Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 21 mai 2018  de organizare, funcţionare şi operaţionalizare a Registrului Matricol Unic al Universităţilor din România    Twitter Facebook
Cautare document

 REGULAMENT din 21 mai 2018 de organizare, funcţionare şi operaţionalizare a Registrului Matricol Unic al Universităţilor din România

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 509 din 21 iunie 2018
──────────
    Aprobat prin Ordinul nr. 3.714 din 21 mai 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 509 din 21 iunie 2018.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare din România, acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu (denumite în continuare IIS), precum şi Academia Română (denumită în continuare AR) au obligaţia de a încărca în Registrul Matricol Unic al Universităţilor din România (RMUR) datele despre toţi studenţii la toate ciclurile universitare (licenţă, master, doctorat), precum şi despre participanţii la alte forme de studii furnizate de către IIS, denumiţi în continuare cursanţi.
    (2) Categoriile de date pe care le gestionează sistemul RMUR şi momentele de validare a datelor încărcate (date de referinţă pentru raportările oficiale) se reglementează periodic de către MEN, în urma propunerilor înaintate de Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS) şi pe baza consultării IIS şi a instituţiilor centrale cu atribuţii specifice de analiză şi utilizare a datelor privind învăţământul superior.
    (3) Pentru fiecare student sau cursant declarat admis şi înmatriculat în sistemul de învăţământ superior din România, IIS şi AR vor colecta şi încărca în RMUR categoriile de date prezentate în capitolul V din prezenta anexă.
    (4) Fiecare student şi cursant înregistrat în RMUR primeşte un cod matricol individual, care se alocă conform dispoziţiilor menţionate la cap. IV.

    ART. 2
    Colectarea şi prelucrarea datelor primare privind studenţii şi cursanţii din IIS şi AR, prin sistemul RMUR, se fac pentru următoarele scopuri:
    1. vizualizarea de către MEN a traseului educaţional al studenţilor şi cursanţilor din IIS din România şi AR în vederea fundamentării, formulării şi implementării politicilor publice în domeniu şi, implicit, corelarea ofertei educaţionale cu cerinţele pieţei muncii;
    2. avizarea/eliberarea numărului de formulare ale actelor de studii solicitate de universităţi şi AR, indiferent de ciclul de studii;
    3. fundamentarea metodologiilor de finanţare şi repartizarea pe instituţii de învăţământ superior de stat a alocaţiilor bugetare instituţionale;
    4. identificarea situaţiilor de dublă finanţare a studenţilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat;
    5. transmiterea de date către operatorii de transport feroviar şi metrou, conform Hotărârii Guvernului nr. 42/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi;
    6. transmiterea de date către Institutul Naţional de Statistică conform Regulamentului (UE) 2015/759 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 şi a Convenţiei MEN - Institutul Naţional de Statistică (INS) privind prelucrarea datelor în vederea producerii statisticilor oficiale de educaţie şi formare profesională;
    7. transmiterea de date, pe bază de solicitări scrise, către instituţii publice abilitate în menţinerea controlului şi ordinii publice în condiţiile legilor speciale care reglementează aceste domenii, conform reglementărilor legislative privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
    8. prelucrarea în scopuri statistice şi de cercetare istorică sau ştiinţifică sau în alte scopuri la solicitarea MEN, în conformitate cu prevederile legale.


    ART. 3
    (1) Datele primare se actualizează doar pentru perioada în care persoana vizată are statutul de student sau cursant la alte forme de studii furnizate de către universitate.
    (2) Ulterior, datele colectate vor fi arhivate, fără posibilitatea intervenirii asupra lor, şi vor fi utilizate doar în scopuri de interes public, statistic şi de cercetare istorică sau ştiinţifică, în conformitate cu reglementările legislative privind protecţia datelor şi circulaţia acestora.

    ART. 4
    Beneficiarii studiilor şi cercetărilor bazate exclusiv pe date statistice furnizate de RMUR sunt MEN, Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Consiliul Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior, Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), instituţiile de învăţământ superior de stat, particulare acreditate şi autorizate să funcţioneze provizoriu (IIS), Academia Română (AR), alte instituţii publice care utilizează în activităţile proprii date aferente desfăşurării activităţii în sistemul de învăţământ superior.

    CAP. II
    Coordonarea şi administrarea RMUR
    ART. 5
    (1) Sistemul informatic RMUR este în proprietatea Ministerului Educaţiei Naţionale care coordonează gestionarea sistemului şi decide sau avizează modificările şi îmbunătăţirile care sunt necesare pentru o funcţionare eficientă şi respectarea legislaţiei specifice în domeniu.
    (2) UEFISCDI, în calitate de administrator al sistemului RMUR, dezvoltă şi actualizează din punct de vedere tehnic modulele sistemului informatic şi asigură prelucrarea şi gestionarea datelor încărcate de către furnizorii de date.
    (3) Consiliul ştiinţific al RMUR coordonează dezvoltarea şi actualizarea RMUR, în vederea utilizării eficiente a acestuia şi respectării legislaţiei specifice în domeniu.
    (4) MEN avizează numărul formularelor actelor de studii pentru IIS şi AR, în funcţie de completitudinea şi corectitudinea datelor introduse/înregistrate în RMUR cu privire la studenţii absolvenţi ai studiilor universitare şi postuniversitare, conform actelor normative în vigoare.

    CAP. III
    Operaţionalizarea sistemului RMUR
    ART. 6
    (1) Operaţionalizarea sistemului informatic RMUR se realizează prin înregistrarea sau actualizarea de către IIS şi AR a datelor referitoare la toţi studenţii înscrişi începând cu anul universitar 2015/2016, pentru toate ciclurile universitare: licenţă, master, doctorat.
    (2) Datele introduse/înregistrate în RMUR se actualizează ori de câte ori apare o modificare la nivelul registrului matricol al universităţii.
    (3) Baza de date electronică aferentă RMUR înregistrează şi păstrează evidenţa actelor de studii emise în România, pe baza registrelor existente în universităţile acreditate.

    ART. 7
    UEFISCDI, administratorul RMUR, are următoarele atribuţii:
    a) asigură buna funcţionare şi administrare a RMUR;
    b) modifică, îmbunătăţeşte şi actualizează, la solicitarea MEN, secţiunile/modulele RMUR;
    c) creează şi administrează conturile din cadrul RMUR de gestiune la nivel de universitate, MEN şi alte instituţii autorizate, în baza unei solicitări aprobate de MEN;
    d) asigură securitatea conturilor de utilizatori şi a parolelor în vederea accesării secţiunilor RMUR;
    e) permite accesul în RMUR, în funcţie de nivelurile de acces şi drepturile utilizatorilor;
    f) colaborează cu IIS şi AR şi asigură suportul pentru încărcarea datelor în RMUR şi utilizarea acestuia;
    g) colaborează cu instituţiile centrale şi le sprijină în vederea utilizării RMUR, conform nivelului de acces aprobat de MEN;
    h) se asigură că procedurile de securitate şi protecţie a datelor înregistrate şi actualizate în RMUR sunt aplicate conform reglementărilor în vigoare;
    i) monitorizează utilizarea RMUR de către persoanele/ universităţile/instituţiile care accesează sistemul;
    j) suspendă şi restricţionează accesul la RMUR în cazul în care există probleme sau disfuncţionalităţi ale reţelelor şi sistemelor de internet, serverelor, furnizorilor de acces la internet, echipamentelor, calculatoarelor, programelor etc.;
    k) nu poate şterge nicio informaţie personală printr-o operaţie de tip „rol-back“ la o versiune mai veche, aferentă unui student/participant la alte forme de studii;
    l) asigură confidenţialitatea datelor în conformitate cu prevederile legale în domeniu.


    ART. 8
    Instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare din România, acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu (IIS) şi Academia Română (AR) au următoarele responsabilităţi, drepturi şi obligaţii în raport cu RMUR:
    a) să deţină, să înregistreze şi să actualizeze în mod curent în RMUR datele despre studenţii înscrişi la toate ciclurile universitare (licenţă, master, doctorat), precum şi despre participanţii la celelalte forme de studii furnizate de către acestea, în conformitate cu structura RMUR;
    b) să înregistreze datele referitoare la studenţi şi cursanţi, în mod obligatoriu, la începerea fiecărui an universitar şi să le actualizeze ori de câte ori apare o modificare la nivelul registrului matricol al universităţii;
    c) să opereze în RMUR în maximum 15 zile lucrătoare orice modificare care intervine asupra statutului studenţilor sau cursanţilor, de la momentul emiterii sau primirii documentului administrativ (decizie de senat, copie certificat deces, document solicitare întrerupere studii etc.);
    d) să înregistreze în RMUR seria şi numărul actelor de studii emise pentru absolvenţii înscrişi la toate ciclurile de studii universitare (licenţă, master, doctorat) şi la alte forme de studii;
    e) să răspundă în totalitate de corectitudinea datelor deţinute, adăugate şi actualizate în sistemul RMUR;
    f) în cazul unor prejudicii de imagine aduse universităţii de către student sau studentului/participantului la alte forme de studii de către universitate, responsabilitatea rezolvării litigiilor revine exclusiv celor două părţi, fără implicarea în vreun fel a beneficiarului şi administratorului RMUR;
    g) să răspundă de orice transfer de drepturi de vizualizare a datelor din partea universităţii către o terţă persoană fizică şi/sau juridică. Transferul acestor drepturi nu va implica în niciun fel responsabilitatea beneficiarului sau a administratorului RMUR, universităţile fiind răspunzătoare de orice prejudiciu/daune de orice fel cauzat/e lor, studentului, beneficiarului sau administratorului RMUR;
    h) în eventualele litigii privind raporturile acestora cu terţii să nu solicite sau pretindă, după ce au încărcat date în RMUR, eventuale daune de orice fel de la beneficiarul sau administratorul RMUR;
    i) să asigure confidenţialitatea datelor în conformitate cu prevederile legale în domeniu;
    j) sub nicio formă, chiar şi la solicitarea scrisă şi expresă a studentului/cursantului, universitatea nu are dreptul de a şterge nicio informaţie despre acesta;
    k) pot solicita rapoarte specifice pe baza datelor înregistrate în RMUR;
    l) să informeze prin mecanisme proprii (postare la avizier, menţionare în contractele de studii etc.) studenţii înscrişi la toate ciclurile universitare că datele lor personale sunt raportate nominal la MEN prin UEFISCDI;
    m) să finalizeze încărcarea şi actualizarea datelor pentru toţi anii de studiu ai anilor universitari 2015/2016, 2016/2017 şi 2017/2018 până la data de 27.07.2018;
    n) în vederea avizării numărului de formulare ale actelor de studii pentru anul 2017-2018, instituţiile de învăţământ superior de stat, particulare acreditate şi AR trebuie să finalizeze încărcarea şi actualizarea datelor pentru anii terminali până la data de 22.06.2018.


    ART. 9
    (1) Pentru înregistrarea şi actualizarea datelor despre studenţi/cursanţi în sistemul RMUR se utilizează nomenclatoare specifice, actualizate în cadrul aplicaţiei online de nomenclatoare.
    (2) Actualizarea anuală a nomenclatoarelor se realizează prin colaborarea dintre Ministerul Educaţiei Naţionale, UEFISCDI, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), Institutul Naţional de Statistică (INS), universităţile de stat şi particulare, acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, precum şi alte instituţii cu atribuţii în domeniu.
    (3) Aplicaţia online de nomenclatoare este parte a Registrului Educaţional Integrat, denumit în continuare REI.
    (4) Ministerul Educaţiei Naţionale decide forma finală a nomenclatoarelor care sunt utilizate în RMUR.

    CAP. IV
    Alocarea codului matricol individual în cadrul RMUR
    ART. 10
    Codul matricol individual se alocă la prima înregistrare în sistemul RMUR a unui student înmatriculat la unul dintre cele trei cicluri universitare (licenţă, master, doctorat) şi, respectiv, a unui cursant la una dintre celelalte niveluri de studii furnizate de către universităţile de stat şi particulare, acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, precum şi la AR.

    ART. 11
    (1) Codul matricol individual este alocat automat la intrarea în sistem, utilizându-se un algoritm de generare care va asigura unicitatea acestuia.
    (2) Codul matricol individual este unic şi este asociat unui singur student sau cursant, nefiind posibilă alocarea aceluiaşi cod matricol individual pentru două persoane diferite.
    (3) Generarea codului matricol individual asigură securitatea datelor personale, nefiind posibilă extragerea din acesta a unor variabile ce pot identifica persoana la care se referă.
    (4) Înregistrarea în sistem a studentului sau participantului se poate realiza prin una, mai multe sau toate modalităţile de mai jos:
    a) adăugarea manuală a datelor despre student/participant în sistemul RMUR şi salvarea acestora;
    b) importul datelor despre student/participant din registrul matricol informatic al universităţii în sistemul RMUR, printr-o machetă de import (fişier Excel, csv, xml);
    c) realizarea transferului de date despre student/participant, prin servicii web, din registrul matricol al universităţii în sistemul RMUR.

    (5) În cazul în care datele studentului sau ale cursantului sunt deja în sistem, fiind asociat la un alt program de studiu, respectiv la o altă formă de studii furnizate de către instituţiile de învăţământ superior, acestuia i se va aloca acelaşi cod matricol individual, după identificarea acestuia, preluarea datelor comune şi validarea lor de către universitate. Pentru validarea datelor se vor utiliza documentele oficiale deţinute de instituţia de învăţământ superior cu privire la studentul, respectiv cursantul în cauză.
    (6) Odată alocat, codul matricol individual nu poate fi modificat.

    CAP. V
    Categoriile de date înregistrate în sistemul RMUR

┌────┬───────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Câmpuri │Subcâmpuri^1 │
│crt.│ │ │
├────┴───────────────┴─────────────────┤
│Secţiunea I.1 - Date personale ale │
│studentului^2 cu cetăţenie română/ │
│străină │
├────┬───────────────┬─────────────────┤
│ │Numele de │ │
│ │familie la │ │
│1 │naştere (din │ │
│ │certificatul de│ │
│ │naştere) │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │Numele de │ │
│ │familie actual │ │
│ │(după │ │
│ │căsătorie, │ │
│2 │înfiere, │ │
│ │modificare la │ │
│ │cerere, dacă │ │
│ │este cazul, │ │
│ │conform actului│ │
│ │doveditor) │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│3 │Prenumele │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│4 │Iniţialele │ │
│ │tatălui/mamei^3│ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│5 │CNP^4 │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│6 │Data naşterii │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Ţara de origine │
│ │ ├─────────────────┤
│7 │Locul naşterii │Judeţul/(cod ţară│
│ │ │^5) │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Localitatea │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│8 │Sexul │F/M │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Căsătorit(ă) │
│ │ ├─────────────────┤
│9 │Starea civilă^6│Necăsătorit(ă) │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Divorţat(ă)/Văduv│
│ │ │(ă) │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Orfan (de un │
│ │ │părinte sau de │
│ │ │ambii părinţi)/ │
│ │ │Provenit din case│
│ │ │de copii/Provenit│
│ │Starea socială^│din familie │
│10 │7 specială │monoparentală │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │provenit din │
│ │ │grupuri │
│ │ │dezavantajate/ │
│ │ │medii │
│ │ │defavorizate │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Română, cu │
│ │ │domiciliul în │
│ │ │România/în │
│ │ │străinătate │
│11 │Cetăţenia ├─────────────────┤
│ │ │Alte cetăţenii │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Cetăţenie │
│ │ │anterioară, dacă │
│ │ │este cazul │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│12 │Etnia^8 │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Ţara │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Judeţul^9/(cod │
│ │ │ţară^10) │
│ │ ├─────────────────┤
│ │Domiciliul │Oraşul/comuna/ │
│13 │stabil │satul │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Adresa (stradă, │
│ │ │număr, bloc, │
│ │ │scară, etaj, │
│ │ │apartament, │
│ │ │sector)^11 │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Seria │
│ │ ├─────────────────┤
│ │Actul de │Numărul │
│ │identitate/ ├─────────────────┤
│14 │Documentul de │Eliberat │
│ │călătorie^12 ├─────────────────┤
│ │ │Data eliberării │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Data de expirare │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │Alte date │Telefon, adresă │
│15 │personale ale │de e-mail │
│ │studentului │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Persoană cu │
│ │Situaţie │dizabilităţi, │
│16 │medicală │boli grave şi │
│ │specială │incurabile, alte │
│ │ │situaţii │
├────┴───────────────┴─────────────────┤
│Secţiunea I.2 - Date privind │
│şcolaritatea studentului^13 │
├────┬───────────────┬─────────────────┤
│1 │Universitatea │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│2 │Facultatea/ │ │
│ │Departamentul │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Licenţă, master, │
│ │ │doctorat şi alte │
│ │Ciclul de │forme de studii │
│3 │studii sau alt │(an pregătitor, │
│ │nivel de studii│rezidenţiat │
│ │ │studii │
│ │ │postuniversitare │
│ │ │etc.) │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │Domeniul │ │
│4 │fundamental de │ │
│ │studii │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│5 │Domeniul de │ │
│ │studii │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Denumirea │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Localitatea în │
│ │ │care se │
│ │ │desfăşoară │
│ │ │programul de │
│ │ │studii │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Limba de predare │
│ │Programul de │în care se │
│6 │studii/ │desfăşoară │
│ │Specializarea │programul de │
│ │ │studii │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Durata │
│ │ │programului de │
│ │ │studii/ │
│ │ │specializării │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Numărul de │
│ │ │credite │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│7 │Anul │ │
│ │universitar │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│8 │Anul de studii │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Învăţământ cu │
│ │ │frecvenţă │
│ │ ├─────────────────┤
│9 │Forma de │Învăţământ cu │
│ │învăţământ │frecvenţă redusă │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Învăţământ la │
│ │ │distanţă │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Susţinut de la │
│ │ │buget │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Cu taxă (Cont │
│ │ │Propriu Lei - │
│ │Forma de │CPL, Cont Propriu│
│10 │finanţare a │Valutar - CPV, │
│ │studiilor │bursier, Cont │
│ │ │Propriu Nevalutar│
│ │ │- CPNV), │
│ │ │finanţare din │
│ │ │alte surse legal │
│ │ │constituite │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Nebursier │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Bursă a statului │
│ │ │român │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Bursa Meritul │
│ │ │Olimpic (MEN) │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Bursă de │
│ │ │excelenţă/ │
│ │ │performanţă │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Bursă de merit │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Bursă de studiu │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Bursă socială │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Alt tip de bursă │
│ │ │din surse legal │
│ │ │constituite │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Bursă de ajutor │
│ │ │social, │
│11 │Tipul de bursă │ocazională │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Bursă rurală │
│ │ │(MEN) │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Bursă doctorală │
│ │ │(grant doctoral) │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Bursă doctorală │
│ │ │Programul │
│ │ │operaţional │
│ │ │sectorial │
│ │ │Dezvoltarea │
│ │ │resurselor umane/│
│ │ │Programul │
│ │ │operaţional │
│ │ │Capital uman │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Alt tip de bursă │
│ │ │din venituri │
│ │ │extrabugetare │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Valoare bursă │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Durata bursei │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Înmatriculat │
│ │ │(prin concurs de │
│ │ │admitere, la │
│ │ │continuare de │
│ │ │studii, prin │
│ │ │decizie de la │
│12 │Situaţia │minister) │
│ │înmatriculării ├─────────────────┤
│ │ │Înmatriculat │
│ │ │(prin transfer, │
│ │ │prin mobilitate, │
│ │ │în an pregătitor)│
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Reînmatriculat │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Admis (prin │
│ │ │concurs, ca │
│ │ │olimpic │
│ │ │internaţional, la│
│ │ │continuare de │
│ │ │studii) │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Repartizat de │
│ │ │minister │
│ │Situaţia ├─────────────────┤
│ │şcolarităţii la│Echivalare studii│
│13 │începutul │(1 an, 2 ani, 3 │
│ │anului │ani) │
│ │universitar ├─────────────────┤
│ │ │Revenire din │
│ │ │întrerupere de │
│ │ │studii │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Înscris în an de │
│ │ │studii/Înscris la│
│ │ │repetare de │
│ │ │studii/ │
│ │ │Reînmatriculat │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Promovat │
│ │ │(integralist, │
│ │ │prin credite, 2 │
│ │ │ani de studii │
│ │ │într-un an │
│ │ │universitar) │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Transferat în │
│ │ │interiorul │
│ │ │universităţii, │
│ │ │interuniversitar,│
│ │ │interuniversitar │
│ │ │în afara ţării, │
│ │ │trunchi comun │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Nepromovat │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │În mobilitate/ │
│ │ │Finalizare stagiu│
│ │ │mobilitate │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Exmatriculat [cu │
│ │ │drept de (re) │
│ │ │înscriere] │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Prelungire de │
│ │ │şcolaritate în │
│ │ │vederea │
│ │ │finalizării │
│ │Situaţia │studiilor (cu │
│ │şcolarităţii la│finanţare │
│14 │sfârşitul │individuală), │
│ │anului │prelungire │
│ │universitar │medicală de │
│ │ │şcolaritate, │
│ │ │perioada de │
│ │ │graţie, amânarea │
│ │ │susţinerii tezei │
│ │ │de doctorat - │
│ │ │Legea nr. 288/ │
│ │ │2004 privind │
│ │ │organizarea │
│ │ │studiilor │
│ │ │universitare, cu │
│ │ │modificările şi │
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Retragere de la │
│ │ │studii │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Întrerupere de │
│ │ │studii │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Absolvent │
│ │ │(propriu cu │
│ │ │diplomă, fără │
│ │ │diplomă, provenit│
│ │ │de la altă │
│ │ │instituţie de │
│ │ │învăţământ │
│ │ │superior, cu │
│ │ │diplomă) │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │Alte date │ │
│15 │privind │ │
│ │şcolaritatea │ │
│ │studentului │ │
├────┴───────────────┴─────────────────┤
│Secţiunea I.3.a - Date privind │
│pregătirea anterioară a studentului^14│
│(absolvent de liceu) │
├────┬───────────────┬─────────────────┤
│ │ │Denumirea │
│ │ │instituţiei unde │
│ │ │a absolvit │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Ţara │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Judeţ │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Localitate │
│ │Studiile ├─────────────────┤
│ │preuniversitare│Filiera │
│1 │absolvite, ├─────────────────┤
│ │nivel liceu │Profilul/Domeniul│
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Specializarea │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Durata studiilor │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Anul absolvirii │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Forma de │
│ │ │învăţământ (zi/ │
│ │ │seral/FR/ID) │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Tipul (diploma de│
│ │ │bacalaureat sau │
│ │ │echivalentă │
│ │ │pentru candidatul│
│ │ │care a absolvit │
│ │ │studii anterioare│
│ │ │în străinătate) │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Seria │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Numărul │
│ │Datele de ├─────────────────┤
│2 │identificare │Emitentul │
│ │ale diplomei ├─────────────────┤
│ │ │Judeţ instituţie │
│ │ │emitentă │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Localitate │
│ │ │instituţie │
│ │ │emitentă │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Media de la │
│ │ │examenul de │
│ │ │bacalaureat │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Anul emiterii │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │Alte observaţii│ │
│ │(pentru │Recunoaşterea │
│ │cazurile în │diplomei │
│3 │care candidatul│prezentate │
│ │a absolvit │Nr./Seria actului│
│ │studii │de recunoaştere/ │
│ │anterioare în │echivalare^15 │
│ │străinătate) │ │
├────┴───────────────┴─────────────────┤
│Secţiunea I.3.b - Date privind │
│pregătirea anterioară a studentului^16│
│(absolvent de facultate) │
├────┬───────────────┬─────────────────┤
│ │ │Ciclu de studii │
│ │ │absolvit │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │An începere │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │An finalizare │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Ţara │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Judeţul │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Localitatea │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Denumirea │
│ │ │instituţiei de │
│ │ │învăţământ │
│ │ │superior │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Facultatea │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Domeniul │
│ │ │fundamental │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Domeniul de │
│ │ │studii │
│ │ ├─────────────────┤
│ │Studiile │Programul de │
│1 │universitare │studii/ │
│ │absolvite │Specializarea │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Anul absolvirii │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Forma de │
│ │ │învăţământ (IF/FR│
│ │ │/ID/seral) │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Forma de │
│ │ │finanţare a │
│ │ │studiilor (buget/│
│ │ │taxă) │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Număr de semestre│
│ │ │finanţate │
│ │ │anterior │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Durata studiilor │
│ │ │(numărul de ani │
│ │ │sau numărul de │
│ │ │semestre, după │
│ │ │caz) │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Media finalizării│
│ │ │ciclului de │
│ │ │studii │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Titlul obţinut │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Tipul/Denumirea │
│ │ │(diplomă/diplomă │
│ │ │de licenţă/ │
│ │ │echivalentă etc.)│
│ │ ├─────────────────┤
│ │Datele de │Seria │
│2 │identificare ├─────────────────┤
│ │ale actului de │Numărul │
│ │studii ├─────────────────┤
│ │ │Emitentul │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Judeţul │
│ │ │instituţiei │
│ │ │emitente │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Localitatea │
│ │ │instituţiei │
│ │ │emitente │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Anul emiterii │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Media examen de │
│ │ │finalizare │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Recunoaşterea │
│ │ │diplomei │
│3 │Alte observaţii│prezentate - Nr./│
│ │ │Seria actului de │
│ │ │recunoaştere/ │
│ │ │echivalare^17 │
├────┴───────────────┴─────────────────┤
│Secţiunea I.4 - Date de tip │
│administrativ privind studentul │
├────┬───────────────┬─────────────────┤
│ │Numărul │ │
│ │matricol din │Din registrul │
│1 │registrul │facultăţii │
│ │matricol (al │ │
│ │facultăţii) │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Căminist │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Căminist cu │
│ │ │părinţi cadre │
│ │ │didactice │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Necăminist, cu │
│ │ │subvenţie cazare │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Căminist orfan de│
│ │ │ambii părinţi │
│ │ ├─────────────────┤
│ │Informaţii │Denumire cămin │
│2 │privind cazarea├─────────────────┤
│ │studenţilor │Numărul de locuri│
│ │ │în cameră │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Valoare taxă │
│ │ │cămin/Valoare │
│ │ │subvenţie │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Alte informaţii │
│ │ │privind cazarea │
│ │ │studenţilor │
│ │ │înregistrate la │
│ │ │nivelul │
│ │ │instituţiei │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │Alte categorii │ │
│3 │de informaţii │Trebuie să fie │
│ │având caracter │detaliate. │
│ │administrativ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Etnici români din│
│ │ │Republica │
│ │ │Moldova, pentru │
│ │ │care cifra de │
│ │ │şcolarizare se │
│ │Alte opţiuni │stabileşte prin │
│4 │ale │ordin al │
│ │candidatului │ministrului │
│ │român │educaţiei, la │
│ │ │propunerea │
│ │ │Direcţiei │
│ │ │generale relaţii │
│ │ │internaţionale şi│
│ │ │europene │
├────┴───────────────┴─────────────────┤
│Secţiunea I.5 - Date privind │
│absolventul │
├────┬───────────────┬─────────────────┤
│ │Ciclul de │Licenţă/Master/ │
│1 │studii absolvit│Doctorat sau alte│
│ │ │forme de studii │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Tipul actului de │
│ │ │studii │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Seria, nr. │
│ │ ├─────────────────┤
│ │Diploma de │Data eliberării │
│2 │finalizare/ ├─────────────────┤
│ │certificat │Instituţia │
│ │ │emitentă │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Data susţinerii │
│ │ │examenului de │
│ │ │finalizare a │
│ │ │studiilor │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │ │Media finalizării│
│ │ │ciclului de │
│ │ │studiu │
│ │ ├─────────────────┤
│ │ │Media examenului │
│ │ │de finalizare a │
│ │ │studiilor │
│ │ │(calificativ de │
│ │ │absolvire) │
│ │Alte date ├─────────────────┤
│3 │suplimentare │Nr., seria │
│ │ │atestatului de │
│ │ │echivalare │
│ │ │eliberat de │
│ │ │Centrul National │
│ │ │de Recunoaştere │
│ │ │şi Echivalare a │
│ │ │Diplomelor/ │
│ │ │Direcţia generală│
│ │ │învăţământ │
│ │ │superior^18 │
└────┴───────────────┴─────────────────┘


    ^1 Categoria subcâmpuri se actualizează periodic conform actualizării nomenclatoarelor naţionale şi internaţionale pe tipurile de date colectate.
    ^2 La înscriere sau la modificarea datelor personale (după caz).
    ^3 Acolo unde este cazul (de exemplu: familie monoparentală).
    ^4 Sau alt cod de identificare personală, pentru studenţii străini.
    ^5 Numai pentru studenţii străini.
    ^6 Poate să nu fie declarată.
    ^7 Se aplică doar studenţilor cu o situaţie socială specială.
    ^8 Numai pentru studenţii români (poate să nu fie declarată).
    ^9 Numai pentru studenţii români.
    ^10 Numai pentru studenţii străini.
    ^11 Se solicită şi pentru studenţii străini.
    ^12 Documentul de călătorie numai pentru studenţii străini (act de identitate pentru cetăţenii UE/SEE sau paşaport pentru studenţii străini cu altă cetăţenie decât UE/SEE).
    ^13 Se completează cu informaţii pe an universitar (pentru fiecare an universitar).
    ^14 Pentru studentul străin care vrea să studieze în România se va considera numai documentul care atestă recunoaşterea/echivalarea studiilor anterioare (document eliberat de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale) care permit înscrierea în învăţământul superior.
    ^15 Aplicabil pentru studenţii români care au finalizat anterior studiile în străinătate sau studenţii străini care studiază în România.
    ^16 Se aplică şi pentru studenţii străini.
    ^17 Idem ^15.
    ^18 Se aplică doar studenţilor care au început studiile în România şi au finalizat studiile în altă ţară.
    CAP. VI
    Dispoziţii finale
    ART. 12
    (1) Beneficiarul şi administratorul RMUR vor lua toate măsurile pentru prelucrarea datelor colectate în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările ulterioare, şi ale Regulamentului (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
    (2) Beneficiarul şi administratorul RMUR vor lua toate măsurile tehnice şi organizatorice pentru prelucrarea în siguranţă a datelor, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, împotriva pierderii sau a distrugerii şi/sau deteriorării accidentale.
    (3) Finanţarea cheltuielilor de administrare de întreţinere şi utilizare RMUR se asigură din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale prin bugetul UEFISCDI, în limita unei sume echivalente cu maximum 0,15% din finanţarea instituţională fundamentată prin bugetul UEFISCDI.

    ART. 13
    RMUR poate fi interoperabil cu alte baze de date electronice, atât ale instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particulare, acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, cât şi ale instituţiilor de la nivel central, prin intermediul REI. Interoperabilitatea se realizează în baza unor proceduri specifice (pentru instituţiile din sistemul de învăţământ superior), respectiv a unor protocoale între Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte ministere sau structuri naţionale de care aparţin instituţiile care gestionează celelalte baze de date de la nivel naţional.


    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice