Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 21 iunie 2010  de organizare si functionare a Consiliului national al elevilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 21 iunie 2010 de organizare si functionare a Consiliului national al elevilor

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 8 iulie 2010
CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Consiliul naţional al elevilor (CNE) reprezintã interesele elevilor din învãţãmântul preuniversitar de stat şi privat din România la nivel naţional.
ART. 2
CNE este structurã consultativã, partener al Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului (MECTS).
ART. 3
CNE este organizat şi funcţioneazã conform prezentului regulament.
ART. 4
Activitatea CNE se desfãşoarã la nivel naţional, respectând principiul reprezentativitãţii. CNE coordoneazã consiliile regionale ale elevilor*1), care la rândul lor coordoneazã consiliile judeţene ale elevilor.

---------
*1) Consiliile regionale ale elevilor corespund teritorial celor 8 regiuni de dezvoltare ale României.

ART. 5
Obiectivele CNE sunt realizarea şi derularea unui parteneriat educaţional viabil/funcţional în sistemul educaţional preuniversitar românesc, în care elevii sã îşi exprime liber interesele şi sã participe activ la procesul decizional.

CAP. II
Organizare şi funcţionare

ART. 6
(1) CNE este format din 45 de membri, dupã cum urmeazã:
- 41 de preşedinţi ai consiliilor judeţene ale elevilor (CJE),
- preşedintele şi 3 vicepreşedinţi ai Consiliului Municipal al Elevilor Bucureşti (CME).
(2) Membrii CNE sunt aleşi prin vot democratic la nivelul fiecãrui judeţ/al municipiului Bucureşti.
(3) În situaţii speciale, preşedinţii CJE/CME pot fi supliniţi sau înlocuiţi de vicepreşedinţii de la nivel judeţean/municipal.
(4) Încetarea calitãţii de elev sau, dupã caz, demiterea din funcţia de preşedinte al CJE/CME atrage pierderea calitãţii de membru CNE.
ART. 7
Organismele de conducere ale CNE sunt:
1. Adunarea generalã. Este forul suprem de decizie, în cadrul cãruia au loc alegerile pentru funcţiile de preşedinte şi de secretari şi se stabilesc obiective cu privire la activitatea CNE şi eventualele modificãri ale regulamentului de organizare şi funcţionare.
2. Biroul executiv. Este structura operativã şi este alcãtuit din: preşedintele CNE, 2 secretari executivi ai CNE şi 8 preşedinţi ai consiliilor regionale ale elevilor (CRE), care au funcţie de vicepreşedinţi în cadrul Biroului. Din cei 8 preşedinţi ai CRE se alege preşedintele CNE. Locul preşedintelui CRE care câştigã alegerile va fi luat de candidatul care a obţinut locul 2 la alegerile din regiunea respectivã.

II.1 Adunarea generalã a CNE

ART. 8
(1) Adunãrile generale au caracter ordinar sau extraordinar.
(2) Adunarea generalã ordinarã se desfãşoarã o datã pe an şi are urmãtoarea ordine de zi:
a) alegeri pentru funcţiile din cadrul Biroului executiv;
b) prezentarea rapoartelor de activitate a preşedintelui CNE, a CRE-urilor şi a CJE-urilor/CME;
c) sesiuni de formare furnizate de instituţii guvernamentale sau neguvernamentale cu activitate şi scop educaţionale;
d) stabilirea strategiei de dezvoltare a CNE pe termen scurt, mediu şi lung;
e) stabilirea calendarului de activitãţi.
(3) Adunarea generalã extraordinarã este convocatã la iniţiativa a cel puţin douã treimi din numãrul membrilor Biroului executiv al CNE, a jumãtate plus unu din numãrul membrilor Adunãrii generale sau a MECTS. Activitatea CNE se desfãşoarã în concordanţã cu deciziile Adunãrii generale.
(4) La Adunarea generalã participã toţi cei 45 de membri de drept ai CNE.
(5) Adunarea generalã este validã în condiţiile prezenţei a minimum jumãtate plus unu din numãrul membrilor delegaţi ai CNE.
(6) Participarea la lucrãrile Adunãrii generale a oricãrei alte persoane decât cele menţionate pe lista de invitaţi se supune la vot.
ART. 9
(1) Adunarea generalã a CNE emite hotãrâri valabile cu votul a jumãtate plus unu din numãrul membrilor CNE prezenţi.
(2) Adunarea generalã a CNE emite recomandãri pentru CRE, CJE şi pentru consiliile consultative ale elevilor, cu respectarea reglementãrilor legale aflate în vigoare.
(3) Adunarea generalã a CNE este legal constituitã dacã sunt prezenţi jumãtate plus unu din numãrul membrilor de drept. Dacã la prima convocare nu se întruneşte numãrul minim necesar de membri, se va proceda la o nouã convocare dupã minimum o lunã.
(4) Convocarea Adunãrii generale ordinare a CNE se face cu o lunã înainte de cãtre Biroul executiv, cu sprijinul MECTS.
(5) Convocarea Adunãrii generale extraordinare a CNE se face cu cel puţin douã sãptãmâni înainte cu sprijinul MECTS.
(6) Adunarea generalã a CNE nu poate lua decizii care afecteazã autonomia CJE/CME.
ART. 10
Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, membrii CNE colaboreazã cu departamentul educativ de la nivelul inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISJ/ISMB), cu directorii şi cadrele didactice de la palatele şi cluburile elevilor, cu direcţiile judeţene pentru tineret, cu MECTS, cu structurile asociative studenţeşti din România, CRE, CJE/CME, cu structurile asociative ale pãrinţilor şi cu alte instituţii de specialitate locale, regionale, naţionale sau internaţionale, guvernamentale ori neguvernamentale.

II.2. Biroul executiv al CNE

ART. 11
(1) Structura operativã a CNE este Biroul executiv al CNE, ales prin vot democratic dintre membrii CNE care au fost desemnaţi ca preşedinţi ai CRE.
(2) Biroul executiv al CNE este format din 11 elevi care îndeplinesc urmãtoarele funcţii:
a) un preşedinte (ales din cei 8 preşedinţi ai CRE);
b) 8 vicepreşedinţi (corespund regiunilor de dezvoltare economicã ale României);
c) 2 secretari executivi.

CAP. III
Atribuţii şi responsabilitãţi

ART. 12
CNE, prin Biroul executiv, are urmãtoarele atribuţii şi responsabilitãţi:
1. reprezintã şi apãrã drepturile şi interesele elevilor, colaborând cu factorii de decizie din cadrul MECTS pentru respectarea drepturilor elevilor, aşa cum rezultã din convenţiile internaţionale la care România este parte semnatarã;
2. asigurã comunicarea dintre elevi şi conducerea MECTS, identificând, receptând şi propunând acestuia spre dezbatere şi soluţionare aspecte ale vieţii şcolare ale elevilor din întreaga ţarã;
3. elaboreazã proiectul-cadru al Regulamentului de organizare şi funcţionare a CNE şi monitorizeazã respectarea acestuia la nivel naţional, regional şi judeţean. Regulamentul de organizare şi funcţionare a CNE este aprobat prin votul a minimum douã treimi din numãrul membrilor CNE. De asemenea elaboreazã documente şi seturi de proceduri privind organizarea internã şi funcţionarea;
4. desemneazã reprezentanţii în comisiile de lucru ale MECTS şi ale altor instituţii care îi solicitã colaborarea;
5. formuleazã propuneri pentru îmbunãtãţirea vieţii şcolare, a proiectelor şcolare şi extraşcolare;
6. organizeazã seminare, întâlniri, conferinţe, dezbateri, schimburi de experienţã, competiţii, tabere sau concursuri pentru elevi;
7. prezintã semestrial MECTS raportul de activitate la nivel naţional, regional şi judeţean;
8. efectueazã sondaje de opinie cu privire la diverse aspecte ale vieţii şcolare;
9. comunicã permanent cu CRE şi CJE/CME şi le oferã consiliere şi asistenţã;
10. organizeazã acţiuni de caritate, campanii de strângere de fonduri destinate elevilor;
11. elaboreazã proiecte naţionale şi internaţionale proprii sau în colaborare cu diverse instituţii;
12. are rol consultativ şi de observare a activitãţilor organizate de CRE şi CJE/CME;
13. propune spre aprobare Adunãrii generale Strategia de dezvoltare a CNE;
14. elaboreazã o strategie de acţiune şi de mediere, în situaţia în care drepturile şi interesele elevilor sunt ameninţate sau lezate.
ART. 13
Mandatul membrilor Biroului executiv înceteazã în urmãtoarele cazuri;
a) demisie, care trebuie anunţatã Biroului executiv cu cel puţin o lunã înainte;
b) imposibilitatea de exercitare a mandatului şi a atribuţiilor pentru o perioadã mai mare de 3 luni;
c) transfer la o altã unitate de învãţãmânt;
d) conform deciziei CRE, pe baza activitãţii desfãşurate, prin votul a minimum douã treimi din numãrul membrilor acestuia;
e) conform deciziei CRE, la încetarea calitãţii de elev;
f) la propunerea a jumãtate plus unu din numãrul membrilor Biroului executiv şi aprobarea prin vot cu majoritate simplã a membrilor Biroului executiv.
ART. 14
Mandatul membrilor Biroului executiv al CNE este de maximum 2 ani.
ART. 15
Biroul executiv al CNE se întruneşte trimestrial şi extraordinar, la solicitarea a jumãtate plus unu din numãrul membrilor.
ART. 16
Convocarea Biroului executiv se face cu cel puţin o sãptãmânã înainte de întâlnire.
ART. 17
Întâlnirea Biroului executiv este legal constituitã prin prezenţa a jumãtate plus unu din numãrul membrilor.
ART. 18
Ordinea de zi a întâlnirilor Biroului executiv al CNE se poate schimba doar prin votul majoritãţii simple.
ART. 19
În cadrul adunãrilor generale ale CNE se constituie Comisia naţionalã de validare. Aceasta este formatã din membrii Biroului executiv, cel puţin un reprezentant al MECTS cu atribuţii în domeniu şi un membru desemnat al Consiliului consultativ al CNE.
ART. 20
Candidaturile pentru Biroul executiv al CNE se depun la Comisia naţionalã de validare, dupã criterii şi în intervale de timp stabilite anual de cãtre acesta.
ART. 21
Candidaţii pentru preşedinţia CNE trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele cerinţe:
a) sã deţinã funcţia de preşedinte pe regiunea pe care o reprezintã;
b) sã aibã o experienţã de membru în consiliul elevilor din instituţia pe care o reprezintã de cel puţin un an, atestatã printr-o adeverinţã semnatã de directorul unitãţii şcolare/voluntar în organisme neguvernamentale de minimum un an, atestatã de organizaţia neguvernamentalã respectivã;
c) sã aibã calitatea de elev.
ART. 22
Dosarele de candidaturã trebuie sã conţinã urmãtoarele documente:
● curriculum vitae;
● scrisoare de motivaţie;
● formular de candidaturã, conform anexei care face parte integrantã din prezentul regulament;
● procesul-verbal semnat la şedinţa de alegeri la nivel regional/judeţean;
● propunere de proiect naţional;
● strategia de dezvoltare a CNE, în viziune personalã. Documentele vor fi prezentate atât în format scris, cât şi electronic.
ART. 23
La întâlnirile reprezentanţilor CNE, precum şi la şedinţele Biroului executiv pot participa şi reprezentanţi ai MECTS. De asemenea, la aceste întâlniri pot participa şi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale sau ai altor instituţii cu care colaboreazã CNE, cu acordul membrilor Biroului executiv al CNE.
ART. 24
Relaţia dintre CRE, CJE şi CNE, prin Biroul executiv, este una de subordonare, parţial cu caracter de mentorat. În cazul în care aceste organisme nu funcţioneazã, CNE poate interveni şi poate aplica prezentul regulament, mergând pânã la destituirea conducerilor acestor organisme şi organizarea de noi alegeri.
ART. 25
(1) Cheltuielile ocazionate de participarea membrilor CNE la adunãrile generale, conferinţe, seminare, întâlniri de lucru, constând în transport, cazare, masã, vor fi suportate de MECTS, prin ISJ/ISMB.
(2) Decontul legat de deplasarea membrilor CNE/CRE/CJE se face de cãtre ISJ/ISMB în baza ordinului de deplasare.
ART. 26
CNE va avea prioritate în utilizarea pentru scopuri organizatorice, educative, ştiinţifice şi recreative a patrimoniului taberelor şcolare, actualmente centre de recreere şi divertisment pentru tineret.

III.1. Preşedintele

ART. 27
(1) Preşedintele CNE este ales pe o perioadã de maximum 2 ani dintre preşedinţii de regiuni, prin votul majoritar al membrilor CNE prezenţi la Adunarea generalã.
(2) Fiecare judeţ, cu excepţia municipiului Bucureşti, are un singur drept de vot, exercitat de preşedintele CJE, respectiv de vicepreşedintele CJE, în cazul absenţei motivate a preşedintelui CJE.
(3) Municipiul Bucureşti are dreptul la 4 voturi exprimate de cãtre preşedinte şi de cãtre cei 3 vicepreşedinţi.
ART. 28
Preşedintele CNE are urmãtoarele atribuţii:
a) intermediazã legãtura dintre MECTS şi CNE;
b) reprezintã CNE la diverse evenimente/manifestãri naţionale sau internaţionale;
c) exprimã opinii, puncte de vedere şi reacţii ale CNE;
d) convoacã şi susţine împreunã cu membrii Biroului executiv al CNE conferinţe de presã;
e) elaboreazã şi aprobã comunicate de presã;
f) aprobã, promoveazã şi implementeazã politica de acţiune şi imagine a CNE, pe care o propune MECTS în vederea finanţãrii;
g) conduce întâlnirile Biroului executiv al CNE;
h) prezideazã adunãrile generale ale CNE;
i) pregãteşte împreunã cu secretarii şi vicepreşedinţii agenda şedinţelor;
j) asigurã respectarea prezentului regulament de cãtre toţi membrii CNE;
k) asigurã desfãşurarea discuţiilor într-un spirit de corectitudine şi respectare a disciplinei şi libertãţii de exprimare a tuturor membrilor CNE;
l) propune spre adoptare hotãrârile CNE;
m) desemneazã un înlocuitor dintre membrii Biroului executiv al CNE, în cazul în care nu poate fi prezent la o activitate care implicã CNE;
n) trimite semestrial cãtre MECTS raportul de activitate al CNE.
ART. 29
Schimbarea din funcţie a preşedintelui CNE se poate face la propunerea majoritãţii simple a membrilor Biroului executiv al CNE, prin hotãrârea adoptatã cu votul a douã treimi din numãrul membrilor Biroului executiv, pe baza proceselorverbale încheiate la întâlnirile regionale efectuate în acest scop, iar validarea se face în cadrul Adunãrii generale.

III.2. Vicepreşedinţii

ART. 30
Vicepreşedinţii CNE au calitatea de preşedinţi ai CRE pe care le reprezintã şi sunt aleşi pe o perioadã de maximum 2 ani prin vot democratic de cãtre membrii CRE, prin majoritate simplã.
ART. 31
Vicepreşedinţii CNE au urmãtoarele atribuţii:
a) coordoneazã activitatea CJE din regiunea de responsabilitate;
b) asigurã transpunerea în fapt a hotãrârilor CNE;
c) oferã consiliere şi suport CJE din zonã, la solicitarea acestora;
d) modereazã întâlnirile pe probleme specifice elevilor;
e) desemneazã o persoanã dintre preşedinţii CJE din regiunea pe care o coordoneazã pentru a participa la adunãrile Biroului executiv al CNE, în cazul în care nu pot fi prezenţi din motive obiective;
f) aduc la cunoştinţa MECTS încãlcãri ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar;
g) solicitã semestrial rapoarte de activitate ale CJE, pe care le prezintã membrilor Biroului executiv al CNE.
ART. 32
Schimbarea din funcţie a vicepreşedinţilor se face în urma hotãrârilor CJE din regiunea pe care o reprezintã, prin votul a douã treimi din CRE.

III.3. Secretarii

ART. 33
CNE are 2 secretari care sunt responsabili pentru cele douã departamente interne:
● Departamentul educaţie şi comunicare, care se ocupã de relaţia cu MECTS, inspectoratele, implicarea CNE în comisiile de dialog, de relaţia cu mass-media;
● Departamentul de organizare internã, care se ocupã de problemele interne ale CNE, la nivel naţional şi regional.
Secretarii vor fi aleşi pe o perioadã de maximum 2 ani de cãtre Adunarea generalã a CNE în urma prezentãrii candidaturilor în faţa acestora. Dosarul de candidaturã va cuprinde:
● curriculum vitae şi scrisoare de motivaţie;
● plan de dezvoltare a CNE, fiecare pe departamentul pentru care candideazã.
Dupã susţinerea candidaturilor se voteazã, timpul fiind stabilit în funcţie de numãrul candidaţilor şi anunţat în prealabil. Secretarii pot fi aleşi din rândul membrilor CNE.
ART. 34
Secretarii de departamente au urmãtoarele atribuţii:

I. Secretarul Departamentului de organizare internã

a) elaboreazã strategia de dezvoltare pentru departamentul pe care îl conduce;
b) pregãteşte agenda şedinţelor Biroului executiv al CNE şi Adunãrii generale a CNE şi o face cunoscutã membrilor CNE cu douã sãptãmâni înainte;
c) pregãteşte materialele necesare întâlnirilor şi logistica aferentã;
d) redacteazã procesele-verbale ale întâlnirilor, le posteazã pe site-ul CNE şi le transmite cãtre toţi membrii CNE şi menţine activã comunicarea dintre membrii CNE, Biroul executiv, MECTS, CRE şi CJE;
e) în caz extraordinar, când preşedintele nu îşi poate îndeplini atribuţiile, acestea îi revin secretarului Departamentului de organizare internã.

II. Secretarul Departamentului educaţie şi comunicare

a) elaboreazã strategia de dezvoltare pentru departamentul pe care îl conduce;
b) transmite poziţia CNE reprezentanţilor MECTS responsabili pentru CNE, ISJ şi altor instituţii ale statului;
c) înregistreazã şi urmãreşte fluxul unor documente ca: procesele-verbale, propunerile de proiecte şi alte documente ale CNE;
d) actualizeazã periodic informaţia de pe site-ul oficial al CNE;
e) reprezintã CNE în relaţia cu mass-media;
f) elaboreazã comunicate de presã şi le propune spre aprobarea Biroului executiv.
ART. 35
Secretarul poate fi schimbat ca urmare a neîndeplinirii atribuţiilor, la propunerea a douã treimi şi prin votul a jumãtate plus unu din numãrul membrilor Biroului executiv.
ART. 36
Mandatul membrilor CNE înceteazã în urmãtoarele cazuri:
a) demisie, care trebuie anunţatã Biroului executiv cu cel puţin douã sãptãmâni înainte;
b) imposibilitatea de exercitare a mandatului pe o perioadã mai mare de 3 luni;
c) transfer la o unitate de învãţãmânt din afara judeţului;
d) conform deciziei CRE sau a CJE, pe baza evaluãrii activitãţii desfãşurate;
e) conform deciziei CNE, la încetarea calitãţii de elev;
f) la propunerea a jumãtate plus unu din numãrul membrilor Biroului executiv şi aprobarea prin vot cu majoritate simplã a membrilor Biroului executiv.

III. Consiliul consultativ al CNE

ART. 37
(1) Consiliul consultativ al CNE este format din cadre didactice din învãţãmântul preuniversitar, foşti membri ai CNE şi/sau persoane care sprijinã activ CNE, alese de cãtre membrii CNE pe o perioadã de 3 ani pentru a oferi consultanţã şi pentru a facilita predarea/preluarea atribuţiilor, pe mandate diferite, în cadrul CNE. Este coordonat de cãtre un cadru didactic, denumit coordonator CNE.
(2) Pentru a asigura obiectivitatea în relaţia cu MECTS şi pentru asigurarea autonomiei de funcţionare, se recomandã ca membrii Consiliului consultativ al CNE sã nu fie din cadrul MECTS sau ISJ.
(3) Membrii Consiliului consultativ al CNE asigurã cadrul logistic şi legal pentru buna desfãşurare a întâlnirilor CNE. Coordonatorul CNE sprijinã direct activitatea Biroului executiv al CNE şi face aprecieri şi recomandãri asupra activitãţii acestuia.
(4) În scopul asigurãrii legalitãţii funcţionarii CNE şi al promovãrii unei politici de comunicare obiective şi transparente cu partenerii sociali, membrii Consiliului consultativ al CNE nu pot fi membri ai vreunei formaţiuni politice.
(5) Numãrul membrilor Consiliului consultativ al CNE nu poate fi mai mare decât numãrul membrilor CNE.

CAP. IV
Funcţionarea structurilor subordonate

IV.1. CRE

ART. 38
CRE este structurã reprezentativã a elevilor, subordonatã direct CNE, care coordoneazã activitatea CJE dintr-o regiune de dezvoltare economicã.
ART. 39
Structurile subordonate CRE sunt CJE.
ART. 40
CRE sunt formate din preşedinţii şi vicepreşedinţii CJE, fiecare judeţ având dreptul la 2 reprezentanţi. Preşedintele CRE trebuie sã deţinã calitatea de preşedinte CJE.
ART. 41
Fiecare CRE va avea un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar ales din rândul membrilor.
ART. 42
Atribuţiile funcţiilor de la nivelul CRE sunt aceleaşi cu atribuţiile funcţiilor omologe de la nivelul CNE (cu adaptãrile de proporţionalitate necesare).
ART. 43
Fiecare CRE îşi asumã responsabilitatea de a organiza anual minimum 3 întâlniri regionale.
ART. 44
Convocarea CRE se face cu douã sãptãmâni înainte de Adunarea generalã ordinarã şi cu cel puţin o sãptãmânã înainte de Adunarea generalã extraordinarã. La aceste întâlniri pot participa, la invitaţia membrilor CRE, reprezentanţii MECTS şi inspectorii educativi din cadrul ISJ din regiunea economicã respectivã. Prezenţa la Adunarea generalã a oricãror altor persoane decât cele menţionate ca invitaţi este supusã la vot.

IV.2. CJE/CME

ART. 45
CJE/CME este structura reprezentativã a elevilor la nivel judeţean/municipal, subordonatã CRE şi CNE, care coordoneazã activitatea consiliilor locale ale elevilor (CLE) şi a consiliilor şcolare ale elevilor (CSE).
ART. 46
Structura CJE/CME şi atribuţiile funcţiilor de la nivelul CJE/CME sunt aceleaşi cu structura şi atribuţiile funcţiilor omologe de la nivelul CNE (cu adaptãrile de proporţionalitate necesare).
ART. 47
Activitatea CJE şi CME se desfãşoarã prin adunãri generale cu caracter ordinar şi extraordinar. La aceste întruniri sunt convocaţi toţi membrii de drept de cãtre Biroul executiv al CJE/CME. Întrunirile sunt validate numai în condiţiile prezenţei a jumãtate plus unu din numãrul membrilor CJE/CME.
ART. 48
Adunãrile generale ale CJE/CME se desfãşoarã lunar, în mod ordinar, sau extraordinar, ori de cate ori este nevoie , la convocarea Biroului executiv al CJE/CME, a jumãtate plus unu din numãrul membrilor CJE/CME, cu o sãptãmânã înainte. Toate costurile întâlnirilor ordinare/extraordinare sunt decontate din bugetul ISJ/ISMB.
ART. 49
Convocarea Adunãrii generale a CJE/CME se face cu o sãptãmânã înainte, prin adresã scrisã, la iniţiativa unei treimi din membrii Biroului executiv sau a jumãtate plus unu din numãrul de membri ai CJE/CME.
ART. 50
Adunarea generalã a CJE/CME este legal constituitã prin prezenţa a jumãtate plus unu din membrii delegaţi. Dacã la prima convocare nu se întruneşte minimul necesar de membri, se va proceda la o nouã convocare în cel mai scurt timp.
ART. 51
Hotãrârile CJE/CME cãtre structurile subordonate, consiliile consultative ale elevilor sau CLE se emit cu votul a jumãtate plus unu din numãrul de membri.
ART. 52
CJE/CME îşi desfãşoarã activitatea într-un spaţiu amenajat în incinta Palatului copiilor sau în alte sedii stabilite de ISJ/ISMB (direcţiile judeţene pentru tineret, instituţii de învãţãmânt liceal). ISJ/ISMB va pune la dispoziţia CJE/CME logistica necesarã desfãşurãrii activitãţii acestuia (fax, conectare la internet, scaner, computer, cost telecomunicaţii).
ART. 53
Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, CJE/CME colaboreazã cu departamentul educativ de la nivelul ISJ/ISMB, palatul şi cluburile copiilor, cu direcţiile judeţene pentru tineret, cu structurile asociative ale pãrinţilor, cu alte instituţii şi organisme de specialitate locale, regionale, naţionale sau internaţionale, guvernamentale sau neguvernamentale.
ART. 54
Structura operativã a CJE/CME este Biroul executiv, ales prin vot democratic dintre membrii CJE şi format din elevi care îndeplinesc urmãtoarele funcţii:
a) un preşedinte;
b) 1-3 vicepreşedinţi( în funcţie de mãrimea judeţului);
c) 1-2 secretari (executivi).
ART. 55
Biroul executiv al CJE/CME are urmãtoarele atribuţii şi responsabilitãţi:
1. asigurã comunicarea dintre elevi şi conducerea ISJ/ISMB, identificând, receptând şi propunând acestuia spre dezbatere şi soluţionare aspecte ale vieţii şcolare a elevilor din întreaga ţarã;
2. colaboreazã cu factorii de decizie din cadrul ISJ/ISMB pentru respectarea drepturilor elevilor, aşa cum rezultã din convenţiile internaţionale la care România este parte semnatarã;
3. desemneazã reprezentanţii în comisiile de lucru ale ISJ/ISMB şi ale altor instituţii care îi solicitã colaborarea;
4. formuleazã propuneri pentru îmbunãtãţirea vieţii şcolare, a proiectelor şcolare şi extraşcolare;
5. organizeazã seminare, întâlniri, conferinţe, dezbateri, schimburi de experienţã, competiţii, tabere sau concursuri pentru elevi;
6. prezintã semestrial ISJ/ISMB raportul de activitate la nivel judeţean;
7. efectueazã sondaje de opinie cu privire la diverse aspecte ale vieţii şcolare;
8. comunicã permanent cu CRE şi CSE şi le oferã consiliere şi asistenţã;
9. organizeazã acţiuni de caritate şi campanii de strângere de fonduri destinate elevilor;
10. elaboreazã proiecte naţionale şi internaţionale proprii sau în colaborare cu diverse instituţii;
11. are rol consultativ şi de observare a activitãţilor organizate de cãtre CSE şi CLE;
12. ia poziţie publicã atunci când drepturile elevilor nu sunt respectate;
13. organizeazã acţiuni specifice prin care exprimã poziţia şi interesele elevilor.
ART. 56
Schimbarea din funcţie a preşedintelui CJE/CME sau a unui membru al Biroului executiv se poate face la propunerea unei treimi din numãrul membrilor CJE/CME, prin hotãrârea adoptatã cu votul a douã treimi din numãrul membrilor CJE/CME.
ART. 57
CJE/CME va avea în componenţã 1-6 comisii, dintre care urmãtoarele sunt obligatorii:
● concursuri şcolare şi extraşcolare;
● culturã, educaţie şi programe şcolare;
● sport şi programe de tineret;
● avocatul elevului.
ART. 58
Convocarea Biroului executiv al CJE/CME se face cu cel puţin o sãptãmânã înainte. Întâlnirea este legal constituitã dacã sunt prezenţi jumãtate plus unu din numãrul membrilor.
ART. 59
Ordinea de zi se poate schimba doar prin votul majoritãţii simple.
ART. 60
Candidaturile pentru Biroul executiv se depun la Comisia de validare dupã criterii şi la intervale de timp stabilite anual.
ART. 61
Candidaţii pentru Biroul executiv trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele cerinţe:
a) sã aibã o experienţã de membru în Consiliul elevilor din instituţia pe care o reprezintã de cel puţin un an, atestatã printr-o adeverinţã semnatã de directorul unitãţii şcolare;
b) sã fie preşedinţi ai CSE.
ART. 62
Dosarele de candidaturã trebuie sã conţinã urmãtoarele documente:
● curriculum vitae;
● scrisoare de motivaţie;
● proces-verbal de la şedinţa de alegeri;
● adeverinţe doveditoare ale activitãţii;
● formular de candidaturã, conform anexei;
● propunere de proiect judeţean;
● strategia de dezvoltare a CJE/CME, în viziune personalã.
Documentele vor fi prezentate în format atât scris, cât şi electronic.
ART. 63
Candidaţii selectaţi/validaţi de cãtre Comisia de validare, formatã din membrii Biroului executiv, a candidaturilor pentru Biroul executiv îşi vor susţine candidatura în cadrul Adunãrii generale. Candidatul care va întruni cel mai mare numãr de voturi va fi ales preşedinte, pentru fiecare dintre posturile vacante urmând a se vota în parte.
ART. 64
Mandatul membrilor Biroului executiv este de maximum 2 ani.
ART. 65
Principalele atribuţii şi responsabilitãţi ale CJE/CME sunt:
a) reprezintã şi apãrã drepturile şi interesele elevilor;
b) asigurã comunicarea dintre elevi şi conducerea ISJ/ISMB, identificând, receptând şi propunând spre soluţionarea ISJ problemele, ideile şi aspectele vieţii şcolare a elevilor din judeţ;
c) monitorizeazã la nivel judeţean respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliilor elevilor de la nivelul unitãţilor de învãţãmânt;
d) formuleazã propuneri pentru îmbunãtãţirea vieţii şcolare, a proiectelor şcolare şi extraşcolare;
e) organizeazã seminare, întâlniri, conferinţe, schimburi de experienţã, competiţii, tabere sau cursuri pentru formarea elevilor;
f) efectueazã sondaje de opinie cu privire la diverse aspecte ale vieţii şcolare;
g) comunicã permanent şi oferã consiliere CSE şi CLE;
h) organizeazã acţiuni de caritate şi campanii de strângere de fonduri destinate elevilor.
ART. 66
Atribuţiile preşedintelui CJE sunt urmãtoarele:
1. intermediazã legãtura dintre ISJ şi CJE;
2. reprezintã CJE/CME la nivelul CNE ca membru de drept şi face parte din CRE;
3. reprezintã CJE/CME la diverse evenimente/manifestãri, exprimã puncte de vedere şi reacţii ale CJE/CME, convoacã şi susţine conferinţe de presã, împreunã cu membrii Biroului executiv;
4. participã la şedinţele Consiliului de administraţie al ISJ; în cazul în care nu poate participa, este înlocuit de un alt membru al Biroului executiv;
5. conduce întâlnirile Biroului executiv al CJE/CME şi prezideazã adunãrile generale ale CJE/CME;
6. pregãteşte ordinea de zi a şedinţelor împreunã cu secretarii şi asigurã desfãşurarea discuţiilor într-un spirit de corectitudine, de libertate de exprimare;
7. asigurã respectarea prezentului regulament şi propune spre adoptare hotãrârile CJE/CME;
8. trimite semestrial cãtre preşedintele CRE raportul de activitate al CJE/CME.
ART. 67
Vicepreşedintele CJE/CME are urmãtoarele atribuţii:
1. asigurã funcţionarea CJE/CME în absenţa preşedintelui şi preia atribuţiile acestuia;
2. oferã consiliere şi suport CLE şi CSE, la solicitarea acestora;
3. modereazã întâlniri ale elevilor pe probleme specifice acestora.
ART. 68
Secretarul CJE/CME are urmãtoarele atribuţii:
1. pregãteşte agenda şedinţelor CJE/CME şi o face cunoscutã membrilor CJE cu o sãptãmânã înainte;
2. pregãteşte materialele necesare întâlnirilor şi logistica aferentã;
3. redacteazã procesele-verbale ale întâlnirilor, le posteazã pe site-ul CJE/CME şi le transmite cãtre toţi membrii CJE/CME şi reprezentanţii ISJ/ISMB responsabili pentru CJE/CME;
4. menţine activã comunicarea dintre membrii CJE/CME, ISJ/ISMB, CRE;
5. înregistreazã şi urmãreşte fluxul unor documente ca: procese-verbale, propuneri de proiecte şi alte documente ale CJE/CME;
6. actualizeazã periodic informaţia de pe site-ul oficial al CJE/CME;
7. reprezintã CJE/CME în relaţia cu mass-media;
8. elaboreazã comunicate de presã şi le propune spre aprobare preşedintelui.
ART. 69
Preşedintele, vicepreşedintele sau secretarul pot fi schimbaţi ca urmare a neîndeplinirii atribuţiilor, la propunerea a jumãtate plus unu din numãrul membrilor Biroului executiv sau a 1/3 din membrii CJE/CME şi prin votul a jumãtate plus unu din numãrul membrilor CJE/CME.
ART. 70
Mandatul membrilor Biroului executiv al CJE/CME înceteazã în urmãtoarele cazuri:
a) demisie;
b) imposibilitatea de exercitare a mandatului pe o perioadã mai mare de 6 sãptãmâni;
c) transfer la o unitate de învãţãmânt din altã localitate;
d) conform deciziei CJE/CME, pe baza evaluãrii activitãţii desfãşurate;
e) la încetarea calitãţii de elev.
ART. 71
La întâlnirile reprezentanţilor CJE/CME, precum şi la şedinţele Biroului executiv pot participa şi reprezentanţi ai MECTS şi ISJ/ISMB, cu acordul membrilor CJE/CME. De asemenea, la aceste întâlniri pot participa şi reprezentanţi ai organizaţiilor nonguvernamentale sau ai altor instituţii care solicitã acest lucru şi care au protocoale de colaborare încheiate cu CJE/CME şi cu acordul membrilor Biroului executiv al CJE/CME.
ART. 72
În localitãţile cu peste 5 unitãţi de învãţãmânt se pot constitui CLE, cu acordul CJE/CME. Acestea funcţioneazã dupã regulamentul elaborat de CJE/CME.
ART. 73
CJE/CME elaboreazã proiectul-cadru de regulament de organizare şi funcţionare a CLE, care se adoptã prin votul majoritãţii simple a membrilor CJE/CME.
ART. 74
CJE/CME pot beneficia de serviciile/sprijinul unui profesor consilier ales de cãtre membrii CJE/CME. Pentru buna desfãşurare a activitãţii CJE/CME, acesta va colabora cu inspectorii educativi din cadrul inspectoratelor şcolare.

IV.3. CSE

ART. 75
În fiecare unitate de învãţãmânt de stat şi particular se constituie CSE, format din liderii elevilor de la fiecare clasã, aleşi în mod democratic.
ART. 76
CSE funcţioneazã pe baza unui regulament propriu elaborat de CJE/CME şi adaptat la specificul şi nevoile şcolii, anexã la regulamentul intern al unitãţii de învãţãmânt.
ART. 77
CSE îşi desemneazã reprezentantul, elev în clasele IX-a - a XII-a/XIII-a sau din învãţãmântul postliceal, pentru a participa ca membru de drept la şedinţele Consiliului de administraţie al unitãţii, cu drept de contrasemnare în probleme care îi privesc pe elevi.

CAP. V
Sancţiuni

ART. 78
(1) La nivelul responsabilitãţilor membrilor CNE reprezintã abatere nerespectarea prevederilor art. 10, art. 12, punctele 1-12, art. 28, 31, 34 şi se sancţioneazã cu propunerea de demitere.
(2) La nivelul responsabilitãţilor membrilor CRE reprezintã abatere nerespectarea prevederilor art. 43 şi se sancţioneazã cu propunerea de demitere.
(3) La nivelul responsabilitãţilor membrilor CJE/CME reprezintã abatere nerespectarea prevederilor art. 66, 68, 79 şi se sancţioneazã cu propunerea de demitere.
ART. 79
(1) Absenţa nemotivatã la mai mult de douã şedinţe ale Biroului executiv la nivel de CNE atrage demiterea.
(2) Absenţa nemotivatã la mai mult de 3 şedinţe ale Biroului executiv la nivel de CJE atrage demiterea.
ART. 80
Propunerea de demitere a preşedintelui CRE de cãtre membrii CJE-urilor din regiunea respectivã se face pe baza studierii rapoartelor de activitate.

CAP. VI
Dispoziţii finale

ART. 81
(1) Prezentul regulament este adoptat de cãtre Adunarea generalã a CNE.
(2) Prezentul regulament intrã în vigoare de la data aprobãrii lui prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.
(3) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toţi membrii CNE, respectiv CRE/CJE/CLE/CSE.
ART. 82
Modificãrile prezentului regulament se fac cu avizul CNE şi cu aprobarea MECTS.

Prezentul regulament a fost elaborat şi aprobat în şedinţa Adunãrii Generale a Consiliului Naţional al Elevilor, desfãşuratã la Deva, în perioada 23-25 aprilie 2010.


ANEXĂ
la regulament


FORMULAR DE CANDIDATURĂ

Formularul va fi însoţit de:
- proiectul de dezvoltare a Consiliului Naţional al Elevilor (CNE)
- curriculum vitae european
- recomandare din partea conducerii unitãţii de învãţãmânt
- recomandare din partea Consiliului elevilor din unitatea de învãţãmânt/Consiliul Judeţean al Elevilor
- planul strategic de acţiune
- funcţia pentru care candideazã ....................................................

1. Date despre candidat┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│Denumirea instituţiei şcolare │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Adresa │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Nr. telefon/fax │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│E-mail │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Website │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Date de contact (telefon şi e-mail) │ │
└──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

2. Descrieţi pe scurt cele mai importante caracteristici ale dumneavoastrã,
relevante pentru CNE

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

3. Indicaţi 3 dintre cele mai importante valori europene dezvoltate de
dumneavoastrã pe care vreţi sã le implementaţi în sistemul de învãţãmânt prin
intermediul CNE

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. │
│ │
│ 2. │
│ │
│ 3. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4. Faceţi o scurtã prezentare a principalelor activitãţi/proiecte/programe
comunitare în care aţi fost implicat

┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│ │ Activitatea/proiectul │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 1. │Perioada în care s-a derulat │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 2. │Grup-ţintã şi beneficiari, la nivelul │ │
│ │parteneriatului │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 3. │Coordonator │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 4. │Obiective │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 5. │Produsele finale şi rezultatele obţinute şi gradul │ │
│ │lor de utilizare concretã la nivelul parteneriatului,│ │
│ │al instituţiei şi în afara acesteia │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 6. │Metodele de evaluare şi de diseminare folosite │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 7. │Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, │ │
│ │elevilor, pãrinţilor, comunitãţii locale etc.) │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 8. │Caracterul inovator │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 9. │Sustenabilitatea activitãţilor desfãşurate şi │ │
│ │rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la │ │
│ │nivelul parteneriatului │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

Prioritãţile dumneavoastrã pentru dezvoltarea CNE/Consiliilor Regionale ale
Elevilor (CRE)/Consiliilor Judeţene ale Elevilor (CJE)

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘5. Planul de acţiune pentru CNE/CRE/CJE

┌──────────┬─────────┬────────────┬─────────┬───────────┬─────────────┬──────────────────┐
│ │ │ │ │ Produsele │ Metodele de │Impactul aşteptat │
│ Activi- │ │ Grup-ţintã │ │ finale şi │ evaluare şi │(asupra institu- │
│ tatea/ │Perioada │ şi │ │rezultatele│de diseminare│ţiei, personalului│
│ Proiectul│de desfã-│beneficiari,│Obiective│ aşteptate.│ prevãzute. │şcolii, elevilor, │
│ │ şurare │ la nivelul │ │Caracterul │ Asigurarea │ pãrinţilor, │
│ │ │ parteneri- │ │ inovator │ sustenabi- │ comunitãţii │
│ │ │ atului │ │ │ litãţii │ locale etc.) │
├──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴─────────┴────────────┴─────────┴───────────┴─────────────┴──────────────────┘Data ...............

Numele şi prenumele .........................

Semnãtura ....................

---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016