Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 2 decembrie 1999  privind constituirea, organizarea si functionarea structurilor silvice proprii, necesare pentru gospodarirea padurilor proprietate publica apartinand unitatilor administrativ-teritoriale si a celor proprietate privata    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 2 decembrie 1999 privind constituirea, organizarea si functionarea structurilor silvice proprii, necesare pentru gospodarirea padurilor proprietate publica apartinand unitatilor administrativ-teritoriale si a celor proprietate privata

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 8 decembrie 1999
CAP. 1
Prevederi generale

ART. 1
În conformitate cu prevederile <>art. 4 şi 9 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, regimul silvic, ca sistem unitar de norme tehnice silvice, economice şi juridice privind amenajarea, cultura, exploatarea, protecţia şi paza pãdurilor, se aplica întregului fond forestier naţional, indiferent de natura dreptului de proprietate şi de calitatea proprietarului.
ART. 2
Obligativitatea respectãrii regimului silvic impune asigurarea administrãrii pãdurilor, indiferent de forma de proprietate asupra acestora, prin personal silvic calificat şi autorizat, precum şi prin crearea unor structuri organizatorice adecvate pentru îndeplinirea tuturor obligaţiilor şi prin realizarea lucrãrilor de gospodãrire necesare.
ART. 3
(1) Personalul silvic de toate gradele, indiferent de funcţia pe care o ocupa, necesar pentru paza şi gospodãrirea pãdurilor, altele decât cele administrate de Regia Nationala a Pãdurilor, poate fi angajat cu respectarea urmãtoarelor condiţii:
a) sa aibã studiile corespunzãtoare funcţiei respective;
b) sa prezinte certificat de cazier judiciar, din care sa rezulte ca nu a fost condamnat penal;
c) sa aibã avizul inspectoratului silvic teritorial, emis pe baza sustinerii unui test scris şi a unui interviu pe teme profesionale;
d) sa aibã serviciul militar satisfãcut, dacã este angajat pentru paza pãdurilor.
(2) Autorizarea personalului silvic prevãzut la alin. (1) se face de cãtre inspectoratele silvice teritoriale aflate în subordinea autoritãţii publice centrale care rãspunde de silvicultura.

CAP. 2
Constituirea structurilor silvice proprii

ART. 4
Proprietarii sau deţinãtorii legali ai pãdurilor proprietate publica aparţinând comunelor, oraşelor sau municipiilor, ai pãdurilor proprietate privatã aparţinând unitãţilor de cult (parohii, schituri, manastiri), precum şi cei ai pãdurilor proprietate indivizã (persoane fizice, fosti composesori, moşneni sau razesti ori moştenitorii acestora), constituiţi în asociaţii cu personalitate juridicã, au obligaţia sa asigure paza şi gospodãrirea pãdurilor respective prin personal silvic angajat în condiţiile prevãzute la art. 3.
ART. 5
(1) Pãdurile aparţinând persoanelor prevãzute la art. 4 se organizeazã pe cantoane silvice conduse de padurari, în condiţiile prevãzute de lege, astfel încât suprafata unui canton silvic sa fie de maximum:
- 300 hectare în zona de campie;
- 500 hectare în zona de coline;
- 1.000 hectare în zona de munte.
(2) Pentru asigurarea condiţiilor de suprafata prevãzute la alin. (1) proprietarii de pãduri se pot asocia în vederea constituirii de cantoane silvice.
ART. 6
(1) Persoanele juridice sau asociaţiile de persoane fizice prevãzute la art. 4, care organizeazã mai multe cantoane silvice, îşi pot constitui districte/brigazi silvice, conduse de ingineri sau tehnicieni silvici, astfel încât suprafeţele acestora sa fie de maximum:
- 1.500 hectare în zona de campie;
- 2.500 hectare în zona de coline;
- 5.000 hectare în zona de munte.
(2) Şefii de district/brigadierii silvici sunt în subordinea proprietarului sau a administratorului pãdurilor ori a şefului de ocol silvic, dupã caz.
ART. 7
(1) În cazul constituirii mai multor districte/brigazi silvice, în raport cu gruparea teritorialã a acestora, prin acordul proprietarilor sau al deţinãtorilor de pãduri, se pot constitui ocoale silvice, astfel încât suprafata lor sa fie de maximum:
- 8.000 hectare în zona de campie;
- 12.000 hectare în zona de coline;
- 20.000 hectare în zona de munte.
(2) Constituirea de ocoale silvice de cãtre persoanele prevãzute la art. 4 se face cu asistenta tehnica şi cu avizul inspectoratelor silvice teritoriale.
(3) Şeful de ocol silvic este în subordinea persoanei juridice sau a conducerii asociaţiei de persoane fizice prevãzute la art. 4, dupã caz.

CAP. 3
Atribuţiile şi obligaţiile personalului silvic

ART. 8
(1) Padurarii angajaţi pentru paza şi gospodãrirea pãdurilor, în condiţiile prevãzute la art. 3, sunt obligaţi sa ia în primire cantonul silvic de la şeful de district/brigadierul silvic sau de la proprietarul ori administratorul pãdurii, dupã caz. Predarea-preluarea patrimoniului forestier care constituie cantonul silvic se consemneazã într-un proces-verbal încheiat între şeful de district/brigadierul silvic, proprietarul sau administratorul pãdurii, dupã caz, în calitate de predator, şi padurarul angajat, în calitate de primitor, şi se semneazã de cãtre aceştia şi de un martor.
(2) Procesul-verbal, încheiat în 3 exemplare (un exemplar pentru organul care preda, un exemplar pentru padurarul angajat şi un exemplar pentru inspectoratul silvic teritorial), va cuprinde:
a) suprafata fondului forestier care constituie cantonul silvic şi parcelele sau subparcelele care fac parte din cantonul silvic care se preda; se anexeazã schita cantonului silvic, cu precizarea limitelor şi a vecinatatilor;
b) inventarul mijloacelor fixe şi al altor bunuri aferente cantonului silvic respectiv, care pot fi clãdiri, împrejmuiri, drumuri forestiere şi poduri, utilaje, cal de serviciu, arma de serviciu şi munitie, uniforma, materiale neconsumabile şi consumabile, unelte şi altele asemenea, cu valoare de gestiune;
c) inventarul cioatelor existente la data controlului efectuat cu ocazia predãrii cantonului silvic, marcate cu ciocanul pentagonal, cu precizarea codului ciocanului;
d) inventarul bornelor parcelare şi de hotar existente şi care figureazã pe schita anexatã la procesul-verbal;
e) inventarul culturilor de arbori şi arbuşti fructiferi, de rachita, de furaje şi de alte plante agricole, de pepiniere şi solarii;
f) precizarea ca padurarul titular a luat cunostinta de obligaţiile şi atribuţiile de serviciu pe care le are şi ca se angajeazã sa le respecte.
(3) Dupã semnarea procesului-verbal padurarul poarta rãspunderea pentru modul cum îşi desfãşoarã activitatea de paza şi gospodãrire a patrimoniului forestier din cantonul silvic pe care îl conduce.
ART. 9
În desfãşurarea activitãţii padurarul are, în principal, urmãtoarele obligaţii:
a) apara integritatea fondului forestier impotriva ocupãrii sau folosirii abuzive a terenurilor, taierilor ilegale de arbori, arbuşti, puieţi şi lastari, sustragerii de lemn şi de alte produse ale pãdurii, distrugerii sau deteriorarii construcţiilor, instalaţiilor, bornelor, imprejmuirilor, culturilor, degradãrii arborilor, puietilor şi lastarilor, degradãrii solului şi poluarii apelor, precum şi impotriva altor fapte interzise de lege sau care lezeaza drepturile proprietarilor;
b) menţine în buna stare bornele şi marcajele amenajistice şi de hotar;
c) sesizeazã, în scris, şeful de district/brigadierul silvic sau proprietarul de padure, dupã caz, despre eventualele încãlcãri ale limitelor fondului forestier ori despre ocuparea fãrã aprobare legalã a unor terenuri din acest fond de cãtre persoane fizice sau juridice;
d) identifica arborii uscati, rupti, doborati de fenomene naturale, atacati de boli şi de daunatori şi solicita imediat, în scris, şefului de district/brigadierului silvic sau administratorului pãdurii, dupã caz, sa procedeze la inventarierea, marcarea şi punerea în valoare a materialului lemnos respectiv, rãspunzând de gestiunea acestuia, potrivit dispoziţiilor primite şi celor stabilite prin autorizaţia de exploatare;
e) executa paza pãdurilor şi a celorlalte bunuri primite în gestiune şi stabileşte pagubele produse în raza teritorialã a cantonului silvic prin taierea sau sustragerea arborilor, puietilor şi lastarilor, identifica autorii acestor fapte, solicitând sprijinul şefului de district/brigadierului silvic şi al organelor de poliţie; inventariaza cioatele arborilor sau locurile de unde aceştia au fost scoşi din pãmânt şi le înregistreazã în condica de serviciu;
f) elibereazã foi de însoţire şi aplica marca dreptunghiulara pe materialele lemnoase care se transporta din padure;
g) înscrie zilnic în condica de serviciu activitatea desfasurata şi lucrãrile executate.
ART. 10
Şefii de district/brigadierii silvici au urmãtoarele atribuţii şi obligaţii:
a) stabilesc sãptãmânal programul de activitate al padurarilor şi lucrãrile care trebuie executate pe raza teritorialã a districtului, respectiv a brigazii silvice pe care o conduc şi verifica modul de îndeplinire a sarcinilor stabilite;
b) controleazã şi indruma activitatea padurarilor din subordine, inscriind în condica de serviciu a acestora constatãrile rezultate în urma controlului şi sarcinile transmise pentru activitatea viitoare;
c) executa de cel puţin doua ori pe an inspecţii de fond în cantoanele silvice pe care le au în subordine, de regula primavara, la începerea sezonului de vegetaţie, şi toamna, la încetarea sezonului de vegetaţie. De asemenea, executa inspecţii de fond sau parţiale ori de câte ori sunt sesizati cu privire la comiterea unor fapte ilicite sau la solicitarea expresã a proprietarului sau a deţinãtorului legal al pãdurii;
d) executa lucrãrile tehnice silvice dispuse de administraţia silvicã, cu respectarea normelor tehnice în vigoare;
e) controleazã modul în care sunt gestionate bunurile predate padurarilor din subordine şi rãspund de modul de gestionare a bunurilor care le-au fost încredinţate direct;
f) organizeazã împreunã cu personalul silvic şi cu organele de poliţie, dupã caz, patrulari şi controale la puncte fixe, pentru asigurarea pazei pãdurilor şi a legalitãţii circulaţiei materialului lemnos;
g) folosesc, pe baza de delegaţie, ciocanul silvic cu marca circulara sau pentagonala primit de la organele silvice ierarhic superioare;
h) sesizeazã în regim de urgenta organele de urmãrire penalã despre infracţiunile comise în fondul forestier pe care îl au în supraveghere;
i) sesizeazã organele inspectoratului silvic teritorial despre faptele contravenţionale sãvârşite în fondul forestier, în vederea întocmirii actelor de constatare şi sancţionare.
ART. 11
Şeful ocolului silvic, care administreazã pãdurile proprietate publica aparţinând unitãţilor administrativ-teritoriale sau cele proprietate privatã, are urmãtoarele atribuţii şi obligaţii:
a) rãspunde de organizarea activitãţilor de paza şi de gospodãrire a fondului forestier de pe raza teritorialã a ocolului silvic, potrivit normelor de respectare a regimului silvic;
b) întocmeşte programul de controale de fond şi parţiale în cantoanele din cadrul ocolului silvic şi executa supracontroale, personal şi/sau prin inginerii şi tehnicienii silvici din cadrul ocolului silvic;
c) indruma şi controleazã activitatea personalului silvic din subordine;
d) organizeazã împreunã cu organele de poliţie instruirea personalului de teren cu privire la folosirea şi pãstrarea în siguranta a armamentului şi muniţiei din dotare;
e) organizeazã împreunã cu personalul silvic din subordine şi cu sprijinul organelor de poliţie patrulari sau controale la puncte fixe, pentru prevenirea şi descoperirea infracţiunilor şi a contravenţiilor silvice;
f) rãspunde de aplicarea corespunzãtoare a reglementãrilor tehnice privind aplicarea tratamentelor, punerea în valoare şi exploatarea masei lemnoase, regenerarea pãdurilor, taierile de îngrijire, prevenirea şi combaterea dãunãtorilor şi bolilor;
g) raporteazã trimestrial inspectoratului silvic teritorial starea infractionala şi contravenţionalã din pãdurile ocolului silvic - volumul arborilor taiati ilegal, valoarea pagubelor produse prin infracţiuni şi contravenţii silvice şi cea imputatã personalului silvic.

CAP. 4
Dispoziţii finale

ART. 12
Constituirea în asociaţii a persoanelor fizice care au pãduri în proprietate se face în condiţiile legii, cu avizul autoritãţii publice centrale care rãspunde de silvicultura, emis la solicitarea instanţelor judecãtoreşti competente la care s-a depus cererea de acordare a personalitãţii juridice.
ART. 13
Activitatea structurilor silvice constituite pentru administrarea pãdurilor proprietate publica aparţinând unitãţilor administrativ-teritoriale şi a celor proprietate privatã este supusã controlului autoritãţii publice centrale care rãspunde de silvicultura, precum şi al inspectoratelor silvice teritoriale din subordinea acesteia.
ART. 14
Confecţionarea şi folosirea ciocanelor silvice de marcat care pot fi utilizate de personalul silvic angajat pentru administrarea pãdurilor proprietate privatã sau a celor proprietate publica aparţinând unitãţilor administrativ-teritoriale se aproba de direcţia de regim silvic din cadrul autoritãţii publice centrale care rãspunde de silvicultura, în baza avizului inspectoratelor silvice teritoriale, în condiţiile legii.
ART. 15
(1) Cheltuielile pentru funcţionarea corespunzãtoare a structurilor silvice proprii în vederea respectãrii stricte a regimului silvic, care se suporta de cãtre persoanele prevãzute la art. 4, sunt:
a) cheltuielile pentru salarizarea personalului silvic şi de alta specialitate;
b) dotarea cu mijloace şi materiale tehnice pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu.
(2) Fondurile financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor prevãzute la alin. (1) provin din veniturile realizate din valorificarea produselor fondului forestier în regim silvic, din contribuţii financiare ale persoanelor prevãzute la art. 4 sau ale altor persoane, dupã caz.
(3) Salariile personalului angajat sunt supuse impozitelor şi contribuţiilor de asigurãri sociale prevãzute de lege.
(4) Personalul angajat în condiţiile prezentului regulament beneficiazã de drepturile de asigurãri sociale prevãzute de lege, de asistenta medicalã, concedii medicale şi de odihna, precum şi de pensii pentru limita de varsta sau incapacitate de munca.
ART. 16
Personalul silvic angajat în cadrul cantoanelor, districtelor/brigazilor silvice şi al ocoalelor silvice constituite pentru gospodãrirea pãdurilor proprietate publica aparţinând unitãţilor administrativ-teritoriale, precum şi a celor proprietate privatã şi administratorii acestora au obligaţia sa cunoascã şi sa aplice în activitatea pe care o desfãşoarã prevederile legislaţiei, regulamentelor, normelor şi instrucţiunilor referitoare la gestionarea durabila a pãdurilor.
ART. 17
Personalul silvic angajat în condiţiile prezentului regulament va fi dotat cu armament de serviciu şi cu uniforma de serviciu, în condiţiile legii.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016