Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 21 mai 2024  de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Artelor Spectacolului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 21 mai 2024 de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Artelor Spectacolului

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 485 din 27 mai 2024
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 2.890 din 21 mai 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 27 mai 2024.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezentul regulament stabileşte componenţa, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Artelor Spectacolului, înfiinţată potrivit art. II din Legea nr. 157/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic.
    (2) Comisia Naţională a Artelor Spectacolului, denumită în continuare Comisia, este organismul de specialitate al Ministerului Culturii, cu rol consultativ şi de avizare.
    (3) În exercitarea atribuţiilor sale, Comisia analizează şi avizează solicitările de acordare a statutului de instituţie de spectacole sau concerte de importanţă naţională, depuse de autorităţile administraţiei publice centrale sau locale în subordinea cărora funcţionează instituţia de spectacole sau concerte.

    CAP. II
    Componenţa şi organizarea Comisiei
    ART. 2
    (1) Comisia este formată din 7 membri şi 2 supleanţi, personalităţi şi/sau specialişti în domeniul artelor spectacolului, pentru un mandat de 2 ani, cu posibilitatea de prelungire a acestuia o singură dată.
    (2) Membrii Comisiei sunt numiţi prin ordin al ministrului culturii, la propunerea Direcţiei cultură scrisă şi creaţie contemporană, ţinându-se cont de experienţa persoanei respective în domeniul artelor spectacolului, precum şi, după caz, luându-se în considerare studiile universitare în domeniu.
    (3) Comisia este condusă de un preşedinte, ales prin vot pentru un mandat, din rândul membrilor săi, în cadrul primei reuniuni de lucru.
    (4) Componenţa Comisiei se publică pe pagina de internet a Ministerului Culturii.
    (5) Comisia se va întruni semestrial, iar calendarul sesiunilor de avizare va fi publicat pe pagina de internet a Ministerului Culturii.
    (6) Atribuţiile de natură administrativă ale Comisiei sunt îndeplinite de către Secretariatul Comisiei, denumit în continuare Secretariat, care este asigurat de reprezentanţii desemnaţi prin ordin al ministrului culturii din cadrul Direcţiei cultură scrisă şi creaţie contemporană.

    CAP. III
    Atribuţii, drepturi şi obligaţii
    ART. 3
    (1) Membrii Comisiei au obligaţia exercitării mandatului cu respectarea următoarelor principii:
    a) aplicarea corectă a dispoziţiilor legislaţiei incidente şi ale prezentului regulament;
    b) prioritatea interesului public;
    c) asigurarea egalităţii de şanse;
    d) profesionalism, prin îndeplinirea mandatului cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
    e) imparţialitate şi independenţă, care obligă la o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, social sau de altă natură în exercitarea mandatului;
    f) nediscriminare pe criterii etnice, de gen sau de convingeri politice ori religioase;
    g) integritate morală.

    (2) Membrii Comisiei au următoarele drepturi şi obligaţii:
    a) să cunoască prevederile legislaţiei aplicabile, prevederile prezentului regulament, precum şi normele şi procedura de acordare a statutului de importanţă naţională, elaborate de Ministerul Culturii;
    b) să completeze şi să depună la Secretariat declaraţia privind confidenţialitatea şi imparţialitatea, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul regulament;
    c) să completeze şi să depună la Secretariat declaraţia de consimţământ informat pentru publicarea componenţei Comisiei pe pagina de internet a Ministerului Culturii, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul regulament;
    d) să informeze de îndată Ministerul Culturii în cazul existenţei unui caz de incompatibilitate sau conflict de interese şi să nu participe la dezbaterile şi deciziile privind solicitările la a căror pregătire şi/sau elaborare au participat personal, soţii ori soţiile sau rudele de gradul I, precum şi în cazul în care personal, soţii ori soţiile sau rudele de gradul I au în desfăşurare/au avut în ultimii 2 ani raporturi contractuale cu instituţia care solicită statutul de importanţă naţională;
    e) să aducă la cunoştinţa Ministerului Culturii orice ingerinţă în activitatea lor din partea unor persoane fizice sau juridice care ar putea să le afecteze independenţa sau imparţialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea;
    f) să participe la reuniunile de lucru ale Comisiei, conform calendarului, fizic şi/sau online, după caz, conform celor stabilite de preşedinte şi comunicate de către Secretariat;
    g) să informeze, de îndată, Secretariatul despre modalitatea participării la reuniunile de lucru, online sau la sediul Ministerului Culturii;
    h) să analizeze documentaţiile, având posibilitatea de a formula observaţii scrise asupra acestora;
    i) să nu îşi exprime public opinia cu privire la procedurile aflate în derulare şi să respecte confidenţialitatea deliberărilor şi a datelor cu caracter personal, potrivit prevederilor legale în vigoare;
    j) să solicite consemnarea în procesele-verbale ale reuniunilor de lucru a opiniilor şi punctelor de vedere proprii;
    k) să semneze raportul motivat al Comisiei;
    l) să asigure prezidarea sesiunilor de avizare, prin asumarea calităţii de preşedinte ales prin votul Comisiei;
    m) să primească indemnizaţia aferentă reuniunilor de lucru şi, după caz, decontarea cheltuielilor de transport şi cazare, în condiţiile legii, conform clauzelor contractuale;
    n) să comunice ministrului culturii, în scris, renunţarea la calitatea de membru al Comisiei.


    ART. 4
    Mandatul de membru al Comisiei încetează în următoarele situaţii:
    a) la data finalizării mandatului de 2 ani;
    b) în cazul încălcării prevederilor legale şi ale prezentului regulament;
    c) în caz de nerespectare a angajamentelor cuprinse în declaraţia privind confidenţialitatea şi imparţialitatea;
    d) renunţarea din propria iniţiativă la mandat, comunicată în scris ministrului culturii;
    e) retragerea motivată a mandatului membrului de către Ministerul Culturii;
    f) în cazul absenţei nemotivate la două reuniuni de lucru consecutive ale Comisiei;
    g) deces;
    h) alte situaţii prevăzute de lege.


    ART. 5
    Comisia are următoarele atribuţii principale:
    a) analizează, pe parcursul reuniunilor de lucru, solicitările şi documentaţiile depuse de către autorităţile în subordinea cărora funcţionează instituţia de spectacole sau concerte care solicită statutul de importanţă naţională, în conformitate cu condiţiile legale şi criteriile stabilite prin Normele metodologice de acordare a statutului de instituţie de spectacole sau concerte de importanţă naţională, şi examinează referatele-analiză elaborate pe domeniile de competenţă ale structurilor din cadrul Ministerului Culturii, comunicate de către Secretariat;
    b) avizează favorabil sau nefavorabil solicitările depuse, elaborând un raport motivat;
    c) avizează normele şi procedura de acordare a statutului de instituţie de spectacole sau concerte de importanţă naţională, prevăzut la art. 7^1 alin. (1) şi la art. 4 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2007, cu modificările şi completările ulterioare, elaborate de Ministerul Culturii.


    ART. 6
    Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii:
    a) asigură conducerea activităţii Comisiei;
    b) se consultă cu Secretariatul asupra datei, ordinii de zi, a locului de desfăşurare a reuniunilor de lucru şi a oricăror aspecte procedurale;
    c) constată întrunirea cvorumului legal;
    d) poate cere, după caz, clarificări de la solicitanţi cu privire la documentaţia depusă de aceştia;
    e) propune spre analiză şi dezbatere membrilor Comisiei fiecare observaţie motivată;
    f) supune la vot membrilor Comisiei propunerea de aviz rezultată în urma dezbaterilor;
    g) certifică pentru conformitate documentele de lucru ale Comisiei;
    h) semnează informările transmise solicitanţilor;
    i) reprezintă Comisia în raport cu Ministerul Culturii;
    j) reprezintă Comisia în comunicările publice legate de activitatea acesteia.


    ART. 7
    Secretariatul are următoarele atribuţii principale:
    a) examinează solicitările şi documentaţiile depuse şi, în cazul în care acestea sunt incomplete, solicită completarea lor;
    b) asigură convocarea membrilor Comisiei;
    c) constată şi semnalează situaţiile de încetare a mandatului membrilor, precum şi situaţiile de incompatibilitate şi/sau conflicte de interese;
    d) pregăteşte documentele de lucru ale Comisiei;
    e) participă la reuniunile de lucru ale Comisiei, fără drept de vot;
    f) gestionează documentele şi corespondenţa Comisiei, precum şi comunicarea cu solicitanţii;
    g) gestionează şi ţine evidenţa declaraţiilor;
    h) ţine evidenţa activităţii Comisiei şi întocmeşte procesele-verbale ale reuniunilor de lucru din cadrul sesiunilor de avizare;
    i) întocmeşte ordinea de zi şi o transmite membrilor Comisiei;
    j) asigură transmiterea documentaţiilor către Comisie;
    k) solicită structurilor din cadrul Ministerului Culturii întocmirea referatelor-analiză, aferente domeniului de competenţă, în funcţie de conţinutul documentaţiei depuse de solicitant;
    l) asigură întocmirea raportului motivat asupra avizului;
    m) înregistrează avizele în registrul electronic special de evidenţă a avizelor Comisiei;
    n) întocmeşte şi înaintează conducerii Ministerului Culturii propunerile de avize;
    o) asigură publicarea rezultatelor sesiunii de avizare şi transmiterea unor informări către solicitanţi.


    CAP. IV
    Desfăşurarea lucrărilor Comisiei
    ART. 8
    (1) Comisia îşi desfăşoară activitatea în cadrul sesiunilor de avizare, sub forma unor reuniuni de lucru, organizate la sediul Ministerului Culturii sau prin intermediul platformelor de comunicare online.
    (2) Membrii Comisiei sunt convocaţi individual, prin grija Secretariatului, cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurarea reuniunilor de lucru.
    (3) Comisia este legal constituită dacă sunt prezenţi toţi membrii acesteia. Lucrările şi dezbaterile din cadrul Comisiei sunt confidenţiale.
    (4) Deciziile Comisiei se iau cu majoritate simplă de voturi. În caz de balotaj, votul preşedintelui este hotărâtor.
    (5) În cadrul reuniunilor de lucru membrii Comisiei:
    a) analizează şi dezbat documentaţia depusă de solicitanţi;
    b) solicită completarea documentaţiei, după caz;
    c) votează asupra avizării favorabile sau nefavorabile a solicitărilor de acordare a statutului de importanţă naţională. Deciziile motivate se consemnează în procesul-verbal de şedinţă elaborat de către Secretariat;
    d) elaborează cu sprijinul Secretariatului Comisiei un raport motivat privind avizarea favorabilă sau nefavorabilă a solicitărilor de acordare a statutului de importanţă naţională.


    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 9
    Lista cuprinzând instituţiile care au primit aviz favorabil pentru statutul de instituţie de spectacole sau concerte de importanţă naţională se întocmeşte de către Direcţia cultură scrisă şi creaţie contemporană şi se publică pe site-ul Ministerului Culturii până la sfârşitul fiecărui an calendaristic.

    ART. 10
    După publicarea rezultatelor sesiunii de avizare, sub semnătura preşedintelui Comisiei, Secretariatul informează solicitanţii cu privire la:
    a) obţinerea avizului favorabil;
    b) motivele care au stat la baza acordării avizului nefavorabil.


    ART. 11
    Pentru activitatea desfăşurată în cadrul sesiunii de avizare, membrii Comisiei beneficiază de o indemnizaţie stabilită prin ordin al ministrului culturii, precum şi de decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă, în condiţiile legii, după caz, în baza unor contracte încheiate conform prevederilor Codului civil.

    ANEXA 1

    la regulament
    DECLARAŢIE
    privind confidenţialitatea şi imparţialitatea
    Subsemnatul/Subsemnata, ......................................., membru(ă) în Comisia Naţională a Artelor Spectacolului, constituită prin Ordinul ministrului culturii nr. …………………….., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii prevăzută de art. 326 din Codul penal, următoarele:
    a) nu am participat, direct sau indirect, prin soţ/soţie sau rude de gradul I, la pregătirea şi/sau elaborarea documentaţiilor depuse în vederea obţinerii statutului de importanţă naţională de către solicitanţii din cadrul sesiunii de avizare din perioada …………;
    b) nu am avut în ultimii 2 ani şi nu am, direct sau indirect, prin soţ/soţie sau rude de gradul I, în perioada de derulare a procedurii de analiză a documentaţiilor depuse, raporturi contractuale încheiate cu instituţia care solicită statutul de importanţă naţională;
    c) nu am niciun interes de natură să afecteze imparţialitatea mea pe parcursul procesului de deliberare în cadrul Comisiei Naţionale a Artelor Spectacolului.

    Mă angajez să păstrez confidenţialitatea informaţiilor şi datelor cu caracter personal şi a celor care intră sub incidenţa protecţiei date de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe care le voi obţine sau le voi afla ca efect al calităţii mele de membru al Comisiei Naţionale a Artelor Spectacolului, pe toată durata mandatului şi după încetarea acestuia, potrivit prevederilor legii.
    Mă angajez ca, în situaţia în care aş descoperi, pe durata exercitării mandatului comisiei, că mă aflu în una dintre situaţiile arătate sau în afara angajamentelor de mai sus, voi declara imediat acest lucru.
    Declar că am luat cunoştinţă de prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Artelor Spectacolului, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.890/2024.
    Data ……….......................
    Semnătura ………………..

    ANEXA 2

    la regulament
    DECLARAŢIE
    de consimţământ informat pentru publicarea componenţei
    Comisiei Naţionale a Artelor Spectacolului pe
    pagina de internet a Ministerului Culturii
    Subsemnatul/Subsemnata, ................................., numit(ă) prin Ordinul ministrului culturii nr. …………., membru în Comisia Naţională a Artelor Spectacolului,
    ţinând cont de prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare,
    având în vedere faptul că, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Artelor Spectacolului, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.890/2024, sunt necesare prelucrări de date proprii cu caracter personal, în sensul definit de Regulamentul (UE) 2016/679, respectiv operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea acestora, vă comunic acordul meu pentru realizarea prelucrărilor de date cu caracter personal de către Ministerul Culturii, necesare publicării numelui şi prenumelui meu pe pagina de internet a Ministerului Culturii, pe durata mandatului de membru al Comisiei Naţionale a Artelor Spectacolului.
    Am fost informat(ă) despre dreptul de a retrage prezentul consimţământ în orice moment, fără însă ca legalitatea prelucrării anterior retragerii consimţământului să fie afectată.
    Data ………….........................…
    Semnătura ……….................…..

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016