Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 2 iunie 2014  de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 2 iunie 2014 de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 16 iunie 2014


    CAP. I
    Misiunea, rolul şi atribuţiile

    ART. 1
    Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, denumit în continuare CCCDI, este un organism consultativ, fără personalitate juridică, ce îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu:
    - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-30 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 2
    CCCDI are misiunea de a asista Ministerul Educaţiei Naţionale, denumit în continuare MEN, prin:
    1. asigurarea suportului ştiinţific specializat în elaborarea politicilor şi a programelor în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării;
    2. elaborarea de rapoarte de analiză asupra oportunităţii şi necesităţii participării României la cadre şi iniţiative paneuropene (de exemplu: iniţiative tehnologice comune, iniţiative de programare comună, comunităţile de cunoaştere şi inovare, ERA-Net, ERA Net Plus, ERIC, alte iniţiative în baza art. 185 şi 187 al Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene etc.);
    3. evaluarea cererilor de autorizare ale unităţilor de cercetare-dezvoltare în vederea aplicării Directivei 2005/71/CE a Consiliului din 12 octombrie 2005 privind o procedură specială de admisie a resortisanţilor ţărilor terţe în scopul desfăşurării unei activităţi de cercetare ştiinţifică (Directiva "Viza ştiinţifică") şi aprobarea, respectiv refuzarea autorizării acestora, conform prevederilor legale în vigoare privind autorizarea unităţilor de cercetare-dezvoltare în sensul Directivei 2005/71/CE;
    4. elaborarea criteriilor şi indicatorilor specifici de evaluare a activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare;
    5. elaborarea, în colaborare cu Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, a metodologiilor de evaluare a instituţiilor de cercetare-dezvoltare şi inovare, cu focalizare pe evaluarea instituţională;
    6. elaborarea criteriilor de selecţie a experţilor evaluatori şi validarea registrului evaluatorilor din ţară şi din străinătate pentru aplicarea metodologiilor prevăzute la pct. 5;
    7. elaborarea de rapoarte de analiză, din proprie iniţiativă sau la solicitarea MEN, pe probleme specifice sistemului de cercetare-dezvoltare şi inovare, cum ar fi:
    - analiza stadiului şi tendinţelor pe plan mondial;
    - analiza eficienţei şi adecvării instrumentelor de finanţare utilizate în planul naţional;
    - identificarea vulnerabilităţilor sistemului CDI;
    - evidenţierea zonelor cu potenţial de dezvoltare şi de impact socioeconomic din sistemul CDI.
    ART. 3
    (1) CCCDI coordonează ştiinţific derularea următoarelor programe şi acţiuni:
      (i) programe din Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II:
    a) parteneriate în domeniile prioritare;
    b) inovare;
    c) susţinerea performanţei instituţionale;
      (ii) programe-nucleu;
      (iii) acţiuni de promovare a cooperării ştiinţifice şi tehnice internaţionale;
      (iv) acţiuni de susţinere pentru:
    a) organizarea şi participarea la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale;
    b) publicarea literaturii tehnico-ştiinţifice.
    (2) Pentru coordonarea ştiinţifică a acestor programe, CCCDI are următoarele atribuţii:
    a) propune instrumente de finanţare necesare atingerii scopului şi obiectivelor programelor prevăzute la alin. (1), defineşte obiectivele specifice fiecărui instrument de finanţare, precum şi indicatorii de performanţă asociaţi;
    b) analizează pachetele de informaţii elaborate de coordonatorul de program şi elaborează un raport de analiză şi validare;
    c) elaborează proceduri de evaluare a propunerilor de proiecte, de selecţie a corpului de evaluatori pentru competiţiile organizate de coordonatorul programelor prevăzute la alin. (1) şi de selectare a proiectelor propuse spre finanţare. Asistă coordonatorul de program în procesul de negociere a contractelor pentru proiectele selectate la finanţare;
    d) elaborează proceduri şi coordonează monitorizarea ştiinţifică a proiectelor finanţate în cadrul programelor prevăzute la alin. (1), pentru evaluarea îndeplinirii indicatorilor de performanţă contractaţi. Rezultatele proceselor de monitorizare sunt incluse în rapoarte anuale publicate pe site-ul CCCDI.
    ART. 4
    La solicitarea MEN, CCCDI participă la procesul de evaluare a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare, prin:
    a) selecţia experţilor evaluatori din ţară şi străinătate;
    b) nominalizarea unor grupuri de lucru pe domenii ştiinţifice însărcinate cu coordonarea ştiinţifică a procesului de evaluare;
    c) propune spre aprobarea MEN componenţa nominală a echipelor de evaluatori, la sugestia grupurilor de lucru;
    d) analizează şi validează procesul de evaluare şi raportul de evaluare întocmit de echipa de evaluatori şi îl înaintează MEN;
    e) înaintează MEN propuneri de decizii pentru acordarea certificării şi/sau recertificării, respectiv neacordarea certificării sau retragerea certificării.
    ART. 5
    Întocmeşte anual un raport privind activitatea proprie, care este public şi se afişează pe site-ul CCCDI.
    ART. 6
    CCCDI poate coopera cu alte organisme, naţionale sau internaţionale, din domeniul administrării programelor de cercetare ori al evaluării cercetării, potrivit mandatului acordat de MEN.
    ART. 7
    Pe baza mandatului acordat de MEN, CCCDI poate desfăşura şi alte activităţi sau acţiuni în domeniul cercetării ştiinţifice, al dezvoltării tehnologice, inovării şi al transferului tehnologic, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    CAP. II
    Organizarea şi funcţionarea

    ART. 8
    (1) CCCDI este format din 39 de membri, numiţi prin ordin al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică.
    (2) CCCDI este condus de un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi.
    (3) Preşedintele CCCDI şi vicepreşedinţii CCCDI sunt aleşi de membrii CCCDI în prima şedinţă după numirea CCCDI, prin vot secret, cu majoritate simplă.
    ART. 9
    Pot fi membri ai CCCDI cadre didactice universitare sau cercetători, precum şi reprezentanţi ai operatorilor economici care au ca obiect de activitate şi cercetarea-dezvoltarea.
    ART. 10
    Mandatul membrilor CCCDI este de 4 ani şi poate fi reînnoit.
    ART. 11
    (1) În termen de 60 de zile de la numirea prin ordin al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, CCCDI elaborează un regulament de organizare intern (denumit în continuare ROI), pe care îl înaintează spre aprobare ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică.
    (2) După aprobarea de către ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, ROI-ul se publică pe site-ul CCCDI. Acesta conţine cel puţin următoarele prevederi:
    a) atribuţiile preşedintelui şi vicepreşedinţilor CCCDI;
    b) procedura de convocare a şedinţelor CCCDI şi cvorumul de şedinţă;
    c) procedura de adoptare a deciziilor CCCDI;
    d) condiţiile pentru revocarea unui membru al CCCDI şi procedura de înaintare a propunerii de revocare a membrului CCCDI către ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică;
    e) denumirea, atribuţiile şi modalitatea de constituire a grupurilor de lucru în cadrul CCCDI;
    f) modalitatea de constituire, funcţionare şi coordonare a comisiilor permanente de experţi, denumirea şi atribuţiile acestora;
    g) modalitatea de constituire, funcţionare şi coordonare a comisiilor ad-hoc de experţi;
    h) procedurile de consultare internă a documentelor elaborate de CCCDI, precum şi de înaintare a acestora către MEN sau coordonatorului de programe, după caz;
    i) normele de etică şi deontologie profesională asumate de membrii CCCDI.
    ART. 12
    (1) Ministrul educaţiei naţionale, ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, secretarul de stat pentru cercetare ştiinţifică sau reprezentanţi desemnaţi de aceştia, precum şi un reprezentant al coordonatorului programelor prevăzute la art. 3 alin. (1) pot participa de drept la şedinţele CCCDI în calitate de observatori.
    (2) CCCDI poate invita în cadrul şedinţelor proprii persoane externe consiliului, în calitate de observatori şi/sau consultanţi.

    CAP. III
    Finanţarea

    ART. 13
    (1) În funcţie de activităţile desfăşurate, resursele materiale şi financiare necesare funcţionării CCCDI şi a organelor de lucru ale acestuia sunt asigurate de MEN prin tariful perceput de coordonatorul programelor din Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II prevăzute la art. 3 alin. (1) sau prin alte mijloace legal constituite.
    (2) Administrarea şi gestionarea resurselor destinate activităţilor CCCDI sunt asigurate de coordonatorul programelor din Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II prevăzute la art. 3 alin. (1).
    ART. 14
    (1) CCCDI are un secretariat tehnic care asigură sprijinul logistic pentru desfăşurarea activităţilor CCCDI şi ale organelor de lucru ale acestuia şi gestionează pagina de internet a CCCDI.
    (2) Secretariatul tehnic al CCCDI este asigurat de direcţiile generale din cadrul MEN cu atribuţii în domeniul programelor de cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare, respectiv dezvoltare şi performanţă instituţională.
    ART. 15
    Pentru activitatea desfăşurată în afara activităţii de bază, membrii CCCDI şi ai organelor de lucru ale acestuia pot fi remuneraţi, în funcţie de numărul orelor efectiv lucrate, conform art. 44 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 16
    Pentru participarea la şedinţe sau reuniuni de lucru, membrilor CCCDI şi organelor de lucru ale acestuia le sunt decontate cheltuielile de transport şi cazare, în condiţiile legii.
    ART. 17
    Remunerarea activităţii desfăşurate în afara activităţii de bază de către membrii organelor de lucru ale CCCDI şi decontarea cheltuielilor de transport şi cazare ale acestora pentru participarea la şedinţe sau reuniuni de lucru se fac în limitele bugetului alocat cu această destinaţie.

    CAP. IV
    Relaţia instituţională cu coordonatorul de programe

    ART. 18
    Coordonatorul programelor din Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II prevăzute la art. 3 alin. (1) asigură sprijinul tehnic şi executiv pentru activitatea CCCDI, conform solicitărilor CCCDI şi normelor legale în vigoare. Coordonatorul de programe, prin departamentele sale şi conform prevederilor legale, are următoarele atribuţii:
    a) asigură aplicarea şi implementarea politicilor elaborate de MEN, pe baza propunerilor CCCDI, prin aceste instrumente (programe);
    b) asigură condiţiile materiale şi financiare necesare organizării competiţiilor pentru proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare;
    c) asigură buna desfăşurare a activităţii curente a CCCDI;
    d) administrează şi gestionează resursele destinate activităţilor CCCDI, în conformitate cu deciziile CCCDI, în condiţiile legii.

    CAP. V
    Norme de etică şi deontologie profesională

    ART. 19
    Membrii CCCDI şi ai organelor de lucru ale acestuia au obligaţia de a respecta reglementările aplicabile şi normele de etică şi deontologie profesională, conform prevederilor legale.
    ART. 20
    Membrii CCCDI şi ai organelor de lucru ale acestuia au obligaţia de a raporta CCCDI, respectiv organelor de lucru, orice situaţie în care consideră că se află într-un conflict de interese, imediat după ce constată existenţa conflictului de interese, şi de a se recuza de la luarea deciziilor supuse direct conflictului de interese.
    ART. 21
    Constituie conflict de interese situaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi următoarele situaţii referitoare la evaluarea şi clasificarea unităţilor sau instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare ori la evaluarea şi finanţarea proiectelor în cadrul programelor din Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II prevăzute la art. 3 alin. (1):
    a) situaţia în care o persoană evaluează în mod direct sau ia decizii nominale de selecţie directă ori de excludere a evaluatorilor unui proiect, ai unei unităţi sau ai unei instituţii, faţă de care persoana în cauză are un interes financiar direct legat de finanţarea ori nefinanţarea proiectului, unităţii sau instituţiei, şi când persoana în cauză se află în una dintre următoarele relaţii cu cel puţin una dintre persoanele salariate ale unităţii sau instituţiei ori din lista de personal a proiectului evaluat:
      (i) sunt soţi, afini sau rude până la gradul al III-lea inclusiv;
      (ii) sunt angajate în aceeaşi unitate sau instituţie;
      (iii) au colaborat în ultimii 5 ani, având publicaţii sau proiecte de cercetare-dezvoltare realizate în comun;
    b) situaţia în care o persoană supraveghează direct sau controlează direct selecţia experţilor evaluatori, alocarea evaluatorilor pentru proiecte, unităţi ori instituţii, procesul de evaluare a proiectelor, unităţilor sau instituţiilor şi procesul de negociere a contractelor de finanţare, pentru proiectele la care persoana în cauză se află pe lista de personal a proiectului sau pentru unităţi şi instituţii în cadrul cărora este salariată respectiva persoană;
    c) situaţia în care un membru al CCCDI face parte din lista de personal a unui proiect înscris la competiţiile din cadrul programelor din Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II prevăzute la art. 3 alin. (1). Lista de personal a proiectului este constituită din persoanele nominalizate în propunerea de proiect supusă evaluării, inclusiv responsabilii de proiect în cazul proiectelor realizate prin parteneriat între mai multe instituţii sau unităţi.
    ART. 22
    Membrii CCCDI nu participă, în calitate de director de proiect, la competiţiile din cadrul programelor din Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II prevăzute la art. 3 alin. (1).

                                     ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016