Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 21 aprilie 2004  de organizare si functionare a Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 21 aprilie 2004 de organizare si functionare a Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI-AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 13 mai 2004

PARTEA I
Organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap

ART. 1
(1) Autoritatea Naţionalã pentru Persoanele cu Handicap este organizatã şi funcţioneazã ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridicã, în subordinea Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei.
(2) Autoritatea Naţionalã pentru Persoanele cu Handicap, denumitã în continuare Autoritatea, are sediul în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1.
(3) Autoritatea coordoneazã la nivel central activitãţile de protecţie specialã şi promovare a drepturilor persoanelor cu handicap, elaborând politicile, strategiile şi standarele în domeniul promovãrii drepturilor persoanelor cu handicap, asigurând urmãrirea aplicãrii reglementãrilor din domeniul propriu şi controlul activitãţilor de protecţie specialã a persoanelor cu handicap.
ART. 2
Autoritatea este condusã de un preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte, care sunt numiţi prin decizie a primului-ministru şi sunt asimilaţi, din punct de vedere al salarizãrii şi al celorlalte drepturi, cu funcţiile de secretar de stat, respectiv subsecretar de stat.
ART. 3
Cheltuielile curente şi de capital necesare desfãşurãrii activitãţii Autoritãţii sunt finanţate de la bugetul de stat.
ART. 4
Autoritatea are în patrimoniu toate bunurile mobile şi imobile pe care le-a deţinut Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
ART. 5
Autoritatea exercitã controlul asupra modului în care sunt respectate şi promovate de cãtre instituţiile publice şi celelalte persoane fizice şi juridice drepturile persoanelor cu handicap în conformitate cu legislaţia în vigoare. În îndeplinirea atribuţiilor de control ce îi revin Autoritatea are dreptul sã solicite informaţii şi documente, în condiţiile legii, de la orice persoanã juridicã publicã sau privatã ori persoane fizice implicate în sfera sa de competenţã, acestea având obligaţia de a le pune la dispoziţie în termen de 15 zile calendaristice de la data solicitãrii.
ART. 6
În structura organizatoricã a Autoritãţii funcţioneazã un secretar general, funcţionar public, numit şi salarizat în condiţiile legii. De asemenea, în structura Autoritãţii sunt cuprinse direcţii, servicii şi birouri şi Comisia superioarã de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap pentru adulţi.
ART. 7
Încadrarea personalului din cadrul Autoritãţii se face prin concurs, în condiţiile legii.

PARTEA a II-a
Funcţiile şi atribuţiile Autoritãţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap

ART. 8
Autoritatea îndeplineşte urmãtoarele funcţii:
a) funcţia de strategie, prin care asigurã fundamentarea, elaborarea, supunerea spre aprobare Guvernului, precum şi aplicarea strategiei naţionale în domeniu şi a programelor de reformã în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap, cu respectarea tratatelor internaţionale la care România este parte;
b) funcţia de reglementare, prin care asigurã elaborarea cadrului normativ necesar în vederea realizãrii obiectivelor Strategiei naţionale privind protecţia specialã şi integrarea socialã a persoanelor cu handicap şi armonizãrii legislaţiei interne cu principiile şi normele tratatelor internaţionale la care România este parte;
c) funcţia de administrare, prin care asigurã gestionarea bunurilor din domeniul public şi privat al statului, pe care le are în administrare sau în folosinţã, dupã caz;
d) funcţia de autoritate de stat, prin care exercitã controlul asupra modului în care sunt respectate şi promovate de cãtre instituţiile publice şi celelalte persoane juridice drepturile persoanelor cu handicap în conformitate cu legislaţia în vigoare;
e) funcţia de reprezentare, prin care asigurã, în domeniul sãu de activitate, reprezentarea pe plan intern şi extern a statului român.
ART. 9
(1) În realizarea obiectivelor sale Autoritatea îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
a) elaboreazã şi supune spre aprobare Guvernului, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei, Strategia naţionalã în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap, în conformitate cu principiile şi normele internaţionale;
b) organizeazã, coordoneazã şi controleazã, prin inspecţiile regionale, realizarea mãsurilor de protecţie specialã a persoanelor cu handicap şi a strategiei naţionale în domeniul respectiv;
c) iniţiazã, elaboreazã şi avizeazã actele normative din domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap;
d) acţioneazã pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizatã a persoanelor cu handicap, prin dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de recuperare şi reintegrare ambulatorii;
e) analizeazã factorii carenţiali, generatori ai handicapului, şi stabileşte mãsurile adecvate de prevenire a apariţiei acestora;
f) monitorizeazã respectarea drepturilor persoanelor cu handicap, realizarea accesibilitãţilor, întocmeşte analize şi studii în domeniu şi elaboreazã metodologii de aplicare a mãsurilor ce se impun pentru ameliorarea situaţiei în aceastã materie;
g) întocmeşte studii în vederea propunerii unor mãsuri de diversificare a resurselor economico-financiare, destinate susţinerii acţiunilor de protecţie specialã a persoanelor cu handicap şi creşterii eficienţei în gestionarea acestor resurse;
h) realizeazã îndrumarea şi controlul în aplicarea şi respectarea legislaţiei în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap cu privire la aplicarea politicilor şi standardelor în activitatea instituţiilor de protecţie specialã a persoanelor cu handicap, aflate în coordonarea sa;
i) organizeazã activitatea de selecţionare a personalului pentru aparatul propriu şi pentru structurile subordonate, de evaluare periodicã, precum şi de perfecţionare a pregãtirii profesionale a acestuia;
j) organizeazã activitatea de instruire a personalului din cadrul instituţiilor de protecţie specialã a persoanelor cu handicap, aflate în coordonare, în colaborare cu autoritãţile administraţiei publice locale;
k) iniţiazã, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei, implementeazã şi evalueazã proiectele cu finanţare externã în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap;
l) finanţeazã şi cofinanţeazã programe şi proiecte în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap;
m) colaboreazã cu ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului sau a ministerelor, cu autoritãţile administraţiei publice locale, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale, în acţiuni sociale comune de educaţie şi protecţie specialã a persoanelor cu handicap, în vederea atenuãrii, limitãrii sau eliminãrii consecinţelor handicapului, precum şi a reabilitãrii profesionale şi integrãrii lor în societate;
n) iniţiazã, negociazã şi încheie, prin împuternicirea Guvernului, documente de cooperare internaţionalã în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap;
o) dezvoltã un sistem de informaţie şi consultanţã acccesibil persoanelor cu handicap şi familiilor acestora;
p) sprijinã crearea unei reţele naţionale de unitãţi protejate, ca parte a unei strategii globale de angajare în muncã a persoanelor cu handicap;
q) elaboreazã, coordoneazã şi monitorizeazã planurile de acţiune privind implementarea strategiilor în domeniu;
r) urmãreşte implementarea planului naţional de acţiune în acest domeniu;
s) asigurã crearea şi dezvoltarea unei baze de date referitoare la persoanele cu handicap, compatibilã cu cea a sistemului naţional de asistenţã socialã;
ş) elaboreazã standarde privind calitatea serviciilor oferite persoanelor cu handicap;
t) evalueazã necesarul şi calitatea serviciilor, stabileşte planuri noi de dezvoltare a serviciilor pe baza nevoilor reale din comunitate;
ţ) coordoneazã şi evalueazã activitatea comisiilor de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap pentru adulţi, informând despre aceasta autoritãţile administraţiei publice locale;
u) autorizeazã persoanele juridice de drept public sau privat, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei, sã desfãşoare activitãţi în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap;
v) realizeazã inspecţii ale serviciilor prestate persoanelor cu handicap în cadrul instituţiilor de protecţie specialã a persoanelor cu handicap;
w) controleazã modul de respectare a reglementãrilor legale în vigoare în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap.
(2) În îndeplinirea atribuţiilor de control ce îi revin, Autoritatea are dreptul sã solicite informaţii şi documente, în condiţiile legii, de la orice persoanã juridicã publicã sau privatã ori persoane fizice implicate în sfera sa de competenţã, acestea având obligaţia de a le pune la dispoziţie în termen de 15 zile calendaristice de la data solicitãrii.
(3) Autoritatea îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative în domeniul sãu de activitate.

PARTEA a III-a
Conducerea Autoritãţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap pe niveluri ierarhice

CAP. I
Preşedintele

ART. 10
(1) Preşedintele conduce întreaga activitate a Autoritãţii şi o reprezintã în raporturile cu Guvernul, cu Secretariatul General al Guvernului, cu ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autoritãţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice şi private, precum şi cu persoane juridice şi fizice, române sau strãine.
(2) Preşedintele este ordonator secundar de credite delegat, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului muncii, solidaritãţii sociale şi familiei.
(3) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite ordine şi instrucţiuni.
(4) Preşedintele rãspunde în faţa Guvernului şi a ministrului muncii, solidaritãţii sociale şi familiei pentru întreaga activitate a Autoritãţii.
ART. 11
Preşedintele Autoritãţii îndeplineşte urmãtoarele atribuţii principale:
a) reprezintã Autoritatea în raporturile cu Guvernul, cu Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei, cu ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autoritãţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice şi private, precum şi cu persoane juridice şi fizice, române sau strãine;
b) organizeazã, coordoneazã şi controleazã aplicarea actelor normative emise potrivit legii în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap;
c) coordoneazã şi controleazã aplicarea strategiei naţionale în domeniu;
d) fundamenteazã şi elaboreazã propuneri pentru bugetul propriu şi rãspunde, potrivit legii, de execuţia acestuia, fiind ordonator secundar de credite;
e) iniţiazã, negociazã şi încheie, prin împuternicirea Guvernului, documente de cooperare internaţionalã în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap;
f) urmãreşte şi controleazã aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte, în domeniul de activitate al Autoritãţii;
g) colaboreazã cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregãtirii profesionale a personalului din sistemul Autoritãţii;
h) ia mãsuri pentru editarea, dacã este cazul, a unor publicaţii de specialitate şi de informare;
i) autorizeazã unitãţile protejate şi organizaţiile neguvernamentale din domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap;
j) analizeazã fişele posturilor de conducere, stabilind atribuţiile, sarcinile şi limitele de competenţã ale acestora.
ART. 12
Preşedintele Autoritãţii îndeplineşte şi alte atribuţii specifice domeniului de activitate al Autoritãţii, stabilite prin acte normative, prin decizie a primului-ministru sau prin ordin al ministrului muncii, solidaritãţii sociale şi familiei.

CAP. II
Vicepreşedintele

ART. 13
Vicepreşedintele îl ajutã pe preşedinte în îndeplinirea atribuţiilor prevãzute la <>art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 239/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 14
În situaţia în care preşedintele, din diferite motive, nu îşi poate exercita atribuţiile curente, poate delega exercitarea acestora vicepreşedintelui, cu înştiinţarea ministrului muncii, solidaritãţii sociale şi familiei.
ART. 15
Vicepreşedintele coordoneazã activitatea curentã a celor 8 inspecţii regionale şi a Comisiei superioare de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap pentru adulţi.
ART. 16
Vicepreşedintele asigurã reprezentarea parlamentarã pentru susţinerea proiectelor de acte normative privind Autoritatea atât la comisiile de specialitate, cât şi în Plenul Senatului şi Camerei Deputaţilor, şi prezentarea rãspunsurilor interministeriale a întrebãrilor şi interpelãrilor parlamentare.
ART. 17
Vicepreşedintele îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin ordin al preşedintelui Autoritãţii.

CAP. III
Secretarul general

ART. 18
(1) Secretarul general este funcţionar public, numit şi salarizat în condiţiile legii, subordonat preşedintelui.
(2) Secretarul general asigurã stabilitatea funcţionãrii Autoritãţii, continuitatea conducerii şi realizarea legãturilor funcţionale între structurile Autoritãţii.
(3) Secretarul general este coordonatorul colectivului de lucru care are drept obiectiv principal iniţierea proiectelor de acte normative.
ART. 19
Secretarul general coordoneazã activitatea curentã a tuturor compartimentelor din cadrul Autoritãţii, a inspecţiilor regionale şi a Institutului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap.
ART. 20
Secretarul general îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
a) stabileşte mãsuri pentru buna organizare a compartimentelor şi activitãţilor cu caracter funcţional din cadrul Autoritãţii şi asigurã legãtura operativã dintre preşedinte şi conducãtorii tuturor compartimentelor din Autoritate şi unitãţile subordonate;
b) prezintã propuneri de mãsuri necesare pentru iniţierea, aplicarea şi respectarea actelor normative în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap şi a bunului mers al Autoritãţii;
c) primeşte, transmite şi urmãreşte avizarea de cãtre ministere sau celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale a proiectelor de acte normative iniţiate de Autoritate şi asigurã avizarea actelor normative primite de la alţi iniţiatori, în termenele prevãzute de lege;
d) stabileşte mãsuri pentru a asigura buna organizare şi funcţionare a compartimentelor de specialitate din cadrul Autoritãţii;
e) urmãreşte realizarea corectã şi la termenele stabilite a tuturor activitãţilor şi sarcinilor stabilite de preşedinte şi vicepreşedinte;
f) colaboreazã cu compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei, Secretariatului General al Guvernului, cu secretarii generali din celelalte ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi cu secretarii judeţelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, cu directorii generali de prefecturã şi cu directorii serviciilor publice de asistenţã socialã din subordinea consiliilor judeţene sau consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în probleme privind protecţia persoanelor cu handicap;
g) prezintã preşedintelui, lunar, pânã în data de 10 a fiecãrei luni, necesarul de materiale pe direcţii, servicii, birouri şi cele douã cabinete, pentru luna urmãtoare;
h) asigurã cunoaşterea legislaţiei în domeniu de cãtre personalul din Autoritate şi unitãţile subordonate;
i) propune şi coordoneazã diferite programe de specializare în vederea creşterii gradului de profesionalism al personalului Autoritãţii.
j) transmite la Consiliul Economic şi Social şi la Secretariatul General al Guvernului proiectele de acte normative iniţiate de Autoritate, pentru a fi aprobate în şedinţa Guvernului;
k) urmãreşte şi asigurã finalizarea actelor normative care au fost iniţiate de Autoritate;
l) realizeazã colective de lucru pentru proiectele de acte normative, unde vor fi atraşi reprezentanţi ai societãţii civile naţionale şi internaţionale, precum şi reprezentanţi ai instituţiilor publice şi private, interne şi internaţionale;
m) coordoneazã întregul personal al Autoritãţii, activitatea de elaborare a politicilor de personal şi principiile directoare pentru managementul de personal din cadrul compartimentelor;
n) monitorizeazã şi controleazã elaborarea raportãrilor periodice, prevãzute de reglementãrile în vigoare;
o) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege sau repartizate de preşedinte, conform raportului de subordonare;
p) asigurã modificarea şi completarea ordinelor preşedintelui Autoritãţii în raport cu modificãrile legislaţiei în domeniu.

CAP. IV
Conducãtorii direcţiilor, serviciilor şi birourilor

ART. 21
Conducãtorii direcţiilor, serviciilor şi birourilor din cadrul Autoritãţii îndeplinesc urmãtoarele atribuţii:
a) organizeazã, coordoneazã şi controleazã realizarea corectã şi în termen a activitãţilor şi a sarcinilor stabilite de preşedinte, vicepreşedinte sau de secretarul general, de cãtre personalul din subordine;
b) rãspund de încãrcarea echilibratã cu sarcini a salariaţilor şi elaboreazã fişele posturilor pentru fiecare salariat;
c) asigurã ca activitatea compartimentelor pe care le coordoneazã sã se desfãşoare organizat, pe baza unui program de activitate;
d) organizeazã şi urmãresc ca personalul din subordine sã cunoascã legislaţia aplicabilã domeniului lor de activitate şi acţioneazã pentru respectarea acesteia;
e) participã la elaborarea sau, dupã caz, realizeazã lucrãri de complexitate sau importanţã deosebitã, corespunzãtoare funcţiei de execuţie în care sunt încadraţi;
f) repartizeazã spre rezolvare corespondenţa şi celelalte lucrãri care intrã în atribuţiile direcţiei pe care o conduc şi dau îndrumãrile în vederea rezolvãrii acestora în termenul stabilit de conducerea Autoritãţii;
g) semneazã, potrivit competenţelor stabilite pe linie ierarhicã, lucrãrile şi corespondenţa realizatã în cadrul direcţiei respective;
h) urmãresc elaborarea în termen a studiilor, sintezelor, rapoartelor, metodologiilor, proiectelor de acte normative şi a tuturor celorlalte lucrãri repartizate de preşedinte, vicepreşedinte sau secretarul general;
i) stabilesc, în limita competenţelor acordate, relaţii de colaborare cu persoanele juridice fãrã scop patrimonial autorizate sã desfãşoare activitãţi în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap;
j) programeazã concediile de odihnã pentru salariaţii din subordine şi urmãresc efectuarea concediilor de odihnã conform programãrii;
k) asigurã, în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectarea normelor de disciplinã de cãtre salariaţii din subordine, sancţioneazã şi fac propuneri comisiei de disciplinã pentru aplicarea de sancţiuni persoanelor care au sãvârşit abateri;
l) asigurã colaborarea cu celelalte compartimente;
m) rãspund în faţa preşedintelui şi a secretarului general pentru activitatea desfãşuratã, prezentând periodic sau ori de câte ori este nevoie un raport de activitate, relevând problemele din compartimentul pe care îl conduc;
n) întocmesc şi actualizeazã permanent baza de date din domeniul specific de activitate;
o) îndeplinesc orice alte atribuţii prevãzute de lege sau stabilite de conducerea Autoritãţii.

CAP. V
Personalul cu funcţii de execuţie

ART. 22
(1) Autoritatea este încadratã cu funcţionari publici şi personal contractual, potrivit legii.
(2) Sarcinile specifice fiecãrui angajat sunt stabilite prin fişa postului.
ART. 23
Funcţionarii publici şi personalul contractual rãspund în faţa conducãtorilor ierarhici de îndeplinirea îndatoririlor de serviciu stabilite în fişa postului.

CAP. VI
Circuitul documentelor în cadrul Autoritãţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap

ART. 24
(1) Toate documentele care intrã şi ies din Autoritate, inclusiv faxurile, se înregistreazã de cãtre persoanele care au atribuţii în acest sens, în registrul general al Autoritãţii.
(2) Dupã înregistrare documentele prevãzute la alin. (1) se prezintã preşedintelui Autoritãţii, care le va repartiza în funcţie de natura solicitãrilor compartimentelor de specialitate.
(3) Documentele astfel repartizate sunt predate persoanelor cu atribuţii în acest sens, care vor consemna în registrul general sau special compartimentul la care au fost repartizate documentele, data repartizãrii, precum şi termenul stabilit de conducerea Autoritãţii în vederea formulãrii rãspunsului.
(4) Direcţiile, serviciile şi birourile, prin persoane desemnate de conducãtorii acestora, preiau documentele sub semnãturã în registrul general, menţionând data.
(5) Conducãtorii direcţiilor, serviciilor şi birourilor au obligaţia de a repartiza documentele astfel primite salariaţilor din subordine, în funcţie de competenţe, cu rezoluţii privind modalitatea optimã şi termenul de rezolvare, în conformitate cu prevederile legii sau cu dispoziţiile preşedintelui Autoritãţii.
(6) Lucrãrile rezolvate, împreunã cu documentul iniţial, semnate de persoana care le-a redactat, se prezintã spre semnare în vederea însuşirii pe cale ierarhicã.
ART. 25
(1) Documentele şi corespondenţa privind reprezentarea Autoritãţii în raporturile cu Preşedintele României, Parlamentul, Guvernul, ministerele, celelalte instituţii publice centrale şi locale, cu persoane juridice sau fizice române ori strãine se elaboreazã de compartimentele de specialitate, se avizeazã de vicepreşedinte sau de secretarul general, dupã caz, şi se semneazã de preşedinte; în acest caz numai copiile lucrãrilor se semneazã în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (6); ştampila preşedintelui se aplicã numai pe originalul lucrãrii.
(2) În situaţia absenţei preşedintelui din Autoritate pe o perioadã mai mare de 48 de ore, documentele prevãzute la alin. (1) se aprobã în aceleaşi condiţii de cãtre vicepreşedinte.
(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în mod curent, vicepreşedintele va semna documentele şi corespondenţa referitoare la relaţionarea cu inspecţiile regionale şi la comisiile de expertizã, iar secretarul general, pe cea privitoare la rezolvarea petiţiilor.
ART. 26
Lucrãrile originale se transmit, dupã semnarea de cãtre preşedinte, vicepreşedinte sau secretarul general, persoanelor desemnate sã înregistreze corespondenţa, care au obligaţia sã le expedieze numai dupã menţionarea în registrul general a datei expedierii.
ART. 27
(1) Proiectele de ordine şi contractele se prezintã spre semnare preşedintelui Autoritãţii numai dupã obţinerea avizelor de la compartimentele de specialitate.
(2) Proiectele de ordine se redacteazã de cãtre compartimentele de specialitate şi se avizeazã pentru legalitate de Biroul juridic.
(3) Proiectele de ordine şi contractele se redacteazã în cel puţin 3 exemplare originale, dintre care un exemplar se arhiveazã la cabinetul preşedintelui, un exemplar se arhiveazã la Biroul juridic, iar cel de-al treilea exemplar se comunicã persoanei la care se referã.
(4) Ordinele emise de Autoritate primesc numãr dintr-un registru special care se ţine la cabinetul preşedintelui.
(5) Protocoalele şi memorandumurile semnate de Autoritate se înregistreazã în Registrul general şi se arhiveazã la cabinetul preşedintelui.
ART. 28
(1) Rãspunsurile la întrebãrile adresate de petiţionari pe site-ul Autoritãţii pot fi semnate de conducãtorii compartimentelor de specialitate, în mãsura în care nu angajeazã rãspunderea patrimonialã a Autoritãţii.
(2) Corespondenţa adresatã preşedintelui Autoritãţii se prezintã acestuia, care o repartizeazã compartimentelor de specialitate în funcţie de natura solicitãrii.
(3) Rãspunsul redactat de compartimentul cãruia i s-a repartizat lucrarea se prezintã, în vederea semnãrii, preşedintelui Autoritãţii, dupã care se va comunica petiţionarului prin poştã, poşta militarã pentru instituţiile publice sau sub semnãturã petiţionarului.

PARTEA a IV-a
Atribuţiile compartimentelor din structura organizatoricã a Autoritãţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap

CAP. I
Atribuţiile Direcţiei resurse umane, administrativ, secretariat

ART. 29
Direcţia resurse umane, administrativ, secretariat îndeplineşte urmãtoarele atribuţii principale:
a) asigurã întocmirea ordinelor de încadrare şi difuzarea acestora cãtre direcţiile şi persoanele interesate;
b) pãstreazã şi completeazã la zi registrul general de evidenţã a salariaţilor şi dosarele personale ale fiecãrui salariat;
c) întocmeşte ordinele de încetare a raporturilor juridice de muncã ale salariaţilor şi asigurã comunicarea acestora direcţiilor şi persoanelor interesate;
d) întocmeşte şi pãstreazã la zi statul de funcţii şi de personal al Autoritãţii;
e) asigurã evaluarea performanţelor profesionale individuale numai pentru personalul contractual nou-angajat şi promovat, în vederea stabilirii nivelului salariilor de bazã, întrucât majorarea salariilor de bazã la restul personalului contractual se face pe bazã de procent stabilit potrivit actelor normative;
f) asigurã înregistrarea în evidenţe şi înaintarea spre platã Serviciului economic şi investiţii a drepturilor bãneşti, în cazul concediilor medicale;
g) asigurã stabilirea drepturilor de concediu de odihnã, precum şi a altor concedii prevãzute de legislaţia în vigoare şi ţine evidenţa efectuãrii acestora;
h) asigurã evidenţa declaraţiilor pe baza cãrora se acordã deducerile personale suplimentare;
i) întocmeşte dosarele de pensionare pentru limitã de vârstã, pensionare pentru invaliditate sau de urmaş;
j) întocmeşte fişa colectivã de prezenţã;
k) pãstreazã evidenţa orelor prestate peste programul de lucru;
l) întocmeşte şi elibereazã legitimaţiile de acces şi asigurã pãstrarea evidenţei acestora;
m) asigurã condica de prezenţã la începerea programului şi la terminarea programului;
n) pãstreazã fişele de atribuţii pentru toate departamentele din Autoritate;
o) iniţiazã şi urmãreşte derularea procedurilor de achiziţii;
p) elibereazã documente privind statutul de salariat, solicitate de salariaţii Autoritãţii;
q) întocmeşte şi ţine evidenţa fişelor fiscale pentru toţi salariaţii Autoritãţii;
r) organizeazã şi supravegheazã efectuarea curãţeniei în sediul Autoritãţii şi pe cãile de acces;
s) asigurã protecţia muncii conform prevederilor legale în vigoare pentru personalul Autoritãţii, îndeplinind toate formalitãţile necesare;
ş) organizeazã şi asigurã P.S.I.;
t) întocmeşte necesarul de rechizite şi materiale pentru compartimentele Autoritãţii;
ţ) întocmeşte notele de intrare-recepţie pentru achiziţiile Autoritãţii şi asigurã semnarea acestora de cei în drept;
u) înregistreazã mijloacele fixe şi obiectele de inventar în registrul de inventar şi completeazã fişele de inventar pe locuri de folosinţã şi persoane;
v) asigurã cunoaşterea de cãtre personal a legislaţiei în domeniu;
w) întocmeşte documentaţia necesarã pentru plata drepturilor salariale cuvenite personalului Autoritãţii şi a unitãţilor subordonate;
x) întocmeşte statele de platã pentru personalul Autoritãţii;
y) efectueazã reţinerile din salarii, dacã este cazul, cu avizul Biroului juridic;
z) efectueazã înregistrãrile în Registrul general de evidenţã a salariaţilor, înfiinţat în condiţiile legii;
) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea Autoritãţii;
bb) asigurã prezenţa ofiţerului de serviciu dupã program pânã la ora 20 şi permanenţa în zile de sãrbãtoare;
cc) întocmeşte lunar documentaţia pentru declaraţiile privind obligaţiile la bugetul asigurãrilor sociale de stat, aferente salariilor;
dd) asigurã protocolul pentru întâlniri de lucru cu invitaţi interni sau externi şi pentru cabinetul preşedintelui şi vicepreşedintelui, în condiţiile legii;
ee) întocmeşte situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal;
ff) îndeplineşte orice atribuţii prevãzute de lege sau stabilite de conducerea Autoritãţii;
gg) întocmeşte necesarul de credite pentru cheltuielile de personal.

CAP. II
Atribuţiile Direcţiei strategie, programe şi intregrare europeanã

ART. 30
Direcţia strategie, programe şi integrare europeanã îndeplineşte urmãtoarele atribuţii principale:
a) elaboreazã, implementeazã, monitorizeazã şi evalueazã proiecte cu finanţare externã;
b) elaboreazã, evalueazã şi monitorizeazã proiectele finanţate de Autoritate;
c) monitorizeazã modul de aplicare în legislaţia naţionalã a rezoluţiilor şi recomandãrilor organismelor europene;
d) monitorizeazã elaborarea şi implementarea de planuri de acţiune la nivel judeţean, regional şi naţional;
e) elaboreazã metodologii pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor cu finanţare internã;
f) monitorizeazã stadiul de implementare a Strategiei naţionale privind protecţia persoanelor cu handicap şi a planului naţional de acţiune;
g) elaboreazã proceduri şi instrumente pentru restructurarea instituţiilor rezidenţiale de protecţie a persoanelor cu handicap;
h) participã la grupuri de lucru în vederea elaborãrii unor strategii în alte domenii din sfera socialã;
i) elaboreazã contribuţii sectoriale la planul naţional de acţiune pentru ocuparea forţei de muncã, care se desfãşoarã anual;
j) elaboreazã fişe de monitorizare a stadiului de implementare a acquisului comunitar şi a tabelului de concordanţã;
k) iniţiazã, aprobã şi urmãreşte derularea programelor în condiţiile legii;
l) elaboreazã documente de poziţie şi documente de poziţie complementare;
m) participã la programarea PHARE anualã prin elaborarea de proiecte în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap şi a celorlalte programe externe;
n) organizeazã/sprijinã realizarea de conferinţe/seminarii naţionale/regionale/judeţene pentru promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi prezentarea accesibilitãţilor;
o) identificã surse de finanţare interne şi internaţionale pentru derularea unor proiecte în domeniu;
p) participã prin proiecte la programe lansate prin Comisia Europeanã, focalizate pe prioritãţi ce vizeazã persoanele cu handicap: FP 6 (DG Research/Science and Society), Leonardo da Vinci, Socrates;
q) organizeazã cursuri de instruire pentru scrierea de proiecte;
r) asigurã funcţionarea unitãţii de implementare a proiectelor cu finanţare PHARE (UIP);
s) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea Autoritãţii.

CAP. III
Atribuţiile Serviciului economic şi investiţii

ART. 31
Serviciul economic şi investiţii îndeplineşte urmãtoarele atribuţii principale:
a) asigurã derularea fondurilor necesare pentru plata drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap cãtre consiliile judeţene sau consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
b) organizeazã evidenţa contabilã a Autoritãţii;
c) întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli al Autoritãţii;
d) primeşte, analizeazã şi întocmeşte necesarul fizic şi valoric al lucrãrilor de investiţii şi dotãri ce se înscriu în bugetul Autoritãţii;
e) urmãreşte angajarea patrimonialã a Autoritãţii în baza aprobãrii conducerii acesteia, cu avizul Biroului juridic;
f) întocmeşte şi verificã balanţa de venituri şi cheltuieli a Autoritãţii, darea de seamã contabilã şi raportul explicativ;
g) asigurã schimbul permanent de date şi informaţii cu direcţiile de resort din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;
h) întocmeşte notele contabile pentru operaţiuni specifice;
i) întocmeşte fişele de conturi;
j) analizeazã şi urmãreşte soldurile conturilor şi întocmirea specificaţiilor de cont pentru conturile specifice;
k) propune conducerii Autoritãţii declanşarea inventarierii anuale a patrimoniului instituţiei;
l) recupereazã eventualele pagube constatate conform procesului-verbal întocmit de comisia de inventariere a patrimoniului stabilitã prin ordin al preşedintelui;
m) analizeazã şi avizeazã propunerile privind scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe şi clasarea sau declasarea celorlalte dotãri şi materiale, conform propunerilor fãcute de cei în drept;
n) verificã şi centralizeazã trimestrial dãrile de seamã contabile ale inspecţiilor regionale şi ale Institutului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap din subordinea Autoritãţii;
o) urmãreşte încadrarea în plãţile programate;
p) acordã viza de control financiar preventiv;
q) deschide lunar credite bugetare conform normelor legale, cu încadrarea în bugetul aprobat;
r) asigurã plata efectivã a drepturilor salariale ale personalului Autoritãţii, în urma verificãrii documentaţiei întocmite de Direcţia resurse umane, administrativ, secretariat;
s) întocmeşte titluri executorii, în condiţiile legii, cu avizul Biroului juridic, şi urmãreşte recuperarea prejudiciilor aduse Autoritãţii;
ş) întocmeşte ordinele de platã privind achitarea facturilor reprezentând cheltuieli materiale, subvenţii şi a viramentelor cãtre bugetul asigurãrilor sociale de stat aferente salariilor;
t) asigurã ridicarea şi depunerea documentelor de decontare bancarã, precum şi ridicarea şi depunerea în numerar;
ţ) obţine viza de control financiar delegat de la Ministerul Finanţelor Publice, conform prevederilor legale;
u) verificã şi centralizeazã lunar execuţia bugetarã a inspecţiilor regionale, a Institutului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap din subordinea Autoritãţii şi a serviciilor publice de asistenţã socialã;
v) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea Autoritãţii.

CAP. IV
Atribuţiile Biroului relaţii publice şi mass-media

ART. 32
Biroul relaţii publice şi mass-media îndeplineşte urmãtoarele funcţii:
1. funcţia de informare, care constã în:
- colaborarea cu instituţiile mediatice şi instituţiile conexe care fac obiectul petiţiilor;
- facilitarea accesului personal al petentului la informaţiile de interes din domeniul protecţiei persoanelor cu handicap, prin intermediul audienţelor;
- furnizarea de informaţii centrelor de consiliere din cadrul consiliilor judeţene, respectiv locale, în domeniul protecţiei sociale;
2. funcţia de monitorizare şi stocare:
- a informaţiilor provenite din exterior prin petiţii, audienţe şi cereri pentru informaţia publicã, sosite din partea instituţiilor publice locale, centrale şi mass-media;
- a informaţiilor din interior, provenite de la direcţiile de specialitate, de la nivelul inspecţiilor regionale din subordinea Autoritãţii;
- cu crearea bazei de date a instituţiilor care direcţioneazã petiţiile;
- prin monitorizarea evenimentelor la care participã reprezentanţii Autoritãţii;
3. funcţia de reprezentare prin:
- stabilirea unei strategii de creare a imaginii instituţiei publice şi a relaţionãrii cu celelalte instituţii;
- organizarea unui punct de documentare şi consiliere în beneficiul cetãţenilor;
- implicarea în organizarea şi participarea la evenimente pentru promovarea imaginii Autoritãţii şi a drepturilor persoanelor cu handicap în conferinţe, seminarii naţionale/regionale/internaţionale;
4. funcţia de raportare presupune:
- elaborarea şi actualizarea buletinului informativ privind informaţia publicã potrivit <>Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
- furnizarea de informaţii pentru elaborarea raportului periodic de activitate al Autoritãţii;
- elaborarea raportului privind accesul la informaţia publicã din Autoritate;
- elaborarea statisticii problemelor semnalate în petiţiile primite şi audienţele acordate.
ART. 33
Biroul relaţii publice îndeplineşte urmãtoarele atribuţii principale:
a) înregistreazã, claseazã şi distribuie petiţiile rezolvate de compartimentele specializate;
b) codificã corespondenţa în funcţie de tipul petiţiei;
c) opereazã scãderea petiţiilor soluţionate în registrul de evidenţã a petiţiilor primite şi asigurã expedierea acestora;
d) acordã audienţe la sediul Autoritãţii, potrivit programului aprobat de conducerea acesteia, şi stabileşte audienţe pentru celelalte compartimente, în domeniul respectãrii drepturilor persoanelor cu handicap;
e) acordã informaţii persoanelor şi reprezentanţilor organizaţiilor sau instituţiilor care solicitã lãmuriri în domeniu;
f) organizeazã punctul de informare şi actualizeazã datele la punctul de afişaj al BRPMM;
g) faciliteazã accesul şi oferã consultanţã la punctele de documentare pentru informaţia de interes public;
h) propune mediatizarea unor modele de bunã practicã în vederea schimbãrii atitudinii faţã de persoana cu handicap;
i) coordoneazã punctul de informare, documentare şi consiliere;
j) asigurã buletinul informativ cu privire la informaţia de interes public a Autoritãţii;
k) elaboreazã împreunã cu celelalte compartimente raportul periodic de activitate, cel puţin o datã pe an, care urmeazã sã fie publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a;
l) elaboreazã raportul solicitãrilor anuale privind informaţia de interes public şi realizeazã situaţia statisticã a problemelor ca urmare a scrisorilor primite şi audienţelor acordate;
m) coordoneazã sumarul paginii de Internet a Autoritãţii şi verificã modul de transmitere a informaţiilor pe site-ul propriu, din partea direcţiilor din cadrul Autoritãţii;
n) organizeazã periodic conferinţe de presã;
o) asigurã realizarea abonamentelor la presã şi agenţiile de presã, în condiţiile legii;
p) furnizeazã teme pentru emisiuni de radio, TV şi publicaţii mass-media, din domeniul protecţiei persoanelor cu handicap;
q) colaboreazã cu celelalte departamente în vederea strângerii informaţiilor necesare desfãşurãrii activitãţii şi elaborãrii materialelor în cadrul direcţiei;
r) monitorizeazã problematica persoanelor cu handicap semnalatã în corespondenţã şi audienţe;
s) organizeazã şi participã la evenimente legate de problematica persoanelor cu handicap;
ş) elaboreazã şi transmite comunicatele de presã (pe site-ul propriu, pe agenţiile de presã) referitoare la evenimentele şi activitãţile desfãşurate în cadrul Autoritãţii, precum şi semnalarea în mass-media a iniţiativelor legislative din domeniul protecţiei persoanelor cu handicap;
t) furnizeazã informaţii la solicitãrile verbale sau scrise ale reprezentanţilor mass-media, cu referire la aspecte ale protecţiei persoanelor cu handicap şi la respectarea standardelor de cãtre instituţiile aflate în coordonarea Autoritãţii, potrivit <>Legii nr. 544/2001 ;
ţ) monitorizeazã zilnic presa scrisã şi ediţiile on-line, cu realizarea selecţiilor şi a mapelor de presã conţinând informaţii şi evenimente din domeniul protecţiei persoanelor cu handicap;
u) sesizeazã situaţiile cu potenţial conflictual semnalate de mass-media, referitor la persoanele cu handicap din familii sau din instituţii aflate în coordonarea metodologicã a Autoritãţii, cu redactarea şi transmiterea rãspunsurilor, în virtutea dreptului la replicã, acolo unde este cazul;
v) asigurã alimentarea site-ului cu informaţii de interes public, potrivit <>Legii nr. 544/2001 , precum şi <>Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalã în administraţia publicã;
w) întocmeşte sãptãmânal tabele şi transmite raportãri cãtre Guvern şi Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei privind deplasãrile în teritoriu ale demnitarilor din cadrul Autoritãţii;
x) organizeazã, coordoneazã şi susţine cu material informaţional punctul de documentare din cadrul BRPMM, care pune la dispoziţie cetãţenilor informaţii referitoare la domeniul protecţiei persoanelor cu handicap.

CAP. V
Atribuţiile Biroului monitorizare şi metodologie

ART. 34
Biroul monitorizare şi metodologie îndeplineşte urmãtoarele funcţii:
1. funcţia metodologicã, care constã în:
- elaborarea instrumentelor de lucru necesare în activitatea Autoritãţii, inspecţiilor regionale, autoritãţilor judeţene/locale în domeniul implementãrii strategiei, standardelor şi politicilor în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap;
- elaborarea instrumentelor de lucru pentru evaluarea calitãţii vieţii persoanelor cu handicap, în colaborare cu Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap (INPCESPH);
- elaborarea instrumentelor de lucru pentru evaluarea reformei în sistemul protecţiei persoanelor cu handicap;
- elaborarea instrumentelor de monitorizare;
- acordarea de consultanţã metodologicã judeţelor pentru aplicarea standardelor de calitate/exemplelor de bunã practicã şi pentru multiplicarea alternativelor de tip familial;
2. funcţia de monitorizare, care constã în:
- colectarea datelor pe baza instrumentelor de monitorizare;
- realizarea şi actualizarea permanentã a bazei de date generale şi a bazelor de date specifice;
- administrarea reţelei de calculatoare;
- întreţinerea şi actualizarea paginii de Internet a Autoritãţii (www.anph.ro);
- coordonarea unui sistem naţional de monitorizare a problematicii persoanelor cu handicap;
3. funcţia de raportare şi sintezã, care constã în:
- prelucrarea informaţiilor colectate prin monitorizare din punct de vedere cantitativ şi calitativ:
- redactarea de rapoarte, analizã şi sinteze;
- elaborarea propunerilor de modificare/completare a strategiei naţionale, a planului naţional de acţiune şi a actelor normative în vigoare;
- centralizarea informaţiilor referitoare la implementarea strategiei, planului naţional de acţiune şi politicilor în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap.
ART. 35
Biroul monitorizare şi metodologice îndeplineşte urmãtoarele atribuţii principale:
a) monitorizeazã respectarea drepturilor persoanelor cu handicap;
b) elaboreazã metodologii de aplicare a mãsurilor ce se impun pentru ameliorarea situaţiei în domeniul persoanelor cu handicap;
c) monitorizeazã implementarea standardelor în domeniul promovãrii drepturilor persoanelor cu handicap;
d) elaboreazã norme şi metodologii privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor de protecţie specialã a persoanelor cu handicap, în colaborare cu INPCESPH;
e) monitorizeazã alternativele de tip familial la protecţia instituţionalizatã a persoanelor cu handicap, precum şi serviciile de recuperare şi reintegrare ambulatorii;
f) monitorizeazã exemplele de bunã practicã din teritoriu şi acţioneazã pentru promovarea acestora;
g) elaboreazã metodologii pentru sprijinirea autoritãţilor judeţene/locale în implementarea strategiei naţionale, a planului naţional de acţiune, precum şi a strategiilor judeţene/planurilor de dezvoltare, în colaborare cu INPCESPH;
h) monitorizeazã realizarea accesibilitãţilor;
i) realizeazã şi actualizeazã permanent baza de date referitoare la persoanele cu handicap, compatibilã cu cea a sistemului naţional de asistenţã socialã;
j) elaboreazã sinteze şi rapoarte, statistici şi alte instrumente de lucru privind dinamica fenomenului de protecţie a persoanelor cu handicap şi eficienţa mãsurilor de protecţie specialã;
k) asigurã armonizarea metodologiilor privind protecţia persoanelor cu handicap cu metodologiile privind protecţia copiilor, persoanelor vârstnice şi a altor categorii de persoane de interes social, în colaborare cu INPCESPH;
l) organizeazã/sprijinã realizarea de conferinţe/seminarii naţionale/regionale/judeţene pentru promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi prezentarea realizãrii accesibilitãţilor;
m) menţine legãtura cu inspectorii judeţeni şi cu inspectorii-şefi în vederea asigurãrii coerenţei activitãţii de monitorizare;
n) menţine legãtura, în plan metodologic, cu INPCESPH;
o) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea Autoritãţii.

CAP. VI
Atribuţiile Biroului juridic

ART. 36
Biroul juridic îndeplineşte urmãtoarele atribuţii principale:
a) efectueazã studii, analize şi documentaţii privind oportunitatea iniţierii sau modificãrii unor acte normative, în raport cu fenomenele ce apar în aplicarea reglementãrilor legale în vigoare;
b) participã la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap;
c) face propuneri pentru soluţionarea unor probleme rezultate din aplicarea legislaţiei în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap;
d) avizeazã, din punct de vedere al tehnicii legislative şi al corelãrii cu prevederile altor reglementãri, toate proiectele de acte normative iniţiate de cãtre ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale care au ca obiect reglementarea unor aspecte legate de domeniul de activitate al Autoritãţii;
e) avizeazã legalitatea contractelor civile şi comerciale prin care este angajatã rãspunderea patrimonialã a Autoritãţii;
f) asigurã reprezentarea Autoritãţii în raporturile cu instanţele judecãtoreşti şi cu organele cu activitate jurisdicţionalã, pe bazã de delegaţie semnatã de preşedinte;
g) organizeazã şi urmãreşte activitatea de cunoaştere a legislaţiei în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap, prin organizarea de instruiri, simpozioane etc., cu personalul din Autoritate şi din subordine;
h) participã la pregãtirea şi ratificarea de convenţii internaţionale în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap;
i) oferã consultanţã juridicã în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap persoanelor fizice şi juridice interesate şi rezolvã orice alte lucrãri cu caracter juridic;
j) elaboreazã proiectele de hotãrâri ale Guvernului privind recunoaşterea utilitãţii publice a asociaţiilor, fundaţiilor sau federaţiilor care îşi desfãşoarã activitatea în sfera de competenţã a Autoritãţii;
k) verificã îndeplinirea de cãtre persoanele juridice fãrã scop patrimonial a condiţiilor cerute de lege în vederea obţinerii personalitãţii juridice, propunând preşedintelui eliberarea sau neeliberarea avizului necesar;
l) verificã documentaţia depusã de solicitanţi în vederea autorizãrii ca unitãţi protejate şi avizeazã pentru legalitate autorizaţia de funcţionare;
m) asigurã realizarea abonamentelor anuale cu Monitorul Oficial al României, Partea I, precum şi cu alte publicaţii de specialitate;
n) asigurã cunoaşterea de cãtre personalul Autoritãţii, al inspecţiilor regionale şi al direcţiilor de asistenţã socialã din cadrul consiliilor judeţene şi consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti a legislaţiei în domeniu;
o) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea Autoritãţii.

CAP. VII
Atribuţiile Biroului de integrare profesionalã şi relaţii cu organizaţiile neguvernamentale

ART. 37
Biroul de integrare profesionalã şi relaţii cu organizaţiile neguvernamentale îndeplineşte urmãtoarele atribuţii principale:
a) colaboreazã cu Agenţia Naţionalã pentru Ocuparea Forţei de Muncã în vederea constituirii unei baze de date comune pentru asigurarea integrãrii sociale şi profesionale a persoanelor cu handicap;
b) constituie baza de date cu privire la organizaţiile neguvernamentale din domeniu şi asigurã un dialog permanent cu acestea;
c) organizeazã târguri de locuri de muncã pentru persoanele cu handicap împreunã cu Agenţia Naţionalã pentru Ocuparea Forţei de Muncã şi cu alte instituţii şi autoritãţi implicate în domeniul integrãrii profesionale a persoanelor cu handicap, precum şi cu consiliile judeţene;
d) contribuie la elaborarea documentelor sectoriale necesare implementãrii planului naţional de acţiune pentru ocuparea forţei de muncã;
e) colaboreazã cu Agenţia Naţionalã pentru Ocuparea Forţei de Muncã în vederea organizãrii de cursuri de formare profesionalã, formare continuã şi reconversie profesionalã a persoanelor cu handicap;
f) monitorizeazã activitatea de adaptare a locurilor de muncã pentru persoanele cu handicap şi elaboreazã mãsuri în acest sens;
g) constituie o bazã de date cu agenţii economici care doresc angajarea de persoane cu handicap;
h) sprijinã crearea unei reţele naţionale de unitãţi protejate;
i) analizeazã rapoartele organizaţiilor neguvernamentale şi alte sesizãri referitoare la încãlcarea drepturilor persoanelor cu handicap şi propune conducerii Autoritãţii modalitãţi de ameliorare a situaţiei;
j) elaboreazã un plan de acţiune în scopul atragerii societãţii civile şi al implicãrii acesteia atât în elaborarea, implementarea şi monitorizarea strategiilor în domeniu, cât şi în sesizarea nerespectãrii drepturilor persoanelor cu handicap;
k) organizeazã/sprijinã organizarea de conferinţe/seminarii naţionale/regionale/judeţene pentru promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
l) elaboreazã şi implementeazã strategia de comunicare cu organizaţiile neguvernamentale a Autoritãţii;
m) asigurã evidenţa şi permanentizarea organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul persoanelor cu handicap, ce vor fi comunicate şi Biroului juridic şi Biroului monitorizare şi metodologie;
n) monitorizeazã buna funcţionare a Comisiei superioare de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap pentru adulţi cu propunerea cãtre vicepreşedintele şi preşedintele acestei comisii de instrucţiuni metodologice pentru înlãturarea birocraţiei;
o) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea Autoritãţii.

CAP. VIII
Atribuţiile Compartimentului audit

ART. 38
Compartimentul audit îndeplineşte urmãtoarele atribuţii principale:
a) elaborarea normelor metodologice proprii ale Autoritãţii, privind organizarea şi funcţionarea activitãţii de audit intern, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, aprobate prin ordin al preşedintelui;
b) certificarea trimestrialã şi anualã, însoţitã de raportul de audit, a bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetarã ale Autoritãţii, prin verificarea legalitãţii, realitãţii şi exactitãţii evidenţelor contabile şi ale actelor financiare şi de gestiune; certificarea se face înaintea aprobãrii de cãtre preşedintele Autoritãţii a bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetarã;
c) examinarea legalitãţii, regularitãţii şi conformitãţii operaţiunilor, identificarea erorilor, risipei, gestiunii defectuoase şi fraudelor şi propunerea de mãsuri şi soluţii pentru recuperarea pagubelor şi sancţionarea celor vinovaţi, dupã caz;
d) supravegherea regularitãţii sistemelor de fundamentare a deciziei, de planificare, programare, organizare, coordonare, urmãrire şi control al îndeplinirii deciziilor;
e) evaluarea economicitãţii, eficacitãţii şi eficienţei cu care sistemele de conducere şi de execuţie existente în cadrul Autoritãţii ori la nivelul unui program/proiect finanţat din fonduri publice care utilizeazã resurse financiare şi umane pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite;
f) identificarea slãbiciunilor sistemelor de conducere şi control, precum şi a riscurilor asociate unor astfel de sisteme, unor programe/proiecte sau unor operaţiuni şi propunerea de mãsuri pentru corectarea acestora şi pentru diminuarea riscurilor, dupã caz;
g) efectuarea de analize şi verificãri la nivelul direcţiilor de specialitate din structura Autoritãţii, a inspecţiilor regionale, Comisiei superioare de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap pentru adulţi şi INPCESPH;
h) întocmirea referatelor de opinie care vor însoţi proiectele de buget aprobate de ordonatorul principal de credite;
i) aducerea la cunoştinţã preşedintelui a neregulilor constatate;
j) îndeplinirea oricãror alte atribuţii stabilite de conducerea Autoritãţii.

PARTEA a V-a
Dispoziţii finale

ART. 39
Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţã, sub semnãturã, tuturor salariaţilor Autoritãţii, prin grija secretarului general.
ART. 40
Programul de lucru al Autoritãţii este de luni pânã vineri, între orele 8,00 - 16,00, cu obligativitatea semnãrii condicii de prezenţã de cãtre întregul personal angajat. Nerespectarea programului de muncã şi nesemnarea condicii de cãtre personalul Autoritãţii sunt considerate abateri disciplinare, fiind sancţionate conform legii.
ART. 41
Prevederile prezentului regulament se completeazã cu orice alte dispoziţii legale care privesc organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autoritãţii.
ART. 42
Atribuţiile şi rãspunderile specifice funcţiilor din cadrul Autoritãţii se stabilesc prin fişa postului corespunzãtoare fiecãrei funcţii.
ART. 43
Toţi salariaţii Autoritãţii au obligaţia de a lua cunoştinţã, sub semnãturã, şi de a respecta prevederile prezentului regulament.
ART. 44
Ordinul preşedintelui Autoritãţii privind prezentul regulament se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija secretarului general.

_________________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016