Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 2 aprilie 2018  privind analiza şi soluţionarea plângerilor referitoare la încălcarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european    Twitter Facebook
Cautare document

 REGULAMENT din 2 aprilie 2018 privind analiza şi soluţionarea plângerilor referitoare la încălcarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european

EMITENT: Consiliul Concurenţei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 467 din 6 iunie 2018
──────────
    Conţinut de Ordinul nr. 468 din 2 aprilie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 467 din 6 iunie 2018.
──────────
    În temeiul prevederilor art. 67 alin. (2) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european,
    Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar aprobă prezentul regulament.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Scopul regulamentului
    Prezentul regulament reglementează procedurile privind analiza şi soluţionarea de către Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar a plângerilor privind încălcarea prevederilor Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european, denumită în continuare Lege, referitoare la asigurarea echitabilă şi nediscriminatorie a accesului la infrastructura feroviară şi infrastructura de servicii, precum şi la tarifarea utilizării acestora, conform art. 56 alin. (2) şi (3) din Lege.

    ART. 2
    Analiza plângerilor
    Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, în calitate de organism de reglementare naţional unic, analizează solicitările întreprinderilor feroviare referitoare la posibile încălcări ale regulilor privind accesul la infrastructura feroviară şi de servicii, precum şi ale celor privind tarifarea utilizării acestora.
    La nivelul Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar există două modalităţi pentru a realiza acest lucru. Prima modalitate de denunţare a posibilelor încălcări ale prevederilor legii constă în depunerea unei plângeri. Cea de-a doua modalitate constă în transmiterea unei sesizări privind posibile comportamente de natură să îngrădească sau să limiteze accesul la infrastructura feroviară şi de servicii ori de natură să discrimineze întreprinderea în privinţa sistemului de tarifare. Sesizarea care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezentul regulament pentru a fi considerată plângere poate constitui punctul de pornire pentru efectuarea, din proprie iniţiativă, de către Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar a unei anchete pentru a investiga din oficiu posibilele încălcări ale Legii.

    CAP. II
    Criterii privind admisibilitatea unei plângeri
    ART. 3
    Obiectul plângerii
    Pentru a fi considerată admisibilă, o plângere depusă la Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar trebuie să aibă ca obiect un pretins tratament inechitabil sau discriminatoriu cu privire la accesul la infrastructura feroviară şi infrastructura de servicii, precum şi la tarifarea utilizării acestora, conform prevederilor art. 56 alin. (2) şi (3) din Lege.

    ART. 4
    Condiţia demonstrării unui interes legitim
    (1) Doar un solicitant, în sensul art. 3 pct. 28 din Lege, care demonstrează un interes legitim poate avea calitatea de reclamant, fiind îndreptăţit să înainteze Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar o plângere referitoare la un posibil tratament inechitabil sau discriminatoriu cu privire la accesul la infrastructura feroviară şi infrastructura de servicii, precum şi la tarifarea utilizării acestora, conform prevederilor art. 56 alin. (2) şi (3) din Lege.
    (2) Reclamantul trebuie să demonstreze un interes legitim direct sau indirect. Existenţa interesului nu poate fi prezumată. Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar este îndreptăţit, fără a aduce atingere dreptului său de a efectua o anchetă din proprie iniţiativă pentru a investiga posibila încălcare a prevederilor Legii, să nu dea curs plângerii unui solicitant care nu poate demonstra interesul său legitim.
    (3) Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar poate verifica, în orice etapă a procedurii, dacă este îndeplinită sau nu condiţia prevăzută la alin. (1).

    ART. 5
    Completarea formularului de plângere
    (1) Plângerile depuse la Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar trebuie să conţină toate informaţiile minime solicitate prin formularul de plângere, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. Reclamanţii trebuie să furnizeze şi copii ale documentelor relevante pentru a susţine plângerea depusă.
    (2) Plângerea se depune la Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar în două exemplare, dintre care unul va fi în format electronic. În situaţia în care plângerea sau documentele care o însoţesc conţin secrete de afaceri ori alte informaţii confidenţiale, reclamantul face o solicitare motivată pentru asigurarea confidenţialităţii acestora şi transmite, de asemenea, o versiune neconfidenţială a plângerii, precum şi a fiecărui document care o însoţeşte.
    (3) În cazul în care Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar constată că informaţiile, inclusiv documentele, conţinute în formularul de plângere sunt incomplete, informează în scris reclamantul despre acest fapt şi fixează un termen în cadrul căruia acesta să completeze plângerea.
    (4) După primirea tuturor informaţiilor şi documentelor necesare analizei, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar informează, în scris, reclamantul cu privire la data la care plângerea este considerată completă.
    (5) În eventualitatea în care reclamantul nu furnizează informaţiile şi documentele solicitate pentru a completa integral formularul de plângere, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar îl informează, în scris, asupra faptului că solicitarea depusă nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezentul regulament pentru a fi calificată drept plângere. Informaţiile furnizate în această situaţie pot fi considerate de Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar doar o informare generală, ce poate fi utilizată la efectuarea unei anchete din proprie iniţiativă pentru a investiga o posibilă încălcare a prevederilor Legii.
    (6) Termenul de 40 de zile prevăzut la art. 56 alin. (4) lit. b) din Lege, în care Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar adoptă o decizie, începe să curgă de la data la care plângerea este considerată completă.

    CAP. III
    Procedura de analiză a plângerilor
    ART. 6
    Analiza faptelor
    (1) Examinarea unei plângeri implică două aspecte, şi anume analiza faptelor care trebuie dovedite pentru a stabili că reclamantul a fost tratat inechitabil ori a fost discriminat sau nedreptăţit cu privire la accesul la infrastructura feroviară şi infrastructura de servicii, precum şi la tarifarea utilizării acestora, conform prevederilor art. 56 alin. (2) şi (3) din Lege, pe de o parte, şi încadrarea legală a comportamentului care constituie obiectul plângerii, pe de altă parte.
    (2) În cadrul analizei plângerii, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar poate solicita informaţii şi/sau documente ori poate iniţia consultări cu părţile implicate, precum şi cu orice altă entitate publică sau privată care poate oferi informaţii relevante despre aspectele reclamate, în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii plângerii. Informaţiile solicitate de Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar se furnizează într-un termen rezonabil, care nu poate depăşi 30 de zile. Menţiunile, justificările şi concluziile din cadrul consultărilor vor fi consemnate într-un proces-verbal, care va face parte din dosarul cauzei.
    (3) În cadrul procedurii de analiză a plângerii, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar poate exercita, prin aparatul tehnic de care dispune, puterile de inspecţie prevăzute de Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor art. 56 alin. (14) din Lege.
    (4) În baza unei note înaintate de către Direcţia de supraveghere feroviară, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar hotărăşte declanşarea unei investigaţii privind posibila încălcare a prevederilor Legii, precum şi efectuarea unei inspecţii inopinate, dacă este cazul.
    (5) Odată cu declanşarea investigaţiei, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar numeşte echipa de investigaţie, precum şi inspectorul coordonator al acesteia, dintre inspectorii de concurenţă ai Direcţiei de supraveghere feroviară.
    (6) În situaţia în care Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar hotărăşte efectuarea unei inspecţii inopinate, va fi transmisă o notă, care va conţine indiciile cu privire la găsirea de documente şi informaţii la sediile inspectate necesare investigaţiei, către Direcţia juridic-contencios, în vederea obţinerii autorizării judiciare. În urma obţinerii autorizării judiciare, preşedintele Consiliului Concurenţei va emite ordinul/ordinele de inspecţie.
    (7) În scopul îndeplinirii atribuţiilor legale, inspectorii de concurenţă abilitaţi cu puteri de inspecţie pot să solicite/ridice copii ale documentelor pe care le consideră clarificatoare, să verifice veridicitatea informaţiilor cu privire la existenţa şi starea din teren a materialului rulant, a utilajelor, a instalaţiilor şi capacităţilor tehnice şi a oricăror altor elemente şi documente care au legătură cu cazul analizat. Exercitarea acestor atribuţii se face în conformitate cu prevederile art. 38-40 din Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) În cazul unei plângeri sau al unei anchete din proprie iniţiativă pentru a investiga posibile încălcări ale Legii pe tema accesului la infrastructura feroviară şi infrastructura de servicii, precum şi a tarifării unei trase internaţionale, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar consultă organismele de reglementare ale tuturor celorlalte state membre prin care trece trasa respectivă şi Comisia Europeană, dacă este cazul, şi solicită de la acestea toate informaţiile necesare anterior luării unei decizii.

    ART. 7
    Încadrarea juridică a faptelor
    Încadrarea legală a faptelor este atributul Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar. Reclamanţii nu sunt obligaţi să ofere o încadrare exactă a faptelor, ci doar opinia lor în această privinţă.

    ART. 8
    Soluţionarea plângerilor
    (1) În urma analizei efectuate de către echipa de investigaţie din cadrul Direcţiei de supraveghere feroviară, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar va hotărî, după caz:
    a) transmiterea unei înştiinţări, în scris, reclamantului, în termen de 30 de zile de la înregistrarea plângerii, cu privire la faptul că plângerea nu intră sub incidenţa legii în ceea ce priveşte faptele reclamate şi/sau cu privire la faptul că sesizarea nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezentul regulament pentru a fi calificată drept plângere;
    b) adoptarea unei decizii de respingere a plângerii:
    (i) atunci când nu sunt identificate elemente de natură să îngrădească sau să limiteze accesul reclamantului la infrastructura şi/sau la serviciile feroviare furnizate în cadrul acesteia ori să discrimineze reclamantul în privinţa acestora sau a sistemului de tarifare, precum şi a nivelului sau structurii tarifelor aferente;
    (ii) atunci când confirmă ca hotărârea administratorului infrastructurii pronunţată cu privire la aspectele prevăzute la art. 56 alin. (3) din Lege rămâne neschimbată;

    c) adoptarea unei decizii, prin care:
    (i) impune măsuri care să asigure remedierea situaţiei, în cazul în care se constată că reclamantul a fost tratat inechitabil, a fost discriminat sau nedreptăţit cu privire la accesul la infrastructura feroviară şi infrastructura de servicii, precum şi la tarifarea utilizării acestora, conform prevederilor art. 56 alin. (2) şi (3) din Lege, stabilind, în funcţie de complexitatea situaţiei, un termen în care acestea să fie respectate/implementate;
    (ii) cere modificarea hotărârii administratorului infrastructurii pronunţate cu privire la aspectele prevăzute la art. 56 alin. (3) din Lege.


    (2) Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar poate decide să transmită Consiliului Concurenţei, în orice moment, dar nu mai târziu de expirarea termenului de 40 de zile de la data la care plângerea a devenit completă, datele şi informaţiile furnizate printr-o plângere privind posibila incidenţă a prevederilor Legii, atunci când acestea privesc şi o eventuală încălcare a prevederilor art. 5, 6 sau 8 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau ale art. 101 sau 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
    (3) Decizia Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar de respingere a plângerii trebuie să arate motivele care au stat la baza acesteia, într-un mod care este adecvat actului în discuţie şi luând în considerare circumstanţele fiecărui caz în parte. Expunerea motivelor avute în vedere trebuie să se facă într-un mod clar şi neechivoc, astfel încât să îi permită reclamantului să verifice motivele deciziei, iar instanţei judecătoreşti competente să exercite controlul asupra deciziei respective. Cu toate acestea, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar nu este obligat să adopte o poziţie asupra fiecărui argument invocat de reclamant în susţinerea plângerii sale, fiind suficient să expună considerentele de fapt şi de drept care justifică adoptarea deciziei.
    (4) Decizia va fi luată în şedinţa Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, cu respectarea cerinţelor legale privind cvorumul şi numărul necesar de voturi prevăzute la art. 55 alin. (6) şi (7) din Lege.
    (5) Decizia de respingere a plângerii poate fi atacată la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia de contencios administrativ şi fiscal, în termen de 30 de zile de la comunicare.

    ART. 9
    Confidenţialitatea documentelor
    (1) În cadrul analizei unei plângeri, respondenţii pot face, prin aceeaşi adresă prin care furnizează informaţiile şi documentele solicitate, o cerere motivată pentru asigurarea confidenţialităţii informaţiilor conţinute şi vor transmite o versiune neconfidenţială a acestora. Motivele pentru care se solicită ca informaţiile respective să fie tratate ca secrete de afaceri sau alte informaţii confidenţiale trebuie fundamentate. Cererile de confidenţialitate sunt formulate numai cu privire la informaţiile obţinute de Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar de la aceeaşi întreprindere/entitate, iar nu cu privire la informaţiile obţinute din alte surse. În solicitare este necesar să se identifice părţile faţă de care informaţiile respective puse la dispoziţia Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar sunt considerate confidenţiale. În funcţie de motivele invocate, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar poate să accepte sau nu acordarea caracterului confidenţial pentru informaţiile şi/sau documentele transmise.
    (2) Calificarea unei informaţii ca fiind confidenţială nu constituie în sine o interdicţie de a dezvălui o astfel de informaţie dacă aceasta este necesară pentru a dovedi un tratament inechitabil ori discriminatoriu cu privire la accesul la infrastructura feroviară şi infrastructura de servicii, precum şi la tarifarea utilizării acestora, conform prevederilor art. 56 alin. (2) şi (3) din Lege, sau, dimpotrivă, dacă este necesară pentru disculparea unei părţi. Aprecierea se realizează de la caz la caz, ţinând cont de: măsura în care informaţia contribuie în mod determinant la stabilirea existenţei sau inexistenţei faptei care face obiectul plângerii şi forţa sa probantă, măsura în care informaţia este indispensabilă, gradul de sensibilitate a anumitor informaţii, în ce măsură dezvăluirea acestor informaţii poate vătăma interesele economice ale întreprinderii în cauză.

    ART. 10
    Drepturi procedurale ale întreprinderii faţă de care Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar impune măsuri
    (1) Accesul la dosarul cazului instrumentat de Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar constituie una dintre garanţiile procedurale menite a contribui la respectarea principiului egalităţii de tratament şi a dreptului la apărare faţă de concluziile şi propunerile investigaţiei efectuate.
    (2) Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, înainte de adoptarea şi emiterea unei decizii prin care se impun măsuri de remediere, poate decide, dacă consideră necesar, ca întreprinderea/întreprinderile implicată/implicate în comportamentul analizat să aibă posibilitatea de a cunoaşte informaţiile din dosarul cazului, astfel încât, pe baza acestora, să poată transmite punctul de vedere. În acest sens, întreprinderea respectivă va fi informată cu privire la concluziile analizei efectuate şi la măsurile care urmează a fi propuse pentru remedierea situaţiei constatate. La cerere şi doar o singură dată, aceasta primeşte acces la documentele din dosarul cazului Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, cu excepţia documentelor interne şi a secretelor de afaceri ale altor întreprinderi/entităţi.
    (3) Documentele interne din dosarul cazului Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar nu au caracter incriminator sau dezincriminator şi nu constituie parte a probelor pe care se întemeiază acesta în evaluarea unei plângeri. În înţelesul prezentului regulament reprezintă documente interne proiectele, opiniile, note ale Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, ale Direcţiei de supraveghere feroviară sau ale altor structuri din cadrul Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, corespondenţa cu alte autorităţi de reglementare în domeniul feroviar din statele membre ale Uniunii Europene, corespondenţa dintre Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar şi Comisia Europeană, precum şi altele asemenea.
    (4) Pentru informaţiile şi documentele care includ secrete de afaceri, accesul la dosar poate fi parţial sau total restricţionat. Se acordă accesul la o versiune neconfidenţială a informaţiilor, astfel cum aceasta a fost transmisă de întreprinderea/entitatea care beneficiază de acordarea caracterului confidenţial. De cele mai multe ori, documentele pot deveni neconfidenţiale prin simpla ştergere a informaţiilor considerate confidenţiale. În situaţia în care confidenţialitatea poate fi asigurată printr-un rezumat al informaţiilor relevante, se acordă accesul la acest rezumat. Acesta va fi redactat de către întreprinderea/entitatea care beneficiază de acordarea caracterului confidenţial, astfel încât să permită identificarea obiectului relevant al documentului al cărui rezumat se realizează.
    (5) În cazul consultărilor desfăşurate pe parcursul analizării plângerii, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar redactează procese-verbale cu privire la cele exprimate în cadrul acestora, iar participanţii la consultări îşi însuşesc, prin semnătură, cele consemnate în acestea. Procesele-verbale constituie parte a dovezilor pe care Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar le poate utiliza în vederea evaluării unei plângeri, iar acestea vor fi accesibile, după înlăturarea secretelor de afaceri sau a altor informaţii confidenţiale din conţinutul lor.
    (6) Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar va permite accesul la dosar prin examinarea dosarului accesibil la sediul său şi obţinerea, în format electronic, de copii şi/sau extrase ale documentelor, luându-se în considerare condiţiile tehnice existente.
    (7) Documentele şi informaţiile confidenţiale din dosarul cazului sunt accesibile pentru consultare ori obţinere de copii şi/sau extrase în format electronic numai în urma unei cereri motivate şi doar dacă este aprobată de preşedintele Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar.
    (8) Accesul la dosar este acordat cu condiţia ca informaţia, odată obţinută, să fie folosită numai în cadrul procedurilor judiciare şi administrative care privesc aplicarea prevederilor legii şi doar în scopul pentru care a fost solicitată.

    ART. 11
    Dispoziţii finale
    Prezentul regulament este aprobat de Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, pus în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ANEXA 1

    la regulament
    FORMULAR DE PLÂNGERE
    I. Informaţii privind reclamantul şi întreprinderea/ întreprinderile/entitatea împotriva căreia/cărora se depune plângerea
    1. Furnizaţi informaţii complete cu privire la identitatea dumneavoastră, în calitate de reclamant. În cazul în care faceţi parte dintr-un grup de întreprinderi, identificaţi grupul de întreprinderi respectiv şi furnizaţi o prezentare succintă a activităţii acestuia. Furnizaţi numele unei persoane de contact (inclusiv număr de telefon, adresă poştală şi electronică) de la care pot fi obţinute explicaţii suplimentare.
    2. Identificaţi întreprinderea/întreprinderile/entitatea al cărei/căror comportament constituie obiectul plângerii. Furnizaţi toate informaţiile disponibile dumneavoastră cu privire la grupul de întreprinderi din care aceasta/acestea face/fac parte şi cu privire la domeniul concret de activitate al acesteia/acestora.
    3. Indicaţi poziţia dumneavoastră, în calitate de reclamant, faţă de întreprinderea/întreprinderile/entitatea împotriva căreia/ cărora depuneţi plângerea (client, furnizor etc.)

    II. Detalii privind presupusa încălcare a legii şi informaţii şi documente în susţinerea acestora
    4. Prezentaţi cât mai în detaliu faptele din care rezultă, în opinia dumneavoastră, că aţi fost tratat inechitabil, discriminat sau nedreptăţit cu privire la accesul la infrastructura feroviară şi infrastructura de servicii, precum şi la tarifarea utilizării acestora, conform prevederilor art. 56 alin. (2) şi (3) din Lege. Prezentaţi, în special, modul în care comportamentul reclamat vă afectează, precum şi relaţiile comerciale asupra cărora se răsfrânge comportamentul reclamat.
    5. Transmiteţi toate documentele aflate în posesia dumneavoastră referitoare sau aflate în directă legătură cu faptele din plângere (de exemplu: contracte, minute ale întâlnirilor sau ale negocierilor, termeni ai tranzacţiilor, documente de afaceri, circulare, corespondenţă, note ale conversaţiilor telefonice etc.). Transmiteţi statistici sau alte date aflate în posesia dumneavoastră, dacă este cazul, referitoare la faptele susţinute.
    6. Prezentaţi opinia dumneavoastră referitoare la serviciul afectat de comportamentul reclamat din punctul de vedere al dimensiunilor geografice, de exemplu ruta/secţia/trasa x, localizarea infrastructurii de servicii, concurenţi, dimensiune cerere şi ofertă, tarife etc.
    7. Menţionaţi dacă, din informaţiile de care dispuneţi, întreprinderea/întreprinderile/entitatea al cărei/căror comportament constituie obiectul plângerii are/au cunoştinţă de intenţia dumneavoastră de a vă adresa Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar în legătură cu faptele prezentate în plângere.

    III. Soluţionarea plângerii de către Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar şi interesul legitim
    8. Explicaţi ce concluzii sau măsuri aşteptaţi ca rezultat al procedurii întreprinse de Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar.
    9. Prezentaţi motivele în temeiul cărora invocaţi un interes legitim ca reclamant şi explicaţi modul în care, din punctul dumneavoastră de vedere, intervenţia Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar va putea remedia situaţia reclamată.
    10. Specificaţi dacă v-aţi adresat cu privire la aceleaşi probleme sau la probleme strâns legate de acestea unui organism de reglementare dintr-un alt stat membru, Consiliului Concurenţei, altor autorităţi publice, Comisiei Europene şi/sau dacă a fost intentat un proces în faţa instanţelor judecătoreşti. În caz afirmativ, furnizaţi informaţii complete referitoare la autoritatea administrativă sau judecătorească în cauză şi informaţiile pe care le-aţi prezentat.
    11. Prezentaţi o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că informaţiile cuprinse în acest formular şi în anexele la acesta sunt date cu bună-credinţă.

    Data şi semnătura

    ------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice