Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 20 martie 2024  privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 20 martie 2024 privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 260 din 27 martie 2024
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 7 din 20 martie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 27 martie 2024.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    SECŢIUNEA 1
    Scop şi domeniu de aplicare
    ART. 1
    (1) Prevederile prezentului regulament au drept scop stabilirea regulilor şi algoritmilor de calcul utilizaţi la repartizarea consumurilor de energie termică şi a costurilor aferente între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul în care sunt montate:
    a) sisteme de repartizare a costurilor pentru încălzire; şi/sau
    b) sisteme de repartizare a costurilor pentru apă caldă de consum.

    (2) Regulamentul se aplică la repartizarea consumurilor de energie termică şi a costurilor aferente între consumatorii din imobilele de tip condominiu, care sunt alimentate cu energie termică de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică sau de la o sursă locală de producere a energiei termice montată la nivelul condominiului, în cazul în care sunt montate sisteme de repartizare a costurilor pentru încălzire şi/sau sisteme de repartizare a costurilor pentru apă caldă de consum, iar distribuţia energiei termice se realizează vertical.
    (3) Regulamentul nu se aplică la repartizarea consumurilor de energie termică şi a costurilor aferente între consumatorii din imobilele de tip condominiu în care sunt montate contoare individuale destinate măsurării directe a consumului de energie termică, la nivelul fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, iar distribuţia energiei termice se realizează orizontal.
    (4) Până la emiterea de noi reglementări cu privire la repartizarea consumurilor de energie termică şi a costurilor aferente între consumatorii din imobilele de tip condominiu în care sunt montate contoare individuale destinate măsurării directe a consumului de energie termică, la nivelul fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, iar distribuţia energiei termice se realizează orizontal, sunt aplicabile prevederile de la capitolul II secţiunea a 2-a şi secţiunea a 4-a din Norma tehnică privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 343/2010.

    ART. 2
     Prevederile prezentului regulament se aplică de către:
    a) persoanele juridice autorizate de către autoritatea de reglementare competentă să desfăşoare activităţi de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi/sau a sistemelor de repartizare a costurilor pentru apă caldă de consum;
    b) asociaţiile de proprietari/asociaţiile de chiriaşi/proprietarii condominiilor, după caz, din imobilele de tip condominiu în care sunt montate sisteme de repartizare a costurilor pentru încălzire şi/sau sisteme de repartizare a costurilor pentru apă caldă de consum;
    c) autorităţile administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale, prin compartimentul energetic, potrivit competenţelor stabilite prin art. 9 lit. h) şi i) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, republicată.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Principii
    ART. 3
    Prezentul regulament de repartizare urmăreşte respectarea următoarelor principii:
    a) asigurarea unei repartizări echitabile a consumurilor de energie termică înregistrate de contorul de la branşament între consumatorii din condominiu;
    b) proprietarii/utilizatorii apartamentelor şi/sau spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă care beneficiază direct ori indirect, individual sau colectiv, de energia termică consumată în condominiu trebuie să participe cu o cotă-parte la achitarea acesteia;
    c) protecţia consumatorilor din condominiu;
    d) utilizarea eficientă a resurselor energetice;
    e) transparenţa modului de repartizare a consumurilor de energie termică între apartamentele şi/sau spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă dintr-un condominiu.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Definiţii şi abrevieri
    ART. 4
    (1) În sensul prezentului regulament, abrevierile utilizate se definesc după cum urmează:
    a) a.c.c. - apă caldă de consum;
    b) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    c) BRML - Biroul Român de Metrologie Legală;
    d) SACET - sistem de alimentare centralizată cu energie termică.

    (2) Termenii folosiţi în regulament au semnificaţiile din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, republicată, din Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare, şi din legislaţia aplicabilă în domeniul energiei termice.
    (3) În înţelesul prezentului regulament, termenii specifici utilizaţi au următoarele semnificaţii:
    1. apartament - partea dintr-un condominiu destinată locuirii, în regim de proprietate individuală, care, împreună cu cota-parte din proprietatea comună, constituie o unitate de proprietate imobiliară;
    2. autoritatea de reglementare competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    3. branşament termic - legătura fizică dintre o reţea termică şi instalaţiile proprii ale unui utilizator de energie termică;
    4. citire de la distanţă - citire realizată prin intermediul transferului de date către un receptor;
    5. citire optică - citire realizată, prin vizualizarea afişajului repartitorului, doar din interiorul apartamentului/spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă în care acesta este montat;
    6. coloană de distribuţie - conductă aparţinând reţelei interioare de distribuţie a energiei termice dintr-un condominiu, care alimentează corpurile de încălzire, fiind amplasată pe proprietatea individuală sau comună;
    7. condominiu - imobil, bloc de locuinţe, clădire - proprietate imobiliară din care unele părţi sunt proprietăţi individuale, reprezentate de apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, iar restul sunt părţi aflate în proprietate comună. Prin asimilare, poate fi definit condominiu şi un tronson, cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit, în condiţiile în care se poate delimita proprietatea comună; alimentarea cu energie termică a unui condominiu se poate face prin unul sau mai multe branşamente termice, pentru fiecare branşament termic fiind stabilită o unitate de calcul conform definiţiei de la pct. 37;
    8. contor de branşament - grup de măsurare a energiei termice, supus controlului metrologic, montat la branşamentul termic şi utilizat pentru decontarea/facturarea cantităţilor de energie termică livrate la branşament;
    9. consum comun de încălzire - consumul de energie termică aferent:
    a) corpurilor de încălzire din spaţiile comune ale condominiului, precum: casa scării, spaţii administrative, spălătorii, uscătorii, holuri etc.;
    b) conductelor de distribuţie a încălzirii din subsolul condominiului şi coloanelor de distribuţie a încălzirii care traversează proprietatea comună şi individuală;

    10. consum individual de încălzire - consumul de energie termică aferent corpurilor de încălzire din apartamentele şi spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă;
    11. factor de amplasare - mărime adimensională utilizată la repartizarea consumurilor/costurilor pe baza înregistrării repartitoarelor de costuri pentru încălzire, determinată în funcţie de:
    a) amplasarea încăperilor faţă de punctele cardinale;
    b) amplasarea încăperilor pe orizontala şi verticala condominiului;
    Valorile acestuia sunt prevăzute în anexa nr. 1.

    12. factor de evaluare global - mărime adimensională utilizată la transformarea valorilor afişate de repartitoarele de costuri pentru încălzire într-o formă adecvată calculului consumului de energie termică, determinată ca produs între următorii factori:
    a) K_Q - factorul de evaluare pentru puterea termică a corpului de încălzire; reprezintă o valoare adimensională a puterii termice de referinţă a corpului de încălzire, exprimată în watt sau kilowatt;
    b) K_T - factorul de evaluare pentru încăperi cu temperaturi interioare de proiectare scăzute; acest factor ia în considerare variaţia puterii termice şi variaţia temperaturii traductoarelor, atunci când sunt utilizate repartitoarele de costuri pentru încălzire cu un singur traductor, la temperaturi interioare de proiectare mai mici decât temperatura de bază a aerului din condiţiile de referinţă;
    c) K_C - factorul de evaluare pentru cuplarea termică a traductoarelor; acest factor ia în considerare cuplarea termică diferită a traductoarelor de temperatură pentru diferite tipuri de suprafeţe de încălzire.

    13. factor de conversie - mărime adimensională folosită la conversia valorii afişate de un repartitor de costuri pentru încălzire în valori adecvate pentru repartizarea consumurilor de energie termică şi a costurilor aferente, determinată, pentru fiecare combinaţie corp de încălzire - repartitor de costuri - încăpere, ca produs între factorul de evaluare global şi factorul de amplasare;
    14. furnizor de energie termică - operatorul care asigură, în baza unui contract, livrarea/vânzarea energiei termice către utilizatorii de energie termică/consumatori şi încasarea contravalorii acesteia;
    15. furnizor de servicii energetice - persoană fizică sau juridică care furnizează servicii energetice sau alte măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice în instalaţia sau la sediul consumatorului final;
    16. grad de deconectare - se determină de către prestator ca raport între numărul de apartamente şi spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă deconectate de la SACET sau de la sursa locală de producere a energiei termice, montată la nivelul condominiului, şi numărul total de apartamente şi spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă aferente unei unităţi de calcul; se exprimă în procente (%);
    17. instalaţii de utilizare a energiei termice pentru încălzire - totalitatea instalaţiilor şi receptoarelor prin care se consumă/se utilizează energia termică pentru încălzire;
    18. instalaţii de utilizare a a.c.c. - totalitatea instalaţiilor prin care se consumă/se utilizează a.c.c.;
    19. părţi comune - bunuri accesorii în raport cu proprietăţile individuale, care nu pot fi folosite decât în comun şi sunt obiectul unui drept de coproprietate forţată;
    20. prestator - persoană juridică titulară de autorizaţie acordată de către ANRE pentru:
    a) exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire;
    b) exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru a.c.c.;
    care răspunde de repartizarea consumurilor de energie termică pentru încălzire şi/sau a.c.c. într-un condominiu;

    21. proprietate individuală - apartament/locuinţă sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, parte dintr-un condominiu, destinat(ă) locuirii sau altor activităţi, deţinut(ă) în proprietate exclusivă;
    22. proprietar de condominiu - persoană fizică sau juridică ce deţine în proprietate un imobil de tip condominiu cu apartamente şi/sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă destinate în principal închirierii, în care nu există constituită o asociaţie de chiriaşi;
    23. proprietar/utilizator al apartamentului/spaţiului - persoană fizică sau juridică, titular al drepturilor de proprietate şi/sau folosinţă asupra apartamentului sau spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, denumit în continuare proprietar/utilizator;
    24. repartitor de costuri (repartitor) - aparat cu indicaţii adimensionale sau dimensionale, destinat utilizării în cadrul sistemelor de repartizare a costurilor, în scopul determinării:
    a) energiei termice consumate de corpul de încălzire pe care acesta este montat;
    b) energiei termice conţinute în a.c.c. şi volumului de a.c.c. care trece prin aparat;

    25. repartitor de costuri pentru încălzire - aparat montat pe un corp de încălzire pentru înregistrarea proporţională a puterii termice în unităţi de consum;
    26. repartitor de costuri pentru a.c.c. - contor de apă caldă utilizat ca repartitor de costuri;
    27. repartitor de costuri de tip optic - repartitor care este citit, prin vizualizarea afişajului, doar din interiorul apartamentului/spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă în care acesta este montat;
    28. repartitor de costuri de tip radio - repartitor care este citit de la distanţă, din exteriorul apartamentului/spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă în care acesta este montat, prin transfer de date către un receptor;
    29. repartizarea consumurilor/costurilor (repartizare) - totalitatea acţiunilor şi activităţilor desfăşurate de către prestator, în baza contractului încheiat de către acesta cu reprezentantul condominiului, în scopul repartizării pe fiecare proprietate individuală a consumurilor de încălzire şi/sau a.c.c. dintr-un imobil de tip condominiu; această activitate presupune realizarea cel puţin a următoarelor acţiuni, conform prevederilor prezentului regulament: colectarea şi prelucrarea datelor, inclusiv citirea repartitoarelor conform regulamentului, verificarea repartitoarelor de costuri, repartizarea consumurilor de energie termică pentru încălzire şi/sau a.c.c., transformarea consumurilor repartizate în costuri, emiterea şi punerea la dispoziţia asociaţiilor de proprietari/asociaţiilor de chiriaşi/proprietarilor de condominii a centralizatoarelor şi notelor individuale de repartizare;
    30. reprezentant al condominiului - poate fi, după caz, asociaţia de proprietari sau asociaţia de chiriaşi constituită în cadrul respectivului condominiu sau proprietarul respectivului condominiu;
    31. sezon rece - perioada de timp în care se furnizează energie termică pentru încălzire;
    32. sistem de repartizare a costurilor - ansamblu format din mai multe repartitoare de costuri, de acelaşi fel, armăturile şi instalaţiile aferente, montate în imobile de tip condominiu, care funcţionează şi este exploatat de un prestator pe baza unui program de calcul specializat; acesta poate fi un sistem de repartizare a costurilor pentru încălzire şi/sau un sistem de repartizare a costurilor pentru a.c.c.;
    33. spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă - spaţiu sau apartament dintr-un condominiu utilizat de către o persoană juridică;
    34. suprafaţă echivalentă termic (SET) a unui corp de încălzire - mărime convenţională care caracterizează puterea termică a unui corp de încălzire; metrul pătrat de suprafaţă echivalentă termic este acea suprafaţă a corpului de încălzire care cedează 453 W, în următoarele condiţii de proiectare: temperatura de intrare şi ieşire a agentului termic din corpul de încălzire de 90°C/70°C şi temperatura interioară a spaţiului de 20°C;
    35. suprafaţa utilă a apartamentului - suma tuturor suprafeţelor utile ale încăperilor, aşa cum este înscrisă în cartea funciară sau în actul de proprietate; cuprinde: camera de zi, dormitoare, băi, WC, duş, bucătărie, spaţii de depozitare şi de circulaţie din interiorul locuinţei. Nu cuprinde: suprafaţa logiilor şi a balcoanelor, dacă în acestea nu s-au montat corpuri de încălzire;
    36. sursă locală - o sursă de producere a energiei termice montată la nivelul unui condominiu;
    37. unitate de calcul - ansamblul format dintr-un contor de energie termică şi repartitoarele de costuri aferente, montate în instalaţia de utilizare a energiei termice pentru încălzire şi/sau a a.c.c. dintr-un condominiu, alimentat exclusiv prin branşamentul pe care este montat acel contor; pentru fiecare branşament termic se stabileşte câte o unitate de calcul;
    38. unitate de consum - mărime adimensională utilizată la stabilirea consumului de energie termică, determinată, după caz:
    a) ca diferenţă a indecşilor înregistraţi de un repartitor de costuri, corectată, după caz, prin aplicarea unor coeficienţi de corecţie;
    b) pe bază de bareme, în cazul repartitoarelor de costuri pentru a.c.c.;
    c) prin calcule, altele decât cele din situaţiile prevăzute la lit. a) şi b);

    39. utilizator de energie termică - unul sau mai mulţi consumatori de energie termică conectaţi la SACET sau la o sursă locală; în cazul condominiilor, prin utilizator de energie termică se înţelege totalitatea consumatorilor din condominiul respectiv;
    40. verificarea repartitoarelor de costuri - activitate aferentă serviciului de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor, ce se realizează de către prestatorul cu care reprezentantul condominiului are încheiat contract pentru exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor, conform prevederilor prezentului regulament, fără demontarea repartitoarelor de costuri din instalaţie;
    41. zonă de temperatură - zonă de încadrare a judeţelor în funcţie de temperaturile medii multianuale înregistrate, care se stabileşte conform anexei nr. 2 la Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările ulterioare.


    SECŢIUNEA a 4-a
    Documente de referinţă
    ART. 5
    Aplicarea dispoziţiilor prezentului regulament se coroborează cu prevederile următoarelor acte normative şi standarde:
    a) Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, republicată;
    b) Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare;
    e) Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor pentru montarea, punerea în funcţiune, repararea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE;
    f) SR EN 834:2014 Repartitoare de costuri ale căldurii pentru determinarea consumului radiatoarelor utilizate la încălzirea încăperilor. Aparate alimentate cu energie electrică.


    SECŢIUNEA a 5-a
    Dispoziţii generale
    ART. 6
    (1) Repartizarea consumurilor de energie termică şi a costurilor aferente între consumatorii din imobilele de tip condominiu, atât pentru încălzire, cât şi pentru a.c.c., pe baza indicaţiilor repartitoarelor de costuri, se realizează numai de către prestatori.
    (2) Citirea repartitoarelor de costuri şi repartizarea consumurilor de energie termică şi a costurilor aferente se realizează lunar, atât pentru încălzire, cât şi pentru a.c.c.
    (3) Activităţile prevăzute la alin. (2) fac obiectul unui singur contract de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire, respectiv pentru a.c.c., încheiat între reprezentantul condominiului şi un prestator, pentru fiecare unitate de calcul.
    (4) La semnarea contractului de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor, reprezentantul condominiului comunică, în scris, prestatorului, pentru fiecare unitate de calcul, informaţii cu privire la:
    a) situaţia tuturor apartamentelor/spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din unitatea de calcul, numele şi prenumele proprietarilor de apartamente şi denumirea spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă;
    b) situaţia nominală a apartamentelor/spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă deconectate de la SACET sau de la sursa locală;
    c) suprafeţele utile pentru fiecare apartament/spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă;
    d) numărul de persoane pentru fiecare apartament/spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă; aceste informaţii sunt utilizate numai în cazul exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru a.c.c.
    Toate informaţiile comunicate sunt actualizate şi retransmise prestatorului de către reprezentantul condominiului, ori de câte ori apar modificări.

    (5) Asociaţiile de proprietari/Asociaţiile de chiriaşi, membrii acestora, proprietarii de condominii sau oricare alte persoane fizice sau juridice neautorizate nu au dreptul de a face repartizarea consumurilor/costurilor pe baza indicaţiilor repartitoarelor de costuri.
    (6) În imobilele de tip condominiu în care sunt montate sisteme de repartizare a costurilor, persoanele fizice sau juridice autorizate pentru administrarea condominiilor stabilesc cotele de întreţinere doar în baza datelor furnizate de către prestatorul cu care reprezentantul condominiului are încheiat contract.
    (7) Indicaţiile repartitoarelor de costuri pentru încălzire, respectiv pentru a.c.c. nou-montate vor fi luate în considerare începând cu luna de consum următoare celei în care au fost montate sau conform prevederilor stabilite în contractul de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor, încheiat între prestator şi reprezentantul condominiului.
    (8) Exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor montate în spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă dintr-o unitate de calcul se realizează de către acelaşi prestator care exploatează celelalte sisteme de repartizare a costurilor din respectiva unitate de calcul.
    (9) Contractul încheiat între reprezentantul unui condominiu şi un prestator se suspendă/încetează de drept în cazul în care acestuia din urmă i-a fost suspendată sau retrasă autorizaţia de către autoritatea de reglementare competentă. În această situaţie, reprezentantul de condominiu va încheia un contract pentru exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor cu un alt prestator, cu condiţia ca acesta să deţină autorizaţie de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru tipul repartitoarelor montate în unitatea de calcul.
    (10) Verificarea repartitoarelor de costuri se realizează de către prestator, în funcţie de tipul repartitoarelor, după cum urmează:
    a) în cazul repartitoarelor de costuri pentru încălzire de tip optic, verificarea se realizează o dată pe parcursul sezonului rece, respectiv cu ocazia efectuării uneia dintre citirile lunare, şi constă în verificarea: dispozitivului de afişare, sursei de alimentare cu energie electrică, unităţii centrale de calcul, traductoarelor de temperatură, integrităţii repartitorului, integrităţii sigiliilor, poziţiei de montaj, stabilităţii fixării repartitorului, situaţia erorilor/alertelor afişate, inclusiv identificarea unor posibile intervenţii neautorizate; în raportul de verificare, întocmit cu această ocazie, se consemnează şi alte aspecte constatate cu ocazia verificării care au efect asupra repartizării consumurilor de încălzire;
    b) în cazul repartitoarelor de costuri pentru încălzire de tip radio, verificarea se realizează în fiecare lună de consum din sezonul rece, respectiv cu ocazia efectuării citirilor lunare, şi constă în verificarea sistemelor de transmitere a datelor, respectiv se verifică dacă dispozitivul de colectare a datelor recepţionează cel puţin următorii parametri: valoarea afişată, identificarea repartitorului, starea sursei de alimentare cu energie electrică a repartitorului, situaţia erorilor/alertelor, inclusiv indicarea unor posibile intervenţii neautorizate;
    c) în cazul repartitoarelor de costuri pentru a.c.c. de tip optic, verificarea se realizează o dată pe an, respectiv cu ocazia efectuării uneia dintre citirile lunare, şi constă în verificarea: cadranului, integrităţii repartitorului, integrităţii sigiliilor, poziţiei de montaj, existenţei pierderilor de a.c.c. la obiectele sanitare, inclusiv identificarea unor posibile intervenţii neautorizate; în raportul de verificare, întocmit cu această ocazie, se consemnează şi alte aspecte constatate cu ocazia verificării care au efect asupra repartizării consumurilor de a.c.c.;
    d) în cazul repartitoarelor de costuri pentru a.c.c. de tip radio, verificarea se realizează lunar, respectiv cu ocazia efectuării citirilor lunare, şi constă în verificarea sistemelor de transmitere a datelor, respectiv se verifică dacă dispozitivul de colectare a datelor recepţionează cel puţin următorii parametri: valoarea afişată, identificarea repartitorului, starea sursei de alimentare cu energie electrică, situaţia erorilor/alertelor, inclusiv indicarea unor posibile intervenţii neautorizate.

    (11) Cu ocazia verificării repartitoarelor de costuri, prestatorul întocmeşte un raport de verificare, pentru fiecare apartament/spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, care conţine, după caz, în funcţie de tipul repartitoarelor de costuri, informaţiile prevăzute la alin. (10) lit. a), b), c) sau d).
    (12) Prestatorul are obligaţia să pună la dispoziţia reprezentantului de condominiu un centralizator ce conţine sinteza aspectelor constatate cu ocazia verificării repartitoarelor de costuri.
    (13) În cazul în care apar reclamaţii/suspiciuni cu privire la repartizarea consumurilor/costurilor, reprezentantul condominiului poate solicita prestatorului realizarea unei verificări suplimentare a repartitoarelor de costuri, conform prevederilor contractuale.
    (14) În cazul unei verificări suplimentare a repartitoarelor de costuri de tip radio, prestatorul realizează, pe lângă verificările specifice acestui tip de repartitor, prevăzute, după caz, la alin. (10) lit. b) sau d), şi verificările specifice repartitoarelor de costuri de tip optic, prevăzute, după caz, la alin. (10) lit. a) sau c).
    (15) În cazul unei verificări suplimentare a repartitoarelor de costuri pentru încălzire, prestatorul realizează şi verificarea/inventarierea corpurilor de încălzire din toate apartamentele/spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă conectate la SACET sau la sursa locală.
    (16) Atât în cazul verificării repartitoarelor de costuri de tip optic, cât şi în cazul unei verificări suplimentare a repartitoarelor de costuri, prestatorul are obligaţia să notifice reprezentantului condominiului, cu cel puţin 30 de zile înainte, perioada în care va realiza verificarea respectivă.
    (17) Reprezentantul condominiului facilitează accesul prestatorului în toate apartamentele/spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă conectate la SACET sau la sursa locală pentru realizarea verificărilor prevăzute la alin. (10) şi (13).

    CAP. II
    Repartizarea consumurilor de energie termică pentru încălzire
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale privind repartizarea consumurilor de energie termică pentru încălzire
    ART. 7
    (1) Cantitatea totală de energie termică pentru încălzire repartizată fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă dintr-o unitate de calcul se calculează ca sumă între consumul individual de încălzire şi cota-parte din consumul comun de încălzire, cu relaţia:
    Q^i_TOTÎ = Qi_PCÎ + Q^i_INDÎ MWh,
    în care:
    Q^i_TOTÎ - cantitatea totală de energie termică pentru încălzire repartizată fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă dintr-o unitate de calcul; se exprimă în MWh;
    Q^i_PCÎ - cota-parte din cantitatea de energie termică aferentă consumului comun de încălzire ce revine fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă dintr-o unitate de calcul; se calculează conform art. 14 şi se exprimă în MWh;
    Q^i_INDÎ - cantitatea de energie termică aferentă consumului individual de încălzire al fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă conectat la SACET sau la sursa locală, dintr-o unitate de calcul; se calculează conform art. 16 alin. (2) şi se exprimă în MWh;
    i - numărul apartamentului sau spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din unitatea de calcul.


    (2) În cazul apartamentelor/spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă deconectate de la SACET sau de la sursa locală, Q^i_INDÎ = 0

    ART. 8
    (1) Valorile citite de către prestator, aferente fiecărui repartitor de costuri pentru încălzire de tip optic, se trec într-o fişă de citire, care cuprinde:
    a) adresa condominiului;
    b) numărul apartamentului sau denumirea spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă;
    c) numele proprietarului;
    d) seria repartitorului de costuri;
    e) locul de montaj al repartitorului/încăperea;
    f) valorile indecşilor citiţi, pentru fiecare lună de consum;
    g) data citirii;
    h) starea sigiliilor personalizate de unică folosinţă;
    i) starea de funcţionare a repartitorului de costuri;
    j) semnătura de confirmare a proprietarului sau a utilizatorului, după caz.

    (2) În situaţii excepţionale, când autorităţile competente instituie restricţii sanitare, care au drept consecinţă limitarea circulaţiei din motive de sănătate publică, citirea repartitoarelor de costuri pentru încălzire de tip optic se poate realiza şi de către proprietarul/utilizatorul apartamentului sau al spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, cu condiţia ca acesta să asigure accesul reprezentantului prestatorului în apartamentul/ spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, o dată la două luni, pentru citirea şi verificarea repartitoarelor de costuri pentru încălzire; informaţiile prevăzute la alin. (1) se transmit prestatorului utilizând mijloacele de comunicare notificate în prealabil de către acesta.
    (3) Dacă proprietarul/utilizatorul unui apartament sau al unui spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă nu poate asigura accesul prestatorului în vederea citirii repartitoarelor de costuri pentru încălzire de tip optic, în perioada de citire stabilită, sau nu comunică citirea acestora în situaţia excepţională prevăzută la alin. (2), unităţile de consum aferente repartitoarelor montate pe corpurile de încălzire din acea proprietate individuală se estimează astfel:
    a) corespunzător unei citiri anterioare aferente unei perioade de repartizare similare din punctul de vedere al consumului; prevederile se aplică în situaţia în care există un istoric de consum, iar repartitoarele au fost citite în acea perioadă;
    b) ca medie a unităţilor de consum necorectate înregistrate de toate repartitoarele de costuri pentru încălzire din unitatea de calcul, citite în luna respectivă, la care se aplică factorul de conversie pentru corpul de încălzire în cauză; prevederile se aplică în situaţia în care nu se pot aplica dispoziţiile lit. a).

    (4) Regularizarea unităţilor de consum estimate conform alin. (3) se realizează în prima lună, după citirea memoriei repartitoarelor de costuri pentru încălzire de tip optic; cheltuielile legate de regularizări se suportă conform clauzelor contractuale.
    (5) Fac excepţie de la dispoziţiile alin. (1)-(4) repartitoarele de costuri pentru încălzire de tip radio, care se citesc de la distanţă.
    (6) În situaţia în care indexul unui repartitor de costuri pentru încălzire de tip radio nu se poate recepţiona, unităţile de consum estimate pentru acest repartitor se determină astfel:
    a) corespunzător unei citiri anterioare aferente unei perioade de repartizare similare din punctul de vedere al consumului; prevederile se aplică în situaţia în care există un istoric de consum, iar indexul repartitorului a fost recepţionat în acea perioadă;
    b) ca medie a unităţilor de consum necorectate înregistrate de celelalte repartitoare din acelaşi apartament/spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, recepţionate în luna respectivă, la care se aplică factorul de conversie pentru corpul de încălzire în cauză; prevederile se aplică în situaţia în care nu există un istoric de consum, iar în apartamentul/spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă în cauză există mai multe repartitoare de costuri pentru încălzire şi acestea au fost recepţionate;
    c) ca medie a unităţilor de consum necorectate înregistrate de toate repartitoarele de costuri pentru încălzire din unitatea de calcul, recepţionate în luna respectivă, la care se aplică factorul de conversie pentru corpul de încălzire în cauză; prevederile se aplică în situaţia în care nu se pot aplica dispoziţiile lit. a) şi b).

    (7) Regularizarea unităţilor de consum estimate conform alin. (6) se realizează, după caz, în luna următoare sau după verificarea repartitorului în cauză.
    (8) Prestatorul are obligaţia să comunice lunar reprezentantului condominiului lista apartamentelor/spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă aflate în situaţia prevăzută la alin. (6), în vederea asigurării/facilitării accesului în acestea pentru: verificarea repartitoarelor, remedierea cauzelor care au condus la lipsa recepţiei şi/sau, după caz, înlocuirea acestora, conform certificatului de garanţie şi conformitate.
    (9) Repartitoarele de costuri pentru încălzire aflate în exploatare trebuie să aibă posibilitatea de memorare a datelor/înregistrărilor lunare pentru o perioadă de minimum 12 luni.

    ART. 9
    (1) Un apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, conectat la SACET sau la o sursă locală, este considerat ca fiind fără repartitoare de costuri pentru încălzire în următoarele cazuri:
    a) când nu sunt montate repartitoare de costuri pentru încălzire, întrucât:
    (i) proprietarul nu a montat încă repartitoare sau nu doreşte instalarea acestora;
    (ii) încălzirea nu se realizează prin intermediul unor corpuri de încălzire;
    (iii) încălzirea se realizează prin sisteme de încălzire pentru care standardul SR EN 834:2014 prevede că nu trebuie utilizate repartitoare de costuri pentru încălzire;
    (iv) prestatorul nu poate determina factorul de evaluare global pentru un anumit corp de încălzire

    b) când se constată:
    (i) violarea sigiliilor, chiar şi numai la unul dintre repartitoarele de costuri pentru încălzire;
    (ii) deteriorarea unui repartitor de costuri pentru încălzire, din vina proprietarului/utilizatorului apartamentului/ spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă;
    (iii) intervenţii neautorizate asupra unui repartitor de costuri pentru încălzire;
    (iv) modificarea, înlocuirea, deconectarea sau suplimentarea unuia sau a mai multor corpuri de încălzire fără respectarea dispoziţiilor legale;
    (v) modificarea poziţiei de montare a unui repartitor de costuri pentru încălzire;
    (vi) orice alte acţiuni care pot conduce la denaturarea corectitudinii datelor înregistrate de un repartitor de costuri pentru încălzire

    c) după împlinirea a 2 luni consecutive din acelaşi sezon rece în care proprietarul/utilizatorul apartamentului/spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă nu a permis prestatorului citirea repartitoarelor de tip optic; consumul repartizat conform art. 17 alin. (2) lit. a), după împlinirea celor 2 luni, se recalculează pe cheltuiala proprietarului/utilizatorului, după ce acesta permite accesul prestatorului pentru citirea şi verificarea repartitoarelor de costuri pentru încălzire; cheltuielile generate de verificare şi recalculare/regularizare se stabilesc conform tarifelor din contractul încheiat între prestator şi reprezentantul condominiului;
    d) când proprietarul/utilizatorul apartamentului/spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă refuză înlocuirea repartitorului de costuri, în cazul în care acesta s-a defectat sau există suspiciuni în privinţa corectitudinii indicaţiilor acestuia, aspecte ce rezultă dintr-un raport de verificare întocmit de prestator;
    e) în cazul în care reprezentantul condominiului decide înlocuirea repartitoarelor de costuri pentru încălzire din condominiu/unitatea de calcul, iar proprietarul apartamentului sau spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă nu asigură accesul prestatorului pentru înlocuirea acestora;
    f) când proprietarul/utilizatorul apartamentului sau spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă nu asigură accesul prestatorului în acesta pentru:
    (i) verificarea repartitoarelor de costuri pentru încălzire de tip optic, conform prevederilor art. 6 alin. (10) lit. a);
    (ii) verificarea repartitoarelor de costuri pentru încălzire de tip radio, cu citire de la distanţă, care nu pot fi recepţionate;
    (iii) verificarea suplimentară a repartitoarelor, conform prevederilor de la art. 6 alin. (13)

    g) când proprietarul renunţă la repartitoarele de costuri pentru încălzire.

    (2) Consumul de energie termică pentru încălzire repartizat în situaţiile descrise la alin. (1) lit. b) se recalculează, pentru perioada dintre ultima verificare şi cea curentă, conform formulei prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. a), în care coeficientul de corecţie k_NC are valoarea de 1,35 atât pentru apartamente, cât şi pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă; recalcularea nu are ca efect stingerea obligaţiilor care au luat naştere anterior momentului recalculării.
    (3) Prestatorul are obligaţia să comunice lunar, în scris, reprezentantului condominiului care sunt apartamentele/spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă aflate în situaţiile prevăzute la alin. (1).
    (4) Prevederile alin. (1) lit. c) nu se aplică în situaţia în care reprezentantul condominiului informează prestatorul, anual, în scris, la începutul sezonului rece sau oricând pe parcursul acestuia, cu privire la faptul că, pentru sezonul rece în curs, apartamentul nu este locuit/în spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă nu se desfăşoară activităţi pentru o anumită perioadă specificată, iar proprietarul a declarat, în scris, că:
    a) repartitoarele de costuri pentru încălzire de tip optic sunt funcţionale şi sigilate, iar robinetele termostatice montate pe corpurile de încălzire şi ferestrele sunt şi rămân închise pe întreaga perioadă specificată;
    b) se obligă să permită accesul prestatorului pentru verificarea repartitoarelor de costuri pentru încălzire de tip optic.

    (5) În situaţia în care verificarea prevăzută la alin. (4) lit. b) nu se realizează conform prevederilor art. 6 alin. (10) lit. a), cheltuielile legate de verificare şi recalculare/regularizare se suportă de către proprietar, conform prevederilor alin. (1) lit. c).

    ART. 10
    (1) Prestatorul are obligaţia de a face verificarea repartitoarelor de costuri pentru încălzire conform prevederilor art. 6 alin. (10)-(16), iar în cazul în care, în urma verificării, se constată existenţa unor disfuncţionalităţi, prestatorul va proceda la regularizarea sau recalcularea consumurilor repartizate, în funcţie de opţiunea reprezentantului de condominiu; cheltuielile legate de regularizare/recalculare se suportă, după caz, de către persoana care se face vinovată, respectiv de către prestator sau de către proprietarul apartamentului/spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă în care s-au constatat disfuncţionalităţi, prin intermediul reprezentantului condominiului.
    (2) Dacă în urma verificării repartitoarelor, efectuată conform prevederilor art. 6 alin. (10)-(16), sau la orice verificare efectuată de către prestator în perioada sezonului rece se constată deficienţe în funcţionarea unui repartitor, care nu sunt din cauza unei intervenţii neautorizate, unităţile de consum necorectate aferente acestui repartitor se determină, pentru perioada de la ultima verificare şi până la cea curentă, conform prevederilor art. 8 alin. (6), indiferent de tipul de repartitor.

    ART. 11
    (1) Înainte de înlocuirea unui corp de încălzire, pe care este instalat un repartitor de costuri pentru încălzire, proprietarul apartamentului/spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă este obligat să informeze despre acest lucru atât reprezentantul condominiului, cât şi prestatorul cu care reprezentantul condominiului are încheiat contract pentru exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire.
    (2) Înlocuirea corpului de încălzire se realizează de către proprietar doar cu respectarea dispoziţiilor legale, iar demontarea, remontarea sau înlocuirea, după caz, a repartitorului de costuri pentru încălzire se realizează doar de către un prestator autorizat de ANRE pentru montarea tipului respectiv de repartitor, cu care reprezentantul condominiului are încheiat un contract în acest sens.
    (3) Toate corpurile de încălzire din unitatea de calcul pentru care se face repartizarea energiei termice trebuie să aibă montate repartitoare de costuri de acelaşi tip şi de la acelaşi producător.
    (4) În situaţia în care pe anumite tronsoane de distribuţie a agentului termic pentru încălzire, cum ar fi băi, bucătării, WC de serviciu sau altele asemenea, există corpuri de încălzire doar la parter şi/sau ultimul etaj, montarea robinetelor termostatice se realizează de către prestator doar dacă acestea nu afectează circulaţia agentului termic pe respectivul tronson.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Stabilirea şi repartizarea consumurilor comune de energie termică pentru încălzire
    ART. 12
    Cantitatea totală de energie termică aferentă consumului comun de încălzire se determină, pentru fiecare unitate de calcul, cu relaţia:
    Q^tot_PCÎ = K_PCÎ/100 x Q_Îtot^ MWh,
    în care:
    Q^tot_PCÎ - cantitatea totală de energie termică aferentă consumului comun de încălzire din unitatea de calcul; se exprimă în MWh;
    K_PCÎ - cota procentuală din cantitatea totală de energie termică înregistrată de contorul de branşament, aferentă consumului comun de încălzire al unităţii de calcul; se stabileşte conform art. 13 şi se exprimă în procente (%);
    Q_Î^tot - cantitatea totală de energie termică pentru încălzire înregistrată de contorul de energie termică montat la branşamentul termic, aferent unităţii de calcul; se exprimă în MWh; în cazul condominiilor branşate la SACET, această cantitate se regăseşte în factura emisă de furnizorul de energie termică.    ART. 13
    (1) Cota procentuală aferentă consumului comun de încălzire, K_PCÎ, se determină, lunar, de către prestator conform tabelelor prevăzute în anexa nr. 2, în funcţie de zona de temperatură în care se află situat condominiul, luna de consum din sezonul rece şi gradul de deconectare aferente fiecărei unităţi de calcul.
    (2) În situaţia în care numărul total de unităţi de consum repartizate pentru toate corpurile de încălzire dintr-un apartament/spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă are valoarea zero, acest apartament/spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă este asimilat, în luna respectivă de consum, unui apartament/spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă deconectat de la SACET sau de la sursa locală, caz în care gradul de deconectare în luna de consum „n“ se recalculează de către prestator cu relaţia: (a se vedea imaginea asociată)
    în care:
    G^n_DR - gradul de deconectare recalculat în luna de consum „n“; se exprimă în procente (%);
    N_D^n - numărul apartamentelor/spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă deconectate de la SACET sau de la sursa locală, cu respectarea dispoziţiilor din legislaţia incidentă;
    N^n_DA - numărul apartamentelor/spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă asimilate ca fiind deconectate de la SACET sau de la sursa locală, întrucât în luna de consum „n“ numărul total de unităţi de consum repartizate pentru toate corpurile de încălzire din aceste apartamente/spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă are valoarea zero;
    N - numărul total al apartamentelor/spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din unitatea de calcul;
    n - luna de consum pentru care se face repartizarea consumurilor de energie termică pentru încălzire.

    Valorile rezultate prin aplicarea formulei de calcul se rotunjesc superior, la număr întreg, fără zecimale.

    (3) În situaţii excepţionale, când numărul total de unităţi de consum repartizate pentru toate corpurile de încălzire din apartamentele/spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă dintr-o unitate de calcul are valoarea zero, cota procentuală aferentă consumului comun de încălzire - K_PCÎ are valoarea de 100%.

    ART. 14
    Cota-parte din cantitatea totală de energie termică aferentă consumului comun de încălzire ce revine fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă dintr-o unitate de calcul, indiferent dacă acesta este deţinut de o persoană fizică sau juridică, se determină cu relaţia:
    Q^i_PCÎ = Q_PCÎtot^ x Zi^ MWh,
    în care:
    Q_PCÎ^tot are semnificaţia prevăzută la art. 12;
    Z^i - cota indiviză aferentă apartamentului sau spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă „i“ din unitatea de calcul; se determină cu relaţia: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    S_ui - suprafaţa utilă aferentă apartamentului sau spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă „i“;
    ∑S_ui - suma suprafeţelor utile ale tuturor apartamentelor şi spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din unitatea de calcul;
    i - numărul apartamentului/spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din unitatea de calcul.

    ART. 15
    Cantitatea de energie termică aferentă consumului comun de încălzire, repartizată proporţional cu cota indiviză conform prevederilor art. 14, se achită de către toţi proprietarii/utilizatorii de apartamente/spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din unitatea de calcul, indiferent dacă:
    a) apartamentele sau spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă sunt sau nu conectate la SACET sau la sursă locală;
    b) există sau nu coloane de distribuţie a încălzirii ce traversează apartamentele şi/sau spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă şi dacă acestea sunt sau nu izolate termic.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Stabilirea şi repartizarea consumurilor individuale de energie termică pentru încălzire
    ART. 16
    (1) Repartizarea consumurilor individuale de energie termică pentru încălzire pentru apartamentele/spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă conectate la SACET sau la sursa locală se realizează, pentru fiecare unitate de calcul, astfel:
    a) în funcţie de indicaţiile repartitoarelor de costuri de încălzire;
    b) prin calcul, pentru acele apartamente/spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă care sunt considerate fără repartitoare;
    c) prin estimare, în cazul în care nu se poate realiza citirea repartitoarelor de costuri de încălzire de tip optic sau nu se poate realiza recepţia datelor în cazul repartitoarelor de costuri de tip radio, cu citire de la distanţă.

    (2) Cantitatea de energie termică aferentă consumului individual de încălzire, ce revine unui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, dintr-o unitate de calcul, se determină cu relaţia: (a se vedea imaginea asociată)
    în care:
    K_PCÎ şi Q_Î^tot au semnificaţiile prevăzute la art. 12;
    n^i_TOT - numărul total de unităţi de consum aferente unui apartament/spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, conectat la SACET sau la sursa locală; se determină cu relaţia:
    n^i_TOT = ni_CAL sau n^i_TOT = ni_NC,
    în care:
    n^i_CAL - numărul de unităţi de consum alocate corpurilor de încălzire din apartamentul sau spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă „i“ unde sunt montate repartitoare de costuri; se determină conform alin. (3);
    n^i_NC - numărul total de unităţi de consum alocate corpurilor de încălzire din apartamentul sau spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă „i“ unde nu sunt montate repartitoare de costuri sau sunt montate repartitoare, însă apartamentul sau spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă este considerat fără repartitoare, conform prevederilor art. 9 alin. (1); se determină, după caz, conform art. 17 alin. (2) lit. a) sau b);
    i - numărul apartamentului/spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din unitatea de calcul.


    (3) Numărul total de unităţi de consum aferent unui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă în care sunt montate repartitoare de costuri pentru încălzire se determină cu relaţia: (a se vedea imaginea asociată)
    în care:
    n^j_CAL - numărul de unităţi de consum aferent repartitorului de costuri montat pe corpul de încălzire din încăperea „j“ a apartamentului/spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă „i“; se determină ca diferenţă între indexul nou şi cel vechi al repartitorului sau se estimează, conform prezentului regulament,
    în cazul în care nu se poate realiza citirea/recepţia repartitorului de costuri pentru încălzire;
    K^j_C CAL - factorul de evaluare al cuplajului termic ce caracterizează repartitorul de costuri şi corpul de încălzire pe care acesta este montat, din încăperea „j“ a apartamentului/spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă „i“; este specific fiecărui tip de repartitor şi corp de încălzire; valoarea acestuia este pusă la dispoziţia prestatorului de către producătorul repartitorului;
    K_a^j - factorul de amplasare aferent încăperii „j“ a apartamentului/spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă „i“ în care este amplasat corpul de încălzire; valorile factorilor de amplasare sunt prevăzute în anexa nr. 1; în cazul apartamentelor utilizate de persoane juridice şi pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, factorul de amplasare are valoarea unu;
    K^j_Q CAL - factorul de evaluare cu puterea termică a corpului de încălzire amplasat în încăperea „j“ a apartamentului/spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă „i“ pe care este montat repartitorul; valoarea acestuia este determinată în funcţie de puterea termică a corpului de încălzire pe care este montat repartitorul;
    K_T^j - factorul de evaluare pentru încăperi cu temperaturi interioare de proiectare scăzute; este utilizat doar în cazul în care sunt folosite repartitoare de costuri pentru încălzire cu un singur traductor de temperatură; în cazul repartitoarelor cu două traductoare de temperatură, acest factor are valoarea unu;
    i - numărul apartamentului/spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă în care sunt montate repartitoare de costuri pentru încălzire din unitatea de calcul;
    j - încăperea din apartamentul/spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă „i“ în care este montat repartitorul de costuri pentru încălzire.    ART. 17
    (1) Numărul total de unităţi de consum aferent fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, conectat la SACET sau la sursa locală, care este considerat ca fiind fără repartitoare de costuri conform prevederilor art. 9 alin. (1), se determină proporţional cu suprafaţa echivalentă termic a fiecărui corp de încălzire din apartamentul sau spaţiul considerat fără repartitoare de costuri sau, în lipsa acestor informaţii, cu suprafaţa utilă a apartamentului sau spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, conform alin. (2); unităţile de consum alocate se corectează cu factorii de amplasare prevăzuţi în anexa nr. 1.
    (2) Numărul de unităţi de consum alocate pentru corpurile de încălzire din apartamentele şi spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă considerate fără repartitoare de costuri se determină astfel:
    a) în cazul în care se cunoaşte suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire montate, numărul de unităţi de consum aferente fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă se determină cu relaţia: (a se vedea imaginea asociată)
    în care:
    k_NC - coeficient de corecţie; acesta are valoarea 1,1 atât pentru apartamente, cât şi pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă;
    R_max - valoarea cea mai mare a raportului dintre numărul de unităţi de consum înregistrate de un repartitor de costuri pentru încălzire din unitatea de calcul, corectate cu factorii K_Q şi K_C aferenţi, şi suprafaţa echivalentă termic a corpului de încălzire pe care este montat acest repartitor se exprimă în unităţi de consum/mp;
    SETj - suprafaţa echivalentă termic aferentă fiecărui corp de încălzire din încăperea „j“ a apartamentului/spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă „i“ considerat fără repartitoare de costuri; se exprimă în mp;
    K_a^j are semnificaţia prevăzută la art. 16 alin. (3);
    i - numărul apartamentului/spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă care este considerat fără repartitoare de costuri pentru încălzire din unitatea de calcul;
    j - încăperea din apartamentul/spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă „i“ considerat fără repartitoare de costuri pentru încălzire din unitatea de calcul;


    b) în cazul în care nu se cunoaşte suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire montate, întrucât nu se asigură accesul prestatorului în apartamentul/spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă pentru inventarierea corpurilor de încălzire montate şi determinarea suprafeţelor echivalente termic ale acestora, sau în cazul în care prestatorul nu poate determina suprafaţa echivalentă termic în situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) pct. (ii) şi (iii), numărul de unităţi de consum aferente respectivului apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă se determină cu relaţia:
    n^i_NC = k_NC x R_max x S_Ui^ ,
    în care:
    k_NC - coeficient de corecţie; acesta are valoarea 2 atât pentru apartamente, cât şi pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă;
    R_max - valoarea cea mai mare a raportului dintre numărul de unităţi de consum, corectate cu factorul de conversie, înregistrate de repartitoarele de costuri din cadrul fiecărui apartament/spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din unitatea de calcul, şi suprafaţa utilă a acelui apartament/spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă; se exprimă în unităţi de consum/mp;
    S_U^i - suprafaţa utilă a apartamentului/spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă „i“, comunicată de reprezentantul de condominiu, se exprimă în mp;
    i - numărul apartamentului/spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă considerat fără repartitoare de costuri pentru încălzire din unitatea de calcul.    (3) Cu ocazia verificărilor suplimentare ale repartitoarelor de costuri, realizate de către prestator la solicitarea reprezentantului condominiului, proprietarii/utilizatorii apartamentelor/spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă care sunt considerate ca fiind fără repartitoare de costuri conform art. 9 alin. (1) au obligaţia să asigure accesul prestatorului pentru verificarea corpurilor de încălzire; în caz contrar, prestatorul aplică prevederile alin. (2) lit. b).

    CAP. III
    Repartizarea consumurilor de energie termică înglobată în apa caldă de consum
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale privind repartizarea consumurilor de energie termică înglobată în apa caldă de consum
    ART. 18
    (1) Cantitatea totală de energie termică înglobată în a.c.c. ce revine fiecărui apartament/spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă dintr-o unitate de calcul se stabileşte ca sumă între cantitatea de energie termică aferentă consumului individual şi cota-parte din cantitatea totală de energie termică aferentă consumului comun şi se calculează cu relaţia:
    Q^i_TOTA = Qi_PCA + Q^i_INDA MWh,
    în care:
    Q^i_TOTA - cantitatea totală de energie termică înglobată în a.c.c. ce revine fiecărui apartament/spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă dintr-o unitate de calcul; se exprimă în MWh;
    Q^i_PCA - cota-parte din cantitatea de energie termică înglobată în a.c.c. aferentă consumului comun ce revine fiecărui apartament/spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă dintr-o unitate de calcul; se calculează conform art. 24 şi se exprimă în MWh;
    Q^i_INDA - cantitatea de energie termică înglobată în a.c.c. aferentă consumului individual ce revine fiecărui apartament/spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă dintr-o unitate de calcul, conectat la SACET sau la sursa locală; se calculează conform art. 25 alin. (2) şi se exprimă în MWh;
    i - numărul apartamentului/spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din unitatea de calcul.


    (2) În cazul apartamentelor/spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă deconectate de la SACET sau de la sursa locală, Q^i_INDA = 0.

    ART. 19
    Cantitatea totală de energie termică înglobată în a.c.c. ce se repartizează apartamentelor/spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă în care sunt montate repartitoare de costuri pentru a.c.c., precum şi apartamentelor aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 21 alin. (1) se determină cu relaţia:
    Q_RCA = Q^tot_A – Qtot_BARA MWh,
    în care:
    Q_RCA - cantitatea de energie termică înglobată în a.c.c. ce se repartizează proporţional cu unităţile de consum; se exprimă în MWh;
    Q^tot_A - cantitatea totală de energie termică înglobată în a.c.c., înregistrată de contorul de branşament aferent unităţii de calcul; se exprimă în MWh; în cazul condominiilor branşate la SACET, această cantitate se regăseşte în factura emisă de furnizorul de energie termică;
    Q^tot_BARA - cantitatea totală de energie termică înglobată în a.c.c. repartizată pe bază de bareme; se determină conform art. 28 şi se exprimă în MWh.    ART. 20
    (1) Citirea indecşilor repartitoarelor de costuri pentru a.c.c. de tip optic se face de către prestator sau de către reprezentantul condominiului, în prezenţa proprietarului/utilizatorului apartamentului sau spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, concomitent cu citirea indecşilor repartitoarelor de costuri pentru a.c.c. montate în instalaţiile comune de utilizare.
    (2) Citirea indecşilor se efectuează cu 3 zecimale.
    (3) Valorile citite la fiecare repartitor de costuri pentru a.c.c. de tip optic se trec în fişa de citire, care trebuie să cuprindă informaţiile prevăzute la art. 8 alin. (1).
    (4) În cazul în care citirea repartitoarelor de costuri pentru a.c.c. se realizează de la distanţă, nu este necesară întocmirea fişei de citire prevăzute la art. 8 alin. (1); proprietarii/utilizatorii apartamentelor sau spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă sunt înştiinţaţi în prealabil, de către reprezentantul condominiului, asupra zilei în care prestatorul efectuează citirea/recepţia datelor.
    (5) Reprezentantul condominiului comunică, în scris, prestatorului, cu cel puţin 10 zile înainte, data/datele la care se citeşte/citesc contorul/contoarele de energie termică pentru a.c.c. de către furnizorul de energie termică, în cazul condominiilor branşate la SACET, sau de către reprezentantul de condominiu, în cazul condominiilor branşate la o sursă locală, pentru ca prestatorul să organizeze citirea repartitoarelor de costuri pentru a.c.c. la aceeaşi dată; dacă reprezentantul condominiului nu comunică prestatorului aceste informaţii la termen, prestatorul procedează după cum urmează, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind facturarea energiei termice din legislaţia incidentă:
    a) stabileşte data/datele de citire, în cazul în care sunt montate repartitoare de costuri pentru a.c.c. de tip optic;
    b) consideră ca dată de citire/recepţie ultima zi din luna pentru care se face repartizarea, în cazul în care sunt montate repartitoare de costuri pentru a.c.c. de tip radio.

    (6) Reprezentantul de condominiu face verificări periodice asupra stării instalaţiei sanitare de a.c.c., din părţile comune ale condominiului şi din apartamentele/spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, pentru depistarea eventualelor pierderi de a.c.c. şi, după caz, remedierea cauzelor care le-au produs.
    (7) În cazul în care sunt montate repartitoare de costuri pentru a.c.c. de tip optic, citirea lor se poate realiza şi numai de către proprietarul/utilizatorul apartamentului/spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, dar în aceeaşi zi în care se fac şi celelalte citiri, caz în care reprezentantul condominiului, respectiv prestatorul au obligaţia de a centraliza datele şi de a face verificări, cel puţin trimestrial, privind corectitudinea datelor transmise.
    (8) Dacă, din motive întemeiate, proprietarul/utilizatorul apartamentului/spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă nu poate asigura accesul prestatorului sau reprezentantului condominiului, în perioada stabilită, pentru citirea repartitoarelor de costuri pentru a.c.c. de tip optic sau nu poate efectua citirea lor, conform prevederilor alin. (7), unităţile de consum aferente acestui apartament/spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă se estimează astfel:
    a) corespunzător unei citiri anterioare aferente unei perioade de repartizare similare din punctul de vedere al consumului; prevederile se aplică în situaţia în care există un istoric al consumului, iar indexul repartitorului de costuri pentru a.c.c. a fost citit în acea perioadă;
    b) în funcţie de consumul mediu aferent lunii respective de consum, determinat ca raport între numărul total de unităţi de consum şi numărul total de persoane aferent apartamentelor şi spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, din unitatea de calcul, pentru care s-a realizat citirea repartitoarelor de costuri pentru a.c.c.; consumul mediu se înmulţeşte cu numărul de persoane aferent apartamentului/spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă în cauză; prevederile se aplică în situaţia în care nu există un istoric al consumului.

    (9) Regularizarea consumurilor estimate conform prevederilor alin. (8) se realizează în luna următoare de calcul sau la o dată stabilită de către comitetul executiv al asociaţiei de proprietari/asociaţiei de chiriaşi sau, după caz, de către reprezentatul legal al proprietarului de condominiu.
    (10) În situaţia în care indexul unui repartitor de costuri pentru a.c.c. de tip radio nu se poate recepţiona, unităţile de consum aferente acestui repartitor luate în calcul se estimează astfel:
    a) corespunzător consumului lunii anterioare; prevederile se aplică în situaţia în care există un istoric de consum, iar indexul repartitorului de costuri pentru a.c.c. a fost recepţionat în acea perioadă;
    b) prin alocarea unui consum specific mediu al lunii respective, aferent unităţii de calcul, determinat ca raport între numărul total de unităţi de consum înregistrate şi recepţionate de repartitoarele de costuri pentru a.c.c. montate în încăperile cu aceeaşi destinaţie din unitatea de calcul şi numărul total de persoane aferent apartamentelor/spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă considerate ca bază de calcul; consumul specific mediu rezultat se înmulţeşte cu numărul de persoane aferent apartamentului/spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă în cauză; prevederile se aplică în situaţia în care nu există un istoric de consum.

    (11) Regularizarea consumurilor estimate conform prevederilor alin. (10) se realizează, după caz, în luna următoare sau după verificarea repartitorului în cauză.
    (12) Prestatorul are obligaţia să comunice lunar reprezentantului condominiului lista apartamentelor/spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă aflate în situaţia prevăzută la alin. (10), în vederea asigurării/facilitării accesului în acestea pentru: verificarea repartitoarelor, remedierea cauzelor care au condus la lipsa recepţiei şi/sau, după caz, înlocuirea acestora, conform certificatului de garanţie şi conformitate.

    ART. 21
    (1) Un apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, conectat la SACET sau la o sursă locală, este considerat fără repartitoare de costuri pentru a.c.c. atunci când:
    a) nu sunt montate repartitoare de costuri pentru a.c.c. întrucât proprietarul nu a montat încă repartitoare sau nu doreşte instalarea acestora;
    b) se constată: violarea sigiliilor, deteriorarea repartitoarelor, intervenţii neautorizate, chiar şi numai la unul dintre repartitoarele de costuri pentru a.c.c.; perioada în care apartamentul este considerat fără repartitoare de costuri pentru a.c.c. este de la ultima verificare şi până la resigilarea/ remontarea/înlocuirea repartitorului, după caz; numărul de unităţi de consum sau cantitatea de energie termică înglobată în a.c.c. se stabileşte, după caz, conform prevederilor art. 2 alin. (1) sau art. 28, iar consumul pe această perioadă se recalculează/ regularizează pe cheltuiala proprietarului/utilizatorului, conform tarifelor din contractul încheiat de prestator cu reprezentantul condominiului;
    c) timp de 2 luni consecutive nu s-a permis prestatorului sau reprezentantului condominiului citirea repartitoarelor de costuri pentru a.c.c. de tip optic, nu au fost comunicate citirile şi/sau nu s-a permis verificarea corectitudinii citirilor comunicate conform prevederilor art. 20 alin. (7); consumul individual repartizat conform art. 27 după împlinirea celor 2 luni se recalculează pe cheltuiala proprietarului/utilizatorului, după ce acesta permite accesul prestatorului pentru citirea şi verificarea repartitoarelor de costuri pentru a.c.c.; cheltuielile generate de recalculare/ regularizare se stabilesc conform tarifelor din contractul încheiat de prestator cu reprezentantul condominiului;
    d) proprietarul refuză înlocuirea repartitorului de costuri pentru a.c.c. în cazul în care acesta s-a defectat sau există suspiciuni în privinţa corectitudinii indicaţiilor acestuia, aspecte ce rezultă dintr-un raport de verificare întocmit de prestator;
    e) în cazul în care reprezentantul condominiului decide înlocuirea repartitoarelor de costuri pentru a.c.c., iar proprietarul apartamentului/spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă nu asigură accesul prestatorului pentru înlocuirea acestora;
    f) când nu se asigură accesul prestatorului în apartament/spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă pentru:
    (i) verificarea repartitoarelor de costuri pentru a.c.c. de tip optic, conform prevederilor art. 6 alin. (10) lit. c);
    (ii) verificarea repartitoarelor de costuri pentru a.c.c. de tip radio care nu se pot recepţiona;
    (iii) verificarea suplimentară a repartitoarelor, conform prevederilor art. 6 alin. (13);

    g) când se constată orice alte acţiuni care pot conduce la denaturarea corectitudinii datelor înregistrate de repartitorul de costuri pentru a.c.c.;
    h) când proprietarul renunţă la repartitoarele de costuri pentru a.c.c.

    (2) Prestatorul are obligaţia să comunice lunar, în scris, reprezentantului condominiului care sunt apartamentele/spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă care se află în situaţiile prevăzute la alin. (1).
    (3) Prevederile alin. (1) lit. c) nu se aplică în situaţia în care reprezentantul condominiului informează prestatorul, anual, în scris, cu privire la faptul că, pentru o anumită perioadă de timp, specificată, aferentă anului în curs, un apartament nu este locuit sau într-un spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă nu se desfăşoară activităţi, iar proprietarul a declarat, în scris, că:
    a) repartitoarele de costuri pentru a.c.c. sunt funcţionale şi sigilate, iar bateriile de apă caldă sunt şi rămân închise pe întreaga perioadă specificată;
    b) se obligă să permită accesul prestatorului pentru verificarea repartitoarelor de costuri pentru a.c.c. de tip optic.

    (4) În situaţia în care verificarea prevăzută la alin. (3) lit. b) nu se realizează conform prevederilor art. 6 alin. (10) lit. c), cheltuielile legate de verificare şi recalculare/regularizare se suportă conform prevederilor alin. (1) lit. c).

    ART. 22
    (1) În situaţia în care contoarele de a.c.c. utilizate ca repartitoare de costuri dintr-un condominiu au fost puse la dispoziţie pe piaţă şi puse în funcţiune în conformitate cu prevederile legislaţiei metrologice în vigoare, reprezentanţii condominiilor pot decide să le supună unei verificări metrologice, efectuată de către BRML sau de către un laborator de metrologie autorizat de către BRML.
    (2) Prestatorul/Prestatorii cu care reprezentantul condominiului are încheiat(e) contract/contracte pentru activităţile de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru a.c.c. realizează, pe cheltuiala reprezentantului condominiului, următoarele activităţi aferente verificării prevăzute la alin. (1):
    a) demontarea repartitoarelor de costuri pentru a.c.c., predarea acestora reprezentantului condominiului în vederea derulării acţiunilor necesare verificării metrologice cu BRML sau un laborator de metrologie autorizat de către BRML, remontarea şi resigilarea pe poziţie a repartitoarelor de costuri de a.c.c. admise metrologic în urma verificării;
    b) înlocuirea repartitoarelor de costuri pentru a.c.c. care nu au fost admise metrologic, prin montarea şi sigilarea de noi repartitoare de costuri pentru a.c.c., cu respectarea legislaţiei incidente în vigoare;
    c) întocmirea documentelor aferente activităţilor prevăzute la lit. a) şi b), după caz, şi anume: procese-verbale de demontare şi desigilare, procese-verbale de predare, procese-verbale de remontare şi resigilare, procese-verbale de înlocuire/montare şi sigilare.

    (3) În situaţia în care repartitoarele de costuri pentru a.c.c. dintr-un condominiu nu au fost puse la dispoziţie pe piaţă şi nu au fost puse în funcţiune în conformitate cu prevederile legislaţiei metrologice în vigoare, reprezentantul condominiului are obligaţia să iniţieze demersurile necesare pentru instalarea repartitoarelor de costuri pentru a.c.c., care să respecte prevederile legislaţiei în vigoare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Stabilirea şi repartizarea consumurilor comune de energie termică înglobată în apa caldă de consum
    ART. 23
    (1) Cantitatea totală de energie termică înglobată în a.c.c. aferentă consumului comun se determină, pentru fiecare unitate de calcul, cu relaţia:
    Q^tot_PCA = K_PCA/100 x Q_RCA MWh,
    în care:
    Q^tot_PCA - cantitatea totală de energie termică înglobată în a.c.c. aferentă consumului comun din unitatea de calcul, se exprimă în MWh;
    K_PCA - cota procentuală din cantitatea totală de energie termică înregistrată de contorul de branşament, aferentă consumului comun de a.c.c.; se determină, după caz, conform alin. (2), (3) sau (4) şi se exprimă în%;
    Q_RCA - cantitatea de energie termică înglobată în a.c.c. ce se repartizează proporţional cu unităţile de consum; se determină conform art. 19 şi se exprimă în MWh.


    (2) K_PCA se determină, lunar, de către prestator, proporţional cu numărul de unităţi de consum înregistrate de repartitoarele de costuri pentru a.c.c. montate în instalaţia de utilizare a a.c.c. din părţile comune, prin aplicarea relaţiei: (a se vedea imaginea asociată)
    în care:
    K_PCA are semnificaţia prevăzută la alin. (1);
    n_PCA - numărul total de unităţi de consum înregistrate de repartitoarele de costuri pentru a.c.c. montate în instalaţiile de utilizare din părţile comune;
    n^i_REP - numărul total de unităţi de consum înregistrate de repartitoarele de costuri pentru a.c.c. montate în apartamentele şi spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă sau, după caz, numărul total de unităţi de consum estimate conform prevederilor art. 20 alin. (8) sau (10), în cazul în care repartitoarele de costuri pentru a.c.c. de tip optic nu se pot citi sau repartitoarele de costuri pentru a.c.c. de tip radio, cu citire de la distanţă, nu se pot recepţiona;
    n^i_NCA - numărul total de unităţi de consum alocate apartamentelor care sunt considerate fără repartitoare de costuri pentru a.c.c. conform prevederilor art. 21 alin. (1); se determină cu relaţia prevăzută la art. 27 alin. (1);
    i - numărul apartamentelor/spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din unitatea de calcul.


    (3) În cazul în care nu sunt montate repartitoare de costuri pentru a.c.c. în părţile comune, însă există consumatori de a.c.c. în spaţiile comune sau în cazul în care sunt montate repartitoare de costuri pentru a.c.c. în spaţiile comune, însă acestea sunt indisponibile, K_PCA are valoarea de 10 unităţi procentuale.
    (4) În situaţia în care nu sunt montate repartitoare de costuri pentru a.c.c. în părţile comune întrucât nu există consumatori de a.c.c. în spaţiile comune, K_PCA are valoarea de 0 unităţi procentuale.

    ART. 24
    Cantitatea totală de energie termică înglobată în a.c.c. aferentă consumului comun din unitatea de calcul, determinată conform art. 23, se repartizează tuturor apartamentelor şi spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din unitate de calcul, proporţional cu cota indiviză, indiferent dacă acestea sunt sau nu conectate la SACET sau la sursa locală, şi se calculează cu relaţia:
    Q^i_PCA = Qtot_PCA x Z^i MWh,
    în care:
    Q^i_PCA are semnificaţia prevăzută la art. 18;
    Q^tot_PCA are semnificaţia prevăzută la art. 23 alin. (1);
    Z^i are semnificaţia prevăzută la art. 14;
    i - numărul apartamentului/spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din unitatea de calcul.    SECŢIUNEA a 3-a
    Stabilirea şi repartizarea consumurilor individuale de energie termică înglobată în apa caldă de consum
    ART. 25
    (1) Repartizarea consumurilor individuale de energie termică înglobată în a.c.c. pentru apartamentele/spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă conectate la SACET sau la sursa locală se realizează, pentru fiecare unitate de calcul, astfel:
    a) în funcţie de indicaţiile repartitoarelor de costuri pentru a.c.c.;
    b) pe bază de bareme, în cazul în care în condominiu există spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă care sunt considerate fără repartitoare de costuri pentru a.c.c.;
    c) prin calcul, pentru acele apartamente care sunt considerate fără repartitoare de costuri pentru a.c.c.;
    d) prin estimare, în cazul în care nu se poate realiza citirea repartitoarelor de costuri pentru a.c.c. de tip optic sau nu se pot recepţiona datele repartitoarelor de costuri pentru a.c.c. de tip radio.

    (2) Cantitatea de energie termică înglobată în a.c.c. aferentă consumului individual, ce revine unui apartament/spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, dintr-o unitate de calcul, se determină astfel:
    a) în cazul în care repartizarea se face proporţional cu unităţile de consum se aplică relaţia: (a se vedea imaginea asociată)
    în care:
    n^i_TOTA - numărul total de unităţi de consum pentru a.c.c. aferent unui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă conectat la SACET sau la sursa locală; se calculează conform art. 26;
    K_PCA are semnificaţia prevăzută la art. 23 alin. (1);
    Q_RC A are semnificaţia prevăzută la art. 19;
    i - numărul apartamentului/spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din unitatea de calcul;


    b) în cazul în care repartizarea se face pe bază de bareme se aplică relaţia:
    Q^i_INDA = Qi_BARA MWh,
    în care:
    Q^i_BARA - cantitatea de energie termică alocată spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă „i“, în care nu sunt montate repartitoare de costuri pentru a.c.c. sau sunt montate, însă spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă este considerat ca fiind fără repartitoare de costuri pentru a.c.c., conform art. 21 alin. (1); se determină pe bază de bareme, conform anexei nr. 3 şi art. 28 alin. (1); se exprimă în MWh;
    i - numărul spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă considerat fără repartitoare de costuri pentru a.c.c. din unitatea de calcul.
    ART. 26
    Numărul total de unităţi de consum pentru a.c.c. aferent unui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, în care sunt montate repartitoare de costuri pentru a.c.c., precum şi celor aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 21 alin. (1), se calculează cu relaţia:
 (a se vedea imaginea asociată)
    în care:
    n^i_REP j - numărul de unităţi de consum, calculat ca diferenţă de indecşi, pentru repartitorul de costuri pentru a.c.c. „j“ din apartamentul sau din spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă „i“; în cazul în care repartitoarele de costuri pentru a.c.c. de tip optic nu se pot citi sau repartitoarele de costuri pentru a.c.c. de tip radio nu se pot recepţiona numărul de unităţi de consum se estimează, după caz, conform prevederilor art. 20 alin. (8) sau (10);
    n^i_NCA - numărul total de unităţi de consum alocate pentru apartamentul „i“, care este considerat fără repartitoare de costuri pentru a.c.c.; se determină cu relaţia prevăzută la art. 27 alin. (1);
    i - numărul apartamentului/spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din unitatea de calcul;
    j - încăperea din apartamentul/spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă „i“ în care este montat repartitorul de costuri pentru a.c.c.;
    m - numărul total de repartitoare de costuri pentru a.c.c. din apartamentul sau spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă.


    ART. 27
    (1) Pentru apartamentele considerate ca fiind fără repartitoare de costuri, repartizarea consumurilor pentru energia termică înglobată în a.c.c. se face proporţional cu numărul total de persoane, folosind relaţia:
    n^i_NC A = k_NC x Ni,
    în care:
    n^i_NC A - numărul total de unităţi de consum alocate apartamentului „i“ care este considerat fără repartitoare de costuri pentru a.c.c.;
    k_NC - coeficient de corecţie; acesta are valoarea de 3,3;
    N^i - numărul total de persoane din apartamentul „i“.


    (2) Perioada luată în calcul se consideră în luni calendaristice întregi, indiferent de numărul de zile în care a fost indisponibil repartitorul de costuri pentru a.c.c. în acea lună.

    ART. 28
    (1) Cantitatea de energie termică înglobată în a.c.c. ce se repartizează spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, în cazul în care aceste spaţii sunt considerate ca fiind fără repartitoare de costuri pentru a.c.c. conform art. 21 alin. (1), se determină pe baza baremelor prevăzute în anexa nr. 3 şi se calculează cu relaţia: (a se vedea imaginea asociată)
    în care:
    Q^i_BARA are semnificaţia prevăzută la art. 25 alin. (2) lit. b);
    Q^j_BARA - cantitatea de energie termică alocată spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă „j“ conform baremului prevăzut în anexa nr. 3, multiplicat cu numărul de consumatori corespunzător baremului aplicabil; se exprimă în MWh.


    (2) Cantitatea totală de energie termică înglobată în a.c.c. repartizată pe bază de bareme pentru o unitate de calcul se determină cu relaţia: (a se vedea imaginea asociată)


    CAP. IV
    Dispoziţii tranzitorii
    ART. 29
    (1) În vederea conformării la cerinţele prezentului regulament, prestatorii au obligaţia să îşi actualizeze programul de calcul specializat pentru repartizarea consumurilor de energie termică, până la data de 1 august 2024.
    (2) Prestatorii au obligaţia să informeze reprezentanţii de condominii cu care au încheiate contracte în legătură cu modificările aduse de prezentul regulament, în termen de 30 de zile de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 30
    În condominiile în care există o sursă locală de producere a energiei termice, pentru repartizarea consumurilor de energie termică pentru încălzire şi/sau a.c.c. trebuie să existe un contor de energie termică pentru încălzire şi un contor de energie termică pentru a.c.c., montate la intrarea în instalaţia interioară de distribuţie a energiei termice.

    ART. 31
    (1) Reprezentantul de condominiu are obligaţia de a informa prestatorul asupra apartamentelor utilizate de către persoane juridice, în cazul în care în aceste spaţii se desfăşoară activităţi lucrative, şi/sau asupra spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, indiferent de proprietarul/utilizatorul spaţiului, în vederea realizării unei repartizări corecte a consumurilor de energie termică şi a costurilor aferente, conform prevederilor prezentului regulament.
    (2) Pentru apartamentele şi spaţiile prevăzute la alin. (1), reprezentantul condominiului informează prestatorul cu privire la tipul de activităţi desfăşurate de către persoanele juridice, iar, în funcţie de acestea, furnizează şi informaţiile specifice, conform anexei nr. 3; informaţiile comunicate sunt actualizate şi retransmise prestatorului de către reprezentantul condominiului, ori de câte ori apar modificări.

    ART. 32
    În cazul în care, în urma calculelor de repartizare realizate, prestatorul constată obţinerea unor rezultate care se abat de la normal, acesta anunţă în scris reprezentantul condominiului, în vederea realizării de verificări.

    ART. 33
    La înstrăinarea proprietăţilor din cadrul condominiului, repartitoarele de costuri rămân montate în instalaţie şi vor fi preluate de noul proprietar.

    ART. 34
    (1) Prestatorii pun, lunar, la dispoziţia reprezentanţilor de condominii centralizatoarele şi notele individuale de repartizare pentru fiecare apartament/spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, în care sunt prezentate informaţiile referitoare la consumurile repartizate, exprimate în MWh, precum şi costurile aferente acestora.
    (2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile pentru comunicarea centralizatoarelor şi notelor individuale de repartizare pentru încălzire în lunile în care nu se furnizează energie termică pentru încălzire.
    (3) Notele individuale de repartizare sunt puse la dispoziţia proprietarilor de apartamente/spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă de către reprezentantul de condominiu.
    (4) În cazul în care se realizează facturarea individuală a energiei termice, reprezentantul condominiului împuterniceşte prestatorul, prin contract, să transmită în numele acestuia notele individuale de repartizare furnizorului de energie termică.
    (5) Notele individuale de repartizare care nu au la bază citirea repartitoarelor de costuri conţin o explicaţie clară şi uşor de înţeles a modului în care a fost determinat consumul de energie termică ce figurează pe nota individuală de repartizare.

    ART. 35
    (1) În cazul în care apar nelămuriri/suspiciuni/ neînţelegeri cu privire la repartizarea consumurilor/costurilor, proprietarii apartamentelor şi spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă se pot adresa, după caz:
    a) reprezentantului condominiului;
    b) prestatorului cu care reprezentantul condominiului are încheiat contract;
    c) compartimentului energetic din cadrul autorităţii administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale, care, potrivit art. 9 lit. h) şi i) din Legea nr. 325/2006, republicată, are atribuţii de control asupra modului de desfăşurare a activităţii privind repartizarea consumurilor de energie termică în condominii şi de mediere a neînţelegerilor apărute, în activitatea de repartizare a consumurilor/costurilor, între prestatori şi utilizatorii de energie termică;
    d) ANRE, pentru aspectele privind nerespectarea de către prestator a condiţiilor de valabilitate asociate autorizaţiei de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi/sau de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru a.c.c., deţinute de către acesta;
    e) instanţei de judecată.

    (2) Prestatorii sunt obligaţi:
    a) să înregistreze toate cererile/sesizările/reclamaţiile/ solicitările primite;
    b) să comunice solicitantului un număr de înregistrare;
    c) să răspundă solicitantului în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii/sesizării/reclamaţiei/ solicitării;
    d) să pună la dispoziţia ANRE, în termenul menţionat, informaţiile şi datele solicitate;
    e) să pună la dispoziţia unui furnizor de servicii energetice, desemnat de către proprietarul unui apartament/spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă dintr-un condominiu, la cererea acestuia, informaţiile pe care le deţine privind consumul anterior de energie termică repartizat şi indexurile repartitoarelor de costuri pentru energia termică, aferente respectivului apartament/spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, cu condiţia ca între prestator şi reprezentantul condominiului să existe un contract de exploatare în derulare, iar informaţiile să fie utilizate în vederea furnizării de servicii energetice sau pentru recomandarea unor măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice în instalaţia sau la sediul consumatorului final.

    (3) Prestatorii au obligaţia să respecte actele normative aplicabile în domeniul energiei termice, precum şi dispoziţiile legale privind protecţia datelor cu caracter personal şi securitatea cibernetică.
    (4) Programele de calcul specializate utilizate de prestatori pentru repartizarea consumurilor de energie termică pentru încălzire trebuie să conţină o bază de date cu factorii de evaluare prevăzuţi la art. 4 alin. (3) pct. 12 pentru toate combinaţiile dintre corpul de încălzire şi repartitorul de costuri pentru încălzire montat pe acesta.
    (5) Prestatorului îi este interzis să monteze repartitoare de costuri pe acele corpuri de încălzire pentru care nu poate determina factorul global de evaluare pe baza datelor furnizate de producătorul repartitorului.

    ART. 36
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ANEXA 1

    la regulament
    Factorii de amplasare utilizaţi la repartizarea consumurilor/
    costurilor pentru încălzire, pe baza repartitoarelor de costuri

    Tabelul nr. 1

┌────┬────────────────────┬────────────┐
│Nr. │Poziţia încăperii în│Factor de │
│crt.│condominiu │amplasare │
│ │ │Est şi Vest │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│1. │Încăpere de mijloc │0,85 │
│ │la parter peste sol │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│2. │Încăpere de colţ la │0,77 │
│ │parter peste sol │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Încăpere de mijloc │ │
│3. │la parter peste │0,90 │
│ │subsol neîncălzit │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Încăpere de colţ la │ │
│4. │parter peste subsol │0,81 │
│ │neîncălzit │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│5. │Încăpere de mijloc │1,00 │
│ │etaj curent │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│6. │Încăpere de colţ │0,90 │
│ │etaj curent │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Încăpere de mijloc │ │
│7. │la ultimul nivel sub│0,80 │
│ │terasă │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Încăpere de colţ la │ │
│8. │ultimul nivel sub │0,72 │
│ │terasă │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Încăpere de mijloc │ │
│9. │la ultimul nivel sub│0,85 │
│ │şarpantă │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Încăpere de colţ la │ │
│10. │ultimul nivel sub │0,77 │
│ │şarpantă │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Încăpere de mijloc │ │
│11. │la ultimul nivel sub│0,90 │
│ │pod neîncălzit │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Încăpere de colţ la │ │
│12. │ultimul nivel sub │0,81 │
│ │pod neîncălzit │ │
└────┴────────────────────┴────────────┘

    Factorul de amplasare se corectează prin înmulţire cu valorile din tabelul 2 şi/sau tabelul 3 în cazul în care amplasarea după punctele cardinale este diferită de Est sau Vest şi/sau amplasarea încăperii îndeplineşte şi condiţiile din tabelul 3.

    Factori de corecţie faţă de punctele cardinale
    Tabelul nr. 2

┌─────────────────────────────────┬────┐
│Direcţia Nord │0,95│
├─────────────────────────────────┼────┤
│Direcţia Nord-Est şi Nord-Vest │0,97│
├─────────────────────────────────┼────┤
│Direcţia Sud │1,05│
├─────────────────────────────────┼────┤
│Direcţia Sud-Est şi Sud-Vest │1,03│
└─────────────────────────────────┴────┘


    Factori de corecţie de amplasare
    Tabelul nr. 3

┌─────────────────────────────────┬────┐
│Încăpere peste sau lângă ganguri │0,90│
├─────────────────────────────────┼────┤
│Încăpere peste sau lângă spaţii │0,95│
│interioare neîncălzite │ │
├─────────────────────────────────┼────┤
│Încăpere cu 3 pereţi exteriori │0,95│
└─────────────────────────────────┴────┘


    ANEXA 2

    la regulament
    Cota procentuală aferentă consumului comun de încălzire

    Tabelul nr. 1
    a) pentru condominiile situate în zona de temperatură rece

┌───────────┬──────────┬─────────┬─────────┐
│ │Septembrie│ │Decembrie│
│Grad de │/Octombrie│Noiembrie│/Ianuarie│
│deconectare│/Aprilie/ │/Martie │/ │
│(%) │Mai (%) │(%) │Februarie│
│ │ │ │(%) │
├───────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│0÷40 │40 │35 │30 │
├───────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│41÷70 │45 │40 │35 │
├───────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│71÷99 │50 │45 │40 │
└───────────┴──────────┴─────────┴─────────┘    Tabelul nr. 2
    b) pentru condominiile situate în zona de temperatură caldă şi temperată

┌───────────┬──────────┬─────────┬─────────┐
│ │Septembrie│ │Decembrie│
│Grad de │/Octombrie│Noiembrie│/Ianuarie│
│deconectare│/Aprilie/ │/Martie │/ │
│(%) │Mai (%) │(%) │Februarie│
│ │ │ │(%) │
├───────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│0÷40 │45 │40 │35 │
├───────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│41÷70 │50 │45 │40 │
├───────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│71÷99 │60 │55 │50 │
└───────────┴──────────┴─────────┴─────────┘    ANEXA 3

    la regulament
    Cantitatea de energie termică lunară alocată pe bază de
    barem spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă
    în care nu sunt montate repartitoare de costuri pentru a.c.c.

┌────┬───────────────┬────────┬────────┐
│Nr. │Destinaţia │Iarna │Vara MWh│
│crt.│spaţiului │MWh/lună│/lună │
├────┼───────────────┼────────┼────────┤
│1. │Birouri │0,010/ │0,008/ │
│ │ │persoană│persoană│
├────┼───────────────┼────────┼────────┤
│ │Cluburi, case │0,029/ │0,024/ │
│2. │de cultură şi │angajat │angajat │
│ │teatre │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼────────┤
│3. │Bufete, bodegă,│6,400/ │5,233/ │
│ │bar, patiserii │robinet │robinet │
├────┼───────────────┼────────┼────────┤
│ │Cantine, │ │ │
│ │restaurante, │5,116/ │4,186/ │
│4. │cofetării, alte│robinet │robinet │
│ │unităţi de │ │ │
│ │alimentaţie │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼────────┤
│ │Rotiserii, │ │ │
│5. │unităţi cu │3,842/ │3,143/ │
│ │vânzare la │robinet │robinet │
│ │stradă │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼────────┤
│6. │Desfacere │2,558/ │2,093/ │
│ │carne, pescărie│robinet │robinet │
├────┼───────────────┼────────┼────────┤
│ │Legume şi │1,279/ │1,047/ │
│7. │fructe, magazin│robinet │robinet │
│ │alimentar │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼────────┤
│8. │Spital │0,435/ │0,356/ │
│ │ │robinet │robinet │
├────┼───────────────┼────────┼────────┤
│9. │Cămine │0,096/ │0,079/ │
│ │ │persoană│persoană│
├────┼───────────────┼────────┼────────┤
│10. │Şcoală cu │0,102/ │0,084/ │
│ │internat │elev │elev │
├────┼───────────────┼────────┼────────┤
│11. │Şcoală fără │0,013/ │0,010/ │
│ │internat │elev │elev │
├────┼───────────────┼────────┼────────┤
│ │Hoteluri şi │ │ │
│ │pensiuni cu │ │ │
│ │grup sanitar în│0,384/ │0,314/ │
│12. │cameră │persoană│persoană│
│ │Hoteluri şi │0,115/ │0,094/ │
│ │pensiuni cu │persoană│persoană│
│ │grupuri │ │ │
│ │sanitare comune│ │ │
├────┼───────────────┼────────┼────────┤
│13. │Creşe/Grădiniţe│0,076/ │0,062/ │
│ │cu internat │persoană│persoană│
├────┼───────────────┼────────┼────────┤
│14. │Grădiniţe fără │0,015/ │0,013/ │
│ │internat │persoană│persoană│
├────┼───────────────┼────────┼────────┤
│ │Dispensare, │ │ │
│ │policlinici, │ │ │
│15. │cabinete │0,256/ │0,209/ │
│ │medicale, │robinet │robinet │
│ │saloane │ │ │
│ │cosmetice etc. │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼────────┤
│16. │Spălătorii de │0,058/kg│0,047/kg│
│ │rufe │rufe │rufe │
├────┼───────────────┼────────┼────────┤
│ │Unităţi cu │ │ │
│ │activităţi │ │ │
│17. │economice, │0,058/ │0,047/ │
│ │altele decât │angajat │angajat │
│ │cele │ │ │
│ │specificate │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼────────┤
│18. │Frizerie, │0,384/ │0,314/ │
│ │coafor │robinet │robinet │
├────┼───────────────┼────────┼────────┤
│19. │Atelier │0,512/ │0,419/ │
│ │fotografic │robinet │robinet │
├────┼───────────────┼────────┼────────┤
│20. │Farmacie │0,128/ │0,105/ │
│ │ │robinet │robinet │
├────┼───────────────┼────────┼────────┤
│21. │Florărie │0,512/ │0,419/ │
│ │ │robinet │robinet │
├────┼───────────────┼────────┼────────┤
│ │Săli de joc, │0,029/ │0,024/ │
│22. │săli de │angajat │angajat │
│ │internet etc. │ │ │
└────┴───────────────┴────────┴────────┘

    Pentru operatorii economici nespecificaţi în această listă, consumul de energie termică se va considera prin asimilarea cu unităţile cu specific de activitate asemănător celor care figurează în listă.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016