Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 20 ianuarie 2017  de autorizare a laboratoarelor de încercări la foc    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 20 ianuarie 2017 de autorizare a laboratoarelor de încercări la foc

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 87 din 31 ianuarie 2017
──────────
    Aprobat de ORDINUL nr. 3 din 20 ianuarie 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 31 ianuarie 2017.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
     Prezentul regulament stabileşte cadrul de desfăşurare a activităţii de autorizare a laboratoarelor de încercări la foc.

    ART. 2
     Termenii şi expresiile utilizate de prezentul regulament au următoarele înţelesuri:
    a) laborator de încercări la foc - poligonul sau spaţiul special amenajat prevăzut cu instalaţii şi instrumente speciale pentru studierea, încercarea şi experimentarea produselor, procedeelor şi echipamentelor destinate apărării împotriva incendiilor;
    b) autorizaţie - documentul emis de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare IGSU, care dă dreptul deţinătorului să efectueze încercări la foc, în mod legal, în domeniul autorizat;
    c) autorizare - procesul prin care comisia de autorizare a laboratoarelor de încercări la foc atestă îndeplinirea cerinţelor standardului naţional de referinţă în domeniu SR EN ISO CEI 17025 "Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări" şi a cerinţelor tehnice prevăzute în prezentul regulament de către un laborator de încercări la foc;
    d) audit de evaluare - activitatea desfăşurată la sediul laboratorului de echipa de audit din cadrul structurii specializate pentru supravegherea pieţei şi desemnarea organismelor pentru evaluarea conformităţii din cadrul IGSU, constând în verificarea îndeplinirii cerinţelor de autorizare;
    e) audit de supraveghere - activitatea desfăşurată la sediul laboratorului de echipa de audit din cadrul structurii specializate pentru supravegherea pieţei şi desemnarea organismelor pentru evaluarea conformităţii din cadrul IGSU, constând în verificarea menţinerii condiţiilor de autorizare;
    f) neconformitate - încălcarea cerinţelor standardului naţional de referinţă în domeniu;
    g) restrângerea autorizării - măsura dispusă de inspectorul general al IGSU constând în interzicerea drepturilor laboratorului de a efectua în domeniul autorizat una sau mai multe încercări pe o perioadă de timp determinată;
    h) suspendarea autorizării - măsura dispusă de inspectorul general al IGSU constând în interzicerea dreptului laboratorului de a efectua încercări în domeniul autorizat pe o perioadă de timp determinată;
    i) retragerea autorizării - măsura dispusă de inspectorul general al IGSU constând în interzicerea dreptului laboratorului de a efectua încercări în domeniul autorizat pe o perioadă de timp nedeterminată.


    ART. 3
    (1) Evaluarea în vederea autorizării laboratoarelor de încercări la foc se realizează pe baza standardului naţional de referinţă în domeniu - SR EN ISO CEI 17025 şi a cerinţelor tehnice prevăzute în prezentul regulament şi este obligatorie pentru toate laboratoarele care emit documente privind certificarea calităţii mijloacelor tehnice destinate apărării împotriva incendiilor.
    (2) Laboratoarele de încercări la foc se autorizează indiferent de mărime sau titular.

    ART. 4
    (1) Autorizarea se acordă pentru încercări bazate pe standarde române şi standarde ale organismelor de standardizare europene şi internaţionale.
    (2) Autorizarea se realizează de către IGSU, dacă încercările solicitate îndeplinesc cerinţele de autorizare prevăzute în anexa nr. 1.

    CAP. II
    Autorizarea laboratoarelor de încercări la foc
    ART. 5
     Cererea de autorizare a laboratoarelor de încercări la foc, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, se depune la IGSU, însoţită de un dosar care conţine următoarele:
    a) fotocopia certificatului de înmatriculare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
    b) chestionarul de informare şi autoevaluare, prevăzut în anexa nr. 3;
    c) documente din care să reiasă calificarea şi experienţa profesională, pentru şeful laboratorului, personalul cu funcţii de conducere şi personalul tehnic responsabil de încercare;
    d) documente privind descrierea spaţiilor de lucru ale laboratorului, a echipamentelor tehnice şi indicarea procedurilor de lucru;
    e) modelele documentelor ce urmează a fi eliberate de laborator.


    ART. 6
    (1) La nivelul IGSU se constituie comisia de autorizare a laboratoarelor de încercări la foc, denumită în continuare comisia de autorizare, care are în compunere un preşedinte, 3 membri şi un secretar.
    (2) Componenţa nominală a comisiei de autorizare se stabileşte prin ordin al inspectorului general al IGSU.
    (3) Comisia de autorizare se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este nevoie.

    ART. 7
    (1) Analiza în vederea autorizării se efectuează de către comisia de autorizare, în termen de 30 de zile de la primirea cererii, pe baza documentaţiei primite şi a raportului de audit, realizat în urma auditului de evaluare prevăzut la art. 8 la sediul solicitantului.
    (2) În cazul în care documentaţia depusă nu este completă şi/sau solicitantul nu a asigurat condiţiile de efectuare a auditului de evaluare, data de la care curge termenul prevăzut la alin. (1) se prelungeşte corespunzător cu perioada consumată pentru completarea dosarului şi/sau asigurarea condiţiilor necesare auditului de evaluare.

    ART. 8
    (1) Auditul de evaluare a laboratoarelor de încercări la foc se efectuează de o echipă de auditori din cadrul structurii specializate pentru supravegherea pieţei şi desemnarea organismelor pentru evaluarea conformităţii din cadrul IGSU.
    (2) Auditul de evaluare se efectuează numai atunci când documentaţia, prevăzută la art. 5, depusă este completă.
    (3) Auditul de evaluare se efectuează conform procedurii elaborate în acest sens şi se finalizează printr-un raport de audit, semnat de membrii echipei de auditori.
    (4) Modelul raportului de audit este prevăzut în anexa nr. 4.

    ART. 9
    (1) Raportul de audit, împreună cu dosarul complet de autorizare, se înaintează comisiei de autorizare, în termen de 10 zile de la finalizarea auditului.
    (2) În cazul în care au fost constatate neconformităţi în cursul auditului de evaluare data de la care curge termenul prevăzut la alin. (1) se prelungeşte corespunzător cu perioada necesară pentru rezolvarea acestora.

    ART. 10
    (1) Propunerea comisiei de autorizare privind acordarea autorizaţiei se consemnează într-un proces-verbal, care stă la baza deciziei de emitere a autorizaţiei de către inspectorul general al IGSU.
    (2) În cazul în care comisia de autorizare constată că laboratorul nu îndeplineşte cerinţele necesare autorizării, propunerea privind respingerea autorizării se consemnează într-un proces-verbal, care stă la baza înştiinţării solicitantului. Înştiinţarea se transmite prin adresă scrisă, semnată de către inspectorul general al IGSU.

    ART. 11
    (1) Autorizaţia este valabilă pentru încercările la foc care au făcut obiectul evaluării în vederea autorizării.
    (2) În cazul în care se doreşte extinderea activităţii unui laborator autorizat cu alte încercări la foc, se depune la IGSU o nouă cerere de autorizare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, şi se parcurg etapele procesului de autorizare.

    ART. 12
    (1) Autorizarea se acordă pentru o perioadă nedeterminată.
    (2) Modelul autorizaţiei este prevăzut în anexa nr. 5.

    CAP. III
    Supravegherea, restrângerea, suspendarea sau retragerea autorizării
    ART. 13
    (1) Laboratorul de încercări la foc autorizat se supune anual unui audit de supraveghere, care se încheie printr-un raport de audit.
    (2) Auditul de supraveghere se efectuează planificat sau inopinat, în urma unei reclamaţii.
    (3) Auditul de supraveghere se efectuează conform procedurii elaborate în acest sens.

    ART. 14
    (1) Propunerea motivată privind menţinerea, restrângerea, suspendarea sau retragerea autorizării se consemnează de către comisia de autorizare într-un proces-verbal.
    (2) Procesul-verbal cuprinzând propunerea de restrângere, suspendare sau retragere a autorizării stă la baza înştiinţării laboratorului de încercări la foc prin adresă scrisă, semnată de către inspectorul general al IGSU.

    ART. 15
     Restrângerea autorizării se aplică în următoarele cazuri:
    a) când se constată neconformităţi referitoare la una sau mai multe încercări autorizate;
    b) la cererea laboratorului de încercări la foc autorizat, de renunţare la una sau mai multe încercări autorizate.


    ART. 16
     Suspendarea autorizării se aplică în următoarele cazuri:
    a) neîndeplinirea, în termenul stabilit, a măsurilor corective referitoare la neconformităţile constatate;
    b) neefectuarea auditului de supraveghere în termen de maximum 60 de zile de la data programată, din motive imputabile laboratorului de încercări la foc.


    ART. 17
     Măsura retragerii autorizării se aplică în cazul constatării unor neconformităţi privind:
    a) emiterea de rapoarte de încercare pentru încercări pentru care laboratorul de încercări la foc nu este autorizat;
    b) emiterea de rapoarte de încercare cu rezultate intenţionat eronate;
    c) nerespectarea sistematică a condiţiilor de autorizare.


    CAP. IV
    Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii
    ART. 18
     Structura specializată pentru supravegherea pieţei şi desemnarea organismelor pentru evaluarea conformităţii are următoarele responsabilităţi:
    a) elaborează procedurile prevăzute la art. 8 alin. (3) şi art. 13 alin. (3), care se aprobă prin ordin al inspectorului general al IGSU;
    b) anunţă în scris solicitantul, cu 5 zile lucrătoare înainte de efectuarea auditului de evaluare;
    c) transmite solicitantului autorizaţia sau adresa privind respingerea, restrângerea, suspendarea ori retragerea autorizării, în termen de 10 zile de la data înaintării procesului-verbal de către comisia de autorizare;
    d) anunţă în scris laboratorul de încercări la foc autorizat cu cel puţin 30 de zile înaintea datei planificate pentru auditul de supraveghere;
    e) păstrează şi gestionează dosarele laboratoarelor de încercări la foc autorizate;
    f) constituie şi ţine la zi baza de date centralizată, referitoare la laboratoarele de încercări la foc autorizate.


    ART. 19
     Comisia de autorizare are următoarele atribuţii:
    a) analizează documentaţia depusă şi raportul de audit întocmit de echipa de auditori;
    b) coordonează activitatea echipei de auditori care efectuează evaluarea şi supravegherea laboratoarelor de încercări la foc;
    c) propune acordarea sau respingerea autorizării, după caz;
    d) propune menţinerea, restrângerea, suspendarea sau retragerea autorizaţiei, în urma auditului de supraveghere.


    ART. 20
     Laboratorul de încercări la foc are următoarele obligaţii:
    a) să îndeplinească în permanenţă cerinţele de autorizare;
    b) să respecte, la toate nivelurile proprii de organizare, condiţiile de autorizare;
    c) să permită echipei de auditori să efectueze audituri de supraveghere;
    d) să informeze IGSU asupra modificării condiţiilor avute în vedere la autorizare, în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care aceste modificări s-au produs;
    e) să asigure trasabilitatea echipamentelor de măsurare conform reglementărilor în vigoare;
    f) să păstreze şi să actualizeze înregistrările relevante privind calificarea, perfecţionarea şi experienţa profesională a personalului propriu;
    g) să elaboreze şi să actualizeze procedurile de lucru.


    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 21
     Autorizarea de către IGSU a laboratoarelor de încercări la foc nu aduce atingere obligaţiei de a obţine celelalte autorizări impuse de actele normative în vigoare şi nu exonerează laboratoarele de încercări la foc de obligaţiile şi responsabilităţile ce le revin, conform legii.

    ART. 22
     Actul prin care se comunică decizia de respingere a cererii de autorizare sau de restrângere/suspendare/retragere a autorizaţiei poate fi contestat, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 23
     Procedurile prevăzute la art. 18 lit. a) se publică pe site-ul IGSU.

    ART. 24
     Lista laboratoarelor de încercări la foc autorizate se publică în buletinele informative şi în celelalte publicaţii periodice de specialitate ale IGSU şi pe site-ul acestei instituţii.

    ART. 25
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ANEXA 1
la regulament
     CERINŢE GENERALE
     de competenţă în vederea autorizării
     laboratoarelor de încercări la foc
    1. Cerinţe organizatorice
    1.1. Laboratorul trebuie să dispună de o organizare care să îi permită desfăşurarea activităţii astfel încât rezultatul încercărilor efectuate să nu fie influenţat negativ, sub nicio formă, de eventuale deficienţe din acest domeniu, şi anume:
    a) laboratorul trebuie să aibă personalitate juridică;
    b) laboratorul de încercări trebuie subordonat direct conducătorului instituţiei/operatorului economic;
    c) laboratorul trebuie să dispună de un sistem de management al calităţii corespunzător domeniului său de activitate;
    d) laboratorul trebuie organizat astfel încât fiecare persoană să aibă responsabilităţi riguros definite ca arie de desfăşurare şi limite de competenţă.

    1.2. Laboratorul trebuie să dispună, în conformitate cu domeniul specific de activitate, de următoarele:
    a) documentaţia tehnică în vigoare - standarde, norme tehnice, specificaţii, instrucţiuni etc. - care reglementează condiţiile şi modul de efectuare a încercărilor pentru care solicită autorizarea;
    b) SR EN ISO CEI 17025:2005 - Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări;
    c) documentele sistemului de management al calităţii aplicabile activităţii de laborator - manual, proceduri, instrucţiuni, planul calităţii.


    2. Personal
    a) Laboratorul trebuie să dispună de personal în număr suficient pentru a asigura efectuarea la frecvenţa din reglementări a încercărilor pentru care solicită autorizarea şi pentru asigurarea continuităţii în executarea şi luarea deciziilor, avându-se în vedere şi eventualele evenimente neprevăzute care pot apărea.
    b) Şeful de laborator trebuie să fie personal permanent angajat al laboratorului.
    c) Personalul trebuie să aibă pregătirea tehnică şi experienţa profesională necesare îndeplinirii atribuţiilor postului pe care îl deţine; să cunoască şi să aplice politica şi procedurile sistemului de management al calităţii aferente activităţii lor.
    d) Laboratorul trebuie să fie condus de un şef de laborator care trebuie să îndeplinească cerinţele de studii şi experienţă profesională.
    e) Laboratorul trebuie să aibă toate documentele necesare dovedirii competenţei profesionale a personalului de laborator, respectiv calificare profesională, experienţă profesională, dovezi de instruire, certificate de absolvire.
    f) Laboratorul trebuie să menţină fişe ale postului pentru tot personalul - şef laborator, responsabil încercări etc., astfel încât fiecare să îşi cunoască atribuţiile, sarcinile, responsabilităţile, nivelurile de decizie şi de competenţă.
    g) Laboratorul trebuie să aibă un Program anual de instruire a personalului de laborator şi trebuie să prezinte dovezi privind realizarea acestuia.

    3. Condiţii de spaţiu şi mediu
    a) Laboratorul trebuie să dispună de spaţiul şi utilităţile necesare executării corecte a tuturor încercărilor autorizate.
    b) Spaţiul şi utilităţile de care dispune laboratorul trebuie să asigure condiţiile impuse de reglementările tehnice în vigoare pentru stocarea şi pregătirea probelor supuse încercărilor, înainte şi după încercare, efectuarea încercărilor, înregistrările şi prelucrarea datelor.
    c) Spaţiul şi utilităţile aferente trebuie să garanteze menţinerea permanentă a condiţiilor de igienă, temperatură, umiditate, protecţie împotriva noxelor şi protecţia muncii prevăzute pentru domeniul de activitate al laboratorului, protecţia mediului înconjurător, eliminarea influenţei factorilor externi.
    d) Spaţiul destinat activităţii de laborator trebuie să fie astfel dimensionat şi ordonat încât să asigure desfăşurarea corectă a încercărilor, să nu conducă la interferări de fluxuri, să asigure spaţii de arhivare şi depozitare a echipamentelor neconforme.
    e) Localul în care îşi desfăşoară activitatea laboratorul trebuie să fie bine delimitat de eventuale spaţii vecine în care se desfăşoară alte activităţi.
    f) Condiţiile de acces în localul laboratorului trebuie să asigure ţinerea sub control a accesului persoanelor străine în conformitate cu regulile stabilite de conducerea laboratorului, în vederea asigurării confidenţialităţii rezultatelor încercărilor.
    g) Laboratorul trebuie să dispună de mobilier corespunzător care să asigure condiţiile din standarde privind efectuarea încercărilor şi pentru asigurarea condiţiilor de păstrare a documentelor în condiţii de confidenţialitate.

    4. Echipamente de măsură şi încercări
    4.1. Laboratorul trebuie să dispună de echipamentul de măsură şi încercare, precum şi de materialele, produsele şi dispozitivele auxiliare necesare efectuării încercărilor pentru care solicită autorizarea, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.
    4.2. Gradul de precizie a echipamentelor de măsurare şi încercare trebuie să fie cel puţin cel indicat de standardul sau norma tehnică de încercare.
    4.3. Echipamentele de măsurare şi încercare utilizate la efectuarea încercărilor trebuie să fie în bună stare de funcţionare, confirmată prin documente de verificare intermediară şi certificate de etalonare, eliberate de organisme acreditate sau cu competenţă recunoscută pentru efectuarea operaţiunilor de etalonare.
     În acest sens, laboratorul trebuie să dispună de:
    a) programe de întreţinere şi verificare curentă a echipamentelor;
    b) program anual de etalonare a echipamentelor;
    c) competenţă recunoscută, în cazul efectuării în cadrul laboratorului a operaţiunilor de etalonare a unor aparate/echipamente;
    d) contract de prestări servicii încheiat cu o unitate cu competenţă recunoscută pentru efectuarea de operaţiuni de etalonare.


    4.4. Laboratorul trebuie să dispună de un sistem clar şi actualizat permanent de gestionare a echipamentelor de măsurare şi încercare, care să cuprindă:
    a) evidenţa centralizată a echipamentelor (aparate de măsurare, încercare, dispozitive auxiliare);
    b) fişe individuale pentru aparatura de încercare, care vor cuprinde următoarele date:
    (i) denumirea aparaturii;
    (ii) destinaţia echipamentului;
    (iii) producătorul, anul fabricaţiei, tipul, numărul de înregistrare;
    (iv) caracteristicile tehnice;
    (v) data punerii în funcţiune;
    (vi) etalonările necesare: frecvenţa, modul de realizare;
    (vii) condiţiile speciale de utilizare;
    (viii) localizarea în cadrul laboratorului;
    (ix) documentele de atestare a efectuării etalonărilor;
    (x) documentele de atestare a unor operaţii de verificare intermediară, întreţinere şi reparaţii;

    c) o evidenţă completă cu materialele, produsele şi dispozitivele auxiliare (consumabile şi neconsumabile) necesare efectuării încercărilor;
    d) un sistem de identificare, evidenţă şi depozitare a aparaturii defecte sau care în urma etalonării nu corespunde scopului în care urmează a fi utilizată, în aşa fel încât:
    (i) identificarea să fie clară, prin etichetare;
    (ii) depozitarea să fie făcută în spaţii special destinate acestui scop.    5. Raportarea rezultatelor
    a) Laboratorul trebuie să utilizeze pentru înregistrarea rezultatelor încercărilor rapoarte de încercare.
    b) Forma şi conţinutul rapoartelor de încercare vor fi conforme cu prevederile specificaţiilor tehnice aplicabile.
    c) Rapoartele de încercare trebuie să cuprindă informaţiile cerute de metoda de încercare utilizată, informaţiile cerute de client şi necesare pentru interpretarea rezultatelor.
    d) Rapoartele de încercare trebuie să cuprindă cel puţin informaţiile impuse de SR EN ISO CEI 17025: 2005.

    6. Proceduri de lucru
    a) Laboratorul trebuie să utilizeze pentru efectuarea încercărilor autorizate metode de încercare şi moduri de lucru precizate prin specificaţii tehnice.
    b) Laboratorul trebuie să dispună de proceduri şi instrucţiuni de lucru scrise privind eşantionarea şi efectuarea încercărilor.
    c) Instrucţiunile vor reglementa toate aspectele privind executarea încercărilor: caracteristicile probelor supuse încercării, păstrarea şi pregătirea probelor, executarea încercării, înregistrarea şi prelucrarea rezultatelor, buletinul sau raportul de încercare, condiţiile de acceptare, echipamentele de încercare, măsurarea incertitudinilor, materialele consumabile şi personalul responsabil cu efectuarea şi validarea rezultatelor încercărilor.

    7. Documente administrative
     Laboratorul trebuie să dispună de un sistem bine definit de înregistrare a evidenţei şi de arhivare a documentelor primite şi emise de laborator, astfel încât:
    a) înregistrările să cuprindă toate informaţiile necesare identificării expeditorului şi destinatarului după codificare;
    b) să fie asigurată confidenţialitatea conţinutului documentelor, conform hotărârilor conducerii laboratorului;
    c) să asigure condiţii sigure de arhivare şi păstrare a documentelor.    ANEXA 2
la regulament
     - model -
     Instituţia ................
     Laboratorul ...............
     Nr. ...... din ..............
     CERERE DE AUTORIZARE
     către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
     Autorizare [] Extindere []
     Prin prezenta instituţia/societatea/laboratorul .............., cu sediul în localitatea ..................., judeţul ................, str. ................. nr. ....., reprezentată/reprezentat prin manager/director ...................., solicităm autorizarea laboratorului ..................... care funcţionează în cadrul instituţiei/firmei noastre pentru următoarele încercări:
     ............................................................
     ............................................................

     În susţinerea cererii anexăm dosarul tehnic cuprinzând următoarele documente:
    1. .........................................................................;
    2. .........................................................................;
    3. .........................................................................;
    4. .........................................................................;
    5. ..........................................................................
     care atestă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor prevăzute în Regulamentul de autorizare a laboratoarelor de încercări la foc, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 3/2017.

     Declarăm că am luat cunoştinţă de obligaţiile ce ne revin potrivit regulamentului menţionat, pe care înţelegem să le respectăm întocmai.

┌──────────────────────────┬─────────────────────┐
│Manager/Director, │Contabil-şef, │
│..........................│.....................│
│(numele şi prenumele) │(numele şi prenumele)│
│Semnătura │Semnătura │
│L.S. │ │
└──────────────────────────┴─────────────────────┘


    ANEXA 3
la regulament
     Societatea ................
     CHESTIONAR
     de informare şi autoevaluare
     Prezentul chestionar are drept scop prezentarea principalelor date privind laboratorul de încercări în vederea analizării oportunităţii vizitei de evaluare preliminară.

┌────┬───────────────────┬────────────────┐
│ │ │Rezultatul │
│Nr. │Cerinţa evaluată │autoevaluării │
│crt.│ ├──┬──┬──────────┤
│ │ │Da│Nu│Observaţii│
├────┼───────────────────┴──┴──┴──────────┤
│A. │Organizare generală │
├────┼───────────────────┬──┬──┬──────────┤
│ │Laboratorul dispune│ │ │ │
│ │de o organizare │ │ │ │
│ │care îi permite │ │ │ │
│ │desfăşurarea │ │ │ │
│ │activităţii astfel │ │ │ │
│ │încât să nu se │ │ │ │
│ │exercite presiuni │ │ │ │
│1. │financiare sau de │ │ │ │
│ │altă natură care │ │ │ │
│ │pot influenţa │ │ │ │
│ │imparţialitatea, │ │ │ │
│ │integritatea şi │ │ │ │
│ │credibilitatea │ │ │ │
│ │activităţilor de │ │ │ │
│ │laborator? │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Sunt asigurate │ │ │ │
│ │spaţiile necesare │ │ │ │
│ │de desfăşurare în │ │ │ │
│ │bune condiţii a │ │ │ │
│2. │încercărilor? (Se │ │ │ │
│ │precizează anexa │ │ │ │
│ │care prezintă │ │ │ │
│ │planul │ │ │ │
│ │laboratorului.) │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Sunt stabilite │ │ │ │
│ │atribuţiile, │ │ │ │
│ │sarcinile, │ │ │ │
│ │responsabilităţile │ │ │ │
│3. │laboratorului │ │ │ │
│ │într-un regulament │ │ │ │
│ │de organizare şi │ │ │ │
│ │funcţionare al │ │ │ │
│ │laboratorului │ │ │ │
├────┼───────────────────┴──┴──┴──────────┤
│B. │Resurse umane │
├────┼───────────────────┬──┬──┬──────────┤
│ │Laboratorul dispune│ │ │ │
│ │de personal astfel │ │ │ │
│ │încât să asigure │ │ │ │
│ │atât │ │ │ │
│ │conducerea, cât şi │ │ │ │
│ │efectuarea │ │ │ │
│ │încercărilor pentru│ │ │ │
│ │care solicită │ │ │ │
│ │autorizarea cu │ │ │ │
│4. │frecvenţa │ │ │ │
│ │planificată? (Se │ │ │ │
│ │precizează anexa │ │ │ │
│ │care │ │ │ │
│ │prezintă lista cu │ │ │ │
│ │personalul încadrat│ │ │ │
│ │special pentru │ │ │ │
│ │laborator - │ │ │ │
│ │numele, funcţia, │ │ │ │
│ │calificarea.) │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Personalul angajat │ │ │ │
│ │la laborator are │ │ │ │
│ │fişa postului │ │ │ │
│ │întocmită astfel │ │ │ │
│ │încât să cuprindă │ │ │ │
│5. │atribuţiile, │ │ │ │
│ │sarcinile, │ │ │ │
│ │responsabilităţile,│ │ │ │
│ │nivelurile de │ │ │ │
│ │decizie şi de │ │ │ │
│ │competenţă? │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Este desemnat un │ │ │ │
│6. │responsabil cu │ │ │ │
│ │metrologia în │ │ │ │
│ │laborator? │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Personalul angajat │ │ │ │
│ │la laborator are │ │ │ │
│ │cunoştinţele │ │ │ │
│ │necesare privind │ │ │ │
│ │legislaţia, │ │ │ │
│7. │standardele, │ │ │ │
│ │normativele │ │ │ │
│ │aplicabile │ │ │ │
│ │activităţii │ │ │ │
│ │desfăşurate în │ │ │ │
│ │laborator? │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Există un program │ │ │ │
│8. │anual de instruire │ │ │ │
│ │a personalului din │ │ │ │
│ │laborator? │ │ │ │
├────┼───────────────────┴──┴──┴──────────┤
│C. │Sistemul calităţii │
├────┼───────────────────┬──┬──┬──────────┤
│ │Este implementat un│ │ │ │
│ │sistem propriu de │ │ │ │
│ │management al │ │ │ │
│ │calităţii? (Se │ │ │ │
│ │precizează anexa │ │ │ │
│ │care prezintă lista│ │ │ │
│ │documentelor │ │ │ │
│ │sistemului de │ │ │ │
│ │management al │ │ │ │
│ │calităţii - manual,│ │ │ │
│ │proceduri, │ │ │ │
│ │instrucţiuni, listă│ │ │ │
│ │care │ │ │ │
│9. │include ediţia/ │ │ │ │
│ │revizia în vigoare;│ │ │ │
│ │în cazul în care │ │ │ │
│ │sistemul calităţii │ │ │ │
│ │este inclus în │ │ │ │
│ │sistemul │ │ │ │
│ │instituţiei │ │ │ │
│ │tutelare trebuie să│ │ │ │
│ │se facă │ │ │ │
│ │specificaţii clare │ │ │ │
│ │referitoare la │ │ │ │
│ │sistemul calităţii │ │ │ │
│ │aplicabil │ │ │ │
│ │activităţii de │ │ │ │
│ │laborator.) │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │La elaborarea │ │ │ │
│ │sistemului de │ │ │ │
│ │management al │ │ │ │
│10. │calităţii s-a avut │ │ │ │
│ │în vedere │ │ │ │
│ │respectarea SR EN │ │ │ │
│ │ISO CEI 17025:2005?│ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Conducerea │ │ │ │
│ │laboratorului şi-a │ │ │ │
│11. │stabilit politica │ │ │ │
│ │şi obiectivele în │ │ │ │
│ │domeniul calităţii?│ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Documentele │ │ │ │
│ │sistemului │ │ │ │
│12. │calităţii sunt │ │ │ │
│ │accesibile │ │ │ │
│ │personalului din │ │ │ │
│ │laborator? │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Există o procedură │ │ │ │
│ │pentru gestiunea │ │ │ │
│ │controlată a │ │ │ │
│ │înregistrărilor? │ │ │ │
│ │Procedura defineşte│ │ │ │
│ │modalitatea de a │ │ │ │
│ │asigura: uşurinţa │ │ │ │
│13. │identificării, │ │ │ │
│ │arhivării, │ │ │ │
│ │regăsirii şi │ │ │ │
│ │protecţiei │ │ │ │
│ │înregistrărilor, │ │ │ │
│ │durata de păstrare │ │ │ │
│ │şi destinaţia │ │ │ │
│ │finală? │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Există un sistem de│ │ │ │
│ │tratare a cererilor│ │ │ │
│ │de ofertă/oferte şi│ │ │ │
│ │contractelor de │ │ │ │
│ │încercări pentru a │ │ │ │
│14. │stabili dacă │ │ │ │
│ │laboratorul are │ │ │ │
│ │capabilitatea să │ │ │ │
│ │îndeplinească │ │ │ │
│ │cerinţele │ │ │ │
│ │clientului? │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Este asigurat │ │ │ │
│ │controlul │ │ │ │
│ │subcontractanţilor │ │ │ │
│ │în activităţile de │ │ │ │
│15. │încercări, în │ │ │ │
│ │sensul conformării │ │ │ │
│ │acestora la │ │ │ │
│ │cerinţele SR EN ISO│ │ │ │
│ │CEI │ │ │ │
│ │17025:2005? │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Laboratorul are un │ │ │ │
│ │sistem documentat │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │aprovizionarea, │ │ │ │
│16. │recepţia, │ │ │ │
│ │depozitarea, │ │ │ │
│ │identificarea │ │ │ │
│ │produselor │ │ │ │
│ │utilizate în │ │ │ │
│ │laborator? │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Sunt efectuate │ │ │ │
│ │evaluarea şi │ │ │ │
│ │selecţia │ │ │ │
│ │furnizorilor pe │ │ │ │
│17. │baza capacităţii │ │ │ │
│ │acestora de a │ │ │ │
│ │furniza produse │ │ │ │
│ │conforme cu │ │ │ │
│ │cerinţele │ │ │ │
│ │organizaţiei? │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Este stabilită │ │ │ │
│ │procedura de │ │ │ │
│ │interfaţă cu │ │ │ │
│ │clientul privind: │ │ │ │
│ │modul de │ │ │ │
│ │comunicare, │ │ │ │
│18. │transmiterea │ │ │ │
│ │rezultatelor │ │ │ │
│ │încercărilor, │ │ │ │
│ │reacţia │ │ │ │
│ │clientului, │ │ │ │
│ │inclusiv │ │ │ │
│ │reclamaţiile │ │ │ │
│ │acestuia etc.? │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Sunt definite, │ │ │ │
│ │într-o procedură │ │ │ │
│ │documentată, │ │ │ │
│ │metodele de control│ │ │ │
│ │şi │ │ │ │
│ │responsabilităţile/│ │ │ │
│ │autoritatea pentru │ │ │ │
│19. │controlul │ │ │ │
│ │încercărilor/ │ │ │ │
│ │rezultatelor │ │ │ │
│ │neconforme? (Se va │ │ │ │
│ │preciza numărul │ │ │ │
│ │neconformităţilor │ │ │ │
│ │identificate în │ │ │ │
│ │ultimele 6 luni.) │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Sunt păstrate │ │ │ │
│ │înregistrări │ │ │ │
│ │privind acţiunile │ │ │ │
│ │corective şi │ │ │ │
│ │preventive │ │ │ │
│ │rezultate în urma │ │ │ │
│ │controlului │ │ │ │
│ │lucrărilor │ │ │ │
│20. │neconforme, │ │ │ │
│ │auditurilor │ │ │ │
│ │interne sau │ │ │ │
│ │externe, analiza │ │ │ │
│ │efectuată de │ │ │ │
│ │conducere, │ │ │ │
│ │feedbackul de la │ │ │ │
│ │client, inclusiv │ │ │ │
│ │reclamaţiile │ │ │ │
│ │acestuia? │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Este organizat │ │ │ │
│ │auditul intern al │ │ │ │
│21. │laboratorului? (Se │ │ │ │
│ │notează data │ │ │ │
│ │ultimului audit │ │ │ │
│ │intern efectuat.) │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Se efectuează │ │ │ │
│ │periodic analiza de│ │ │ │
│ │către conducere a │ │ │ │
│ │activităţii de │ │ │ │
│22. │laborator? (Se │ │ │ │
│ │precizează │ │ │ │
│ │intervalul la care │ │ │ │
│ │se efectuează şi │ │ │ │
│ │data │ │ │ │
│ │ultimei analize.) │ │ │ │
├────┼───────────────────┴──┴──┴──────────┤
│D. │Cerinţe tehnice │
├────┼───────────────────┬──┬──┬──────────┤
│ │Sunt identificate │ │ │ │
│ │metodele de │ │ │ │
│ │încercare şi │ │ │ │
│23. │standardele, │ │ │ │
│ │specificaţiile │ │ │ │
│ │etc. după care se │ │ │ │
│ │efectuează │ │ │ │
│ │încercările? │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Se efectuează │ │ │ │
│ │încercări după │ │ │ │
│ │metode │ │ │ │
│24. │nestandardizate? │ │ │ │
│ │Dacă da, se │ │ │ │
│ │precizează cine a │ │ │ │
│ │validat metoda de │ │ │ │
│ │încercare. │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Există proceduri/ │ │ │ │
│ │instrucţiuni de │ │ │ │
│ │efectuare a tuturor│ │ │ │
│25. │încercărilor │ │ │ │
│ │pentru care se │ │ │ │
│ │solicită │ │ │ │
│ │autorizarea? │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Există o listă │ │ │ │
│ │actualizată privind│ │ │ │
│ │legislaţia, │ │ │ │
│ │standardele, │ │ │ │
│ │normativele etc. │ │ │ │
│26. │aplicabile │ │ │ │
│ │activităţii de │ │ │ │
│ │laborator şi care │ │ │ │
│ │sunt în │ │ │ │
│ │dotarea │ │ │ │
│ │laboratorului? │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Laboratorul este │ │ │ │
│ │dotat cu necesarul │ │ │ │
│ │de echipamente de │ │ │ │
│ │eşantionare, │ │ │ │
│ │măsurare şi │ │ │ │
│ │încercare conforme │ │ │ │
│27. │cu specificaţiile │ │ │ │
│ │relevante pentru │ │ │ │
│ │încercările/ │ │ │ │
│ │etalonările │ │ │ │
│ │respective? Dacă │ │ │ │
│ │nu, cum se │ │ │ │
│ │procedează? │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Există proceduri │ │ │ │
│ │documentate privind│ │ │ │
│ │identificarea, │ │ │ │
│ │metodele de │ │ │ │
│ │încercare │ │ │ │
│ │utilizate, │ │ │ │
│28. │securitatea în │ │ │ │
│ │manipulare, │ │ │ │
│ │transportul, │ │ │ │
│ │depozitarea, │ │ │ │
│ │utilizarea şi │ │ │ │
│ │mentenanţa │ │ │ │
│ │planificată a │ │ │ │
│ │echipamentului? │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Este amenajată o │ │ │ │
│ │zonă din laborator │ │ │ │
│ │pentru a se │ │ │ │
│ │depozita │ │ │ │
│29. │echipamentele │ │ │ │
│ │neconforme? (Se va │ │ │ │
│ │haşura zona în │ │ │ │
│ │planul de situaţie │ │ │ │
│ │al │ │ │ │
│ │laboratorului.) │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Există un sistem de│ │ │ │
│ │evidenţă al │ │ │ │
│30. │etalonărilor? Dacă │ │ │ │
│ │da, se precizează │ │ │ │
│ │cum este organizat.│ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Sunt stabilite │ │ │ │
│ │proceduri care │ │ │ │
│ │descriu selectarea,│ │ │ │
│31. │planul de │ │ │ │
│ │eşantionare, │ │ │ │
│ │extragerea şi │ │ │ │
│ │pregătirea │ │ │ │
│ │eşantioanelor? │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Există un sistem de│ │ │ │
│ │recepţionare, │ │ │ │
│ │înregistrare, │ │ │ │
│32. │etichetare, │ │ │ │
│ │depozitare │ │ │ │
│ │(înainte şi după │ │ │ │
│ │încercare)? │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │După efectuarea │ │ │ │
│ │încercărilor există│ │ │ │
│33. │o procedură de │ │ │ │
│ │eliminare a │ │ │ │
│ │deşeurilor? │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Există un plan de │ │ │ │
│ │control al │ │ │ │
│ │calităţii întocmit │ │ │ │
│ │pe tipuri de │ │ │ │
│ │materiale, faze de │ │ │ │
│ │control care să │ │ │ │
│ │includă frecvenţa │ │ │ │
│34. │de efectuare a │ │ │ │
│ │încercărilor? (în │ │ │ │
│ │cazul │ │ │ │
│ │laboratoarelor care│ │ │ │
│ │efectuează │ │ │ │
│ │încercări │ │ │ │
│ │pentru operatorul │ │ │ │
│ │economic de care │ │ │ │
│ │aparţine) │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Este instituit un │ │ │ │
│ │sistem de control │ │ │ │
│ │privind respectarea│ │ │ │
│ │normelor │ │ │ │
│35. │tehnice privind │ │ │ │
│ │efectuarea │ │ │ │
│ │încercărilor? Cine │ │ │ │
│ │efectuează │ │ │ │
│ │controlul? │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Dar pentru │ │ │ │
│ │verificarea modului│ │ │ │
│36. │de consemnare în │ │ │ │
│ │documentele emise? │ │ │ │
│ │Cine efectuează │ │ │ │
│ │controlul? │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Sunt utilizate │ │ │ │
│ │formulare pentru │ │ │ │
│37. │înscrierea │ │ │ │
│ │rezultatelor │ │ │ │
│ │încercărilor? │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Formularele/ │ │ │ │
│ │Caietele de lucru/ │ │ │ │
│ │Fişele de lucru │ │ │ │
│38. │sunt identificate │ │ │ │
│ │pe │ │ │ │
│ │fiecare tip de │ │ │ │
│ │încercare? │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Pentru rezultatele │ │ │ │
│ │încercărilor │ │ │ │
│39. │efectuate de │ │ │ │
│ │subcontractanţi se │ │ │ │
│ │emit │ │ │ │
│ │rapoarte scrise? │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Înregistrările │ │ │ │
│ │tehnice ale │ │ │ │
│ │rezultatelor │ │ │ │
│ │încercărilor │ │ │ │
│ │asigură │ │ │ │
│ │trasabilitatea │ │ │ │
│ │încercărilor │ │ │ │
│ │(identificarea │ │ │ │
│40. │comenzii/ │ │ │ │
│ │contractului, │ │ │ │
│ │identificarea │ │ │ │
│ │personalului │ │ │ │
│ │responsabil pentru │ │ │ │
│ │eşantionare, pentru│ │ │ │
│ │efectuarea │ │ │ │
│ │încercării, pentru │ │ │ │
│ │înscrierea/calculul│ │ │ │
│ │rezultatelor)? │ │ │ │
└────┴───────────────────┴──┴──┴──────────┘

     NOTĂ:
     În rubrica "Observaţii" se notează datele solicitate în chestionar sau se identifică documentele care se anexează şi care confirmă stadiul de realizare a cerinţei evaluate.

     Conducătorul unităţii,
     ......................
     (numele şi prenumele)

    ANEXA 4
la regulament
 (a se vedea imaginea asociată)
     RAPORT DE AUDIT
     Încheiat astăzi, ....................

┌──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│Evaluare în vederea autorizării │Evaluare de supraveghere pentru menţinerea autorizării │
│Date de identificare laborator │Nr. de înregistrare la registrul comerţului: │
│Proprietar laborator: │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │CUI societate: │
│Adresă proprietar: ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Nr. de telefon: │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Adresă laborator: │Banca/cod IBAN: │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele inspectorilor: │Nr. legitimaţiei: │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Baza legală a auditului: │
├──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
│● Legea nr. 307/2006 privind apărarea │● Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 3/2017 │
│împotriva incendiilor, cu modificările şi │pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a │
│completările ulterioare │laboratoarelor de încercări la foc │
│● SR EN ISO CEI 17025:2005 - Cerinţe │● Reglementări tehnice (regulamente, proceduri, │
│generale pentru competenţa laboratoarelor │specificaţii, normative, instrucţiuni, ghiduri, │
│de încercări şi etalonări │metodologii, manuale etc.) │
├──────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. Auditul s-a efectuat în prezenţa reprezentanţilor laboratorului: │
├──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele: │Funcţia │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. La audit au mai participat: │
├──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele: │Funcţia │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├──────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. Stadiul realizării măsurilor stabilite anterior: │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│.................................................................................................... │
│..................................................................................................... │
│..................................................................................................... │
│..................................................................................................... │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. Controlul documentelor (organizare generală şi resurse umane): │
│Răspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplică), O (observaţii în caz de │
│neconformitate sau completări) │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.1. Autorizaţia laboratorului nr. ......../............... │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.2. Certificat de acreditare nr. ........./.............. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.3. Regulament de organizare şi funcţionare (Nu este obligatoriu ROF, dacă │
│organizarea şi │
│funcţionarea sunt documentate în sistemul de management.) │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.4. Organigrame oficiale (ale organizaţiei din care face parte laboratorul, │
│ale laboratorului) │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.5. Organizarea permite activitatea fără presiuni │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.6. Manual management de calitate │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.7. Proceduri generale (sistem şi operaţionale) │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.8. Proceduri de lucru încercări de laborator │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.9. Laboratorul dispune de standarde, normative, legislaţie etc., │
│corespunzătoare activităţii │
│autorizate. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.10. Laboratorul foloseşte personal angajat permanent (listă personal │
│laborator permanent şi/sau cu │
│contract de colaborare). │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.11. Decizia de numire a şefului de laborator nr. ........./............. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.12. Personalul tehnic este corespunzător profesional. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.13. Fişe post │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.14. Se ţine o evidenţă corespunzătoare a înregistrărilor privind verificările │
│de la pct. 5. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6. Observaţii la pct. 5: │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│..................................................................................................... │
│..................................................................................................... │
│..................................................................................................... │
│..................................................................................................... │
│..................................................................................................... │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7. Sistemul de management │
│Răspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplică), O (observaţii în caz de │
│neconformitate sau completări) │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7.1. Documentele sistemului de management sunt aprobate. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7.2. Documentele modificate sunt reexaminate şi aprobate. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7.3. Documentele sunt identificate şi difuzate în ediţia în vigoare la locurile │
│de muncă. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7.4. Se ţine o evidenţă corespunzătoare a documentelor. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7.5. Este specificat modul de arhivare a documentelor perimate. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7.6. Este realizată analiza SMC de către managementul de vârf la intervale │
│planificate pentru a-i │
│asigura continua conformitate, adecvare şi eficacitate. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7.7. Înregistrările analizei de management sunt păstrate. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7.8. Este realizată analiza cerinţelor privind încercările înaintea emiterii │
│ofertei şi înaintea │
│acceptării contractului/comenzii, modificărilor la contract/comandă. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7.9. Este asigurat controlul încercărilor subcontractate. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7.10. Programul de audit intern, anul ... │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7.11. Este asigurată efectuarea la intervalele planificate audituri interne │
│pentru a se verifica │
│dacă se menţin cerinţele sistemului de management şi cerinţele SR EN ISO CEI │
│17025:2005. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7.12. Managementul responsabil pe zona auditată a adoptat acţiuni în vederea │
│eliminării │
│neconformităţilor detectate şi a cauzelor acestora, acolo unde a fost cazul. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7.13. Au fost întocmite rapoarte de neconformitate. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7.14. Au fost întocmite rapoarte de acţiuni corective/preventive. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7.15. S-a efectuat verificarea implementării acţiunilor stabilite. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7.16. Registrul de reclamaţii │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7.17. Programul de instruire a personalului pe anul........./Înregistrări │
│privind realizarea │
│instruirii │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7.18. Se tine o evidenţă corespunzătoare a înregistrărilor privind verificări │
│ale pct. 7. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7.19. Se arhivează corespunzător documentele. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8. Observaţii la pct. 7 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│..................................................................................................... │
│..................................................................................................... │
│..................................................................................................... │
│..................................................................................................... │
│..................................................................................................... │
│..................................................................................................... │
│..................................................................................................... │
│..................................................................................................... │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│9. Organizare şi dotare-spaţiu şi mediu laborator │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Răspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplică), O (observaţii în caz de │
│neconformitate sau completări) │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│9.1. Laboratorul este prevăzut cu utilităţile necesare. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│9.2. Spaţii corespunzătoare pentru păstrarea probelor │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│9.3. Spaţii şi dotări corespunzătoare pentru efectuarea încercărilor │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│9.4. Spaţiu special amenajat cu fişete metalice/dulapuri sigure, pentru │
│arhivarea documentelor │
│specifice laboratorului │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│9.5. Flux de încercări organizat corespunzător │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│10. Observaţii la pct. 9: │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│..................................................................................................... │
│..................................................................................................... │
│..................................................................................................... │
│..................................................................................................... │
│..................................................................................................... │
│..................................................................................................... │
│..................................................................................................... │
│..................................................................................................... │
│..................................................................................................... │
│..................................................................................................... │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│11. Etalonare aparatură şi dispozitive de măsurare │
│Răspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplică), O (observaţii în caz de │
│neconformitate sau completări) │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│11.1. Aparatura de laborator (echipamente auxiliare) este identificată/ │
│etichetată. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│11.2. Registrul de evidenţă a aparaturii şi echipamentelor de laborator │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│11.3. Laboratorul dispune de tot echipamentul de măsură şi încercare, precum şi │
│de materialele, │
│produsele şi dispozitivele auxiliare necesare efectuării încercărilor, în │
│conformitate cu │
│reglementările tehnice în vigoare. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│11.4. Instrucţiuni de utilizare, funcţionare şi de întreţinere a aparaturii de │
│laborator │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│11.5. Aparatura şi dispozitivele de măsurare defecte sunt identificate. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│11.6. Aparatura şi dispozitivele de măsurare defecte sunt izolate. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│11.7. Gradul de precizie a echipamentelor de măsurare │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│11.8. Programe etalonări, verificări intermediare aparatură din laborator anul │
│.... │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│11.9. Se efectuează etalonarea echipamentelor de măsurare şi încercare din │
│laborator. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│11.10. Se ţine o evidenţă corespunzătoare a etalonărilor a aparaturii din │
│laborator. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│11.11. Se ţine o evidenţă corespunzătoare a înregistrărilor privind etalonările │
│de la pct. 11. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│12. Observaţii la pct. 11: │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│..................................................................................................... │
│..................................................................................................... │
│..................................................................................................... │
│..................................................................................................... │
│..................................................................................................... │
│..................................................................................................... │
│..................................................................................................... │
│..................................................................................................... │
│..................................................................................................... │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│13. Verificare realizare încercări/emiterea rapoartelor de încercări │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│13.1. Contracte/comenzi scrise pentru încercările efectuate │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│13.2. Se respectă procedurile de eşantionare, pregătire, efectuare încercări │
│(după caz). │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│13.3. Raportarea rezultatelor; rapoarte de încercări (redactare, transmitere) │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│13.4. Asigurarea trasabilităţii încercărilor şi rezultatelor │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│13.5. Se ţine o evidenţă corespunzătoare a înregistrărilor privind verificările │
│de la pct. 13. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│14. Observaţii la pct. 13 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│..................................................................................................... │
│..................................................................................................... │
│..................................................................................................... │
│..................................................................................................... │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│15. Diverse │
│Răspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplică), O (observaţii în caz de │
│neconformitate sau completări) │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│15.1. A fost dispusă suspendarea autorizaţiei laboratorului. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│15.2. A fost dispusă restrângerea autorizaţiei. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│15.3. A fost dispusă retragerea autorizaţiei. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│15.4. După remedierea neconformităţilor care au dus la suspendarea │
│autorizaţiei, reînceperea │
│activităţii s-a efectuat pe baza reconfirmării autorizaţiei de către comisia de │
│autorizare │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│16. Observaţii la pct. 15 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│..................................................................................................... │
│..................................................................................................... │
│..................................................................................................... │
│..................................................................................................... │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│17. Alte constatări │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│..................................................................................................... │
│..................................................................................................... │
│..................................................................................................... │
│..................................................................................................... │
│..................................................................................................... │
│..................................................................................................... │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┤
│18. Neconformităţi constatate: │Abateri faţă de: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│..........................................................................│.......................... │
│..........................................................................│.......................... │
│..........................................................................│.......................... │
│..........................................................................│.......................... │
│..........................................................................│.......................... │
│..........................................................................│.......................... │
│..........................................................................│.......................... │
│..........................................................................│.......................... │
│..........................................................................│.......................... │
│..........................................................................│.......................... │
│..........................................................................│.......................... │
│..........................................................................│.......................... │
│..........................................................................│.......................... │
│..........................................................................│.......................... │
│..........................................................................│.......................... │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│19. Măsuri dispuse │ │
├──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ │ │Termen: │
│01 │ ├────────────────────────────┤
│ │ │Răspunde: │
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ │ │Termen: │
│02 │ ├────────────────────────────┤
│ │ │Răspunde: │
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ │ │Termen: │
│03 │ ├────────────────────────────┤
│ │ │Răspunde: │
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ │ │Termen: │
│04 │ ├────────────────────────────┤
│ │ │Răspunde: │
├──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│Responsabilii desemnaţi în prezentul raport de audit vor prezenta în │Termen: │
│scris la IGSU modul de ducere la îndeplinire a măsurilor stabilite. │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┤
│20. Paginile anexate, în număr de ........, fac parte integrantă din prezentul │
│raport de audit. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Prezentul raport de audit a fost întocmit în ....... exemplare, câte unul │
│pentru fiecare parte │
│semnatară. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Semnătura │
├────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤
│Din partea │Din partea │
│IGSU: │.............................. │
└────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘

     NOTĂ:
     În cazul în care spaţiile alocate rubricilor sunt insuficiente, se pot ataşa pagini care devin parte integrantă a raportului de audit.


    ANEXA 5
la regulament
 (a se vedea imaginea asociată)
     AUTORIZAŢIE
     Nr. ........ din ..........
     Se autorizează Laboratorul:
     aparţinând:
     cu sediul în:
     pentru efectuarea încercărilor la foc prezentate în anexa la autorizaţie.
     Standard de referinţă SR EN ISO/CEI 17025:2005
     Inspector general,

     ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016