Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 20 iunie 2019  de organizare şi funcţionare al Agenţiei de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare    Twitter Facebook
Cautare document

 REGULAMENT din 20 iunie 2019 de organizare şi funcţionare al Agenţiei de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare

EMITENT: Agenţia de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 604 din 23 iulie 2019
──────────
    Aprobat prin DECIZIA nr. 144 din 20 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 604 din 23 iulie 2019.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare
    ART. 1
    Agenţia de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare, denumită în continuare Agenţia, se organizează şi funcţionează ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Afacerilor Externe, având sediul în municipiul Bucureşti, strada Emanoil Porumbaru nr. 22, sectorul 1.

    ART. 2
    Agenţia are ca rol implementarea şi monitorizarea proiectelor în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare.

    ART. 3
    Competenţa, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Agenţiei derivă din actele normative prevăzute la art. 7.

    ART. 4
    Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al Agenţiei, denumit în continuare regulament, stabileşte, în conformitate cu reglementările în vigoare, următoarele:
    a) structura organizatorică a Agenţiei, prevăzută în anexa la prezentul regulament;
    b) atribuţiile şi responsabilităţile personalului cu funcţie de conducere din cadrul Agenţiei;
    c) obiectivele şi atribuţiile structurilor organizatorice din cadrul Agenţiei.


    CAP. II
    Rolul, scopul şi obiectivele Agenţiei
    2.1. Rolul Agenţiei
    ART. 5
    Agenţia are ca rol implementarea şi monitorizarea proiectelor în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară.


    2.2. Statut juridic
    ART. 6
    Agenţia este organizată şi funcţionează ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Afacerilor Externe, denumit în continuare M.A.E.


    2.3. Baza legală
    ART. 7
    Agenţia funcţionează în conformitate cu:
    - Legea nr. 213/2016 privind cooperarea internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară;
    – Hotărârea Guvernului nr. 1.006/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe;
    – Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârea Guvernului nr. 690/2017 pentru aprobarea normelor metodologice cu privire la realizarea activităţilor de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară.


    ART. 8
    Prezentul regulament este aprobat prin decizie a directorului general.


    2.4. Scopul şi obiectivele
    ART. 9
    Agenţia are drept scop trasarea şi implementarea politicii de cooperare internaţională pentru dezvoltare, pentru statele beneficiare de asistenţă pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară.

    ART. 10
    Agenţia este reprezentată în raporturile cu persoanele fizice şi juridice, inclusiv autorităţile publice, de către directorul general.

    ART. 11
    Agenţia are următoarele atribuţii principale:
    a) implementarea proiectelor în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare, prin consultare şi cooperare cu direcţiile din cadrul M.A.E. şi al misiunilor diplomatice ale României;
    b) monitorizarea modului de implementare a programului multianual strategic de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară;
    c) asigurarea expertizei de specialitate în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară - studii, analize, lucrări de specialitate - pentru M.A.E. sau, la cerere, pentru alte instituţii publice sau private din România ori din alte state unde există acorduri de parteneriat în acest sens sau cu organizaţii internaţionale;
    d) facilitarea transferului de expertiză din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice române către statele beneficiare;
    e) încheierea de protocoale de colaborare în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară;
    f) utilizarea fondurilor din bugetul aprobat cu destinaţia cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară prin implementare directă sau indirectă, conform legislaţiei în vigoare;
    g) asigurarea monitorizării şi evaluării proiectelor şi programelor derulate prin intermediul Agenţiei;
    h) raportarea anual şi ori de câte ori este necesar, la cererea ministrului afacerilor externe, a activităţilor realizate în cadrul politicii de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară, finanţate din fonduri publice;
    i) asigurarea secretariatului tehnic pentru întrunirile Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară;
    j) asigurarea vizibilităţii acţiunilor în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare;
    k) participarea la implementarea obiectivelor de politică externă stabilite de M.A.E.;
    l) editarea de publicaţii conform domeniului propriu de activitate;
    m) îndeplinirea oricăror altor activităţi în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară stabilite de ministrul afacerilor externe sau de legislaţia în vigoare.


    ART. 12
    (1) Cooperarea internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară cuprinde totalitatea acţiunilor întreprinse, în conformitate cu principiul solidarităţii internaţionale, pentru:
    a) susţinerea pe termen lung a dezvoltării economice şi sociale durabile, întreprinderea de acţiuni care contribuie la reducerea sărăciei şi îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei din alte state, ridicarea nivelului educaţional şi al calificării profesionale a populaţiei şi de incluziune socială;
    b) promovarea şi susţinerea păcii şi securităţii, dezvoltării democraţiei şi a societăţii civile, incluzând dezvoltarea statului de drept, principiile bunei guvernări şi respectarea drepturilor omului;
    c) oferirea de asistenţă umanitară, constând în special în furnizarea de fonduri financiare şi/sau de bunuri acordate statelor în caz de dezastre şi conflicte armate, cu scopul atenuării consecinţelor asupra victimelor, inclusiv sprijinul oferit pentru reducerea riscului dezastrelor naturale şi în procesul de tranziţie de la o situaţie de criză umanitară către procesele de reabilitare sau reconstrucţie timpurie;
    d) realizarea de activităţi de comunicare, educaţie pentru dezvoltare şi conştientizare întreprinse pentru creşterea gradului de înţelegere la nivelul României, dar şi în alte state, a problemelor de dezvoltare internaţională, a interdependenţei dintre ţări, precum şi a activităţilor realizate în vederea abordării acestora.

    (2) Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, Agenţia utilizează fondurile alocate cooperării pentru dezvoltare şi asistenţei umanitare prin implementare directă şi, respectiv, implementare indirectă.
    (3) Utilizarea fondurilor alocate cooperării pentru dezvoltare şi asistenţei umanitare prin implementare directă se realizează prin următoarele forme:
    a) achiziţii publice de bunuri, lucrări şi servicii necesare pentru realizarea activităţilor aferente cooperării pentru dezvoltare şi asistenţei umanitare, cu respectarea prevederilor legale din domeniul achiziţiilor publice;
    b) donaţii;
    c) transfer de expertiză către alte state;
    d) acordare de burse de studii şi burse de cercetare.

    (4) Utilizarea fondurilor alocate cooperării pentru dezvoltare şi asistenţei umanitare prin implementare indirectă se realizează prin următoarele forme:
    a) granturi;
    b) sprijin bugetar direct;
    c) contribuţii voluntare către organizaţii internaţionale, la bugetul acestora sau la bugetul unor entităţi administrate de acestea.    CAP. III
    Structura organizatorică a Agenţiei de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare
    3.1. Structura organizatorică
    ART. 13
    (1) Structura organizatorică a Agenţiei este reglementată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.006/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe.
    (2) Organigrama reflectă modul de funcţionare a Agenţiei în acord cu scopul şi obiectivele acesteia.
    (3) În cadrul Agenţiei funcţionează un număr de 3 (trei) servicii, după cum urmează:
    1. Serviciul financiar-contabil, administrativ, resurse umane şi juridic;
    2. Serviciul implementare proiecte;
    3. Serviciul programe de cooperare internaţională pentru dezvoltare.


    ART. 14
    Organizarea şi funcţionarea serviciilor, precum şi atribuţiile acestora sunt prezentate detaliat în cap. V.

    ART. 15
    (1) Numărul maxim de posturi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.006/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe este de 30 de posturi.
    (2) Statul de funcţii al Agenţiei se aprobă prin decizie a directorului general.


    3.2. Relaţii funcţionale
    3.2.1. Relaţii ierarhice
    ART. 16
    În cadrul Agenţiei activitatea se desfăşoară pe baza fişei postului, clarificată sub aspectul obligaţiilor de serviciu, al răspunderii personale şi al ierarhiei funcţionale.

    ART. 17
    Directorul general adjunct se află în coordonarea şi directa subordonare a directorului general.

    ART. 18
    Directorul general coordonează toate serviciile din organigramă sub aspectul funcţionalităţii, organizării programului, al asigurării infrastructurii şi resurselor financiare, al activităţilor specifice şi atingerii performanţelor.


    3.2.2. Relaţii de autoritate funcţionale
    ART. 19
    Relaţiile de autoritate funcţionale se stabilesc între serviciile din structura Agenţiei în conformitate cu relaţiile de coordonare, subordonare şi competenţele acordate prin decizie a directorului general, în limitele prevederilor legale.


    3.2.3. Relaţii de colaborare
    ART. 20
    Relaţiile de colaborare se stabilesc între serviciile din structura Agenţiei, în vederea desfăşurării activităţii Agenţiei.


    3.2.4. Relaţii de cooperare
    ART. 21
    Relaţiile de cooperare se stabilesc între serviciile din structura Agenţiei şi unităţile organizatorice din celelalte structuri ale administraţiei centrale sau locale, ONG-uri, din ţară sau străinătate, şi organizaţii internaţionale. Aceste relaţii de cooperare exterioară se stabilesc numai în limitele atribuţiilor unităţii organizatorice sau competenţelor acordate de către Agenţie.


    3.2.5. Relaţii de reprezentare
    ART. 22
    (1) Relaţiile de reprezentare se stabilesc în limitele legislaţiei în vigoare şi ale mandatului acordat de directorul general directorului general adjunct, şefilor de servicii sau personalului din structura organizatorică de a reprezenta Agenţia în relaţiile cu celelalte structuri ale administraţiei centrale sau locale, organizaţii, organisme, ONG-uri, societăţi comerciale etc. din ţară sau din străinătate.
    (2) Personalul care reprezintă instituţia publică în cadrul organizaţiilor internaţionale, conferinţelor, seminarelor şi altor activităţi cu caracter internaţional are obligaţia să promoveze o imagine favorabilă atât ţării, cât şi Agenţiei.    3.3. Conducerea Agenţiei
    3.3.1. Directorul general
    ART. 23
    (1) Conducerea Agenţiei este asigurată de un director general, numit şi revocat din funcţie prin ordin al ministrului afacerilor externe, în condiţiile legii.
    (2) Directorul general al Agenţiei este ordonator terţiar de credite, calitate care poate fi delegată în condiţiile legii.
    (3) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general emite decizii şi instrucţiuni şi răspunde în faţa ministrului afacerilor externe pentru întreaga activitate a Agenţiei. Deciziile şi instrucţiunile cu caracter normativ emise de directorul general al Agenţiei se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (4) Directorul general reprezintă Agenţia în raporturile cu terţii, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.
    (5) Directorul general este numit pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit o singură dată pentru o perioadă de 3 ani.
    (6) Directorul general conduce întreaga activitate desfăşurată de personalul Agenţiei.
    (7) Directorul general are următoarele atribuţii principale:
    a) conduce, supervizează şi controlează activitatea Agenţiei;
    b) emite decizii şi instrucţiuni;
    c) răspunde în faţa ministrului afacerilor externe pentru întreaga activitate a Agenţiei;
    d) îndeplineşte, conform legii, funcţia de ordonator terţiar de credite;
    e) aprobă statul de funcţii al Agenţiei, organigrama, fişele de post, regulamentul intern, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei;
    f) încheie protocoale de colaborare în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară;
    g) aprobă alocarea şi utilizarea fondurilor din bugetul aprobat cu destinaţia cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară prin implementare directă şi indirectă, conform legislaţiei în vigoare;
    h) raportează anual sau la cererea ministrului afacerilor externe activităţile realizate în cadrul politicii de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară;
    i) participă la întrunirile Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară;
    j) urmăreşte îndeplinirea de către România, la nivel global, a angajamentelor asumate privind realizarea obiectivelor internaţionale de dezvoltare, eficacitatea asistenţei pentru dezvoltare şi coerenţa politicilor pentru dezvoltare, precum şi a altor angajamente în cadrul politicii de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară asumate în calitate de stat membru al Uniunii Europene şi al Organizaţiei Naţiunilor Unite;
    k) promovează activitatea Agenţiei în cadrul tuturor evenimentelor, vizitelor şi misiunilor la care participă în calitate de reprezentant al Agenţiei;
    l) încheie acordurile de finanţare prevăzute la art. 14 din Legea nr. 213/2016;
    m) participă la implementarea obiectivelor de politică externă stabilite de M.A.E.;
    n) reprezintă Agenţia la întrunirile naţionale şi internaţionale din domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare;
    o) reprezintă Agenţia în raporturile cu terţii, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie;
    p) coordonează realizarea Programului multianual strategic de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară şi a Planului anual de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară;
    q) decide asupra înfiinţării de birouri, în condiţiile prevăzute de lege, cu încadrarea în numărul total de posturi aprobat;
    r) îndeplineşte orice alte activităţi în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară stabilite de ministrul afacerilor externe;
    s) analizează, împreună cu Serviciul financiar-contabil, administrativ, resurse umane şi juridic, execuţia bugetară periodică;
    t) aprobă încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de muncă;
    u) aprobă încadrarea, promovarea în grade/trepte a personalului angajat;
    v) coordonează activităţile cu caracter economic, administrativ şi social din cadrul Agenţiei;
    w) realizează evaluarea profesională individuală a directorului general adjunct şi a şefilor serviciilor funcţionale din subordine;
    x) deleagă exercitarea de atribuţii, în condiţiile legii;
    y) îndeplineşte orice alte atribuţii în vederea exercitării activităţii de coordonare şi conducere a Agenţiei.

    (8) Pe perioada concediilor, delegaţiilor şi deplasărilor în interes de serviciu, directorul general poate delega prin decizie atribuţiile şi responsabilităţile care îi revin persoanelor din subordine.
    (9) Numele persoanei căreia i-au fost delegate atribuţiile se comunică întregului personal al Agenţiei, prin grija responsabilului de resurse umane.


    3.3.2. Directorul general adjunct
    ART. 24
    (1) Directorul general adjunct este numit şi revocat din funcţie prin ordin al ministrului afacerilor externe.
    (2) Directorul general adjunct se află în coordonarea şi directa subordonare a directorului general.

    ART. 25
    În cazul vacantării postului de director general, interimatul funcţiei şi calitatea de ordonator terţiar de credite sunt asigurate de directorul general adjunct.

    ART. 26
    (1) Directorul general adjunct poate avea următoarele atribuţii principale, ca urmare a delegării din partea directorului general:
    a) reprezintă Agenţia la întrunirile naţionale şi internaţionale din domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară şi în raporturile cu terţii, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, în baza mandatului acordat de directorul general;
    b) sprijină directorul general în conducerea, supervizarea şi controlul activităţii Agenţiei, conform dispoziţiilor şi solicitărilor acestuia;
    c) sprijină directorul general în raportarea anuală şi ori de câte ori este necesar, la cererea ministrului afacerilor externe, a activităţilor realizate în cadrul politicii de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară;
    d) la solicitarea directorului general, urmăreşte îndeplinirea de către România a angajamentelor asumate la nivel regional şi/sau global privind realizarea obiectivelor internaţionale de dezvoltare, eficacitatea asistenţei pentru dezvoltare şi coerenţa politicilor pentru dezvoltare, precum şi a altor angajamente în cadrul politicii de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară asumate în calitate de stat membru al Uniunii Europene şi al Organizaţiei Naţiunilor Unite;
    e) promovează activitatea Agenţiei în cadrul tuturor evenimentelor, vizitelor şi misiunilor la care participă în calitate de reprezentant al Agenţiei, în conformitate cu delegările acordate de directorul general;
    f) participă, conform delegării din partea directorului general, la implementarea obiectivelor de politică externă stabilite de M.A.E.;
    g) sprijină directorul general, la solicitarea acestuia, în coordonarea realizării Programului multianual strategic de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară şi a Planului anual de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară;
    h) îndeplineşte orice alte activităţi în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară stabilite de directorul general şi de ministrul afacerilor externe;
    i) asigură legătura operativă dintre directorul general şi serviciile Agenţiei, conform dispoziţiilor directorului general;
    j) monitorizează şi controlează îndeplinirea la termen a programelor şi proiectelor în cadrul serviciilor Agenţiei, conform dispoziţiilor directorului general;
    k) asigură circuitul informaţiei în interiorul Agenţiei, privind stadiul derulării diverselor activităţi şi programe conform dispoziţiilor directorului general;
    l) asigură realizarea deciziilor şi instrucţiunilor directorului general;
    m) duce la îndeplinire sarcinile încredinţate de directorul general şi răspunde pentru îndeplinirea acestora;
    n) la solicitarea directorul general evaluează, în mod obiectiv şi în condiţiile legii, activitatea profesională a personalului din Agenţie;
    o) aduce la cunoştinţa personalului Agenţiei dispoziţiile şi instrucţiunile directorului general, direct sau prin intermediul şefilor serviciilor Agenţiei;
    p) îndeplineşte şi alte atribuţii, conform delegării exprese din partea directorului general al Agenţiei.

    (2) Pe perioada concediilor, delegaţiilor şi deplasărilor în interes de serviciu, directorul general adjunct deleagă atribuţiile care îi revin unei persoane cu funcţie de conducere din cadrul Agenţiei sau altei persoane împuternicite în acest sens prin decizie a directorului general. Numele persoanei căreia i-au fost delegate atribuţiile se comunică întregului personal al Agenţiei prin grija responsabilului de resurse umane.    CAP. IV
    Aprobarea şi actualizarea regulamentului
    ART. 27
    (1) Regulamentul este aprobat prin decizie a directorului general în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.006/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe.
    (2) Actualizarea regulamentului se aprobă prin decizie a directorului general.

    CAP. V
    Organizarea şi funcţionarea serviciilor din cadrul Agenţiei
    5.1 Dispoziţii generale
    ART. 28
    (1) Serviciile din cadrul Agenţiei sunt coordonate de şefi de serviciu care îndeplinesc următoarele atribuţii principale:
    a) repartizează lucrările şi îndrumă personalul din subordine în soluţionarea acestora;
    b) avizează documentele elaborate în cadrul serviciului;
    c) participă, verifică şi răspund de realizarea în cele mai bune condiţii şi la termenele stabilite a lucrărilor repartizate serviciului;
    d) realizează efectiv o parte din lucrările repartizate serviciului, precum şi pe cele de o complexitate şi o importanţă ridicate;
    e) prezintă şi susţin, după caz, directorului general lucrările elaborate la nivelul serviciului;
    f) evaluează, în condiţiile legii, în mod obiectiv, activitatea profesională a personalului din cadrul serviciului pe baza criteriilor de performanţă stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate pe care îl coordonează, după caz;
    g) iniţiază, coordonează şi aprobă acţiuni, respectiv lucrări în domeniul de activitate al serviciului pe care îl coordonează şi răspund de soluţionarea acestora;
    h) duc la îndeplinire sarcinile încredinţate de directorul general al Agenţiei şi răspund pentru îndeplinirea acestora;
    i) formulează propuneri referitoare la asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare funcţionării serviciului;
    j) răspund de procesul de inventariere şi arhivare a lucrărilor întocmite în cadrul serviciului;
    k) informează şi se asigură că persoanele din subordine au luat act de strategia şi obiectivele Agenţiei, precum şi de cele specifice serviciului pe care îl coordonează, potrivit priorităţilor stabilite de directorul general al Agenţiei;
    l) îndeplinesc orice alte atribuţii legate de specificul lor de activitate, stabilite de directorul general.

    (2) Atribuţiile principale şi specifice ale şefilor de serviciu sunt aprobate prin decizie scrisă a directorului general şi incluse în fişele de post aferente.
    (3) În cazul absenţei din instituţie, şeful de serviciu deleagă, prin decizie scrisă a directorului general, atribuţiile care îi revin unei persoane din subordine.
    (4) În caz de imposibilitate obiectivă şi justificată a preluării atribuţiilor respective de către o persoană din subordine, în cazul absenţei din instituţie, şeful de serviciu deleagă atribuţiile care îi revin, cu aprobarea directorului general, unei persoane cu funcţie de conducere din cadrul altui serviciu decât cel coordonat, cu acordul acesteia din urmă.
    (5) Delegarea se consemnează prin decizie scrisă a directorului general, întocmită în acest sens. Numele persoanei căreia i-au fost delegate atribuţiile se comunică întregului personal al Agenţiei prin grija responsabilului de resurse umane.


    5.2. Serviciul financiar-contabil, administrativ, resurse umane şi juridic
    ART. 29
    În domeniul resurse umane, Serviciul financiar-contabil, administrativ, resurse umane şi juridic îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) coordonează activitatea în domeniul resurselor umane a Agenţiei;
    b) contribuie la definirea şi implementarea politicii de resurse umane a Agenţiei, în special prin gestionarea personalului, elaborarea deciziilor directorului general în domeniul resurselor umane, organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru angajarea şi promovarea personalului, ţine evidenţa funcţiilor la nivelul Agenţiei;
    c) gestionează aspectele ce ţin de semnarea şi derularea contractelor individuale de muncă, a raporturilor de serviciu şi a detaşărilor;
    d) gestionează depunerea în vederea completării, respectiv actualizării declaraţiilor de avere şi de interese, în conformitate cu prevederile legislaţiei privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice;
    e) gestionează procedurile privind recrutarea şi selecţia personalului Agenţiei pentru ocuparea posturilor vacante;
    f) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege, precum şi pe cele conferite expres de directorul general al Agenţiei.


    ART. 30
    În domeniul financiar-contabil şi administrativ, Serviciul financiar-contabil, administrativ, resurse umane şi juridic îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) asigură planificarea şi execuţia bugetară necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor instituţiei;
    b) coordonează acţiunile care sunt în responsabilitatea Agenţiei pe linie bugetară şi logistic-administrativă, fără a se limita la pregătirea proiectelor privind bugetele anuale, rectificările, precum şi liniile de investiţii şi reparaţii;
    c) asigură organizarea şi conducerea contabilităţii proprii şi cantitativ-valorice a Agenţiei, a cheltuielilor finanţate din mijloace bugetare prin care se asigură evidenţa plăţilor de casă, precum şi a cheltuielilor efective pe structura clasificaţiei bugetare;
    d) organizează şi desfăşoară controlul financiar preventiv propriu pentru toate operaţiunile financiar-contabile desfăşurate;
    e) organizează evidenţa veniturilor şi a cheltuielilor Agenţiei, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
    f) întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei;
    g) raportează lunar situaţiile privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţia efectivelor şi a realizării fondului de salarii, pe elemente componente;
    h) propune modificarea alocaţiilor bugetare, pe care le înaintează Ministerului Afacerilor Externe;
    i) organizează activitatea de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a cheltuielilor pentru toate drepturile de natură salarială, precum şi evidenţa angajamentelor bugetare legale, conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice;
    j) asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului prin casieria unităţii sau prin virament;
    k) asigură elaborarea Declaraţiei informative privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit, pentru personalul propriu, şi transmiterea acesteia către autoritatea fiscală;
    l) asigură elaborarea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, pentru personalul propriu, şi transmiterea acesteia către autoritatea fiscală;
    m) propune şi ia măsuri, potrivit legii, pentru rezolvarea cererilor, reclamaţiilor şi sesizărilor referitoare la calcularea şi plata drepturilor băneşti cuvenite, urmărind virarea la termen şi în cuantumul stabilit a sumelor ce constituie venituri bugetare ori obligaţii către alte persoane juridice şi fizice;
    n) întocmeşte şi prezintă la termen situaţiile financiare asupra execuţiei bugetare şi răspunde de exactitatea datelor şi legalitatea operaţiunilor financiar-contabile realizate;
    o) urmăreşte îndeplinirea atribuţiilor în vederea recuperării operative a pagubelor şi a altor debite;
    p) prezintă directorului general propuneri pentru raţionalizarea şi simplificarea lucrărilor din domeniul financiar, precum şi pentru automatizarea prelucrării datelor;
    q) întocmeşte balanţe de verificare analitice şi sintetice şi bilanţul contabil astfel încât să se reflecte în orice moment realitatea patrimoniului unităţii;
    r) verifică încadrarea în bugetul aprobat şi acordă viza de control financiar preventiv propriu în toate fazele execuţiei bugetare;
    s) completează şi depune declaraţiile lunare privind obligaţiile de plată la bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale şi fondurilor speciale;
    t) eliberează adeverinţe de venit pentru personalul Agenţiei, la cerere;
    u) întocmeşte şi înaintează situaţiile financiare lunare, trimestriale şi anuale, în acord cu normele legale în vigoare;
    v) întocmeşte registrul-jurnal, cererea de credite, situaţia monitorizării cheltuielilor de personal conform indicatorilor aprobaţi, situaţia execuţiei bugetare lunare a creanţelor şi datoriilor, situaţii financiar-contabile trimestriale şi anuale, registrul inventar, registrul numerelor de inventar, situaţia privind valorificarea rezultatelor inventarierii;
    w) organizează şi desfăşoară evidenţa cantitativ-valorică pentru bunurile materiale din dotarea proprie;
    x) organizează evidenţa cheltuielilor de bunuri şi servicii din cadrul unităţii, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
    y) organizează activitatea de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a cheltuielilor de bunuri, servicii şi active nefinanciare;
    z) organizează evidenţa angajamentelor bugetare şi legale, conform Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    aa) urmăreşte legalitatea şi asigură decontarea tuturor sumelor angajate prin contractele încheiate cu operatorii economici;
    bb) realizează împreună cu directorul general/şefii serviciilor, după caz, studii şi analize care să conducă la creşterea eficienţei folosirii mijloacelor financiare puse la dispoziţia Agenţiei, limitarea cheltuielilor la strictul necesar, eliminarea cheltuielilor nejustificate şi a celor care nu sunt necesare, oportune şi economicoase, precum şi la identificarea şi valorificarea tuturor resurselor de venituri bugetare;
    cc) asigură ţinerea corectă şi la zi a evidenţei mijloacelor financiare;
    dd) organizează efectuarea inventarierii la termenele stabilite şi în conformitate cu dispoziţiile legale şi ia sau propune, potrivit legii, măsurile corespunzătoare, în raport cu constatările făcute de comisiile de inventariere;
    ee) organizează evidenţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care revin instituţiei din contracte, acorduri, convenţii, protocoale şi alte acte asemănătoare încheiate de instituţie şi urmăreşte realizarea la timp a acestora;
    ff) asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative şi contabile, precum şi folosirea şi evidenţa formularelor cu regim special, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
    gg) întocmeşte balanţe de verificare analitice şi sintetice cantitativ-valorice;
    hh) organizează şi desfăşoară activităţile de pregătire de specialitate în cadrul compartimentului;
    ii) participă la activităţile de pregătire generală şi de specialitate planificate de conducerea Agenţiei;
    jj) stabileşte şi actualizează permanent lista riscurilor, modalităţile de diminuare a acestora, elaborează procedurile de lucru şi le supune aprobării conducerii unităţii;
    kk) pune la dispoziţia serviciului specializat din cadrul Agenţiei date şi documente privind raportarea periodică a datelor şi informaţiilor solicitate de către autoritatea responsabilă, autoritatea delegată şi autoritatea de certificare, conform procedurilor şi legislaţiei în vigoare;
    ll) organizează evidenţa cheltuielilor referitoare la achiziţiile de bunuri şi servicii, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
    mm) asigură specialişti în cadrul comisiilor de evaluare privind achiziţia de bunuri şi servicii;
    nn) întocmeşte proiectul propriu de nomenclator arhivistic, respectiv arhivează documentele conform legii;
    oo) întocmeşte şi transmite M.A.E. situaţia privind monitorizarea numărului de posturi şi a cheltuielilor de personal, respectiv situaţia privind execuţia cheltuielilor de personal, conform prevederilor legale în vigoare;
    pp) elaborează şi actualizează procedurile scrise pentru operaţiunile economice în care este implicat Compartimentul financiar-contabilitate;
    qq) întocmeşte şi transmite la termenele stabilite situaţiile financiar-contabile solicitate de directorul general şi M.A.E.;
    rr) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.


    ART. 31
    Prin componenta sa juridică, Serviciul financiar-contabil, administrativ, resurse umane şi juridic are următoarele atribuţii principale:
    a) asigură conformitatea cu normele legale a tuturor procedurilor, activităţilor şi a actelor juridice ale Agenţiei;
    b) asigură, în colaborare cu celelalte servicii şi compartimente, realizarea procesului de evaluare anuală a performanţelor individuale;
    c) colaborează cu alte servicii în vederea realizării obiectivelor propuse şi pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice;
    d) avizează şi semnează acte cu caracter juridic;
    e) apără drepturile şi interesele legitime ale Agenţiei, asigură consultanţă şi reprezentare juridică, avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic emise de către conducerea executivă a acestuia;
    f) colaborează, în materie juridică, cu celelalte instituţii publice;
    g) avizează legalitatea măsurilor care urmează să fie luate de administraţia Agenţiei în desfăşurarea activităţii acesteia, precum şi a oricăror acte care pot angaja răspunderea patrimonială a Agenţiei;
    h) elaborează sau avizează, după caz, contracte, convenţii şi alte acte de aceeaşi natură care angajează răspunderea juridică a Agenţiei;
    i) răspunde de aducerea la cunoştinţă a prevederilor legale prin acte normative care sunt incidente activităţii Agenţiei;
    j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.


    ART. 32
    Prin componenta sa de achiziţii publice, Serviciul financiar-contabil, administrativ, resurse umane şi juridic are următoarele atribuţii principale:
    a) elaborează programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor identificate la nivelul instituţiei, în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri;
    b) elaborează documentaţia de atribuire sau, în cazul organizării unui concurs de soluţii, documentaţia de concurs, în colaborare cu serviciile sau compartimentele care relevă necesitatea şi oportunitatea achiziţiei, în funcţie de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire;
    c) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute în Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) propune componenţa comisiilor de evaluare pentru fiecare contract care urmează a fi atribuit;
    e) elaborează notele justificative în toate situaţiile în care procedura de atribuire propusă pentru a fi aplicată este alta decât licitaţia deschisă sau cea restrânsă, cu aprobarea directorului general;
    f) asigură activitatea de informare şi de publicare privind pregătirea şi organizarea licitaţiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum şi alte informaţii care să edifice respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţii publice;
    g) asigură aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza proceselor-verbale şi a hotărârilor de licitaţii, prin încheierea contractelor de achiziţie publică;
    h) colaborează cu serviciile şi compartimentele de specialitate pentru rezolvarea problemelor legate de procedura de atribuire şi pentru urmărirea contractelor încheiate;
    i) urmăreşte şi asigură respectarea prevederilor legale referitoare la desfăşurarea procedurilor privind păstrarea confidenţialităţii documentelor de licitaţie şi a securităţii acestora;
    j) asigură constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei, document cu caracter public;
    k) operează modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor, când situaţia o impune, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi avizul compartimentului financiar-contabil;
    l) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate, conform actelor normative în vigoare;
    m) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.


    ART. 33
    În domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, Serviciul financiar-contabil, administrativ, resurse umane şi juridic are următoarele atribuţii principale:
    a) elaborează şi supune aprobării directorului general normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
    b) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării instituţiilor abilitate, iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia;
    c) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;
    d) asigură relaţionarea cu instituţiile abilitate să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
    e) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;
    f) consiliază conducerea unităţii în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;
    g) informează conducerea instituţiei despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
    h) acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;
    i) organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;
    j) asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;
    k) actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;
    l) întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de Agenţie, pe clase şi niveluri de secretizare;
    m) prezintă directorului general propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate;
    n) efectuează, cu aprobarea conducerii instituţiei, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;
    o) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.


    ART. 34
    Secretariatul Agenţiei este asigurat de o persoană din cadrul Serviciului financiar-contabil, administrativ, resurse umane şi juridic, care are ca atribuţii principale:
    a) derularea operaţiunilor tehnice privind primirea, evidenţa, repartizarea, urmărirea soluţionării, multiplicarea, manipularea, selecţionarea documentelor adresate directorului general, directorului general adjunct, şefilor de serviciu sau expediate de către aceştia altor structuri/organizaţii, precum şi clasarea, arhivarea, inventarierea, selecţionarea, păstrarea, conservarea şi folosirea acestora, după caz;
    b) organizarea agendei directorului general şi a directorului general adjunct;
    c) activităţi de relaţii cu publicul;
    d) activităţi de informare-documentare;
    e) gestionarea arhivei proprii neclasificate a Agenţiei;
    f) organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de protocol intern la nivelul Agenţiei;
    g) asigurarea secretariatului şedinţelor din cadrul Agenţiei;
    h) implementarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate deţinute/gestionate de personalul Agenţiei;
    i) organizarea grupurilor de lucru şi a şedinţelor desfăşurate la nivelul conducerii Agenţiei;
    j) prelucrarea automată a datelor şi valorificarea informaţiilor prin proceduri informatice;
    k) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, precum şi pe cele conferite expres de directorul general al Agenţiei.    5.3. Serviciul implementare proiecte
    ART. 35
    În concordanţă cu scopul şi obiectivele Agenţiei, Serviciul implementare proiecte are următoarele atribuţii principale:
    a) implementarea proiectelor în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare, prin consultare şi cooperare cu direcţiile din cadrul M.A.E. şi al misiunilor diplomatice ale României;
    b) identifică, inclusiv prin apeluri de proiecte, dezvoltă şi implementează proiecte finanţate din fondurile de asistenţă pentru dezvoltare administrate de Agenţie, în conformitate cu prevederile şi procedurile legale şi metodologia Agenţiei;
    c) întocmeşte proiecte de dezvoltare şi, după caz, comunicare sau educaţie pentru dezvoltare, ce urmează a fi finanţate din bugetul Agenţiei;
    d) pregăteşte şi coordonează apeluri de propuneri de proiecte finanţate de Agenţie, inclusiv lansarea şi comunicarea publică a apelurilor şi procesul de selecţie a propunerilor primite;
    e) pregăteşte documente de proiect corespunzătoare, precum termenii de referinţă ai proiectului şi documentele-suport;
    f) monitorizează, inclusiv din punct de vedere financiar şi prin deplasare la faţa locului, proiectele finanţate de Agenţie şi implementate de Agenţie sau de organizaţii şi instituţii terţe;
    g) oferă sprijin organizaţiilor partenere sau beneficiare, acolo unde este necesar, pentru asigurarea implementării cu succes a proiectelor finanţate de către Agenţie;
    h) asigură organizarea vizitelor delegaţiilor din străinătate, ale misiunilor de funcţionari străini şi experţi internaţionali care se deplasează în România şi ale experţilor români care se deplasează în străinătate, în cadrul proiectelor finanţate, implementate sau monitorizate de Agenţie;
    i) asigură implementarea schimburilor de expertiză între experţi români şi beneficiari din statele partenere, oferind suport tehnic şi logistic;
    j) asigură o comunicare eficientă a activităţilor şi rezultatelor proiectelor finanţate şi/sau implementate de Agenţie, în concordanţă cu regulile de vizibilitate ale Agenţiei şi sub îndrumarea personalului responsabil de comunicare;
    k) reprezintă Agenţia la evenimente organizate în cadrul proiectelor finanţate, implementate sau monitorizate, atunci când este necesar;
    l) dezvoltă şi menţine o relaţie profesională pozitivă cu partenerii şi beneficiarii Agenţiei;
    m) asigură o comunicare eficientă, profesională şi la timp cu managementul Agenţiei;
    n) pregăteşte documente necesare pentru audit, evaluări, revizuiri bugetare şi alte proceduri;
    o) coordonează consultanţii contractaţi, în concordanţă cu obiectivele şi responsabilităţile pe care le au aceştia;
    p) sprijină elaborarea de termeni de referinţă pentru licitaţii şi consultanţi, acolo unde este necesar;
    q) elaborează şi propune planul anual de evaluare şi audit al activităţii desfăşurate de Agenţie în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară;
    r) evaluează proiectele finanţate de Agenţie, pe baza manualului Managementul bazat pe rezultate, şi elaborează rapoartele de evaluare internă;
    s) elaborează evaluări tematice în domenii relevante ale Agenţiei;
    t) coordonează şi sprijină evaluările de proiect sau tematice efectuate de evaluatori independenţi conform obiectivelor Agenţiei, în concordanţă cu manualul Managementul bazat pe rezultate;
    u) coordonează şi sprijină auditurile efectuate de auditori independenţi ale proiectelor finanţate de Agenţie, în concordanţă cu manualul Managementul bazat pe rezultate;
    v) elaborează diverse analize pe subiecte relevante ale Agenţiei;
    w) colectează informaţii din cadrul Agenţiei, de la parteneri şi alte instituţii şi organizaţii relevante pentru a sprijini elaborarea evaluărilor interne şi independente, a auditurilor şi a altor analize;
    x) elaborează planuri de răspuns la recomandările menţionate în evaluările interne şi independente, precum şi în rapoartele de audit şi monitorizează implementarea acestora, în strânsă coordonare cu consultanţii în management din cadrul Agenţiei;
    y) oferă sprijin consultanţilor în management din cadrul Agenţiei pentru o bună monitorizare a proiectelor finanţate de Agenţie;
    z) elaborează termeni de referinţă pentru consultanţi independenţi şi monitorizează activitatea consultanţilor contractaţi pe baza termenilor de referinţă elaboraţi;
    aa) asigură organizarea misiunilor evaluatorilor internaţionali în România, atât din punct de vedere logistic, cât şi al planificării de întâlniri cu actorii relevanţi pentru evaluarea în curs;
    bb) asigură o comunicare eficientă a rezultatelor şi recomandărilor evaluărilor elaborate intern în cadrul Agenţiei, precum şi către parteneri şi alte organizaţii şi instituţii relevante, acolo unde este necesar;
    cc) pregăteşte şi oferă informaţii actualizate cu privire la evaluările efectuate pentru a sprijini activitatea de comunicare a Agenţiei, pentru pregătirea de evenimente şi întâlniri la care participă managementul Agenţiei şi pentru pregătirea de rapoarte (narative sau financiare) şi alte documente;
    dd) dezvoltă şi implementează strategia de comunicare a Agenţiei la nivel naţional şi în statele partenere;
    ee) menţine legătura cu furnizorii specializaţi în realizarea de materiale de comunicare (inclusiv website) şi supervizează realizarea acestor materiale de comunicare;
    ff) furnizează raportări periodice privind activităţile de comunicare viitoare şi/sau deja realizate şi materialele de comunicare create către toată echipa Agenţiei, dar şi către ambasadele României din statele partenere ale Agenţiei sau departamentele aferente din cadrul M.A.E.;
    gg) oferă la cerere informaţii celorlalţi salariaţi ai Agenţiei privind materialele de comunicare disponibile şi evenimentele şi circumstanţele în care aceste materiale ar putea fi folosite pentru a spori vizibilitatea domeniului dezvoltării internaţionale şi a Agenţiei;
    hh) furnizează training pentru echipa Agenţiei privind regulile de identitate vizuală ale brandului Agenţiei, modalităţi de comunicare a rezultatelor activităţilor Agenţiei atunci când personalul şi colaboratorii merg în misiuni (inclusiv participarea la conferinţe sau vizite de monitorizare a proiectelor), inclusiv comunicarea în mediul online;
    ii) creează şi menţine banca de fotografii a Agenţiei;
    jj) actualizează, atunci când este cazul, manualul de identitate vizuală şi alte materiale adiacente brandului Agenţiei;
    kk) identifică oportunităţi de a creşte vizibilitatea Agenţiei şi încheie parteneriate la nivel naţional şi în statele partenere, atunci când este cazul, cu mass-media, organizaţii din societatea civilă, instituţii publice, centre de artă şi cultură etc., în vederea atingerii obiectivelor de comunicare;
    ll) creează conţinutul pentru reţelele sociale, inclusiv website-ul Agenţiei, conform strategiei de comunicare, şi menţine interacţiunea cu cititorii/urmăritorii;
    mm) deschide canale noi de social media în conformitate cu noile reţele apărute şi cu nevoia de comunicare a Agenţiei;
    nn) comunică în mod constant cu mass-media atât din România, cât şi din statele partenere pentru a asigura vizibilitate proiectului, a obţine apariţii în emisiuni TV sau radio, conferinţe etc.;
    oo) monitorizează presa locală şi internaţională, în special cu atenţie sporită privind evenimentele şi tendinţele legate de domeniul dezvoltării internaţionale şi asistenţei umanitare;
    pp) dezvoltă, organizează şi coordonează evenimente de vizibilitate la nivel naţional şi internaţional ale Agenţiei şi/sau evenimente conexe în cadrul unor evenimente de nivel înalt pe plan internaţional;
    qq) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, precum şi pe cele conferite expres de directorul general al Agenţiei.    5.4. Serviciul programe de cooperare internaţională pentru dezvoltare
    ART. 36
    În concordanţă cu scopul şi obiectivele Agenţiei, Serviciul programe de cooperare internaţională pentru dezvoltare are următoarele atribuţii principale:
    a) asigură coordonarea Programului multianual strategic de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară;
    b) monitorizează modul de implementare a Programului multianual strategic de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară;
    c) raportează anual şi ori de câte ori este necesar activităţile realizate în cadrul politicii de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară, finanţate din fonduri publice;
    d) asigură secretariatul tehnic pentru întrunirile Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară;
    e) coordonează procesul naţional de raportare a asistenţei oficiale pentru dezvoltare, acordată de România, către organizaţiile internaţionale competente, în conformitate cu cerinţele de raportare ale fiecărei organizaţii internaţionale; în acest sens, Agenţia are responsabilitatea băncii de date privind raportarea la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) şi International Aid Transparency Initiative (IATI);
    f) elaborează şi coordonează planul de acţiune pe baza programului multianual strategic;
    g) identifică şi analizează, în colaborare cu Serviciul implementare proiecte, nevoile specifice din statele partenere ale Agenţiei în domeniul de referinţă;
    h) identifică şi testează potenţiale parteneriate şi noi modele de intervenţie, pe baza nevoilor identificate;
    i) elaborează analize şi alte documente în domeniu;
    j) sprijină la nivel strategic dezvoltarea şi implementarea proiectelor şi a altor activităţi ale Agenţiei în domeniul de referinţă, oferă puncte de vedere şi recomandări;
    k) menţine legătura şi se consultă cu organizaţiile neguvernamentale şi instituţiile publice active în domeniul de referinţă din ţară şi din ţările partenere;
    l) menţine legătura cu organizaţiile internaţionale şi alte instituţii şi organizaţii relevante;
    m) participă alături de Serviciul implementare proiecte la evenimente organizate în cadrul proiectelor implementate sau monitorizate, atunci când este necesar;
    n) asigură o comunicare eficientă, profesională şi la timp cu managementul Agenţiei şi alte instituţii centrale;
    o) introduce în platforma EU Devin proiecte finanţate prin Agenţie, atât în modulul de tranzacţii, cât şi în modulul de monitorizare proiecte;
    p) menţine legătura cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), International Aid Transparency Initiative (IATI), Comisia Europeană şi alte organizaţii şi instituţii internaţionale, pe tema raportării asistenţei oficiale pentru dezvoltare;
    q) reprezintă Agenţia la întâlniri şi evenimente naţionale şi internaţionale, pe tema raportării asistenţei oficiale pentru dezvoltare, în funcţie de caz;
    r) pregăteşte datele necesare pentru elaborarea raportului naţional privind asistenţa oficială pentru dezvoltare acordată de România anual;
    s) propune editarea de publicaţii;
    t) identifică şi propune potenţiale parteneriate şi noi modele de cooperare în funcţie de contextul global;
    u) elaborează analize, strategii şi alte documente de parteneriat;
    v) pentru îndeplinirea atribuţiilor, serviciul poate propune contractarea unor servicii cu experţi în domeniu, în condiţiile legii;
    w) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, precum şi pe cele conferite expres de directorul general al Agenţiei.    CAP. VI
    Dispoziţii finale
    ART. 37
    Prevederile prezentului regulament de organizare şi funcţionare se completează cu prevederile Regulamentului intern.

    ART. 38
    Prevederile prezentului regulament de organizare şi funcţionare, împreună cu prevederile Regulamentului intern, vor fi aduse la cunoştinţă salariaţilor prin afişare şi vor produce efecte faţă de aceştia din momentul înştiinţării prin afişare.

    ART. 39
    Regulamentul de organizare şi funcţionare se modifică, se completează şi se reactualizează ori de câte ori se impune, cu respectarea legislaţiei în vigoare, la data când intervin modificări.

    ANEXA 1

    la regulament
    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
    a Agenţiei de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.006/2016
 (a se vedea imaginea asociată)

    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice