Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 REGULAMENT din 19 octombrie 2017 pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 19 octombrie 2017  pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar    Twitter Facebook
Cautare document

 REGULAMENT din 19 octombrie 2017 pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 861 din 1 noiembrie 2017
──────────
    Aprobat prin Ordinul nr. 2.792/C din 19 octombrie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 861 din 1 noiembrie 2017.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Institutul Notarial Român, denumit în continuare INR, organizează de regulă anual, într-o zi lucrătoare, la solicitarea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, denumit în continuare Consiliul Uniunii, examenul sau, după caz, concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, în condiţiile Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului regulament.
    (2) Examenul sau concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar se desfăşoară la Bucureşti, pe posturile destinate dobândirii calităţii de notar stagiar, aprobate de Consiliul Uniunii, după consultarea colegiilor directoare ale Camerelor Notarilor Publici.
    (3) Examenul sau concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar se susţine în limba română şi constă într-o probă scrisă, cu caracter teoretic. Durata probei este stabilită de Comisia de examinare în funcţie de complexitatea subiectelor şi nu poate depăşi 4 ore.

    ART. 2
    (1) Tematica şi bibliografia de examen sau concurs se stabilesc şi se aprobă, prin hotărâre a Consiliului Uniunii, cu consultarea unui membru al corpului didactic din învăţământul superior de specialitate din următoarele domenii: drept civil, procedură civilă, procedură notarială şi legislaţie notarială şi se comunică de îndată Ministerului Justiţiei în vederea avizării acestora. La elaborarea tematicii şi bibliografiei se are în vedere ca acestea să nu conţină trimiteri la aspecte controversate la nivel teoretic şi practic.
    (2) Tematica şi bibliografia avizate de către ministrul justiţiei se publică pe paginile proprii de internet ale INR, Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, denumită în continuare Uniunea, şi Camerelor Notarilor Publici, denumite în continuare Camere, cu cel puţin 90 de zile înainte de data desfăşurării examenului sau concursului.
    (3) Tematica şi bibliografia de examen sau concurs se actualizează anual de către Consiliul Uniunii, dacă se impune. În situaţia în care într-un an se apreciază că nu se impune modificarea tematicii şi a bibliografiei, Consiliul Uniunii adoptă o hotărâre în acest sens, pe care o comunică Ministerului Justiţiei, în vederea avizării.
    (4) Avizul Ministerului Justiţiei împreună cu hotărârea Consiliului Uniunii se publică pe paginile de internet ale Uniunii, INR şi Camerelor.

    CAP. II
    Condiţiile legale şi procedura de înscriere la examenul sau la concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar
    ART. 3
    Poate deveni notar stagiar persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
    a) are cetăţenia română, a unui stat membru al Uniunii Europene, a unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau a Confederaţiei Elveţiene şi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România;
    b) are capacitatea de exerciţiu deplină;
    c) este licenţiată în drept;
    d) nu are antecedente penale rezultate ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul ori a săvârşirii cu intenţie a unei alte infracţiuni;
    e) se bucură de o bună reputaţie;
    f) cunoaşte limba română;
    g) este aptă din punct de vedere medical şi psihologic pentru dobândirea calităţii de notar stagiar;
    h) achită taxele pentru susţinerea examenului sau concursului;
    i) se angajează să încheie cu INR contractul de pregătire, dacă va fi declarată admisă la examen sau concurs;
    j) este declarată admisă la examenul sau concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar.


    ART. 4
    (1) Preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, denumit în continuare preşedintele Uniunii, stabileşte, prin dispoziţie, data desfăşurării examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, pe care o comunică directorului INR.
    (2) Data susţinerii examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar şi lista care cuprinde posturile pentru care se organizează examenul sau concursul se comunică fiecărei Camere de către directorul INR. Informaţiile se publică pe pagina de internet a Uniunii, a INR şi a fiecărei Camere, cu cel puţin 45 de zile înainte de data susţinerii examenului sau concursului, în vederea înştiinţării candidaţilor.
    (3) Cu cel puţin 15 zile înainte de data examenului sau a concursului, directorul INR stabileşte, prin dispoziţie, ora şi locul desfăşurării acestuia, care sunt comunicate Camerelor. Aceste informaţii se afişează, de îndată, la sediul Camerelor şi se publică pe paginile de internet ale acestora şi pe pagina INR.

    ART. 5
    (1) Persoanele care se înscriu la examenul sau concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar depun, personal sau prin mandatar cu procură autentică şi specială, dosarul de înscriere la Camera în a cărei circumscripţie se află postul pentru care candidează, cu cel puţin 25 de zile înainte de data examenului sau concursului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a solicita înscrierea în sesiunea respectivă.
    (2) Dosarul de înscriere cuprinde:
    a) cerere-tip de înscriere conform anexei nr. 1
    b) copii certificate pentru conformitate cu originalul de pe actul de identitate, eliberat de autorităţile române competente, din care să rezulte domiciliul şi cetăţenia şi, după caz, de pe actele de stare civilă. Pentru cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, copia certificată pentru conformitate a actelor eliberate de autorităţile române competente;
    c) declaraţie pe propria răspundere a candidatului, conform anexei nr. 2, din care să rezulte că:
    1. nu a pierdut şi nu i-a fost restrânsă capacitatea de exerciţiu a drepturilor civile, în condiţiile legii;
    2. a luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 36/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale Statutului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Congresului Notarilor Publici din România nr. 10/2014, cu completările ulterioare, ale prezentului regulament, precum şi de tematica şi de bibliografia de examen sau concurs;
    3. în cazul în care va fi declarat admis la examenul sau concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, va încheia contractul de pregătire cu INR, care i-a fost pus la dispoziţie de către Cameră şi de al cărui conţinut a luat cunoştinţă şi se angajează să îl respecte;
    4. nu a depus cerere de înscriere la examen sau concurs şi la o altă Cameră;

    d) copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe diploma de licenţă în drept obţinută în România, însoţită de foaia matricolă, respectiv suplimentul la diplomă sau adeverinţă din care să rezulte media examenului de licenţă şi media anilor de studii, iar în cazul obţinerii în altă ţară, copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe actul de studii echivalat sau recunoscut de către autorităţile române;
    e) certificatul de cazier judiciar sau echivalentul acestuia, eliberat de autoritatea competentă din statul sau, după caz, statele al cărui/căror cetăţean este;
    f) scrisoare de recomandare, de regulă, de la angajator, organizaţia profesională din care face parte, universităţi, instituţii sau altele asemenea;
    g) certificat de cazier fiscal sau echivalentul acestuia, eliberat de autoritatea competentă din statul sau, după caz, statele al cărui/căror cetăţean este;
    h) copie certificată pentru conformitate cu originalul după atestatul de cunoaştere a limbii române eliberat de catedrele de specialitate ale instituţiilor de învăţământ superior. În cazul persoanelor cu cetăţenie română cunoaşterea limbii române se prezumă;
    i) certificatul medical şi avizul psihologic care atestă faptul că este apt pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, prevăzute în anexa nr. 3 şi 4, emise de către unităţile sanitare şi cabinetele psihologice acreditate potrivit legii şi cu care Uniunea sau Camerele au încheiat protocoale de colaborare. Detaliile cu privire la unităţile sanitare şi cabinetele psihologice acreditate se pun la dispoziţia candidaţilor de către Camere sau Uniune, după caz, prin publicare pe paginile de internet ale acestora; candidaţii pot obţine certificatul medical şi avizul psihologic de la oricare dintre unităţile medicale şi cabinetele psihologice acreditate cu care au fost încheiate protocoale de colaborare, indiferent de Camera la care se depune dosarul de înscriere la examen sau concurs;
    j) dovada achitării taxei de înscriere la examen sau concurs în contul INR.

    (3) Un candidat poate depune cererea de înscriere la examen sau concurs la o singură Cameră.
    (4) Copiile de pe documentele prevăzute la alin. (2) lit. b), d) şi h) se realizează de către Cameră, se certifică pentru conformitate cu originalul şi se semnează de persoana desemnată. Originalul documentelor prezentate se restituie după realizarea copiilor.
    (5) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. b), d) şi h) pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile de certificare pentru conformitate cu originalul şi de semnare de către persoana desemnată nu se mai realizează.

    ART. 6
    (1) Cu cel puţin 20 de zile înainte de data desfăşurării examenului sau concursului, Camerele înaintează INR dosarele candidaţilor, însoţite de o adresă în care se face menţiune cu privire la: numărul dosarelor, numele şi prenumele candidaţilor înscrişi, data şi numărul de înregistrare a cererilor de înscriere. INR transmite dosarele candidaţilor, de îndată, Comisiei pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la examen sau concurs, pe bază de proces-verbal de predare-primire.
    (2) Cu cel puţin 10 zile înainte de data examenului sau concursului, Comisia pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la examen sau concurs verifică dosarele de înscriere ale candidaţilor şi se pronunţă cu acordul majorităţii membrilor săi asupra admisibilităţii cererilor de înscriere la examen sau concurs, prin hotărâre de admitere sau, după caz, de respingere. Hotărârile de respingere ale cererilor de înscriere la examenul sau concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar se motivează în fapt şi în drept pentru fiecare candidat în parte. În baza hotărârilor de admitere şi, după caz, de respingere comisia întocmeşte situaţia centralizată a candidaţilor admişi sau respinşi la înscriere, conform anexei nr. 5.
    (3) Situaţia centralizată a candidaţilor admişi sau respinşi la înscriere se publică de îndată pe pagina de internet a INR şi se transmite Camerelor la care s-au înscris candidaţii, însoţită, după caz, de copii ale hotărârilor de respingere a cererilor de înscriere la examen sau concurs. Camerele afişează situaţia centralizată a propriilor candidaţi la sediul acestora şi o publică pe pagina proprie de internet, în termen de 24 de ore de la primire, întocmind un proces-verbal care cuprinde data şi ora afişării, care se comunică INR.
    (4) Candidatului respins la înscriere i se eliberează de către Cameră, la cerere, o copie a hotărârii de respingere a cererii de înscriere la examen sau concurs.
    (5) În termen de 2 zile lucrătoare de la afişarea de către Camere a situaţiei centralizate prevăzute la alin. (2), candidatul poate depune contestaţie împotriva hotărârii de respingere a cererii de înscriere la examen sau concurs, la Camera la care a depus cererea de înscriere. Termenul începe să curgă în prima zi lucrătoare ulterioară zilei în care a fost afişată situaţia centralizată şi se împlineşte în cea de-a doua zi lucrătoare, la ora 16,00. În termen de 24 de ore de la expirarea termenului, Camerele înaintează INR contestaţiile, însoţite de o adresă în care se face menţiune cu privire la: numărul contestaţiilor, numele şi prenumele candidaţilor care au formulat contestaţii, data, ora şi numărul de înregistrare a contestaţiilor. INR pune, de îndată, contestaţiile la dispoziţia Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor formulate de candidaţii respinşi la înscrierea la concurs, pe bază de proces-verbal.
    (6) În termen de 2 zile lucrătoare de la primirea contestaţiilor, Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor formulate de candidaţii respinşi la înscrierea la examen sau concurs se pronunţă asupra acestora, prin hotărâre de admitere sau, după caz, de respingere, adoptată cu acordul majorităţii membrilor săi. Hotărârile de respingere ale contestaţiilor se motivează în fapt şi în drept pentru fiecare candidat în parte. Hotărârea Comisiei este definitivă. În baza hotărârilor de admitere şi, după caz, de respingere a contestaţiilor comisia întocmeşte situaţia soluţionării contestaţiilor formulate de către candidaţii respinşi la înscriere, conform anexei nr. 6, care se afişează la sediul Camerelor pentru proprii candidaţi şi se publică pe pagina de internet a acestora şi a INR. Un exemplar original al hotărârii de respingere a contestaţiilor se comunică de către INR, la cerere, candidatului a cărui contestaţie a fost respinsă.
    (7) După soluţionarea contestaţiilor, comisia întocmeşte situaţia centralizată finală a candidaţilor ale căror cereri de înscriere la examen sau concurs au fost admise, conform anexei nr. 7, care se afişează la sediul Camerelor şi se publică pe paginile de internet ale acestora şi a INR.
    (8) În situaţia în care nu au fost formulate contestaţii în termenul prevăzut la alin. (5), hotărârile de respingere ale Comisiei pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la examen sau concurs prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) rămân definitive.
    (9) În situaţia prevăzută la alin. (8), precum şi în cazul în care nu există cereri de înscriere la examen sau concurs respinse, situaţia centralizată prevăzută la alin. (2) este finală, aspect care se aduce la cunoştinţa candidaţilor odată cu publicarea acesteia pe paginile de internet ale Camerelor şi a INR.

    CAP. III
    Organizarea, funcţionarea şi competenţa comisiilor constituite pentru examenul sau concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar
    ART. 7
    (1) Pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar funcţionează următoarele comisii:
    a) Comisia pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la examen sau concurs, care verifică îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de înscriere, fiind alcătuită din 5 sau 7 membri, în funcţie de numărul candidaţilor, dintre care cel puţin unul este notar public, iar ceilalţi sunt persoane desemnate din cadrul Uniunii şi/sau al INR. Comisia adoptă hotărâri cu acordul majorităţii membrilor săi;
    b) Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor formulate de candidaţii respinşi la înscrierea la examen sau concurs, alcătuită din 5 sau 7 membri, în funcţie de numărul candidaţilor, dintre care cel puţin unul este notar public, iar ceilalţi sunt persoane desemnate din cadrul Uniunii şi/sau al INR, alţii decât cei de la comisia prevăzută la lit. a). Comisia examinează contestaţiile formulate conform art. 6 alin. (5) şi adoptă hotărâri cu acordul majorităţii membrilor săi;
    c) Comisia pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului sau concursului, alcătuită din 6 sau 8 membri, dintre care cel puţin unul este notar public, iar ceilalţi sunt persoane desemnate din cadrul Uniunii şi/sau al INR. La propunerea INR, în funcţie de numărul candidaţilor, numărul membrilor comisiei poate fi mărit. Comisia are următoarele atribuţii:
    1. preia de la INR, pe bază de proces-verbal, ştampilele pentru examen sau concurs;
    2. afişează la locul unde se susţine examenul sau concursul listele cu repartizarea pe săli a candidaţilor, cu cel puţin 24 de ore înainte de data desfăşurării examenului sau concursului;
    3. cu cel puţin 24 de ore înaintea desfăşurării examenului sau concursului, pregăteşte seturile de hârtie, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, care se distribuie candidaţilor şi consemnează într-un proces-verbal numărul acestora. La sfârşitul examenului sau concursului, consemnează în procesul-verbal prevăzut la pct. 7 numărul seturilor de hârtie rămase neutilizate, pe care se înscrie menţiunea „neutilizat“ şi procedează la distrugerea acestora;
    4. asigură introducerea în sala/sălile de examen sau concurs a candidaţilor, cu cel puţin 15 minute înainte de începerea examenului sau concursului, şi verifică identitatea acestora la intrarea în sala/sălile de examen sau concurs, completând în mod corespunzător un tabel de prezenţă a candidaţilor;
    5. distribuie seturile de hârtie pentru examen sau concurs şi ciornele purtând ştampila INR;
    6. sigilează colţurile lucrărilor, cuprinzând datele de identificare a candidaţilor, şi aplică ştampila INR pe toate filele lucrărilor;
    7. completează procesul-verbal care cuprinde:
    - data, ora începerii şi ora încheierii examenului;
    – numărul seturilor de hârtie rămase neutilizate;
    – lucrările „Anulate“, cu indicarea împrejurărilor care au dus la acestea;
    – împrejurările prevăzute la art. 11 alin. (4) şi art. 12 alin. (6) şi (8);

    8. anunţă candidaţilor momentul începerii intervalului de timp alocat examenului sau concursului, făcând precizarea că timpul începe să curgă după distribuirea setului de subiecte extras tuturor candidaţilor;
    9. cu 30 de minute, respectiv 15 minute înainte de expirarea timpului de examen sau concurs, anunţă candidaţilor timpul efectiv rămas, prin înscrierea acestuia pe tablă sau pe alt suport, care permite vizualizarea de către toţi candidaţii;
    10. supraveghează candidaţii în timpul examenului sau concursului şi asigură respectarea tuturor condiţiilor de organizare şi desfăşurare a acestuia. La predarea lucrărilor, comisia verifică dacă ştampila este aplicată, dacă datele de identificare a candidatului nu sunt vizibile şi solicită acestuia să semneze borderoul de predare a lucrării conform anexei nr. 9. După ce sunt amestecate, lucrările se numerotează în spaţiul anume delimitat, pe prima filă a lucrării, începând cu cifra 1, fără a fi desfăcute colţurile, şi se predau Comisiei de examinare, prevăzută la lit. d), pe bază de proces-verbal semnat de toţi membrii Comisiei pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului sau concursului şi de preşedintele Comisiei de examinare;
    11. afişează la sala/sălile de examen sau concurs, la finalul examenului sau concursului, baremul de notare şi setul de subiecte extras şi asigură publicarea acestora pe pagina de internet a INR;
    12. sprijină Comisia de examinare în procedurile de extragere a subiectelor, prevăzute de prezentul regulament;
    13. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege şi de prezentul regulament;

    d) Comisia de examinare este constituită în vederea elaborării subiectelor şi notării lucrărilor şi este alcătuită din: un membru al Consiliului Uniunii, care este şi preşedintele comisiei, un reprezentant al Ministerului Justiţiei, un membru al corpului didactic din învăţământul superior de specialitate şi doi notari publici. Preşedintele Comisiei de examinare este şi preşedintele examenului sau concursului. Acesta nu participă la notarea lucrărilor şi are ca atribuţii supravegherea organizării şi desfăşurării activităţii tuturor comisiilor prevăzute de prezentul regulament, cu excepţia celor date în sarcina preşedintelui comisiei prevăzute la lit. e), şi convocarea, la termenele prevăzute de prezentul regulament, a comisiilor prevăzute la lit. a)-c) şi a Comisiei de examinare. Atribuţiile Comisiei de examinare sunt cele prevăzute la art. 9-11 şi la art. 13-16;
    e) Comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor este alcătuită din 5 membri, alţii decât cei care fac parte din comisia menţionată la lit. d), respectiv:
    - un membru al Consiliului Uniunii, care este şi preşedintele comisiei;
    – un reprezentant al Ministerului Justiţiei;
    – un membru al corpului didactic din învăţământul superior de specialitate;
    – doi notari publici.
    Comisia are atribuţiile prevăzute la art. 14, 19 şi 20. Preşedintele comisiei nu participă la notarea lucrărilor, supraveghează desfăşurarea activităţii comisiei, întocmeşte centralizatorul nominal la soluţionarea contestaţiilor, prevăzut în anexa nr. 16, lista cuprinzând rezultatele contestaţiilor, prevăzută în anexa nr. 17, şi întocmeşte lista cuprinzând rezultatele finale ale examenului sau concursului, după soluţionarea contestaţiilor, prevăzută în anexa nr. 18.
    ART. 8
    (1) Componenţa nominală a comisiilor prevăzute în prezentul regulament se stabileşte prin hotărâre a Consiliului Uniunii, cu excepţia reprezentanţilor Ministerului Justiţiei, care se numesc prin ordin al ministrului justiţiei.
    (2) În vederea constituirii Comisiei de examinare şi a Comisiei de contestaţii împotriva notării lucrărilor, Consiliul Uniunii desemnează notari publici care au cel puţin 10 ani vechime în profesie şi prestigiu profesional dintre notarii publici propuşi de Camere şi/sau de Consiliul Uniunii şi care nu sunt membri ai acestuia, prin tragere la sorţi. Pentru celelalte comisii sunt desemnaţi notari publici care au prestigiu profesional.
    (3) Comisiile prevăzute la art. 7 au în componenţă şi câte 3 membri supleanţi. În cazul comisiilor prevăzute la art. 7 lit. d) şi e), unul dintre supleanţi este reprezentantul Ministerului Justiţiei. Membrii supleanţi ai comisiilor prevăzute la art. 7 lit. a)-d) sunt convocaţi de către preşedintele examenului sau concursului, în situaţia în care membrii titulari se află în imposibilitate de a se prezenta. Membrii supleanţi ai comisiei prevăzute la art. 7 lit. e) sunt convocaţi de preşedintele acestei comisii, în situaţia în care membrii titulari se află în imposibilitate de a se prezenta.
    (4) În funcţie de numărul candidaţilor, Consiliul Uniunii, la propunerea INR, poate hotărî suplimentarea numărului comisiilor de examinare şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor, cu respectarea componenţei prevăzute de lege, cu excepţia preşedinţilor, care sunt unici.
    (5) Membrii comisiilor prevăzute de prezentul regulament nu pot avea calitatea de soţ/soţie, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv cu candidaţii sau cu ceilalţi membri ai comisiilor şi nici de persoane care au fost sancţionate disciplinar în ultimii 3 ani. Pentru a arăta că nu se află în vreuna dintre aceste situaţii, membrii comisiilor dau o declaraţie pe propria răspundere în acest sens. O persoană nu poate face parte din mai multe comisii ale aceluiaşi examen sau concurs.
    (6) Dacă incompatibilitatea prevăzută la alin. (5) intervine ulterior desemnării membrilor comisiilor, persoana în cauză are obligaţia de a se retrage şi de a comunica această situaţie preşedintelui examenului sau concursului ori directorului INR, în vederea înlocuirii sale.

    CAP. IV
    Stabilirea subiectelor şi desfăşurarea examenului sau concursului
    ART. 9
    (1) Comisia de examinare elaborează subiectele, sub formă de teste-grilă cu una sau două variante de răspuns corect, astfel încât să acopere întreaga tematică şi să reflecte capacitatea de analiză a candidatului.
    (2) Cu cel mult 48 de ore înainte de începerea examenului sau concursului, Comisia de examinare formează două seturi de subiecte sub formă de teste-grilă, a câte 100 de întrebări, din tematica şi bibliografia stabilite potrivit art. 2. Fiecare dintre cele două seturi de subiecte cuprinde 50 de întrebări din dreptul civil şi procedura civilă şi 50 de întrebări din procedura notarială şi legislaţia notarială.
    (3) Cele 2 seturi de subiecte se semnează de toţi membrii Comisiei de examinare, se multiplică într-un număr de exemplare egal cu numărul candidaţilor admişi la înscrierea la examen sau concurs, se introduc în plicuri, care se sigilează şi se ştampilează cu ştampila INR şi a Ministerului Justiţiei şi se depozitează la sediul INR, luându-se măsurile de siguranţă ce se impun, prin sigilarea locului de depozitare. Răspunderea pentru asigurarea confidenţialităţii subiectelor revine preşedintelui examenului sau concursului.

    ART. 10
    (1) La ora stabilită pentru începerea examenului sau concursului, preşedintele Comisiei de examinare, în prezenţa membrilor acestei comisii şi ai Comisiei pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului sau concursului, prezintă candidaţilor cele 2 plicuri cu seturile de subiecte şi invită un candidat să extragă unul dintre plicuri, care se desigilează în faţa candidaţilor şi se comunică acestora numărul setului extras. După desigilarea setului de subiecte extras, se distribuie fiecărui candidat o copie a acestuia, exemplarul original rămânând la dispoziţia Comisiei de examinare, pentru întocmirea baremului de corectare a lucrărilor.
    (2) În cazul în care din cauza numărului candidaţilor examenul sau concursul se susţine în mai multe săli, extragerea plicului cu subiecte se face într-o singură sală, în prezenţa a cel puţin 2 candidaţi din celelalte săli, despre aceste aspecte făcându-se menţiune în procesul-verbal prevăzut la alin. (3).
    (3) După extragerea subiectelor se încheie un proces-verbal, cu menţionarea numărului setului de subiecte extras, care se semnează de toţi membrii Comisiei pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului sau concursului şi ai Comisiei de examinare, precum şi de candidatul care a extras plicul cu subiecte.

    ART. 11
    (1) Accesul candidaţilor în sala de examen sau de concurs este permis pe baza unui act de identitate sau a paşaportului, cel mai târziu până la momentul extragerii setului de subiecte. Din momentul extragerii setului, niciun candidat nu mai poate intra în sală şi niciun candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea şi semnează pentru predarea acesteia. Candidaţii care nu se află în sală în momentul extragerii plicului pierd dreptul de a mai susţine examenul sau concursul, cu excepţia celor menţionaţi la art. 10 alin. (2).
    (2) În cazuri excepţionale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, trebuie să fie însoţit până la întoarcerea în sală de către un membru al Comisiei pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului.
    (3) După intrarea în sală, candidaţilor le este interzisă purtarea de dialoguri cu ceilalţi candidaţi sau orice alte activităţi care duc la perturbarea desfăşurării examenului sau concursului, deţinerea sau folosirea vreunei surse de informare, a telefoanelor mobile sau a altor mijloace de comunicare la distanţă.
    (4) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (3) atrage eliminarea candidatului din examen sau concurs de către Comisia pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului sau concursului, care înscrie pe lucrare menţiunea „Anulat“ şi consemnează faptele şi măsurile luate în procesul-verbal prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c) pct. 7.

    ART. 12
    (1) În vederea rezolvării grilelor, candidaţii folosesc numai cerneală sau pix cu pastă de culoare albastră.
    (2) Pe prima filă a lucrării, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8, după înscrierea numelui, prenumelui şi a Camerei în care se află postul de notar stagiar pentru care candidează, în colţul din dreapta, acesta se lipeşte în faţa candidatului de către unul dintre membrii Comisiei pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului sau concursului, astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate, şi se aplică semnătura unuia dintre membrii comisiei, precum şi ştampila INR. Seturile de hârtie cuprind instrucţiunile de soluţionare.
    (3) Lipirea colţului din dreapta al primei file a lucrării se poate face pe toată durata examenului sau concursului, dar nu mai târziu de predarea lucrării.
    (4) La expirarea timpului alocat examenului sau concursului, candidatul are obligaţia de a preda lucrarea Comisiei pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului sau concursului, semnând borderoul de predare a lucrărilor prevăzut în anexa nr. 9.
    (5) La predarea lucrărilor, Comisia pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului sau concursului verifică dacă datele de identificare ale candidatului sunt vizibile, dacă ştampila este aplicată şi solicită candidatului să semneze borderoul de predare a lucrării.
    (6) În cazul în care datele de identificare ale candidatului sunt vizibile, iar timpul alocat examenului sau concursului nu a expirat, se încredinţează, la cererea candidatului, un nou formular, pentru ca acesta să îşi poată rescrie lucrarea până la expirarea timpului alocat examenului sau concursului. Despre aceasta se face menţiune în cuprinsul procesului-verbal prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c) pct. 7, iar lucrarea iniţială se anulează cu menţiunea „Anulat“, fiind păstrată în condiţiile stabilite pentru lucrările scrise. Dacă timpul alocat probei a expirat, nu se mai permite candidatului rescrierea lucrării, situaţie în care comisia procedează la anularea acesteia, făcând menţiunile corespunzătoare în procesul-verbal.
    (7) Lucrările se anulează prin înscrierea pe prima filă a menţiunii „Anulat“ şi prin aplicarea semnăturii unuia dintre membrii Comisiei pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului sau concursului.
    (8) Candidaţii pot solicita rescrierea lucrării, fără a depăşi timpul alocat probei, urmând ca formularul iniţial să fie anulat de către Comisia pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului sau concursului. Aceste aspecte se aduc la cunoştinţa candidatului şi se menţionează de către Comisia pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului sau concursului în procesul-verbal prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c) pct. 7.

    ART. 13
    (1) Candidatul părăseşte sala de examen sau concurs după predarea lucrării. Revenirea acestuia în sală este interzisă până la încheierea tuturor formalităţilor de examen sau concurs.
    (2) La expirarea timpului alocat examenului sau concursului candidaţii predau Comisiei pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului sau concursului lucrările, sub semnătură, în faza în care se află, împreună cu ciorna purtând ştampila INR şi setul de subiecte primit, fiind necesar ca ultimii 3 candidaţi să rămână în sala de examen până la predarea lucrării de către ultimul dintre aceştia.
    (3) După predarea lucrărilor de către toţi candidaţii, acestea sunt amestecate, cu excepţia celor anulate, după care se numerotează în spaţiul special delimitat pe prima filă a lucrării, fără a fi desfăcute colţurile, şi se predau Comisiei de examinare, pe bază de proces-verbal semnat de toţi membrii Comisiei pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului sau concursului şi ai Comisiei de examinare.

    CAP. V
    Notarea lucrărilor
    ART. 14
    (1) După extragerea şi comunicarea subiectelor, Comisia de examinare se întruneşte şi stabileşte răspunsurile corecte la întrebări, întocmind baremul de notare: pentru fiecare răspuns corect la cele 100 de întrebări se vor acorda 0,10 puncte, astfel încât suma punctelor acordate prin barem să fie 10.
    (2) La expirarea timpului alocat examenului, baremul de notare, împreună cu setul de subiecte extras, se afişează la sala de examen şi se publică pe pagina de internet a INR, pentru a fi consultate de către candidaţi.
    (3) În termen de 24 de ore de la afişarea baremului de notare, candidaţii pot formula şi depune la INR contestaţie împotriva baremului de notare, care se înregistrează cu menţionarea datei şi a orei primirii. În acelaşi termen, în situaţia în care Comisia de examinare sesizează că există o eroare materială cu privire la modalitatea de întocmire a baremului de notare, cu acordul majorităţii membrilor săi, procedează la îndreptarea acesteia, adoptând o hotărâre în acest sens. Dacă în acelaşi termen de 24 de ore de la afişarea baremului de notare nu se formulează nicio contestaţie sau, după caz, nu se face nicio îndreptare de eroare materială de către Comisia de examinare, baremul de notare rămâne definitiv.
    (4) După expirarea termenului de depunere a contestaţiilor împotriva baremului de notare, INR înaintează de îndată contestaţiile primite Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor. Comisia soluţionează contestaţiile în termen de o zi lucrătoare de la primirea acestora, hotărârea adoptată fiind definitivă. Comisia adoptă hotărâri cu acordul majorităţii membrilor săi.
    (5) În cazul admiterii contestaţiei împotriva baremului de notare, Comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor acordă tuturor candidaţilor punctajul corespunzător subiectelor anulate. Comisia de soluţionare a contestaţiilor nu poate modifica enunţul subiectelor extrase.
    (6) Baremul de notare, rămas definitiv în condiţiile alin. (3) şi (4), după caz, se publică, de îndată, pe pagina de internet a INR.

    ART. 15
    (1) După predarea-primirea lucrărilor în condiţiile art. 13 alin. (3) şi rămânerea definitivă a baremului de notare, preşedintele examenului sau concursului repartizează lucrările pe corectori, astfel încât fiecare lucrare să fie corectată de 2 membri ai Comisiei de examinare, conform baremului de notare. Unul dintre cei 2 corectori este notar public.
    (2) Fiecare corector trece în borderoul de notare prevăzut în anexa nr. 10, sub semnătură, nota lucrării. Nota lucrării fiecărui corector reprezintă suma punctajelor acordate de acesta.
    (3) Nota lucrării este media aritmetică a notelor acordate de cei 2 corectori, care se înscrie în centralizatorul comun prevăzut în anexa nr. 11, semnat de aceştia.
    (4) Preşedintele comisiei se asigură că nu există diferenţe de notare între cei 2 corectori. În situaţia în care apar diferenţe de notare, la solicitarea preşedintelui comisiei, cei 2 corectori procedează împreună la recorectarea lucrării şi completează borderoul aferent. Nota rezultată în urma recorectării este finală.
    (5) În situaţia în care nota lucrării este cuprinsă între 0 şi 1, aceasta va fi 1.

    CAP. VI
    Stabilirea şi comunicarea rezultatelor examenului sau concursului
    ART. 16
    (1) Înainte de deschiderea colţurilor lucrării cuprinzând datele de identificare ale candidatului, nota se înscrie pe lucrare, în spaţiul anume delimitat, sub semnătură, de către preşedintele Comisiei de examinare.
    (2) După înscrierea notelor pe toate lucrările şi întocmirea centralizatorului comun prevăzut în anexa nr. 11, preşedintele Comisiei de examinare, în prezenţa tuturor membrilor comisiei, dezlipeşte colţurile lucrărilor în ordinea numerotării. La fiecare lucrare se citeşte numărul acesteia, numele şi prenumele candidatului şi nota obţinută, întocmindu-se centralizatorul nominal prevăzut în anexa nr. 12, care este semnat de toţi membrii Comisiei de examinare.
    (3) La sesizarea oricărui membru al Comisiei de examinare care constată că o lucrare conţine în mod evident elemente ce pot determina identificarea candidatului, înainte de desigilarea colţului lucrării, cu acordul majorităţii membrilor comisiei de examinare, preşedintele comisiei înscrie pe lucrare menţiunea „Anulat“. În borderoul de notare, în centralizatoare şi în procesul-verbal întocmit în acest sens se fac menţiunile corespunzătoare. Lucrările anulate nu se notează şi se deschid după stabilirea situaţiei care a generat anularea.
    (4) Pe baza centralizatorului nominal se întocmeşte lista cuprinzând rezultatele examenului sau concursului, conform anexei nr. 13, care se semnează de către toţi membrii Comisiei de examinare. În cazul candidaţilor care nu s-au prezentat la examen sau concurs se înscrie la toate rubricile menţiunea „Absent“, întocmindu-se în acest sens un proces-verbal.
    (5) Lista prevăzută la alin. (4) se publică de îndată pe pagina de internet a INR şi se transmite Camerelor la care au fost depuse cererile de înscriere la examen sau concurs, care o afişează în termen de 24 de ore de la primire la sediul lor, la loc vizibil şi accesibil publicului, întocmind un proces-verbal, cu precizarea datei şi a orei la care a fost afişată, şi o publică pe pagina proprie de internet.
    (6) Lucrările de examen sau concurs, împreună cu borderourile, seturile de subiecte, centralizatoarele, procesele-verbale, ştampilele pentru examen sau concurs şi lista cu rezultatele examenului sau concursului, vor fi depuse de către preşedintele Comisiei de examinare, împreună cu reprezentantul INR, la sediul instituţiei, în locuri de depozitare sigilate, până la întrunirea Comisiei pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului sau concursului. Locul de depozitare este desigilat în prezenţa membrilor acestei din urmă comisii, în situaţia în care se depun contestaţii la notare.
    (7) După încheierea procedurilor de notare, preşedintele Comisiei de examinare întocmeşte un raport cu privire la modul în care comisiile, cu excepţia Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor, şi-au îndeplinit atribuţiile prevăzute de lege şi de prezentul regulament, pe care îl înaintează Consiliului Uniunii, pentru a fi avut în vedere la procedura de validare/invalidare a examenului sau concursului.

    ART. 17
    Nota minimă de promovare este 7,00.

    CAP. VII
    Formularea şi soluţionarea contestaţiilor
    ART. 18
    (1) În termen de 3 zile lucrătoare de la data afişării listei cu rezultatele examenului sau concursului, candidaţii nemulţumiţi de nota obţinută pot formula şi depune contestaţie la sediul Camerei la care au depus dosarele de înscriere, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
    (2) Termenul prevăzut la alin. (1) începe să curgă din prima zi lucrătoare imediat următoare zilei în care a fost afişată lista cu rezultatele examenului sau concursului şi se împlineşte în cea de-a treia zi lucrătoare, la ora 16,00.
    (3) La primirea contestaţiei, Camera menţionează pe aceasta numărul, data şi ora înregistrării.

    ART. 19
    (1) În situaţia în care se depun contestaţii la notarea lucrărilor, preşedintele examenului sau concursului solicită întrunirea Comisiei pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului sau concursului, în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Comisia selectează lucrările cu privire la care s-au formulat contestaţii şi le resigilează prin aplicarea de etichete şi a ştampilei INR, astfel încât să nu se poată distinge identitatea candidatului, numărul lucrării şi media acordată de Comisia de examinare.
    (2) Comisia pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului sau concursului amestecă şi renumerotează lucrările şi le predă pe bază de proces-verbal preşedintelui Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor.
    (3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor se întruneşte în termen de 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).
    (4) Preşedintele Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor repartizează lucrările pe corectori, astfel încât fiecare lucrare să fie corectată de 2 membri ai comisiei şi apreciată separat, conform baremului definitiv de notare.
    (5) Fiecare corector trece în borderoul individual de notare prevăzut în anexa nr. 14, sub semnătură, nota lucrării. Nota lucrării fiecărui corector reprezintă suma punctajelor acordate de acesta.
    (6) Nota lucrării este media aritmetică a notelor acordate de cei 2 corectori, care se înscrie în centralizatorul comun prevăzut în anexa nr. 15, semnat de aceştia.
    (7) În situaţia în care nu există diferenţe de notare între cei 2 corectori, nota lucrării este media aritmetică a notelor acordate de cei 2 corectori, care se înscrie în centralizatorul comun la soluţionarea contestaţiilor, prevăzut în anexa nr. 15.
    (8) În situaţia în care se constată că există diferenţe de notare între cei 2 corectori, la solicitarea preşedintelui Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor, cei 2 corectori prevăzuţi la alin. (4) procedează împreună la recorectarea lucrării şi completează centralizatorul comun la soluţionarea contestaţiilor, prevăzut în anexa nr. 15. Nota rezultată în urma recorectării este definitivă şi reprezintă suma punctajelor acordate în urma recorectării.
    (9) Nota lucrării acordată de Comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor este definitivă şi nu poate fi mai mică decât nota contestată.
    (10) După înscrierea notelor pe toate lucrările şi întocmirea centralizatorului comun la soluţionarea contestaţiilor, prevăzut în anexa nr. 15, preşedintele Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor, în prezenţa tuturor membrilor comisiei, dezlipeşte colţurile lucrărilor în ordinea numerotării. La fiecare lucrare se citeşte numărul acesteia, numele şi prenumele candidatului şi nota obţinută, întocminduse centralizatorul nominal la soluţionarea contestaţiilor, prevăzut în anexa nr. 16, care este semnat de toţi membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor.
    (11) Preşedintele Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor întocmeşte lista cuprinzând rezultatele contestaţiilor, prevăzută în anexa nr. 17, care este semnată de toţi membrii comisiei.
    (12) În baza listei cu rezultatele examenului sau concursului, prevăzută în anexa nr. 13, întocmită de Comisia de examinare, şi a listei cuprinzând rezultatele contestaţiilor, prevăzută în anexa nr. 17, preşedintele Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor întocmeşte lista cu rezultatele finale ale examenului sau concursului, prevăzută în anexa nr. 18, în care se menţionează pentru fiecare candidat nota obţinută, menţiunea „admis/respins“, în ordinea notei obţinute, raportat la posturile scoase la concurs.
    (13) În situaţia în care, pentru ultimul post vacant existent în circumscripţia unei Camere, sunt mai mulţi candidaţi care au obţinut aceeaşi notă la examenul sau concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, are prioritate candidatul care a obţinut punctajul mai mare la întrebările din drept civil şi procedură civilă. În situaţia în care, după aplicarea criteriului de departajare, egalitatea se menţine, preşedintele Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor solicită Consiliului Uniunii suplimentarea numărului de posturi pentru acea Cameră cu un număr egal cu cel al candidaţilor care au obţinut aceeaşi notă.

    ART. 20
    După încheierea procedurilor de soluţionare a contestaţiilor şi întocmirea listei cu rezultatele finale ale examenului sau concursului, preşedintele Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor întocmeşte un raport cu privire la modul în care Comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor şi-a îndeplinit atribuţiile prevăzute de lege şi de prezentul regulament, pe care îl înaintează Consiliului Uniunii, pentru a fi avut în vedere la procedura de validare/invalidare a examenului sau a concursului.

    CAP. VIII
    Validarea examenului sau concursului
    ART. 21
    (1) În vederea validării/invalidării examenului sau concursului, preşedintele examenului sau concursului înaintează Consiliului Uniunii propunerea de validare/invalidare a examenului sau concursului, însoţită de:
    - lista cu rezultatele finale ale examenului sau concursului, prevăzută în anexa nr. 18;
    – raportul preşedintelui Comisiei de examinare, întocmit potrivit art. 16 alin. (7);
    – raportul preşedintelui Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor, întocmit potrivit art. 20;
    – solicitarea preşedintelui Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor de suplimentare a numărului de posturi în condiţiile art. 19 alin. (13).

    (2) Consiliul Uniunii invalidează examenul sau concursul numai în cazul nerespectării procedurilor prevăzute de Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013, cu modificările şi completările ulterioare, sau de prezentul regulament.

    ART. 22
    După primirea documentelor prevăzute la art. 21 alin. (1), Consiliul Uniunii procedează la validarea/invalidarea examenului sau concursului, prin hotărâre, care se comunică INR şi Camerelor, în vederea publicării pe paginile proprii de internet.

    ART. 23
    (1) Pe baza hotărârii de validare a examenului sau concursului, INR încheie contractul de efectuare a stagiului cu candidaţii admişi.
    (2) Candidatul admis are obligaţia ca, în termen de cel mult 20 de zile de la publicarea hotărârii Consiliului Uniunii de validare a examenului sau concursului, să încheie cu INR contractul de pregătire profesională.
    (3) La data încheierii contractului de pregătire profesională cu INR, candidatul dobândeşte calitatea de notar stagiar.

    ART. 24
    (1) În cazul invalidării examenului sau concursului, INR organizează, pe cheltuiala sa, un nou examen sau concurs, la care participă, fără a mai achita vreo taxă de participare, numai candidaţii care au fost admişi să participe la examenul sau concursul invalidat. Consiliul Uniunii poate aprecia asupra oportunităţii recuperării unor cheltuieli generate de examenul sau concursul invalidat.
    (2) În vederea organizării noului examen sau concurs, Consiliul Uniunii şi, după caz, Ministerul Justiţiei procedează, potrivit dispoziţiilor prezentului regulament, la desemnarea membrilor comisiilor de examen sau concurs. Din comisiile astfel constituite nu pot face parte persoanele care au deţinut calitatea de membri ai comisiilor constituite pentru examenul sau concursul invalidat.
    (3) Data organizării şi desfăşurării celui de-al doilea examen sau concurs se stabileşte de către preşedintele Consiliul Uniunii, prin dispoziţie.
    (4) Cu excepţia procedurilor de publicare a tematicii şi a bibliografiei, de plată a taxei, de depunere şi avizare a dosarelor, celelalte dispoziţii ale prezentului regulament se aplică în mod corespunzător noului examen sau concurs.

    CAP. IX
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 25
    (1) Îndeplinirea procedurilor de afişare şi publicare a tuturor documentelor prevăzute de prezentul regulament şi, după caz, dispuse de preşedinţii comisiilor se face de către secretariatul INR, al Uniunii şi, după caz, al Camerelor, care încheie procese-verbale corespunzătoare.
    (2) Perioada de afişare/publicare a tuturor documentelor la sediile/pe paginile de internet ale Uniunii, INR şi Camerelor este până la data validării examenului sau concursului de către Consiliul Uniunii. După data validării, documentele afişate şi publicate în condiţiile prevăzute la alin. (1) se retrag de pe paginile de internet şi se publică hotărârea de validare a Consiliului Uniunii, pe o perioadă de 15 zile.

    ART. 26
    (1) Membrii comisiilor prevăzute de prezentul regulament beneficiază de o indemnizaţie stabilită de Consiliul director al INR şi de contravaloarea transportului şi a cazării, sume ce se suportă de către INR din taxele de examen sau concurs încasate.
    (2) Angajaţii INR care sprijină activitatea comisiilor prevăzute de prezentul regulament beneficiază de o remuneraţie, stabilită de preşedintele INR.

    ART. 27
    (1) Cuantumul taxei de înscriere la examen sau concurs şi condiţiile de plată se stabilesc de către Consiliul director. La stabilirea taxelor de înscriere, Consiliul director al INR se raportează la cheltuielile ocazionate de organizarea examenului sau concursului, pe baza proiectului de buget al examenului sau concursului întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul INR.
    (2) Taxele de înscriere la examen sau concurs se constituie venit la bugetul INR. Taxele se restituie integral numai pentru candidaţii care şi-au retras cererea de participare anterior începerii procedurilor de verificare a dosarelor. Pentru candidaţii care fie nu au fost admişi să participe la examen sau concurs, fie nu au participat la acesta, taxa se restituie, la cerere, în cuantum de 60%.

    ART. 28
    Anexele nr. 1-18 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ANEXA 1

    la regulament
    CERERE
    de înscriere la examenul sau concursul de dobândire a calităţii de notar stagiar
    Domnule Preşedinte,
    Subsemnatul/Subsemnata, ................................., născut/născută în localitatea ........................ la data de ................, identificat/identificată cu CNP ........................, cu domiciliul în ......., e-mail ..........................., solicit înscrierea la examenul sau concursul de dobândire a calităţii de notar stagiar, în vederea ocupării unui post de notar stagiar în cadrul Camerei Notarilor Publici .................... (denumirea Camerei Notarilor Publici).
    Prin prezenta declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul organizării şi desfăşurării examenului sau concursului de dobândire a calităţii de notar stagiar, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
    Data Semnătura
    ......................... .........................
    Domnului Preşedinte al Institutului Notarial Român

    ANEXA 2

    la regulament
    DECLARAŢIE
    pe propria răspundere pentru înscrierea la examenul
    sau concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar
    Subsemnatul/Subsemnata, ........................., născut/născută în localitatea ................................. la data de ................, identificat/identificată cu CNP ...................................., cu domiciliul în ...................................., telefon .................., e-mail ....................., declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, că:
    1. nu am pierdut şi nu mi-a fost restrânsă capacitatea de exerciţiu a drepturilor civile, în condiţiile legii;
    2. am luat cunoştinţă de tematica şi bibliografia de examen, precum şi de prevederile:
    - Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Statutului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Congresului Notarilor Publici din România nr. 10/2014, cu completările ulterioare;
    – Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.792/C/2017;

    3. în cazul în care voi fi declarat admis la examenul sau concursul de notar stagiar, voi încheia contractul de pregătire cu INR, ce mi-a fost pus la dispoziţie de către Cameră şi de care am luat cunoştinţă, cu privire la: desfăşurarea stagiului, cuantumul taxei, drepturile şi obligaţiile izvorâte din acesta, din lege şi prezentul regulament. Totodată declar că nu am niciun fel obiecţiuni în legătură cu elementele contractului şi mă angajez să îl respect;
    4. nu am depus cerere de înscriere la examen sau concurs şi la o altă Cameră a Notarilor Publici.

    Data Semnătura
    ......................... .........................

    ANEXA 3

    la regulament
    CERTIFICAT MEDICAL
    pentru înscrierea la examenul sau concursul pentru
    dobândirea calităţii de notar stagiar
    ziua ............ luna ........ anul .............
    Judeţul ............... Localitatea ......................
    Unitatea sanitară .........................................

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│A. NUMELE ............................................. PRENUMELE │
│................................................. │
│Sexul M/F, născut(ă) în anul ............. luna ............................, │
│ziua ........, în oraşul/comuna │
│................................................., judeţul │
│................................., fiul/fiica lui ............................. │
│şi al/a ..........................., domiciliat(ă) în judeţul │
│................................., localitatea │
│.............................................., str. │
│..................................................... nr. .........., CNP │
│........................................................, tel. │
│....................., e-mail │
│............................................................ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│B. ANTECEDENTELE PERSONALE (Se vor atesta de medicul de familie pentru cei care │
│nu au fişa la dispensarul clinicii.) │
│...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................│
│...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│C. REZULTATELE EXAMENELOR MEDICALE │
├───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
│Specialitate │Nr. fişei (reg. de consult) │Data examinării │Concluzii (boli depistate) │Concluzii apt/inapt înscriere examen/concurs │Semnătura şi parafa medicului │
├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Boli interne │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Chirurgie-ortopedie │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Neurologie │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Psihiatrie │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│Oftalmologie │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ORL │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┤
│Serologia sângelui │
│Unitatea sanitară │
│.......................................................................... │
│Nr. buletin ............................., data ..................., rezultatul │
│....................................................... │
│Semnătura şi parafa medicului ................................... │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────┐
│D. CONCLUZIILE MEDICULUI ŞEF DE │
│CLINICĂ │
├──────────────────────┬───────────────┤
│APT/INAPT pentru │Semnătura şi │
│dobândirea calităţii │parafa │
│de notar stagiar │medicului, L.S.│
└──────────────────────┴───────────────┘    ANEXA 4

    la regulament
    Cabinetul psihologic Nr. …../………
    ......................
    AVIZ PSIHOLOGIC
    În conformitate cu dispoziţiile art. 22 alin. (2) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doamna/domnul ..............................., CNP ......................., domiciliată/domiciliat în ........................, în urma examinării psihologice, este declarată/declarat APT/INAPT pentru dobândirea calităţii de notar stagiar.
    Semnătura şi parafa psihologului .....................

    ANEXA 5

    la regulament
    SITUAŢIA CENTRALIZATĂ
    a candidaţilor admişi sau respinşi la înscriere
    la examenul sau concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar^1
    Camera Notarilor Publici ..........................

┌────┬─────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │Admis/ │Motivele de │
│ │ │Respins^2 │fapt şi de │
│Nr. │Numele şi│la │drept ale │
│crt.│prenumele│înscrierea│respingerii │
│ │ │la examen │cererii de │
│ │ │sau │înscriere │
│ │ │concurs │ │
├────┼─────────┼──────────┼────────────┤
├────┼─────────┼──────────┼────────────┤
├────┼─────────┼──────────┼────────────┤
└────┴─────────┴──────────┴────────────┘


    Membrii comisiei: Semnătura,
    .......................... .........................
──────────
    ^1 În condiţiile art. 6 alin. (8) din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.792/C/2017, situaţia centralizată rămâne definitivă.
    ^2 Candidaţilor declaraţi respinşi li se eliberează, la cerere, de către Cameră o copie de pe hotărârile de respingere.
──────────

    ANEXA 6

    la regulament
    SITUAŢIA
    soluţionării contestaţiilor formulate de către candidaţii respinşi
    la înscrierea la examen sau concurs
    Camera Notarilor Publici ......................

┌─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───────────┬──────────────────┐
│ │ │Contestaţie│Motivele de fapt │
│Nr. crt. │Numele şi prenumele │admisă/ │şi de drept ale │
│ │ │respinsă^1 │respingerii │
│ │ │ │contestaţiei │
├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────┤
├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────┤
├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────┤
├─────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────────────┤
│Membrii comisiei: Semnătura, │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤
│........................................................................│..............................│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘


──────────
    ^1 Hotărârile de respingere a contestaţiilor formulate de candidaţii respinşi la înscrierea la examen sau concurs se comunică acestora, în original, de către INR.
──────────

    ANEXA 7

    la regulament
    SITUAŢIA CENTRALIZATĂ FINALĂ
    a candidaţilor care au fost declaraţi admişi la înscrierea la examen sau concurs
    Camera Notarilor Publici .......................

┌───────────┬──────────────────────────┐
│Nr. crt. │Numele şi prenumele │
├───────────┼──────────────────────────┤
├───────────┼──────────────────────────┤
├───────────┼──────────────────────────┤
└───────────┴──────────────────────────┘


    Membrii comisiei: Semnătura,
    ............................... ...............................

    ANEXA 8

    la regulament
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 9

    la regulament
    BORDEROU
    de predare a lucrărilor de către candidaţi^1
    Data .......................

┌────┬────────────┬─────────┬──────────┐
│Nr. │Numele şi │Semnătura│ │
│crt.│prenumele │de │Observaţii│
│ │candidatului│predare │ │
├────┼────────────┼─────────┼──────────┤
├────┼────────────┼─────────┼──────────┤
├────┼────────────┼─────────┼──────────┤
└────┴────────────┴─────────┴──────────┘


    Comisia pentru organizarea şi supravegherea Semnătura,
    desfăşurării examenului sau concursului: ............................
    ...............................
──────────
    ^1 Împreună cu lucrarea candidaţii predau ciornele şi seturile de subiecte conform art. 13 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.792/C/2017.
──────────

    ANEXA 10

    la regulament
    BORDEROU DE NOTARE
    Data ...........................

┌────┬────────┬───────────┬───────────┬────────┐
│ │ │ │Numărul de │ │
│ │ │Numărul de │răspunsuri │ │
│ │Numărul │răspunsuri │corecte la │ │
│ │de │corecte la │întrebările│ │
│Nr. │ordine │întrebările│din │Nota │
│crt.│al │din drept │procedură │lucrării│
│ │lucrării│civil şi │notarială │ │
│ │ │procedură │şi │ │
│ │ │civilă │legislaţie │ │
│ │ │ │notarială │ │
├────┼────────┼───────────┼───────────┼────────┤
├────┼────────┼───────────┼───────────┼────────┤
├────┼────────┼───────────┼───────────┼────────┤
└────┴────────┴───────────┴───────────┴────────┘


    Corector, Semnătura,
    ........................ ........................

    ANEXA 11

    la regulament
    CENTRALIZATOR COMUN DE NOTARE
    Data ...........................

┌────┬────────┬───────────┬───────────┬────────┐
│ │ │ │Numărul de │ │
│ │ │Numărul de │răspunsuri │ │
│ │Numărul │răspunsuri │corecte la │ │
│ │de │corecte la │întrebările│ │
│Nr. │ordine │întrebările│din │Nota │
│crt.│al │din drept │procedură │lucrării│
│ │lucrării│civil şi │notarială │ │
│ │ │procedură │şi │ │
│ │ │civilă │legislaţie │ │
│ │ │ │notarială │ │
├────┼────────┼───────────┼───────────┼────────┤
├────┼────────┼───────────┼───────────┼────────┤
├────┼────────┼───────────┼───────────┼────────┤
├────┼────────┼───────────┼───────────┼────────┤
└────┴────────┴───────────┴───────────┴────────┘


    Corector 1, Semnătura,
    .......................... ...........................
    Corector 2, Semnătura,
    .......................... ...........................

    ANEXA 12

    la regulament
    CENTRALIZATOR NOMINAL
    Data ......................

┌────┬────────┬─────────┬───────────┬───────────┬────────┐
│ │ │ │ │Numărul de │ │
│ │ │ │Numărul de │răspunsuri │ │
│ │Numărul │ │răspunsuri │corecte la │ │
│ │de │ │corecte la │întrebările│ │
│Nr. │ordine │Numele şi│întrebările│din │Nota │
│crt.│al │prenumele│din drept │procedură │lucrării│
│ │lucrării│ │civil şi │notarială │ │
│ │ │ │procedură │şi │ │
│ │ │ │civilă │legislaţie │ │
│ │ │ │ │notarială │ │
├────┼────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┤
├────┼────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┤
├────┼────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┤
└────┴────────┴─────────┴───────────┴───────────┴────────┘┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Preşedintele Comisiei de │Semnătura, │
│ │ │examinare, │ │
│ │ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │.................................│................................................│
├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┤
│Membrii comisiei: │Semnătura, │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │
│.................................│................................................│ │
└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 13

    la regulament
    LISTA
    cuprinzând rezultatele examenului sau concursului
    Camera Notarilor Publici ......................
    Data .......................

┌────┬─────────┬───────────┬───────────┬────────┐
│ │ │ │Numărul de │ │
│ │ │Numărul de │răspunsuri │ │
│ │ │răspunsuri │corecte la │ │
│ │ │corecte la │întrebările│ │
│Nr. │Numele şi│întrebările│din │Nota │
│crt.│prenumele│din drept │procedură │lucrării│
│ │ │civil şi │notarială │ │
│ │ │procedură │şi │ │
│ │ │civilă │legislaţie │ │
│ │ │ │notarială │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┤
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┤
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┤
└────┴─────────┴───────────┴───────────┴────────┘┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Preşedintele Comisiei de │Semnătura, │
│ │ │examinare, │ │
│ │ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │.................................│................................................│
├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┤
│Membrii comisiei: │Semnătura, │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │
│.................................│................................................│ │
└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 14

    la regulament
    BORDEROU
    individual de notare la contestaţii
    Data ...........................

┌────┬────────┬───────────┬───────────┬────────┐
│ │ │ │Numărul de │ │
│ │ │Numărul de │răspunsuri │ │
│ │Numărul │răspunsuri │corecte la │ │
│ │de │corecte la │întrebările│ │
│Nr. │ordine │întrebările│din │Nota │
│crt.│al │din drept │procedură │lucrării│
│ │lucrării│civil şi │notarială │ │
│ │ │procedură │şi │ │
│ │ │civilă │legislaţie │ │
│ │ │ │notarială │ │
├────┼────────┼───────────┼───────────┼────────┤
├────┼────────┼───────────┼───────────┼────────┤
├────┼────────┼───────────┼───────────┼────────┤
└────┴────────┴───────────┴───────────┴────────┘


    Corector, Semnătura,
    ........................ ........................

    ANEXA 15

    la regulament
    CENTRALIZATOR COMUN
    la soluţionarea contestaţiilor
    Data ...........................

┌────┬────────┬───────────┬───────────┬────────┐
│ │ │ │Numărul de │ │
│ │ │Numărul de │răspunsuri │ │
│ │Numărul │răspunsuri │corecte la │ │
│ │de │corecte la │întrebările│ │
│Nr. │ordine │întrebările│din │Nota │
│crt.│al │din drept │procedură │lucrării│
│ │lucrării│civil şi │notarială │ │
│ │ │procedură │şi │ │
│ │ │civilă │legislaţie │ │
│ │ │ │notarială │ │
├────┼────────┼───────────┼───────────┼────────┤
├────┼────────┼───────────┼───────────┼────────┤
├────┼────────┼───────────┼───────────┼────────┤
└────┴────────┴───────────┴───────────┴────────┘┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Preşedintele Comisiei de │ │
│ │ │soluţionare a contestaţiilor │Semnătura, │
│ │ │împotriva notării lucrărilor, │ │
│ │ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │.................................│................................................│
├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┤
│Corectori: │Semnătura, │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │
│.................................│................................................│ │
└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 16

    la regulament
    CENTRALIZATOR NOMINAL
    la soluţionarea contestaţiilor Camera Notarilor Publici ......................
    Data ......................

┌────┬────────┬─────────┬───────────┬───────────┬──────────────┐
│ │ │ │ │Numărul de │ │
│ │ │ │Numărul de │răspunsuri │ │
│ │Numărul │ │răspunsuri │corecte la │ │
│ │de │ │corecte la │întrebările│Nota lucrării │
│Nr. │ordine │Numele şi│întrebările│din │după │
│crt.│al │prenumele│din drept │procedură │soluţionarea │
│ │lucrării│ │civil şi │notarială │contestaţiilor│
│ │ │ │procedură │şi │ │
│ │ │ │civilă │legislaţie │ │
│ │ │ │ │notarială │ │
├────┼────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤
├────┼────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤
├────┼────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤
└────┴────────┴─────────┴───────────┴───────────┴──────────────┘┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Preşedintele Comisiei de │Semnătura, │
│ │ │soluţionare a contestaţiilor, │ │
│ │ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │.................................│................................................│
├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┤
│Membrii comisiei: │Semnătura, │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │
│.................................│................................................│ │
└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 17

    la regulament
    LISTA
    cuprinzând rezultatele contestaţiilor
    Camera Notarilor Publici ......................
    Data .......................

┌────┬─────────┬───────────┬───────────┬──────────────┬────────────┐
│ │ │ │Numărul de │ │ │
│ │ │Numărul de │răspunsuri │ │ │
│ │ │răspunsuri │corecte la │ │ │
│ │ │corecte la │întrebările│Nota lucrării │Rezultatul │
│Nr. │Numele şi│întrebările│din │după │contestaţiei│
│crt.│prenumele│din drept │procedură │soluţionarea │(admis/ │
│ │ │civil şi │notarială │contestaţiilor│respins) │
│ │ │procedură │şi │ │ │
│ │ │civilă │legislaţie │ │ │
│ │ │ │notarială │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┤
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┤
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┤
└────┴─────────┴───────────┴───────────┴──────────────┴────────────┘┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Preşedintele Comisiei de │Semnătura, │
│ │ │soluţionare a contestaţiilor, │ │
│ │ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │.................................│................................................│
├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┤
│Membrii comisiei: │Semnătura, │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │
│.................................│................................................│ │
└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 18

    la regulament
    LISTA
    cu rezultatele finale ale examenului sau concursului
    Camera Notarilor Publici ......................
    Data .......................

┌────┬─────────┬───────────┬───────────┬────────┬───────────┐
│ │ │ │Numărul de │ │ │
│ │ │Numărul de │răspunsuri │ │ │
│ │ │răspunsuri │corecte la │ │Rezultatul │
│ │ │corecte la │întrebările│ │examenului │
│Nr. │Numele şi│întrebările│din │Nota │sau │
│crt.│prenumele│din drept │procedură │lucrării│concursului│
│ │ │civil şi │notarială │ │(admis/ │
│ │ │procedură │şi │ │respins) │
│ │ │civilă │legislaţie │ │ │
│ │ │ │notarială │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────────┤
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────────┤
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────────┤
└────┴─────────┴───────────┴───────────┴────────┴───────────┘┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Preşedintele Comisiei de │ │
│ │ │soluţionare a contestaţiilor │Semnătura, │
│ │ │împotriva notării lucrărilor, │ │
│ │ ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │.................................│................................................│
├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┤
│Membrii comisiei: │Semnătura, │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │
│.................................│................................................│ │
└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016