Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 22 decembrie 2021  al Comisiei de disciplină a Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 22 decembrie 2021 al Comisiei de disciplină a Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar

EMITENT: Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 30 din 11 ianuarie 2022
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 722 din 22 decembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 30 din 11 ianuarie 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentul regulament stabileşte organizarea, funcţionarea, atribuţiile şi competenţele Comisiei de disciplină a Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS), modul de desfăşurare a procedurii disciplinare, modul de desfăşurare a procedurii de propunere de sancţiuni şi orice alte aspecte privind soluţionarea sesizărilor administrative.

    ART. 2
    Comisia de disciplină (Comisia, în cele ce urmează) se constituie, se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, cu modificările ulterioare (Legea nr. 162/2017), ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a ASPAAS, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.592/2018*, şi ale prezentului regulament.
    * Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.592/2018 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


    ART. 3
    (1) Comisia este o structură deliberativă, fără personalitate juridică şi este formată din 4 membri cu pregătire juridică şi economică, desemnaţi prin acte administrative ale instituţiei reprezentate, care se comunică ASPAAS, în următoarea componenţă:
    a) un reprezentant al Ministerului Finanţelor;
    b) un reprezentant al Băncii Naţionale a României;
    c) un reprezentant al Autorităţii de Supraveghere Financiară;
    d) un reprezentant al ASPAAS.

    (2) Mandatul membrilor Comisiei este de 3 ani, cu drept de reînnoire a mandatului o singură dată, la propunerea instituţiei care i-a numit.

    CAP. II
    Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Comisiei
    ART. 4
    (1) Comisia alege prin vot secret, în prima şedinţă statutară, un preşedinte dintre membrii săi. Este desemnată preşedinte persoana care a întrunit cele mai multe dintre voturile exprimate de membrii prezenţi.
    (2) Mandatul de preşedinte al Comisiei se asigură prin rotaţie, pe perioade de un an. Primul mandat începe la data primei şedinţe statutare în care este ales preşedintele. Următoarele mandate vor fi exercitate în ordinea cronologică a desemnării în calitatea de membru al Comisiei.
    (3) Şedinţele Comisiei sunt conduse de către preşedintele Comisiei sau, în absenţa acestuia, de către un alt membru desemnat de acesta, cu consultarea prealabilă a membrilor Comisiei.

    ART. 5
    (1) Membrii Comisiei trebuie să îşi desfăşoare activitatea astfel încât să evite conflictul de interese.
    (2) Membrii Comisiei sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea asupra informaţiilor de care iau cunoştinţă în activitatea desfăşurată în această calitate.
    (3) În aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2) fiecare membru al Comisiei completează Declaraţia pe propria răspundere privind confidenţialitatea, respectiv conflictul de interese, conform anexei nr. 1 la prezentul regulament. De asemenea, fiecare membru al Comisiei completează Declaraţia privind acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, conform anexei nr. 2 la prezentul regulament.
    (4) Declaraţiile prevăzute la alin. (3) se arhivează la Comisie pe o perioadă de 10 ani de la încetarea mandatului.
    (5) Membrii Comisiei îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor independenţei, stabilităţii în cadrul Comisiei, integrităţii, obiectivităţii şi imparţialităţii în analiza faptelor şi în luarea deciziilor.
    (6) Membrii Comisiei, inclusiv preşedintele acesteia, trebuie să îşi desfăşoare activitatea cu eficienţă şi eficacitate, astfel încât să respecte termenul stabilit pentru soluţionarea dosarelor înregistrate pe rolul Comisiei.
    (7) Membrii Comisiei, inclusiv preşedintele acesteia, care nu îşi îndeplinesc atribuţiile sau le îndeplinesc în mod necorespunzător, fapt dovedit prin analiza activităţii acestora, potrivit alin. (8), vor fi înlocuiţi de către instituţia care i-a desemnat, la solicitarea preşedintelui ASPAAS.
    (8) Analiza activităţii Comisiei se face în baza rapoartelor de activitate prevăzute la art. 8 lit. i), precum şi a documentelor emise de membrii Comisiei în legătură cu activitatea desfăşurată.

    ART. 6
    (1) Comisia se întruneşte, de regulă, trimestrial, precum şi la convocarea preşedintelui acesteia, atunci când se impune, în funcţie de numărul de dosare înregistrate, de sesizările aflate în analiză şi de stadiul derulării procedurii disciplinare pentru fiecare sesizare, astfel încât să poată fi efectuate demersurile procedurale şi să se asigure respectarea termenului stabilit pentru soluţionarea sesizărilor, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 162/2017 şi reglementărilor din Normele privind raportarea către ASPAAS a încălcărilor reglementărilor în domeniul auditului statutar, aprobate prin Ordinul preşedintelui ASPAAS nr. 266/2018, cu modificările ulterioare, precum şi a prezentului regulament.
    (2) Programarea şedinţelor şi convocarea membrilor structurii disciplinare sunt în sarcina preşedintelui Comisiei.
    (3) Membrii Comisiei sunt convocaţi la şedinţă, prin e-mail cu confirmare de participare, cu 5 zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea şedinţei, iar şedinţele sunt considerate statutar întrunite cu condiţia participării a cel puţin 3 membri.
    (4) Membrii Comisiei care, deşi au confirmat participarea, nu pot fi prezenţi la şedinţă trebuie să informeze preşedintele Comisiei cu cel puţin două zile înainte de data stabilită pentru şedinţă.
    (5) În cazul în care intervine situaţia prevăzută la alin. (3) şi nu este îndeplinit cvorumul, preşedintele Comisiei reprogramează şedinţa pentru un termen la care toţi membrii vor fi prezenţi, cu condiţia respectării termenelor de prescripţie a sesizărilor înregistrate.
    (6) La fiecare şedinţă, reprezentantul ASPAAS în Comisie asigură emiterea şi prezentarea spre semnare a foii de prezenţă care se transmite Compartimentului financiar, contabil, resurse umane şi administrativ al ASPAAS, asumată prin semnătură de către toţi membrii prezenţi.

    ART. 7
    (1) Şedinţele Comisiei nu sunt publice, se desfăşoară la sediul ASPAAS sau online, iar lucrările acestora se consemnează într-un proces-verbal de şedinţă, semnat la sfârşitul fiecărei şedinţe de către toţi membrii prezenţi, şi sunt înregistrate, după caz, audio/video pe suport electronic, care se arhivează şi se păstrează pe o perioadă de 10 (zece) ani.
    (2) Şedinţa de audiere a persoanelor citate este consemnată separat în procesul-verbal de audiere semnat de către persoanele audiate şi de către membrii Comisiei prezenţi la audiere, ca parte integrantă din procesul-verbal al şedinţei în care a avut loc audierea, şi este înregistrată audio/video, urmând ca înregistrarea să fie arhivată la Comisie şi păstrată pe o perioadă de 10 (zece) ani.
    (3) Rapoartele motivate prin care Comisia propune aplicarea unei sancţiuni sau clasarea sesizării se emit şi se semnează de către membrii prezenţi la şedinţă în termen de 15 zile lucrătoare de la data şedinţei.
    (4) Sesizările şi înscrisurile aferente, constituite ca dosare în evidenţa Comisiei, se arhivează la nivelul ASPAAS conform prevederilor legale în vigoare.

    ART. 8
    Atribuţiile membrilor Comisiei sunt următoarele:
    a) aleg preşedintele Comisiei prin vot secret sau înlocuitorul acestuia, în caz de absenţă, potrivit art. 4 alin. (1);
    b) participă la şedinţele Comisiei;
    c) studiază cu celeritate sesizările/autosesizările şi înscrisurile primite prin intermediul registraturii ASPAAS şi parcurg etapele procedurale pentru fiecare sesizare;
    d) formulează în şedinţă sau ulterior, în scris, propuneri referitoare la conţinutul adreselor, înscrisuri şi alte documente care rezultă din sau privesc activitatea Comisiei;
    e) redactează şi expediază corespondenţa către părţi şi/sau terţi, rezultată din derularea procedurii disciplinare;
    f) pun în practică procedura disciplinară prevăzută în prezentul regulament;
    g) întocmesc, motivează şi semnează raportul prin care Comisia propune preşedintelui ASPAAS sancţiunile prevăzute de lege sau clasarea sesizării, pentru abaterile administrative sau administrativ-disciplinare, după caz, ce intră în competenţa sa de soluţionare, potrivit cadrului legal incident;
    h) redactează şi semnează procesele-verbale de şedinţă;
    i) întocmesc trimestrial sau la cererea preşedintelui ASPAAS rapoarte privind activitatea desfăşurată de Comisie;
    j) raportează lunar persoanei responsabile pentru gestionarea sesizărilor stadiul soluţionării acestora.


    ART. 9
    În desfăşurarea activităţii şi îndeplinirea atribuţiilor membrii Comisiei au următoarele obligaţii:
    a) să asigure, prin activitatea desfăşurată, respectarea legislaţiei în vigoare, precum şi aplicarea în derularea procedurii disciplinare;
    b) să asigure imparţialitatea şi obiectivitatea în îndeplinirea mandatului, asumate prin completarea declaraţiei de independenţă pentru fiecare dosar înregistrat pe rolul Comisiei;
    c) să aducă la cunoştinţa preşedintelui Comisiei orice ingerinţă în activitatea lor din partea unor persoane fizice sau juridice ori a unui grup de interese care ar putea să le afecteze independenţa sau imparţialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea;
    d) să participe la şedinţele de lucru convocate de preşedintele Comisiei;
    e) să respecte confidenţialitatea deliberărilor şi a datelor cu caracter personal, în condiţiile legii;
    f) să nu exprime public sau în afara lucrărilor Comisiei opinii cu privire la sesizările aflate în derulare;
    g) să evite orice contact privat cu persoanele fizice sau juridice care au formulat sesizarea sau a căror faptă a fost sesizată, direct ori prin interpuşi, pe toată durata procedurii administrative şi până la emiterea ordinului preşedintelui ASPAAS;
    h) să respecte regimul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese, cu aplicarea prevederilor legale privind modalităţile de evitare a conflictului de interese. În cazul existenţei unui conflict de interese, persoana în cauză este obligată să se abţină de la luarea deciziei sau de la participarea la luarea unei decizii şi să informeze de îndată preşedintele ASPAAS, precum şi conducătorul instituţiei pe care o reprezintă.


    ART. 10
    Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii:
    a) stabileşte de comun acord cu ceilalţi membri data şi ora când au loc şedinţele Comisiei şi transmite convocarea membrilor prin e-mail;
    b) semnează toate documentele rezultate din activitatea Comisiei. În cazuri excepţionale când acesta nu poate semna corespondenţa Comisiei, în vederea respectării termenelor din procedurile disciplinare aflate în derulare, preşedintele poate desemna, inclusiv prin mijloace electronice de comunicare, un alt membru din Comisie pentru semnarea documentelor;
    c) conduce şedinţele Comisiei;
    d) coordonează activitatea Comisiei;
    e) semnează corespondenţa Comisiei;
    f) răspunde la solicitările preşedintelui ASPAAS cu privire la activitatea Comisiei;
    g) solicită informaţii de la Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) sau de la alt organism profesional sau de la alte părţi pe tot parcursul derulării procedurii disciplinare;
    h) alte atribuţii ce decurg din calitatea de preşedinte al Comisiei.


    ART. 11
    (1) Atribuţiile specifice ale reprezentantului ASPAAS, pe lângă celelalte ce decurg din calitatea de membru al Comisiei, sunt următoarele:
    a) primirea sesizărilor şi înscrisurilor adresate Comisiei şi înregistrarea acestora în ordinea cronologică în Registrul de evidenţă al Comisiei;
    b) transmiterea, prin e-mail, celorlalţi membri ai Comisiei a sesizărilor primite şi a înscrisurilor aferente, după înregistrarea acestora;
    c) distribuirea înscrisurilor către membrii Comisiei, prin e-mail sau suport tipărit;
    d) redactarea, împreună cu ceilalţi membri ai Comisiei, a proceselor-verbale ale şedinţelor, precum şi a rapoartelor motivate de propunere a sancţiunilor sau de clasare a sesizărilor, a convocărilor şi a corespondenţei cu părţile şi terţii;
    e) efectuarea demersurilor pentru comunicarea, prin registratura ASPAAS, a actelor şi a corespondenţei rezultate din procedura disciplinară;
    f) transmiterea şi înregistrarea la registratura ASPAAS a rapoartelor de propunere de sancţiuni sau de clasare a sesizărilor, precum şi a corespondenţei;
    g) ţinerea evidenţei corespondenţei Comisiei, a proceselor-verbale ale şedinţelor, a proceselor-verbale de audiere, a dezbaterilor prin corespondenţă electronică, precum şi a rapoartelor de propunere a sancţiunilor sau de clasare a sesizărilor;
    h) efectuarea diligenţelor necesare în vederea asigurării înregistrării audio a şedinţelor şi a audierilor, asigurând protecţia înregistrărilor şi restricţionarea accesului la informaţii a altor salariaţi din cadrul ASPAAS;
    i) arhivarea dosarelor soluţionate care includ şi rapoartele de soluţionare, precum şi înregistrările audio/video, pe o perioadă de 10 (zece) ani de la soluţionarea acestora.

    (2) ASPAAS va asigura alocarea corespunzătoare a sarcinilor profesionale ale reprezentantului său, de natură să permită şi îndeplinirea adecvată a atribuţiilor menţionate la alin. (1).

    CAP. III
    Competenţa Comisiei de disciplină
    ART. 12
    (1) Comisia are competenţa de a soluţiona sesizările administrative referitoare la auditorii financiari şi la firmele de audit din România, în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) când faptele au legătură cu exercitarea activităţii de audit statutar;
    b) când sunt încălcate prevederile Codului etic menţionat la art. 20 alin. (1) din Legea nr. 162/2017 în exercitarea activităţii de audit statutar;
    c) când faptele sunt săvârşite de către membrii Consiliului CAFR sau de alţi membri aleşi sau care ocupă o funcţie în structurile de conducere ale CAFR, în legătură cu atribuţiile prevăzute de Legea nr. 162/2017;
    d) în orice alte situaţii prevăzute de Legea nr. 162/2017.

    (2) Comisia este competentă, raportat la alin. (1) lit. c), să soluţioneze şi sesizările ce vizează:
    a) abateri administrativ-disciplinare săvârşite de persoanele care la momentul săvârşirii faptei sau la momentul sesizării abaterii deţineau calitatea de membru al Consiliului CAFR sau de alt membru ales ori care ocupau o funcţie în structurile de conducere ale CAFR. Pierderea calităţii de membru după săvârşirea faptei sau după sesizarea abaterii nu atrage schimbarea competenţei de soluţionare a sesizării;
    b) abateri administrativ-disciplinare săvârşite de persoanele care după sesizarea abaterii au dobândit calitatea de membru al Consiliului CAFR sau de alt membru ales sau care ocupă o funcţie în structurile de conducere ale CAFR. Pierderea calităţii înainte de soluţionarea sesizării de către ASPAAS nu atrage schimbarea competenţei stabilite conform prezentului alineat.

    (3) Sesizările pot fi formulate atât de către persoanele îndrituite, cât şi de terţi sau de ASPAAS prin autosesizări.
    (4) În urma analizei sesizării, Comisia propune preşedintelui ASPAAS, prin raport motivat, aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 40 alin. (4), respectiv la art. 43 alin. (2) din Legea nr. 162/2017 sau clasarea sesizării/autosesizării, după caz.
    (5) În activitatea specifică şi pe tot parcursul derulării procedurii disciplinare, Comisia poate adresa solicitări preşedintelui ASPAAS sau, în absenţa acestuia, persoanei împuternicite, cu privire la aspectele ce necesită clarificări din partea structurilor de specialitate din cadrul ASPAAS.
    (6) În exercitarea atribuţiilor sale în derularea procedurii de soluţionare a sesizărilor/autosesizărilor, Comisia poate solicita autorului sesizării/persoanei cercetate/oricărei alte persoane care deţine informaţii şi probe în legătură cu aspectele sesizate, ori de câte ori consideră necesar, informaţii şi înscrisuri relevante în scopul soluţionării sesizării.
    (7) Pentru eficientizarea activităţii, membrii Comisiei pot coresponda prin e-mail pentru orice aspecte care permit clarificarea prin această modalitate de comunicare, cu respectarea principiului confidenţialităţii.
    (8) Comisia are competenţa de a propune aplicarea sau neaplicarea unei sancţiuni ori clasarea sesizării fără derularea procedurii disciplinare şi convocarea auditorului financiar vizat de sesizare, atunci când actul de sesizare/autosesizarea susţine şi probează o situaţie evidentă şi de necontestat de către auditorul financiar/firma de audit.

    CAP. IV
    Procedura disciplinară
    ART. 13
    (1) Procedura disciplinară se declanşează prin înregistrarea la nivelul Comisiei:
    a) a unei sesizări administrative sau disciplinare formulate de un terţ şi înregistrate la registratura ASPAAS;
    b) a unei sesizări ASPAAS (autosesizare), purtând rezoluţia preşedintelui ASPAAS, în baza constatărilor directe a structurilor interne ale ASPAAS cu privire la săvârşirea unor abateri.

    (2) Sesizarea prevăzută la alin. (1) lit. a) se transmite către ASPAAS şi se gestionează potrivit Normelor privind raportarea către ASPAAS a încălcărilor reglementărilor în domeniul auditului statutar, aprobate prin Ordinul preşedintelui ASPAAS nr. 266/2018, cu modificările ulterioare.
    (3) În cazul în care dovezile/probele constau în înscrisuri, acestea vor fi menţionate în sesizare şi anexate la aceasta în copie conformată cu originalul, iar pentru proba cu martori aceştia vor fi nominalizaţi cu indicarea datelor de identificare şi de corespondenţă.
    (4) În cazul autosesizării ASPAAS, probele vor fi reprezentate de actele de constatare directe ale structurilor interne ale instituţiei, cu rezoluţia preşedintelui ASPAAS.
    (5) Declanşarea procedurii disciplinare la nivelul Comisiei are loc la data înregistrării sesizării la nivelul structurii disciplinare.
    (6) Procedura disciplinară se desfăşoară, de principiu, în limitele şi raportat la obiectul sesizării care a declanşat-o şi a probelor furnizate de către autorul sesizării şi de către persoana cercetată în derularea procedurii disciplinare, acest principiu neexcluzând şi nelimitând posibilitatea extinderii cercetării, în situaţia identificării, pe parcursul procedurii disciplinare, a unor suspiciuni de încălcare şi a altor reglementări incidente din materia auditului statutar, în afara celor sesizate (autosesizate).
    (7) În situaţia identificării, pe parcursul cercetării disciplinare, a unor suspiciuni în legătură cu acte şi fapte ce nu intră în sfera de competenţă a ASPAAS, acestea vor fi comunicate preşedintelui ASPAAS cu propunerea de transmitere spre competentă soluţionare instituţiilor statului cu atribuţii în domeniul corespunzător, însoţite de probele identificate.

    ART. 14
    (1) La prima şedinţă în care este analizată sesizarea se pune în discuţie:
    a) respectarea termenului de 3 ani de la data săvârşirii abaterii administrative, prevăzut la art. 84 alin. (6) din Legea nr. 162/2017. Atunci când data săvârşirii faptei sesizate nu a putut fi determinată cu exactitate, aceasta este considerată a fi data la care partea care formulează sesizarea a cunoscut sau trebuia să cunoască fapta şi autorul faptei sesizate;
    b) identificarea obiectului sesizării;
    c) identificarea măsurii în care obiectul sesizării intră în competenţa de soluţionare a Comisiei.

    (2) Comisia întocmeşte un raport cu propunerea de clasare, fără analiza aspectelor de fond, în cazul în care:
    a) la data analizei a fost depăşit termenul de 3 ani de la data săvârşirii abaterii administrative, prevăzut la art. 84 alin. (6) din Legea nr. 162/2017;
    b) aspectele sesizate privesc acelaşi auditor financiar şi aceeaşi faptă săvârşită în aceleaşi circumstanţe, pentru care sa derulat procedura disciplinară şi asupra cărora Comisia s-a pronunţat deja.

    (3) Comisia poate beneficia de explicaţiile şi precizările inspectorilor din cadrul Serviciului investigaţii, asigurarea calităţii şi inspecţii (SIACI) sau ale personalului Biroului reglementare, autorizare, înregistrare şi formare continuă (BRAIFC), prezenţi în şedinţă, ori de câte ori este necesar.
    (4) Dacă există mai multe sesizări cu acelaşi obiect, împotriva aceluiaşi auditor financiar sau aceleiaşi firme de audit, acestea se conexează.

    ART. 15
    (1) Comisia de disciplină, prin preşedinte, este abilitată potrivit art. 58 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a ASPAAS, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.592/2018, să solicite prin intermediul serviciului de registratură al instituţiei informaţii suplimentare părţilor şi terţilor, să transmită convocările în condiţiile art. 8 lit. e), să primească înscrisuri, să administreze probele şi să-i audieze pe autorul sesizării şi pe cel reclamat, procedând cu bună-credinţă la clarificarea aspectelor referitoare la faptele sesizate şi urmărind justa soluţionare a cauzei.
    (2) Convocarea membrilor Comisiei se face de către preşedintele acesteia, prin e-mail.
    (3) Convocarea persoanelor care urmează să fie ascultate în calitate de parte sau de martor se face în condiţiile art. 16 de către Comisie sub semnătura preşedintelui.

    ART. 16
    (1) În cazul sesizărilor semnate de către persoanele îndrituite, de către terţi, precum şi în cazul autosesizărilor ASPAAS referitoare la aspecte cu privire la care persoana fizică/juridică a formulat contestaţii, pentru asigurarea dreptului la apărare acestea vor fi convocate în vederea audierii cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru aceasta.
    (2) Dacă este util cauzei, la audiere pot fi invitate, în calitate de martor, şi alte persoane care deţin informaţii privind cauza, precum şi autorul sesizării.
    (3) Prin convocare se indică obligatoriu obiectul sesizării, data, ora şi, după caz, locul/linkul de conectare la şedinţa pentru care a fost convocat, precum şi documentele solicitate în vederea soluţionării sesizării.
    (4) Persoana fizică sau juridică supusă procedurii disciplinare trebuie să comunice ASPAAS, prin e-mail, documentele solicitate în termen de 5 zile de la data comunicării solicitării.
    (5) Convocarea la şedinţa de audiere se trimite, de regulă, persoanelor vizate de procedura disciplinară prin poşta electronică, la adresa de poştă electronică comunicată de persoana respectivă la ASPAAS, pentru înregistrarea în Registrul public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit.
    (6) Convocarea la şedinţa de audiere a membrilor Consiliului CAFR sau a altor membri aleşi sau care ocupă o funcţie în structurile de conducere ale CAFR se transmite prin orice mijloace de comunicare prevăzute de Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură civilă).
    (7) În cazul auditorilor financiari/firmelor de audit care nu au trimis la ASPAAS adresa de poştă electronică pentru înregistrarea în Registrul public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit, precum şi în alte situaţii, dacă este cazul, comunicarea se poate transmite prin orice alte mijloace de comunicare prevăzute de Codul de procedură civilă.
    (8) Dacă persoanele fizice/juridice nu răspund la convocare sau nu îşi folosesc dreptul la apărare, deşi convocarea s-a făcut cu respectarea reglementărilor în vigoare şi a dispoziţiilor prezentului regulament, obligaţia ASPAAS de a asigura dreptul la apărare se consideră îndeplinită, iar Comisia finalizează procedura disciplinară în baza informaţiilor şi înscrisurilor existente, prin emiterea raportului prevăzut la art. 83 alin. (9) din Legea nr. 162/2017.
    (9) Pentru cazuri bine justificate (urgenţă medicală, imposibilitatea deplasării etc.) persoana fizică/reprezentantul legal al persoanei juridice cercetate poate solicita o reprogramare a audierii. În acest sens va înainta o solicitare însoţită de documente justificative, cu cel târziu o zi înainte de data stabilită pentru şedinţa de audiere, fără a periclita derularea procedurii, respectiv cu respectarea termenului de soluţionare.
    (10) În situaţia în care motivul invocat pentru reprogramare şi documentele justificative sunt relevante, iar derularea procedurii nu este periclitată, Comisia reprogramează audierea şi îl înştiinţează pe solicitant prin e-mail.
    (11) Refuzul persoanei fizice/reprezentantului legal al persoanei juridice, după caz, de a transmite documentele solicitate constituie abatere administrativă şi se sancţionează în conformitate cu art. 40 din Legea nr. 162/2017.

    ART. 17
    (1) Persoana fizică sau persoana juridică (prin reprezentantul legal) împotriva căreia a fost formulată sesizarea are dreptul să fie reprezentată şi asistată, în baza unei împuterniciri, în condiţiile legii, pe tot parcursul procedurii disciplinare şi administrativ-disciplinare.
    (2) În situaţia în care persoana împotriva căreia a fost formulată sesizarea înţelege să se prevaleze de prevederile alin. (1), aceasta va transmite Comisiei o împuternicire, cuprinzând datele de identificare şi calitatea celui ales, precum şi limitele mandatului acordat acestuia.
    (3) Absenţa sau refuzul persoanelor legal citate de a se prezenta în faţa Comisiei pentru a fi audiate se consemnează în procesul-verbal al şedinţei/se înregistrează şi nu împiedică continuarea cercetării disciplinare, obligaţia de a asigura dreptul la apărare fiind considerată îndeplinită.
    (4) Prezenţa persoanei fizice sau a reprezentantului legal al persoanei juridice în faţa Comisiei, personal sau reprezentată, acoperă orice viciu de procedură cu privire la citarea persoanei fizice sau juridice.

    ART. 18
    (1) În cazul în care persoana fizică sau persoana juridică (prin reprezentant legal) împotriva căreia a fost formulată sesizarea recunoaşte faptele, aceasta se consemnează în procesul-verbal de audiere, dacă este prezentă în şedinţă, sau în procesul-verbal al şedinţei Comisiei, dacă recunoaşterea a fost făcută în scris şi comunicată.
    (2) În cazul prevederilor alin. (1) Comisia ia act de această declaraţie şi nu mai procedează la cercetare, urmând să propună sancţiunea corespunzătoare, la stabilirea căreia se ţine cont şi de atitudinea de recunoaştere a faptelor de către persoana cercetată.
    (3) În cazul sesizărilor formulate de ASPAAS conform art. 13 alin. (1) lit. b), în baza constatărilor directe ale structurilor interne ale ASPAAS cu privire la săvârşirea unor abateri, întrucât acestea reprezintă punctul de vedere profesional al autorităţii de supraveghere, recunoaşterea este prezumată în măsura în care nu au fost formulate obiecţii în ceea ce priveşte actele de constatare sau este indubitabilă neîndeplinirea în termen a obligaţiei a cărei încălcare face obiectul sesizării.
    (4) Comisia ia act de constatarea prevăzută la alin. (3) sau, după caz, de absenţa obiecţiilor la actul de constatare, nu continuă cercetarea, urmând să propună sancţiunea corespunzătoare, la stabilirea căreia se ţine cont şi de atitudinea de recunoaştere a faptelor de către persoana cercetată.
    (5) În cazul în care persoana vizată de sesizare recunoaşte în parte faptele prezentate în sesizare/autosesizare, cercetarea continuă numai asupra aspectelor rămase în divergenţă, Comisia urmând să propună sancţiunea cu privire la toate aspectele care au făcut obiectul sesizării/autosesizării.

    ART. 19
    (1) Dezbaterea cazului se face de către Comisie în baza:
    a) sesizării/actului de autosesizare ASPAAS;
    b) întâmpinării depuse de persoana împotriva căreia a fost formulată sesizarea/autosesizarea, dacă este cazul;
    c) proceselor-verbale privind ascultarea părţilor şi a martorilor, dacă este cazul;
    d) probelor existente la dosarul cauzei;
    e) proceselor-verbale ale şedinţei/şedinţelor.

    (2) Dezbaterea cazului se finalizează printr-un raport. Raportul motivat prin care Comisia propune aplicarea unei sancţiuni sau clasarea sesizării se emite şi se semnează de către membrii prezenţi la şedinţă, în termen de 15 zile lucrătoare de la data şedinţei.
    (3) Raportul prevăzut la alin. (2) va cuprinde:
    a) numele, prenumele şi domiciliul sau/şi denumirea şi sediul părţilor, după caz;
    b) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
    c) motivele pentru care au fost admise/înlăturate apărările formulate de persoana împotriva căreia a fost formulată sesizarea/motivele pentru care nu se propune aplicarea de sancţiuni sau clasarea;
    d) sancţiunea propusă, încadrarea faptei şi temeiul legal pentru aplicarea sancţiunii administrativ-disciplinare şi motivarea propunerii de sancţionare;
    e) semnăturile membrilor Comisiei de disciplină şi ştampila Comisiei.


    ART. 20
    (1) Procedura disciplinară are la bază următoarele principii:
    a) prezumţia de nevinovăţie, principiu potrivit căruia persoana reclamată este considerată nevinovată pentru fapta sesizată atât timp cât vinovăţia sa nu a fost dovedită sau recunoscută efectiv sau tacit - prin semnarea fără obiecţii a raportului de inspecţie;
    b) garantarea dreptului la apărare, potrivit căruia persoana reclamată care nu recunoaşte fapta poate aduce probe în apărarea sa;
    c) contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilităţii părţilor care susţin poziţii contrare să administreze probe în sprijinul acestora;
    d) celeritatea procedurii, care presupune obligaţia Comisiei de a proceda fără întârziere nejustificată la soluţionarea cauzei, cu respectarea termenelor, a drepturilor persoanelor implicate şi a procedurilor prevăzute de lege şi de prezentul regulament;
    e) unicitatea sancţiunii, principiu potrivit căruia pentru o abatere nu se poate aplica decât o singură sancţiune;
    f) proporţionalitatea, principiu conform căruia trebuie respectat un raport corect între gravitatea abaterii, circumstanţele săvârşirii acesteia şi sancţiunea propusă spre aplicare;
    g) legalitatea sancţiunii, principiu conform căruia Comisia nu poate aplica decât sancţiunile prevăzute de lege;
    h) obligativitatea exprimării opiniei, principiu potrivit căruia fiecare membru al Comisiei, participant la şedinţă şi care nu se află în una dintre situaţiile de incompatibilitate, are obligaţia de a se pronunţa pentru fiecare sesizare aflată în soluţionarea sa. Membrii Comisiei au dreptul de a avea opinie separată, care este consemnată în procesul-verbal de şedinţă, opinie formulată în scris şi motivată, care va fi inserată în raportul Comisiei.

    (2) Membrii Comisiei îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor independenţei, integrităţii, obiectivităţii şi imparţialităţii în analiza faptelor şi în luarea deciziilor.

    CAP. V
    Sancţiuni disciplinare
    ART. 21
    (1) Comisia poate propune motivat aplicarea următoarelor sancţiuni persoanelor fizice/juridice - subiecţi ai cercetării disciplinare pentru care ASPAAS este autoritate competentă, în conformitate cu prevederile art. 83 alin. (9) coroborat cu prevederile art. 40 alin. (4) din Legea nr. 162/2017:
    a) avertisment public, în care sunt identificate persoana sancţionată şi natura încălcării, publicată pe pagina de internet a ASPAAS;
    b) penalitate administrativă, cuprinsă între 2 şi 6 salarii minime brute pe economie, pentru auditorii financiari;
    c) penalitate administrativă, cuprinsă între 0,5% şi 2,5% din cifra de afaceri anuală aferentă activităţii de audit statutar, pentru firmele de audit;
    d) interdicţie temporară, cuprinsă între 1 şi 3 ani, pentru auditorul financiar, firma de audit sau partenerul-cheie de audit să efectueze audituri financiare şi/sau să semneze rapoarte de audit statutar;
    e) retragerea autorizării, însoţită, în cazul persoanelor fizice, de pierderea calităţii de auditor financiar;
    f) o interdicţie temporară, de până la 3 ani, pentru un membru al firmei de audit sau un membru al organismului administrativ sau de conducere al unei entităţi de interes public să exercite funcţii la firme de audit sau la entităţi de interes public.

    (2) Comisia poate propune, motivat, aplicarea următoarelor sancţiuni administrativ-disciplinare membrilor Consiliului CAFR şi altor membri aleşi sau care ocupă o funcţie în structurile de conducere ale CAFR, în conformitate cu prevederile art. 83 alin. (9) coroborate cu cele ale art. 43 alin. (2) din Legea nr. 162/2017:
    a) avertisment scris;
    b) penalitate administrativ-disciplinară, cuprinsă între 1 şi 12 salarii minime brute pe economie;
    c) suspendarea din funcţie pe o perioadă de la 6 luni la un an.

    (3) Comisia are în vedere, la propunerea sancţiunilor administrative, prevederile art. 40 alin. (6) şi ale art. 41 din Legea nr. 162/2017 în analiza abaterilor de la reglementările aplicabile.
    (4) Încadrarea faptei/faptelor sesizate ca abatere administrativă şi propunerea sancţiunii sau clasarea sesizării se decid cu majoritatea simplă a membrilor Comisiei.

    CAP. VI
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 22
    Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 23
    (1) Sesizările pentru care Comisia ASPAAS a început procedura disciplinară înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament se finalizează potrivit prevederilor Deciziei Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 53/2014 privind adoptarea Regulamentului intern al Comisiei de disciplină a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, precum şi ale celorlalte reglementări incidente, în măsura în care sunt conforme cu prevederile Legii nr. 162/2017.
    (2) Sesizările primite de Comisie înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament pentru care nu s-a început procedura disciplinară se derulează potrivit prevederilor prezentului regulament.
    (3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ANEXA 1

    la regulament
    DECLARAŢIE
    pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţiile de conflict de interese sau incompatibilitate
    Subsemnatul/a, ..............................., domiciliat/ă în .............................., posesor/posesoare al/a C.I. seria ....... nr. ..........., eliberată de ......................................... la data de .............., în calitate de membru în Comisia de disciplină a Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS), declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 322, 323 şi 326 din Codul penal privind falsul în înscrisuri sub semnătură privată, uzul de fals şi, respectiv, falsul în declaraţii, următoarele:
    [ ] Nu mă aflu în situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate, aşa cum sunt acestea definite de legislaţia în vigoare din România şi UE în domeniul auditului statutar, precum şi de următoarele acte normative:
    a) Constituţia României, republicată;
    b) Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

    [ ] Voi păstra confidenţialitatea asupra tuturor informaţiilor şi documentelor cu caracter confidenţial de care iau cunoştinţă în cursul activităţii mele, în calitate de membru în Comisia de disciplină a ASPAAS.
    [ ] Voi folosi informaţiile şi documentele cu caracter confidenţial numai în scopul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege.
    [ ] Voi păstra aceste informaţii în deplină confidenţialitate şi nu le voi pune la dispoziţia niciunui terţ, sub nicio formă, verbală sau scrisă, şi în nicio modalitate de comunicare.
    [ ] Nu voi folosi datele sau informaţiile cu caracter confidenţial în interes propriu sau al unor terţe persoane.
    Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că ASPAAS are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.
    Data completării: ..............................................
    Semnătura: ........................................................

    ANEXA 2

    la regulament
    DECLARAŢIE
    privind acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal conform
    Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016
    Subsemnatul/a, .........................................., în calitate de ...................................., cu domiciliul în ........................................., în calitate de membru al Comisiei de disciplină a Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS), cu sediul în Bucureşti, Str. Sirenelor nr. 5, sectorul 5, declar că sunt de acord cu colectarea şi prelucrarea de către ASPAAS a datelor mele cu caracter personal.
    Consimţământul în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi furnizarea datelor menţionate în formularul GDPR sunt voluntare. Acest consimţământ poate fi revocat motivat în orice moment, cu efect ulterior, printr-o notificare către ASPAAS.
    Notificarea de revocare a consimţământului poate fi realizată prin e-mail către office@aspaas.gov.ro sau printr-o cerere scrisă înregistrată la registratura ASPAAS din Bucureşti, Str. Sirenelor nr. 5, sectorul 5.
    Revocarea consimţământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimţământului.
    Dacă consimţământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile menţionate în formularul GDPR. În cazul în care aveţi întrebări legate de această declaraţie de consimţământ sau de protecţia datelor de către ASPAAS, în general, vă rugăm să nu ezitaţi să contactaţi ofiţerul nostru pentru protecţia datelor la adresa de e-mail: office@aspaas.gov.ro.
    Vă rugăm, marcaţi cu [x] modalitatea prin care doriţi să fiţi contactat în scopul furnizării de informaţii de către ASPAAS:
    [ ] E-mail:
    [ ] Telefon:
    [ ] Am înţeles această declaraţie de consimţământ şi sunt de acord cu colectarea şi prelucrarea datelor mele personale în scopurile descrise în formularul GDPR*).
    *) Acest formular este valid numai în cazul în care această căsuţă este bifată cu X.


    Data completării: .....................................
    Semnătura: ...............................................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016