Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 2 aprilie 2018  privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar    Twitter Facebook
Cautare document

 REGULAMENT din 2 aprilie 2018 privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar

EMITENT: Consiliul Concurenţei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 467 din 6 iunie 2018
──────────
    Conţinut de Ordinul nr. 466 din 2 aprilie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 467 din 6 iunie 2018.
──────────
    În temeiul art. 67 alin. (2) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european,
    Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar aprobă prezentul regulament.
    CAP. I
    Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de Lege de către Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar
    ART. 1
    Prezentul regulament stabileşte regimul de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor prevăzute de Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european, denumită în continuare Lege. Contravenţiile prevăzute de art. 61 alin. (1),(2) şi alin. (3) lit. a) din Lege se constată şi se sancţionează de către Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar care aplică, după caz, şi prevederile art. 62, iar contravenţiile prevăzute de art. 61 alin. (3) lit. b) din Lege se constată şi se sancţionează de către inspectorii de concurenţă cu puteri de inspecţie prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei.

    ART. 2
    (1) Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar constată şi aplică sancţiunile pentru contravenţiile prevăzute la art. 61 alin. (1),(2) şi alin. (3) lit. a) din Lege şi aplică, după caz, prevederile art. 62 din Lege.
    (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor, respectiv aplicarea art. 62 din Lege de către Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, se realizează prin decizie.

    ART. 3
    (1) În cazul faptelor susceptibile a constitui contravenţiile prevăzute la art. 61 alin. (1),(2) şi alin. (3) lit. a) din Lege, Direcţia de supraveghere feroviară va întocmi şi va înainta Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar o notă de propunere a contravenţiei care va cuprinde datele de identificare ale contravenientului, prezentarea situaţiei de fapt şi de drept constatate, propunerea de sancţionare, precum şi punctul de vedere al făptuitorului cu privire la fapta sa.
    (2) Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar va analiza cazul, iar în situaţia constatării săvârşirii uneia dintre faptele prevăzute la art. 61 alin. (1),(2) şi alin. (3) lit. a) din Lege, se va pronunţa în şedinţă secretă prin decizie şi va stabili cuantumul amenzii aplicate.

    ART. 4
    (1) În situaţia aplicării art. 62 din Lege, Direcţia de supraveghere feroviară va întocmi şi va înainta Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar o notă cuprinzând prezentarea situaţiei de fapt şi de drept, propunerea de aplicare a amenzilor cominatorii şi punctul de vedere al făptuitorului cu privire la fapta sa.
    (2) Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar va analiza cazul, iar în situaţia constatării incidenţei art. 62 din Lege se va pronunţa prin decizie şi va stabili cuantumul amenzilor cominatorii şi data de la care acestea încep să curgă.
    (3) La încetarea faptei care a condus la aplicarea amenzilor cominatorii sau în cazul în care fapta nu încetează, dar se apreciază că nu mai este necesară menţinerea acestei măsuri, Direcţia de supraveghere feroviară va întocmi şi va înainta Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar o notă cuprinzând prezentarea situaţiei de fapt şi propunerea de încetare a aplicării amenzilor cominatorii.
    (4) Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar va analiza cazul şi va emite o decizie prin care va constata încetarea aplicării amenzilor cominatorii şi care va conţine numărul de zile pentru care s-au aplicat amenzile cominatorii, cuantumul pe zi de întârziere, precum şi cuantumul total al acestora.

    ART. 5
    Deciziile prin care se constată şi se sancţionează o contravenţie trebuie să cuprindă următoarele elemente: datele de identificare ale contravenientului, descrierea faptei contravenţionale, indicarea dispoziţiei legale încălcate, criteriile de individualizare a sancţiunii, punctul de vedere al făptuitorului cu privire la fapta sa, amenda aplicată, termenul şi modalitatea de plată, termenul de contestare şi instanţa competentă să soluţioneze contestaţia.

    ART. 6
    Comunicarea deciziilor prin care se constată şi se sancţionează o contravenţie se face prin intermediul serviciilor de trimiteri poştale, cu confirmare de primire sau, în caz că acest lucru nu este posibil, prin afişare la sediul întreprinderii, în termen de 30 de zile de la emiterea ei. În situaţia în care comunicarea deciziei se realizează prin afişare, se întocmeşte un proces-verbal de afişare semnat de cel puţin un martor, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.

    CAP. II
    Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de Lege de către inspectorii de concurenţă
    ART. 7
    (1) Inspectorii de concurenţă, cu excepţia inspectorilor debutanţi, constată contravenţia şi aplică sancţiunea prevăzută la art. 61 alin. (3) lit. b) din Lege.
    (2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 5,8,28,29,32 şi 34.

    ART. 8
    (1) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la art. 61 alin. (3) lit. b) din Lege revin inspectorilor de concurenţă, care întocmesc în acest sens un proces-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii.
    (2) Procesul-verbal va fi redactat cu respectarea dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit modelului prevăzut la anexa nr. 1.
    (3) Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de inspectorii de concurenţă şi de reprezentantul legal al contravenientului şi se înregistrează atât la sediul contravenientului, cât şi în Registrul special de procese-verbale al Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar.
    (4) În momentul încheierii procesului-verbal, inspectorii de concurenţă sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa contravenientului dreptul de a face obiecţii cu privire la conţinutul actului de constatare şi sancţionare. Eventualele obiecţii vor fi consemnate la rubrica „Alte menţiuni“, sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal.
    (5) În cazul în care contravenientul nu este de faţă, refuză sau nu poate să semneze, inspectorii de concurenţă vor face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de un martor.
    (6) În situaţia prevăzută la alin. (5), procesul-verbal va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia. Nu poate avea calitate de martor un alt inspector de concurenţă.
    (7) În lipsa unui martor, inspectorii de concurenţă vor preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.
    (8) Un exemplar al procesului-verbal se înmânează contravenientului, iar dacă acesta nu este prezent sau, deşi este prezent, refuză ori nu poate să primească procesul-verbal, acesta i se va comunica în termen de cel mult o lună de la data încheierii lui.
    (9) Împreună cu procesul-verbal, contravenientului i se va înmâna sau, după caz, i se va comunica şi înştiinţarea de plată, potrivit modelului prevăzut la anexa nr. 2.
    (10) Comunicarea se face prin intermediul serviciilor de trimiteri poştale, cu confirmare de primire, şi, în caz că acest lucru nu este posibil, prin afişare la sediul/domiciliul contravenientului, în termen de cel mult o lună de la data aplicării acesteia. Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal de afişare semnat de cel puţin un martor, potrivit modelului prevăzut la anexa nr. 3.

    CAP. III
    Modalitatea de plată a amenzilor şi urmărirea executării
    ART. 9
    Deciziile Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar şi procesele-verbale de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor întocmite de inspectorii de concurenţă cu puteri de inspecţie, prin care se constată şi se aplică sancţiuni pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute de Lege, neatacate în termenele prevăzute de Lege sau hotărârile judecătoreşti prin care s-au soluţionat definitiv contestaţiile împotriva actelor administrative, constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

    ART. 10
    (1) Suma reprezentând cuantumul amenzii aplicate cu titlu de sancţiune pentru contravenţia săvârşită, stabilită prin decizie, se achită de contravenient prin numerar sau ordin de plată, către bugetul de stat, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei.
    (2) Suma reprezentând cuantumul amenzii aplicate cu titlu de sancţiune pentru contravenţia săvârşită, stabilită prin proces-verbal, se achită de contravenient prin numerar sau ordin de plată, către bugetul de stat, în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal.
    (3) O copie a documentului care face dovada achitării amenzii se transmite Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal sau în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei, pentru a fi ataşată dosarului cauzei. În cazul în care plata se face prin ordin de plată, acesta va fi certificat de trezoreria de care aparţine plătitorul.

    ART. 11
    (1) În caz de neprezentare a documentului prin care se face dovada achitării amenzii în termenele prevăzute la art. 10, Direcţia de supraveghere feroviară va transmite, de îndată, copia procesului-verbal sau a deciziei, după caz, organelor de specialitate ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în a căror rază teritorială îşi are sediul/domiciliul contravenientul, spre executare.
    (2) În acele situaţii în care contravenientul a formulat acţiune în anulare împotriva deciziei prin care a fost aplicată sancţiunea amenzii contravenţionale, Direcţia de supraveghere feroviară va transmite, spre informare, la finalizarea procedurii judiciare organelor de specialitate ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală copia hotărârii judecătoreşti rămase irevocabilă în cazul respingerii acţiunii contravenientului sau a reducerii cuantumului amenzii aplicate.

    CAP. IV
    Căile de atac
    ART. 12
    (1) Deciziile Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, prin care se aplică amenzi contravenţionale potrivit prevederilor Legii, pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare. Instanţa poate dispune, la cerere, suspendarea executării deciziei atacate, cu condiţia plăţii unei cauţiuni stabilite conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la creanţele bugetare.
    (2) Procesele-verbale, prin care se aplică sancţiuni contravenţionale, potrivit Legii, pot fi contestate la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în termen de 15 zile de la comunicare. Hotărârea judecătoriei se poate ataca cu recurs la secţia contencios administrativ a Tribunalului Bucureşti, în termen de 15 zile de la comunicare.

    ART. 13
    Cererile de suspendare a executării actelor prin care se constată şi se aplică sancţiuni pentru contravenţiile prevăzute de Lege se soluţionează de Curtea de Apel Bucureşti, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 14
    Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ART. 15
    Prezentul regulament va fi pus în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei şi va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ANEXA 1

    la regulament
    Model de proces-verbal de constatare şi aplicare sancţiuni
    CONSILIUL NAŢIONAL DE SUPRAVEGHERE DIN DOMENIUL FEROVIAR
    PROCES-VERBAL Nr. ...........
    de constatare şi de sancţionare a contravenţiilor
    Încheiat în ziua de .........., luna .........., anul .........., localitatea ……………
    Subsemnaţii, ................................., având funcţia de inspectori de concurenţă în cadrul Consiliului Concurenţei, în calitate de agenţi constatatori, în temeiul Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european, denumită în continuare Legea nr. 202/2016, şi în baza legitimaţiilor nr. ............., eliberate de Consiliul Concurenţei, în urma inspecţiei inopinate efectuate în baza ................... (numărul ordinului de inspecţie) ............. în ziua de/perioada ..............., luna ............, anul ............, ora ............, la ............... din ..........., str. ................... nr. ......., cu număr de înmatriculare în registrul comerţului ................ şi cod unic de înregistrare .............., am constatat următoarele: .............................................................
    Semnătură inspectori de concurenţă .............. Semnătură reprezentant contravenient ..............
    Faptele de mai sus constituie contravenţie potrivit prevederilor art. .......... din Legea nr. 202/2016. De săvârşirea acestor fapte se face vinovat(ă) .............................., reprezentat(ă) prin ........................., având calitatea de ..........., domiciliat(ă) în ..............., str. ................... nr. ........, bl. .........., sc. .........., ap. .........., judeţul/sectorul ............., şi legitimat(ă) cu B.I. (C.I.)/paşaport/alt document seria .......... nr…............, eliberat(ă) de ................................... la data de ................, CNP ...................................................
    Faţă de contravenţiile constatate, în temeiul Legii nr. 202/2016 şi al Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică următoarele sancţiuni:
    Contravenientul .............................. se amendează cu .............................., conform art. .......... din ................................. . Amenda se va achita în contul de amenzi deschis la trezoreria în a cărei rază teritorială se află sediul social al ........................... .
    Dovada plăţii se va prezenta la Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar în termen de 15 zile de la comunicarea/înmânarea prezentului proces-verbal. În cazul în care plata se face prin ordin de plată, acesta va fi certificat de trezoreria de care aparţine plătitorul.
    Alte menţiuni: Contravenientului i s-a adus la cunoştinţă că are dreptul de a face obiecţii cu privire la conţinutul procesului-verbal.
    Contravenientul a formulat următoarele obiecţii: ..............................................................
    Împotriva prezentului proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se poate face plângere la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în termen de 15 zile de la data înmânării sau, după caz, a comunicării procesului-verbal.
    Semnătură inspectori de concurenţă .............. Semnătură reprezentant contravenient ..............
    În termen de 15 zile de la data înmânării sau a comunicării procesului-verbal, contravenientul poate achita voluntar amenda. Dacă în acest termen contravenientul nu face dovada plăţii voluntare a amenzii aplicate, procesul-verbal constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate. O copie de pe prezentul proces-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională s-a înmânat astăzi reprezentantului contravenientului, ..............,/se va comunica contravenientului. Menţiuni privind împrejurările în care s-a semnat procesul-verbal: .............................................
    Martor
    Subsemnatul, ……........................., domiciliat în .........................., str. ................ nr. ......., bl. ......, sc. ......, ap. ......, judeţul/sectorul .............., legitimat cu B.I. (CI.) seria ....... nr. ......, eliberat(ă) de ................., CNP ................., confirm, ca martor, faptul că reprezentantul contravenientului nu s-a aflat de faţă la semnarea prezentului proces-verbal/a refuzat/nu a putut să semneze prezentul proces-verbal. Menţionez că nu am calitatea de agent constatator.
    Semnătură ................
    Menţiuni privind lipsa semnăturii martorului
    .............................................................................
    .............................................................................
        Inspectori de concurenţă,
    ..............................................
     (numele, prenumele şi semnătura)
                        Contravenient,
    ..............................................
     (numele, prenumele şi semnătura)

    ANEXA 2

    la regulament
    Model de înştiinţare de plată
    CONSILIUL NAŢIONAL DE SUPRAVEGHERE DIN DOMENIUL FEROVIAR
    ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ
    din data ..................
    Amenda prevăzută în Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei nr. ……, încheiat la data de ..................., aveţi obligaţia să o achitaţi, în termen de …………. zile de la înmânarea/comunicarea procesului-verbal, la instituţiile abilitate să o încaseze, potrivit legislaţiei în vigoare, urmând să predaţi o copie de pe chitanţă la sediul Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar.
    În caz de neachitare a amenzii în termenul menţionat mai sus se va proceda la executarea silită, potrivit legii.
        Inspectori de concurenţă,
    .............................................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    Am luat cunoştinţă.
                Contravenient,
    .............................................
    (numele, prenumele şi semnătura)

    ANEXA 3

    la regulament
    Model de proces-verbal de afişare a deciziilor Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar/proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
    CONSILIUL NAŢIONAL DE SUPRAVEGHERE DIN DOMENIUL FEROVIAR
    PROCES-VERBAL DE AFIŞARE
    Nr. .................. din data .....................
    Subsemnaţii, ............................, inspectori de concurenţă, având legitimaţiile de serviciu nr. .................., constatând că reprezentantul întreprinderii/asociaţiei de întreprinderi ................, cu nr. de înregistrare^1) în registrul comerţului J ............ CUI ............./număr de înregistrare în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial^2) şi cod fiscal ........................, având sediul în ............., domnul/doamna ....................., în calitate de administrator/director/membru al directoratului/persoană împuternicită, având CNP .................., identificat(ă) cu B.I./C.I./paşaport seria ................. nr. ...................., eliberat(ă) de ..................... la data de..............^3), nu este prezent(ă) pentru a semna/este prezent(ă), dar refuză să semneze comunicarea Deciziei Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar nr. ............ din ...................../proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, am procedat la afişarea acesteia la intrarea în sediul principal/secundar al contravenientului din .................. ^4).
    Procedura afişării s-a desfăşurat în prezenţa martorului^5) domnul/doamna ..................., având CNP ............, identificat(ă) cu B.I./C.I./paşaport seria ............. nr. .........., eliberat(ă) de ............., la data de .................
           Inspectori de concurenţă,
    .........................................................
           (numele, prenumele şi semnătura)
                   Martor,
    ..........................................................
              (numele, prenumele şi semnătura)
    ^1) Se completează în funcţie de forma de organizare a entităţii juridice (comerciant sau persoană juridică fără scop patrimonial).
    ^2) Potrivit art. 73-75 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
    ^3) În cazul în care inspectorii de concurenţă nu au obţinut datele de identificare ale reprezentantului, acestea nu vor fi menţionate.
    ^4) Adresa detaliată.
    ^5) Procesul-verbal de afişare trebuie semnat de cel puţin un martor, în caz contrar fiind obligatoriu a se comunica prin poştă, cu confirmare de primire.

    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice