Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
REGULAMENT din 21 decembrie 2011 privind stabilirea grupelor de terenuri care intra in perimetrele de ameliorare, functionarea si atributiile comisiilor de specialisti, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 21 decembrie 2011  privind stabilirea grupelor de terenuri care intra in perimetrele de ameliorare, functionarea si atributiile comisiilor de specialisti, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare    Twitter Facebook
Cautare document

REGULAMENT din 21 decembrie 2011 privind stabilirea grupelor de terenuri care intra in perimetrele de ameliorare, functionarea si atributiile comisiilor de specialisti, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 29 decembrie 2011

    CAP. I
    Grupele de terenuri care intrã în perimetrele de ameliorare

    ART. 1
    Se constituie în perimetre de ameliorare toate terenurile degradate, indiferent de titularul dreptului de proprietate, a cãror punere în valoare este necesarã din punctul de vedere al protecţiei solului, regimului apelor, îmbunãtãţirii condiţiilor de mediu şi a diversitãţii biologice.
    ART. 2
    Prevederile prezentului regulament se aplicã terenurilor degradate, astfel cum sunt definite la pct. 48 din anexa la Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    CAP. II
    Componenţa şi atribuţiile comisiei de specialişti pentru constituirea perimetrelor de ameliorare

    ART. 3
    (1) Comisia de specialişti, alcãtuitã în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 100/2010, îşi desfãşoarã activitatea în sediul primãriei comunei, oraşului sau municipiului şi are urmãtoarele atribuţii principale:
    a) înregistreazã sesizãrile sau cererile de constituire a unui perimetru de ameliorare;
    b) constatã pe teren situaţia perimetrului, identificã vecinãtãţile şi delimiteazã prin ţãruşare perimetrul de ameliorare;
    c) identificã şi delimiteazã imobilele din interiorul şi de pe limita exterioarã a perimetrului, care sunt necesare pentru efectuarea lucrãrilor de amenajare şi de ameliorare şi pentru drumurile de acces, precum şi categoria de folosinţã agricolã sau silvicã existentã;
    d) identificã şi descrie sumar formele de degradare a terenului, amploarea acestor procese şi constatã cauzele care le-au generat;
    e) stabileşte restricţiile care sunt necesare pentru constituirea perimetrului de ameliorare şi modul de respectare a acestora pe toatã durata executãrii lucrãrilor specifice;
    f) întocmeşte fişa perimetrului de ameliorare.
    (2) Cererea sau sesizarea de constituire a unui perimetru de ameliorare se poate face de cãtre direcţia pentru agriculturã judeţeanã sau a municipiului Bucureşti, ocolul silvic, agenţia judeţeanã/teritorialã pentru protecţia mediului, proprietarul terenului degradat sau alte persoane fizice ori juridice interesate şi se depune la sediul primãriei comunei, oraşului sau municipiului.
    (3) Concluziile comisiei, ca urmare a analizei efectuate pe teren, se concretizeazã într-o documentaţie alcãtuitã din urmãtoarele documente:
    a) planul de situaţie la o scarã convenabilã 1:500-1:5.000, în funcţie de dimensiunile perimetrului de ameliorare, însoţit de copia planului de amplasament şi delimitare a imobilului sau extrasul din planul cadastral deţinute de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliarã, pentru fiecare imobil cuprins în perimetrul de ameliorare, puse la dispoziţie de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliarã, fãrã platã;
    b) acordul proprietarilor/administratorilor.
    (4) Acordul prevãzut la alin. (3) lit. b) se dovedeşte prin:
    a) hotãrârea consiliului local privind aprobarea ameliorãrii terenurilor degradate deţinute de consiliul local, cu precizarea suprafeţelor acestor terenuri şi a localizãrii lor;
    b) hotãrârea Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare al Agenţiei Domeniilor Statului, pentru terenurile pe care le are în administrare;
    c) proces-verbal încheiat de reprezentantul direcţiei pentru agriculturã judeţene sau a municipiului Bucureşti ori, dupã caz, de reprezentantul inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânãtoare cu persoanele fizice sau juridice identificate prin nume şi prenume/denumirea persoanei juridice, CNP/codul fiscal al persoanei juridice, suprafaţa de teren pentru fiecare proprietar/administrator, numãrul documentului în baza cãruia deţine suprafaţa de teren, în care se menţioneazã clar acordul proprietarului/administratorului pentru împãdurirea terenurilor şi pentru executarea celorlalte lucrãri de ameliorare şi amenajare a terenurilor cuprinse în perimetru, precum şi acordul pentru preluarea fondurilor fixe rezultate dupã ameliorare şi întreţinerea lucrãrilor recepţionate pe terenurile deţinute de cãtre aceştia;
    d) decizia reprezentantului autorizat al Ministerului Apãrãrii Naţionale pentru terenurile pe care acest minister le are în administrare.
    ART. 4
    Decontarea cheltuielilor de deplasare a membrilor comisiei prevãzute la art. 3 alin. (1) se face de cãtre unitãţile sau instituţiile în care aceştia îşi desfãşoarã activitatea.
    ART. 5
    Fişa perimetrului de ameliorare prevãzutã la art. 3 alin. (1) lit. f) se întocmeşte potrivit modelului prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul regulament.
    ART. 6
    Fişa aprobatã constituie tema de proiectare pentru autoritatea contractantã care are obligaţia realizãrii documentaţiei tehnico-economice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    CAP. III
    Proiectarea, execuţia lucrãrilor şi paza perimetrelor de ameliorare

    ART. 7
    (1) Punerea în valoare a terenurilor degradate se realizeazã prin lucrãri de ameliorare prin împãdurire a acestor terenuri, executate pe bazã de proiecte tehnice.
    (2) Valoarea lucrãrilor prevãzute în proiectul tehnic se stabileşte pe baza normelor tehnice şi a manoperei aferente acestor lucrãri.
    (3) Lucrãrile se executã conform proiectului tehnic, iar decontarea lor se va face conform ofertei declarate câştigãtoare în cadrul procedurii de achiziţie publicã de lucrãri, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 8
    (1) Realizarea lucrãrilor de amenajare, ameliorare şi punere în valoare a terenurilor degradate, prin lucrãri de îmbunãtãţiri funciare, executate în perimetre de ameliorare cu destinaţie agricolã, se finanţeazã conform prevederilor art. 88 alin. (1) şi (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Predarea amplasamentelor terenurilor identificate şi delimitate în perimetrele de ameliorare de la proprietari/administratori în vederea executãrii lucrãrilor la autoritatea contractantã responsabilã se face în baza unei proceduri aprobate prin ordin al conducãtorului autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã.
    (3) Paza perimetrelor de ameliorare pe toatã durata de execuţie a lucrãrilor de ameliorare este asiguratã de cãtre unitatea de execuţie, conform regulamentelor în vigoare, care rãspunde de integritatea lucrãrilor respective pânã la închiderea stãrii de masiv sau recepţia la terminarea lucrãrilor.
    (4) Paza şi întreţinerea lucrãrilor şi fondurilor fixe predate proprietarilor sau administratorilor de teren din perimetrul de ameliorare, dupã recepţia acestora, se asigurã de cãtre aceştia, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 46/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (5) Pentru perimetrele de ameliorare situate pe terenurile aflate în administrarea Ministerului Apãrãrii Naţionale, paza se asigurã de cãtre acest minister, contra cost, cu decontarea cheltuielilor din sursele de finanţare prevãzute la art. 18 din Legea nr. 100/2010 pe toatã durata de execuţie a lucrãrilor de ameliorare, precum şi dupã predarea şi recepţia acestora.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale

    ART. 9
    (1) Proprietarii vecini cu perimetrul de ameliorare, în schimbul unei despãgubiri, sunt obligaţi sã asigure libera trecere a personalului tehnic, lucrãtorilor, utilajelor şi maşinilor pentru transportul materialelor necesare la locul de executare a lucrãrilor, potrivit prevederilor art. 622 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicatã.
    (2) Pentru situaţia prevãzutã la alin. (1), operatorul economic care realizeazã documentaţia tehnico-economicã va stabili, cu acordul proprietarilor respectivi, cãile de acces, precum şi cuantumul despãgubirilor pe care le va introduce în documentaţia tehnico-economicã.
    (3) Despãgubirile se suportã din devizul general legal aprobat al lucrãrilor prevãzute în perimetrul de ameliorare.
    ART. 10
    (1) Dupã ameliorarea perimetrului respectiv, unitatea de execuţie şi autoritatea contractantã vor preda proprietarului/administratorului amplasamentul terenului pe care au fost executate lucrãrile de ameliorare şi va transfera investiţia, în prezenţa primarului localitãţii, cu menţionarea fondurilor fixe şi a valorii lor.
    (2) Transferul prevãzut la alin. (1) se realizeazã pe baza procedurii aprobate prin ordin al conducãtorului autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã.
    (3) Pentru terenurile aflate în administrarea Ministerului Apãrãrii Naţionale, transferul prevãzut la alin. (1) se realizeazã pe baza unei proceduri aprobate prin ordin comun al autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã şi al autoritãţii publice centrale pentru apãrare naţionalã.

    ANEXĂ
    la regulament
                                             - Model -

     Se propune pentru aprobare. Se aprobã.
     --------------------------- ----------

  1. Direcţia pentru Agriculturã a Judeţului .............. 1. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale
                                                                         ...........................
  2. Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic (ministru/secretar de stat)
     şi de Vânãtoare ...........................
                                                                    2. Ministerul Mediului şi Pãdurilor
  3. Pentru terenurile proprietate publicã a statului*) ...........................
     Direcţia Silvicã ......................... (ministru/secretar de stat)
     Agenţia Domeniilor Statului                                FIŞA PERIMETRULUI DE AMELIORARE

  1. Denumirea perimetrului de ameliorare:...................., comuna............., judeţul..........
  2. **) Folosinţa terenurilor cuprinse în perimetrul de ameliorare:

  2.1. Din evidenţa fondului funciar
 ┌────┬─────────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────┬────────────────┬──────────────────┐
 │ Nr.│ Categoria de folosinţã │ Suprafaţa │ Nr. │ Nr. de carte │ Observaţii │
 │crt.│ (din evidenţa fondului funciar) │ (ha) │cadastral/topografic│ funciarã │ │
 ├────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
 │ │ TOTAL PERIMETRU │ │ │ │ │
 └────┴─────────────────────────────────┴─────────────┴────────────────────┴────────────────┴──────────────────┘  2.2. Situaţia realã pe teren
 ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────┐
 │ Nr.│ Categoria de folosinţã │ Suprafaţa │ Observaţii │
 │crt.│ (realã pe teren) │ (ha) │ │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┤
 │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┤
 │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┤
 │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┤
 │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┤
 │ │ TOTAL PERIMETRU │ │ │
 └────┴────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────┘  3. Proprietarii terenurilor din perimetrul de ameliorare:
 ┌──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │ Suprafaţa pe categorii de folosinţe din cadastrul funciar │
 │ │ (ha) │
 │ Denumirea proprietarului ├──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┤
 │ │ arabil │ pãşuni │ fâneţe │ altele │ TOTAL │
 ├──────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
 │ A. Persoane fizice │ │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
 │ B. Asociaţii de proprietari │ │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
 │ C. Societãţi comerciale │ │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
 │ D. Consilii locale │ │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
 │ E. Ocoale silvice │ │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
 │ F. Alţi deţinãtori │ │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
 │ TOTAL GENERAL │ │ │ │ │ │
 └──────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┘    *) Viza direcţiei silvice judeţene şi a Agenţiei Domeniilor Statului este necesarã numai în cazurile în care terenurile prevãzute la pct. 2 sunt proprietate publicã a statului.
    **) Se anexeazã, prin grija reprezentantului oficiului de cadastru şi publicitate imobiliarã, planul de situaţie întocmit la scara 1:500-1:5.000, cu indicarea vecinilor, iar pentru fiecare imobil cuprins în perimetrul de ameliorare se anexeazã copia planului de amplasament şi delimitare a imobilului sau extrasul din planul cadastral deţinut. La stabilirea limitei perimetrului de ameliorare se vor avea în vedere, pe cât posibil, anumite limite naturale sau artificiale.

  4. Natura degradãrii terenurilor din perimetrul de ameliorare:
 ┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
 │ Nr. │ Natura degradãrii terenurilor │ Suprafaţa │
 │crt. │ │ (ha) │
 ├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
 │ 1. │ Terenuri cu eroziune de suprafaţã foarte puternicã şi excesivã │ │
 ├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
 │ 2. │ Terenuri cu eroziune în adâncime (ogaşe, ravene, torenţi) │ │
 ├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
 │ 3. │ Terenuri afectate de alunecãri active, prãbuşiri, surpãri şi curgeri noroioase │ │
 ├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
 │ 4. │ Terenuri nisipoase expuse erodãrii de cãtre vânt sau apã │ │
 ├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
 │ 5. │ Terenuri cu aglomerãri de pietriş, bolovãniş, grohotiş, stâncãrii şi depozite de │ │
 │ │ aluviuni torenţiale │ │
 ├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
 │ 6. │ Terenuri cu exces permanent de umiditate │ │
 ├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
 │ 7. │ Terenuri sãrãturate sau puternic acide │ │
 ├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
 │ 8. │ Terenuri cu substanţe chimice, petroliere sau noxe │ │
 ├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
 │ 9. │ Terenuri ocupate cu halde miniere, deşeuri industriale sau menajere, │ │
 │ │ gropi de împrumut │ │
 ├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
 │ 10. │ Terenuri neproductive, dacã acestea nu se constituie ca habitate naturale │ │
 ├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
 │ 11. │ Terenuri cu nisipuri mobile, care necesitã lucrãri de împãdurire pentru │ │
 │ │ fixarea acestora │ │
 ├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
 │ 12. │ Oricare dintre terenurile prevãzute la pct. 1-11, care au fost ameliorate prin │ │
 │ │ plantaţii silvice şi de pe care vegetaţia a fost înlãturatã. │ │
 ├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
 │ 13. │ Alte degradãri │ │
 ├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
 │ │ TOTAL │ │
 └─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    5.***) Descrierea sumarã a condiţiilor pedolitologice (se vor descrie sumar tipurile - subtipurile de sol şi rocã de bazã)
-----------
    ***) Se vor folosi cartãrile agropedologice şi agrochimice existente, raionãrile şi studiile pedoameliorative de la sistemele de îmbunãtãţiri funciare, studiile existente în amenajamentele silvice, cele de la oficiile judeţene de studii pedologice şi agrochimice, de la unitãţile de gospodãrire a apelor şi de la agenţiile pentru protecţia mediului.

    6. Condiţiile de relief al terenurilor degradate din perimetrul de ameliorare:
    - pante pânã la 5% ................................ ha;
    - pante cuprinse între 5 şi 15% ................... ha;
    - pante cuprinse între 15 şi 35% .................. ha;
    - pante peste 35% ................................. ha.
    7. Descrierea sumarã a lucrãrilor de ameliorare necesare:
    ..........................................................................
    8. Evaluarea fizicã orientativã a lucrãrilor necesare de ameliorare:
    ..........................................................................
    9. Perioada de realizare a lucrãrilor (când suprafaţa în perimetru este eliberatã de orice sarcini cu caracter agricol sau silvic):
    ..........................................................................
    10. Asigurarea fondurilor pentru cercetarea, proiectarea şi execuţia lucrãrilor de amenajare şi ameliorare, precum şi pentru paza acestor lucrãri, pânã la declararea închiderii stãrii de masiv, se face de cãtre Ministerul Mediului şi Pãdurilor şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, dupã caz.
    11. Includerea în programele de finanţare ale celor douã autoritãţi publice centrale se face pe baza Fişei perimetrului de ameliorare aprobate şi a Notei de fundamentare a cheltuielilor elaborate de beneficiarul investiţiei.

    Întocmit:
    ---------
    - primarul comunei, oraşului sau municipiului, dupã caz, în calitate de preşedinte;
    - reprezentantul direcţiei pentru agriculturã judeţene şi a municipiului Bucureşti;
    - reprezentantul oficiului de cadastru şi publicitate imobiliarã judeţean;
    - reprezentantul oficiului de studii pedologice şi agrochimice judeţean;
    - reprezentantul inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânãtoare;
    - reprezentantul agenţiei pentru protecţia mediului judeţene;
    - reprezentantul direcţiei silvice sau al structurii silvice de rang superior şi al ocolului silvic de stat ori privat, dupã caz, în calitate de secretar;
    - reprezentantul sectorului de îmbunãtãţiri funciare la nivel local;
    - specialişti din unitãţile şi subunitãţile de cercetare şi proiectare în domeniile de îmbunãtãţiri funciare pentru agriculturã, silviculturã, împãduriri de terenuri degradate, cercetãri agrochimice şi pedologice;
    - specialişti din Ministerul Mediului şi Pãdurilor, în cazul zonelor cu un interes special pentru ameliorarea condiţiilor de mediu sau pentru protejarea acestora prin acţiuni de împãdurire.

    Însuşit:
    --------
    - proprietarii/deţinãtorii care au terenuri în perimetru.

    NOTĂ:
    Fişa perimetrului de ameliorare a terenurilor cu destinaţie agricolã se aprobã de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, la propunerea direcţiei pentru agriculturã judeţene şi, dupã caz, a Agenţiei Domeniilor Statului.

                                          --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016