Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 2 mai 2012  privind organizarea, functionarea si atributiile Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si ale colegiilor de disciplina de pe langa inspectoratele scolare judetene    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 2 mai 2012 privind organizarea, functionarea si atributiile Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si ale colegiilor de disciplina de pe langa inspectoratele scolare judetene

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 9 mai 2012

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezentul regulament este elaborat în temeiul prevederilor art. 280 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 2
    Colegiul Central de Disciplinã al Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului şi colegiile de disciplinã de pe lângã inspectoratele şcolare se organizeazã şi funcţioneazã în conformitate cu prezentul regulament.
    ART. 3
    (1) Personalul de conducere, de îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare şi din Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, care a fost sancţionat conform cu prevederile art. 280 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, are dreptul de a contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectivã la Colegiul Central de Disciplinã al Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, în conformitate cu prevederile art. 280 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Personalul didactic de predare şi de pregãtire/instruire practicã, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi control încadrat în unitãţile de învãţãmânt, sancţionat în conformitate cu prevederile art. 280 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, are dreptul de a contesta decizia de sancţionare, în termen de 15 zile de la comunicare, la colegiile de disciplinã de pe lângã inspectoratele şcolare, conform art. 280 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 4
    Colegiul Central de Disciplinã al Ministerului Educaţiei, Cercetãrii Tineretului şi Sportului şi colegiile de disciplinã de pe lângã inspectoratele şcolare sunt organe administrativ-jurisdicţionale.

    CAP. II
    Rãspunderea disciplinarã

    ART. 5
    (1) Abaterea disciplinarã este o faptã în legãturã cu munca şi care constã într-o acţiune sau inacţiune sãvârşitã cu vinovãţie de cãtre salariat, prin care acesta a încãlcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncã sau contractul colectiv de muncã aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducãtorilor ierarhici.
    (2) Personalul didactic de predare şi de pregãtire/instruire practicã, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi control încadrat în unitãţile de învãţãmânt şi inspectoratele şcolare, precum şi personalul de îndrumare şi control din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului rãspunde disciplinar pentru încãlcarea îndatoririlor ce îi revin potrivit legii, contractului individual de muncã, contractului colectiv de muncã aplicabil şi regulamentului intern, precum şi pentru încãlcarea normelor de comportare care dãuneazã interesului învãţãmântului şi prestigiului instituţiei.
    ART. 6
    (1) Sancţiunea se stabileşte în funcţie de gravitatea abaterilor, de împrejurãrile în care au fost sãvârşite, de urmãrile acestora, precum şi de comportamentul persoanei în cauzã.
    (2) Dacã de la data sãvârşirii faptei ce constituie abatere disciplinarã şi pânã la momentul aplicãrii sancţiunii au trecut mai mult de 6 luni, persoana în cauzã nu mai poate fi sancţionatã disciplinar.
    (3) Sancţiunea se aplicã şi se comunicã prin decizie scrisã, dupã caz, de cãtre directorul unitãţii de învãţãmânt, inspectorul şcolar general sau ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, în termen de cel mult 30 de zile de la data luãrii la cunoştinţã despre sãvârşirea faptei/faptelor ce constituie abatere disciplinarã.
    (4) Dreptul persoanei sancţionate de a se adresa instanţei judecãtoreşti este garantat.

    CAP. III
    Componenţa Colegiului Central de Disciplinã al Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului şi a colegiilor de pe lângã inspectoratele şcolare

    ART. 7
    (1) Membrii Colegiului Central de Disciplinã al Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului sunt numiţi pe o perioadã de 4 ani, cu posibilitatea de înnoire a mandatului.
    (2) Componenţa Colegiului Central de Disciplinã al Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului este urmãtoarea:
    a) 4 reprezentanţi şi un secretar al Colegiului, desemnaţi de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului;
    b) câte un reprezentant desemnat de fiecare federaţie sindicalã din învãţãmântul preuniversitar, reprezentativã la nivel de sector de activitate învãţãmânt preuniversitar.
    (3) Pentru fiecare membru al Colegiului Central de Disciplinã al Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului se propune un membru supleant.
    (4) Componenţa Colegiului Central de Disciplinã al Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului - membrii titulari şi supleanţi - se aprobã prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.
    (5) În prima şedinţã a Colegiului Central de Disciplinã al Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului se aleg prin vot secret preşedintele şi vicepreşedintele.
    (6) Şedinţa Colegiului Central de Disciplinã al Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului este statutarã în prezenţa a cel puţin jumãtate plus unu din totalul membrilor sãi.
    ART. 8
    (1) Membrii colegiilor de disciplinã de pe lângã inspectoratele şcolare sunt numiţi pe o perioadã de 4 ani, cu posibilitatea de înnoire a mandatului.
    (2) Componenţa colegiilor de disciplinã de pe lângã inspectoratele şcolare este urmãtoarea:
    a) un inspector şcolar general adjunct;
    b) 2 inspectori şcolari;
    c) un consilier juridic al inspectoratului şcolar - secretar al colegiului de disciplinã;
    d) câte un reprezentant desemnat de fiecare federaţie sindicalã din învãţãmântul preuniversitar, reprezentativã la nivel de sector de activitate învãţãmânt preuniversitar şi care existã în judeţul respectiv.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în judeţele în care organizaţiile sindicale sunt afiliate doar la douã din federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învãţãmânt preuniversitar, componenţa colegiului de disciplinã este completatã cu şeful compartimentului audit din cadrul inspectoratului şcolar. Dacã la nivelul judeţului toate organizaţiile sindicale sunt afiliate la una dintre federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învãţãmânt preuniversitar, colegiul de disciplinã va avea un numãr de 5 membri [membrii prevãzuţi la art. 8 alin. (2) lit. a), b) şi c) şi reprezentantul federaţiei sindicale respective].
    (4) Pentru fiecare membru al colegiului de disciplinã se propune un membru supleant.
    (5) Componenţa colegiului de disciplinã de la nivelul inspectoratului şcolar - membrii titulari şi supleanţi - se aprobã prin decizie a inspectorului şcolar general.
    (6) În prima şedinţã a colegiului de disciplinã de la nivelul inspectoratului şcolar se aleg prin vot secret preşedintele şi vicepreşedintele.
    (7) Şedinţa colegiului de disciplinã de la nivelul inspectoratului şcolar este statutarã în prezenţa a cel puţin jumãtate plus unu din totalul membrilor sãi.

    CAP. IV
    Atribuţiile Colegiului Central de Disciplinã al Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului şi ale colegiilor de disciplinã de pe lângã inspectoratele şcolare

    ART. 9
    (1) Ca organe administrativ-jurisdicţionale, Colegiul Central de Disciplinã al Ministerului Educaţiei, Cercetãrii Tineretului şi Sportului şi colegiile de disciplinã de pe lângã inspectoratele şcolare judeţene soluţioneazã contestaţia adresatã de persoana sancţionatã în temeiul Legii nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Colegiul de disciplinã, prin hotãrâre motivatã, pe baza probelor administrate şi a susţinerilor pãrţilor orale sau în scris, poate dispune urmãtoarele:
    a)admiterea contestaţiei;
    b)respingerea contestaţiei.
    (3) Prin hotãrârea pronunţatã colegiul de disciplinã poate menţine sancţiunea aplicatã, o poate diminua sau înlocui cu altã sancţiune mai uşoarã sau o poate anula în totalitate.
    (4) Dacã prin hotãrâre se admite contestaţia şi se dispune reintegrarea în funcţie a contestatarului, colegiul de disciplinã se pronunţã şi asupra drepturilor salariale cuvenite retroactiv.
    ART. 10
    (1) Colegiul Central de Disciplinã al Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului este competent sã soluţioneze contestaţiile conform art. 3 alin. (1).
    (2) Colegiile de disciplinã de pe lângã inspectoratele şcolare sunt competente sã soluţioneze contestaţiile conform art. 3 alin. (2).

    CAP. V
    Procedura soluţionãrii contestaţiei

    Secţiunea 1
    Procedura soluţionãrii contestaţiei de cãtre Colegiul Central de Disciplinã al Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului
    ART. 11
    (1) Secretarul Colegiului Central de Disciplinã al Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului primeşte şi înregistreazã contestaţia în registrul special de intrãri-ieşiri al Colegiului, întocmeşte un dosar pentru fiecare cerere şi elaboreazã referatul cauzei.
    (2) Referatul cauzei cuprinde urmãtoarele elemente obligatorii: "pãrţile", "obiectul", "actul contestat", "susţineri în apãrare", "acte la dosar", "constatãri" şi "aspecte de elucidat".
    ART. 12
    (1) Secretarul Colegiului Central de Disciplinã al Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului convoacã membrii acestuia şi citeazã pãrţile cu cel puţin 15 zile înainte de şedinţã. Intimatul este citat cu copie de pe contestaţia depusã.
    (2) Preşedintele/Vicepreşedintele Colegiului Central de Disciplinã al Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului constatã îndeplinirea condiţiilor de cvorum necesare pentru desfãşurarea statutarã a şedinţei acestuia şi conduce lucrãrile acestuia.
    ART. 13
    (1) La solicitarea pãrţilor, Colegiul Central de Disciplinã al Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului poate acorda un singur termen pentru lipsã de apãrare, temeinic motivatã.
    (2) În situaţia în care, deşi au fost legal citate, pãrţile nu se prezintã, Colegiul Central de Disciplinã al Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului procedeazã la judecarea cauzei în lipsã, dacã aceasta a fost solicitatã de una dintre pãrţi. În caz contrar, Colegiul dispune suspendarea soluţionãrii cauzei.
    ART. 14
    (1) Membrii Colegiului Central de Disciplinã al Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului sunt obligaţi sã stãruie în aflarea adevãrului în vederea soluţionãrii contestaţiei şi pentru a pronunţa o hotãrâre temeinicã şi legalã.
    (2) Cu privire la situaţia de fapt şi motivarea în drept invocate de pãrţi în susţinerea pretenţiilor şi apãrãrilor lor, Colegiul Central de Disciplinã al Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului este în drept sã le cearã acestora sã prezinte explicaţii, oral sau în scris, precum şi sã punã în dezbaterea lor orice împrejurãri de fapt ori de drept, chiar dacã nu sunt menţionate în contestaţie sau în întâmpinare.
    (3) Colegiul Central de Disciplinã al Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, din oficiu, poate pune în discuţia pãrţilor excepţii de procedurã sau de fond, precum şi administrarea de probe.
    (4) Membrii Colegiului Central de Disciplinã al Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului au îndatorirea sã stãruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greşealã privind aflarea adevãrului în cauzã, pe baza stabilirii faptelor şi prin aplicarea corectã a legii, în scopul pronunţãrii unei hotãrâri temeinice şi legale.
    (5) Membrii Colegiului Central de Disciplinã al Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului au obligaţia de a se abţine de la orice acţiune prin care ar putea influenţa declaraţiile martorilor sau ale pãrţilor aflate în litigiu. De asemenea, este interzis membrilor Colegiului Central de Disciplinã al Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului sã se antepronunţe.
    (6) Dezbaterile se consemneazã într-un proces-verbal de şedinţã, semnat de membrii Colegiului Central de Disciplinã al Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    (7) Dupã încheierea dezbaterilor, membrii Colegiului Central de Disciplinã al Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului hotãrãsc motivat asupra contestaţiei, pe baza probelor administrate şi a susţinerilor pãrţilor.
    (8) Hotãrârea se ia cu majoritatea simplã a membrilor prezenţi.
    ART. 15
    (1) Hotãrârea Colegiului Central de Disciplinã al Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului se redacteazã, se motiveazã atât în fapt, cât şi în drept, se semneazã de cãtre secretarul şi preşedintele/vicepreşedintele Colegiului şi se comunicã pãrţilor.
    (2) Colegiul Central de Disciplinã al Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului poate amâna pronunţarea cel mult 7 zile, în vederea depunerii de concluzii scrise. Motivul amânãrii se consemneazã în cuprinsul hotãrârii.
    ART. 16
    Procesul-verbal şi înscrisurile care fac obiectul dosarului, precum şi dovada comunicãrii hotãrârii se pãstreazã în arhiva Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, potrivit prevederilor legale în vigoare.
    ART. 17
    Împotriva hotãrârii Colegiului Central de Disciplinã al Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului partea nemulţumitã se poate adresa cu acţiune la instanţa competentã - secţia specializatã în soluţionarea conflictelor de muncã, în termen de 30 de zile de la comunicare.

    Secţiunea a 2-a
    Procedura soluţionãrii contestaţiei de cãtre colegiile de disciplinã de la nivelul inspectoratelor şcolare
    ART. 18
    Prevederile art. 11-15 şi 17 se aplicã în mod corespunzãtor şi în cazul contestaţiilor pentru a cãror soluţionare sunt competente colegiile de disciplinã de la nivelul inspectoratelor şcolare.
    ART. 19
    În cazul în care contestatarul este un membru al colegiului de disciplinã de la nivelul inspectoratului şcolar, se respectã procedura prevãzutã la art. 18, cu menţiunea cã acesta nu participã la dezbateri şi nu are drept de vot.
    ART. 20
    Procesul-verbal şi înscrisurile care fac obiectul dosarului, precum şi dovada comunicãrii hotãrârii se pãstreazã în arhiva inspectoratului şcolar, potrivit prevederilor legale în vigoare.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale

    ART. 21
    Prevederile prezentului regulament se completeazã cu dispoziţiile Codului de procedurã civilã.
    ART. 22
    Membrii colegiilor de disciplinã pot beneficia pentru activitatea desfãşuratã în cadrul acestora de drepturi salariale suplimentare, în condiţiile legii.
    ART. 23
    Prezentul regulament intrã în vigoare de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                                      ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016