Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 22 iunie 2012  de organizare si desfasurare a examenului de promovare in grade sau trepte profesionale a personalului contractual din Ministerul Administratiei si Internelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 22 iunie 2012 de organizare si desfasurare a examenului de promovare in grade sau trepte profesionale a personalului contractual din Ministerul Administratiei si Internelor

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 9 iulie 2012

    ART. 1
    (1) Prezentul regulament instituie norme juridice referitoare la organizarea şi desfãşurarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual care ocupã funcţii în unitãţile aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare M.A.I., precum şi în instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea M.A.I.
    (2) Prevederile prezentului regulament sunt aplicabile în situaţia în care prin statute sau alte acte normative specifice anumitor categorii de personal contractual promovarea acestora nu este reglementatã altfel.
    ART. 2
    (1) Prin promovare se asigurã evoluţia în carierã a personalului contractual, prin trecerea într-un grad profesional sau într-o treaptã profesionalã imediat superior/superioarã.
    (2) Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual se face prin examen, denumit în continuare examen de promovare.
    (3) Examenul de promovare se organizeazã în unitãţile aparatului central al M.A.I., precum şi în instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea M.A.I., denumite în continuare unitãţi organizatoare, în perioada februarie-septembrie a fiecãrui an, dupã finalizarea activitãţii anuale de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual.
    (4) Anterior organizãrii examenului de promovare, unitãţile organizatoare, prin compartimentele de resurse umane, analizeazã situaţia personalului contractual încadrat în structura proprie şi, dupã caz, în structurile care nu au structurã de resurse umane, aflate în subordinea sau în coordonarea acestora ori pentru care gestioneazã activitatea de resurse umane, care îndeplineşte condiţiile de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare.
    ART. 3
    (1) Examenul de promovare a personalului contractual din structurile M.A.I., domeniul administraţie publicã, se organizeazã de cãtre unitãţile ai cãror conducãtori au calitatea de ordonatori de credite.
    (2) Examenul de promovare a personalului contractual din structurile M.A.I., domeniul ordine şi siguranţã publicã, se organizeazã de cãtre unitãţile ai cãror conducãtori au calitatea de ordonatori de credite şi care au structurã de resurse umane pentru posturile:
    a) prevãzute în statele de organizare proprii;
    b) prevãzute în statele de organizare ale unitãţilor care nu au structurã de resurse umane şi pentru care gestioneazã activitãţile de resurse umane.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru posturile aflate în statele de organizare ale unitãţilor aparatului central şi subordonate acestora, aflate în finanţarea ordonatorului principal de credite, competenţa de organizarea a examenului de promovare revine, potrivit competenţelor, conducãtorilor acestora.
    ART. 4
    (1) Promovarea personalului contractual în grade sau trepte profesionale imediat superioare se face, de regulã, pe un post vacant.
    (2) În situaţia în care nu existã un post vacant, promovarea se face prin transformarea postului în care personalul contractual este încadrat într-unul de nivel imediat superior, cu încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate.
    (3) Promovarea personalului contractual debutant se face în condiţiile prezentului regulament, prin transformarea postului pe care salariatul este angajat într-un post de nivel imediat superior.
    ART. 5
    (1) Cu cel puţin 20 de zile lucrãtoare înainte de data desfãşurãrii examenului de promovare, unitãţile organizatoare au obligaţia sã afişeze la sediul acestora anunţul privind organizarea examenului de promovare.
    (2) Anunţul prevãzut la alin. (1) cuprinde obligatoriu urmãtoarele elemente:
    a) posturile pentru care se organizeazã examenul de promovare, cu specificarea gradului profesional sau a treptei profesionale;
    b) condiţiile de participare la examenul de promovare;
    c) probele de examen;
    d) data, ora şi locul de desfãşurare a fiecãrei probe de examen;
    e) bibliografia şi tematica de examen;
    f) data-limitã de depunere a dosarului de înscriere, locul depunerii şi detalii privind persoana de contact.
    ART. 6
    (1) Pentru a participa la examenul de promovare, candidatul trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
    a) sã aibã o vechime de minimum 3 ani în gradul profesional sau în treapta profesionalã din care promoveazã;
    b) sã fi obţinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de douã ori în ultimii 3 ani.
    (2) Compartimentele de resurse umane elibereazã candidatului o adeverinţã privind condiţiile îndeplinite de acesta pentru participarea la examenul de promovare.
    ART. 7
    (1) Cu cel puţin 30 de zile lucrãtoare înaintea desfãşurãrii examenului de promovare, prin dispoziţie/ordin a/al şefului unitãţii organizatoare sau, dupã caz, prin act administrativ al conducãtorului unitãţii organizatoare, se constituie comisia de examinare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor.
    (2) Comisia de examinare, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor sunt formate din câte 3 membri, 2 membri din cadrul unitãţii organizatoare şi un membru desemnat de sindicatul reprezentativ sau, dupã caz, un reprezentant al salariaţilor.
    (3) Membrii comisiei de examinare şi ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor trebuie sã aibã experienţa şi cunoştinţele necesare în domeniul de activitate al postului în care se face promovarea.
    (4) Preşedintele comisiei de examinare, respectiv al comisiei de soluţionare a contestaţiilor se desemneazã din rândul membrilor acestora, prin actul administrativ de constituire a comisiilor.
    (5) Fiecare comisie de examinare, respectiv fiecare comisie de soluţionare a contestaţiilor are un secretar, numit prin actul prevãzut la alin. (1). Secretarul comisiei de examinare poate fi şi secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
    (6) Secretariatul comisiei de examinare şi secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor se asigurã, de regulã, de cãtre o persoanã din cadrul compartimentului de resurse umane al unitãţii organizatoare a examenului, aceasta neavând calitatea de membru al comisiei.
    ART. 8
    (1) În funcţie de numãrul şi de specificul posturilor ocupate de personalul contractual care îndeplineşte condiţiile de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, se pot constitui mai multe comisii de examinare, respectiv comisii de soluţionare a contestaţiilor.
    (2) În situaţia în care în unitatea organizatoare nu existã personal care sã îndeplineascã condiţiile prevãzute la art. 7, aceasta poate solicita desemnarea de membri/secretari în comisiile de examinare şi/sau în comisiile de soluţionare a contestaţiilor din cadrul altor structuri ale M.A.I., de regulã, de la eşalonul superior.
    ART. 9
    (1) Nu poate fi desemnatã membru în comisia de examinare sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor persoana care se aflã în una dintre urmãtoarele situaţii:
    a) are relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau interesele patrimoniale ale sale ori ale soţului sau soţiei pot afecta imparţialitatea şi obiectivitatea evaluãrii;
    b) este soţ, soţie, rudã sau afin pânã la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi ori cu un alt membru al comisiei de examinare sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
    (2) Nu poate fi desemnatã membru în comisia de examinare sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor persoana care a fost sancţionatã disciplinar, dacã sancţiunea aplicatã nu a fost radiatã, conform legii.
    (3) Calitatea de membru în comisia de examinare este incompatibilã cu calitatea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.
    ART. 10
    (1) Situaţiile prevãzute la art. 9 se sesizeazã de persoana în cauzã, de oricare dintre candidaţi sau de orice altã persoanã interesatã, în orice moment al organizãrii şi desfãşurãrii examenului de promovare.
    (2) Membrii comisiei de examinare şi ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia sã informeze în scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat cu privire la intervenirea oricãrei situaţii prevãzute la art. 9. În aceste cazuri, membrii comisiei de examinare şi ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia sã se abţinã de la participarea ori de la luarea vreunei decizii cu privire la examenul în cadrul cãruia a intervenit conflictul de interese.
    (3) În cazul constatãrii existenţei unei situaţii de incompatibilitate sau a unui conflict de interese, actul administrativ de constituire a comisiei se modificã în mod corespunzãtor, în termen de cel mult o zi lucrãtoare de la data constatãrii, prin înlocuirea membrului aflat în respectiva situaţie.
    (4) În cazul în care situaţia de incompatibilitate sau conflictul de interese se constatã ulterior desfãşurãrii uneia dintre etapele examenului, procedura de desfãşurare a examenului se reia, fiind constituitã în acest scop o nouã comisie, cu o nouã componenţã.
    ART. 11
    (1) Examenul de promovare constã în susţinerea unei probe scrise sau a unei probe practice, dupã caz, şi a unui interviu.
    (2) Proba practicã se susţine în cazul funcţiilor de personal contractual la care este necesarã verificarea abilitãţilor practice. Pentru stabilirea probei practice, comisia de examinare poate consulta conducãtorul compartimentului în care îşi desfãşoarã activitatea persoana care îndeplineşte condiţiile de promovare.
    ART. 12
    Comisia de examinare are urmãtoarele atribuţii principale:
    a) stabileşte criteriile de evaluare a candidatului, în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (4) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 286/2011;
    b) stabileşte probele de examen;
    c) elaboreazã bibliografia şi tematica de examen;
    d) selecteazã dosarele candidaţilor;
    e) stabileşte subiectele pentru proba scrisã sau, dupã caz, planul probei practice, precum şi baremul de punctare;
    f) stabileşte planul interviului şi baremul de punctare;
    g) noteazã proba scrisã sau, dupã caz, proba practicã şi interviul pentru fiecare candidat;
    h) semneazã procesele-verbale redactate de secretarul comisiei;
    i) stabileşte dacã respectivul candidat este declarat "admis" sau "respins" la examenul de promovare în gradul profesional sau în treapta profesionalã imediat superior/superioarã;
    j) transmite secretarului comisiei rezultatele selecţiei dosarelor şi ale examenului, cu menţiunea "admis"/"respins", pentru a fi comunicate candidaţilor.
    ART. 13
    Comisia de soluţionare a contestaţiilor are urmãtoarele atribuţii principale:
    a) soluţioneazã contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor;
    b) soluţioneazã contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la rezultatul final al examenului de promovare;
    c) transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.
    ART. 14
    Secretarul comisiei de examinare are urmãtoarele atribuţii principale:
    a) centralizeazã dosarele de înscriere a candidaţilor şi le prezintã spre analizã comisiei de examinare, în termenul prevãzut la art. 16 alin. (2);
    b) convoacã membrii comisiei de examinare la data programatã a se desfãşura examenul de promovare sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea preşedintelui comisiei;
    c) întocmeşte procesul-verbal al selecţiei dosarelor şi cel de desfãşurare a examenului de promovare;
    d) asigurã transmiterea cãtre candidaţi a rezultatelor selecţiei dosarelor şi, dupã caz, ale examenului de promovare, prin afişarea acestora la sediul instituţiei unde se desfãşoarã examenul de promovare şi pe site-ul acesteia, dupã caz;
    e) îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna desfãşurare a examenului de promovare.
    ART. 15
    Secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor are urmãtoarele atribuţii principale:
    a) primeşte de la secretariatul unitãţii organizatoare contestaţiile depuse în termenul stabilit şi le prezintã spre analizã comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
    b) preia de la secretarul comisiei de examinare documentele necesare soluţionãrii contestaţiilor depuse;
    c) convoacã membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor, la solicitarea preşedintelui comisiei, prezentându-le spre analizã contestaţiile depuse, împreunã cu documentele necesare soluţionãrii acestora;
    d) întocmeşte procesul-verbal privind soluţionarea contestaţiilor;
    e) asigurã transmiterea rezultatelor contestaţiilor candidaţilor, prin afişarea acestora la sediul instituţiei unde se desfãşoarã examenul de promovare şi pe site-ul acesteia, precum şi, dupã caz, secretarului comisiei de examinare;
    f) îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna desfãşurare a procesului de soluţionare a contestaţiilor.
    ART. 16
    (1) În vederea participãrii la examen, cu cel puţin 10 zile lucrãtoare înainte de data stabilitã pentru proba scrisã sau, dupã caz, pentru proba practicã, candidaţii depun la locul stabilit în anunţul privind organizarea examenului de promovare un dosar de înscriere care va cuprinde urmãtoarele documente:
    a) cererea de înscriere la examenul de promovare;
    b) adeverinţa prevãzutã la art. 6 alin. (2).
    (2) În termen de cel mult douã zile lucrãtoare de la data expirãrii termenului de depunere a dosarelor, comisia de examinare are obligaţia de a selecta dosarele de înscriere pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la examenul de promovare.
    (3) Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere se afişeazã de cãtre secretarul comisiei de examinare, cu menţiunea "admis"/"respins", însoţitã de motivul respingerii dosarului, la sediul unitãţii organizatoare, în termenul prevãzut la alin. (2).
    (4) În termen de douã zile lucrãtoare de la data afişãrii rezultatelor selecţiei dosarelor, candidaţii pot depune contestaţii la secretariatul unitãţii organizatoare, contestaţii care se soluţioneazã de cãtre comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de cel mult o zi lucrãtoare de la înregistrarea acestora.
    ART. 17
    (1) Proba scrisã se susţine de cãtre candidaţii ale cãror dosare au fost declarate admise şi constã în testarea cunoştinţelor din domeniul de activitate al candidatului prin rezolvarea unor teste-grilã sau redactarea unei lucrãri.
    (2) Subiectele pentru proba scrisã se stabilesc pe baza tematicii şi a bibliografiei de examen elaborate de comisia de examinare, raportat la specificul atribuţiilor prevãzute în fişa postului.
    (3) În cadrul probei scrise se testeazã în mod obligatoriu şi cunoştinţele generale ale candidatului în domeniul administraţiei publice sau, dupã caz, în domeniul ordinii şi siguranţei publice.
    ART. 18
    (1) Comisia de examinare stabileşte în ziua în care se desfãşoarã proba scrisã subiectele şi alcãtuieşte cel puţin douã seturi de întrebãri pentru proba scrisã.
    (2) Membrii comisiei de examinare rãspund individual pentru asigurarea confidenţialitãţii subiectelor propuse.
    (3) Seturile de întrebãri şi baremele de punctare se semneazã de toţi membrii comisiei de examinare şi se închid în plicuri sigilate, purtând ştampila unitãţii organizatoare.
    (4) Comisia de examinare stabileşte punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunicã odatã cu subiectele.
    (5) Pânã la ora stabilitã pentru terminarea probei scrise a examenului de promovare, membrii comisiei de examinare au obligaţia de a afişa baremele de punctare la locul desfãşurãrii acestuia.
    ART. 19
    (1) Durata probei scrise se stabileşte de comisia de examinare în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, fãrã a depãşi 3 ore.
    (2) La ora stabilitã pentru începerea probei scrise, comisia de examinare prezintã candidaţilor seturile de întrebãri şi invitã un candidat sã extragã un plic cu subiectele de examen.
    (3) Candidatul care a extras plicul cu subiectele îl înmâneazã preşedintelui comisiei de examinare, care îl deschide şi comunicã subiectele candidaţilor participanţi la examen.
    (4) Dupã începerea comunicãrii subiectelor este interzis accesul în sala de examen al candidaţilor care întârzie sau al oricãror altor persoane, cu excepţia membrilor comisiei de examinare, precum şi a persoanelor care asigurã secretariatul comisiei de examinare, respectiv supravegherea desfãşurãrii probei.
    (5) În încãperea în care are loc proba scrisã, pe toatã perioada derulãrii acesteia, inclusiv a formalitãţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizãrii probei, candidaţilor nu le este permisã deţinerea ori folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţã.
    (6) Nerespectarea dispoziţiilor prevãzute la alin. (4) şi (5) atrage eliminarea candidatului din proba de examen. Dacã se constatã încãlcarea acestor dispoziţii, comisia de examinare eliminã candidatul din salã, dupã caz, înscrie pe lucrare menţiunea "anulat" şi consemneazã cele întâmplate în procesul-verbal.
    (7) Sub sancţiunea anulãrii lucrãrilor scrise, acestea se redacteazã doar pe seturile de hârtie care poartã pe fiecare filã ştampila unitãţii organizatoare. Dupã înscrierea de cãtre candidat a numelui şi a prenumelui în colţul din dreapta a primei file, acesta se pliazã şi se lipeşte astfel încât datele înscrise sã nu poatã fi identificate şi se aplicã ştampila unitãţii organizatoare.
    (8) La finalizarea lucrãrii ori la expirarea timpului alocat probei scrise, candidatul are obligaţia de a preda comisiei de examinare lucrarea scrisã sau, dupã caz, testul-grilã şi de a semna borderoul special întocmit în acest sens.
    ART. 20
    (1) Anterior începerii corectãrii lucrãrilor la proba scrisã, fiecare lucrare va fi numerotatã.
    (2) Lucrãrile de la proba scrisã se corecteazã sigilate.
    (3) Punctajele se acordã de cãtre fiecare membru al comisiei de examinare, pentru fiecare lucrare scrisã.
    (4) Lucrãrile care prezintã însemnãri în scopul identificãrii candidaţilor se anuleazã şi nu se corecteazã. Menţiunea "anulat" se înscrie atâtpe lucrare, cât şi pe borderoul de notare şi pe centralizatorul nominal, consemnându-se aceasta în procesul-verbal al examenului.
    (5) În situaţia în care pentru o lucrare se înregistreazã diferenţe mai mari de 10 puncte între punctajele acordate de membrii comisiei de examinare, lucrarea se recorecteazã de cãtre toţi membrii acesteia. Procedura recorectãrii se reia ori de câte ori se constatã cã existã diferenţe mai mari de 10 puncte între punctajele acordate de membrii comisiei de examinare.
    (6) Se interzice desigilarea lucrãrilor anterior recorectãrii în condiţiile prevãzute la alin. (5).
    (7) Nerespectarea prevederilor alin. (6) atrage, dupã caz, rãspunderea persoanelor vinovate, în condiţiile legii.
    ART. 21
    (1) Proba scrisã se noteazã de la 0 la 100 de puncte.
    (2) Lucrãrile scrise se desigileazã dupã acordarea de cãtre fiecare membru al comisiei de examinare a punctajelor la proba scrisã, iar rezultatele obţinute de candidaţi se noteazã în borderoul de notare al acestei probe.
    (3) Punctajul final al probei scrise se calculeazã ca medie aritmeticã a punctajelor acordate individual de fiecare membru al comisiei de examinare şi se noteazã în borderoul de notare.
    (4) Punctajul final obţinut de fiecare dintre candidaţi la proba scrisã se afişeazã la sediul instituţiei unde se desfãşoarã examenul de promovare, în cel mult douã zile lucrãtoare de la data susţinerii probei scrise.
    ART. 22
    (1) Proba practicã constã în testarea abilitãţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului.
    (2) Proba practicã se desfãşoarã pe baza unui plan stabilit de comisia de examinare, care va cuprinde criterii de evaluare stabilite de aceasta. Planul se aduce la cunoştinţa candidaţilor înainte de desfãşurarea probei practice.
    ART. 23
    (1) Proba practicã se noteazã de la 0 la 100 de puncte.
    (2) Prevederile art. 18 alin. (5) se aplicã în mod corespunzãtor.
    (3) Membrii comisiei de examinare acordã punctaje pentru fiecare dintre criteriile stabilite potrivit art. 22 alin. (2), iar rezultatele obţinute de candidaţi se noteazã în borderoul de notare al acestei probe.
    (4) Punctajul final al probei practice se calculeazã ca medie aritmeticã a punctajelor acordate individual de fiecare membru al comisiei de examinare şi se noteazã în borderoul de notare.
    (5) Punctajul final obţinut de fiecare dintre candidaţi la proba practicã se afişeazã la sediul instituţiei unde se desfãşoarã examenul de promovare, în cel mult douã zile lucrãtoare de la data susţinerii probei practice.
    ART. 24
    (1) Interviul se realizeazã conform planului de interviu, întocmit de comisia de examinare în ziua desfãşurãrii acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea planului de interviu sunt:
    a) abilitãţile de comunicare;
    b) capacitatea de analizã şi sintezã;
    c) motivaţia candidatului;
    d) comportamentul în situaţiile de crizã;
    e) complexitatea, iniţiativa, creativitatea şi diversitatea activitãţilor.
    (2) Suplimentar, comisia de examinare poate stabili şi alte criterii, dupã cum urmeazã:
    a) raţionamentul şi impactul deciziilor;
    b) influenţa, coordonarea şi supervizarea, dacã este cazul;
    c) alte criterii relevante pentru funcţia respectivã.
    (3) Interviul se noteazã pe baza criteriilor şi a punctajelor maxime stabilite de comisia de examinare pentru aceste criterii, prin planul de interviu.
    (4) Interviul se susţine, de regulã, într-un termen de maximum 5 zile lucrãtoare de la data susţinerii probei scrise sau a probei practice, dupã caz.
    ART. 25
    (1) Proba interviului se noteazã de la 0 la 100 de puncte.
    (2) Membrii comisiei de examinare acordã punctaje pentru fiecare dintre criteriile prevãzute la art. 24 alin. (1) şi, dupã caz, alin. (2). Punctajele se acordã individual de cãtre fiecare membru al comisiei de examinare pentru fiecare candidat şi se noteazã în borderoul de notare.
    (3) În cadrul interviului, membrii comisiei de examinare vor adresa întrebãri candidatului, cu excepţia celor privind opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicalã, religie, etnie, starea materialã, originea socialã sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.
    (4) Întrebãrile şi rãspunsurile la interviu se înregistreazã audio sau audio/video ori se consemneazã în scris în anexa la procesul-verbal al examenului de promovare, care se semneazã de cãtre membrii comisiei de examinare şi de cãtre candidat.
    (5) Punctajul final al interviului se calculeazã ca medie aritmeticã a punctajelor acordate individual de fiecare membru al comisiei de examinare şi se noteazã în borderoul de notare.
    (6) Punctajele finale obţinute de fiecare dintre candidaţi la interviu se afişeazã la sediul instituţiei unde se desfãşoarã examenul de promovare, în termen de maximum o zi lucrãtoare de la data finalizãrii probei interviului.
    ART. 26
    (1) Punctajul final al examenului de promovare se calculeazã ca medie aritmeticã a punctajelor finale obţinute la proba scrisã sau proba practicã, dupã caz, şi la interviu.
    (2) Punctajele finale ale examenului sunt înscrise într-un centralizator nominal, în care se menţioneazã pentru fiecare candidat punctajul obţinut la probele examenului. Centralizatorul nominal se semneazã pe fiecare paginã de cãtre membrii comisiei de examinare.
    (3) Comunicarea punctajelor finale ale examenului de promovare, cu menţiunea "admis" sau "respins", se face în termen de maximum douã zile lucrãtoare de la data susţinerii ultimei probe, prin afişare la sediul unitãţii organizatoare unde se desfãşoarã examenul de promovare.
    (4) Este declarat "admis" la examenul de promovare candidatul care a obţinut punctajul final de minimum 50 de puncte.
    ART. 27
    În termen de cel mult douã zile lucrãtoare de la data comunicãrii punctajului final al examenului de promovare stabilit potrivit prevederilor art. 26, candidatul poate depune o contestaţie la secretariatul unitãţii organizatoare, sub sancţiunea decãderii din acest drept.
    ART. 28
    (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor admite contestaţia şi poate modifica punctajul final acordat de comisia de examinare, respectiv rezultatul selecţiei dosarului, în situaţia în care constatã una dintre urmãtoarele situaţii:
    a) candidatul îndeplineşte condiţiile pentru a participa la examenul de promovare, în situaţia contestaţiilor formulate faţã de rezultatul selecţiei dosarelor;
    b) punctajele nu au fost acordate potrivit baremului şi rãspunsurilor din lucrarea scrisã sau potrivit baremului probei practice, dupã caz;
    c) punctajele de la interviu nu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebãrilor formulate şi rãspunsurilor candidaţilor în cadrul interviului.
    (2) Contestaţia se respinge în situaţia în care comisia de soluţionare a contestaţiilor constatã una dintre urmãtoarele situaţii:
    a) candidatul nu îndeplineşte condiţiile pentru a participa la examenul de promovare, în situaţia contestaţiilor formulate faţã de rezultatul selecţiei dosarelor;
    b) punctajele au fost acordate potrivit baremului şi rãspunsurilor din lucrarea scrisã sau potrivit baremului probei practice, dupã caz;
    c) punctajele de la interviu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebãrilor formulate şi rãspunsurilor candidaţilor în cadrul interviului.
    (3) Modul de soluţionare a contestaţiilor se consemneazã într-un proces-verbal, întocmit de secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi semnat de cãtre membrii comisiei.
    ART. 29
    (1) Contestaţia se soluţioneazã în termen de maximum 3 zile lucrãtoare de la expirarea termenului de depunere a acesteia.
    (2) Rezultatul stabilit de comisia de soluţionare a contestaţiilor în urma analizei contestaţiei depuse se comunicã, prin afişare, la locul de desfãşurare a examenului, în termenul prevãzut la alin. (1).
    ART. 30
    Candidaţii nemulţumiţi de modul de soluţionare a contestaţiilor se pot adresa instanţei competente, în condiţiile legii.
    ART. 31
    (1) La finalizarea examenului de promovare, respectiv la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor ori de soluţionare a acestora se întocmeşte un proces-verbal privind desfãşurarea examenului de promovare, care se semneazã de cãtre membrii comisiei de examinare şi de secretarul acesteia.
    (2) La procesul-verbal privind desfãşurarea examenului de promovare se anexeazã rezultatele probei scrise sau ale probei practice, dupã caz, ale interviului, rezultatele finale ale examenului, precum şi, dupã caz, rezultatele contestaţiilor depuse.
    ART. 32
    (1) Personalul contractual debutant poate fi promovat, prin examen, la sfârşitul perioadei de stagiu, în grade sau trepte profesionale imediat superioare.
    (2) Perioada de stagiu pentru persoanele încadrate ca debutant este de 6 luni de la data încadrãrii, dacã prevederile legale referitoare la exercitarea unor funcţii sau profesii nu prevãd un alt termen.
    (3) La calcularea termenului prevãzut la alin. (2) nu se vor avea în vedere perioadele în care contractul individual de muncã a fost suspendat sau alte perioade care nu constituie, conform prevederilor legale, vechime în muncã şi în specialitate.
    (4) Atestarea îndeplinirii condiţiei prevãzute la alin. (2) şi (3) se face de cãtre compartimentul de resurse umane din cadrul unitãţilor organizatoare, prin eliberarea unei adeverinţe persoanei interesate.
    (5) Examenul de promovare se organizeazã, de regulã, în termen de 5 zile de la terminarea perioadei de stagiu. Prevederile art. 7 -15 şi art. 17 -31 se aplicã în mod corespunzãtor.
    (6) În situaţia în care candidatul nu a obţinut punctajul minim prevãzut la art. 26 alin. (4), acesta poate susţine, o singurã datã, un nou examen, pânã la expirarea termenului de un an de la încadrare, în condiţiile alin. (5).
    ART. 33
    (1) Încadrarea în noile grade sau trepte profesionale a persoanelor care au fost declarate "admis" la examenul de promovare se face în termen de maximum 15 zile lucrãtoare de la data finalizãrii examenului.
    (2) Ca urmare a promovãrii în gradul profesional sau în treapta profesionalã imediat superior/superioarã profesional, fişa postului salariatului va fi completatã cu noi atribuţii, în raport cu nivelul postului, prin grija şefului nemijlocit.
    ART. 34
    (1) Pentru fiecare examen de promovare se întocmeşte un dosar cu urmãtorul conţinut:
    a) acte administrative de constituire a comisiilor de examinare şi de soluţionare a contestaţiilor;
    b) documente privind organizarea şi desfãşurarea examenului de promovare;
    c) lucrãrile candidaţilor şi înregistrãrile audio/video, dupã caz.
    (2) Dosarul menţionat la alin. (1) se pãstreazã 2 ani la compartimentul de resurse umane implicat în organizarea şi desfãşurarea examenului de promovare, urmând a fi arhivat ulterior, în condiţiile legii.
    (3) În dosarul personal al salariatului promovat vor fi incluse, dupã încheierea examenului de promovare, copii ale procesului-verbal privind desfãşurarea examenului şi ale documentelor care atestã susţinerea probelor de examen.

                    ______
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016