Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 20 octombrie 2011  de organizare si functionare a pietei de certificate verzi    Twitter Facebook
Cautare document

REGULAMENT din 20 octombrie 2011 de organizare si functionare a pietei de certificate verzi

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 4 noiembrie 2011

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    SECŢIUNEA 1
    Scop

    ART. 1
    Prezentul regulament de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi (denumit în continuare regulament) stabileşte:
    a) modul de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi;
    b) pãrţile implicate şi responsabilitãţile acestora în organizarea şi funcţionarea pieţei de certificate verzi;
    c) modul de înregistrare şi de gestionare a informaţiilor referitoare la tranzacţionarea certificatelor verzi;
    d) informaţiile necesare monitorizãrii funcţionãrii pieţei de certificate verzi.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Domeniul de aplicare

    ART. 2
    Prezentul regulament se aplicã:
    a) participanţilor la piaţa de certificate verzi;
    b) operatorului pieţei de certificate verzi - Societatea Comercialã "Operatorul Pieţei de Energie Electricã - OPCOM" - S.A., în calitate de organizator al pieţei centralizate de certificate verzi, administrator al pieţei de certificate verzi şi al registrului de certificate verzi.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Definiţii şi abrevieri

    ART. 3
    (1) Termenii folosiţi sunt cei definiţi în Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi în Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) În înţelesul prezentului regulament, urmãtorii termeni se definesc astfel:
    a) an de analizã - anul pentru care se stabilesc atât cota obligatorie definitivã de achiziţie de certificate verzi, cât şi furnizorii de energie electricã şi producãtorii menţionaţi la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu obligaţie de achiziţie de CV şi care nu şi-au îndeplinit cota obligatorie pentru acel an, inclusiv penalitãţile pentru aceştia;
    b) certificat verde consumat - certificatul verde utilizat pentru a dovedi îndeplinirea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi de cãtre un operator economic care are aceastã obligaţie;
    c) certificate verzi disponibile pe piaţa de certificate verzi - certificatele verzi aflate în piaţa de certificate verzi şi care sunt valabile la momentul stabilirii gradului de îndeplinire a cotei obligatorii de achiziţie de CV;
    d) cod numeric al certificatului verde - codul unic de identificare a certificatului verde, atribuit de OTS la emiterea acestuia;
    e) codul de identificare al participantului la piaţa de certificate verzi - codul alfanumeric alocat de cãtre operatorul pieţei de certificate verzi unui operator economic la înregistrarea acestuia ca participant la piaţa de certificate verzi;
    f) confirmare de tranzacţie - mesajul transmis de operatorul pieţei de certificate verzi fiecãrui participant la piaţa centralizatã de CV care a transmis oferte pentru sesiunea de tranzacţionare, prin care este informat asupra tranzacţiilor care îl privesc, realizate în cadrul acelei sesiuni;
    g) convenţie de participare la piaţa de certificate verzi - convenţia standardizatã elaboratã de operatorul pieţei de certificate verzi şi avizatã de ANRE, care prevede drepturile şi obligaţiile reciproce ale operatorului pieţei de certificate verzi şi ale fiecãrui participant la piaţa de certificate verzi;
    h) durata de valabilitate a certificatului verde - perioada de 16 luni cuprinsã între data emiterii certificatului verde de cãtre operatorul de transport şi sistem şi data la care acesta este anulat din Registrul certificatelor verzi; dacã CV nu a fost utilizat în aceastã perioadã de cãtre un furnizor pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi, acesta este considerat consumat;
    i) furnizor de energie electricã - orice operator economic care deţine licenţa de furnizare a energiei electrice şi care achiziţioneazã energia electricã pentru vânzarea acesteia cãtre consumatorii finali sau pentru acoperirea locurilor de consum proprii;
    NOTĂ:
    În definiţia furnizorului de energie electricã este asimilat şi producãtorul de energie electricã cu drept complementar de furnizare care alimenteazã consumatori racordaţi prin linii directe la centrala electricã sau locuri proprii de consum, altele decât cele aferente acoperirii consumului propriu tehnologic.
    j) interval de ofertare - perioada de 3 zile lucrãtoare anterioarã unei zile de tranzacţionare dintr-o sesiune de tranzacţionare, în intervalul orar 9,00-14,00;
    k) lunã de tranzacţionare - luna calendaristicã în care se desfãşoarã cel puţin o sesiune de tranzacţionare a certificatelor verzi;
    l) notã de decontare - nota întocmitã de operatorul pieţei de certificate verzi în care sunt înregistrate, pentru tranzacţiile efectuate pe piaţa centralizatã de certificate verzi în cadrul unei sesiuni de tranzacţionare, toate valorile obligaţiilor de platã/drepturilor de încasare ale participanţilor pe piaţa centralizatã de certificate verzi, în calitate de cumpãrãtori, respectiv vânzãtori;
    m) ofertã - perechea numãr/preţ de certificate verzi, pentru cumpãrare sau vânzare pe piaţa centralizatã de certificate verzi;
    n) ofertã validatã - oferta verificatã şi acceptatã, conform procedurilor specifice, de cãtre operatorul pieţei de certificate verzi;
    o) operator piaţã de certificate verzi - persoana juridicã ce asigurã organizarea şi funcţionarea pieţei centralizate de certificate verzi, îndeplinind funcţiile prevãzute de prezentul regulament, precum şi administrarea pieţei contractelor bilaterale de verificate verzi prin intermediul Registrului de certificate verzi; operatorul pieţei de certificate verzi este Societatea Comerciala "Operatorul Pieţei de Energie Electricã - OPCOM" - S.A.;
    p) participant la piaţa de certificate verzi - orice operator economic care a fost înregistrat de operatorul pieţei de certificate verzi sã participe la piaţa de certificate verzi;
    q) piaţã centralizatã de certificate verzi - cadrul organizat de desfãşurare a tranzacţiilor cu certificate verzi între participanţii la piaţã, administrat de Societatea Comercialã "Operatorul Pieţei de Energie Electricã - OPCOM" - S.A., pe baza unor reguli specifice aprobate de cãtre ANRE;
    r) piaţã a contractelor bilaterale de certificate verzi - totalitatea contractelor bilaterale negociate între participanţii la piaţa de certificate verzi, pentru vânzarea-cumpãrarea de certificate verzi;
    s) piaţã de certificate verzi - piaţa formatã din piaţa centralizatã de certificate verzi şi piaţa contractelor bilaterale de certificate verzi;
    t) preţ de închidere al pieţei centralizate de certificate verzi-preţul la care sunt încheiate tranzacţiile pe piaţa centralizatã de certificate verzi, într-o lunã de tranzacţionare;
    u) producãtor de E-SRE - orice operator economic, persoanã fizicã sau juridicã, ce deţine centrale/grupuri de producere a energiei electrice din surse regenerabile şi este acreditat prin decizie de ANRE pentru a beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi;
    v) Registrul participanţilor la piaţa de certificate verzi - registrul în format electronic întocmit de operatorul pieţei de certificate verzi în care se înregistreazã operatorii economici care au dreptul sã deruleze tranzacţii cu certificate verzi;
    w) Registrul certificatelor verzi - registrul în format electronic întocmit de operatorul pieţei de certificate verzi în care se înregistreazã toate certificatele verzi emise de operatorul de transport şi de sistem, precum şi toate tranzacţiile de certificate verzi efectuate între participanţii la piaţa de certificate verzi;
    x) sistem de tranzacţionare - sistem informatic stabilit şi menţinut de operatorul pieţei de certificate verzi în scopul realizãrii tranzacţiilor de certificate verzi pe piaţa centralizatã a certificatelor verzi;
    y) scalã de preţ - intervalul în care trebuie sã se situeze preţul de vânzare/cumpãrare a certificatelor verzi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    z) tranzacţionare de certificate verzi - comercializarea de certificate verzi la preţul de închidere al pieţei centralizate de certificate verzi sau la preţul negociat pe piaţa contractelor bilaterale de certificate verzi, urmatã de transferul certificatelor verzi din contul vânzãtorului în contul cumpãrãtorului;
    aa) zi lucrãtoare - zi calendaristicã, cu excepţia sâmbetei, duminicii şi a oricãrei zile declarate sãrbãtoare legalã în România;
    bb) zi de tranzacţionare - ziua lucrãtoare din sesiunea de tranzacţionare pe piaţa centralizatã de certificate verzi în urma cãreia se stabilesc numãrul de certificate verzi şi preţul de tranzacţionare a certificatelor verzi între vânzãtori şi cumpãrãtori.
    ART. 4
    Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au urmãtoarele semnificaţii:
    a) ANRE - Autoritatea Naţionalã de Reglementare în Domeniul Energiei;
    b) CV - certificat verde;
    c) E-SRE - energie electricã din surse regenerabile de energie;
    d) Lege - Legea nr. 220/2008, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    e) OTS - operatorul de transport şi de sistem;
    f) OPCV - operatorul pieţei de certificate verzi;
    g) PIPCCV - preţ de închidere al pieţei centralizate de certificate verzi;
    h) PCV - piaţa de certificate verzi;
    i) PCCV - piaţa centralizatã de certificate verzi;
    j) PCBCV - piaţa contractelor bilaterale de certificate verzi;
    k) RCV - Registrul certificatelor verzi;
    l) RPPCV - Registrul participanţilor la piaţa de certificate verzi;
    m) SRE - surse regenerabile de energie;
    n) SEN - Sistemul electroenergetic naţional.

    CAP. II
    Organizarea şi funcţionarea PCV

    SECŢIUNEA 1
    Structura PCV

    ART. 5
    (1) PCV este o piaţã concurenţialã, separatã de piaţa de energie electricã, unde se tranzacţioneazã CV aferente E-SRE care beneficiazã de sistemul de promovare a E-SRE instituit prin Lege.
    (2) PCV are douã componente:
    a) PCBCV;
    b) PCCV.
    ART. 6
    Tranzacţionarea CV emise de OTS nu este condiţionatã de tranzacţionarea energiei electrice aferente acestora.
    ART. 7
    Pe durata de valabilitate a unui CV, acesta poate face obiectul mai multor tranzacţii succesive şi se înscrie în contul operatorului economic cãruia i se transferã şi, în final, al celui care îl utilizeazã pentru a dovedi îndeplinirea cotei de achiziţie de CV stabilite de ANRE, în condiţiile legii.
    ART. 8
    Valoarea de tranzacţionare a CV se stabileşte prin mecanisme concurenţiale specifice celor douã pieţe, cu încadrare în scala de preţ.
    ART. 9
    Transferul CV din contul vânzãtorului în contul cumpãrãtorului se face de cãtre OPCV, numai dupã confirmarea plãţilor, şi îşi produce efectele începând cu data înregistrãrii transferului în RCV.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Participanţii la PCV

    ART. 10
    În cadrul sistemului de tranzacţionare a CV sunt implicaţi:
    a) participanţii la piaţã, care tranzacţioneazã CV;
    b) OPCV, ca administrator al PCV.
    ART. 11
    (1) Participanţii la PCV sunt producãtorii de E-SRE şi furnizorii de energie electricã.
    (2) La PCV pot participa, pe lângã operatorii economici prevãzuţi la alin. (1), şi persoane care au calitatea de administrator/lichidator, în sensul prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru operatorul economic cu obligaţie de achiziţie de CV şi/sau pentru cel care deţine centrale/grupuri de producere a E-SRE şi care a intrat în procedurã de faliment.
    (3) Operatorii economici prevãzuţi la alin. (1) şi (2) au obligaţia de a se înregistra la PCV.
    (4) OPCV are obligaţia de a trata în mod nediscriminatoriu orice participant la PCV.
    ART. 12
    Participanţii la PCV achitã la OPCV tarifele de administrare a PCV, conform reglementãrilor în vigoare.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Înregistrarea participanţilor la PCV

    ART. 13
    Operatorii economici se înregistreazã ca participanţi la PCV conform Procedurii de înregistrare a participanţilor la piaţa de certificate verzi, elaboratã de OPCV şi avizatã de ANRE.
    ART. 14
    (1) Pentru a se înscrie la PCV, operatorii economici se adreseazã în scris la OPCV şi semneazã cu acesta convenţia de participare la PCV.
    (2) Înregistrarea ca participant la PCV a operatorului economic respectiv devine efectivã începând cu data intrãrii în vigoare a convenţiei prevãzute la alin. (1).
    (3) Semnarea convenţiei de participare la PCV oferã participanţilor la PCV dreptul de a participa atât la PCBCV, cât şi la PCCV.
    (4) Dupã semnarea convenţiei de participare la PCV, operatorii economici vor fi înregistraţi în RPPCV.
    (5) OPCV stabileşte conţinutul-cadru al convenţiei de participare la PCV, care trebuie sã cuprindã drepturile şi responsabilitãţile reciproce ale OPCV şi ale participantului la PCV. Convenţia este fãcutã publicã de cãtre OPCV, dupã avizarea sa de cãtre ANRE.
    ART. 15
    RPPCV conţine pentru fiecare participant cel puţin urmãtoarele informaţii:
    a) numele complet, adresa sediului oficial şi detalii de contact ale participantului la PCV;
    b) codul de identificare al participantului la PCV;
    c) data şi numãrul de înregistrare ale convenţiei de participare la PCV.

    SECŢIUNEA a 4-a
    RCV

    ART. 16
    OPCV înfiinţeazã şi actualizeazã ori de câte ori este cazul RCV.
    ART. 17
    În RCV, OPCV consemneazã urmãtoarele informaţii:
    1. participanţii la PCV, codurile numerice ale CV din contul fiecãrui participant, precum şi starea fiecãrui CV (valabil, transferat, vândut, consumat sau anulat);
    2. numãrul de CV vândute/cumpãrate de pe PCBCV şi PCCV, înregistrate dupã primirea confirmãrii de platã/încasare;
    3. evidenţa tuturor CV tranzacţionate pe PCBCV şi PCCV;
    4. alte informaţii necesare în procesul de validare a ofertelor pe PCCV.
    ART. 18
    OPCV pune la dispoziţia fiecãrui participant la PCV o cheie de acces la contul propriu din RCV.
    ART. 19
    Pentru actualizarea RCV şi a RPPCV, OTS transmite lunar la OPCV lista noilor participanţi înregistraţi în Registrul producãtorilor de CV din cadrul OTS, lista producãtorilor de E-SRE cãrora li s-au emis CV, precum şi codurile numerice aferente acestor CV emise.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Competenţe şi atribuţii în organizarea şi funcţionarea PCV

    ART. 20
    OPCV - Societatea Comercialã "Operatorul Pieţei de Energie Electricã OPCOM" - S.A. - administrator al PCV are urmãtoarele atribuţii şi competenţe:
    a) înfiinţeazã şi actualizeazã RPPCV şi RCV;
    b) înregistreazã în RPPCV participanţii la PCV în baza convenţiei de participare la PCV şi înscrie datele participanţilor în RPPCV, în conformitate cu prevederile procedurii de înregistrare a participanţilor la PCV prevãzute la art. 13;
    c) înregistreazã în RCV codurile numerice ale CV emise de OTS în conturile producãtorilor de E-SRE;
    d) înregistreazã în RCV numãrul de CV şi codurile numerice ale CV tranzacţionate prin contractele bilaterale încheiate între vânzãtorii şi cumpãrãtorii de CV;
    e) elaboreazã conţinutul convenţiei de participare la PCV şi îl propune spre avizare la ANRE;
    f) asigurã preluarea, validarea şi prelucrarea ofertelor de vânzare/cumpãrare de CV pe PCCV, conform Procedurii de preluare, validare şi prelucrare a ofertelor de vânzarecumpãrare de CV pe PCCV şi de stabilire a numãrului de CV tranzacţionate pe PCCV, elaboratã de OPCV şi avizatã de ANRE;
    g) stabileşte şi face public numãrul de CV tranzacţionate în fiecare sesiune de tranzacţionare pe PCCV;
    h) face public preţul de închidere al fiecãrei sesiuni de tranzacţionare al PCCV;
    i) afişeazã dupã fiecare sesiune de tranzacţionare, pentru anul de tranzacţionare în curs, informaţii cumulate privind numãrul de CV emise de OTS, numãrul de CV tranzacţionate pe PCCV, respectiv pe PCBCV, precum şi numãrul de CV disponibile pentru tranzacţionare;
    j) transferã CV tranzacţionate din contul vânzãtorului în contul cumpãrãtorului, atât pentru tranzacţiile încheiate pe PCCV, cât şi pentru tranzacţiile încheiate pe PCBCV;
    k) propune ANRE anularea CV cãrora le-a expirat perioada de valabilitate conform unei proceduri proprii avizate de ANRE;
    l) stabileşte drepturile şi obligaţiile de platã ale participanţilor la piaţa centralizatã de CV, în conformitate cu o procedura proprie avizatã de ANRE;
    m) transmite lunar la ANRE, în formã electronicã, pânã în ultima zi lucrãtoare a lunii de tranzacţionare, pentru fiecare sesiune de tranzacţionare, un raport care conţine informaţiile referitoare la funcţionarea PCV, conform machetelor prevãzute în anexele nr. 1-5, care fac parte integrantã din prezentul regulament;
    n) înregistreazã în RCV numãrul de CV anulate în conturile participanţilor, conform deciziei ANRE sau ca urmare a înştiinţãrii de cãtre OTS, şi îi informeazã în scris pe deţinãtorii acestor CV despre aceastã operaţiune.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Funcţionarea PCBCV

    ART. 21
    Pe PCBCV, participanţii sunt liberi sã se angajeze în tranzacţii bilaterale cu CV, în conformitate cu drepturile şi obligaţiile din prezentul regulament.
    ART. 22
    (1) Pe PCBCV se încheie contracte de vânzarecumpãrare de CV între participanţii la PCV, la preţuri negociate, pe durate determinate.
    (2) Preţurile negociate trebuie sã fie cuprinse între valoarea minimã şi maximã de tranzacţionare a CV stabilite prin Lege.
    (3) Modalitãţile de platã a CV tranzacţionate se stabilesc conform înţelegerii pãrţilor contractante.
    ART. 23
    (1) Vânzãtorul de CV are urmãtoarele drepturi:
    a) sã încheie unul sau mai multe contracte bilaterale;
    b) sã încaseze contravaloarea CV vândute, la termenele prevãzute în contract;
    c) sã consulte, ori de câte ori considerã necesar, informaţiile din RCV referitoare la situaţia CV pe care acesta le deţine asupra tranzacţiilor efectuate într-o anumitã perioadã de timp;
    d) sã solicite corectarea oricãrei inexactitãţi din RCV identificate în contul sãu.
    (2) Vânzãtorul de CV are urmãtoarele obligaţii:
    a) sã se înregistreze la PCV în condiţiile art. 13;
    b) sã transmitã la OPCV informaţiile referitoare la tranzacţiile efectuate prin contractele bilaterale încheiate (numãrul de CV tranzacţionate şi codurile numerice ale acestora), inclusiv confirmãrile privind stingerea obligaţiilor de platã între pãrţi corespunzãtoare CV tranzacţionate, în termen de 5 zile calendaristice de la realizarea acestora;
    c) sã transmitã la ANRE contractele bilaterale, în termen de 5 zile calendaristice de la încheierea acestora;
    d) sã factureze contravaloarea CV vândute PCBCV, respectând termenele şi condiţiile impuse prin contract.
    ART. 24
    (1) Cumpãrãtorul de CV are urmãtoarele drepturi:
    a) sã încheie unul sau mai multe contracte bilaterale;
    b) sã vândã altor cumpãrãtori de CV cumpãrate în plus faţã de cota anualã obligatorie cu încadrarea în scala de preţ legal stabilitã;
    c) sã utilizeze CV cumpãrate într-un an suplimentar faţã de cota obligatorie pentru îndeplinirea obligaţiilor aferente anului urmãtor, dacã acestea îşi pãstreazã valabilitatea;
    d) sã consulte, ori de câte ori considerã necesar, informaţiile din RCV referitoare la situaţia CV pe care acesta le deţine asupra tranzacţiilor efectuate într-o anumitã perioadã de timp;
    e) sã solicite corectarea oricãrei inexactitãţi din RCV identificate în contul sãu.
    (2) Cumpãrãtorul de CV are urmãtoarele obligaţii:
    a) sã se înregistreze la PCV în condiţiile art. 13;
    b) sã rãspundã cerinţelor OPCV referitoare la confirmarea tranzacţiilor efectuate şi a plãţilor efectuate pentru aceste tranzacţii;
    c) sã achite contravaloarea CV cumpãrate din piaţa contractelor bilaterale, respectând termenele şi condiţiile impuse prin contract.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Funcţionarea PCCV

    SUBSECŢIUNEA 7.1
    Regulile de funcţionare a PCCV

    ART. 25
    PCCV are ca scop sã punã la dispoziţia participanţilor la piaţã un cadru concurenţial de tranzacţionare a CV transparent, nediscriminatoriu, cu lichiditate ridicatã şi care oferã acestora un preţ de referinţã pentru încheierea contractelor bilaterale stabilit conform unor reguli predefinite.
    ART. 26
    Participarea la PCCV este voluntarã şi este permisã participanţilor PCV care s-au înregistrat conform secţiunii a 3-a.
    ART. 27
    OPCV asigurã organizarea şi administrarea cadrului de tranzacţionare a CV pe PCCV.
    ART. 28
    Tranzacţiile pe PCCV se încheie cel puţin o datã pe lunã, în baza ofertelor de vânzare-cumpãrare transmise de participanţii la aceastã piaţã.
    ART. 29
    Tranzacţiile încheiate pe PCCV creeazã obligaţia participantului implicat în tranzacţie de a vinde, respectiv de a achiziţiona CV, în funcţie de tipul de ofertã (de vânzare sau de cumpãrare).

    SUBSECŢIUNEA 7.2
    Drepturile şi obligaţiile participanţilor la PCCV

    ART. 30
    (1) Participanţii la PCCV au urmãtoarele drepturi:
    a) sã transmitã oferte de vânzare-cumpãrare de CV în intervalul de ofertare, conform procedurii proprii elaborate de OPCV şi avizate de ANRE;
    b) sã primeascã confirmãri de tranzacţie de la OPCV asupra CV tranzacţionate şi a preţurilor de tranzacţionare ale acestora, dupã fiecare sesiune de tranzacţionare pe PCCV;
    c) sã vândã altor cumpãrãtori CV cumpãrate suplimentar faţã de cota anualã obligatorie la preţuri cuprinse între valoarea minimã şi maximã de tranzacţionare a CV stabilite prin Lege;
    d) sã utilizeze CV cumpãrate într-un an suplimentar faţã de cota obligatorie pentru îndeplinirea obligaţiilor aferente anului urmãtor, dacã acestea îşi pãstreazã valabilitatea;
    e) sã consulte, ori de câte ori considerã necesar, informaţiile din RCV referitoare la situaţia CV pe care acesta le deţine, asupra tranzacţiilor efectuate într-o anumitã perioadã de timp;
    f) sã solicite corectarea oricãrei inexactitãţi din RCV identificate în contul sãu.
    (2) Participanţii PCCV au urmãtoarele obligaţii:
    a) sã se înregistreze la PCV în condiţiile art. 13;
    b) sã transmitã la OPCV, dupã fiecare sesiune de tranzacţionare, confirmãrile de încasare/platã a contravalorii corespunzãtoare CV tranzacţionate, în luna precedentã, pe PCCV.

    SUBSECŢIUNEA 7.3
    Retragerea, suspendarea şi revocarea participanţilor de la tranzacţiile de pe PCCV

    ART. 31
    Un participant se poate retrage din proprie iniţiativã de la PCCV în baza unei înştiinţãri în scris, semnatã de reprezentantul autorizat al participantului la piaţã.
    ART. 32
    OPCV poate suspenda din proprie iniţiativã un participant la tranzacţionarea pe PCCV în oricare dintre urmãtoarele cazuri:
    a) acesta nu respectã obligaţiile prevãzute în convenţia de participare la PCV, referitoare la participarea la PCCV;
    b) acesta este gãsit de cel puţin 3 ori vinovat de nerespectarea regulilor aplicabile pentru PCCV;
    c) are un comportament anticoncurenţial sau a uzitat de practici care au condus la manipularea PCCV, la solicitarea ANRE sau a Consiliului Concurenţei;
    d) nu îşi achitã obligaţiile de platã ce îi revin pe PCCV.
    ART. 33
    În oricare dintre cazurile stipulate la art. 32, OPCV dispune suspendarea participantului de la tranzacţiile de pe PCCV pentru o perioadã care sã nu depãşeascã 3 luni, prin transmiterea unei notificãri participantului în cauzã. Notificarea trebuie sã cuprindã atât motivele suspendãrii, cât şi data la care aceasta intrã în vigoare.
    ART. 34
    Dacã dupã expirarea perioadei de suspendare de la PCCV un participant nu poate dovedi cã a înlãturat cauzele care au condus la suspendarea sa, OPCV revocã participarea acestuia la PCCV şi îi transmite acestuia o notificare corespunzãtoare, în care se va specifica momentul intrãrii în vigoare a revocãrii. Din acest moment, participarea la PCCV a participantului respectiv este interzisã.
    ART. 35
    (1) Dacã un participant la PCCV se retrage sau dacã este suspendat ori revocat de la participarea la piaţã conform prevederilor art. 31, 32 şi 34, atunci respectivul participant nu mai are dreptul sã transmitã noi oferte pe PCCV, iar toate ofertele validate ale acestuia, pentru sesiunea de tranzacţionare curentã, se considerã automat anulate.
    (2) OPCV informeazã ANRE în cadrul rapoartelor lunare elaborate conform anexei nr. 3 asupra participanţilor retraşi, suspendaţi sau revocaţi de la PCCV.
    (3) Detalierea procesului de suspendare, retragere şi revocare a unui participant la PCCV se realizeazã printr-o procedurã elaboratã de OPCV care se avizeazã de ANRE.

    SUBSECŢIUNEA 7.4
    Ofertarea pe PCCV

    ART. 36
    (1) Participanţii la PCCV pot transmite pentru fiecare sesiune de tranzacţionare oferte de cumpãrare şi oferte de vânzare de CV.
    (2) Ofertele de cumpãrare şi ofertele de vânzare de CV nu pot fi combinate într-o singurã ofertã.
    (3) Ofertele transmise de participanţii la PCCV reprezintã angajamente ferme ale acestora.
    ART. 37
    Atât modul de transmitere, cât şi formatul şi conţinutul-cadru al ofertelor pentru piaţa centralizatã de CV sunt stabilite de OPCV în conformitate cu prevederile procedurii prevãzute la art. 20 lit. f).
    ART. 38
    Preţul CV din ofertele participanţilor la PCCV se încadreazã în scala de preţ a CV.
    ART. 39
    (1) Ofertele trebuie sã conţinã cel puţin urmãtoarele informaţii:
    a) codul de identificare pe PCV al participantului;
    b) ziua de tranzacţionare pentru care este valabilã oferta;
    c) tipul ofertei - ofertã de cumpãrare sau ofertã de vânzare;
    d) numãrul de CV de tranzacţionat şi preţul acestora.
    (2) Numãrul de CV din ofertele de cumpãrare nu trebuie sã depãşeascã numãrul maxim de CV valabile pentru tranzacţionare, care este afişat pe pagina web a OPCV.
    ART. 40
    Procesul de verificare a ofertelor şi informarea participanţilor la PCCV despre acceptarea sau respingerea acestora se desfãşoarã conform regulilor specificate în procedura menţionatã la art. 20 lit. f).
    ART. 41
    (1) Pentru fiecare zi de tranzacţionare, pe baza ofertelor de CV validate, OPCV stabileşte:
    a) curba ofertei, prin combinarea într-o singurã ofertã a tuturor ofertelor de vânzare, sortate în ordinea crescãtoare a preţurilor;
    b) curba cererii, prin combinarea într-o singurã ofertã a tuturor ofertelor de cumpãrare, sortate în ordinea descrescãtoare a preţurilor;
    c) PIPCCV şi numãrul de CV tranzacţionate.
    (2) Stabilirea PIPCCV şi a numãrului de CV tranzacţionate se face în conformitate cu procedura menţionatã la art. 20 lit. f).
    (3) Calculul PIPCCV şi al numãrului de CV tranzacţionate pe PCCV se face luându-se în considerare numai ofertele validate.
    ART. 42
    Tranzacţiile nu pot avea loc pe PCCV, în cazul în care:
    a) curba ofertei nu se intersecteazã cu curba cererii şi preţul cel mai mic din oferta agregatã de vânzare este mai mare decât preţul cel mai mare din oferta agregatã de cumpãrare;
    b) oferta este zero;
    c) cererea este zero;
    d) toate ofertele pentru sesiunea de tranzacţionare respectivã se anuleazã; CV netranzacţionate în aceste condiţii pot fi tranzacţionate în sesiunile de tranzacţionare urmãtoare.

    SUBSECŢIUNEA 7.5
    Confirmarea şi acceptarea tranzacţiilor pe PCCV

    ART. 43
    OPCV informeazã în ziua de tranzacţionare fiecare participant la PCCV asupra tuturor tranzacţiilor încheiate de acesta în ziua respectivã, prin intermediul confirmãrilor de tranzacţie.
    ART. 44
    Fiecare confirmare de tranzacţie cuprinde cel puţin urmãtoarele informaţii:
    a) numele participantului şi codul de identificare pe PCV al acestuia;
    b) ziua şi sesiunea de tranzacţionare din luna de tranzacţionare;
    c) numãrul de CV vândute, respectiv cumpãrate de participant în sesiunea de tranzacţionare pe PCCV curentã;
    d) PIPCCV - preţul la care s-a încheiat tranzacţia.
    ART. 45
    Dacã OPCV identificã o eroare în procesul de închidere a pieţei, procesul de închidere a pieţei se reia şi OPCV va transmite confirmãri de tranzacţie corectate.
    ART. 46
    (1) Sunt acceptate contestaţii la conţinutul confirmãrilor de tranzacţie numai în cazul unor erori rezultate din acţiunile OPCV.
    (2) Modul de transmitere de cãtre participanţi a contestaţiilor la conţinutul confirmãrilor de tranzacţie şi soluţionarea acestora de cãtre OPCV se realizeazã în conformitate cu prevederile procedurii menţionate la art. 20 lit. f).
    (3) Orice contestaţie transmisã nu exonereazã participanţii în cauzã de îndeplinirea obligaţiilor rezultate din tranzacţiile efectuate şi contestate.
    (4) În cazul contestaţiilor ce se dovedesc ulterior a fi justificate, OPCV va opera regularizãrile corespunzãtoare în sesiunea de tranzacţionare imediat urmãtoare.
    ART. 47
    OPCV elaboreazã şi transmite la ANRE spre avizare o procedurã de urgenţã pentru PCCV, care reglementeazã gestionarea unor situaţii de forţã majorã, cum ar fi:
    a) incapacitatea totalã sau parţialã de funcţionare ori altã defecţiune a sistemului de tranzacţionare sau a altui sistem informatic utilizat de OPCV pentru procesul de închidere a pieţei;
    b) întreruperea liniilor de comunicaţie ale OPCV.

    SUBSECŢIUNEA 7.6
    Decontarea şi plata pe PCCV

    ART. 48
    OPCV întocmeşte şi transmite separat fiecãrui participant care a tranzacţionat CV în sesiunea de tranzacţionare pe PCCV curentã, în conformitate cu prevederile procedurii menţionate la art. 20 lit. l), note de decontare care vor cuprinde cel puţin informaţii referitoare la:
    a) contravaloarea CV vândute/cumpãrate de participant;
    b) valoarea tarifului aferent OPCV;
    c) valoarea TVA-ului aplicat;
    d) valoarea totalã rezultatã din aplicarea lit. a), b) şi c);
    e) datele de identificare ale participantului/participanţilor la PCV care a/au cumpãrat/vândut CV.
    ART. 49
    În baza notelor de decontare transmise de OPCV, vânzãtorul este obligat sã emitã facturile şi sã le transmitã la cumpãrãtor pânã în a 5-a zi lucrãtoare inclusiv, de la data transmiterii notelor de decontare de cãtre OPCV.
    ART. 50
    (1) Facturile trebuie achitate pânã la data scadentã, care se considerã a 5-a zi lucrãtoare de la data transmiterii acestora.
    (2) Dacã un cumpãrãtor nu achitã factura pânã la data scadentã menţionatã în facturã, acesta plãteşte o dobândã de întârziere de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat urmãtoare termenului de scadenţã şi pânã la data stingerii sumei datorate inclusiv.
    (3) Dacã un cumpãrãtor nu achitã facturile în termen de 30 de zile de la data scadentã menţionatã în facturã, acesta va fi suspendat de la PCCV şi i se anuleazã tranzacţiile neachitate de cãtre OPCV.
    ART. 51
    OPCV transferã CV din contul vânzãtorului în contul cumpãrãtorului, dupã primirea confirmãrilor de platã/încasare de la pãrţile implicate în tranzacţie.

    CAP. III
    Raportãri privind funcţionarea PCV

    ART. 52
    (1) ANRE monitorizeazã anual modul de funcţionare a PCV din România, pentru anul de analizã.
    (2) Monitorizarea PCV se evalueazã prin intermediul unui set de indicatori care rezultã fie direct, fie prin prelucrarea acestora din informaţiile transmise atât de participanţii la PCV, cât şi de OPCV şi OTS, prin machetele aferente reglementãrilor în vigoare.
    (3) Indicatorii menţionaţi la alin. (2) sunt stabiliţi în baza unei metodologii de monitorizare a energiei produse din surse regenerabile de energie şi a schemei de sprijin prin certificate verzi, aprobatã de ANRE.
    ART. 53
    Informaţiile transmise de OPCV, conform machetelor prevãzute în anexele nr. 1-5, se referã la participanţii înregistraţi la PCV, cu specificarea acestora pe cele douã pieţe, ofertele de vânzare/cumpãrare înregistrate pe PCCV, numãrul de CV tranzacţionate pe PCCV, respectiv PCBCV de fiecare participant, PIPCCV.
    ART. 54
    Machetele de culegere a datelor se revizuiesc ori de câte ori este necesar pentru a reflecta prevederile cadrului legal în vigoare.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale

    ART. 55
    (1) Orice neînţelegere sau disputã care poate apãrea pe PCV va fi soluţionatã pe cale amiabilã între pãrţile implicate, în termen de cel mult 15 zile de la data apariţiei unei astfel de neînţelegeri sau/şi dispute.
    (2) Dacã neînţelegerea/divergenţa respectivã nu a putut fi rezolvatã, pânã la expirarea termenului prevãzut la alin. (1), pe cale amiabilã, se va apela la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângã Camera de Comerţ şi Industrie a României, în conformitate cu regulile de procedurã arbitralã ale acestei curţi prevãzute de lege.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cuprinsul contractelor bilaterale încheiate pe PCBCV, pãrţile pot stabili, de comun acord, alte organe sau entitãţi de arbitraj decât cea prevãzutã la alin. (2) pentru rezolvarea divergenţelor.
    ART. 56
    Pentru a asigura creşterea lichiditãţii pe PCV, OPCV transmite la ANRE propuneri de revizuire a prezentului regulament pentru îmbunãtãţirea modalitãţii de tranzacţionare a CV pe PCCV, a condiţiilor de participare la PCV şi a altor categorii de operatori economici decât de cei prevãzuţi la art. 11, precum şi pentru introducerea garanţiilor bancare pe PCCV.

    ANEXA 1
    la regulament    Anul:
    Luna:

                     Lista operatorilor economici înscrişi
                         la piaţa de certificate verzi

┌────┬─────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────┐
│Nr. │ Numele participantului │ Data înscrierii │ Adresã, telefon, fax │
│crt.│ │ la piaţa de │ │
│ │ │certificate verzi │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │
└────┴─────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────┘    NOTĂ:
    În tabel se vor evidenţia prin scriere cu o altã culoare operatorii economici înscrişi la piaţa de certificate verzi în luna de raportare.

    ANEXA 2
    la regulament    Anul:
    Luna:

               Lista participanţilor care au efectuat tranzacţii
             pe piaţa contractelor bilaterale de certificate verzi

┌────┬───────────────┬─────────────────────┬────────────────────────┐
│Nr. │ Numele │Nr./Data contractului│Nr. de certificate verzi│
│crt.│participantului│ bilateral │ tranzacţionate │
├────┼───────────────┼─────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │ │
└────┴───────────────┴─────────────────────┴────────────────────────┘    ANEXA 3
    la regulament


    Anul:
    Luna:
    Sesiunea de tranzacţionare:

    A. Lista ofertelor înregistrate pe piaţa centralizatã de certificate verzi

┌────┬──────────────────────┬─────────────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Numele participantului│Tipul ofertei│Nr. de certificate verzi ofertate│
│crt.│ │ │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │ Cumpãrare │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │ Cumpãrare │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │ Vânzare │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │ Vânzare │ │
└────┴──────────────────────┴─────────────┴─────────────────────────────────┘

    B. Lista participanţilor retraşi/suspendaţi/revocaţi de pe piaţa
       centralizatã de certificate verzi

┌────┬──────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┐
│Nr. │ │Starea participantului pe│ Data retragerii/ │
│crt.│Numele participantului│ piaţa centralizatã de │suspendãrii/revocãrii│
│ │ │ certificate verzi │ │
│ │ │(retragere/suspendare/ │ │
│ │ │ revocare) │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │ │
└────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┘    ANEXA 4
    la regulament    Anul:
    Luna:
    Sesiunea de tranzacţionare:

    Rezultatele tranzacţionãrii pe piata centralizatã de certificate verzi

 Preţul de închidere al pieţei
 centralizate de certificate verzi: lei/certificat verde
 Nr. de certificate verzi tranzacţionate: buc.

┌────┬───────────────────┬─────────────┐┌────┬─────────────────┬───────────────┐
│Nr. │ │ Numãrul de ││Nr. │ │ Numãrul de │
│crt.│ Vânzãtor │ certificate ││crt.│ Cumpãrãtor │ certificate │
│ │ │verzi vândute││ │ │verzi cumpãrate│
├────┼───────────────────┼─────────────┤├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │ ││ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │ ││ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │ ││ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │ ││ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │ ││ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │ ││ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │ ││ │ │ │
├────┴───────────────────┼─────────────┤├────┴─────────────────┼───────────────┤
│ Total certificate verzi│ ││ Total certificate │ │
│ vândute │ ││ verzi cumpãrate │ │
└────────────────────────┴─────────────┘└──────────────────────┴───────────────┘    ANEXA 5
    la regulament    Anul:
    Luna:

               Rezultatele tranzacţionãrii pe piaţa contractelor
                        bilaterale de certificate verzi

Nr. de certificate verzi tranzacţionate: buc.

┌───┬────────────┬────────┬───────────┐┌───┬────────────┬──────────┬───────────┐
│Nr.│ Nr. │Vânzãtor│Numãrul de ││Nr.│ Nr. │Cumpãrãtor│Numãrul de │
│crt│contractului│ │certificate││crt│contractului│ │certificate│
│ │ │ │ verzi ││ │ │ │ verzi │
│ │ │ │ vândute ││ │ │ │ cumpãrate │
├───┼────────────┼────────┼───────────┤├───┼────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ ││ │ │ │ │
├───┼────────────┼────────┼───────────┤├───┼────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ ││ │ │ │ │
├───┼────────────┼────────┼───────────┤├───┼────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ ││ │ │ │ │
├───┼────────────┼────────┼───────────┤├───┼────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ ││ │ │ │ │
├───┼────────────┼────────┼───────────┤├───┼────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ ││ │ │ │ │
├───┴────────────┴────────┼───────────┤├───┴────────────┴──────────┼───────────┤
│ Total certificate verzi│ ││ Numãrul de certificate │ │
│ vândute │ ││ verzi cumpãrate │ │
└─────────────────────────┴───────────┘└───────────────────────────┴───────────┘                               --------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice