Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 20 octombrie 2008  de organizare si functionare a centrelor de documentare si informare    Twitter Facebook
Cautare document

REGULAMENT din 20 octombrie 2008 de organizare si functionare a centrelor de documentare si informare

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 18 noiembrie 2008

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Centrele de documentare şi informare (CDI) se înfiinţeazã de cãtre directorul casei corpului didactic, la propunerea directorului unitãţii de învãţãmânt, cu avizul inspectorului şcolar general.
(2) CDI se înfiinţeazã în unitãţile de învãţãmânt preuniversitar cu personalitate juridicã, pe baza criteriilor de eligibilitate stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului.
ART. 2
CDI sunt înfiinţate, coordonate metodologic şi evaluate de casele corpului didactic la nivel judeţean, iar la nivel central de cãtre Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, prin Direcţia generalã managementul resurselor umane.
ART. 3
CDI se organizeazã unitar pentru întreaga instituţie de învãţãmânt cãreia îi aparţine, prin integrarea fondului documentar, respectiv a bibliotecii şcolare.
ART. 4
CDI este un centru de resurse pluridisciplinare care oferã elevilor, cadrelor didactice şi comunitãţii locale un spaţiu de formare, comunicare şi informare, un laborator de experimentare a noilor tehnologii educaţionale, un loc de culturã, deschidere, întâlnire şi integrare.
ART. 5
CDI concentreazã în acelaşi spaţiu un fond documentar actual, pluridisciplinar, pe suporturi multiple, adaptat nevoilor utilizatorilor şi specificului şcolii. El deserveşte întreaga comunitate educativã a unitãţii de învãţãmânt, punând la dispoziţie mijloace de documentare şi informare, echipamente şi instrumente de exploatare a resurselor, precum şi un spaţiu adaptat organizãrii şi desfãşurãrii de activitãţi şcolare şi extraşcolare.
ART. 6
Activitãţile desfãşurate în CDI susţin implementarea politicilor educaţionale pe niveluri de studii, profiluri, specializãri, promoveazã inovaţia pedagogicã şi sprijinã realizarea obiectivelor prevãzute în procesul de reformã a învãţãmântului românesc, rãspunzând nevoilor de informare ale tuturor utilizatorilor.
ART. 7
CDI contribuie la asigurarea egalitãţii de şanse a elevilor proveniţi din medii culturale, economice şi sociale diferite prin facilitarea accesului la informaţie şi servicii specifice destinate elevilor, cadrelor didactice şi membrilor comunitãţii locale.
ART. 8
Prin crearea CDI se urmãreşte dezvoltarea relaţiei şcoalã-comunitate, asigurarea accesului la resursele necesare unei bune informãri şi documentãri, precum şi la pregãtirea unui personal calificat în domeniul ştiinţelor documentãrii şi informãrii.
ART. 9
CDI are urmãtoarele funcţii: funcţia de primire, funcţia de informare generalã, funcţia pedagogicã, funcţia de orientare şcolarã şi profesionalã, funcţia de comunicare cu exteriorul, funcţia tehnicã şi funcţia recreativã.
ART. 10
(1) Baza materialã a CDI este asiguratã de comunitatea localã, de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului şi de alte ministere sau organe centrale, prin inspectoratele şcolare ori direct prin unitãţile de învãţãmânt în cadrul cãrora funcţioneazã CDI.
(2) CDI poate beneficia de resursele financiare obţinute de unitatea de învãţãmânt din sponsorizãri din partea unor organizaţii neguvernamentale, asociaţii, societãţi, fundaţii etc., cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(3) Nu se admite folosirea în alte scopuri a resurselor bugetare alocate pentru achiziţionarea de carte, periodice şi alte categorii de suporturi informaţionale, precum şi a celor destinate achiziţionãrii de aparaturã, materiale şi echipamente necesare bunei desfãşurãri a activitãţii CDI.
ART. 11
Condiţiile de utilizare a spaţiului, fondului documentar şi a serviciilor CDI, precum şi drepturile şi obligaţiile utilizatorilor se stabilesc prin regulamentul de ordine interioarã al fiecãrui CDI, aprobat de conducerea instituţiei de învãţãmânt în care funcţioneazã.
ART. 12
Prezentul regulament se aplicã şi CDI înfiinţate în perioada derulãrii proiectului bilateral româno-francez "Educaţie pentru informaţie în mediul rural defavorizat".

SECŢIUNEA a 2-a
Personalul angajat

ART. 13
(1) În CDI va fi normat un post de profesor documentarist, în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în baza dispoziţiilor ulterioare ale Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului.
(2) În unitãţile de învãţãmânt cu peste 1.200 de elevi poate fi normat un al doilea post de profesor documentarist.
ART. 14
Condiţiile de încadrare pe funcţia de profesor documentarist sunt:
● absolvirea cu examen de licenţã, examen de diplomã ori examen de absolvire a unei instituţii de învãţãmânt superior de lungã sau scurtã duratã în profilul postului;
● absolvirea cu diplomã a cursurilor postuniversitare cu durata de cel puţin 3 semestre, aprobate în acest scop de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului,
● studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare în profilul postului, conform <>art. 7 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 128/1997 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi îndeplinirea condiţiei prevãzute la <>art. 68 din Legea învãţãmântului nr. 84/1995 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 15
Încadrarea pe funcţia didacticã de profesor documentarist se face conform prevederilor legislaţiei în vigoare cu privire la încadrarea personalului didactic.
ART. 16
Concursul de ocupare a funcţiei didactice de profesor documentarist se organizeazã în conformitate cu metodologia de ocupare a posturilor/catedrelor declarate vacante în învãţãmântul preuniversitar, elaboratã de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative din învãţãmânt, aprobatã anual prin ordin al ministrului.
ART. 17
Programa de concurs pentru posturile didactice de profesor documentarist declarate vacante în învãţãmântul preuniversitar este elaboratã de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului şi aprobatã prin ordin al ministrului.
ART. 18
Profesorul documentarist are urmãtoarele competenţe: pedagogicã, culturalã, de comunicare şi de gestionare a CDI în domeniul proiectãrii, planificãrii, organizãrii activitãţii CDI, formãrii elevilor şi dezvoltãrii competenţelor specifice, monitorizãrii şi evaluãrii activitãţilor CDI, dezvoltãrii de parteneriate şi dezvoltãrii profesionale proprii.
ART. 19
Norma profesorului documentarist este de 40 de ore sãptãmânal, repartizate dupã cum urmeazã:
a) 18 ore/sãptãmânã de activitate în CDI, desfãşurate cu elevii individual sau în parteneriat cu cadrele didactice, care constau în iniţiere în cercetarea documentarã, proiecte didactice, educative şi culturale, orientare şcolarã şi profesionalã, activitãţi de recuperare a elevilor cu dificultãţi de învãţare, lecturã, animaţie culturalã;
b) 22 de ore/sãptãmânã pentru desfãşurarea activitãţilor de pregãtire metodico-ştiinţificã şi complementarã, pregãtirea şi evaluarea materialelor şi activitãţilor, întocmirea programelor de intervenţie în scop recuperatoriu, asigurarea accesului liber la fondul documentar şi punerea CDI la dispoziţia elevilor în cadrul activitãţilor libere, gestionarea CDI, culegerea informaţiilor în/din interiorul şi exteriorul unitãţii şcolare, activitãţi pentru pãrinţi şi alţi membri ai comunitãţii locale.
ART. 20
Profesorul documentarist încadrat în CDI va fi evaluat anual pe baza fişei-cadru a postului şi a fişei-cadru de evaluare elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului şi particularizate la specificul activitãţii din unitatea de învãţãmânt.
ART. 21
(1) Profesorul documentarist este subordonat directorului şcolii.
(2) Proiectul CDI, rapoartele semestriale, anuale şi situaţiile statistice sunt supuse aprobãrii consiliului de administraţie al şcolii.
ART. 22
Directorul unitãţii de învãţãmânt va promova şi va susţine activitãţile desfãşurate de profesorul documentarist în colaborare cu comunitatea educativã din unitatea de învãţãmânt.
ART. 23
În situaţia în care la nivelul aceleiaşi unitãţi de învãţãmânt sunt încadraţi atât un profesor documentarist, cât şi un bibliotecar şcolar sau documentarist, amenajarea, organizarea şi funcţionarea CDI sunt asigurate în comun de cãtre aceştia. Domeniile de competenţã din fişa-cadru a postului de profesor documentarist, precum şi responsabilitãţile menţionate în prezentul regulament vor fi îndeplinite. Repartizarea sarcinilor se realizeazã prin fişa individualã a postului de cãtre consiliul de administraţie, corespunzãtor nivelului de competenţã deţinut.
ART. 24
Personalul didactic încadrat în CDI are toate drepturile şi obligaţiile care decurg din actele normative în vigoare.
ART. 25
Constituirea şi organizarea activitãţii de cerc pedagogic se realizeazã de casa corpului didactic, care va desemna un responsabil la nivel judeţean.

SECŢIUNEA a 3-a
Amenajarea şi organizarea centrelor de documentare şi informare

ART. 26
Amenajarea şi dotarea CDI trebuie sã ţinã cont de specificul activitãţilor derulate în cadrul acestuia, de publicul cãruia i se adreseazã (vârsta elevilor, nivelul de studiu), de particularitãţile şi specificul unitãţii de învãţãmânt în care urmeazã sã se înfiinţeze şi sã funcţioneze.
ART. 27
(1) În alocarea spaţiului pentru CDI se recomandã respectarea urmãtoarelor condiţii:
a) suprafaţa afectatã sã fie de minimum 3 mp x 10% din numãrul total al elevilor din unitatea şcolarã;
b) capacitatea de primire (numãrul de locuri) sã fie de minimum 10% din numãrul total al elevilor din unitatea şcolarã.
(2) În CDI spaţiul este conceput modular - spaţiul de primire, spaţiul profesorului documentarist, spaţiul informatic, spaţiul audiovizualului, spaţiul de documentare pedagogicã/spaţiul pentru profesori, spaţiul de orientare şcolarã şi profesionalã, spaţiul lucrãrilor documentare (lucrãri cu caracter ştiinţific), spaţiul lucrãrilor de ficţiune (beletristicã), spaţiul lecturii de destindere ("colţul de lecturã"), spaţiul de lucru în echipã, spaţiul de lucru individual, spaţiul de afişaj şi expoziţii. Acesta va fi organizat flexibil, astfel încât sã se asigure condiţiile necesare derulãrii tuturor activitãţilor şi îndeplinirii funcţiilor CDI.
(3) În funcţie de specificul şcolii, de numãrul elevilor şi de spaţiul disponibil, alte spaţii pot fi amenajate în interiorul sau în exteriorul CDI (de exemplu, spaţiu de depozitare, stocare, arhivare).
ART. 28
Mobilierul CDI trebuie sã fie modular, solid, modern şi practic astfel încât sã permitã accesul liber la fondul documentar, reorganizarea spaţiului în funcţie de necesitãţi şi de activitãţile proiectate şi sã respecte normele de securitate.
ART. 29
CDI foloseşte sistemul accesului liber la fondul documentar, cu asigurarea condiţiilor de spaţiu, mobilier şi securitate adecvate. Se recomandã ca înãlţimea etajerelor sã fie adaptatã publicului majoritar (1,60 m-1,80 m în CDI din învãţãmântul secundar inferior şi secundar superior, 1,50 m pentru CDI din unitãţile de învãţãmânt primar şi 1,30 pentru CDI din unitãţile de învãţãmânt preprimar).
ART. 30
Procurarea echipamentelor şi aparaturii în CDI se va face astfel încât sã permitã o exploatare eficientã şi durabilã a resurselor necesare pentru desfãşurarea activitãţilor specifice.
ART. 31
(1) În spaţiul CDI va fi pus la dispoziţia utilizatorilor fondul activ de publicaţii, restul fondului fiind organizat în spaţiul de depozitare al CDI.
(2) Completarea fondului documentar pluridisciplinar şi multimedia se realizeazã periodic, în funcţie de urmãtoarele criterii:
a) profilul, nivelul de învãţãmânt şi specificul unitãţii de învãţãmânt în care funcţioneazã CDI;
b) cerinţele de informare şi documentare ale utilizatorilor;
c) recomandãrile programelor şcolare ale disciplinelor studiate în şcoalã; se va urmãri constituirea unui fond documentar echilibrat pentru toate clasele, diviziunile şi subdiviziunile CZU (clasificarea zecimalã universalã);
d) componenţa fondului existent în CDI sub aspectul suporturilor, titlurilor şi al numãrului de exemplare din fiecare titlu;
e) activitãţile propuse în proiectul anual al CDI.
ART. 32
În CDI clasificarea, indexarea şi ordonarea documentelor se fac potrivit clasificãrii zecimale universale. Se vor utiliza în clasificare clasele principale (de la 0 la 9), extinzând clasificarea, în funcţie de amploarea colecţiilor şi profilul unitãţii de învãţãmânt.
ART. 33
Toate operaţiunile cu privire la gestionarea fondului documentar vor fi efectuate conform reglementãrilor biblioteconomice în vigoare.
ART. 34
(1) Toate categoriile de documente din fondul documentar al CDI se prelucreazã în sistem informatizat, dacã sunt îndeplinite condiţiile necesare. În caz contrar, se vor prelucra în sistem tradiţional, pânã la remedierea situaţiei.
(2) Pentru facilitarea accesului la resursele CDI pot fi întocmite catalogul tematic, catalogul documentelor audiovizuale, catalogul lucrãrilor de referinţã, liste (fişiere) de noutãţi etc.
ART. 35
Exploatarea colecţiilor se realizeazã prin consultarea în CDI şi prin împrumutul la domiciliu.
ART. 36
(1) Utilizarea spaţiului, a fondului documentar şi a serviciilor CDI se realizeazã în mod programat, respectiv în regim de acces liber (neprogramat).
(2) Utilizarea programatã presupune:
a) activitãţi de prezentare a CDI şi a organizãrii sale specifice realizate de cãtre profesorul documentarist la începutul anului şcolar, pentru toate clasele nou-intrate în unitatea şcolarã, şi în timpul anului şcolar, ori de câte ori este nevoie, la solicitarea unui cadru didactic;
b) activitãţi de iniţiere în cercetarea documentarã, proiecte în colaborare cu cadrele didactice - disciplinare, pluri-/transdisciplinare -, activitãţi pedagogice, activitãţi în colaborare privind orientarea şcolarã şi vocaţionalã, recuperarea elevilor cu dificultãţi la învãţare, animaţii lecturã, animaţii legate de mass-media, de presã, animaţii audiovideo, activitãţi cu caracter cultural şi civic organizate de profesorul documentarist şi derulate în parteneriat cu echipa pedagogicã.
(3) Accesul liber presupune punerea CDI la dispoziţia utilizatorilor pentru informare şi documentare individualã în interes şcolar, profesional sau personal, în prezenţa profesorului documentarist, care are rol de îndrumãtor şi vegheazã la buna desfãşurare a activitãţilor şi la respectarea regulamentului de ordine interioarã.
ART. 37
CDI funcţioneazã pe baza unui orar propus de responsabilul CDI, aprobat de consiliul de administraţie al unitãţii de învãţãmânt şi adus la cunoştinţa tuturor utilizatorilor.
ART. 38
(1) CDI asigurã accesul utilizatorilor atât în timpul programului şcolar al elevilor, cât şi în afara acestuia.
(2) Accesul cadrelor didactice împreunã cu clasa de elevi se face pe baza unei programãri anterioare.
(3) CDI este deschis utilizatorilor în afara activitãţilor programate minimum 10 ore pe sãptãmânã.
ART. 39
Amenajarea/reamenajarea CDI va fi efectuatã în baza unui proiect de amenajare realizat de cãtre o echipã de proiect constituitã la nivelul unitãţii de învãţãmânt, coordonatã de directorul unitãţii de învãţãmânt.

SECŢIUNEA a 4-a
Activitatea în centrul de documentare şi informare

ART. 40
Tipurile de activitãţi care pot fi desfãşurate în CDI sunt:
1. pedagogice:
● prezentarea CDI şi a organizãrii sale specifice;
● iniţierea elevilor în cercetarea documentarã;
● proiecte disciplinare şi inter-/transdisciplinare, în colaborare cu echipa pedagogicã;
● activitãţi de recuperare a elevilor cu dificultãţi de învãţare sau eşec şcolar, împreunã cu echipa pedagogicã a şcolii;
● orientare şi consiliere educaţionalã şi vocaţionalã, în colaborare cu echipa pedagogicã;
● activitãţi care presupun integrarea noilor tehnologii ale informãrii şi comunicãrii (TIC) în practicile pedagogice, împreunã cu echipa pedagogicã;
● parteneriate educative;
● activitãţi extraşcolare;
2. culturale:
● animaţii lecturã;
● animaţii audiovideo;
● animaţii legate de mass-media;
● realizarea de expoziţii;
● organizarea de vizite şi întâlniri tematice;
● activitãţi prilejuite de diverse evenimente;
● ateliere de creaţie;
● activitãţi de valorizare a patrimoniului şi potenţialului cultural;
● parteneriate şi schimburi culturale;
3. comunicare:
● colectarea, prelucrarea şi difuzarea de informaţii din interiorul şi din exteriorul unitãţii de învãţãmânt, necesare utilizatorilor;
● participarea la promovarea imaginii unitãţii de învãţãmânt în comunitatea educaţionalã şi cea locala;
● participarea la promovarea activitãţii CDI;
● corespondenţã cu caracter profesional;
4. gestionare:
● gestionarea spaţiului;
● gestionarea funcţionãrii CDI (orar de funcţionare, planificarea activitãţilor);
● gestionarea bunurilor materiale (mobilier, materiale şi echipamente);
● gestionarea financiarã a funcţionãrii CDI în funcţie de nevoile utilizatorilor şi a activitãţilor planificate;
● gestionarea fondului documentar pluridisciplinar şi multimedia;
● gestionarea formãrii profesionale.
ART. 41
Activitatea CDI se desfãşoarã pe baza unui plan managerial structurat pe cele 4 domenii de competenţã (anual/semestrial), respectiv a proiectelor de activitate. Acesta va cuprinde întreaga activitate a profesorului documentarist, în funcţie de cele 4 tipuri de activitãţi: pedagogice, culturale, de comunicare şi de gestionare a CDI.
ART. 42
Activitãţile din planul managerial al CDI vor viza îndeplinirea obiectivelor şi prioritãţilor definite în proiectul şcolii, în funcţie de publicul cãruia i se adreseazã (nivel de pregãtire, vârstã, receptivitate, interes), de resursele materiale de care dispune CDI, de resursele umane care pot fi implicate în activitãţile CDI, de parteneriatele care pot fi dezvoltate, de oportunitãţile existente, de specificul şcolii şi al comunitãţii în care este situatã unitatea de învãţãmânt.
ART. 43
Planul managerial al CDI va cuprinde activitãţi propuse de profesorul documentarist, de alte cadre didactice, de conducerea unitãţii de învãţãmânt sau de alţi parteneri, cu condiţia respectãrii criteriilor generale ale definirii activitãţilor CDI.
ART. 44
Planul managerial al CDI poate fi completat şi adaptat pe parcursul anului şcolar în funcţie de cererea utilizatorilor sau a partenerilor implicaţi în desfãşurarea activitãţilor, de realitatea şcolii, de condiţiile umane şi materiale disponibile, de noi oportunitãţi.
ART. 45
Profesorul documentarist stabileşte relaţii de colaborare cu parteneri din interiorul sau exteriorul unitãţii de învãţãmânt. El planificã, organizeazã şi desfãşoarã, în colaborare cu aceştia, activitãţi care rãspund obiectivelor şi prioritãţilor stabilite în planul managerial al CDI.
ART. 46
Colaborarea profesorului documentarist cu cadrele didactice şi alţi potenţiali parteneri are un rol important în organizarea şi desfãşurarea sistematicã de activitãţi, care vizeazã dezvoltarea competenţelor specifice şi autonomiei elevilor în învãţare, dezvoltarea curiozitãţii intelectuale şi culturale, o mai bunã integrare şcolarã şi socialã a elevilor, dezvoltarea unei atitudini civice prin: abordarea transdisciplinarã a conţinuturilor învãţãrii, integrarea TIC în practicile pedagogice curente, inovaţia pedagogicã, respectarea ritmului de învãţare al elevilor, prin activitãţi privind orientarea şcolarã profesionalã şi vocaţionalã, prin proiecte educative/culturale europene şi internaţionale, prin proiecte pentru educaţia pentru democraţie, educaţia pentru imagine, educaţia pentru sãnãtate, activitãţi de promovare a pluralitãţii culturale, de promovare a imaginii şi activitãţii şcolii şi a CDI, precum şi prin activitãţi care sã implice comunitatea localã în viaţa şcolii.
ART. 47
Colaborarea profesor documentarist - echipã pedagogicã vizeazã, de asemenea, exploatarea documentelor multisuport în activitãţile şcolare. În funcţie de documentele, materialele şi echipamentele de care dispune CDI, profesorul documentarist poate propune cadrelor didactice posibile exploatãri ale acestora în activitãţile desfãşurate în CDI.
ART. 48
În calitate de responsabil al CDI, profesorul documentarist asigurã, în colaborare cu echipa pedagogicã, iniţierea elevilor în domeniul cercetãrii documentare şi al utilizãrii TIC. Activitãţile organizate în acest sens vizeazã dobândirea de cãtre elevi a autonomiei în învãţare şi dezvoltarea spiritului critic, prin dezvoltarea progresivã a capacitãţii de a se orienta în CDI, de a-i cunoaşte diferitele tipuri de resurse şi documente, de a utiliza instrumentele tradiţionale şi informatizate de cãutare a informaţiei, de a selecţiona, înţelege, rezuma, organiza şi comunica, într-o formã datã, informaţiile gãsite.
ART. 49
Activitãţile de iniţiere a elevilor în domeniul cercetãrii documentare se organizeazã în cadrul unor cursuri distincte desfãşurate de cãtre profesorul documentarist (cursuri opţionale) sau în cadrul unor proiecte (inter/trans) disciplinare desfãşurate în parteneriat de cãtre profesorul documentarist şi membrii echipei pedagogice.
ART. 50
(1) În funcţie de tipul unitãţii de învãţãmânt şi de contextul particular în care funcţioneazã CDI, vor fi iniţiate şi dezvoltate de cãtre profesorul documentarist, în colaborare cu echipa pedagogicã şi cu parteneri din exteriorul unitãţii de învãţãmânt, o serie de proiecte care sã vizeze dezvoltarea gustului pentru lecturã prin crearea unor situaţii care sã îi motiveze pentru lectura de orice tip, precum şi formarea unor cititori activi, capabili de discernãmânt şi spirit analitic.
(2) În cadrul animaţiilor lecturã se recomandã a fi realizate şi activitãţi de lecturã a imaginii sau activitãţi care au ca finalitate realizarea unor documente video/audio. Acestea pot fi organizate în colaborare cu specialişti în domeniul audiovizualului, inclusiv tehnicienii audiovideo din casa corpului didactic.
ART. 51
CDI reprezintã un element important în prevenirea şi combaterea eşecului şcolar. Pentru elevii în dificultate şcolarã pot fi organizate la CDI, de cãtre cadrele didactice în colaborare cu profesorul documentarist, acţiuni destinate sprijinirii acestora pentru ameliorarea şi rezolvarea problemelor identificate de cãtre profesorul de disciplinã.
ART. 52
CDI faciliteazã accesul la informaţia privind orientarea şcolarã şi profesionalã. Profesorul documentarist iniţiazã sau participã la diverse acţiuni menite sã contribuie la dezvoltarea armonioasã a personalitãţii elevilor, sã ofere informaţii despre reţeaua şcolarã şi profesionalã, sã contribuie la o mai bunã cunoaştere a dinamicii pieţei muncii, sã formeze elevii în vederea alegerii carierei.
ART. 53
Profesorul documentarist contribuie la promovarea imaginii unitãţii şcolare pe plan local, regional, naţional, internaţional şi la întãrirea legãturii şcoalãcomunitate, alãturi de membrii echipei pedagogice şi de conducerea unitãţii de învãţãmânt.

SECŢIUNEA a 5-a
Dispoziţii finale

ART. 54
În termen de 30 de zile de la data aprobãrii prezentului regulament, unitãţile de învãţãmânt preuniversitar în care funcţioneazã CDI au obligaţia de a elabora regulamentul intern al CDI.

----
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice