa la deliberările din cadrul şedinţelor sau la vot, părăsind sala de şedinţă.
    (3) Secretarul Comisiei nu are drept de vot.
    (4) Comisia poate solicita în scris puncte de vedere, documente justificative, documente suplimentare în vederea soluţionării contestaţiei, cu asigurarea încadrării în termenul legal de soluţionare a contestaţiei.
    (5) Membrii Comisiei pot fi delegaţi de către ministrul culturii să evalueze/constate din punct de vedere ştiinţific, în teren, situaţii privind soluţionarea contestaţiei, cu decontarea cheltuielilor legate de deplasare, cazare şi diurnă de către Minister, conform legii.
    (6) Ȋn urma evaluării prevăzute la alin. (5), membrii Comisiei au obligaţia redactării unui raport detaliat, în termenul stabilit de ministrul culturii.

    CAP. VII
    Aspecte organizatorice
    ART. 22
    (1) Pentru activitatea prestată în lunile în care Comisia se întruneşte, membrii acesteia primesc o indemnizaţie lunară, stabilită prin ordin al ministrului culturii, indiferent de numărul şedinţelor organizate într-o lună, la care se adaugă decontarea cheltuielilor efectuate în vederea participării la lucrări. Indemnizaţia lunară nu poate depăşi 10% din indemnizaţia lunară a unui secretar de stat. Decontarea cheltuielilor efectuate în vederea participării la şedinţele convocate de Minister se face şi în cazul în care şedinţele nu se desfăşoară.
    (2) Condiţiile privind decontarea cheltuielilor cu transportul şi cazarea se prevăd în contractul civil încheiat cu fiecare membru, potrivit legii.
    (3) Indemnizaţiile şi decontarea cheltuielilor de participare la şedinţe se asigură de către Minister, pe baza documentelor justificative, conform legii.

    ART. 23
    (1) Documentele şedinţelor sunt, în ordinea de arhivare, următoarele:
    a) lista de prezenţă;
    b) ordinea de zi;
    c) procesul-verbal cuprinzând şi fişele de vot;
    d) decizia motivată privind soluţionarea contestaţiei;
    e) contestaţiile.

    (2) Arhivarea documentelor se face, în original, la direcţia de specialitate din Minister.

    ART. 24
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ANEXA 1

    la regulament
    DECLARAŢIE
    privind confidenţialitatea şi imparţialitatea
    Subsemnatul(a) ,........................................, membru(ă) în Comisia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor în Domeniul Arheologiei, denumită în continuare Comisia, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, prevăzut de art. 326 din Codul penal, următoarele:
    a) în calitate de membru, pe durata mandatului, nu voi participa la analizarea/soluţionarea contestaţiilor şi la votul Comisiei dacă voi constata că mă aflu în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1)-(4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor în Domeniul Arheologiei, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 3.725/2021;
    b) nu am niciun interes de natură să afecteze imparţialitatea mea pe parcursul procesului de deliberare în cadrul Comisiei.

    Mă angajez să păstrez confidenţialitatea informaţiilor şi datelor cu caracter personal şi a celor care intră sub incidenţa protecţiei date de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe care le voi obţine sau le voi afla ca efect al calităţii mele de membru al Comisiei pe toată durata mandatului şi după încetarea acestuia, potrivit prevederilor legii.
    Mă angajez ca pe perioada mandatului să nu fiu responsabil ştiinţific sau membru în colective care depun cereri de finanţare a cercetării arheologice sistematice.
    Mă angajez că, în situaţia în care aş descoperi, pe durata exercitării mandatului, că mă aflu în una dintre situaţiile arătate sau în afara angajamentelor de mai sus, voi declara imediat acest lucru şi nu voi participa la discutarea subiectului în Comisie, inclusiv la vot.
    Declar că am luat cunoştinţă de prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor în Domeniul Arheologiei, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 3.725/2021.
    Semnătură
    Prenume, nume
    Data

    ANEXA 2

    la regulament
    Comisia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor în Domeniul Arheologiei
    Instituţiei/Domnului .......................................
    Adresa ...........................................................
    DECIZIE
    Având în vedere contestaţia ....................., înregistrată la Ministerul Culturii cu nr. .............., cu privire la .........................., analizată de Comisia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor în Domeniul Arheologiei în şedinţa din ................., ţinând cont de următoarele:
    1. .........................................................,
    2. ..........................................................,
    .............................................................,

    Comisia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor în Domeniul Arheologiei a constatat următoarele:
    ................................................................................................................
    ................................................................................................................

    Pentru următoarele motive:
    .....................................................................................,

    Comisia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor în Domeniul Arheologiei decide
    Admite contestaţia ..................................................................................... .
    Respinge contestaţia ................................................................................. .

    Decizia a fost luată cu majoritatea simplă a voturilor.
    Au fost exprimate ................. voturi, dintre care ....... voturi de admitere, iar .................. voturi de respingere a contestaţiei.
    Preşedinte Comisie
    Semnătură
    Prenume, nume
    Membru Comisie
    Semnătură
    Prenume, nume
    Membru Comisie
    Semnătură
    Prenume, nume
    ........................
    Data:
    Formularul deciziei poate suferi modificări/adaptări în funcţie de tipul de contestaţie şi de soluţia adoptată.

    ANEXA 3

    la regulament
    FIŞĂ DE VOT
    Fişa de vot nr. .............
    Anexă la procesul-verbal al şedinţei Comisiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor în Domeniul Arheologiei, desfăşurată în baza prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor în Domeniul Arheologiei, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 3.725/2021, în data de ................ .

┌──────┬──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│ │Contestaţia^1 │Observaţii^2 │Soluţia propusă de membrul │
│ │ │ │comisiei │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1 │......................................│.............................│...............................│
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│2 │......................................│.............................│...............................│
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│3 │......................................│.............................│...............................│
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│......│......................................│.............................│...............................│
└──────┴──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

    ^1 Se vor completa numărul de înregistrare al contestaţiei de la structura de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi denumirea documentaţiei, cu precizarea subiectului/imobilului/persoanei la care aceasta se referă.
    ^2 Se vor completa aspecte relevante referitoare la documentaţie.
    Semnătură membru Comisie,
    Data
    Prenume, nume

    ANEXA 4

    la regulament
    PROCES-VERBAL
    Procesul-verbal al şedinţei Comisiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor în Domeniul Arheologiei, desfăşurată în baza prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor în Domeniul Arheologiei, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 3.725/2021, în data de ................ .

┌──────┬──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│ │ │ │Rezumatul şedinţei şi soluţia │
│ │ │ │adoptată de Comisia Naţională │
│ │Contestaţia^1 │Observaţii^2 │pentru Soluţionarea │
│ │ │ │Contestaţiilor în Domeniul │
│ │ │ │Arheologiei │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1 │...................... │....................... │.......................... │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│2 │...................... │...................... │......................... │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│3 │...................... │....................... │.......................... │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│......│......................................│.............................│...............................│
└──────┴──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

    ^1 Se vor completa numărul de înregistrare al contestaţiei de la structura de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi denumirea documentaţiei, cu precizarea imobilului la care aceasta se referă.
    ^2 Se vor completa aspecte relevante referitoare la documentaţie.
    Preşedinte Comisie
    Semnătură
    Prenume, nume
    Membru Comisie
    Semnătură
    Prenume, nume
    Membru Comisie
    Semnătură
    Prenume, nume
    ..............................
    Secretar/Supleant secretar Comisie
    Semnătură
    Prenume, nume

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016