Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 21 iunie 2000  privind organizarea si procedura de desfasurare a examenelor de atribuire a calitatii de expert tehnic judiciar si de testare a specialistilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 21 iunie 2000 privind organizarea si procedura de desfasurare a examenelor de atribuire a calitatii de expert tehnic judiciar si de testare a specialistilor

EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 1 septembrie 2000
CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
În conformitate cu prevederile <>art. 8 şi 9 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitãţii de expertiza tehnica judiciarã şi extrajudiciara şi ale <>Hotãrârii Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, Ministerul Justiţiei atribuie calitatea de expert tehnic judiciar pe baza de examen, care are ca scop verificarea pregãtirii de specialitate, cunoaşterea actelor normative referitoare la domeniul de specialitate şi a prevederilor din Codul de procedura civilã, Codul de procedura penalã, referitoare la expertiza, şi din alte acte normative care reglementeazã expertiza, drepturile şi obligaţiile expertului.
ART. 2
Se poate prezenta la examen persoana care îndeplineşte condiţiile prevãzute la <>art. 10 alin. (1) lit. a), b), c), d) şi f) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2000 :
a) este cetãţean roman şi cunoaşte limba romana;
b) are capacitate de exerciţiu deplina;
c) a absolvit studii superioare în specialitatea pentru care se prezintã la examenul de expert tehnic judiciar, dovedite cu diploma;
d) are un stagiu de cel puţin 5 ani în specialitatea în care a obţinut diploma;
e) nu are antecedente penale şi se bucura de o buna reputaţie profesionalã şi socialã.
ART. 3
Pentru înscrierea la examen candidaţii vor prezenta:
a) cerere de înscriere;
b) copie legalizatã de pe actul de identitate;
c) copie legalizatã de pe diploma de absolvire a institutului de învãţãmânt superior;
d) dovada ca îndeplinesc condiţia prevãzutã la art. 2 lit. d) (copie de pe carnetul de munca);
e) memoriu de activitate tehnica;
f) certificatul de cazier judiciar.
ART. 4
Ministrul justiţiei, la propunerea Biroului central pentru expertize tehnice judiciare, stabileşte specialitatile pentru care se organizeazã examenul în vederea atribuirii calitãţii de expert tehnic judiciar.

CAP. 2
Organizarea examenului

ART. 5
(1) Verificarea pregãtirii profesionale se face prin susţinerea de cãtre candidaţi a unei lucrãri scrise, lucrare care consta în tratarea a trei subiecte privind:
a) cunoştinţele tehnice de specialitate din disciplinele stabilite în colaborare cu instituţiile de învãţãmânt superior de profil;
b) cunoaşterea actelor normative referitoare la domeniul specialitatii respective; pentru specialitatea "Autovehicule - Circulaţie rutiera" se va susţine o proba echivalenta cu testul teoretic cerut pentru obţinerea permisului de conducere pentru soferii amatori;
c) cunoaşterea dispoziţiilor din Codul de procedura civilã, Codul de procedura penalã şi din alte acte normative care reglementeazã expertiza, drepturile şi obligaţiile expertului.
(2) Persoanele care au titlul de academician, profesor universitar sau conferenţiar universitar, doctor docent ori doctor în ştiinţe tehnice sunt scutite de verificarea cunoştinţelor tehnice de specialitate prevãzute la lit. a).
(3) Tematica pentru examen se va comunica, cu 45 de zile înainte de data sustinerii lui, birourilor locale pentru expertize judiciare, tehnice şi contabile din cadrul tribunalelor, care o vor aduce la cunostinta celor interesaţi prin afişare la sediile lor.
ART. 6
(1) Data şi locul sustinerii examenului, specialitatea şi termenul pentru depunerea actelor de înscriere la examen se aduc la cunostinta celor interesaţi prin intermediul rubricilor de mare publicitate din mijloacele de informare în masa, cu cel puţin 30 de zile înainte de data fixatã.
(2) Dupã expirarea termenului de înscriere Biroul central pentru expertize tehnice judiciare va întocmi listele cuprinzând candidaţii, pe specialitãţi.
ART. 7
Comisiile de examinare formate din minimum 3 persoane se constituie din cadre didactice de specialitate propuse de instituţiile de învãţãmânt superior de profil şi din cadre de specialitate juridicã din Ministerul Justiţiei, propuse de Direcţia organizare şi resurse umane pentru instanţele judecãtoreşti. Componenta comisiei de examinare se aproba prin ordin al ministrului justiţiei.
ART. 8
(1) În ziua examenului comisia de examinare prezintã ministrului justiţiei propuneri pentru subiectele ce urmeazã sa fie tratate în lucrarea scrisã.
(2) Subiectele stabilite de ministrul justiţiei se vor multiplica în atâtea exemplare câte sali sunt afectate pentru examen plus un exemplar de control şi se introduc în plicuri care se sigileaza.
(3) Intrarea candidaţilor în sãlile de examen se face pe baza listelor întocmite pentru fiecare sala.
(4) În sala de examen au acces candidaţii, membrii comisiei de examinare, personalul de supraveghere şi personalul din Ministerul Justiţiei implicat în organizarea examenului.
(5) În sala de examen plicul va fi desfãcut de un candidat care va semna şi procesul-verbal întocmit în acest sens de personalul desemnat sa asigure supravegherea desfãşurãrii examenului.
(6) Prezenta la examen se verifica prin actele de identitate ale candidaţilor, care se confrunta cu listele cuprinzând candidaţii.
(7) Probele scrise se întocmesc pe coli de hârtie tip cu antetul şi ştampila Ministerului Justiţiei. Datele personale se completeazã în caseta prevãzutã în acest sens, dupã care aceasta se acoperã, se lipeşte şi se stampileaza.
(8) Semnarea lucrãrii de cãtre candidat duce la anularea acesteia.
(9) Durata de desfãşurare a examenului este de 3 ore din momentul comunicãrii subiectelor.
(10) Lucrãrile candidaţilor care folosesc mijloace nepermise la examen vor fi anulate, iar aceştia vor pãrãsi sala.
(11) La predarea lucrãrii participantul la examen se va semna în lista cuprinzând candidaţii.
(12) La terminarea examenului tezele se numeroteaza şi se înscriu într-un borderou.
ART. 9
(1) Tezele se corecteaza de membrii comisiei de examinare pe baza unui barem unitar, fãcut cunoscut o data cu transmiterea rezultatelor la examen. Fiecare dintre cele trei subiecte va fi notat separat cu note de la 1,00 la 10, inclusiv fracţiuni. Casetele cu datele personale ale candidaţilor vor fi dezlipite numai dupã finalizarea corectãrii tuturor lucrãrilor.
(2) Sunt declaraţi admişi candidaţii care obţin media generalã de minimum 6,00, cu condiţia ca nici una dintre cele trei note sa nu fie mai mica de 5. La specialitatea "Autovehicule - Circulaţie rutiera" punctajul minim de 22 de puncte corespunde notei 6,00 (23 de puncte - notei 7,00; 24 de puncte - notei 8,00; 25 puncte - notei 9,00; 26 de puncte - notei 10).
(3) Listele cuprinzând rezultatele obţinute la examen, întocmite pe judeţe, se trimit birourilor locale pentru expertize judiciare, tehnice şi contabile din cadrul tribunalelor şi se afişeazã la sediile acestor instanţe. Operaţiunea de afişare a listelor se consemneazã într-un proces-verbal care va fi transmis Biroului central pentru expertize tehnice judiciare.
(4) Contestaţiile impotriva rezultatelor obţinute se pot face în termen de 30 de zile de la afişarea rezultatelor şi se depun la Biroul central pentru expertize tehnice judiciare.
(5) Lucrãrile ale cãror rezultate au fost contestate vor fi reexaminate de o comisie desemnatã potrivit prevederilor art. 7.
(6) Rezultatele contestaţiilor se transmit birourilor locale pentru expertize judiciare, tehnice şi contabile din cadrul tribunalelor, care le vor aduce la cunostinta celor interesaţi prin afişare.
(7) Operaţiunea de afişare se consemneazã într-un proces-verbal care va fi transmis Biroului central pentru expertize tehnice judiciare.
(8) Rezultatele obţinute la examen, necontestate în termen de 30 de zile de la afişare, precum şi cele stabilite în urma soluţionãrii contestaţiilor sunt definitive. Pe baza acestor rezultate se întocmesc şi se elibereazã legitimatiile care atesta calitatea de expert tehnic judiciar.

CAP. 3
Organizarea testarii specialiştilor

ART. 10
(1) Testarea specialiştilor se face prin interviu şi consta în verificarea gradului de însuşire a actelor normative referitoare la domeniul respectiv, a dispoziţiilor din Codul de procedura civilã şi Codul de procedura penalã, referitoare la expertiza, şi din alte acte normative care reglementeazã activitatea de expertiza tehnica judiciarã, drepturile şi obligaţiile experţilor.
(2) Se poate prezenta la testare persoana care îndeplineşte condiţiile prevãzute la art. 2.
(3) Pentru înscrierea la testare candidaţii vor prezenta actele prevãzute la art. 3.
(4) Tematica pentru testare, data şi locul sustinerii interviului se vor comunica, cu cel puţin 30 de zile înainte de data fixatã, la birourile locale pentru expertize judiciare, tehnice şi contabile din cadrul tribunalelor care au propus selecţionarea specialiştilor, fiind adusã la cunostinta acestora prin afişare.
(5) Comisia de testare se constituie din cadre de specialitate juridicã din Ministerul Justiţiei, propuse de Direcţia organizare şi resurse umane pentru instanţele judecãtoreşti, şi se aproba prin ordin al ministrului justiţiei.
(6) Rezultatele testarii, constând în calificativul "admis" sau "respins", se consemneazã într-un proces-verbal semnat de toţi membrii comisiei şi se comunica birourilor locale pentru expertize judiciare, tehnice şi contabile din cadrul tribunalelor, în vederea afişãrii. Operaţiunea de afişare se consemneazã într-un proces-verbal care va fi transmis Biroului central pentru expertize tehnice judiciare.

CAP. 4
Dispoziţii finale

ART. 11
(1) Calitatea de expert tehnic judiciar se atribuie persoanelor care au promovat examenul şi fac dovada ca sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea activitãţii de expertiza, cu certificat medical de sãnãtate, eliberat pe baza constatãrilor fãcute de comisia medicalã constituitã potrivit <>Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã, cu modificãrile ulterioare. Aceştia vor figura în evidenta corespunzãtor specialitatii în care au obţinut calitatea de expert tehnic judiciar şi locului de domiciliu.
(2) Persoanele care la testare au obţinut calificativul "admis" şi fac dovada ca sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea activitãţii de expertiza, cu certificat medical de sãnãtate, eliberat pe baza constatãrilor fãcute de comisia medicalã constituitã potrivit <>Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã, cu modificãrile ulterioare, vor figura în evidenta nominalã a specialiştilor, corespunzãtor specialitatii şi locului de domiciliu.
ART. 12
(1) Ministerul Justiţiei, prin Direcţia organizare şi resurse umane pentru instanţele judecãtoreşti Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, elibereazã experţilor tehnici judiciari legitimatia de expert.
(2) Legitimatiile experţilor tehnici judiciari se vizeazã anual de emitent, în cursul primului trimestru. Prezentarea legitimatiilor pentru viza se face prin biroul local pentru expertize judiciare, tehnice şi contabile. În cazuri deosebite, temeinic justificate, legitimatia poate fi prezentatã şi de titular pentru obţinerea vizei.
(3) Toate documentele referitoare la organizarea şi desfãşurarea examenelor şi testarilor se arhiveaza, având termen de pãstrare conform legii.
(4) Dosarele cuprinzând actele personale ale experţilor tehnici judiciari şi ale specialiştilor atestaţi şi tezele tuturor candidaţilor la examen se pãstreazã permanent în arhiva Biroului central pentru expertize tehnice judiciare.
(5) Dosarele conţinând copii de pe actele personale ale candidaţilor care nu s-au prezentat şi ale celor respinsi la examen şi testare se pãstreazã la Biroul central pentru expertize tehnice judiciare pana la definitivarea rezultatelor, dupã care se restituie birourilor locale pentru expertize judiciare, tehnice şi contabile.
ART. 13
Plata comisiilor de examinare, de reexaminare şi de testare a specialiştilor se va face din fondul prevãzut în acest scop la <>art. 25 alin. (2) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2000 , conform dispoziţiilor legale pentru plata cu ora.

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016