Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 21 aprilie 2004  de organizare si functionare a inspectiilor regionale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 21 aprilie 2004 de organizare si functionare a inspectiilor regionale

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI-AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 13 mai 2004

CAP. I
Dispoziţii cu caracter general

ART. 1
(1) Inspecţiile regionale sunt organizate şi funcţioneazã în temeiul prevederilor <>art. 11 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 239/2003 , cu modificãrile ulterioare, şi ale prezentului regulament.
(2) Inspecţiile regionale, denumite în continuare inspecţii, sunt instituţii publice cu personalitate juridicã, în subordinea Autoritãţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, reprezentând autoritatea publicã care asigurã implementarea şi aplicarea la nivel regional a politicilor şi Strategiei naţionale în domeniul protecţiei speciale şi integrãrii sociale a persoanelor cu handicap.
ART. 2
Inspecţiile se organizeazã şi funcţioneazã pe baza urmãtoarelor principii:
a) principiul teritorialitãţii;
b) principiul legalitãţii;
c) principiul colaborãrii;
d) principiul respectãrii drepturilor omului şi a demnitãţii umane.
ART. 3
Pentru realizarea obiectivelor în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap inspecţiile îndeplinesc urmãtoarele funcţii:
a) funcţia de control privind respectarea normelor legale referitoare la protecţia persoanelor cu handicap, realizarea accesibilitãţilor pentru aceastã categorie de persoane;
b) funcţia de monitorizare a acţiunilor şi activitãţilor desfãşurate pentru protecţia persoanelor cu handicap;
c) funcţia de coordonare metodologicã a activitãţii instituţiilor publice de protecţie specialã a persoanelor cu handicap şi a celorlalte instituţii şi organizaţii neguvernamentale cu atribuţii în domeniu;
d) funcţia de reprezentare a Autoritãţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap în relaţiile cu celelalte autoritãţi, instituţii şi organizaţii ale societãţii civile, din raza de activitate a inspecţiilor.
ART. 4
Se stabileşte înţelesul principalilor termeni folosiţi în prezentul regulament, dupã cum urmeazã:
a) persoane cu handicap - persoanele care au un dezavantaj datoritã unei deficienţe fizice, senzoriale, psihice sau mentale care le împiedicã sau le limiteazã accesul normal şi în condiţii de egalitate la viaţa socialã, potrivit vârstei, sexului, factorilor sociali, materiali şi culturali, necesitând mãsuri de protecţie specialã în vederea integrãrii lor sociale (<>art. 1 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specialã şi încadrarea în muncã a persoanelor cu handicap, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 519/2002 , cu modificãrile ulterioare);
b) protecţia specialã - acţiunile întreprinse de societate în vederea diminuãrii sau chiar înlãturãrii consecinţelor pe care deficienţa cauzatã de handicap (consideratã factor de risc social) o are asupra nivelului de trai al persoanei;
c) nevoie socialã - ansamblul de cerinţe indispensabile fiecãrei persoane pentru asigurarea condiţiilor de viaţã în vederea integrãrii sociale (<>art. 4 din Legea nr. 705/2001 privind sistemul naţional de asistenţã social);
d) asistenţã socialã - ansamblul de instituţii şi mãsuri prin care statul, autoritãţile publice ale administraţiei locale şi societatea civilã asigurã prevenirea, limitarea sau înlãturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situaţii care pot generaliza marginalizarea sau excluderea socialã a unor persoane (<>art. 2 din Legea nr. 705/2001 );
e) accesibilitãţi pentru persoanele cu handicap - ansamblul de mãsuri şi lucrãri de adaptare a mediului fizic şi social la nevoile persoanelor cu handicap, factor esenţial de exercitare a drepturilor şi de îndeplinire a obligaţiilor în societate, respectiv lipsa barierei în faţa persoanelor cu handicap.

CAP. II
Atribuţiile inspecţiilor regionale

ART. 5
Inspecţiile au ca principal scop exercitarea în numele statului, reprezentat prin Autoritatea Naţionalã pentru Persoanele cu Handicap, a controlului asupra modului în care autoritãţile, instituţiile publice şi componentele societãţii civile aplicã şi respectã dispoziţiile legale privitoare la protecţia specialã a persoanelor cu handicap.
ART. 6
(1) În exercitarea atribuţiilor principale prevãzute la <>art. 11 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 239/2003 , cu modificãrile ulterioare, inspecţiile desfãşoarã urmãtoarele activitãţi:
a) organizeazã, verificã şi monitorizeazã aplicarea strategiilor şi politicilor guvernamentale de protecţie a persoanelor cu handicap;
b) controleazã modul în care sunt aplicate şi respectate normele legale în vigoare referitoare la protecţia persoanelor cu handicap, de cãtre instituţiile şi autoritãţile publice cu atribuţii în domeniu;
c) elaboreazã şi deruleazã în colaborare cu autoritãţile publice locale, cu alte instituţii publice şi organisme neguvernamentale programe comune în domeniul protecţiei speciale, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
d) realizeazã acţiuni de inspecţie, în teritoriu, cu privire la respectarea actelor normative în vigoare referitoare la activitatea de protecţie specialã a persoanelor cu handicap;
e) constatã şi sancţioneazã contravenţiile la normele privind protecţia specialã a persoanelor cu handicap, date în competenţã prin ordin al preşedintelui Autoritãţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap şi prin alte acte normative;
f) monitorizeazã evidenţa persoanelor cu handicap înregistrate la serviciile publice de asistenţã socialã înfiinţate potrivit legii; centralizeazã datele şi întocmesc rapoartele statistice la nivel de regiune, pe care le transmit la Autoritatea Naţionalã pentru Persoanele cu Handicap;
g) solicitã, prin inspectorii de judeţ/sector, instituţiilor publice, autoritãţilor şi organizaţiilor neguvernamentale cu atribuţii şi responsabilitãţi în domeniu, orice situaţie cu privire la activitatea de protecţie specialã a persoanelor cu handicap, în condiţiile prevãzute de lege;
h) verificã şi monitorizeazã stadiul realizãrii accesibilitãţilor pentru persoanele cu handicap de cãtre autoritãţile şi instituţiile publice cu atribuţii în acest domeniu; sesizeazã autoritãţile competente pentru aplicarea sancţiunilor prevãzute de lege; i) oferã consultanţã autoritãţilor şi instituţiilor publice în vederea întocmirii documentaţiei cu privire la realizarea accesibilitãţilor, în condiţiile legii;
j) organizeazã baza de date şi informaţii cu privire la protecţia persoanelor cu handicap, stabilitã de Autoritatea Naţionalã pentru Persoanele cu Handicap;
k) colaboreazã, prin inspectorii de judeţ/sector, cu agenţiile de ocupare a forţei de muncã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în vederea identificãrii şi susţinerii oportunitãţilor de formare şi orientare profesionalã a persoanelor cu handicap, dezvoltând în acest scop strategii judeţene şi/sau regionale;
l) sprijinã persoanele cu handicap pentru încadrarea în muncã şi controleazã modul în care sunt respectate drepturile persoanelor cu handicap încadrate în muncã;
m) organizeazã cursuri de calificare şi/sau reprofesionalizare a persoanei cu handicap, în colaborare cu agenţiile de ocupare a forţei de muncã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
n) realizeazã studii pe piaţa forţei de muncã, în scopul evaluãrii ofertei locurilor de muncã şi stabilirii tipurilor de activitãţi accesibile persoanelor cu handicap;
o) verificã şi controleazã modul de respectare a condiţiilor impuse în autorizaţia de funcţionare ca unitate protejatã şi pot propune suspendarea acesteia în condiţiile prevãzute de lege;
p) în colaborare cu consiliile judeţene, respectiv cu consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, şi cu agenţiile judeţene/locale pentru ocuparea forţei de muncã, organizeazã, în condiţiile legii, cursuri de formare profesionalã, în vederea atestãrii, pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, precum şi cursuri de calificare în profesia de asistent personal;
q) autorizeazã, în condiţiile legii, interpreţi ai limbajului mimicogestual şi ai limbajului specific persoanelor cu surdo-cecitate;
r) avizeazã angajãrile personalului din centre şi avizeazã internarea asistaţilor din centre;
s) coordoneazã metodologic, prin inspectorii de judeţ/sector, activitatea instituţiilor de protecţie specialã a persoanelor cu handicap şi asigurã implementarea standardelor de calitate pentru serviciile furnizate persoanelor cu handicap instituţionalizate;
ş) controleazã activitatea financiar-contabilã a instituţiilor de protecţie specialã a persoanelor cu handicap aflate în coordonarea lor, informând autoritãţile care finanţeazã sau, dupã caz, Curtea de Conturi asupra aspectelor negative constatate;
t) controleazã modul în care se acordã îngrijire şi asistenţã persoanelor cu handicap internate în instituţiile de protecţie specialã a persoanelor cu handicap;
ţ) participã la acţiunile de formare şi pregãtire a personalului de specialitate din sistemul instituţiilor de protecţie specialã a persoanelor cu handicap;
u) acţioneazã pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizatã a persoanelor cu handicap, prin dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de recuperare şi reintegrare ambulatorie;
v) avizeazã, în vederea acreditãrii de cãtre Autoritatea Naţionalã pentru Persoanele cu Handicap, urmãtoarele tipuri de servicii sociale funcţionale:
- recuperare/terapie ocupaţionalã;
- sprijin material şi financiar;
- centre de zi pentru persoane cu handicap;
- formare profesionalã;
- servicii pentru transport adaptat/cãrucioare;
- locuinţe protejate pentru persoane cu handicap;
- asistenţa persoanelor afectate HIV/SIDA;
- protejare;
- centre de îngrijire şi asistenţã;
- unitãţi protejate;
- cantine sociale;
- asistenţa persoanelor cu sindrom Down;
w) monitorizeazã serviciile furnizate persoanelor cu handicap de cãtre persoanele juridice de drept privat, fãrã scop lucrativ, acreditate de cãtre Autoritatea Naţionalã pentru Persoanele cu Handicap; asigurã accesul persoanelor cu handicap la serviciile furnizate şi informeazã Autoritatea Naţionalã pentru Persoanele cu Handicap, în situaţia în care constatã cã nu sunt respectate clauzele contractuale cu privire la standardele de calitate a serviciilor;
x) controleazã modul în care organizaţiile neguvernamentale şi alte componente ale societãţii civile, cu atribuţii în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap, respectã dispoziţiile legale în domeniu, colaboreazã cu acestea şi le sprijinã în realizarea obiectivelor stabilite prin statute;
y) prin inspectorii de judeţ/sector şi personalul de specialitate, asigurã consiliere persoanelor cu handicap pentru soluţionarea problemelor de naturã socialã, economicã şi juridicã ale acestora;
z) asigurã relaţionarea interinstituţionalã, suportul informaţional şi instrumentele de lucru necesare desfãşurãrii în bune condiţii a activitãţii de protecţie specialã a persoanelor cu handicap;
) colaboreazã cu serviciile publice judeţene de asistenţã socialã şi cu serviciile sociale din cadrul direcţiilor pentru dialog, familie şi solidaritate socialã, în realizarea problemelor comune în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap;
bb) colaboreazã cu direcţiile judeţene pentru protecţia drepturilor copilului, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi cu comisiile pentru protecţia copilului, în domeniul protecţiei copilului cu handicap;
cc) soluţioneazã petiţiile (cererile, reclamaţiile, sesizãrile), în condiţiile şi cu respectarea termenelor prevãzute de lege;
dd) întocmesc studii, sinteze, rapoarte, informãri cu privire la protecţia persoanelor cu handicap, pe care le prezintã Autoritãţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap şi altor factori responsabili;
ee) prezintã lunar conducerii Autoritãţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap programul activitãţilor realizate şi programul de acţiuni pe luna urmãtoare.
(2) Inspecţiile îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite de Autoritatea Naţionalã pentru Persoanele cu Handicap.

CAP. III
Structura şi personalul inspecţiilor regionale

ART. 7
(1) Inspecţiile au o structurã de organizare proprie, formatã din:
a) personal de conducere;
b) personal de specialitate;
c) personal administrativ.
(2) Din categoria persoanelor de conducere fac parte inspectorii-şefi ai inspecţiilor.
(3) Din categoria personalului de specialitate fac parte inspectorii de judeţ/sector, inspectorii cu probleme financiare, inspectorii cu problemele de monitorizare şi sintezã şi referenţii.
(4) Din categoria personalului administrativ fac parte şoferii şi personalul de îngrijire.
ART. 8
Structura de personal a inspecţiilor se stabileşte prin organigrama şi statul de funcţii ale fiecãrei inspecţii, aprobate prin ordin al preşedintelui Autoritãţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, la propunerea compartimentului de resurse umane.
ART. 9
(1) Inspectorii-şefi şi personalul de specialitate au calitatea de funcţionar public.
(2) Modalitãţile de selecţionare şi angajare a personalului de specialitate prevãzut la alin. (1), precum şi drepturile şi obligaţiile acestuia sunt cele prevãzute în <>Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicatã.
ART. 10
(1) Personalul administrativ al inspecţiilor are calitatea de personal contractual.
(2) Raporturile de muncã ale personalului administrativ, precum şi drepturile şi obligaţiile acestuia se stabilesc potrivit <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificãrile ulterioare.
ART. 11
(1) Condiţiile de angajare a personalului prevãzut la art. 9 şi 10, precum şi atribuţiile acestuia se stabilesc prin fişa fiecãrui post.
(2) Fişa postului de inspector-şef al inspecţiei se aprobã de preşedintele Autoritãţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.
(3) Fişele postului pentru personalul de specialitate şi personalul administrativ al inspecţiei se stabilesc de inspectorul-şef.

CAP. IV
Conducerea inspecţiei regionale, atribuţiile inspectorului-şef şi inspectorilor de judeţ/sector

ART. 12
(1) Inspecţiile sunt conduse fiecare de un inspectorşef, numit prin ordin al preşedintelui Autoritãţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.
(2) Inspectorul-şef are calitatea de ordonator terţiar de credite.
(3) Inspectorul-şef îndeplineşte urmãtoarele atribuţii principale:
a) reprezintã inspecţia în relaţiile cu Autoritatea Naţionalã pentru Persoanele cu Handicap, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte instituţii publice, precum şi cu persoane juridice şi fizice române şi strãine;
b) conduce şi coordoneazã întreaga activitate a inspecţiei;
c) colaboreazã cu organele de specialitate ale administraţiei publice judeţene/locale, precum şi cu organizaţii neguvernamentale, în realizarea de acţiuni sociale comune de educaţie şi protecţie specialã a persoanelor cu handicap, în vederea atenuãrii, limitãrii sau eliminãrii consecinţelor handicapului, a reabilitãrii profesionale şi integrãrii în societate;
d) încheie parteneriate cu autoritãţile administraţiei publice locale, cu organizaţii neguvernamentale române şi strãine, în vederea iniţierii şi derulãrii unor programe în domeniul protecţiei speciale pentru persoanele cu handicap;
e) realizeazã îndrumarea şi controlul în implementarea standardelor la nivelul instituţiilor de protecţie specialã, în colaborare cu autoritãţile administraţiei publice judeţene/locale şi sectoarelor municipiului Bucureşti;
f) organizeazã conferinţe/seminarii pentru promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
g) realizeazã inspecţii ale serviciilor prestate persoanelor cu handicap în cadrul instituţiilor de protecţie specialã aflate în coordonarea Autoritãţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap;
h) desemneazã reprezentantul care sã facã parte din comitetul director constituit la nivelul fiecãrei instituţii de protecţie specialã aflatã în coordonare metodologicã;
i) numeşte şi elibereazã din funcţie funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul propriu, precum şi personalul cu funcţii de conducere din instituţiile de protecţie specialã aflate în coordonare metodologicã, pe principiul competenţei şi competitivitãţii;
j) împuterniceşte inspectorii de judeţ/sector pentru a realiza controlul cu privire la modul de aplicare şi respectare a reglementãrilor legale în vigoare în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap;
k) evalueazã periodic activitatea angajaţilor inspecţiei şi asigurã pregãtirea profesionalã a acestora;
l) elaboreazã regulamentul de organizare şi funcţionare pentru fiecare tip de instituţie de protecţie specialã aflatã în coordonare metodologicã şi îl supune aprobãrii consiliului judeţean/local în a cãrui razã teritorialã instituţia de protecţie specialã îşi are sediul;
m) verificã şi avizeazã statul de funcţii şi organigrama instituţiilor de protecţie specialã aflate în coordonare metodologicã; urmãreşte, verificã şi avizeazã, dupã caz, aplicarea legislaţiei referitoare la încadrarea, salarizarea, promovarea şi acordarea tuturor drepturilor salariale personalului angajat;
n) acţioneazã pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizatã a persoanelor cu handicap;
o) stabileşte atribuţiile, competenţele şi întocmeşte fişa postului pentru personalul din subordine şi pentru personalul cu funcţii de conducere din instituţiile de protecţie specialã aflate în coordonare metodologicã;
p) evalueazã performanţele individuale ale personalului din aparatul propriu, precum şi ale personalului cu funcţii de conducere din instituţiile de protecţie specialã pentru persoanele cu handicap, aflate în coordonare metodologicã, şi acordã calificative conform legii;
q) aprobã pentru personalul din aparatul propriu şi pentru personalul cu funcţii de conducere din instituţiile de protecţie specialã aflate în coordonare metodologicã efectuarea concediului de odihnã anual şi a altor concedii prevãzute de legislaţia în vigoare, avizeazã plata certificatelor de concediu medical eliberate în condiţiile legii;
r) decide sancţionarea personalului din aparatul propriu, precum şi a personalului cu funcţii de conducere din instituţiile de protecţie specialã pentru persoanele cu handicap, aflate în coordonare metodologicã, sau, dupã caz, avizeazã actele de sancţionare a personalului cu funcţii de conducere din aceste instituţii;
s) prezintã pânã în data de 10 a fiecãrei luni necesarul cheltuielilor materiale justificate pentru luna urmãtoare;
ş) colaboreazã cu factorii de decizie ai administraţiei publice locale şi centrale pentru realizarea accesibilitãţii mediului fizic;
t) iniţiazã emisiuni radio şi TV în direct pentru persoanele cu handicap;
ţ) prezintã în fiecare zi, prin raport la preşedinte şi vicepreşedinte, presa localã cu referire la domeniul persoanelor cu handicap;
u) prezintã lunar raport de activitate pe inspecţii şi programul pentru luna urmãtoare şi anual;
v) întocmeşte procesul-verbal de contravenţie, stabileşte şi dispune aplicarea sancţiunii contravenţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
w) rãspunde în faţa conducerii Autoritãţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap pentru întreaga activitate pe care o coordoneazã.
(4) Inspectorul-şef îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea Autoritãţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.
(5) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin inspectorul-şef emite decizii.
ART. 13
(1) Inspecţiile au câte un inspector în fiecare judeţ arondat, respectiv sector al municipiului Bucureşti.
(2) Selecţionarea şi numirea inspectorilor judeţeni şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti se fac de cãtre Autoritatea Naţionalã pentru Persoanele cu Handicap, pe bazã de examen sau concurs, organizat potrivit legii.
(3) Inspectorii judeţeni şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti reprezintã Autoritatea Naţionalã pentru Persoanele cu Handicap şi inspecţia de care aparţin, în relaţiile cu autoritãţile şi instituţiile publice din judeţul în care funcţioneazã.
ART. 14
(1) Inspectorii judeţeni şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti îndeplinesc urmãtoarele atribuţii:
a) urmãresc realizarea mãsurilor de protecţie specialã a persoanelor cu handicap şi a strategiei naţionale în domeniu;
b) întocmesc analize, rapoarte, informãri privind modul în care instituţiile implicate în protecţia persoanelor cu handicap îşi îndeplinesc atribuţiile; verificã şi avizeazã rapoartele statistice lunare, trimestriale şi semestriale întocmite de serviciile publice de asistenţã socialã şi le transmit inspecţiilor;
c) realizeazã îndrumarea şi controlul privind aplicarea şi respectarea legislaţiei în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap, implementarea politicilor şi standardelor de calitate în instituţiile de protecţie specialã aflate în coordonare metodologicã;
d) participã la acţiunile de instruire a personalului din instituţiile de protecţie specialã a persoanelor cu handicap;
e) sprijinã instituţiile de protecţie specialã a persoanelor cu handicap la întocmirea proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap instituţionalizate;
f) urmãresc şi sprijinã dezvoltarea sistemului de informaţii şi consultanţã accesibil persoanelor cu handicap şi familiilor acestora;
g) urmãresc implementarea planurilor judeţene şi locale de acţiuni în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap;
h) evalueazã necesarul şi calitatea serviciilor pe baza nevoilor reale din comunitate şi prezintã propuneri;
i) acordã audienţã şi consultanţã persoanelor cu handicap din judeţe, la solicitarea acestora;
j) urmãresc modul în care sunt soluţionate reclamaţiile, sesizãrile şi propunerile persoanelor cu handicap, adresate instituţiilor şi autoritãţilor publice;
k) cerceteazã şi soluţioneazã reclamaţiile şi sesizãrile adresate Autoritãţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap şi inspecţiilor, repartizate;
l) colaboreazã cu direcţia judeţeanã de asistenţã socialã şi Direcţia generalã pentru protecţia drepturilor copilului, pentru soluţionarea problemelor copiilor şi adulţilor cu handicap;
m) urmãresc, verificã şi monitorizeazã modul în care autoritãţile administraţiei publice locale, instituţiile publice şi agenţii economici respectã dispoziţiile legale cu privire la realizarea accesibilitãţilor pentru persoanele cu handicap;
n) sprijinã acţiunile de protecţie a persoanelor cu handicap, aflate în competenţa direcţiilor pentru dialog, familie şi solidaritate socialã judeţene şi a municipiului Bucureşti;
o) asigurã şi urmãresc aplicarea, la nivel de judeţ/sector, a politicilor şi strategiilor în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap;
p) exercitã controlul cu privire la modul în care sunt aplicate şi respectate normele legale în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap de cãtre autoritãţile şi instituţiile publice cu atribuţii în domeniu, precum şi de cãtre organizaţiile neguvernamentale autorizate sã desfãşoare activitãţi în acest domeniu;
q) colaboreazã cu factorii de decizie ai administraţiei publice locale şi centrale pentru realizarea accesibilitãţii mediului fizic;
r) iniţiazã emisiuni radio şi TV în direct pentru persoanele cu handicap;
s) prezintã în fiecare zi, prin raport la preşedinte şi vicepreşedinte, presa localã cu referire la domeniul persoanelor cu handicap;
ş) prezintã lunar raport de activitate pe inspecţii şi programul pentru luna urmãtoare şi anual;
t) întocmesc procesul-verbal de constatare cu privire la concluziile desprinse din activitatea de control şi îl prezintã inspectorului-şef;
ţ) evalueazã, monitorizeazã şi controleazã proiectele derulate de organizaţiile neguvernamentale la nivel de judeţ/sector, cu finanţare proprie sau cu finanţare din fondurile Autoritãţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, întocmesc raportul de constatare şi îl înainteazã inspectorului-şef de regiune;
u) sesizeazã inspectorului-şef de regiune, consiliului judeţean/consiliului local de sector cazurile de abateri şi abuzuri faţã de prevederile legale în domeniu;
v) colaboreazã cu agenţiile de ocupare a forţei de muncã în urmãtoarele tipuri de activitãţi;
(i) crearea şi actualizarea bazei de date a persoanelor cu handicap apte de muncã;
(ii) informarea persoanelor cu handicap asupra facilitãţilor oferite în conformitate cu legislaţia în vigoare şi îndrumarea acestora cãtre agenţiile de ocupare a forţei de muncã;
(iii) cursuri de calificare şi reprofesionalizare;
w) verificã şi controleazã activitatea unitãţilor şi atelierelor protejate din judeţ/sector, autorizate şi/sau înfiinţate de cãtre Autoritatea Naţionalã pentru Persoanele cu Handicap, solicitã rapoarte trimestriale, anuale sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la respectarea dispoziţiilor legale referitoare la funcţionarea acestora; sesizeazã inspectorului-şef de regiune neregulile semnalate;
x) participã împreunã cu organizaţii neguvernamentale, autoritãţi publice locale/judeţene şi/sau regionale la dezvoltarea şi implementarea proiectelor în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap;
y) oferã consultanţã, colaboreazã, monitorizeazã şi controleazã organizaţiile neguvernamentale care desfãşoarã activitãţi în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap;
z) sunt membri în comisia de internare constituitã la nivelul fiecãrei instituţii de protecţie specialã din judeţ/sector şi asigurã respectarea dispoziţiilor legale privind condiţiile de internare;
) controleazã modul de respectare a drepturilor persoanelor cu handicap încadrate în muncã, precum şi adaptarea locului de muncã la nevoile persoanelor cu handicap, în vederea integrãrii socioprofesionale a acestora, sesizeazã autoritãţile competente cu privire la neregulile constatate;
bb) verificã şi monitorizeazã modul în care autoritãţile administraţiei publice locale şi instituţiile publice respectã dispoziţiile legale cu privire la crearea accesibilitãţilor persoanelor cu handicap, sesizeazã autoritãţile competente pentru aplicarea sancţiunilor prevãzute de lege;
cc) transmit inspectorului-şef, lunar sau ori de câte ori este nevoie, rapoarte cu privire la activitatea desfãşuratã, informeazã inspectorul-şef în termen de 24 de ore despre evenimentele de naturã sã producã disfuncţii în activitatea de protecţie specialã a persoanelor cu handicap instituţionalizate şi neinstituţionalizate;
dd) au obligaţia de a rãspunde permanent la solicitãrile telefonice adresate de inspectorul-şef, precum şi de conducerea Autoritãţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.
(2) Inspectorul de judeţ/sector îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea Autoritãţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap şi a inspecţiei.
ART. 15
(1) Inspectorii judeţeni şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti îşi desfãşoarã activitatea în judeţele şi sectoarele pentru care au fost numiţi.
(2) Inspecţiile realizeazã cel puţin o întâlnire pe lunã cu inspectorii judeţeni, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucureşti, în vederea analizãrii activitãţii acestora şi a problemelor constatate în teritoriu.
(3) Întâlnirile cu inspectorii judeţeni se pot organiza la sediul inspecţiei sau la oricare dintre judeţele arondate.
(4) Pentru participarea la acţiunile prevãzute la alin. (2) şi (3), inspectorii judeţeni beneficiazã de diurna prevãzutã de lege pentru funcţionarii publici şi de decontarea cheltuielilor de transport cu mijloacele de transport în comun sau cu mijlocul propriu de transport.

CAP. V
Salarizarea şi alte drepturi ale personalului inspecţiilor regionale

ART. 16
(1) Salarizarea personalului inspecţiilor care are calitatea de funcţionar public se face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare privind reglementarea drepturilor de naturã salarialã ale funcţionarilor publici.
(2) Personalul inspecţiilor care are calitatea de funcţionar public beneficiazã şi de celelalte drepturi prevãzute de <>Legea nr. 188/1999 , republicatã.
ART. 17
(1) Salarizarea personalului contractual al inspecţiilor se face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã pentru personalul contractual din sectorul bugetar.
(2) Personalul contractual al inspecţiilor beneficiazã şi de celelalte drepturi prevãzute de <>Legea nr. 53/2003 , cu modificãrile ulterioare.

CAP. VI
Patrimoniul şi dotarea inspecţiilor regionale

ART. 18
(1) Inspecţiile dispun de un patrimoniu propriu.
(2) Patrimoniul inspecţiilor este constituit din bunurile mobile şi imobile prevãzute în art. 11 alin. (3) şi <>art. 14 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 239/2003 , cu modificãrile ulterioare.
(3) Bunurile imobile - terenuri şi clãdiri - în care funcţioneazã inspecţiile fac parte din patrimoniul public al statului şi se supun normelor stabilite prin <>Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile ulterioare.
ART. 19
(1) Inspecţiile au în patrimoniu şi alte bunuri de inventar şi dotãri necesare pentru desfãşurarea activitãţii la nivelul inspecţiei şi a inspectorilor judeţeni.
(2) Bunurile şi dotãrile prevãzute la alin. (1) fac parte din domeniul public al statului.
ART. 20
Potrivit <>art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 239/2003 , cu modificãrile ulterioare, inspecţiile au în dotare câte un autoturism pentru transport de persoane şi cota de carburanţi stabilitã potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
ART. 21
(1) Pentru desfãşurarea activitãţii în teritoriu, inspectorii judeţeni dispun de un spaţiu pentru birou pus la dispoziţie de cãtre prefectura judeţului.
(2) Fac excepţie de la dispoziţiile alin. (1) inspectorii sectoarelor municipiului Bucureşti şi din judeţul Ilfov care îşi desfãşoarã activitatea la sediul Inspecţiei Regionale Bucureşti, precum şi inspectorii judeţeni care îşi desfãşoarã activitatea la sediile inspecţiilor regionale.
(3) Birourile inspectorilor judeţeni vor fi dotate cu biroticã şi logisticã necesarã (masã de lucru, dulap pentru documente, telefon, calculator etc.), prin grija Autoritãţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.
(4) Inspectorii judeţeni au dreptul la diurnã şi decontarea cheltuielilor de transport pentru deplasãrile pe care le fac în judeţ, în vederea exercitãrii atribuţiilor de inspecţie şi control prevãzute de prezentul regulament şi de fişa postului.

CAP. VII
Scopul şi obiectivele activitãţii de control

ART. 22
Activitatea de control exercitatã de personalul inspecţiilor este orientatã, preponderent, spre urmãtoarele obiective:
a) verificarea modului în care instituţiile controlate îşi îndeplinesc obligaţiile stabilite prin reglementãrile legale în vigoare privind activitatea de protecţie specialã a persoanelor cu handicap;
b) stabilirea conformitãţii operaţiilor şi activitãţilor desfãşurate de instituţiile şi autoritãţile publice cu atribuţii şi responsabilitãţi în domeniu; constatarea abaterilor şi dispunerea aplicãrii mãsurilor pentru remedierea acestora;
c) identificarea situaţiilor şi a stãrilor de fapt generatoare de disfuncţii în activitatea de protecţie specialã a persoanelor cu handicap;
d) evaluarea şi monitorizarea petiţiilor care evidenţiazã încãlcãri ale reglementãrilor legale în vigoare;
e) monitorizarea modului de punere în aplicare a mãsurilor dispuse pentru remedierea deficienţelor constatate.

CAP. VIII
Tipurile şi limitele activitãţii de control

ART. 23
(1) În realizarea atribuţiilor stabilite prin prezentul regulament, personalul din cadrul inspecţiilor exercitã controale cu caracter operativ, inopinat şi tematic.
(2) Controlul operativ constã în verificarea, limitatã în timp şi sub raportul sferei de cuprindere, a instituţiei controlate, în vederea stabilirii existenţei sau inexistenţei unor încãlcãri ale reglementãrilor legale în domeniu.
(3) Controlul operativ se dispune, de regulã, de cãtre inspectorii-şefi ai inspecţiilor, inspectorilor de judeţ/sector şi se executã în baza ordinului de serviciu sau a legitimaţiei care atestã funcţia în cadrul inspecţiei.
(4) Controlul inopinat constã în verificarea punctualã a situaţiei determinate de încãlcarea de cãtre persoana fizicã sau juridicã controlatã a reglementãrilor legale care lezeazã interesul legitim al persoanei cu handicap neinstituţionalizate sau instituţionalizate.
(5) Controlul inopinat se efectueazã ca urmare a unei reclamaţii, plângeri sau sesizãri provenite de la instituţia sau persoana fizicã ori juridicã lezatã.
(6) Controlul tematic este controlul programat, cu obiective expres şi precis stabilite şi cu o duratã predeterminatã, menit sã asigure verificarea conformitãţii activitãţii instituţiei controlate cu normele legale aplicabile în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap.
(7) Controlul se efectueazã, în baza unui program de activitate, de cãtre persoane cu specializãri diferite pentru acoperirea întregii problematici supuse activitãţii de control.

CAP. IX
Dispoziţii finale

ART. 24
Inspecţiile vor întocmi şi aproba regulamentele de ordine interioarã care vor fi avizate de preşedinte.
ART. 25
Inspecţiile vor organiza: activitatea privind liberul acces la informaţiile de interes public potrivit <>Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; activitatea cu publicul, precum şi activitatea de soluţionare a petiţiilor în conformitate cu <>Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 , aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 233/2002 .
ART. 26
Prevederile prezentului regulament se completeazã cu orice alte dispoziţii legale care privesc organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autoritãţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap şi ale inspecţiilor.
ART. 27
Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţã tuturor salariaţilor inspecţiilor, pe bazã de semnãturã.
ART. 28
Orice disfuncţii care apar în activitatea inspecţiilor, datorate unor norme cuprinse în prezentul regulament sau lipsei de reglementare, vor fi aduse la cunoştinţã de îndatã Autoritãţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.

_______________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016