Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 22 iunie 2022  pentru acordarea autorizaţiilor pentru montarea, punerea în funcţiune, repararea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 22 iunie 2022 pentru acordarea autorizaţiilor pentru montarea, punerea în funcţiune, repararea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 628 din 27 iunie 2022
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 87 din 22 iunie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 628 din 27 iunie 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, în calitate de autoritate de reglementare competentă, acordă, modifică, suspendă, refuză ori retrage, în condiţiile Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prevederilor prezentului regulament, autorizaţiile persoanelor juridice pentru montarea, punerea în funcţiune, repararea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor.
    (2) Autorizaţiile prevăzute la alin. (1) se acordă pentru următoarele activităţi:
    a) montarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire, tip I;
    b) exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire, tip II;
    c) montarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru apă caldă de consum, tip III;
    d) exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru apă caldă de consum, tip IV.

    (3) Pentru fiecare activitate prevăzută la alin. (2) se acordă autorizaţie distinctă.

    ART. 2
    Prezentul regulament se aplică persoanelor juridice cărora li se acordă, modifică, suspendă, refuză ori retrag autorizaţiile pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 1 alin. (2).

    ART. 3
    Prezentul regulament stabileşte procedura de acordare ori refuz al acordării, modificare, suspendare şi retragere a autorizaţiilor pentru montarea, punerea în funcţiune, repararea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor, termenele şi condiţiile de acordare, diferenţiate pe categorii de activităţi.

    ART. 4
    (1) Termenii utilizaţi în prezentul regulament sunt definiţi în cuprinsul Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În sensul prevederilor prezentului regulament, abrevierile şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) ANRSC - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice;
    b) beneficiar - asociaţie de proprietari/asociaţie de chiriaşi, aferentă unuia sau mai multor condominii ori proprietarul condominiului/condominiilor, parte contractantă în cadrul unui contract încheiat cu un titular de autorizaţie pentru montarea şi/sau exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi/sau apă caldă de consum;
    c) documentaţie tehnică - document sau set de documente emis de producător şi redactat în limba română, care însoţeşte repartitorul de costuri şi care conţine cel puţin informaţii despre denumirea acestuia, denumirea şi/sau marca producătorului, durata medie de utilizare, principalele caracteristici tehnice şi calitative, instrucţiuni de instalare şi întreţinere, precum şi instrucţiuni de utilizare;
    d) exploatare - ansamblu de acţiuni pentru supravegherea funcţionării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire sau apă caldă de consum, precum şi pentru calcularea, repartizarea, emiterea şi transmiterea tabelelor centralizatoare cu consumurile individuale de energie termică;
    e) montare - ansamblu de operaţii şi lucrări de instalare, încorporare, asamblare, aplicare, sigilare, etichetare, punere în funcţiune, întreţinere şi reparare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire sau apă caldă de consum; între armăturile ce compun sistemele de repartizare a costurilor pentru încălzire se regăsesc în mod obligatoriu robinete pentru reglaj termostatic;
    f) ONRC - Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
    g) solicitant - persoană juridică de drept public sau de drept privat cu capital public, privat sau mixt, care depune la ANRE o cerere în vederea acordării, modificării sau retragerii unei autorizaţii, în condiţiile prezentului regulament;
    h) titular de autorizaţie - persoană juridică deţinătoare a unei autorizaţii de tip I, II, III sau IV.


    ART. 5
    Persoanele juridice înregistrate în alte state pot solicita autorizaţii, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, numai dacă au stabilit în România, în condiţiile legii, un sediu secundar pentru întreaga durată de valabilitate a autorizaţiei, necesar desfăşurării activităţilor.

    ART. 6
    Autorizaţiile se acordă următoarelor categorii de solicitanţi:
    a) societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) servicii publice de interes local sau judeţean, specializate, cu personalitate juridică, înfiinţate şi organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor judeţene, după caz, prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective.


    ART. 7
    Nu pot primi autorizaţii solicitanţii care se află în procedura falimentului.

    ART. 8
    Durata de valabilitate a autorizaţiilor este de 5 ani.

    CAP. II
    Procedura de solicitare şi acordare a autorizaţiilor
    SECŢIUNEA 1
    Solicitarea autorizaţiilor
    ART. 9
    (1) Pentru obţinerea fiecărui tip de autorizaţie, solicitantul înregistrează la ANRE o cerere, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1.
    (2) La înregistrarea cererii, solicitantul achită tariful de analiză, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
    (3) În situaţia în care se constată că suma aferentă tarifului de analiză nu a fost virată în contul ANRE, în conformitate cu prevederile alin. (2), cererea se înregistrează cu caracter de corespondenţă şi nu se supune procesului de analiză.
    (4) Cererea se clasează dacă în termen de 10 zile de la data înregistrării acesteia tariful de analiză nu a fost încasat, ANRE notificând solicitantul în acest sens.
    (5) Solicitantul poate relua demersurile de obţinere a autorizaţiei pe baza unei noi cereri; ANRE poate lua în considerare în analiza noii cereri documentele anexate cererii clasate, pe baza unei declaraţii pe propria răspundere a reprezentantului legal cu privire la faptul că acestea nu au suferit modificări.

    ART. 10
    Autorizaţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) se acordă în baza cererii prevăzute la art. 9, precum şi a următoarelor documente comune:
    a) certificatul constatator emis de ONRC cu cel mult 30 de zile înainte de data înregistrării la ANRE, în exemplar original sau în copie certificată pentru conformitate cu originalul de reprezentantul legal al solicitantului sau raportul de furnizare informaţii emis prin serviciul Infocert de către ONRC, care să cuprindă informaţii de identificare ale solicitantului, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare, numărul de ordine în registrul comerţului, starea solicitantului, forma de organizare, durata de constituire, capitalul social, asociaţii/acţionarii solicitantului, persoana/persoanele împuternicită(e) să reprezinte solicitantul, domeniile de activitate ale solicitantului care să conţină domeniul de activitate pentru care se solicită autorizaţia, sucursale/ subunităţi/filiale, sedii secundare/puncte de lucru din România, condamnări pentru fapte penale, punere sub interdicţie, instituire a curatelei, insolvenţă, faliment, lichidare, reorganizare judiciară sau alte documente similare emise de autorităţi competente, care să conţină aceste informaţii;
    b) regulamentul de organizare şi funcţionare, manualul de asigurare a calităţii sau orice documente similare în extras şi în copie, din care să rezulte atribuţiile şi responsabilităţile compartimentelor angajate în desfăşurarea activităţii pentru care se solicită autorizaţia.


    ART. 11
    Cererea privind acordarea autorizaţiei pentru montarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire tip I este însoţită de documentele prevăzute la art. 10, precum şi de următoarele documente specifice:
    a) declaraţie de conformitate emisă de producător în condiţiile legii, în copie, care atestă conformitatea repartitoarelor de costuri pentru încălzire utilizate cu cerinţele prevăzute de legislaţia aplicabilă în domeniu;
    b) documentaţia tehnică pentru fiecare dintre tipurile de repartitoare de costuri pentru încălzire ce fac obiectul cererii, în copie;
    c) lista lucrărilor de montare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire contractate în ultimii 5 ani, în derulare şi/sau finalizate, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2; fac excepţie solicitanţii aflaţi la prima autorizare;
    d) lista cuprinzând structura personalului implicat în activitatea pentru care se solicită autorizaţia, pe specialităţi; lista cuprinde cel puţin un instalator pentru instalaţii de încălzire; se anexează documente care să ateste calificarea personalului implicat în activitate, în copie, cel puţin pentru instalator;
    e) lista cu dotările tehnico-materiale alocate pentru prestarea activităţii pentru care se solicită autorizaţia, cu precizarea dreptului de proprietate sau de folosinţă instituit în favoarea solicitantului; se anexează documente justificative privind dreptul de proprietate sau de folosinţă, în copie; lista cuprinde cel puţin: echipamente pentru determinarea poziţiei de fixare a repartitoarelor şi montarea elementelor de fixare pe radiator, în conformitate cu instrucţiunile de instalare ale producătorului, dispozitive de programare a repartitoarelor, precum şi scule şi echipamente specifice pentru montarea robinetelor pentru reglaj termostatic.


    ART. 12
    Cererea privind acordarea autorizaţiei pentru exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire tip II este însoţită de documentele prevăzute la art. 10, precum şi de următoarele documente specifice:
    a) documentaţia tehnică pentru fiecare dintre tipurile de repartitoare de costuri pentru încălzire ce fac obiectul cererii, în copie;
    b) manualul de utilizare sau instrucţiuni de utilizare ale programului de calcul specializat pentru repartizarea costurilor de energie termică pentru încălzire, adaptat pentru condiţiile din România, cu respectarea legislaţiei aplicabile, în copie; în cazul în care solicitantul deţine o licenţă pentru utilizarea programului de calcul, prezintă inclusiv dovada achiziţionării acesteia, în copie;
    c) lista lucrărilor contractate în ultimii 5 ani, de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire, în derulare şi/sau finalizate, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2; fac excepţie solicitanţii aflaţi la prima autorizare;
    d) lista cuprinzând structura personalului implicat în activitatea pentru care se solicită autorizaţia, pe specialităţi; lista cuprinde cel puţin un angajat care deţine competenţe digitale; se anexează documente care să ateste calificarea personalului implicat în activitate, în copie, cel puţin pentru angajatul cu competenţe digitale;
    e) lista cu dotările tehnico-materiale alocate pentru prestarea activităţii pentru care se solicită autorizaţia, cu precizarea dreptului de proprietate sau de folosinţă instituit în favoarea solicitantului; se anexează documente justificative privind dreptul de proprietate sau de folosinţă, în copie; lista cuprinde cel puţin: instrument sau aplicaţie pentru determinarea factorilor de amplasare faţă de punctele cardinale, dispozitive de citire de la distanţă a repartitoarelor de costuri, după caz şi echipament informatic pe care poate rula programul de calcul specializat.


    ART. 13
    Cererea privind acordarea autorizaţiei pentru montarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru apă caldă de consum tip III este însoţită de documentele prevăzute la art. 10, precum şi de următoarele documente specifice:
    a) declaraţie de conformitate emisă de producător în condiţiile legii, în copie, care atestă conformitatea repartitoarelor de costuri pentru apă caldă de consum utilizate cu cerinţele prevăzute de legislaţia aplicabilă în domeniu;
    b) documentaţia tehnică pentru fiecare dintre tipurile de repartitoare de costuri pentru apă caldă de consum ce fac obiectul cererii, în copie;
    c) lista lucrărilor de montare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru apă caldă de consum contractate în ultimii 5 ani, în derulare şi/sau finalizate, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2; fac excepţie solicitanţii aflaţi la prima autorizare;
    d) lista cuprinzând structura personalului implicat în activitatea pentru care se solicită autorizaţia, pe specialităţi; lista cuprinde cel puţin un instalator pentru instalaţii sanitare; se anexează documente care să ateste calificarea personalului implicat în activitate, în copie, cel puţin pentru instalator;
    e) lista cu dotările tehnico-materiale alocate pentru prestarea activităţii pentru care se solicită autorizaţia, cu precizarea dreptului de proprietate sau de folosinţă instituit în favoarea solicitantului; se anexează documente justificative privind dreptul de proprietate sau de folosinţă, în copie; lista cuprinde cel puţin: scule şi/sau echipamente pentru montarea repartitoarelor de costuri pentru apa caldă de consum.


    ART. 14
    Cererea privind acordarea autorizaţiei pentru exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru apă caldă de consum tip IV este însoţită de documentele prevăzute la art. 10, precum şi de următoarele documente specifice:
    a) documentaţia tehnică pentru fiecare dintre tipurile de repartitoare de costuri pentru apă caldă de consum ce fac obiectul cererii, în copie;
    b) manualul de utilizare sau instrucţiuni de utilizare ale programului de calcul specializat pentru repartizarea costurilor de energie termică pentru apă caldă de consum, adaptat pentru condiţiile din România, cu respectarea legislaţiei aplicabile, în copie; în cazul în care solicitantul deţine o licenţă pentru utilizarea programului de calcul, prezintă inclusiv dovada achiziţionării acesteia, în copie;
    c) lista lucrărilor de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru apa caldă de consum contractate în ultimii 5 ani, în derulare şi/sau finalizate, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2; fac excepţie solicitanţii aflaţi la prima autorizare;
    d) lista cuprinzând structura personalului implicat în activitatea pentru care se solicită autorizaţia, pe specialităţi; lista cuprinde cel puţin un angajat care deţine competenţe digitale; se anexează documente care să ateste calificarea personalului implicat în activitate, în copie, cel puţin pentru angajatul cu competenţe digitale;
    e) lista cu dotările tehnico-materiale alocate pentru prestarea activităţii pentru care se solicită autorizaţia, cu precizarea dreptului de proprietate sau de folosinţă instituit în favoarea solicitantului; se anexează documente justificative privind dreptul de proprietate sau de folosinţă, în copie; lista cuprinde cel puţin: dispozitive de citire de la distanţă a repartitoarelor de costuri, după caz şi echipament informatic pe care poate rula programul de calcul specializat.


    ART. 15
    (1) ANRE poate solicita precizări, completări sau prezentarea integrală a unuia ori a mai multor documente dintre cele prevăzute la art. 10-14, precum şi prezentarea acestora în format electronic.
    (2) ANRE poate solicita, în condiţiile legii, copii/extrase de pe avize sau alte documente care au fost emise de către instituţiile publice sau organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, în baza consimţământului expres al solicitantului.
    (3) În cazuri bine justificate, ANRE analizează caracterul complet al documentaţiei transmise de solicitant în raport cu documente care sunt similare prin conţinut sau efecte celor prevăzute de prezentul regulament.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Soluţionarea cererii
    ART. 16
    (1) Documentele depuse de solicitant în vederea acordării autorizaţiei sunt analizate de ANRE, prin Comisia de autorizare, numită prin decizie a preşedintelui ANRE, care propune:
    a) acordarea sau refuzul acordării autorizaţiei;
    b) modificarea autorizaţiei;
    c) suspendarea autorizaţiei;
    d) retragerea autorizaţiei;
    e) eliberarea duplicatului autorizaţiei.

    (2) În situaţia în care documentele depuse de solicitant nu sunt conforme prezentului regulament, ANRE transmite solicitantului, în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea cererii, o adresă prin care i se aduce la cunoştinţă obligaţia de a face completări şi/sau clarificări.
    (3) Solicitantul este obligat să transmită completările şi/sau clarificările solicitate de ANRE în termen de maximum 30 de zile de la primirea adresei prevăzute la alin. (2).
    (4) În cazul în care solicitantul nu transmite completările şi/sau clarificările solicitate de ANRE în termenul prevăzut la alin. (3) sau în cazul în care în termen de 90 de zile de la data înregistrării cererii documentaţia transmisă nu este completă, aceasta se clasează, ANRE notificând în acest sens solicitantul.
    (5) Solicitantul poate relua demersurile de obţinere a autorizaţiei, în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (5).

    ART. 17
    (1) În procesul de analiză a documentaţiei, în funcţie de calitatea şi complexitatea informaţiilor prezentate de solicitant, ANRE are dreptul:
    a) să convoace la sediul ANRE ori să organizeze şedinţe online cu reprezentanţii legali ai solicitantului sau persoanele împuternicite de către aceştia, pentru a clarifica aspecte referitoare la documentele depuse;
    b) să verifice la faţa locului situaţia/documentele existentă/ existente, prin intermediul reprezentanţilor săi împuterniciţi; concluziile şi/sau constatările rezultate din aceste verificări se înscriu într-un proces-verbal care se încheie între reprezentanţii ANRE şi cei ai solicitantului;
    c) să solicite orice alte documente a căror obligaţie de prezentare rezultă din actele normative ulterioare prezentului regulament sau a căror verificare este necesară în vederea clarificării informaţiilor cuprinse în documentaţia depusă de solicitant.

    (2) Termenul prevăzut la art. 16 alin. (2) se decalează în mod corespunzător în situaţia în care se aplică prevederile alin. (1).

    ART. 18
    (1) După finalizarea procesului de analiză a documentaţiei depuse de solicitant, Comisia de autorizare întocmeşte un raport prin care se propune modul de soluţionare a cererii; după caz, se comunică solicitantului înştiinţarea de plată aferentă tarifului de acordare.
    (2) După ce suma aferentă tarifului de acordare a fost încasată în contul ANRE, raportul se înaintează preşedintelui ANRE în vederea aprobării sau a respingerii propunerii.
    (3) ANRE decide motivat asupra acordării sau a refuzului de acordare a autorizaţiei, în termen de maximum 30 de zile de la data la care documentaţia este completă.
    (4) Acordarea sau refuzul acordării autorizaţiei se face prin decizie a preşedintelui ANRE; decizia se comunică în scris titularului şi se publică pe pagina de internet a ANRE.
    (5) Autorizaţia se întocmeşte în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 3.
    (6) Autorizaţiile emise se înscriu într-un registru de evidenţă elaborat sub formă tabelară, care se publică pe pagina de internet www.anre.ro şi este actualizat periodic.
    (7) Registrul de evidenţă prevăzut la alin. (5) cuprinde următoarele date şi informaţii:
    a) denumirea titularului;
    b) adresa sediului social al titularului;
    c) numărul şi data eliberării autorizaţiei/autorizaţiilor, tipul şi data expirării acestora;
    d) date de contact ale titularului, precum adresă de corespondenţă, telefon, fax, e-mail;
    e) tipul de repartitoare de costuri pentru încălzire, respectiv pentru apă caldă de consum utilizate, pentru care este valabilă autorizaţia;
    f) starea autorizaţiei.


    ART. 19
    La acordarea sau la refuzul de acordare a autorizaţiei se iau în considerare, după caz, următoarele elemente rezultate din analizarea documentelor transmise de solicitant:
    a) caracterul complet al documentaţiei;
    b) existenţa în domeniul de activitate al solicitantului a activităţii/activităţilor pentru care se solicită autorizaţia;
    c) existenţa unui cadru tehnic şi profesional, inclusiv asigurarea personalului calificat şi a dotărilor tehnico-materiale, care să permită solicitantului îndeplinirea condiţiilor de valabilitate asociate autorizaţiei.


    ART. 20
    (1) Autorizaţia este valabilă împreună cu condiţiile de valabilitate asociate, care sunt parte integrantă a acesteia şi care conţin:
    a) obiectul autorizaţiei;
    b) date de identificare ale titularului;
    c) durata de valabilitate a autorizaţiei;
    d) componenţa sistemelor de repartizare a costurilor pentru care este valabilă autorizaţia.

    (2) Condiţiile-cadru de valabilitate asociate autorizaţiilor sunt prevăzute în anexa nr. 4 şi se aprobă pentru fiecare autorizaţie în parte, prin decizia de acordare a autorizaţiei.
    (3) Pe toată durata de valabilitate a autorizaţiei, titularul are drepturile şi obligaţiile specifice tipului de autorizaţie deţinut şi prevăzute în anexele nr. 5-8, după caz.

    ART. 21
    Autorizaţiile pot fi ridicate de la sediul ANRE de către reprezentantul legal al titularului, angajaţii titularului care prezintă o împuternicire în acest sens, semnată de reprezentantul legal al titularului sau orice altă persoană care prezintă o împuternicire notarială sau avocaţială, întocmită în condiţiile legii; autorizaţiile pot fi ridicate şi prin intermediul serviciilor poştale de curierat, achitate de către titular, situaţie în care ANRE nu îşi asumă răspunderea pentru o eventuală deteriorare sau pierdere.

    CAP. III
    Modificarea autorizaţiei şi a condiţiilor de valabilitate asociate acesteia
    ART. 22
    (1) La cererea titularului sau din proprie iniţiativă, ANRE poate decide, în conformitate cu prevederile legale, asupra modificării autorizaţiilor în următoarele situaţii:
    a) în cazul unor modificări ale statutului titularului de autorizaţie determinate de schimbarea formei juridice, schimbarea denumirii sau schimbarea sediului acestuia, respectiv în cazul modificării altor date de identificare ale titularului de autorizaţie care sunt înscrise în autorizaţie;
    b) când se impune actualizarea condiţiilor de valabilitate asociate autorizaţiei ca urmare a modernizării repartitoarelor de costuri în vederea citirii de la distanţă ori ca urmare a includerii sau a eliminării unor repartitoare de costuri;
    c) în cazul în care survin unele modificări legislative sau schimbări ale circumstanţelor de la data eliberării autorizaţiei sau evenimente care afectează substanţial desfăşurarea activităţilor care fac obiectul autorizaţiei.

    (2) ANRE poate decide modificarea autorizaţiei, în conformitate cu prevederile legale, în cazul unor modificări ale statutului titularului de autorizaţie determinate de fuziune/ divizare/transformare, precum şi în cazul oricărui transfer de active sau alte operaţiuni în urma cărora activele corporale destinate activităţilor ce fac obiectul autorizaţiei vor aparţine altui/altor operator/operatori economic/economici, titular/titulari de autorizaţie de acelaşi tip cu a operatorului de la care le-a preluat.

    ART. 23
    (1) Situaţiile prevăzute la art. 22 alin. (1) sunt notificate ANRE de către titularii de autorizaţii, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia acestora, notificarea fiind însoţită de cererea de modificare a autorizaţiei, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1.
    (2) Situaţiile prevăzute la art. 22 alin. (2) sunt notificate ANRE cu cel puţin 120 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc operaţiunea de divizare/fuziune/transformare, potrivit hotărârii organelor de conducere ale titularilor de autorizaţii, care se transmit în copie, anexate cererii de modificare întocmite în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1.
    (3) Efectuarea operaţiunilor prevăzute la art. 22 alin. (2) conduce, după caz, la modificarea sau retragerea autorizaţiei şi/sau la acordarea unei autorizaţii noi; ANRE comunică titularului autorizaţiei modalitatea prin care va fi soluţionată situaţia creată ca urmare a punerii în aplicare a intenţiei notificate de titularul autorizaţiei, decizia producând efecte de la data fuziunii/divizării/transformării.
    (4) Cererea de modificare a autorizaţiei este însoţită, după caz, de următoarele documente:
    a) documentul prevăzut la art. 10 lit. a), pentru situaţiile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a);
    b) documentele prevăzute la art. 10 lit. a), precum şi la art. 11 lit. a), b) şi e), la art. 12 lit. a), b) şi e), la art. 13 lit. a), b) şi e) sau la art. 14 lit. a), b) şi e), după caz, pentru situaţia prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. b);
    c) orice documente justificative, pentru situaţia prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. c), când schimbările circumstanţelor nu sunt de natură legislativă.

    (5) La înregistrarea cererii de modificare a autorizaţiei se iau în considerare prevederile art. 9 alin. (2)-(5).

    ART. 24
    (1) Modificarea autorizaţiilor din iniţiativa ANRE se face cu respectarea egalităţii de tratament a titularilor şi în raport cu natura situaţiei care a determinat modificarea, în situaţiile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. c) care presupun schimbări de natură legislativă.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), ANRE nu percepe tarif de modificare a autorizaţiilor.

    ART. 25
    (1) ANRE analizează cererea de modificare şi documentele anexate acesteia în conformitate cu prevederile art. 16 şi 17, luând în considerare criteriile prevăzute la art. 19, după caz.
    (2) După finalizarea procesului de analiză, ANRE întocmeşte un raport prin care se propune modul de soluţionare a cererii şi, după caz, comunică solicitantului înştiinţarea de plată aferentă tarifului de modificare.
    (3) După ce suma aferentă tarifului de modificare a fost încasată în contul ANRE, raportul se înaintează preşedintelui ANRE în vederea aprobării sau a respingerii.
    (4) ANRE decide motivat asupra modificării sau a refuzului de modificare a autorizaţiei, în termen de maximum 30 de zile de la data la care documentaţia este considerată completă.
    (5) Modificarea sau refuzul modificării autorizaţiei se face prin decizie a preşedintelui ANRE; decizia se comunică în scris titularului şi se publică pe pagina de internet a ANRE.
    (6) La modificarea autorizaţiei ANRE eliberează solicitantului, după caz, formular de autorizaţie nou şi/sau condiţii de valabilitate asociate autorizaţiei actualizate.
    (7) Documentele prevăzute la alin. (6) pot fi ridicate de la ANRE în condiţiile art. 21.

    ART. 26
    Până la modificarea autorizaţiei, titularul are dreptul să desfăşoare activităţile ce fac obiectul autorizaţiei existente, dar nu mai mult de 90 de zile de data apariţiei situaţiei care a generat necesitatea modificării.

    CAP. IV
    Procedura de suspendare şi de retragere a autorizaţiilor
    ART. 27
    (1) În caz de neîndeplinire de către titularul autorizaţiei a obligaţiilor sale legale, precum şi în caz de nerespectare a condiţiilor de valabilitate asociate autorizaţiei, constatate de ANRE din oficiu ori la sesizarea unor terţi sau la notificarea de către titular, ANRE aplică măsurile prevăzute la alin. (2) sau (3), după caz.
    (2) În cazul în care neîndeplinirea sau nerespectarea obligaţiilor nu este imputabilă titularului de autorizaţie, ANRE dispune, după caz:
    a) acordarea unui termen de conformare de maximum 3 luni titularului autorizaţiei respective, în cazul în care situaţia creată se poate remedia, sub sancţiunea suspendării ulterioare a autorizaţiei;
    b) retragerea autorizaţiei, în cazul în care situaţia creată este iremediabilă.

    (3) În cazul în care neîndeplinirea sau nerespectarea obligaţiilor este imputabilă titularului de autorizaţie, ANRE dispune, după caz:
    a) suspendarea autorizaţiei, pe o perioadă stabilită, pentru remedierea situaţiei create, dacă aceasta este remediabilă;
    b) retragerea autorizaţiei, în cazul în care situaţia creată este iremediabilă.

    (4) În situaţia prevăzută la alin. (3) lit. a), dacă activitatea titularului autorizaţiei afectează semnificativ interesele beneficiarilor, ANRE poate decide acordarea unui termen de conformare de maximum 3 luni titularului autorizaţiei respective anterior suspendării.
    (5) După finalizarea procesului de analiză, ANRE întocmeşte un raport prin care se propune modul de soluţionare.
    (6) Suspendarea şi retragerea autorizaţiei se aprobă prin decizie a preşedintelui ANRE şi produce efecte de la data stabilită de ANRE în cuprinsul acesteia; decizia se comunică titularului şi se publică pe pagina de internet a ANRE.
    (7) În cazul încetării motivelor care au condus la suspendarea autorizaţiei, ANRE emite o decizie de încetare a suspendării, care produce efecte la data stabilită de ANRE în cuprinsul acesteia.
    (8) Suspendarea autorizaţiei poate fi integrală sau parţială, pentru un anumit tip de repartitor de costuri pentru încălzire sau apă caldă de consum.
    (9) Titularul autorizaţiei are obligaţia să notifice beneficiarii şi compartimentul energetic înfiinţat în cadrul autorităţii administraţiei publice locale aferente unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia titularul îşi desfăşoară activitatea asupra deciziei de suspendare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data la care aceasta produce efecte.

    ART. 28
    (1) Pe lângă situaţiile prevăzute la art. 27, ANRE retrage titularului autorizaţia în următoarele cazuri:
    a) la cererea motivată, transmisă de titularul autorizaţiei; în acest caz, retragerea are loc numai după confirmarea îndeplinirii obligaţiilor către ANRE;
    b) în cazul înstrăinării activelor titularului care conduce la imposibilitatea desfăşurării activităţii pentru care a fost acordată autorizaţia;
    c) în cazul incapacităţii sau falimentului titularului, stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă;
    d) ca rezultat al unei contestaţii referitoare la acordarea autorizaţiei, care a fost soluţionată favorabil;
    e) la desfiinţarea sediului secundar din România, în cazul persoanelor juridice străine, în perioada de valabilitate a autorizaţiei.

    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), cererea este însoţită de lista lucrărilor contractate de montare şi/sau de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi/sau apă caldă de consum, aflate în derulare, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2.
    (3) ANRE analizează cererea de retragere şi documentele anexate acesteia în conformitate cu prevederile art. 16 şi 17, luând în considerare criteriile prevăzute la art. 19, după caz.
    (4) ANRE decide motivat asupra retragerii sau refuzului de retragere a autorizaţiei, în termen de maximum 30 de zile de la data la care documentaţia este considerată completă.
    (5) Titularul autorizaţiei este obligat să notifice ANRE situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) în termen de 8 zile de la apariţia acestora ori de la data la care hotărârea judecătorească a rămas definitivă.
    (6) Titularul autorizaţiei este obligat să notifice ANRE situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), cu cel puţin 90 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc operaţiunea.
    (7) În cazul în care retragerea autorizaţiei se face din iniţiativa ANRE, aceasta se notifică titularului cu cel puţin 30 de zile înainte.
    (8) În cazul în care, cu cel puţin 10 zile înainte de data intrării în vigoare a deciziei de retragere, motivele care au condus la retragerea autorizaţiei încetează, ANRE poate emite o decizie de revocare a deciziei de retragere a autorizaţiei.

    ART. 29
    (1) Pe perioada suspendării autorizaţiei încetează, integral sau parţial, drepturile şi obligaţiile conferite titularului prin autorizaţie.
    (2) În cazul retragerii autorizaţiei încetează toate drepturile şi obligaţiile conferite titularului prin autorizaţie.

    CAP. V
    Căi de comunicare
    ART. 30
    (1) Cererile şi documentele prevăzute de prezentul regulament se comunică la ANRE în una dintre următoarele forme:
    a) pe suport hârtie, transmis/depus la registratura ANRE;
    b) prin intermediul poştei electronice, la adresa anre@anre.ro;
    c) pe suport digital de tipul CD/DVD/memorie externă USB, transmis/depus la registratura ANRE;
    d) prin încărcare pe portalul ANRE;
    e) prin încărcare pe platforma punctului de contact unic electronic (PCUe).

    (2) Cererile şi documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă în limba română şi în exemplar original, asumat prin semnătură de către reprezentantul legal, cu excepţia celor pentru care se specifică altfel; documentele solicitate în exemplar original şi depuse în format electronic se certifică cu semnătură electronică.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), documentele emise într-o altă limbă sunt depuse în copie, împreună cu traducerea legalizată a acestora, cu respectarea prevederilor convenţiilor la care România este parte; documentele care nu pot fi traduse legalizat, conform legii, sunt prezentate împreună cu traducerea autorizată a acestora.

    CAP. VI
    Supravegherea activităţii titularilor de autorizaţii
    ART. 31
    Autoritatea competentă urmăreşte activitatea persoanelor juridice autorizate care montează şi exploatează sisteme de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu şi desfăşoară activităţi de control în vederea constatării, notificării şi sancţionării abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al ANRE, în condiţiile legii.

    ART. 32
    (1) Titularii autorizaţiilor au obligaţia să transmită anual ANRE un raport de activitate întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 9; raportul se transmite până la data de 30 aprilie a anului curent pentru activitatea desfăşurată în perioada: 1 aprilie a anului anterior datei de raportare şi 31 martie a anului de raportare.
    (2) Raportul este însoţit de documente care să ateste că titularii de autorizaţii au comunicat beneficiarilor de repartitoare de costuri cu care au încheiat contracte informări cu privire la:
    a) faptul că până la 1 ianuarie 2027 contoarele şi repartitoarele de costuri pentru energia termică care nu pot fi citite de la distanţă, dar care au fost deja instalate se modernizează, astfel încât să poată fi citite de la distanţă, sau se înlocuiesc cu dispozitive care pot fi citite de la distanţă;
    b) atingerea duratei medii de utilizare a repartitoarelor de costuri, atunci când se impune, şi posibilele implicaţii în exploatarea acestora după această dată.


    CAP. VII
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 33
    (1) Realizarea de activităţi de montare şi/sau exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu de către persoane fizice sau juridice care nu deţin autorizaţie corespunzătoare tipului de activităţi desfăşurate este interzisă şi se sancţionează în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
    (2) Titularul are obligaţia de a desfăşura activitatea de montare/exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor în cadrul organizării proprii, fără a putea subcontracta sau externaliza unor terţi activitatea/activităţile ce face/fac obiectul autorizaţiei şi fără a putea transfera către aceştia drepturile şi obligaţiile ce îi revin conform autorizaţiei.

    ART. 34
    Autorizaţiile nu pot fi transferate; orice transfer efectuat este nul de drept şi determină retragerea imediată a autorizaţiei.

    ART. 35
    Titularul autorizaţiei este obligat să notifice ANRE, cu cel puţin 90 de zile înainte, intenţia de a înceta desfăşurarea activităţilor care fac obiectul autorizaţiei; titularii autorizaţiilor tip II şi IV notifică inclusiv compartimentul energetic înfiinţat în cadrul autorităţii administraţiei publice locale aferente unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia titularul îşi desfăşoară activitatea.

    ART. 36
    (1) În cazul pierderii sau distrugerii autorizaţiei, titularul acesteia publică un anunţ în acest sens într-o publicaţie de circulaţie naţională, având totodată dreptul de a solicita ANRE eliberarea unui duplicat.
    (2) În vederea eliberării duplicatului, solicitantul depune o cerere în acest sens, însoţită de extras din publicaţia de circulaţie naţională cuprinzând anunţul privind pierderea ori distrugerea autorizaţiei, şi achită tariful de emitere a duplicatului.

    ART. 37
    În situaţia radierii titularului de autorizaţie, decizia de acordare a autorizaţiei, precum şi eventualele decizii de modificare a autorizaţiei respective îşi încetează de drept efectele.

    ART. 38
    Tarifele prevăzute de prezentul regulament se aprobă prin ordin al preşedintelui ANRE.

    ART. 39
    Cererile privind acordarea, modificarea ori retragerea autorizaţiilor, depuse la ANRE şi nefinalizate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, se analizează în conformitate cu prevederile acestuia.

    ART. 40
    (1) Titularii autorizaţiilor pentru montarea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor eliberate anterior intrării în vigoare a prezentului regulament au obligaţia de a respecta drepturile şi obligaţiile prevăzute în prezentul regulament şi corespunzătoare tipului de autorizaţie deţinut.
    (2) În sensul celor stipulate la alin. (1), orice prevederi contrare prezentului regulament, cuprinse în condiţiile de valabilitate asociate autorizaţiilor, îşi încetează aplicabilitatea de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

    ART. 41
    Deciziile ANRE emise în conformitate cu prevederile prezentului regulament pot fi atacate la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia de contencios administrativ, în condiţiile legii.

    ART. 42
    (1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie contravenţie şi se sancţionează conform dispoziţiilor legale aplicabile.
    (2) Neîndeplinirea şi/sau îndeplinirea necorespunzătoare de către titularii autorizaţiilor a obligaţiilor impuse de legislaţia specifică nu atrag/nu atrage răspunderea penală, civilă, contravenţională, administrativă sau materială a ANRE; acordarea autorizaţiilor de către ANRE nu conduce la transferul responsabilităţilor de la titularii acestora la ANRE şi nici nu îi exonerează pe aceştia de obligaţiile ce le revin.
    (3) Aplicarea şi/sau plata oricărei amenzi contravenţionale nu limitează în niciun fel dreptul ANRE de a suspenda/retrage autorizaţia în condiţiile prezentului regulament.

    ART. 43
    Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ANEXA 1

    la regulament
    Cerere pentru acordarea/modificarea autorizaţiei
     - Model -
    Către: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
    Domnule preşedinte,
    Subsemnatul .........................................., în calitate de reprezentant legal al persoanei juridice ........................................,
                                        (prenumele şi numele) (denumirea)
    înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. de ordine*) J..../...../......., având codul unic de înregistrare/codul de înregistrare fiscală ..................., cu sediul social în ...............................(denumirea comunei/oraşului/municipiului, strada nr. , judeţul, codul poştal).........................., nr. telefon ........,
     *) Se completează după caz.

    nr. fax .........., adresa de e-mail ....................... şi contul ..................(specificaţia/numărul de cont/ROL) ................., deschis la Banca ............... (denumirea băncii comerciale)..............,
                                                                                                                    (specificaţia/numărul de cont/ROL) (denumirea băncii comerciale)
    sucursala .........................(denumirea/localizarea sucursalei unde este deschis contul)...................................,
    solicit acordarea/modificarea autorizaţiei pentru**):
    **) Se completează după caz, marcând cu litera „X“ căsuţa corespunzătoare tipului de autorizaţie ce face obiectul cererii.
    [ ] montarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire, tip I;
    [ ] exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire, tip II;
    [ ] montarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru apă caldă de consum, tip III;
    [ ] exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru apă caldă de consum, tip IV.

    Autorizaţia/Modificarea autorizaţiei se solicită pentru sistemele de repartizare a costurilor având în componenţă repartitoare de costuri cu denumirea comercială:
    .............................................................................................

    Vă aduc la cunoştinţă că informaţii suplimentare şi clarificări referitoare la cerere şi documentele anexate acesteia pot fi solicitate persoanei de contact ..........(prenumele şi numele)........... la nr. de telefon ........, respectiv e-mail ............ .
    Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, certific pe propria răspundere veridicitatea şi autenticitatea tuturor documentelor anexate cererii, inclusiv conformitatea cu originalul a documentelor prezentate în copie.
    Totodată, declar pe propria răspundere următoarele:
    - am luat cunoştinţă de faptul că datele cu caracter personal din prezenta cerere şi din documentele care o însoţesc vor fi prelucrate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în scopul şi pentru îndeplinirea atribuţiilor legale, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE;
    – sunt de acord cu înscrierea datelor de identificare ale persoanei juridice pe care o reprezint în registrul de evidenţă a autorizaţiilor, publicat pe pagina de internet a ANRE;
    – persoana juridică pe care o reprezint îşi va desfăşura activitatea cu respectarea legislaţiei aplicabile protecţiei sănătăţii şi siguranţei publice.

    În susţinerea cererii, anexez următoarele documente:
    1. …................................…
    2. …................................…

    Data ...............
    Reprezentant legal,
    ...............................................
    (numele şi prenumele în clar)
    Semnătura
    ................

    ANEXA 2

    la regulament
    Lista lucrărilor de montare şi/sau de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor
    pentru încălzire şi/sau apă caldă de consum, contractate în ultimii 5 ani, în derulare şi/sau finalizate*)

┌────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│ │Contracte încheiate │Beneficiar │
│ ├────────┬────┬──────────────────┼───────────┬──────────┬──────────┤
│ │ │ │Faza**) │Adresa │ │ │
│Nr. │ │ │ │asociaţiei │Tip │ │
│crt.│Număr │Data├────────┬─────────┤de │repartitor│Cantitate,│
│ │contract│ │În │ │proprietari│de costuri│în bucăţi │
│ │ │ │derulare│Finalizat│/chiriaşi │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴────┴────────┴─────────┴───────────┴──────────┴──────────┘


     *) Se adaptează titlul în conformitate cu tipul de autorizaţie solicitat şi se prezintă informaţiile aferente.
    **) Se marchează cu „X“ căsuţa corespunzătoare.
    Data ................
    Reprezentant legal,
    .......................................................
    (numele şi prenumele în clar)
    Semnătura
    ........................

    ANEXA 3

    la regulament
    Conţinutul-cadru al formularului autorizaţiei
    Antet
    Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
    AUTORIZAŢIA Nr. ...............
    pentru montarea/exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire, tip ...,
    acordată ................(denumirea persoanei juridice).............., CUI .............. /CIF ................
    Prezenta autorizaţie este valabilă începând cu data de ................. până la data de ................, în conformitate cu condiţiile de valabilitate asociate, care constituie parte integrantă a acesteia.
    Preşedinte,
    .............................
       Data eliberării
    ...........................

    ANEXA 4

    la regulament
    Condiţii-cadru de valabilitate asociate autorizaţiilor
    A. Condiţii de valabilitate asociate autorizaţiei tip I
    ART. 1
    Prezentul document stabileşte condiţiile în care este valabilă Autorizaţia nr. ...... pentru montarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire, tip I, denumită în continuare autorizaţie, acordată persoanei juridice ..................(denumirea persoanei juridice)................, cu sediul social în .........., localitatea .............., judeţul ................., înregistrată în registrul comerţului cu nr. de ordine ............. şi având codul unic de înregistrare/codul de înregistrare fiscală ...................... .

    ART. 2
    Autorizaţia este valabilă până la data de ............. .

    ART. 3
    Autorizaţia este valabilă pentru sistemele de repartizare a costurilor având în componenţă repartitoare de costuri cu denumirea comercială: ................ .


    B. Condiţii de valabilitate asociate autorizaţiei tip II
    ART. 1
    Prezentul document stabileşte condiţiile în care este valabilă Autorizaţia nr. ...... pentru exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire, tip II, denumită în continuare autorizaţie, acordată persoanei juridice .................(denumirea persoanei juridice)................., cu sediul social în .........., localitatea .............., judeţul ............., înregistrată în registrul comerţului cu nr. de ordine ............. şi având codul unic de înregistrare/codul de înregistrare fiscală ..... .

    ART. 2
    Autorizaţia este valabilă până la data de ..... .

    ART. 3
    Autorizaţia este valabilă pentru sistemele de repartizare a costurilor având în componenţă repartitoare de costuri cu denumirea comercială: .................... .


    C. Condiţii de valabilitate asociate autorizaţiei tip III
    ART. 1
    Prezentul document stabileşte condiţiile în care este valabilă Autorizaţia nr. ....................... pentru montarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru apă caldă de consum, tip III, denumită în continuare autorizaţie, acordată persoanei juridice ......................(denumirea persoanei juridice)....................., cu sediul social în .........., localitatea .............., judeţul ............., înregistrată în registrul comerţului cu nr. de ordine ............. şi având codul unic de înregistrare/codul de înregistrare fiscală ........................ .

    ART. 2
    Autorizaţia este valabilă până la data de ................... .

    ART. 3
    Autorizaţia este valabilă pentru sistemele de repartizare a costurilor având în componenţă repartitoare de costuri cu denumirea comercială: ................ .


    D. Condiţii de valabilitate asociate autorizaţiei tip IV
    ART. 1
    Prezentul document stabileşte condiţiile în care este valabilă Autorizaţia nr. .............................. pentru exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru apă caldă de consum, tip IV, denumită în continuare autorizaţie, acordată persoanei juridice ..................(denumirea persoanei juridice)...................., cu sediul social în .........., localitatea .............., judeţul ............., înregistrată în registrul comerţului cu nr. de ordine ............. şi având codul unic de înregistrare/codul de înregistrare fiscală ........................ .

    ART. 2
    Autorizaţia este valabilă până la data de ..... .

    ART. 3
    Autorizaţia este valabilă pentru sistemele de repartizare a costurilor având în componenţă repartitoare de costuri cu denumirea comercială: ......................... .    ANEXA 5

    la regulament
    DREPTURI ŞI OBLIGAŢII
    ale titularului autorizaţiei tip I
    CAP. I
    Drepturi
    ART. 1
    Pe durata de valabilitate a autorizaţiei, titularul are dreptul:
    a) să comercializeze şi să monteze repartitoarele de costuri ce fac obiectul autorizaţiei şi robinete pentru reglaj termostatic;
    b) să factureze şi să încaseze contravaloarea serviciilor prestate în baza contractelor încheiate;
    c) să înceteze desfăşurarea activităţilor care fac obiectul autorizaţiei, cu obligaţia de a notifica anticipat beneficiarii, conform clauzelor din contractele încheiate;
    d) să solicite Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, în scris, retragerea autorizaţiei, în situaţia în care nu mai doreşte să continue activitatea autorizată;
    e) alte drepturi prevăzute de legislaţia aplicabilă.


    CAP. II
    Obligaţii
    ART. 2
    (1) Pe toată durata de valabilitate a autorizaţiei, titularul va respecta prevederile legislaţiei aplicabile şi ale autorizaţiei, însoţită de condiţiile de valabilitate asociate.
    (2) Titularul are obligaţia de a participa, la solicitarea ANRE, la elaborarea sau revizuirea reglementărilor tehnice şi comerciale şi a altor acte normative din domeniul serviciului de alimentare cu energie termică.

    ART. 3
    Titularul are obligaţia ca, pe durata de valabilitate a autorizaţiei, să presteze activităţile de montare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire numai pe baze contractuale, cu respectarea principiilor transparenţei şi egalităţii de tratament al clienţilor, evitând orice discriminare.

    ART. 4
    Pe durata de valabilitate a autorizaţiei, titularul are următoarele obligaţii cu privire la repartitoarele de costuri care fac obiectul autorizaţiei şi la robinetele pentru reglaj termostatic:
    a) să deţină şi să menţină declaraţiile de conformitate şi documentaţia tehnică aferente;
    b) să acorde certificate de garanţie, în conformitate cu legislaţia aplicabilă;
    c) să asigure postgaranţia, în conformitate cu legislaţia aplicabilă;
    d) alte obligaţii prevăzute de legislaţia aplicabilă.


    ART. 5
    Pe durata de valabilitate a autorizaţiei, titularul are următoarele obligaţii cu privire la desfăşurarea activităţii de montare a sistemelor de repartizare a costurilor:
    a) să deţină şi să menţină toate documentele prevăzute de legislaţia aplicabilă, cum ar fi contracte, convenţii încheiate cu proprietarii individuali din condominiu, procese-verbale de punere în funcţiune;
    b) să deţină şi să menţină personalul calificat, precum şi dotările tehnico-materiale necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii;
    c) înainte de montare, să se asigure că a fost efectuată echilibrarea hidraulică în imobilele de tip condominiu unde s-au efectuat modificări ale instalaţiilor interioare de încălzire faţă de proiectul iniţial;
    d) să întocmească, în condiţiile legii, proiectele tehnice aferente lucrărilor contractate şi să le predea beneficiarului;
    e) să respecte instrucţiunile de instalare şi întreţinere emise de producător;
    f) să folosească numai sigilii cu serie de identificare unică, serie care va fi trecută în certificatul de garanţie;
    g) să acorde certificate de garanţie pentru lucrările executate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă şi cu prevederile contractelor de prestări servicii încheiate;
    h) să predea proprietarilor individuali din condominiu, în copie, instrucţiunile de utilizare a repartitoarelor de costuri şi a robinetelor pentru reglaj termostatic emise de producător;
    i) să asigure întreţinerea din punct de vedere tehnic a sistemelor de repartizare a costurilor montate, cum ar fi repararea acestora, înlocuirea bateriilor şi refacerea sigiliilor, în conformitate cu instrucţiunile de întreţinere emise de producător;
    j) alte obligaţii prevăzute de legislaţia aplicabilă.


    ART. 6
    Titularul are obligaţia ca, pe durata de valabilitate a autorizaţiei, să includă în oferta economică transmisă asociaţiilor de proprietari/chiriaşi cel puţin următoarele informaţii:
    a) autorizaţia deţinută şi condiţiile de valabilitate asociate acesteia, în copie, împreună cu drepturile şi obligaţiile titularului de autorizaţie prevăzute în Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor pentru montarea, punerea în funcţiune, repararea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE;
    b) tipul şi numărul repartitoarelor de costuri, respectiv ale robinetelor pentru reglaj termostatic ce se propun a se monta; pentru tipurile de robinete pentru reglaj termostatic propuse a se monta se va preciza inclusiv scala de reglaj; în situaţia în care în ofertă este inclus un tip de repartitor de costuri care nu se regăseşte în portofoliul altor titulari de autorizaţie, se va preciza în mod expres această informaţie;
    c) preţurile unitare, defalcate pentru repartitoarele de costuri, respectiv robinetele pentru reglaj termostatic ce se propun a se monta şi pentru montajul propriu-zis al acestora;
    d) perioada de garanţie şi garanţiile acordate;
    e) modelul de contract, inclusiv condiţiile de suspendare şi de reziliere a acestuia de către asociaţia de proprietari/chiriaşi.


    ART. 7
    Titularul are obligaţia de a întocmi şi de a transmite anual la ANRE un raport referitor la activitatea ce face obiectul autorizaţiei, la termenul şi în condiţiile prevăzute în Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor pentru montarea, punerea în funcţiune, repararea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE.

    ART. 8
    Titularul este obligat să informeze ANRE despre:
    a) modificările statutului determinate de schimbarea formei juridice, schimbarea denumirii sau schimbarea sediului, schimbarea reprezentantului legal, respectiv schimbarea altor date de identificare înscrise în autorizaţie, în termen de 30 de zile de la producerea acestora;
    b) modificarea datelor de contact, în termen de 10 zile de la producerea acesteia;
    c) modificări ale statutului determinate de fuziunea, divizarea, transformarea, cu cel puţin 120 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc operaţiunea;
    d) incapacitate sau faliment, în termen de 8 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti;
    e) desfiinţarea sediului secundar din România, în perioada de valabilitate a autorizaţiei, pentru persoanele juridice străine, cu cel puţin 90 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc operaţiunea;
    f) orice alte schimbări ale circumstanţelor de la data eliberării autorizaţiilor, evenimente care afectează ori care conduc la imposibilitatea desfăşurării activităţii ce face obiectul autorizaţiei sau fapte care constituie încălcări ale condiţiilor de valabilitate asociate acesteia, indiferent de cauză, în termen de 30 de zile de la depistarea acestora;
    g) intenţia de a înceta desfăşurarea activităţilor care fac obiectul autorizaţiei, cu cel puţin 90 de zile înainte.


    ART. 9
    Titularul are obligaţia de a pune la dispoziţia ANRE informaţiile necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii acesteia, respectiv înscrisuri legate de activităţile ce fac obiectul autorizaţiei, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor legale.

    ART. 10
    (1) Titularul are obligaţia de a asigura soluţionarea problemelor de orice natură în relaţiile cu beneficiarii, inclusiv remedierea defecţiunilor survenite în sistemele de repartizare a costurilor, la solicitarea acestora.
    (2) Titularul comunică beneficiarului orice schimbare a datelor de contact prin care se asigură comunicarea cu acesta.

    CAP. III
    Interdicţia de transfer al autorizaţiei sau de subcontractare a activităţilor specifice acesteia
    ART. 11
    (1) Titularul are obligaţia de a desfăşura activitatea de montare a sistemelor de repartizare a costurilor în cadrul organizării proprii, fără a putea subcontracta sau externaliza unor terţi activitatea/activităţile ce face/fac obiectul autorizaţiei şi fără a putea transfera către aceştia drepturile şi obligaţiile ce îi revin conform autorizaţiei.
    (2) Titularul nu poate transfera autorizaţia, orice transfer fiind nul de drept şi determinând retragerea imediată a autorizaţiei.

    CAP. IV
    Modificarea autorizaţiei
    ART. 12
    Titularul are obligaţia de a solicita ANRE modificarea autorizaţiei, în condiţiile prevederilor legale aplicabile.

    ART. 13
    Titularul este notificat de către ANRE în cazul modificării autorizaţiei, la iniţiativa acesteia, în cazul în care survin unele schimbări ale circumstanţelor existente la data acordării/modificării autorizaţiei, cum ar fi modificări ale cadrului legislativ şi de reglementare incident sau în cazul în care survin evenimente care afectează sau care conduc la imposibilitatea desfăşurării activităţii ce face obiectul autorizaţiei.

    CAP. V
    Control şi sancţiuni
    ART. 14
    (1) Titularul are obligaţia de a permite accesul reprezentanţilor împuterniciţi ai ANRE la sediul social şi/sau la sediile secundare în care îşi desfăşoară activitatea ce face obiectul autorizaţiei, de a pune la dispoziţia acestora, corect şi complet, în termenul precizat, datele, informaţiile şi documentele necesare şi de a răspunde convocării acestora, în condiţiile legii, pentru desfăşurarea în bune condiţii a acţiunilor de control.
    (2) Titularul are obligaţia de a duce la îndeplinire măsurile de conformare dispuse în urma controlului, la termenele indicate de ANRE, şi de a transmite la ANRE documentele care atestă conformarea.
    (3) Titularul are obligaţia de a se conforma sancţiunilor contravenţionale dispuse de ANRE, în condiţiile prevederilor legale aplicabile.

    CAP. VI
    Suspendarea/Retragerea autorizaţiei
    ART. 15
    (1) Titularul are obligaţia de a întreprinde toate demersurile necesare remedierii situaţiilor cu privire la neîndeplinirea sau la nerespectarea obligaţiilor ce decurg din autorizaţie, în vederea evitării suspendării sau a încetării suspendării acesteia, după caz.
    (2) Titularul are obligaţia ca, pe perioada de suspendare a autorizaţiei sau în cazul retragerii acesteia, să înceteze desfăşurarea activităţii ce face obiectul autorizaţiei suspendate/retrase.
    (3) Titularul are obligaţia să notifice beneficiarii şi compartimentul energetic înfiinţat în cadrul autorităţii administraţiei publice locale aferente unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia titularul îşi desfăşoară activitatea asupra deciziei de suspendare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data la care aceasta produce efecte.

    CAP. VII
    Căi de comunicare
    ART. 16
    (1) Comunicarea cu ANRE se face în scris şi în limba română, prin depunere la registratura ANRE a înscrisurilor, prin serviciile poştale sau de curierat ori prin intermediul poştei electronice; înscrisurile se asumă prin semnătură olografă sau prin semnătură electronică calificată de către reprezentantul legal al titularului autorizaţiei sau de către împuternicitul acestuia, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
    (2) Titularul autorizaţiei poate solicita ANRE utilizarea pentru comunicare a unei adrese de corespondenţă diferite de cea a sediului social, cu condiţia ca respectiva adresă să fie înregistrată ca punct de lucru al societăţii.


    ANEXA 6

    la regulament
    DREPTURI ŞI OBLIGAŢII
    ale titularului autorizaţiei tip II
    CAP. I
    Drepturi
    ART. 1
    Pe durata de valabilitate a autorizaţiei, titularul are dreptul:
    a) să exploateze repartitoarele de costuri ce fac obiectul autorizaţiei;
    b) să factureze şi să încaseze contravaloarea serviciilor prestate în baza contractelor încheiate;
    c) să înceteze desfăşurarea activităţilor care fac obiectul autorizaţiei, cu obligaţia de a notifica anticipat beneficiarii, conform clauzelor din contractele încheiate;
    d) să solicite Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, în scris, retragerea autorizaţiei, în situaţia în care nu mai doreşte să continue activitatea autorizată;
    e) alte drepturi prevăzute de legislaţia aplicabilă.


    CAP. II
    Obligaţii
    ART. 2
    (1) Pe toată durata de valabilitate a autorizaţiei, titularul va respecta prevederile legislaţiei aplicabile şi ale autorizaţiei, însoţită de condiţiile de valabilitate asociate.
    (2) Titularul are obligaţia de a participa, la solicitarea ANRE, la elaborarea sau revizuirea reglementărilor tehnice şi comerciale şi a altor acte normative din domeniul serviciului de alimentare cu energie termică.

    ART. 3
    Titularul are obligaţia ca, pe durata de valabilitate a autorizaţiei, să presteze activităţile de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire numai pe baze contractuale, cu respectarea principiilor transparenţei şi egalităţii de tratament al clienţilor, evitând orice discriminare.

    ART. 4
    Pe durata de valabilitate a autorizaţiei, titularul are următoarele obligaţii cu privire la repartitoarele de costuri care fac obiectul autorizaţiei şi la robinetele pentru reglaj termostatic:
    a) să deţină şi să menţină declaraţiile de conformitate şi documentaţia tehnică aferente;
    b) alte obligaţii prevăzute de legislaţia aplicabilă.


    ART. 5
    Pe durata de valabilitate a autorizaţiei, titularul are următoarele obligaţii cu privire la desfăşurarea activităţii de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor:
    a) să deţină şi să menţină toate documentele prevăzute de legislaţia aplicabilă, cum ar fi contracte şi convenţii încheiate cu proprietarii individuali din condominiu;
    b) să deţină şi să menţină personalul calificat, precum şi dotările tehnico-materiale necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii;
    c) să deţină şi să menţină dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra unui program de calcul specializat pentru repartizarea costurilor de energie termică, adaptat pentru condiţiile din România, cu respectarea legislaţiei aplicabile;
    d) să presteze activitatea doar în acele condominii pentru care a fost determinată suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire pentru care deţine valoarea factorului de evaluare a cuplajului termic definit în legislaţia aplicabilă;
    e) să asigure repartizarea costurilor de energie termică şi să întocmească şi să predea beneficiarilor şi proprietarilor individuali din condominiu documentele aferente, în conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile;
    f) să respecte instrucţiunile de utilizare a programului de calcul specializat;
    g) să verifice anual, cu titlu gratuit, repartitoarele de costuri aflate în exploatare cu privire la integritatea părţilor componente ale acestora, starea sigiliilor şi corectitudinea înregistrărilor;
    h) să notifice beneficiarul în cazul în care constată anomalii în repartizarea cheltuielilor pentru unele apartamente;
    i) să transmită furnizorului de energie termică informaţiile aferente repartizării consumurilor individuale de energie termică de la asociaţiile de proprietari sau persoane fizice care au optat pentru preluarea în facturare individuală;
    j) alte obligaţii prevăzute de legislaţia aplicabilă.


    ART. 6
    Titularul are obligaţia ca, pe durata de valabilitate a autorizaţiei, să includă în oferta economică transmisă asociaţiilor de proprietari/chiriaşi cel puţin următoarele informaţii:
    a) autorizaţia deţinută şi condiţiile de valabilitate asociate acesteia, în copie, împreună cu drepturile şi obligaţiile titularului de autorizaţie prevăzute în Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor pentru montarea, punerea în funcţiune, repararea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE;
    b) costurile de repartizare a consumului de energie termică pentru repartitoarele de costuri ce fac obiectul cererii de ofertă;
    c) modelul de contract, inclusiv condiţiile de suspendare şi de reziliere a acestuia de către asociaţia de proprietari/chiriaşi.


    ART. 7
    Titularul are obligaţia de a întocmi şi de a transmite anual la ANRE un raport referitor la activitatea ce face obiectul autorizaţiei, la termenul şi în condiţiile prevăzute în Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor pentru montarea, punerea în funcţiune, repararea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE.

    ART. 8
    Titularul este obligat să informeze ANRE despre:
    a) modificările statutului determinate de schimbarea formei juridice, schimbarea denumirii sau schimbarea sediului, schimbarea reprezentantului legal, respectiv schimbarea altor date de identificare înscrise în autorizaţie, în termen de 30 de zile de la producerea acestora;
    b) modificarea datelor de contact, în termen de 10 zile de la producerea acesteia;
    c) modificări ale statutului determinate de fuziunea, divizarea, transformarea, cu cel puţin 120 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc operaţiunea;
    d) incapacitate sau faliment, în termen de 8 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti;
    e) desfiinţarea sediului secundar din România, în perioada de valabilitate a autorizaţiei, pentru persoanele juridice străine, cu cel puţin 90 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc operaţiunea;
    f) orice alte schimbări ale circumstanţelor de la data eliberării autorizaţiilor, evenimente care afectează ori care conduc la imposibilitatea desfăşurării activităţii ce face obiectul autorizaţiei sau fapte care constituie încălcări ale condiţiilor de valabilitate asociate acesteia, indiferent de cauză, în termen de 30 de zile de la depistarea acestora;
    g) intenţia de a înceta desfăşurarea activităţilor care fac obiectul autorizaţiei, cu cel puţin 90 de zile înainte; intenţia se comunică inclusiv compartimentului energetic înfiinţat în cadrul autorităţii administraţiei publice locale aferente unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia titularul îşi desfăşoară activitatea.


    ART. 9
    Titularul are obligaţia de a pune la dispoziţia ANRE informaţiile necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii acesteia, respectiv înscrisuri legate de activităţile ce
    fac obiectul autorizaţiei, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor legale.

    ART. 10
    (1) Titularul are obligaţia de a asigura soluţionarea problemelor de orice natură în relaţiile cu beneficiarii, la solicitarea acestora.
    (2) Titularul comunică beneficiarilor orice schimbare a datelor de contact prin care se asigură comunicarea cu aceştia.

    CAP. III
    Interdicţia de transfer al autorizaţiei sau de subcontractare a activităţilor specifice acesteia
    ART. 11
    (1) Titularul are obligaţia de a desfăşura activitatea de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor în cadrul organizării proprii, fără a putea subcontracta sau externaliza unor terţi activitatea/activităţile ce face/fac obiectul autorizaţiei şi fără a putea transfera către aceştia drepturile şi obligaţiile ce îi revin conform autorizaţiei.
    (2) Titularul nu poate transfera autorizaţia, orice transfer fiind nul de drept şi determinând retragerea imediată a autorizaţiei.

    CAP. IV
    Modificarea autorizaţiei
    ART. 12
    Titularul are obligaţia de a solicita ANRE modificarea autorizaţiei, în condiţiile prevederilor legale aplicabile.

    ART. 13
    Titularul este notificat de către ANRE în cazul modificării autorizaţiei, la iniţiativa acesteia, în cazul în care survin unele schimbări ale circumstanţelor existente la data acordării/modificării autorizaţiei, cum ar fi modificări ale cadrului legislativ şi de reglementare incident sau în cazul în care survin evenimente care afectează sau care conduc la imposibilitatea desfăşurării activităţii ce face obiectul autorizaţiei.

    CAP. V
    Control şi sancţiuni
    ART. 14
    (1) Titularul are obligaţia de a permite accesul reprezentanţilor împuterniciţi ai ANRE la sediul social şi/sau la sediile secundare în care îşi desfăşoară activitatea ce face obiectul autorizaţiei, de a pune la dispoziţia acestora, corect şi complet, în termenul precizat, datele, informaţiile şi documentele necesare şi de a răspunde convocării acestora, în condiţiile legii, pentru desfăşurarea în bune condiţii a acţiunilor de control.
    (2) Titularul are obligaţia de a duce la îndeplinire măsurile de conformare dispuse în urma controlului, la termenele indicate de ANRE, şi de a transmite la ANRE documentele care atestă conformarea.
    (3) Titularul are obligaţia de a se conforma sancţiunilor contravenţionale dispuse de ANRE, în condiţiile prevederilor legale aplicabile.

    CAP. VI
    Suspendarea/Retragerea autorizaţiei
    ART. 15
    (1) Titularul are obligaţia de a întreprinde toate demersurile necesare remedierii situaţiilor cu privire la neîndeplinirea sau la nerespectarea obligaţiilor ce decurg din autorizaţie, în vederea evitării suspendării sau a încetării suspendării acesteia, după caz.
    (2) Titularul are obligaţia ca, pe perioada de suspendare a autorizaţiei sau în cazul retragerii acesteia, să înceteze desfăşurarea activităţii ce face obiectul autorizaţiei suspendate/retrase.
    (3) Titularul are obligaţia să notifice beneficiarii şi compartimentul energetic înfiinţat în cadrul autorităţii administraţiei publice locale aferente unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia titularul îşi desfăşoară activitatea asupra deciziei de suspendare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data la care aceasta produce efecte.

    CAP. VII
    Căi de comunicare
    ART. 16
    (1) Comunicarea cu ANRE se face în scris şi în limba română, prin depunere la registratura ANRE a înscrisurilor, prin serviciile poştale sau de curierat ori prin intermediul poştei electronice; înscrisurile se asumă prin semnătură olografă sau prin semnătură electronică calificată de către reprezentantul legal al titularului autorizaţiei sau de către împuternicitul acestuia, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
    (2) Titularul autorizaţiei poate solicita ANRE utilizarea pentru comunicare a unei adrese de corespondenţă diferite de cea a sediului social, cu condiţia ca respectiva adresă să fie înregistrată ca punct de lucru al societăţii.


    ANEXA 7

    la regulament
    DREPTURI ŞI OBLIGAŢII
    ale titularului autorizaţiei tip III
    CAP. I
    Drepturi
    ART. 1
    Pe durata de valabilitate a autorizaţiei, titularul are dreptul:
    a) să comercializeze şi să monteze repartitoarele de costuri ce fac obiectul autorizaţiei;
    b) să factureze şi să încaseze contravaloarea serviciilor prestate în baza contractelor încheiate;
    c) să înceteze desfăşurarea activităţilor care fac obiectul autorizaţiei, cu obligaţia de a notifica anticipat beneficiarii, conform clauzelor din contractele încheiate;
    d) să solicite Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, în scris, retragerea autorizaţiei, în situaţia în care nu mai doreşte să continue activitatea autorizată;
    e) alte drepturi prevăzute de legislaţia aplicabilă.


    CAP. II
    Obligaţii
    ART. 2
    (1) Pe toată durata de valabilitate a autorizaţiei, titularul va respecta prevederile legislaţiei aplicabile şi ale autorizaţiei, însoţită de condiţiile de valabilitate asociate.
    (2) Titularul are obligaţia de a participa, la solicitarea ANRE, la elaborarea sau revizuirea reglementărilor tehnice şi comerciale şi a altor acte normative din domeniul serviciului de alimentare cu energie termică.

    ART. 3
    Titularul are obligaţia ca, pe durata de valabilitate a autorizaţiei, să presteze activităţile de montare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru apă caldă de consum numai pe baze contractuale, cu respectarea principiilor transparenţei şi egalităţii de tratament al clienţilor, evitând orice discriminare.

    ART. 4
    Pe durata de valabilitate a autorizaţiei, titularul are următoarele obligaţii cu privire la repartitoarele de costuri care fac obiectul autorizaţiei:
    a) să deţină şi să menţină declaraţiile de conformitate şi documentaţia tehnică aferente;
    b) să acorde certificate de garanţie, în conformitate cu legislaţia aplicabilă;
    c) să asigure postgaranţia, în conformitate cu legislaţia aplicabilă;
    d) alte obligaţii prevăzute de legislaţia aplicabilă.


    ART. 5
    Pe durata de valabilitate a autorizaţiei, titularul are următoarele obligaţii cu privire la desfăşurarea activităţii de montare a sistemelor de repartizare a costurilor:
    a) să deţină şi să menţină toate documentele prevăzute de legislaţia aplicabilă, cum ar fi contracte, convenţii încheiate cu proprietarii individuali din condominiu, procese-verbale de punere în funcţiune;
    b) să deţină şi să menţină personalul calificat, precum şi dotările tehnico-materiale necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii;
    c) să întocmească, în condiţiile legii, proiectele tehnice aferente lucrărilor contractate şi să le predea beneficiarului;
    d) să respecte instrucţiunile de instalare şi întreţinere emise de producător;
    e) să asigure marcarea/aplicarea literelor RC pe fiecare repartitor de costuri;
    f) să folosească numai sigilii cu serie de identificare unică, serie care va fi trecută în certificatul de garanţie;
    g) să acorde certificate de garanţie pentru lucrările executate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă şi cu prevederile contractelor de prestări servicii încheiate;
    h) să predea proprietarilor individuali din condominiu, în copie, instrucţiunile de utilizare a repartitoarelor de costuri emise de producător;
    i) să asigure întreţinerea din punct de vedere tehnic a sistemelor de repartizare a costurilor montate, cum ar fi repararea acestora şi refacerea sigiliilor, în conformitate cu instrucţiunile de întreţinere emise de producător;
    j) alte obligaţii prevăzute de legislaţia aplicabilă.


    ART. 6
    Titularul are obligaţia ca, pe durata de valabilitate a autorizaţiei, să includă în oferta economică transmisă asociaţiilor de proprietari/chiriaşi cel puţin următoarele informaţii:
    a) autorizaţia deţinută şi condiţiile de valabilitate asociate acesteia, în copie, împreună cu drepturile şi obligaţiile titularului de autorizaţie prevăzute în Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor pentru montarea, punerea în funcţiune, repararea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE;
    b) tipul şi numărul repartitoarelor de costuri, respectiv informaţii privind accesoriile precum dispozitive de reţinere a impurităţilor şi dispozitive de sens, ce se propun a se monta; în situaţia în care în ofertă este inclus un tip de repartitor de costuri care nu se regăseşte în portofoliul altor titulari de autorizaţie, se va preciza în mod expres această informaţie;
    c) preţurile unitare, defalcate pentru repartitoarele de costuri, respectiv pentru accesoriile ce se propun a se monta şi pentru montajul propriu-zis al acestora;
    d) perioada de garanţie şi garanţiile acordate;
    e) modelul de contract, inclusiv condiţiile de suspendare şi de reziliere a acestuia de către asociaţia de proprietari/chiriaşi.


    ART. 7
    Titularul are obligaţia de a întocmi şi de a transmite anual la ANRE un raport referitor la activitatea ce face obiectul autorizaţiei, la termenul şi în condiţiile prevăzute în Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor pentru montarea, punerea în funcţiune, repararea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE.

    ART. 8
    Titularul este obligat să informeze ANRE despre:
    a) modificările statutului determinate de schimbarea formei juridice, schimbarea denumirii sau schimbarea sediului, schimbarea reprezentantului legal, respectiv schimbarea altor date de identificare înscrise în autorizaţie, în termen de 30 de zile de la producerea acestora;
    b) modificarea datelor de contact, în termen de 10 zile de la producerea acesteia;
    c) modificări ale statutului determinate de fuziunea, divizarea, transformarea, cu cel puţin 120 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc operaţiunea;
    d) incapacitate sau faliment, în termen de 8 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti;
    e) desfiinţarea sediului secundar din România, în perioada de valabilitate a autorizaţiei, pentru persoanele juridice străine, cu cel puţin 90 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc operaţiunea;
    f) orice alte schimbări ale circumstanţelor de la data eliberării autorizaţiilor, evenimente care afectează ori care conduc la imposibilitatea desfăşurării activităţii ce face obiectul autorizaţiei sau fapte care constituie încălcări ale condiţiilor de valabilitate asociate acesteia, indiferent de cauză, în termen de 30 de zile de la depistarea acestora;
    g) intenţia de a înceta desfăşurarea activităţilor care fac obiectul autorizaţiei, cu cel puţin 90 de zile înainte.


    ART. 9
    Titularul are obligaţia de a pune la dispoziţia ANRE informaţiile necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii acesteia, respectiv înscrisuri legate de activităţile ce fac obiectul autorizaţiei, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor legale.

    ART. 10
    (1) Titularul are obligaţia de a asigura soluţionarea problemelor de orice natură în relaţiile cu beneficiarii, inclusiv remedierea defecţiunilor survenite în sistemele de repartizare a costurilor.
    (2) La solicitarea beneficiarilor, titularul are obligaţia de a facilita verificarea metrologică a repartitoarelor de costuri; verificarea se face în condiţiile legii, prin intermediul laboratoarelor din structura şi subordinea Biroului Român de Metrologie Legală ori al celor autorizate de acesta.
    (3) Titularul comunică beneficiarilor orice schimbare a datelor de contact prin care se asigură comunicarea cu aceştia.

    CAP. III
    Interdicţia de transfer al autorizaţiei sau de subcontractare a activităţilor specifice acesteia
    ART. 11
    (1) Titularul are obligaţia de a desfăşura activitatea de montare a sistemelor de repartizare a costurilor în cadrul organizării proprii, fără a putea subcontracta sau externaliza unor terţi activitatea/activităţile ce face/fac obiectul autorizaţiei şi fără a putea transfera către aceştia drepturile şi obligaţiile ce îi revin conform autorizaţiei.
    (2) Titularul nu poate transfera autorizaţia, orice transfer fiind nul de drept şi determinând retragerea imediată a autorizaţiei.

    CAP. IV
    Modificarea autorizaţiei
    ART. 12
    Titularul are obligaţia de a solicita ANRE modificarea autorizaţiei, în condiţiile prevederilor legale aplicabile.

    ART. 13
    Titularul este notificat de către ANRE în cazul modificării autorizaţiei, la iniţiativa acesteia, în cazul în care survin unele schimbări ale circumstanţelor existente la data acordării/modificării autorizaţiei, cum ar fi modificări ale cadrului legislativ şi de reglementare incident sau în cazul în care survin evenimente care afectează sau care conduc la imposibilitatea desfăşurării activităţii ce face obiectul autorizaţiei.

    CAP. V
    Control şi sancţiuni
    ART. 14
    (1) Titularul are obligaţia de a permite accesul reprezentanţilor împuterniciţi ai ANRE la sediul social şi/sau la sediile secundare în care îşi desfăşoară activitatea ce face obiectul autorizaţiei, de a pune la dispoziţia acestora, corect şi complet, în termenul precizat, datele, informaţiile şi documentele necesare şi de a răspunde convocării acestora, în condiţiile legii, pentru desfăşurarea în bune condiţii a acţiunilor de control.
    (2) Titularul are obligaţia de a duce la îndeplinire măsurile de conformare dispuse în urma controlului, la termenele indicate de ANRE, şi de a transmite la ANRE documentele care atestă conformarea.
    (3) Titularul are obligaţia de a se conforma sancţiunilor contravenţionale dispuse de ANRE, în condiţiile prevederilor legale aplicabile.

    CAP. VI
    Suspendarea/Retragerea autorizaţiei
    ART. 15
    (1) Titularul are obligaţia de a întreprinde toate demersurile necesare remedierii situaţiilor cu privire la neîndeplinirea sau la nerespectarea obligaţiilor ce decurg din autorizaţie, în vederea evitării suspendării sau a încetării suspendării acesteia, după caz.
    (2) Titularul are obligaţia ca, pe perioada de suspendare a autorizaţiei sau în cazul retragerii acesteia, să înceteze desfăşurarea activităţii ce face obiectul autorizaţiei suspendate/retrase.
    (3) Titularul are obligaţia să notifice beneficiarii şi compartimentul energetic înfiinţat în cadrul autorităţii administraţiei publice locale aferente unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia titularul îşi desfăşoară activitatea asupra deciziei de suspendare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data la care aceasta produce efecte.

    CAP. VII
    Căi de comunicare
    ART. 16
    (1) Comunicarea cu ANRE se face în scris şi în limba română, prin depunere la registratura ANRE a înscrisurilor, prin serviciile poştale sau de curierat ori prin intermediul poştei electronice; înscrisurile se asumă prin semnătură olografă sau prin semnătură electronică calificată de către reprezentantul legal al titularului autorizaţiei sau de către împuternicitul acestuia, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
    (2) Titularul autorizaţiei poate solicita ANRE utilizarea pentru comunicare a unei adrese de corespondenţă diferite de cea a sediului social, cu condiţia ca respectiva adresă să fie înregistrată ca punct de lucru al societăţii.


    ANEXA 8

    la regulament
    DREPTURI ŞI OBLIGAŢII
    ale titularului autorizaţiei tip IV
    CAP. I
    Drepturi
    ART. 1
    (1) Pe durata de valabilitate a autorizaţiei, titularul are dreptul:
    a) să exploateze repartitoarele de costuri ce fac obiectul autorizaţiei;
    b) să factureze şi să încaseze contravaloarea serviciilor prestate în baza contractelor încheiate;
    c) să înceteze desfăşurarea activităţilor care fac obiectul autorizaţiei, cu obligaţia de a notifica anticipat beneficiarii, conform clauzelor din contractele încheiate;
    d) să solicite Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, în scris, retragerea autorizaţiei, în situaţia în care nu mai doreşte să continue activitatea autorizată;
    e) alte drepturi prevăzute de legislaţia aplicabilă.


    CAP. II
    Obligaţii
    ART. 2
    (1) Pe toată durata de valabilitate a autorizaţiei, titularul va respecta prevederile legislaţiei aplicabile şi ale autorizaţiei, însoţită de condiţiile de valabilitate asociate.
    (2) Titularul are obligaţia de a participa, la solicitarea ANRE, la elaborarea sau revizuirea reglementărilor tehnice şi comerciale şi a altor acte normative din domeniul serviciului de alimentare cu energie termică.

    ART. 3
    Titularul are obligaţia ca, pe durata de valabilitate a autorizaţiei, să presteze activităţile de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru apă caldă de consum numai pe baze contractuale, cu respectarea principiilor transparenţei şi egalităţii de tratament al clienţilor, evitând orice discriminare.

    ART. 4
    Pe durata de valabilitate a autorizaţiei, titularul are următoarele obligaţii cu privire la repartitoarele de costuri care fac obiectul autorizaţiei:
    a) să deţină şi să menţină declaraţiile de conformitate şi documentaţia tehnică aferente;
    b) alte obligaţii prevăzute de legislaţia aplicabilă.


    ART. 5
    Pe durata de valabilitate a autorizaţiei, titularul are următoarele obligaţii cu privire la desfăşurarea activităţii de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor:
    a) să deţină şi să menţină toate documentele prevăzute de legislaţia aplicabilă, cum ar fi contracte şi convenţii încheiate cu proprietarii individuali din condominiu;
    b) să deţină şi să menţină personalul calificat, precum şi dotările tehnico-materiale necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii;
    c) să deţină şi să menţină dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra unui program de calcul specializat pentru repartizarea costurilor de energie termică, adaptat pentru condiţiile din România, cu respectarea legislaţiei aplicabile;
    d) să asigure repartizarea costurilor de energie termică şi să întocmească şi să predea proprietarilor individuali din condominiu şi beneficiarilor documentele aferente, în conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile;
    e) să respecte instrucţiunile de utilizare ale programului de calcul specializat;
    f) să notifice beneficiarul în cazul în care constată anomalii în repartizarea cheltuielilor pentru unele apartamente;
    g) să transmită furnizorului de energie termică informaţiile aferente repartizării consumurilor individuale de energie termică de la asociaţiile de proprietari sau persoane fizice care au optat pentru preluarea în facturare individuală;
    h) alte obligaţii prevăzute de legislaţia aplicabilă.


    ART. 6
    Titularul are obligaţia ca, pe durata de valabilitate a autorizaţiei, să includă în oferta economică transmisă asociaţiilor de proprietari/chiriaşi cel puţin următoarele informaţii:
    a) autorizaţia deţinută şi condiţiile de valabilitate asociate acesteia, în copie, împreună cu drepturile şi obligaţiile titularului de autorizaţie prevăzute în Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor pentru montarea, punerea în funcţiune, repararea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE;
    b) costurile de repartizare a consumului de energie termică pentru repartitoarele de costuri ce fac obiectul cererii de ofertă;
    c) modelul de contract, inclusiv condiţiile de suspendare şi de reziliere a acestuia de către asociaţia de proprietari/chiriaşi.


    ART. 7
    Titularul are obligaţia de a întocmi şi de a transmite anual la ANRE un raport referitor la activitatea ce face obiectul autorizaţiei, la termenul şi în condiţiile prevăzute în Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor pentru montarea, punerea în funcţiune, repararea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE.

    ART. 8
    Titularul este obligat să informeze ANRE despre:
    a) modificările statutului determinate de schimbarea formei juridice, schimbarea denumirii sau schimbarea sediului, schimbarea reprezentantului legal, respectiv schimbarea altor date de identificare înscrise în autorizaţie, în termen de 30 de zile de la producerea acestora;
    b) modificarea datelor de contact, în termen de 10 zile de la producerea acesteia;
    c) modificări ale statutului determinate de fuziunea, divizarea, transformarea, cu cel puţin 120 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc operaţiunea;
    d) incapacitate sau faliment, în termen de 8 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti;
    e) desfiinţarea sediului secundar din România, în perioada de valabilitate a autorizaţiei, pentru persoanele juridice străine, cu cel puţin 90 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc operaţiunea;
    f) orice alte schimbări ale circumstanţelor de la data eliberării autorizaţiilor, evenimente care afectează ori care conduc la imposibilitatea desfăşurării activităţii ce face obiectul autorizaţiei sau fapte care constituie încălcări ale condiţiilor de valabilitate asociate acesteia, indiferent de cauză, în termen de 30 de zile de la depistarea acestora;
    g) intenţia de a înceta desfăşurarea activităţilor care fac obiectul autorizaţiei, cu cel puţin 90 de zile înainte; intenţia se comunică inclusiv compartimentului energetic înfiinţat în cadrul autorităţii administraţiei publice locale aferente unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia titularul îşi desfăşoară activitatea.


    ART. 9
    Titularul are obligaţia de a pune la dispoziţia ANRE informaţiile necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii acesteia, respectiv înscrisuri legate de activităţile ce fac obiectul autorizaţiei, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor legale.

    ART. 10
    (1) Titularul are obligaţia de a asigura soluţionarea problemelor de orice natură în relaţiile cu beneficiarii, la solicitarea acestora.
    (2) Titularul comunică beneficiarilor orice schimbare a datelor de contact prin care se asigură comunicarea cu aceştia.

    CAP. III
    Interdicţia de transfer al autorizaţiei sau de subcontractare a activităţilor specifice acesteia
    ART. 11
    (1) Titularul are obligaţia de a desfăşura activitatea de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor în cadrul organizării proprii, fără a putea subcontracta sau externaliza unor terţi activitatea/activităţile ce face/fac obiectul autorizaţiei şi fără a putea transfera către aceştia drepturile şi obligaţiile ce îi revin conform autorizaţiei.
    (2) Titularul nu poate transfera autorizaţia, orice transfer fiind nul de drept şi determinând retragerea imediată a autorizaţiei.

    CAP. IV
    Modificarea autorizaţiei
    ART. 12
    Titularul are obligaţia de a solicita ANRE modificarea autorizaţiei, în condiţiile prevederilor legale aplicabile.

    ART. 13
    Titularul este notificat de către ANRE în cazul modificării autorizaţiei, la iniţiativa acesteia, în cazul în care survin unele schimbări ale circumstanţelor existente la data acordării/modificării autorizaţiei, cum ar fi modificări ale cadrului legislativ şi de reglementare incident sau în cazul în care survin evenimente care afectează sau care conduc la imposibilitatea desfăşurării activităţii ce face obiectul autorizaţiei.

    CAP. V
    Control şi sancţiuni
    ART. 14
    (1) Titularul are obligaţia de a permite accesul reprezentanţilor împuterniciţi ai ANRE la sediul social şi/sau la sediile secundare în care îşi desfăşoară activitatea ce face obiectul autorizaţiei, de a pune la dispoziţia acestora, corect şi complet, în termenul precizat, datele, informaţiile şi documentele necesare şi de a răspunde convocării acestora, în condiţiile legii, pentru desfăşurarea în bune condiţii a acţiunilor de control.
    (2) Titularul are obligaţia de a duce la îndeplinire măsurile de conformare dispuse în urma controlului la termenele indicate de ANRE şi de a transmite la ANRE documentele care atestă conformarea.
    (3) Titularul are obligaţia de a se conforma sancţiunilor contravenţionale dispuse de ANRE, în condiţiile prevederilor legale aplicabile.

    CAP. VI
    Suspendarea/Retragerea autorizaţiei
    ART. 15
    (1) Titularul are obligaţia de a întreprinde toate demersurile necesare remedierii situaţiilor cu privire la neîndeplinirea sau la nerespectarea obligaţiilor ce decurg din autorizaţie, în vederea evitării suspendării sau a încetării suspendării acesteia, după caz.
    (2) Titularul are obligaţia ca, pe perioada de suspendare a autorizaţiei sau în cazul retragerii acesteia, să înceteze desfăşurarea activităţii ce face obiectul autorizaţiei suspendate/retrase.
    (3) Titularul are obligaţia să notifice beneficiarii şi compartimentul energetic înfiinţat în cadrul autorităţii administraţiei publice locale aferente unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia titularul îşi desfăşoară activitatea asupra deciziei de suspendare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data la care aceasta produce efecte.

    CAP. VII
    Căi de comunicare
    ART. 16
    (1) Comunicarea cu ANRE se face în scris şi în limba română, prin depunere la registratura ANRE a înscrisurilor, prin serviciile poştale sau de curierat ori prin intermediul poştei electronice; înscrisurile se asumă prin semnătură olografă sau prin semnătură electronică calificată de către reprezentantul legal al titularului autorizaţiei sau de către împuternicitul acestuia, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
    (2) Titularul autorizaţiei poate solicita ANRE utilizarea pentru comunicare a unei adrese de corespondenţă diferite de cea a sediului social, cu condiţia ca respectiva adresă să fie înregistrată ca punct de lucru al societăţii.


    ANEXA 9

    la regulament
    RAPORT
    privind activitatea desfăşurată în anul ..............
    Subsemnatul ................(prenumele şi numele) .................., în calitate de reprezentant legal al persoanei juridice .............(denumirea)........., titular al Autorizaţiei nr. .............. pentru montarea/exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire/apă caldă de consum, tip .............., confirm că în anul ....... am prestat activitatea ce face obiectul autorizaţiei după cum urmează*):
    *) Se completează tabelul de la litera A sau B, după caz, în funcţie de tipul de autorizaţie deţinut.
    A. Sisteme de repartizare a costurilor montate:

┌───────────┬────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┬───────────────┐
│ │Numărul │Numărul total │Numărul total │ │ │
│ │total de │al │al │Numărul total │Tipul │
│ │condominii │apartamentelor│apartamentelor│al │repartitoarelor│
│Localitatea│în care au │din │în care au │repartitoarelor│de costuri │
│ │fost montate│condominiile │fost montate │de costuri │montate │
│ │repartitoare│prevăzute în │repartitoare │montate │ │
│ │de costuri │coloana 2 │de costuri │ │ │
├───────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┤
│col. 1 │col. 2 │col. 3 │col. 4 │col. 5 │col. 6 │
├───────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │
└───────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┴───────────────┘    B. Sisteme de repartizare a costurilor exploatate:

┌───────────┬────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┬───────────────┐
│ │Numărul │Numărul total │Numărul total │ │ │
│ │total de │al │al │Numărul total │ │
│ │condominii │apartamentelor│apartamentelor│al │Tipul │
│Localitatea│pentru care │din │în care sunt │repartitoarelor│repartitoarelor│
│ │a fost │condominiile │montate │de costuri │de costuri │
│ │realizată │prevăzute în │repartitoare │exploatate │exploatate │
│ │repartizarea│coloana 2 │de costuri │ │ │
│ │costurilor │ │ │ │ │
├───────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┤
│col. 1 │col. 2 │col. 3 │col. 4 │col. 5 │col. 6 │
├───────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │
└───────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┴───────────────┘
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016