Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 21 noiembrie 1997  privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 21 noiembrie 1997 privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 10 decembrie 1997
CAP. 1
Prevederi generale

ART. 1
Agrementul tehnic este aprecierea tehnica favorabilã, concretizata într-un document scris, asupra aptitudinii la utilizare, în conformitate cu cerinţele legii calitãţii în construcţii, a unor noi produse, procedee sau echipamente, denumite în continuare produse, pentru care nu exista şi nu pot fi încã elaborate standarde naţionale sau alte reglementãri oficiale: normative, standarde de ramura, proiecte-tip aprobate. Agrementul tehnic este o componenta a sistemului calitãţii în construcţii, instituit prin lege.
ART. 2
Prezentul regulament stabileşte cadrul normativ general, principalele elemente de conţinut, metodologice şi de organizare privind agrementul tehnic.
ART. 3
Existenta agrementului tehnic, elaborat conform prevederilor prezentului regulament, constituie o condiţie obligatorie pentru furnizarea şi utilizarea produselor noi pentru construcţii.
Produsele care provin din tari dezvoltate industrial şi au la baza reglementãri tehnice sau agremente tehnice naţionale vor fi tratate corespunzãtor în cadrul acţiunii de elaborare a agrementelor tehnice, prin luarea în considerare a prevederilor din documentele respective, cu adaptarile impuse de condiţiile seismice, climatice sau de alta natura din ţara noastrã.
ART. 4
Agrementele tehnice se elibereazã de organismele abilitate, stabilite prin prezentul regulament, la solicitarea fabricantilor sau a furnizorilor împuterniciţi de aceştia, la care se pot asocia şi agenţi economici executanti de lucrãri de construcţii.
Agrementele tehnice se elibereazã numai pentru produse bine definite sub aspectul alcãtuirii, formei şi caracteristicilor şi ale cãror realizare şi punere în opera pot fi asigurate de cãtre fabricanti şi executanti în condiţii de garantare a menţinerii în timp a caracteristicilor respective, dacã utilizarea şi modul de punere în opera sunt conforme cu cele precizate de societãţi şi cuprinse în agrementul tehnic.
Prin produse pentru construcţii se înţelege produsele încorporate în construcţii (inclusiv instalaţiile aferente acestora), dar nu şi cele încorporate în instalaţii şi echipamente tehnologice de producţie.
ART. 5
Nu pot forma obiectul unor agremente tehnice simple descrieri sau chiar documentaţii tehnice de conceptie - proiecte - ale unor produse, fãrã a fi însoţite de rezultate şi dovezi obiective ale realizãrii fizice, incercarii şi experimentarii lor, care sa demonstreze îndeplinirea cerinţelor specificate.
ART. 6
Agrementele tehnice nu implica nici o garanţie din partea statului sau a organismelor care le-au eliberat şi nici nu îi absolvã pe furnizori sau pe utilizatori de responsabilitãţile ce le revin conform reglementãrilor aplicabile.
ART. 7
Produsele pentru care s-au eliberat agremente tehnice sunt supuse şi activitãţii de certificare de conformitate, conform reglementãrilor în vigoare, sistemul de certificare fiind precizat explicit în agrementul tehnic.
ART. 8
Agrementele tehnice se acorda pe o perioada de valabilitate limita, de regula pana la 5 ani, în funcţie de natura şi de gradul de noutate al produselor respective, în conformitate cu regulile de procedura stabilite.
ART. 9
Prevederile prezentului regulament se aplica, dupã caz, tuturor agenţilor economici care fabrica, furnizeazã sau comercializeazã noi produse pentru construcţii, provenite din producţia interna sau din import, precum şi investitorilor, proiectanţilor, executantilor, proprietarilor şi utilizatorilor construcţiilor la care se prevede folosirea produselor respective.
Pentru recunoaşterea, în ţãrile membre ale Uniunii Europene de Agrement Tehnic în construcţii, a agrementelor tehnice româneşti, acestea trebuie sa fie eliberate în condiţiile precizate de acest organism european.
ART. 10
Definiţiile principalilor termeni utilizaţi în textul regulamentului sunt conforme cu cele din Glosarul de termeni privind sistemul calitãţii în construcţii.

CAP. 2
Elemente principale de conţinut ale agrementului tehnic

ART. 11
La elaborarea agrementelor tehnice se au în vedere urmãtoarele obiective principale:
a) fundamentarea agrementului tehnic prin:
- analizarea documentelor de referinta ale produselor, sub aspectul definirii caracteristicilor acestora, precum şi al stabilirii modului şi a condiţiilor de utilizare necesare satisfacerii cerinţelor pentru domeniul prevãzut:
- aprecierea, pe baza cunoaşterii ştiinţifice şi practice - examinari, calcule, experimentari de laborator şi în situ - a aptitudinii la utilizare şi a durabilitatii produselor respective.
b) furnizarea, prin documentele agrementului tehnic, a unei opinii autorizate şi a unor informaţii pertinente şi corecte asupra modului de fabricare, de punere în opera şi de utilizare, precum şi asupra comportãrii previzibile în exploatare a noilor produse folosite la construcţiile realizate cu acestea, care sa permitã persoanelor juridice şi persoanelor fizice implicate sa ia decizii şi sa-şi asume responsabilitãţi în deplina cunostinta de cauza, pentru alegerea şi utilizarea produselor respective;
c) evaluarea fabricantilor în ceea ce priveşte dotarea, experienta acestora şi organizarea controlului pe fluxul de fabricaţie, ca permis pentru garantarea calitãţii şi constantei caracteristicilor cerute pentru produsele livrate;
d) asigurarea obiectivitatii şi neutralitatii în acordarea agrementului tehnic, printr-o apreciere echilibrata, ţinându-se seama de interesele tuturor pãrţilor implicate;
e) promovarea progresului tehnic în construcţii, în condiţiile respectãrii cerinţelor de performanta pentru construcţiile în care se folosesc produsele ce formeazã obiectul agrementului tehnic.
ART. 12
Documentele agrementului tehnic sunt:
a) Agrementul tehnic propriu-zis, care cuprinde trei pãrţi:
- definirea succintã a produsului - descriere şi identificare;
- agrementul tehnic - domeniile de utilizare acceptate; aprecieri asupra produsului; condiţii privind conceptia, fabricarea şi punerea în opera; condiţii privind asigurarea calitãţii; concluzii, durata de valabilitate;
- remarci complementare ale grupei specializate.
d) Dosarul tehnic, care cuprinde:
- documentaţia de referinta privind produsul, inclusiv piese desenate, întocmitã de solicitant şi verificata de elaborator;
- documentele privind rezultatele activitãţilor de apreciere a produsului: buletine de încercãri, rapoarte privind experimentarile;
- documente privind evaluarea unitãţii producãtoare, dacã este cazul;
- extrase din procesul-verbal al şedinţei de deliberare a grupei specializate.
c) Anexe, dupã caz.
ART. 13
La elaborarea agrementelor tehnice se va avea în vedere modul în care fabricarea şi punerea în opera a produselor respective conditioneaza calitatea lucrãrilor, astfel:
a) dacã un produs este fabricat în mai multe unitãţi de producţie ale aceleiaşi firme, se elibereazã un singur agrement tehnic acelei firme, ca titular, urmând ca gradul de extindere a evaluãrii prevãzute la art. 11 lit. c) sa fie stabilit de grupa specializatã, dupã caz;
b) dacã punerea în opera a produsului sau condiţiile legate de o anumitã lucrare conditioneaza calitatea lucrãrilor şi, deci trebuie sa facã obiectul agrementului tehnic, titulari vor fi atât fabricantul sau furnizorul împuternicit de acesta, cat şi executantul, cu precizarea lucrãrii la care se utilizeazã produsul, dacã este cazul, fiind necesarã extinderea agrementului tehnic pentru un alt executant sau, dupã caz, pentru o alta lucrare;
c) dacã punerea în opera a produsului se face cu mijloace traditionale, care nu fac obiectul agrementului tehnic, executantul nu este implicat în agrementul tehnic, titularul având libertatea de a impune condiţii acestuia.

CAP. 3
Elemente metodologice şi de organizare privind agrementul tehnic în construcţii

ART. 14
Activitatea privind agrementul tehnic în construcţii este condusã de Comisia de agrement tehnic în construcţii, înfiinţatã pe baza prevederilor prezentului regulament, şi se desfãşoarã în cadrul grupelor specializate ale acestei comisii şi al organismelor de agrement tehnic, atestate în acest scop.
ART. 15
Activitatea privind agrementul tehnic în construcţii se desfãşoarã în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale documentelor interne specifice privind:
a) organizarea şi funcţionarea Comisiei de agrement tehnic în construcţii şi a grupelor specializate;
b) instrumentarea solicitãrilor de agrement tehnic şi procedurile de elaborare şi acordare a agrementelor tehnice sau de schimbare a statutului acestora;
c) atestarea organismelor de agrement tehnic şi a grupelor specializate.
ART. 16
Comisia de agrement tehnic în construcţii este alcãtuitã din reprezentanţi ai tuturor pãrţilor interesate, având componenta, numãrul şi modul de reprezentare stabilite în anexa la prezentul regulament.
ART. 17
Grupele specializate, înfiinţate prin decizia Comisiei de agrement tehnic în construcţii, ca formaţiuni ale acesteia, se organizeazã pe domenii de specialitate corespunzãtoare unor familii de produse.
Grupele specializate sunt alcãtuite din specialişti din domeniul de specialitate aferent. Aceste grupe funcţioneazã pe lângã organismele de agrement tehnic, care sunt unitãţi de cercetare-proiectare sau alte unitãţi cu profil similar, atestate de Comisia de agrement tehnic în construcţii, pentru domeniile de specialitate corespunzãtoare profilului grupelor specializate respective.
ART. 18
Grupele specializate realizeazã activitãţile legate de elaborarea agrementelor tehnice conform prevederilor menţionate la art. 11, precum şi supravegherea privind menţinerea calitãţii produselor respective şi urmãrirea comportãrii în exploatare a acestora.
ART. 19
Agrementele tehnice se elaboreazã pe baza procedurilor şi a ghidurilor pentru agremente tehnice, avizate de grupele specializate, pe domenii, şi aprobate de Comisia de agrement tehnic în construcţii.
Ghidurile pentru agremente tehnice şi alte documente normative în domeniu, elaborate în cadrul Uniunii Europene, vor putea fi folosite numai cu condiţia adaptãrii la situaţiile specifice din România, mai ales în ceea ce priveşte protecţia antiseismica şi condiţiile climatice.
ART. 20
Incetarile necesare pentru elaborarea agrementelor tehnice se stabilesc de grupele specializate care instrumenteaza solicitarile de agrement tehnic şi se efectueazã în laboratoare autorizate sau acreditate conform prevederilor legale.
În unele cazuri justificative, aprecierea aptitudinii pentru utilizare poate fi condiţionatã de realizarea prealabilã a unei lucrãri experimentale, în condiţiile stabilite de grupa specializatã şi precizate în avizul tehnic de experimentare elaborat de aceasta.
ART. 21
Grupa specializatã poate efectua, dupã caz, inspecţii la producãtor, cu acordul acestuia, pentru a constata condiţiile de fabricaţie a produselor care fac obiectul solicitãrii de agrement tehnic.
ART. 22
Dupã acordarea agrementelor tehnice, în perioada de valabilitate, în statutul acestora pot interveni urmãtoarele schimbãri:
a) prelungirea valabilitãţii, care trebuie cerutã de deţinãtor cu cel puţin 3 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate;
b) revizuirea agrementului tehnic, la initiativa deţinãtorului - ca urmare a modificãrilor aduse produsului, tehnologiei de fabricaţie sau domeniului de utilizare - sau a grupei specializate care l-a elaborat - ca urmare a constatãrii unor neconformitãţi;
c) extinderea agrementului tehnic, care reprezintã nominalizarea şi a unui alt titular sau a altui domeniu, cu acordul titularului, pentru un produs pentru care s-a elaborat un agrement tehnic;
d) suspendarea agrementului tehnic, la initiativa grupei specializate sau la propunerea altor factori implicaţi, cu avizul grupei specializate şi cu aprobarea Comisiei de agrement tehnic în construcţii, în cazul în care se constata nerespectarea caracteristicilor, a condiţiilor de fabricaţie şi de utilizare sau comportarea necorespunzãtoare în exploatare a produselor. Suspendarea se notifica în scris deţinãtorului care poate supune Comisiei de agrement tehnic în construcţii, dupã eliminarea cauzelor de suspendare, într-un interval de timp rezonabil, o cerere de reexaminare a cazului, care sa conducã la revizuirea agrementului tehnic respectiv;
e) retragerea agrementului tehnic, la initiativa grupei specializate, în cazul în care, cu ocazia revizuirii sau reexaminarii dupã suspendare, se constata situaţii care conduc la aceasta decizie. Retragerea se supune aprobãrii Comisiei de agrement tehnic în construcţii.
Lucrãrile la care s-au utilizat produse având agrementul tehnic suspendat sau retras ulterior punerii în opera vor fi analizate de proiectant, care va decide menţinerea lor sau schimbarea soluţiei.
ART. 23
Deţinãtorul agrementului tehnic şi grupa specializatã care l-a elaborat vor urmãri comportarea în exploatare a produsului respectiv pentru a putea fundamenta propunerea de a reglementa ca tradiţional produsul în cauza sau de a prelungi ori de a schimba statutul acelui agrement tehnic.

CAP. 4
Obligaţii şi raspunderi

ART. 24
Comisia de agrement tehnic în construcţii are urmãtoarele atribuţii şi obligaţii:
a) înfiinţarea grupelor specializate şi atestarea organismelor de agrement tehnic;
b) stabilirea strategiei generale privind agrementul tehnic în construcţii;
c) elaborarea şi aprobarea documentelor interne specifice, prevãzute la art. 15, şi publicarea celor privind instrumentarea solicitãrilor de agrement tehnic;
d) aprobarea ghidurilor pentru agremente tehnice, în urma avizãrii acestora în grupele specializate pe domenii;
e) asigurarea colaborãrii cu Institutul Roman de Standardizare pe linia elaborãrii standardelor pentru produsele confirmate sub aspectul aptitudinii la utilizare în perioada de valabilitate a agrementelor tehnice;
f) evaluarea periodicã a activitãţii în raport cu strategia stabilitã şi cu evoluţia pe plan european şi luarea de mãsuri în consecinta;
g) pãstrarea secretului profesional asupra informaţiilor legate de agrementele tehnice;
h) publicarea listei grupelor specializate, a organismelor de agrement tehnic, a agrementelor tehnice, precum şi a documentelor prevãzute la lit. b) şi d);
i) reprezentarea nationala în relaţiile cu organisme de profil din strãinãtate.
ART. 25
Cheltuielile privind exercitarea atribuţiilor Comisiei de agrement tehnic în construcţii se suporta, conform prevederilor <>art. 40 din Legea nr. 10/1995 , din fondurile pentru controlul statului.
ART. 26
Fabricantii şi furnizorii, împuterniciţi de aceştia, de produse care intra sub incidenta acestui regulament, au urmãtoarele obligaţii şi raspunderi:
a) sa solicite Comisiei de agrement tehnic în construcţii elaborarea agrementului tehnic pentru produse noi, în condiţiile prezentului regulament;
b) sa furnizeze grupelor specializate care elaboreazã agrementele tehnice toate datele şi informaţiile necesare privind produsele respective;
c) sa faciliteze şi sa asigure grupelor specializate şi organismelor de agrement tehnic condiţiile pentru desfãşurarea tuturor activitãţilor necesare în elaborarea agrementului tehnic, între care:
- examinarea şi evaluarea unitãţilor de producţie sub aspectul dotãrii, al stapanirii proceselor de fabricaţie, precum şi al asigurãrii calitãţii produselor;
- efectuarea verificãrilor şi încercãrilor sau, dupã caz, a lucrãrilor experimentale, conform prevederilor art. 20;
- efectuarea urmãririi comportãrii în exploatare pe durata de valabilitate;
d) sa rãspundã solidar cu executantii lucrãrilor, conform legii, pentru viciile ascunse cauzate de calitatea necorespunzãtoare a produselor furnizate, puse în lucrare, cu respectarea condiţiilor stabilite de fabricanti sau furnizori;
e) sa suporte cheltuielile generate de elaborarea agrementelor tehnice, în conformitate cu prevederile legale.
ART. 27
Investitorii, proiectantii, executantii de lucrãri de construcţii, proprietarii şi utilizatorii au, dupã caz, obligaţia de a prevedea în proiecte şi de a utiliza produsele care intra sub incidenta prezentului regulament, numai dacã acestea au agremente tehnice valabile şi în conformitate cu prevederile din acestea.
ART. 28
Organismele de agrement tehnic atestate au urmãtoarele obligaţii şi raspunderi;
a) sa îndeplineascã în permanenta criteriile organizatorice, tehnice şi deontologice pe baza cãrora au fost atestate, în conformitate cu documentele şi cu procedurile aplicabile;
b) sa asigure funcţionarea grupelor specializate şi sa realizeze activitãţile legate de elaborarea agrementelor tehnice şi de urmãrire a comportãrii produselor în exploatare, pe baza de contracte încheiate cu solicitantii acestora.
ART. 29
Grupele specializate au urmãtoarele obligaţii şi raspunderi:
a) sa îndeplineascã în permanenta criteriile organizatorice, tehnice şi deontologice avute în vedere la înfiinţare;
b) sa asigure colaborarea specialiştilor sau a unor unitãţi specializate pentru rezolvarea competenta a activitãţilor de elaborare a agrementelor tehnice;
c) sa participe la acţiunile de evaluare privind produsele pentru care au elaborat agremente tehnice.

CAP. 5
Dispoziţii finale

ART. 30
Urmãrirea aplicãrii şi controlul respectãrii prevederilor prezentului regulament la fabricantii şi furnizorii mentionati la art. 26 se efectueazã de cãtre Ministerul lucrãrilor Publice şi Amenajãrii Teritoriului, prin Inspecţia de stat în construcţii, lucrãri publice, urbanism şi amenajarea teritoriului.
ART. 31
Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage raspunderi şi sancţiuni contravenţionale sau penale, dupã caz, conform legilor în vigoare.
ART. 32
Agrementul tehnic nu acorda titularului dreptul exclusiv de producere ori de comercializare a produsului pentru care a fost eliberat.
ART. 33
Referirea la un agrement tehnic în corespondenta comercialã, în anunţuri publicitare sau în contracte va mentiona numãrul şi data aprobãrii lui.
Reproducerea agrementului tehnic nu se va face decât integral.

ANEXA 1
-------
la regulament
-------------

COMPONENTA
Comisiei de agrement tehnic în construcţii

Comisia de agrement tehnic în construcţii se compune din:
* preşedinte;
* vicepreşedinte;
* secretar;
* membri:
- 2 reprezentanţi ai Ministerului lucrãrilor Publice şi Amenajãrii Teritoriului;
- 2 reprezentanţi ai Ministerului Industriei şi Comerţului;
- 2 reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor;
- 1 reprezentant al Ministerului Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului;
- 1 reprezentant al Ministerului Cercetãrii şi Tehnologiei;
- 1 reprezentant al Institutului Roman de Standardizare;
- 1 reprezentant al Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor;
- 1 reprezentant al Inspectoratului general al corpului pompierilor militari;
- 1 reprezentant al Institutului de igiena;
- 1 reprezentant al Universitatii tehnice de construcţii Bucureşti;
- 7 reprezentanţi ai organismelor de agrement tehnic atestate;
- 2 reprezentanţi ai asociaţiilor patronale şi profesionale în construcţii;
- 6 reprezentanţi ai producãtorilor de materiale de construcţii, executantilor şi ai proiectanţilor de construcţii.
Preşedintele, vicepreşedintele, secretarul şi membrii comisiei sunt numiţi prin ordin al ministrului lucrãrilor publice şi amenajãrii teritoriului, pe baza propunerilor primite din partea ministerelor şi a celorlalte organisme reprezentate.
Secretariatul Comisiei de agrement tehnic în construcţii este asigurat de Ministerul lucrãrilor Publice şi Amenajãrii Teritoriului.

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016