Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
REGULAMENT din 19 ianuarie 2011 de organizare si functionare a Ministerului Justitiei
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 19 ianuarie 2011  de organizare si functionare a Ministerului Justitiei    Twitter Facebook
Cautare document

REGULAMENT din 19 ianuarie 2011 de organizare si functionare a Ministerului Justitiei

EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 16 februarie 2011
    TITLUL I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Ministerul Justiţiei, denumit în continuare ministerul, este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridicã, în subordinea Guvernului, care contribuie la buna funcţionare a sistemului judiciar şi la asigurarea condiţiilor înfãptuirii justiţiei ca serviciu public, apãrarea ordinii de drept şi a drepturilor şi libertãţilor cetãţeneşti.
    ART. 2
    (1) Organizarea şi funcţionarea ministerului sunt prevãzute de <>Hotãrârea Guvernului nr. 652/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Competenţa şi atribuţiile ministerului sunt stabilite de dispoziţiile <>Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale altor legi, ordonanţe ale Guvernului României, ale hotãrârii Guvernului prevãzute la alin. (1), precum şi de cele ale prezentului regulament.

    TITLUL II
    Conducerea ministerului

    CAP. I
    Ministrul justiţiei

    ART. 3
    (1) Conducerea ministerului se exercitã de ministrul justiţiei.
    (2) Ministrul justiţiei îndeplineşte, în domeniile de competenţã ale ministerului, atribuţiile generale prevãzute de lege, în special la <>art. 53 din Legea nr. 90/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi atribuţiile specifice prevãzute de <>Legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor şi procurorilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, de <>Legea nr. 304/2004, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, de <>Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi de <>Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecãtoreşti şi al parchetelor de pe lângã acestea, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 4
    Ministrul justiţiei conduce întreaga activitate a ministerului, îl reprezintã şi îl angajeazã în raporturile cu alte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu alte autoritãţi, instituţii publice şi organizaţii centrale şi locale, cu instituţiile Uniunii Europene (UE) şi cu alte organizaţii internaţionale, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice, din ţarã şi din strãinãtate.
    ART. 5
    (1) Ministrul justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite, în condiţiile legii.
    (2) Ministrul justiţiei, în calitate de ordonator principal de credite, poate delega, în condiţiile legii, prin ordin, dreptul de a aproba folosirea şi repartizarea creditelor bugetare secretarilor de stat, subsecretarului de stat sau secretarului general, precum şi altor persoane împuternicite special în acest scop.

    CAP. II
    Secretarii de stat, subsecretarul de stat, secretarul general şi secretarul general adjunct

    ART. 6
    (1) Ministrul justiţiei este ajutat în activitatea de conducere şi reprezentare a ministerului de 2 secretari de stat, de un subsecretar de stat, precum şi de secretarul general şi de secretarul general adjunct.
    (2) Secretarii de stat şi subsecretarul de stat sunt numiţi prin decizie a primului-ministru şi desfãşoarã activitãţile stabilite prin ordin sau instrucţiune de cãtre ministrul justiţiei, realizând operaţiunile care decurg implicit din acestea.
    ART. 7
    Ministrul justiţiei poate desemna prin ordin un secretar de stat coordonator, care va asigura legãtura dintre ministrul justiţiei şi secretarii de stat, va coordona activitatea secretarilor de stat, va evalua stadiul îndeplinirii ordinelor şi instrucţiunilor ministrului justiţiei şi îi va îndruma în realizarea acestora.
    ART. 8
    (1) Ministrul justiţiei poate numi prin ordin un înlocuitor, pentru o perioadã determinatã, dintre secretarii de stat şi subsecretarul de stat.
    (2) Ministrul justiţiei poate delega prin ordin oricare dintre atribuţiile de conducere, reprezentare şi angajare a ministerului în primul rând secretarilor de stat, subsecretarului de stat, secretarului general, secretarului general adjunct sau altor angajaţi ai ministerului.
    (3) Pentru lucrãrile din activitatea curentã care nu impun luarea unei decizii la nivelul conducerii ministerului, delegarea altor atribuţii din competenţa ministrului justiţiei poate fi dispusã prin ordin al acestuia, pe categorii de lucrãri, directorilor şi altor categorii de personal din cadrul ministerului.
    ART. 9
    Secretarii de stat, subsecretarul de stat, secretarul general şi secretarul general adjunct coordoneazã compartimentele stabilite prin ordin al ministrului justiţiei şi activitãţile stabilite prin acte normative sau, dupã caz, prin ordin al ministrului justiţiei.
    ART. 10
    Secretarii de stat, subsecretarul de stat, secretarul general şi secretarul general adjunct emit dispoziţii şi rezoluţii scrise.
    ART. 11
    Secretarul general şi secretarul general adjunct sunt înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii.
    ART. 12
    (1) Secretarul general exercitã urmãtoarele atribuţii principale:
    a) coordoneazã buna funcţionare a compartimentelor şi activitãţilor cu caracter funcţional din cadrul ministerului şi asigurã legãtura operativã dintre ministrul justiţiei şi conducãtorii tuturor compartimentelor din minister şi ai unitãţilor subordonate acestuia;
    b) colaboreazã cu compartimentele de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu secretarii generali din celelalte ministere, în probleme de interes comun;
    c) primeşte şi transmite spre avizare ministerelor proiectele de acte normative iniţiate de minister şi asigurã avizarea actelor normative primite de la alţi iniţiatori;
    d) transmite Secretariatului General al Guvernului proiectele de acte normative iniţiate de minister, pentru a fi discutate în şedinţa Guvernului;
    e) urmãreşte şi asigurã finalizarea actelor normative aprobate de Guvern, care au fost iniţiate de minister;
    f) monitorizeazã şi controleazã elaborarea raportãrilor periodice, prevãzute de reglementãrile în vigoare;
    g) informeazã ministrul justiţiei asupra modului de îndeplinire a sarcinilor transmise de Secretariatul General al Guvernului;
    h) organizeazã evidenţa şi constituirea structurilor din minister şi a celor care se constituie de alte autoritãţi publice centrale cu participarea ministrului justiţiei;
    i) asigurã comunicarea în interiorul ministerului şi cu alte ministere, autoritãţi publice sau instituţii ale administraţiei centrale şi cu ONG-uri;
    j) elaboreazã proiecte de ordine ale ministrului justiţiei, în domeniul sãu de activitate, precum şi în alte materii dispuse de ministrul justiţiei;
    k) reprezintã ministerul, pe baza împuternicirii date de ministrul justiţiei, în relaţiile cu alte autoritãţi şi instituţii publice şi cu persoanele fizice şi juridice.
    (2) Secretarul general îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative sau, dupã caz, prin ordin al ministrului justiţiei.
    (3) În realizarea atribuţiilor ce îi revin secretarul general este ajutat de secretarul general adjunct.
    ART. 13
    În cazurile în care secretarul general se aflã în concediu sau în imposibilitatea exercitãrii funcţiilor sale este înlocuit de secretarul general adjunct ori ministrul justiţiei poate numi prin ordin un înlocuitor temporar pentru perioada respectivã.

    CAP. III
    Colegiul ministerului

    ART. 14
    (1) Pe lângã ministrul justiţiei funcţioneazã, ca organ consultativ, Colegiul ministerului.
    (2) Colegiul ministerului are în componenţa sa secretarii de stat, subsecretarul de stat, secretarul general, secretarul general adjunct, consilieri şi conducãtorii compartimentelor din minister.
    (3) Ministrul justiţiei poate dispune ca la lucrãrile Colegiului ministerului sã participe şi alte persoane, atunci când, în opinia sa, situaţia o impune.
    (4) Colegiul ministerului se întruneşte ori de câte ori este necesar pentru a dezbate activitatea ministerului şi politicile acestuia.
    (5) Convocarea şi agenda Colegiului ministerului sunt stabilite de cãtre ministrul justiţiei, lucrãrile se conduc de cãtre acesta sau de cãtre un secretar de stat desemnat în acest scop.
    ART. 15
    (1) În cadrul întâlnirilor Colegiului ministerului se dezbat problemele referitoare la activitãţile ministerului, se realizeazã o informare asupra activitãţilor desfãşurate şi asupra proiectelor viitoare ale ministerului şi se identificã soluţii sau se fac recomandãri care vor fi supuse deciziei ministrului justiţiei.
    (2) Discuţiile din cadrul Colegiului ministerului se consemneazã în scris, iar consemnãrile se transmit ministrului justiţiei, precum şi compartimentelor interesate.
    (3) În cazul în care realizarea unei lucrãri este de competenţa mai multor compartimente, ministrul justiţiei va desemna un coordonator care rãspunde de efectuarea lucrãrii.
    (4) Sãptãmânal, secretarii de stat, subsecretarul de stat, secretarul general şi secretarul general adjunct evalueazã, pe baza comunicãrilor conducãtorilor compartimentelor implicate, modul şi stadiul de realizare a activitãţilor dezbãtute în şedinţele Colegiului ministerului şi îl informeazã pe ministrul justiţiei cu privire la acestea.
    (5) Conducerile compartimentelor vor lua mãsurile corespunzãtoare pentru ducerea la îndeplinire în bune condiţii şi la termen a activitãţilor date în sarcina acestora.

    TITLUL III
    Corpul de consilieri ai ministrului şi cabinetele demnitarilor

    CAP. I
    Corpul de consilieri ai ministrului

    ART. 16
    Consilierii ministrului sunt numiţi de ministrul justiţiei şi funcţioneazã în subordinea directã a acestuia.
    ART. 17
    Consilierii ministrului îndeplinesc urmãtoarele atribuţii:
    a) efectueazã sau participã, din dispoziţia ministrului justiţiei, la realizarea unor studii, evaluãri, la elaborarea unor proiecte de acte normative ori lucrãri de sintezã legate de specificul activitãţii ministerului, în cadrul unor grupuri de lucru din minister sau organizate la nivelul Parlamentului, Guvernului ori al altor ministere, instituţii sau autoritãţi publice;
    b) examineazã şi propun soluţii în probleme privind organizarea şi funcţionarea justiţiei ca serviciu public, precum şi în legãturã cu organizarea şi funcţionarea unitãţilor subordonate ministerului;
    c) informeazã ministrul justiţiei asupra posibilitãţilor de rezolvare a problemelor ridicate de demnitari, reprezentanţi strãini şi alte persoane primite în audienţã, colaborând în acest caz cu celelalte compartimente din minister;
    d) îl sesizeazã cu operativitate pe ministrul justiţiei cu privire la evenimentele deosebite care se produc în minister sau în unitãţile subordonate acestuia;
    e) colaboreazã cu personalul din cadrul ministerului şi al unitãţilor subordonate acestuia pentru rezolvarea sarcinilor curente;
    f) colaboreazã cu orice instituţie publicã sau neguvernamentalã, în scopul îndeplinirii sarcinilor ministerului;
    g) prezintã ministrului justiţiei documente şi lucrãri întocmite de Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor şi efectueazã lucrãri în legãturã cu acestea;
    h) prezintã ministrului justiţiei corespondenţa primitã la cabinet şi, dupã caz, întocmesc rãspunsurile;
    i) prezintã ministrului justiţiei proiectele de acte normative iniţiate de minister sau transmise, spre avizare, de cãtre alte instituţii publice şi, dupã caz, formuleazã observaţii cu privire la acestea;
    j) însoţesc demnitarul care participã la şedinţele Guvernului sau ale Parlamentului, la solicitarea acestuia, realizând sarcinile care se impun în timpul acestor şedinţe;
    k) colaboreazã cu direcţia de specialitate din minister pentru pregãtirea lucrãrilor Consiliului Superior al Magistraturii; participã la şedinţele Consiliului Superior al Magistraturii, la solicitarea demnitarului;
    l) primesc de la secretarii de stat, subsecretarul de stat, secretarul general, secretarul general adjunct şi conducerile compartimentelor din minister documentele care trebuie prezentate ministrului justiţiei;
    m) colaboreazã cu direcţiile de specialitate la elaborarea de studii şi formularea de propuneri în legãturã cu obligaţiile ce revin ministerului şi autoritãţilor judiciare în relaţia cu organismele internaţionale şi alte autoritãţi strãine, în probleme juridice cu elemente de extraneitate;
    n) îndeplinesc orice alte sarcini încredinţate de ministrul justiţiei.

    CAP. II
    Cabinetele demnitarilor

    ART. 18
    (1) Cabinetele demnitarilor din cadrul ministerului cuprind cabinetul ministrului justiţiei şi cabinetele secretarilor de stat.
    (2) Cabinetele demnitarilor sunt organizate şi funcţioneazã potrivit dispoziţiilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publicã centralã, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 760/2001, cu modificãrile ulterioare.
    (3) Cabinetele demnitarilor pot cuprinde urmãtoarele funcţii: director de cabinet, asistent de cabinet, consilier personal, secretar personal, precum şi curier personal.
    ART. 19
    (1) Personalul din cadrul cabinetelor demnitarilor este numit sau eliberat din funcţie numai la propunerea demnitarului în subordinea cãruia funcţioneazã.
    (2) Personalul din cadrul cabinetelor demnitarilor îşi desfãşoarã activitatea în baza unui contract individual de muncã pe duratã determinatã, încheiat în condiţiile legii, pe durata mandatului demnitarului în subordinea cãruia îşi desfãşoarã activitatea şi se supune legislaţiei muncii şi, dupã caz, legislaţiei speciale.
    (3) În cadrul cabinetelor demnitarilor îşi pot desfãşura activitatea şi judecãtori şi procurori detaşaţi, conform <>Legii nr. 303/2004, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (4) Personalul din cadrul cabinetelor demnitarilor îndeplineşte sarcinile stabilite de aceştia.

    TITLUL IV
    Structuri permanente de lucru la nivelul ministerului

    ART. 20
    (1) Desemnarea reprezentanţilor ministerului în comisii, comitete, consilii şi alte structuri de colaborare sau decizie, naţionale ori internaţionale, în care este implicat ministerul se face prin ordin al ministrului justiţiei.
    (2) Persoanele desemnate conform alin. (1) vor prezenta periodic sau la cererea ministrului justiţiei rapoarte privind activitatea în structurile în care au fost desemnate.
    (3) Prin ordin sau instrucţiune a ministrului justiţiei se pot organiza grupuri de lucru temporare şi funcţionale, inclusiv între diverse compartimente, pentru realizarea unor lucrãri sau operaţiuni în domeniile de competenţã ale ministerului.

    CAP. I
    Comitetul de securitate şi sãnãtate în muncã

    ART. 21
    În cadrul ministerului funcţioneazã, potrivit legii, Comitetul de securitate şi sãnãtate în muncã, înfiinţat prin ordin al ministrului justiţiei.
    ART. 22
    Comitetul de securitate şi sãnãtate în muncã îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
    a) analizeazã şi face propuneri privind politica de securitate şi sãnãtate în muncã şi planul de prevenire şi protecţie;
    b) urmãreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizãrii prevederilor acestuia şi eficienţa acestora din punctul de vedere al îmbunãtãţirii condiţiilor de muncã;
    c) analizeazã introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinţele asupra securitãţii şi sãnãtãţii lucrãtorilor şi face propuneri în situaţia constatãrii anumitor deficienţe;
    d) analizeazã alegerea, cumpãrarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncã, a echipamentelor de protecţie colectivã şi individualã;
    e) analizeazã modul de îndeplinire a atribuţiilor care revin serviciului extern de prevenire şi protecţie, precum şi menţinerea sau, dacã este cazul, înlocuirea acestuia;
    f) propune mãsuri de amenajare a locurilor de muncã, ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la riscuri specifice;
    g) analizeazã cererile formulate de lucrãtori privind condiţiile de muncã şi modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate şi/sau serviciul extern;
    h) urmãreşte modul în care se aplicã şi se respectã reglementãrile legale privind securitatea şi sãnãtatea în muncã, mãsurile dispuse de inspectorul de muncã şi inspectorii sanitari;
    i) analizeazã propunerile lucrãtorilor privind prevenirea accidentelor de muncã şi a îmbolnãvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunãtãţirea condiţiilor de muncã şi propune introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie;
    j) analizeazã cauzele producerii accidentelor de muncã, a îmbolnãvirilor profesionale şi a evenimentelor produse şi poate propune mãsuri tehnice în completarea mãsurilor dispuse în urma cercetãrii;
    k) efectueazã verificãri proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi întocmeşte un raport scris privind constatãrile fãcute;
    l) dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate şi sãnãtate în muncã de cãtre conducãtorul unitãţii cel puţin o datã pe an, cu privire la situaţia securitãţii şi sãnãtãţii în muncã, la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul urmãtor.

    CAP. II
    Sistemul de management al calitãţii

    ART. 23
    La nivelul ministerului funcţioneazã Sistemul de management al calitãţii (SMC), reprezentând ansamblul proceselor şi componentelor administrative necesare pentru a demonstra capacitatea organizaţiei de a furniza servicii publice conforme cerinţelor beneficiarilor şi reglementãrilor legale aplicabile.
    ART. 24
    La nivelul ministerului funcţioneazã Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologicã a dezvoltãrii sistemului de control managerial, pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitãţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 25
    Persoanele care îndeplinesc funcţiile specifice SMC, precum şi atribuţiile acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului justiţiei.

    CAP. III
    Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţã şi Centrul operativ cu activitate temporarã

    ART. 26
    La nivelul ministerului funcţioneazã Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţã şi Centrul operativ cu activitate temporarã, ca organisme abilitate în gestionarea şi asigurarea funcţiilor de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţã.
    ART. 27
    Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţã şi Centrul operativ cu activitate temporarã fac parte din Sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţã.
    ART. 28
    Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţã are urmãtoarele atribuţii principale:
    a) informeazã Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţã, denumit în continuare Comitetul Naţional, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţã, cu privire la stãrile potenţial generatoare de situaţii de urgenţã şi iminenţa ameninţãrii acestora;
    b) elaboreazã regulamentele privind gestionarea situaţiilor de urgenţã specifice tipurilor de risc din domeniile de competenţã ale ministerelor şi celorlalte instituţii publice centrale cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţã şi le prezintã spre avizare Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţã şi Comitetului Naţional;
    c) evalueazã situaţiile de urgenţã produse în domeniile de competenţã, stabileşte mãsuri specifice pentru gestionarea acestora, inclusiv privind prealarmarea serviciilor de urgenţã din domeniul de competenţã al ministerului, şi propune, dupã caz, declararea stãrii de alertã sau instituirea stãrii de urgenţã;
    d) analizeazã şi avizeazã planurile proprii pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionãrii situaţiilor de urgenţã;
    e) informeazã Comitetul Naţional şi Colegiul ministerului asupra activitãţii desfãşurate;
    f) îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de Comitetul Naţional.
    ART. 29
    Centrul operativ cu activitate temporarã îndeplineşte, la declararea stãrii de alertã, atribuţiile Centrului operativ cu activitate permanentã, dupã cum urmeazã:
    a) centralizeazã şi transmite operativ la centrul operaţional al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţã date şi informaţii privind apariţia şi evoluţia stãrilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţã;
    b) monitorizeazã situaţiile de urgenţã şi informeazã Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţã şi celelalte centre operaţionale şi operative interesate;
    c) urmãreşte aplicarea regulamentelor privind gestionarea situaţiilor de urgenţã şi a planurilor de intervenţie şi cooperare specifice tipurilor de riscuri;
    d) asigurã transmiterea operativã a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor, precum şi menţinerea legãturilor de comunicaţii cu centrele operaţionale şi operative implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţã, cu dispeceratele integrate pentru apeluri de urgenţã şi cu dispeceratele proprii serviciilor şi forţelor care intervin în acest scop;
    e) centralizeazã solicitãrile de resurse necesare pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin pe timpul situaţiilor de urgenţã şi face propuneri pentru asigurarea lor;
    f) gestioneazã baza de date referitoare la situaţiile de urgenţã;
    g) îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini privind managementul situaţiilor de urgenţã, prevãzute de lege şi în Regulamentul-cadru privind structura organizatoricã, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţã, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.491/2004.
    ART. 30
    Documentele şi baza de date referitoare la situaţiile de urgenţã, deţinute de Centrul operativ cu activitate temporarã, se gestioneazã permanent de cãtre o persoanã desemnatã în acest sens.

    CAP. IV
    Alte structuri permanente de lucru

    SECŢIUNEA 1
    Comisiile de disciplinã

    ART. 31
    Comisiile de disciplinã au drept atribuţii principale cercetarea abaterilor disciplinare pentru care au fost sesizate şi propunerea de mãsuri, potrivit legii.
    ART. 32
    La nivelul ministerului funcţioneazã urmãtoarele comisii de disciplinã:
    a) Comisia de disciplinã pentru personalul de specialitate juridicã asimilat, potrivit legii, judecãtorilor şi procurorilor, constituitã în baza <>Ordinului ministrului justiţiei nr. 1.483/C/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind rãspunderea disciplinarã a personalului de specialitate juridicã asimilat judecãtorilor şi procurorilor din cadrul Ministerului Justiţiei şi al Institutului Naţional de Criminologie;
    b) Comisia de disciplinã pentru funcţionarii publici, constituitã în baza <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplinã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    c) Comisia de disciplinã pentru funcţionari publici cu statut special, constituitã în baza <>Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.856/C/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de constituire, organizare şi desfãşurare a activitãţii comisiilor de disciplinã din Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor şi unitãţile subordonate, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Secretariatul Comisiei pentru constatarea calitãţii de luptãtor în rezistenţa anticomunistã

    ART. 33
    Comisia pentru constatarea calitãţii de luptãtor în rezistenţa anticomunistã îşi desfãşoarã activitatea în baza <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitãţii de luptãtor în rezistenţa anticomunistã persoanelor condamnate pentru infracţiuni sãvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cãrora au fost dispuse, din motive politice, mãsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de rãsturnare prin forţã a regimului comunist instaurat în România, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 568/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 34
    (1) Secretariatul Comisiei pentru constatarea calitãţii de luptãtor în rezistenţa anticomunistã este asigurat de minister, în conformitate cu dispoziţiile <>Hotãrârii Guvernului nr. 148/2000 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru constatarea calitãţii de luptãtor în rezistenţa anticomunistã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Secretariatul Comisiei pentru constatarea calitãţii de luptãtor în rezistenţa anticomunistã este condus de preşedintele acesteia şi este coordonat de un secretar de stat din minister.
    (3) Secretariatul Comisiei pentru constatarea calitãţii de luptãtor în rezistenţa anticomunistã cuprinde 7 persoane, personal de specialitate juridicã asimilat, potrivit legii, judecãtorilor şi procurorilor, din cadrul ministerului, numite prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea preşedintelui comisiei, precum şi 4 persoane cu funcţia de secretar-dactilograf.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Comisia pentru atribuirea locuinţelor de serviciu

    ART. 35
    Comisia pentru atribuirea locuinţelor de serviciu are ca scop atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al ministerului.
    ART. 36
    Atribuţiile, sarcinile şi responsabilitãţile Comisiei pentru atribuirea locuinţelor de serviciu sunt stabilite prin <>Ordinul ministrului justiţiei nr. 927/C/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiţiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Secretariatul Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicaţiei ECRIS şi celorlalte aplicaţii IT cu specific judiciar

    ART. 37
    Secretariatul Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicaţiei ECRIS şi celorlalte aplicaţii IT cu specific judiciar este asigurat de personalul din cadrul Direcţiei tehnologia informaţiei şi îndeplineşte, în principal, urmãtoarele atribuţii:
    a) centralizeazã solicitãrile argumentate corespunzãtor de modificare a nomenclatoarelor aferente aplicaţiei ECRIS şi celorlalte aplicaţii IT cu specific judiciar;
    b) comunicã membrilor Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicaţiei ECRIS şi celorlalte aplicaţii IT cu specific judiciar solicitãrile centralizate;
    c) ia parte la lucrãrile Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicaţiei ECRIS şi celorlalte aplicaţii IT cu specific judiciar, prin intermediul membrilor desemnaţi din cadrul Direcţiei tehnologia informaţiei;
    d) elaboreazã proiectele de hotãrâre ale Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicaţiei ECRIS şi celorlalte aplicaţii IT cu specific judiciar şi anexele acestora;
    e) realizeazã service-pack-uri pentru implementarea hotãrârilor Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicaţiei ECRIS şi celorlalte aplicaţii IT cu specific judiciar;
    f) comunicã pachetele de modificare a nomenclatoarelor aferente aplicaţiei ECRIS cãtre curţi de apel şi tribunale şi ia mãsuri pentru aplicarea acestora;
    g) elaboreazã norme şi instrucţiuni de utilizare a aplicaţiei ECRIS şi celorlalte aplicaţii IT cu specific judiciar şi le supune dezbaterii Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicaţiei ECRIS şi celorlalte aplicaţii IT cu specific judiciar;
    h) formuleazã propuneri de modificare şi completare a regulamentului de ordine interioarã al instanţelor judecãtoreşti, pentru corelarea acestuia cu modul de gestionare a dosarelor în sistemul ECRIS şi în celelalte aplicaţii IT cu specific judiciar şi le supune dezbaterii Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicaţiei ECRIS şi celorlalte aplicaţii IT cu specific judiciar.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Secretariatul Comisiei de monitorizare şi implementare a Strategiei de informatizare a sistemului judiciar

    ART. 38
    Secretariatul Comisiei de monitorizare şi implementare a Strategiei de informatizare a sistemului judiciar, denumitã în continuare Comisie, este asigurat de personalul din cadrul Direcţiei tehnologia informaţiei şi îndeplineşte, în principal, urmãtoarele atribuţii:
    a) centralizeazã solicitãrile de discutare a specificaţiilor tehnice şi a proiectelor IT înaintate de instituţiile din sistemul judiciar;
    b) elaboreazã rapoartele de progres al procesului de informatizare;
    c) supune aprobãrii preşedintelui Comisiei propunerile de organizare a şedinţelor sau, dupã caz, convoacã Comisia;
    d) comunicã membrilor Comisiei materialele primite de la instituţiile care au transmis materiale spre aprobare sau discutare ori, dupã caz, materialele elaborate de Direcţia tehnologia informaţiei ce se supun aprobãrii Comisiei;
    e) verificã materialele primite, formuleazã observaţii, puncte de vedere de naturã tehnicã sau, dupã caz, proceduralã, propune modificãri şi completãri ori, dupã caz, respingerea specificaţiilor tehnice sau a documentelor comunicate de celelalte instituţii;
    f) ia parte la lucrãrile Comisiei prin intermediul membrilor desemnaţi din cadrul Direcţiei tehnologia informaţiei;
    g) elaboreazã proiectele de hotãrâre ale Comisiei şi anexele acestora, atunci când este cazul;
    h) comunicã normele şi instrucţiunile aprobate de Comisie.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Unitatea de incluziune socialã

    ART. 39
    Unitatea de incluziune socialã, constituitã potrivit Hotãrârii Guvernului nr. 1.217/2006 privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea incluziunii sociale în România, are urmãtoarele atribuţii principale:
    a) coordoneazã monitorizarea planurilor de implementare a mãsurilor de prevenire şi combatere a excluziunii sociale;
    b) evalueazã efectele mãsurilor preconizate prin planurile de implementare prevãzute la lit. a), prin raportare la obiectivele de dezvoltare regionalã şi judeţeanã;
    c) actualizeazã indicatorii sectoriali de incluziune socialã;
    d) elaboreazã sistemul informaţional privind datele cu relevanţã pentru domeniul incluziunii sociale;
    e) participã la procesul de consultare iniţiat în domeniul incluziunii sociale de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în scopul eradicãrii sãrãciei şi prevenirii excluziunii sociale;
    f) monitorizeazã periodic progresul realizat în raport cu obiectivele şi indicatorii stabiliţi prin Raportul anual în domeniul incluziunii sociale;
    g) elaboreazã documentele necesare pentru redactarea Raportului de progres în domeniul incluziunii sociale, definitivat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
    ART. 40
    (1) Componenţa nominalã a unitãţii de incluziune socialã cuprinde maximum 3 persoane, dintre care una este desemnatã coordonator şi se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei.
    (2) Coordonatorul unitãţii de incluziune socialã participã la lucrãrile Comisiei naţionale privind incluziunea socialã.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Consiliul tehnico-economic

    ART. 41
    Consiliul tehnico-economic al ministerului funcţioneazã ca structurã de analizã şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice elaborate de proiectanţi de specialitate sau a altor documente ori documentaţii din domeniul investiţiilor publice, pentru obiectivele de investiţii sau lucrãrile de intervenţie finanţate din fonduri publice ori din credite externe contractate sau garantate de stat, aparţinând instanţelor judecãtoreşti, aparatului propriu al ministerului şi unitãţilor subordonate acestuia, cu excepţia documentaţiilor tehnicoeconomice ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, unitate care are Consiliu tehnico-economic propriu, pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite.
    ART. 42
    Atribuţiile, componenţa şi responsabilitãţile Consiliului tehnico-economic sunt stabilite prin ordin al ministrului justiţiei.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Structura de informare publicã

    ART. 43
    Structura de informare publicã din minister are ca principal scop rezolvarea solicitãrilor privind informaţiile de interes public şi organizarea şi funcţionarea punctului de informare-documentare.
    ART. 44
    Componenţa Structurii de informare publicã din minister se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei.
    ART. 45
    Toate compartimentele din cadrul ministerului au obligaţia de a comunica datele şi informaţiile de interes public, în domeniul de activitate propriu, solicitate de Structura de informare publicã, în termenele precizate de aceasta, astfel încât rãspunsul final al ministerului sã poatã fi comunicat petenţilor în termenele prevãzute de <>Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    SECŢIUNEA a 9-a
    Structura de monitorizare a proiectelor finanţate din fonduri structurale

    ART. 46
    Structura de monitorizare a proiectelor finanţate din fonduri structurale are ca principal scop monitorizarea activitãţii privind accesarea şi implementarea proiectelor finanţate din fonduri structurale ai cãror beneficiari sunt ministerul şi instituţiile aflate în subordinea acestuia.
    ART. 47
    Componenţa Structurii de monitorizare a proiectelor finanţate din fonduri structurale este asiguratã din specialişti în domeniul managementului de proiect, resurse umane, tehnologia informaţiei, economic, probaţiune, planificare strategicã şi se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei.

    CAP. V
    Responsabilul pentru implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi de interese

    ART. 48
    (1) Implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi de interese în cadrul ministerului se asigurã de cãtre o persoanã desemnatã prin ordin al ministrului justiţiei, în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnitãţilor publice, pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.
    (2) În exercitarea atribuţiilor prevãzute de lege, persoana desemnatã potrivit alin. (1) este subordonatã direct ministrului justiţiei, care rãspunde pentru desfãşurarea în bune condiţii a activitãţii acesteia.
    (3) Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se depun de cãtre angajaţii ministerului care, potrivit legii, au aceastã obligaţie, la persoana desemnatã potrivit alin. (1).
    ART. 49
    Atribuţiile persoanei desemnate pentru asigurarea implementãrii prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese sunt prevãzute de lege.
    ART. 50
    Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevãzute la art. 49, se organizeazã evidenţe, în condiţiile legii.

    TITLUL V
    Personalul cu funcţii de conducere din minister

    CAP. I
    Directorii şi ceilalţi conducãtori ai compartimentelor din structura organizatoricã a ministerului

    ART. 51
    Directorii şi ceilalţi conducãtori ai compartimentelor din structura organizatoricã a ministerului, prevãzutã în anexa nr. 1 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 652/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, organizeazã, coordoneazã, îndrumã şi rãspund de activitatea compartimentelor pe care le conduc şi asigurã buna colaborare cu alte compartimente.
    ART. 52
    Directorii şi ceilalţi conducãtori ai compartimentelor din structura organizatoricã a ministerului sunt numiţi şi revocaţi din funcţie prin ordin al ministrului justiţiei, în condiţiile legii.
    ART. 53
    Directorii şi ceilalţi conducãtori ai compartimentelor din structura organizatoricã a ministerului îndeplinesc urmãtoarele atribuţii:
    a) stabilesc mãsurile necesare şi urmãresc îndeplinirea în mod corespunzãtor a obiectivelor din planurile de management;
    b) organizeazã activitatea compartimentului pe care îl conduc, prin repartizarea echilibratã a sarcinilor;
    c) întocmesc fişele posturilor din cadrul compartimentului;
    d) repartizeazã lucrãrile personalului din subordine, direct sau, dupã caz, prin intermediul şefilor de serviciu ori şefilor de birou, stabilesc modul de soluţionare a acestora, prioritatea lor şi, dupã caz, termenele în care trebuie rezolvate;
    e) urmãresc elaborarea corespunzãtoare şi la termenele stabilite a lucrãrilor repartizate;
    f) verificã şi avizeazã sau, dupã caz, aprobã lucrãrile întocmite în cadrul compartimentului pe care îl coordoneazã;
    g) duc la îndeplinire sarcinile încredinţate de conducerea ministerului şi rãspund pentru îndeplinirea acestora;
    h) realizeazã efectiv lucrãrile de o complexitate şi importanţã deosebitã;
    i) coordoneazã şi gestioneazã resursele umane existente la nivelul compartimentului, în sensul motivãrii acestora şi al identificãrii nevoii de perfecţionare individualã;
    j) evalueazã, în mod obiectiv şi în condiţiile legii, activitatea profesionalã a personalului din subordine, pe baza criteriilor de performanţã stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate pe care îl coordoneazã;
    k) formuleazã propuneri referitoare la asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare funcţionãrii compartimentului;
    l) rãspund de procesul de inventariere şi arhivare a lucrãrilor prevãzute în Nomenclatorul arhivistic al Ministerului Justiţiei şi de predarea acestora la arhiva ministerului;
    m) rãspund de gestiunea bunurilor mobile din cadrul compartimentului şi numesc câte un responsabil pe fiecare camerã cu inventarul bunurilor mobile, conform unor proceduri scrise în acest sens;
    n) propun periodic indicatorii de performanţã pentru îndeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate pe care îl coordoneazã şi le supun aprobãrii ministrului justiţiei, secretarului de stat sau subsecretarului de stat;
    o) participã la şedinţele Colegiului ministerului şi raporteazã modul de îndeplinire a sarcinilor transmise în aceste şedinţe;
    p) duc la îndeplinire activitãţile de implementare a studiilor şi proiectelor iniţiate de minister, în scopul eficientizãrii activitãţii ministerului, unitãţilor din subordinea acestuia şi instanţelor judecãtoreşti, potrivit domeniului de activitate al fiecãrui compartiment;
    q) avizeazã, în funcţie de competenţe, proiectele de acte normative elaborate de alte compartimente din minister;
    r) informeazã şi se asigurã cã persoanele din subordine au luat act de strategia şi obiectivele ministerului în ansamblu, precum şi de cele specifice compartimentului din care acestea fac parte, potrivit prioritãţilor stabilite de conducerea ministerului;
    s) asigurã reprezentarea instituţiei, pe bazã de mandat, la evenimente organizate pe plan intern şi extern, în domeniul de activitate pe care îl coordoneazã;
    t) asigurã reprezentarea instituţiei în relaţia cu mass-media, numai sub coordonarea Compartimentului mass-media şi conform atribuţiilor stabilite de conducerea ministerului;
    u) asigurã o bunã colaborare cu Compartimentul massmedia şi informeazã acest compartiment, în timp util, în legãturã cu activitãţile/subiectele care pot genera interes din partea opiniei publice;
    v) îndeplinesc orice alte atribuţii legate de specificul lor de activitate, stabilite de conducerea ministerului.
    ART. 54
    (1) În cazul absenţei din instituţie, directorii şi ceilalţi conducãtori ai compartimentelor din structura organizatoricã a ministerului pot delega, cu avizul şefului ierarhic superior, atribuţiile care le revin unei persoane cu funcţie de conducere sau, în lipsa acesteia, unei alte persoane din cadrul compartimentelor pe care le coordoneazã, cu acordul acesteia, prin decizie scrisã, întocmitã în acest sens.
    (2) Numele persoanei cãreia i-au fost delegate atribuţiile potrivit alin. (1) se comunicã întregului personal al compartimentului.

    CAP. II
    Alte funcţii de conducere sau cu atribuţii de conducere

    SECŢIUNEA 1
    Şefii de serviciu din cadrul direcţiilor din minister

    ART. 55
    Şefii de serviciu din cadrul direcţiilor din minister, denumiţi în continuare şefi de serviciu, sunt numiţi şi revocaţi din funcţie prin ordin al ministrului justiţiei, în condiţiile legii.
    ART. 56
    Şefii de serviciu îndeplinesc urmãtoarele atribuţii:
    a) repartizeazã lucrãrile şi îndrumã personalul din subordine în soluţionarea acestora;
    b) avizeazã toate documentele elaborate în cadrul serviciului;
    c) participã, verificã şi rãspund de realizarea în cele mai bune condiţii şi la termenele stabilite a lucrãrilor repartizate serviciului;
    d) realizeazã efectiv o parte din lucrãrile repartizate serviciului, precum şi pe cele de o complexitate şi importanţã deosebitã;
    e) prezintã şi susţin, dupã caz, directorilor lucrãrile elaborate la nivelul serviciului;
    f) evalueazã, în condiţiile legii, în mod obiectiv, activitatea profesionalã a personalului din cadrul serviciului, pe baza criteriilor de performanţã stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate pe care îl coordoneazã, dupã caz;
    g) duc la îndeplinire sarcinile încredinţate de conducerea ministerului sau a direcţiei şi rãspund pentru modul de îndeplinire a acestora, în domeniul de competenţã.
    ART. 57
    (1) În cazul absenţei din instituţie, şefii de serviciu pot delega, cu avizul şefului ierarhic superior, atribuţiile care le revin unei persoane cu funcţie de conducere sau, în lipsa acesteia, unei alte persoane din cadrul direcţiei în care îşi desfãşoarã activitatea, cu acordul acesteia, prin decizie scrisã, întocmitã în acest sens.
    (2) Numele persoanei cãreia i-au fost delegate atribuţiile potrivit alin. (1) se comunicã întregului personal al serviciului.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Şefii de birou din cadrul direcţiilor din minister

    ART. 58
    Şefii de birou din cadrul direcţiilor din minister, denumiţi în continuare şefi de birou, sunt numiţi şi revocaţi din funcţie prin ordin al ministrului justiţiei, în condiţiile legii.
    ART. 59
    Şefii de birou îndeplinesc urmãtoarele atribuţii:
    a) repartizeazã lucrãrile şi îndrumã personalul din subordine în soluţionarea acestora;
    b) avizeazã toate documentele elaborate în cadrul biroului;
    c) participã, verificã şi rãspund de realizarea în cele mai bune condiţii şi la termenele stabilite a lucrãrilor repartizate biroului;
    d) realizeazã efectiv o parte din lucrãrile repartizate biroului, precum şi pe cele de o complexitate şi importanţã deosebitã;
    e) prezintã şi susţin, dupã caz, directorilor lucrãrile elaborate la nivelul biroului;
    f) evalueazã, în condiţiile legii, în mod obiectiv, activitatea profesionalã a personalului din cadrul biroului, pe baza criteriilor de performanţã stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate pe care îl coordoneazã, dupã caz;
    g) duc la îndeplinire sarcinile încredinţate de conducerea ministerului sau a direcţiei şi rãspund pentru modul de îndeplinire a acestora, în domeniul de competenţã.
    ART. 60
    (1) În cazul absenţei din instituţie, şefii de birou pot delega, cu avizul şefului ierarhic superior, atribuţiile care le revin unei persoane cu funcţie de conducere sau, în lipsa acesteia, unei alte persoane din cadrul direcţiei în care îşi desfãşoarã activitatea, cu acordul acesteia, prin decizie scrisã, întocmitã în acest sens.
    (2) Numele persoanei cãreia i-au fost delegate atribuţiile potrivit alin. (1) se comunicã întregului personal al biroului.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Managerul de contract

    ART. 61
    Managerul de contract este persoana desemnatã din partea compartimentului de specialitate beneficiar al unui contract încheiat de cãtre minister ca autoritate contractantã, care asigurã implementarea contractului, în vederea atingerii scopului şi obiectivelor asumate.
    ART. 62
    În exercitarea atribuţiilor sale, managerul de contract are urmãtoarele atribuţii principale:
    a) urmãreşte derularea contractului, conform clauzelor contractuale, întreprinde toate demersurile necesare în vederea atingerii scopului pentru care contractul a fost încheiat şi întocmeşte, dupã caz, rapoarte periodice privind derularea contractului;
    b) aduce la cunoştinţa superiorului ierarhic orice eveniment petrecut sau potenţial, care ar putea conduce la distorsionarea scopului pentru care a fost încheiat contractul sau care ar putea dãuna interesului public; acest eveniment poate consta în întârziere în executarea lucrãrilor, descoperirea unor acte simulate sau orice alte situaţii asemãnãtoare;
    c) fundamenteazã, dupã caz, propunerile privind încheierea de acte adiţionale;
    d) verificã şi certificã realitatea, regularitatea şi conformitatea lucrãrilor sau serviciilor care fac obiectul contractului;
    e) asigurã constituirea unui fişier auditabil privind întreaga implementare a contractului, dupã semnarea acestuia şi pânã la efectuarea ultimei plãţi; fişierul auditabil va conţine o copie a contractului şi a tuturor documentelor care au legãturã cu implementarea acestuia;
    f) arhiveazã originalul dosarului contractului şi urmãreşte înscrierea contractului şi a operaţiunilor legate de acesta în registrul contractelor; predã la arhivã toate documentele elaborate în executarea şi în legãturã cu contractul, conform procedurii scrise elaborate în acest sens.

    TITLUL VI
    Categoriile de personal din cadrul ministerului

    ART. 63
    În minister sunt încadrate urmãtoarele categorii de personal:
    a) personal de specialitate juridicã, asimilat, potrivit legii, judecãtorilor şi procurorilor;
    b) funcţionari publici;
    c) manageri publici;
    d) funcţionari publici cu statut special;
    e) inspectori de probaţiune;
    f) consilieri pentru afaceri europene;
    g) personal contractual.
    ART. 64
    (1) Personalul de specialitate juridicã asimilat, potrivit legii, judecãtorilor şi procurorilor îşi desfãşoarã activitatea în temeiul <>Legii nr. 303/2004, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Ocuparea posturilor vacante de personal de specialitate juridicã, asimilat, potrivit legii, judecãtorilor şi procurorilor, din cadrul ministerului, numirea, promovarea, evaluarea activitãţii profesionale, salarizarea şi alte drepturi, precum şi rãspunderea disciplinarã a personalului de specialitate juridicã, asimilat, potrivit legii, judecãtorilor şi procurorilor, se realizeazã potrivit legii.
    ART. 65
    (1) Funcţionarii publici îşi desfãşoarã activitatea în temeiul <>Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Ocuparea unei funcţii publice vacante din cadrul ministerului, numirea, promovarea, evaluarea activitãţii profesionale, salarizarea şi alte drepturi, precum şi rãspunderea disciplinarã a funcţionarilor publici se realizeazã potrivit legii.
    ART. 66
    (1) Managerii publici îşi desfãşoarã activitatea în temeiul <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 135/2009, cu modificãrile ulterioare.
    (2) Managerul public îşi desfãşoarã activitatea, potrivit legii, în subordinea directã a unui înalt funcţionar public sau, dupã caz, în subordinea unui funcţionar public de conducere care ocupã o funcţie publicã cel puţin la nivelul funcţiei de director ori o funcţie publicã specificã asimilatã acesteia.
    ART. 67
    (1) Funcţionarii publici cu statut special din cadrul ministerului îşi desfãşoarã activitatea în temeiul <>Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor, republicatã.
    (2) Ocuparea posturilor vacante de funcţionari publici cu statut special din cadrul ministerului, numirea, avansarea, evaluarea activitãţii profesionale, salarizarea şi alte drepturi, precum şi rãspunderea disciplinarã a funcţionarilor publici cu statut special se realizeazã potrivit legii.
    ART. 68
    (1) Inspectorii de probaţiune îşi desfãşoarã activitatea în temeiul <>Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului de probaţiune, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi al altor acte normative care reglementeazã activitatea specificã serviciilor de probaţiune.
    (2) Ocuparea posturilor vacante de inspectori de probaţiune, numirea, promovarea în grad profesional, evaluarea performanţelor profesionale, salarizarea şi alte drepturi, precum şi rãspunderea disciplinarã a inspectorilor de probaţiune se realizeazã potrivit legii.
    ART. 69
    (1) Consilierii pentru afaceri europene îşi desfãşoarã activitatea în temeiul <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 272/2003, cu modificãrile ulterioare.
    (2) Consilierii pentru afaceri europene sunt specialişti cu atribuţii în domeniul realizãrii programelor şi reformelor necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea României de stat membru al UE.
    (3) Consilierii pentru afaceri europene au calitatea de personal încadrat cu contract individual de muncã, beneficiind de drepturile şi exercitând obligaţiile ce decurg din aceastã calitate.
    (4) Ocuparea posturilor vacante de consilieri pentru afaceri europene, numirea, evaluarea performanţelor profesionale individuale, salarizarea şi alte drepturi ale consilierilor pentru afaceri europene se realizeazã potrivit legii.
    (5) Rãspunderea disciplinarã a consilierilor pentru afaceri europene este reglementatã de <>Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 70
    (1) Personalul din aparatul propriu al ministerului care efectueazã activitãţi de secretariat-administrative, protocol, gospodãrire, întreţinere-reparaţii şi de deservire este angajat cu contract individual de muncã, potrivit <>Legii nr. 53/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Ocuparea posturilor vacante de personal contractual, numirea, promovarea şi avansarea, evaluarea performanţelor profesionale individuale, salarizarea şi alte drepturi ale personalului prevãzut la alin. (1) se realizeazã potrivit legii.
    (3) Rãspunderea disciplinarã a personalului prevãzut la alin. (1) este reglementatã de <>Legea nr. 53/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    TITLUL VII
    Compartimentele din cadrul ministerului

    CAP. I
    Dispoziţii comune

    ART. 71
    Compartimentele din structura organizatoricã a ministerului şi modul de subordonare a activitãţii acestora sunt stabilite în anexa nr. 1 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 652/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 72
    (1) Atribuţiile compartimentelor din minister se stabilesc prin prezentul regulament.
    (2) Atribuţiile corespunzãtoare funcţiilor din cadrul compartimentelor din minister se stabilesc prin fişele posturilor, întocmite în baza prezentului regulament, dupã caz, de cãtre ministrul justiţiei, secretarii de stat, subsecretarul de stat, secretarul general, secretarul general adjunct, directorii şi ceilalţi conducãtori ai compartimentelor din structura organizatoricã a ministerului.
    ART. 73
    Compartimentele de specialitate juridicã din structura organizatoricã a ministerului sunt urmãtoarele:
    a) Corpul de control al ministrului;
    b) Direcţia elaborare acte normative;
    c) Direcţia avizare acte normative;
    d) Direcţia contencios;
    e) Direcţia drept internaţional şi cooperare judiciarã;
    f) Direcţia afaceri europene;
    g) Biroul pentru prevenirea criminalitãţii şi de cooperare cu oficiile de recuperare a creanţelor din statele membre ale UE;
    h) Direcţia resurse umane;
    i) Serviciul profesii juridice conexe;
    j) Direcţia de probaţiune;
    k) Serviciul programe europene;
    l) Serviciul comunicare şi relaţii publice.

    CAP. II
    Corpul de control al ministrului

    ART. 74
    (1) Corpul de control al ministrului este compartimentul care îndeplineşte, potrivit prevederilor legale, atribuţii de verificare şi control în toate domeniile de activitate ale ministerului.
    (2) Corpul de control al ministrului este o structurã de autoritate, care beneficiazã de independenţã operaţionalã, subordonatã direct ministrului justiţiei.
    (3) Corpul de control al ministrului îşi exercitã atribuţiile prin inspectori şi este condus de un inspector-şef.
    ART. 75
    (1) În exercitarea atribuţiilor sale, Corpul de control al ministrului are acces neîngrãdit, în condiţiile legii, la documente, date şi informaţii necesare, oricare ar fi deţinãtorii acestora.
    (2) Instituţiile şi unitãţile aflate în subordinea sau coordonarea ministerului sunt obligate sã transmitã, la cererea Corpului de control al ministrului, documentele, datele şi informaţiile solicitate, la termenele stabilite, şi sã asigure, în condiţiile legii, accesul neîngrãdit al Corpului de control al ministrului în sediile lor şi în orice spaţii care le aparţin, în vederea realizãrii atribuţiilor sale.
    (3) Pentru realizarea atribuţiilor ce îi revin, Corpul de control al ministrului îşi va putea asocia în cadrul controalelor efectuate, cu avizul ministrului justiţiei, persoane specializate din cadrul ministerului, instituţiilor sau al unitãţilor aflate în subordinea ori coordonarea acestuia.
    ART. 76
    Corpul de control al ministrului îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
    a) efectueazã, în baza ordinului ministrului justiţiei, cercetarea prealabilã a faptelor sesizate Comisiei de disciplinã, potrivit regulamentului privind rãspunderea disciplinarã a personalului de specialitate juridicã asimilat, potrivit legii, judecãtorilor şi procurorilor, din cadrul ministerului;
    b) efectueazã, în baza ordinului ministrului justiţiei, verificãri şi controale la nivelul ministerului, al instituţiilor şi unitãţilor aflate în subordinea sau coordonarea acestuia;
    c) îndeplineşte, în baza ordinului ministrului justiţiei, activitãţi de verificare şi control în legãturã cu modul de exercitare a prerogativelor funcţiei de conducere de cãtre personalul din cadrul ministerului şi al instituţiilor şi unitãţilor aflate în subordinea sau coordonarea acestuia şi face propuneri concrete, în raport cu rezultatul verificãrilor;
    d) efectueazã, în baza ordinului ministrului justiţiei, controlul profesional al activitãţii notarilor publici şi executorilor judecãtoreşti, potrivit prevederilor <>Legii notarilor publici şi a activitãţii notariale nr. 36/1995, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>Legii nr. 188/2000 privind executorii judecãtoreşti, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    e) analizeazã, din dispoziţia ministrului justiţiei, concluziile controalelor efectuate de camerele notarilor publici şi ale executorilor judecãtoreşti şi prezintã propuneri privind mãsurile ce urmeazã a fi dispuse ca urmare a acestor controale;
    f) examineazã şi soluţioneazã sesizãrile adresate conducerii ministerului privitoare la activitatea notarilor publici şi a executorilor judecãtoreşti, precum şi la alte domenii de competenţã ale Corpului de control al ministrului, conform prevederilor legale, formulând propuneri motivate de înlãturare a deficienţelor constatate, dupã caz;
    g) efectueazã, la cererea ministrului justiţiei, cercetarea prealabilã a faptelor ce constituie abateri disciplinare, în vederea exercitãrii acţiunii disciplinare împotriva executorilor judecãtoreşti, în condiţiile legii;
    h) efectueazã, în baza ordinului ministrului justiţiei, controale în unitãţile sistemului administraţiei penitenciare cu privire la respectarea regimului legal de detenţie, a drepturilor şi libertãţilor recunoscute persoanelor private de libertate aflate în penitenciare sau minorilor din centrele de reeducare ori cu privire la raporturile profesional-ierarhice ale personalului încadrat în Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor şi unitãţile subordonate acesteia; în acest sens, îşi poate asocia specialişti din cadrul ministerului pentru realizarea activitãţilor de control;
    i) analizeazã concluziile inspecţiilor efectuate în unitãţile din sistemul administraţiei penitenciare de cãtre Direcţia inspecţie penitenciarã din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, inclusiv cu privire la petiţiile, cererile şi sesizãrile adresate ministerului de cãtre persoanele private de libertate, de cãtre membrii de familie ai acestora sau de cãtre alte persoane fizice ori juridice, referitoare la regimul de executare a pedepselor privative de libertate, a unor mãsuri educative aplicate minorilor şi la respectarea drepturilor omului ori la activitatea personalului sistemului administraţiei penitenciare, şi prezintã, dupã caz, propuneri ministrului justiţiei privind oportunitatea fundamentãrii unei acţiuni de control;
    j) verificã, în baza ordinului ministrului justiţiei, modul în care unitãţile penitenciare îşi îndeplinesc sarcinile care le revin în raporturile cu instanţele judecãtoreşti şi parchetele de pe lângã acestea, precum şi condiţiile administrative asigurate deţinuţilor prezentaţi la respectivele organe judiciare;
    k) efectueazã, în baza ordinului ministrului justiţiei, controlul asupra modului de organizare şi desfãşurare a concursurilor pentru dobândirea calitãţii de executor judecãtoresc definitiv sau stagiar şi, respectiv, de notar public definitiv ori stagiar;
    l) efectueazã, în baza ordinului ministrului justiţiei, controlul asupra modului de organizare şi desfãşurare a concursurilor sau a examenelor de ocupare a posturilor vacante, respectiv de promovare ori avansare a personalului din cadrul ministerului, precum şi din instituţiile şi unitãţile aflate în subordinea sau coordonarea acestuia;
    m) sesizeazã organelor abilitate posibilele fapte infracţionale rezultate în urma verificãrilor efectuate în exercitarea atribuţiilor din prezentul regulament;
    n) participã la elaborarea proiectelor de acte normative cu privire la activitatea de înfãptuire a justiţiei, a activitãţii sistemului penitenciar, a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi la organizarea şi exercitarea profesiilor de notar public şi de executor judecãtoresc;
    o) formuleazã puncte de vedere la proiectele de acte normative ce vizeazã activitatea notarilor publici, a executorilor judecãtoreşti, activitatea de înfãptuire a justiţiei, activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului;
    p) efectueazã, în baza ordinului ministrului justiţiei, controale cu privire la proiectele finanţate din fonduri externe, rambursabile sau nerambursabile, derulate de minister, precum şi de instituţiile şi unitãţile aflate în subordinea ori coordonarea acestuia;
    r) îndeplineşte orice alte atribuţii ce decurg din actele normative în vigoare, în domeniul de competenţã.
    ART. 77
    La nivelul Corpului de control al ministrului sunt constituite urmãtoarele evidenţe:
    a) registrul general de evidenţã a lucrãrilor ministerului (Registry);
    b) registrul de intrare-ieşire corespondenţã a lucrãrilor compartimentului;
    c) condica de corespondenţã cu cabinetele ministrului şi secretarilor de stat;
    d) condica de expediere a corespondenţei cãtre compartimentele din minister;
    e) condica de expediere a corespondenţei prin Registratura ministerului;
    f) registrul cuprinzând copiile ordinelor elaborate de compartiment;
    g) condica de prezenţã.

    CAP. III
    Serviciul de audit public intern

    ART. 78
    (1) Serviciul de audit public intern îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitãţii de audit public intern, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Serviciul de audit public intern este compartimentul aflat în subordinea directã a ministrului şi desfãşoarã o activitate independentã şi obiectivã, destinatã îmbunãtãţirii sistemelor şi activitãţilor din aparatul propriu al ministerului, al unitãţilor subordonate acestuia şi al instituţiilor publice din sistemul justiţiei, finanţate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite.
    (3) Activitatea de audit intern nu reprezintã activitate de control, ci de îndrumare şi sprijinire a conducerilor compartimentelor pentru înlãturarea disfuncţionalitãţilor.
    ART. 79
    Serviciul de audit public intern are urmãtoarele atribuţii:
    a) coordoneazã din punct de vedere tehnic, metodologic şi profesional activitatea de audit intern a compartimentelor de audit intern din cadrul unitãţilor subordonate ministerului şi al instanţelor judecãtoreşti;
    b) îşi dã acordul pentru stabilirea şi menţinerea unui compartiment funcţional de audit public intern, pentru unitãţile subordonate ministerului şi pentru instituţiile publice din sistemul justiţiei, finanţate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite;
    c) avizeazã numirea sau destituirea conducãtorului compartimentului de audit public intern de cãtre conducãtorul unitãţilor subordonate ministerului şi al instanţelor judecãtoreşti;
    d) analizeazã normele metodologice privind auditul intern, specifice unitãţilor subordonate ministerului şi instanţelor judecãtoreşti, şi le propune spre avizare ministrului justiţiei;
    e) verificã respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita eticã de cãtre auditorii interni din cadrul compartimentelor de audit public intern, în situaţia în care sunt constituite la nivelul curţilor de apel şi la nivelul unitãţilor subordonate ministerului, şi poate iniţia mãsurile corective necesare, în cooperare cu conducãtorul entitãţii publice în cauzã;
    f) efectueazã activitãţi de audit intern asupra tuturor activitãţilor desfãşurate în cadrul aparatului propriu al ministerului, în cadrul unitãţilor subordonate acestuia şi în instituţiile publice din sistemul justiţiei finanţate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite, care nu au instituit cadrul organizatoric şi funcţional necesar desfãşurãrii activitãţii de audit intern, fãrã a interveni în actul de judecatã şi în cariera profesionalã a judecãtorilor;
    g) exercitã activitãţi de audit intern asupra tuturor activitãţilor desfãşurate cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea bunurilor din domeniul public şi privat al statului. Prin activitãţile de audit intern se evalueazã dacã sistemele de management financiar şi control ale entitãţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţã şi eficacitate;
    h) desfãşoarã audit ad-hoc, respectiv misiuni de audit intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul anual de audit intern;
    i) consiliazã conducerea ministerului, a unitãţilor subordonate acestuia şi a instituţiilor publice din sistemul justiţiei, respectiv tribunale şi curţi de apel, în cazul în care la nivelul acestora nu este constituit un compartiment de audit public intern, pentru buna administrare a fondurilor publice, cu scopul de a perfecţiona activitãţile acestora şi de a ajuta la îndeplinirea obiectivelor printr-o abordare sistematicã şi metodicã, pentru îmbunãtãţirea eficienţei şi eficacitãţii sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului intern şi a proceselor de administrare;
    j) elaboreazã proiectul normelor metodologice de exercitare a activitãţii de audit intern din cadrul ministerului, care se aprobã de ministrul justiţiei, avizate de Unitatea Centralã de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI) din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;
    k) elaboreazã instrucţiuni de lucru în domeniul auditului intern, pentru activitãţile desfãşurate de compartiment, care se aprobã de ministrul justiţiei;
    l) elaboreazã proiectul planului anual de audit intern şi al planului strategic, pe care le supune spre aprobare ministrului justiţiei;
    m) informeazã UCAAPI despre recomandãrile neînsuşite de cãtre conducãtorul entitãţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;
    n) raporteazã periodic asupra constatãrilor, concluziilor şi recomandãrilor rezultate din activitãţile de audit;
    o) raporteazã imediat ministrului justiţiei şi structurii de control abilitate pentru continuarea verificãrilor, în cazul în care constatã existenţa sau posibilitatea producerii unor iregularitãţi;
    p) monitorizeazã implementarea recomandãrilor formulate în rapoartele de audit intern de cãtre entitãţile auditate;
    q) elaboreazã raportul anual al activitãţii de audit intern, pentru Serviciul de audit public intern;
    r) elaboreazã raportul centralizat anual al activitãţii de audit intern, pe baza datelor transmise de structurile de audit intern organizate la nivelul unitãţilor subordonate ministerului şi al instanţelor judecãtoreşti;
    s) desfãşoarã activitatea de consiliere şi audit intern pentru acţiunile ce presupun managementul fondurilor externe rambursabile sau nerambursabile derulate de minister şi unitãţile aflate în subordonarea acestuia, precum şi instanţele judecãtoreşti, în calitate de beneficiari, pe baza planului anual de audit aprobat de ministrul justiţiei;
    t) elaboreazã normele metodologice pentru desfãşurarea activitãţilor de audit intern referitoare la derularea programelor finanţate din fonduri externe rambursabile sau nerambursabile, ţinând cont de cadrul legal aplicabil în aceastã materie, pe care le supune spre aprobare ministrului justiţiei.
    ART. 80
    (1) Auditul intern se exercitã asupra tuturor activitãţilor desfãşurate într-o entitate publicã, inclusiv asupra activitãţilor entitãţilor subordonate, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public.
    (2) Serviciul de audit public intern auditeazã, cel puţin o datã la 3 ani, fãrã a se limita la acestea, urmãtoarele:
    a) angajamentele bugetare şi legale din care derivã direct sau indirect obligaţii de platã, inclusiv din fondurile comunitare;
    b) plãţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
    c) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unitãţilor administrativ-teritoriale;
    d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unitãţilor administrativ-teritoriale;
    e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţã, precum şi a facilitãţilor acordate la încasarea acestora;
    f) alocarea creditelor bugetare;
    g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
    h) sistemul de luare a deciziilor;
    i) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
    j) sistemele informatice.
    ART. 81
    La nivelul Serviciului de audit public intern sunt constituite urmãtoarele evidenţe:
    a) registrul general de evidenţã a lucrãrilor ministerului (Registry);
    b) condica de predare a documentelor cãtre auditorii interni din cadrul serviciului;
    c) condica de expediere a corespondenţei cãtre compartimentele din minister, cabinetele ministrului şi secretarilor de stat;
    d) condica de expediere a corespondenţei cãtre instituţiile aflate în subordonarea ministerului;
    e) registrul de evidenţã a ordinelor elaborate de compartiment;
    f) condica de prezenţã.

    CAP. IV
    Compartimentul mass-media

    ART. 82
    Compartimentul mass-media îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
    a) creeazã şi evalueazã imaginea publicã a politicii din domeniul justiţiei şi elaboreazã recomandãrile în consecinţã;
    b) elaboreazã strategiile de comunicare;
    c) organizeazã activitãţile publice ale ministrului justiţiei şi ale altor reprezentanţi ai ministerului;
    d) organizeazã conferinţele de presã ale ministerului;
    e) rãspunde de asigurarea caracterului coerent şi unic al mesajului public al ministerului;
    f) elaboreazã şi transmite comunicate de presã, fiind singurul compartiment din cadrul ministerului abilitat în acest sens;
    g) comunicã Guvernului datele evoluţiei justiţiei, deciziile ministerului, progresele înregistrate în reforma şi integrarea europeanã;
    h) colaboreazã cu serviciile şi direcţiile similare din ministere şi Guvern;
    i) elaboreazã revista presei şi sinteza ştirilor importante pentru justiţie;
    j) semnaleazã consilierilor ministrului şi compartimentelor implicate din minister problematica acutã din domeniul justiţiei abordatã de mass-media;
    k) participã la acţiunile ministerului având relevanţã informaţionalã;
    l) asigurã comunicarea internã între direcţiile ministerului;
    m) produce, editeazã şi difuzeazã pliante, ghiduri şi materiale documentare pentru uz intern şi internaţional, în colaborare cu alte compartimente, dupã caz;
    n) efectueazã, din dispoziţia ministrului justiţiei, sau participã la efectuarea unor studii, evaluãri, lucrãri de sintezã privind reflectarea activitãţii ministerului în mass-media;
    o) informeazã ministrul justiţiei cu privire la posibilitãţile de rezolvare a problemelor ridicate de demnitari, reprezentanţi strãini şi alte persoane primite în audienţã, colaborând, dupã caz, cu alte compartimente din minister;
    p) sesizeazã cu operativitate ministrul justiţiei în legãturã cu evenimentele deosebite care se produc în unitãţile din subordinea ministerului;
    q) îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de conducerea ministerului, în domeniul sãu de competenţã.
    ART. 83
    Purtãtorul de cuvânt al ministerului îşi desfãşoarã activitatea în cadrul Compartimentului mass-media şi este numit prin ordin al ministrului justiţiei. Purtãtorul de cuvânt îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
    a) propune strategia şi planurile de acţiune şi coordoneazã implementarea acestora în vederea îmbunãtãţirii comunicãrii externe şi interne a ministerului;
    b) gestioneazã relaţiile cu presa prin acţiuni în principal proactive, fapt care se regãseşte în reflectarea corectã a punctelor de vedere ale ministerului;
    c) se asigurã cã ministerul rãspunde la solicitãrile presei în mod eficient şi cã mesajele transmise sunt unitare şi coerente;
    d) evalueazã riscurile imagologice şi propune mãsuri de remediere;
    e) se implicã în gestionarea situaţiilor de crizã, propune şi implementeazã planuri de acţiune;
    f) participã la evenimente interne şi externe, relevante din punctul de vedere al comunicãrii;
    g) exprimã, dacã este cazul, poziţia ministerului prin apariţii în presã, cu acordul ministrului justiţiei;
    h) propune conducerii ministerului oportunitãţi de comunicare externã şi îi pregãteşte pe reprezentanţii ministerului pentru apariţiile publice;
    i) asigurã legãtura cu instituţiile subordonate ministerului;
    j) asigurã legãtura cu alte ministere sau instituţii publice.

    CAP. V
    Pilonul I - Afaceri juridice

    SECŢIUNEA 1
    Direcţia elaborare acte normative

    ART. 84
    Direcţia elaborare acte normative este compartimentul prin care se asigurã îndeplinirea atribuţiilor şi funcţiilor ministerului privind elaborarea şi susţinerea proiectelor de acte normative din domeniul sãu de activitate, constituirea şi coordonarea lucrãrilor necesare alcãtuirii de coduri, participarea, la solicitarea Guvernului, la elaborarea de acte normative iniţiate de alte autoritãţi publice, precum şi organizarea documentãrii juridice.
    ART. 85
    Direcţia elaborare acte normative îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
    a) constituie, potrivit legii, comisii de elaborare a proiectelor de coduri sau de modificare substanţialã a codurilor existente ori de elaborare a unor legi complexe din domeniul de competenţã al ministerului, care este autorizat, în exclusivitate, sã editeze şi sã publice ediţiile oficiale ale acestora;
    b) elaboreazã proiectele de acte normative în sfera sa de competenţã şi participã la susţinerea acestora în Parlament, împreunã cu reprezentanţii celorlalte compartimente din minister, atunci când este cazul; în cazul proiectelor de acte normative care transpun prevederi ale actelor normative comunitare şi ale tratatelor bi sau multilaterale la care România este parte, susţinerea acestora se realizeazã împreunã cu reprezentanţi ai Direcţiei afaceri europene şi, respectiv, ai Direcţiei drept internaţional şi cooperare judiciarã;
    c) evalueazã legislaţia, în sfera de competenţã a ministerului, din punctul de vedere al constituţionalitãţii, al compatibilitãţii cu acquis-ul comunitar, cu tratatele ori alte documente juridice cu caracter internaţional la care România este parte, precum şi din punctul de vedere al tehnicii legislative şi propune Guvernului şi altor ministere sau autoritãţi soluţii de îmbunãtãţire legislativã, inclusiv în forma unor proiecte de acte normative;
    d) formuleazã propuneri pentru programul legislativ al Guvernului în domeniul sãu de competenţã, în vederea îndeplinirii programului de guvernare;
    e) participã, de la caz la caz, potrivit sarcinilor încredinţate de Guvern, la procesul de definitivare a altor proiecte de acte normative elaborate de alte ministere sau autoritãţi publice;
    f) participã la comitetele şi grupurile de lucru interministeriale care au ca obiect probleme în legãturã cu domeniul de competenţã al ministerului;
    g) pregãteşte sau contribuie la elaborarea documentelor necesare privind participarea la grupurile de lucru ale instituţiilor UE, în domeniul de competenţã al direcţiei, şi asigurã, dupã caz, participarea la acestea;
    h) întocmeşte sau contribuie la întocmirea elementelor de poziţie ale României în cadrul reuniunilor Consiliului Europei, Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ale altor organisme, în domeniul de competenţã al direcţiei, şi asigurã, dupã caz, susţinerea lor în cadrul acestor reuniuni;
    i) vegheazã la respectarea ordinii de drept şi a drepturilor şi libertãţilor cetãţeneşti, prin mijloacele şi procedurile stabilite de lege;
    j) urmãreşte evoluţia practicii judiciare şi formuleazã propuneri de promovare a recursului în interesul legii;
    k) editeazã buletine informative, culegeri de acte normative şi de practicã judiciarã, precum şi alte materiale din domeniul sãu de activitate.
    ART. 86
    Structura Direcţiei elaborare acte normative este urmãtoarea:
    a) Serviciul de drept public;
    b) Serviciul de drept privat;
    c) Serviciul judiciar, documentare, protecţia drepturilor şi libertãţilor fundamentale.

    1. Serviciul de drept public
    ART. 87
    Serviciul de drept public îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
    a) ia mãsuri pentru îndeplinirea atribuţiilor ministerului privind elaborarea proiectelor de noi coduri sau de modificare substanţialã a codurilor existente ori de elaborare a unor legi complexe din domeniul de competenţã al ministerului, antrenând în aceastã activitate celelalte compartimente din minister, instanţele judecãtoreşti şi alte instituţii interesate, precum şi specialişti cu reputaţie în domeniul dreptului; asigurã lucrãrile pregãtitoare privind alcãtuirea comisiilor de elaborare a codurilor şi participã la elaborarea proiectelor noilor coduri, de modificare a codurilor existente sau de elaborare a unor legi complexe, inclusiv la dezbaterile publice organizate în acest sens; asigurã secretariatul tehnic al comisiilor constituite pentru elaborarea proiectelor de noi coduri, de modificare substanţialã a codurilor existente sau de elaborare a unor legi complexe;
    b) susţine, alãturi de membrii comisiilor de elaborare, proiectele de noi coduri, cele de modificare substanţialã a codurilor existente sau de legi complexe în procedura de consultare interinstituţionalã, în cea de adoptare în cadrul Guvernului, precum şi în cea de aprobare în cadrul dezbaterilor parlamentare;
    c) întocmeşte şi susţine proiectele de acte normative care au legãturã cu domeniul de activitate al ministerului, parcurgând în acest sens toate etapele necesare: studii de documentare, dezbatere publicã sau politicã publicã, consultare interinstituţionalã, susţinere în vederea adoptãrii în Guvern şi aprobãrii în Parlament a acestora; în cazul proiectelor de acte normative care transpun prevederi ale actelor normative comunitare şi ale tratatelor bi sau multilaterale la care România este parte, susţinerea acestora se realizeazã împreunã cu reprezentanţi ai Direcţiei afaceri europene şi, respectiv, ai Direcţiei drept internaţional şi cooperare judiciarã;
    d) participã, de la caz la caz, potrivit sarcinilor încredinţate de Guvern, la procesul de definitivare a altor proiecte de acte normative elaborate de alte ministere sau autoritãţi publice, colaborând în acest scop cu compartimentele de specialitate din minister;
    e) pregãteşte sau contribuie la elaborarea documentelor necesare privind participarea la grupurile de lucru ale instituţiilor UE în domeniul de competenţã al direcţiei, îndeosebi drept penal, drept procesual penal şi drept execuţional penal, şi asigurã, dupã caz, participarea la acestea;
    f) întocmeşte sau contribuie la întocmirea elementelor de poziţie ale României în cadrul reuniunilor Consiliului Europei, Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ale altor organisme, în domeniul de competenţã al direcţiei, îndeosebi drept penal, drept procesual penal, drept execuţional penal, şi asigurã, dupã caz, susţinerea lor în cadrul acestor reuniuni;
    g) întocmeşte puncte de vedere referitoare la sesizãrile şi excepţiile privind neconstituţionalitatea unor legi sau ordonanţe iniţiate de minister, precum şi la reclamaţiile administrative formulate împotriva hotãrârilor Guvernului iniţiate de minister sau în colaborare cu acesta;
    h) întocmeşte puncte de vedere referitoare la iniţiativele legislative ale senatorilor şi deputaţilor, în domeniul de competenţã al direcţiei, în vederea formulãrii şi prezentãrii punctului de vedere al Guvernului referitor la aceste iniţiative;
    i) din dispoziţia conducerii ministerului, întocmeşte note, puncte de vedere referitoare la unele probleme de drept care au legãturã cu specificul atribuţiilor direcţiei sau care privesc acte normative elaborate ori avizate în cadrul acesteia;
    j) întocmeşte puncte de vedere referitoare la unele probleme de drept şi proiecte de acte normative ce au legãturã cu specificul atribuţiilor direcţiei, la solicitarea altor compartimente; solicitarea va fi însoţitã de punctul de vedere motivat al compartimentului solicitant, de expunerea problemelor rezultate din aplicare şi, dacã este cazul, de opiniile contrare care au generat controverse;
    k) formuleazã rãspunsuri la sesizãrile şi memoriile adresate ministerului de cãtre celelalte ministere, autoritãţi publice şi alte persoane juridice, precum şi la cele transmise de cãtre persoane fizice, repartizate spre soluţionare serviciului şi care au legãturã cu specificul atribuţiilor acestuia;
    l) asigurã participarea la seminare, simpozioane, conferinţe, vizite de studiu, vizite pentru schimb de experienţã, cursuri de perfecţionare, în ţarã şi în strãinãtate, în domeniile de interes pentru activitatea de elaborare a actelor normative de competenţa ministerului;
    m) desfãşoarã, împreunã cu celelalte servicii ale direcţiei, activitãţile specifice necesare editãrii şi publicãrii ediţiilor oficiale ale codurilor şi ale altor acte normative de competenţa ministerului;
    n) îndeplineşte orice alte atribuţii legate de specificul sãu de activitate, stabilite de conducerea ministerului.

    2. Serviciul de drept privat
    ART. 88
    Serviciul de drept privat îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
    a) ia mãsuri pentru îndeplinirea atribuţiilor ministerului privind elaborarea proiectelor de noi coduri sau de modificare substanţialã a codurilor existente ori de elaborare a unor legi complexe din domeniul de competenţã al ministerului, antrenând în aceastã activitate celelalte compartimente din minister, instanţele judecãtoreşti şi alte instituţii interesate, precum şi specialişti cu reputaţie în domeniul dreptului; asigurã lucrãrile pregãtitoare privind alcãtuirea comisiilor de elaborare a codurilor şi participã la elaborarea proiectelor noilor coduri, de modificare a codurilor existente sau de elaborare a unor legi complexe, inclusiv la dezbaterile publice organizate în acest sens; asigurã secretariatul tehnic al comisiilor constituite pentru elaborarea proiectelor de noi coduri, de modificare substanţialã a codurilor existente sau de elaborare a unor legi complexe;
    b) susţine, alãturi de membrii comisiilor de elaborare, proiectele de noi coduri, cele de modificare substanţialã a codurilor existente sau de legi complexe în procedura de consultare interinstituţionalã, în cea de adoptare în cadrul Guvernului, precum şi în cea de aprobare în cadrul dezbaterilor parlamentare;
    c) întocmeşte şi susţine proiectele de acte normative care au legãturã cu domeniul de activitate al ministerului, parcurgând în acest sens toate etapele necesare: studii de impact, dezbatere publicã sau politicã publicã, consultare interinstituţionalã, susţinerea în vederea adoptãrii în Guvern şi aprobãrii în Parlament a acestora; în cazul proiectelor de acte normative care transpun prevederi ale actelor normative comunitare şi ale tratatelor bi sau multilaterale la care România este parte, susţinerea acestora se realizeazã împreunã cu reprezentanţi ai Direcţiei afaceri europene şi, respectiv, ai Direcţiei drept internaţional şi cooperare judiciarã;
    d) participã, de la caz la caz, potrivit sarcinilor încredinţate de Guvern, la procesul de definitivare a altor proiecte de acte normative elaborate de alte ministere sau autoritãţi publice, colaborând în acest scop cu compartimentele de resort din minister;
    e) pregãteşte sau contribuie la elaborarea documentelor necesare privind participarea la grupurile de lucru ale instituţiilor UE în domeniul de competenţã al direcţiei, îndeosebi drept civil, drept procesual civil şi drept comercial, şi asigurã, dupã caz, participarea la acestea;
    f) întocmeşte sau contribuie la întocmirea elementelor de poziţie ale României în cadrul reuniunilor Consiliului Europei, Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ale altor organisme, în domeniul de competenţã al direcţiei, îndeosebi drept civil, drept procesual civil, drept comercial, şi asigurã, dupã caz, susţinerea lor în cadrul acestor reuniuni;
    g) întocmeşte puncte de vedere referitoare la sesizãrile şi excepţiile privind neconstituţionalitatea unor legi sau ordonanţe iniţiate de minister, precum şi la reclamaţiile administrative formulate împotriva hotãrârilor Guvernului iniţiate de minister sau în colaborare cu acesta;
    h) întocmeşte puncte de vedere referitoare la iniţiativele legislative ale senatorilor şi deputaţilor, în domeniul de competenţã al direcţiei, în vederea formulãrii şi prezentãrii punctului de vedere al Guvernului referitor la aceste iniţiative;
    i) din dispoziţia conducerii ministerului, întocmeşte note, puncte de vedere referitoare la unele probleme de drept ce au legãturã cu specificul atribuţiilor direcţiei sau care privesc acte normative elaborate ori avizate în cadrul acesteia;
    j) întocmeşte puncte de vedere referitoare la unele probleme de drept şi proiecte de acte normative ce au legãturã cu specificul atribuţiilor direcţiei, la solicitarea altor compartimente; solicitarea va fi însoţitã de punctul de vedere motivat al compartimentului solicitant, de expunerea problemelor rezultate din aplicare şi, dacã este cazul, de opiniile contrare care au generat controverse;
    k) formuleazã rãspunsuri sesizãrilor şi memoriilor adresate ministerului de cãtre celelalte ministere, autoritãţi publice şi alte persoane juridice, precum şi celor transmise de cãtre persoane fizice, repartizate spre soluţionare serviciului şi care au legãturã cu specificul atribuţiilor acestuia;
    l) asigurã participarea la seminare, simpozioane, conferinţe, vizite de studiu, vizite pentru schimb de experienţã, cursuri de perfecţionare, în ţarã şi în strãinãtate, în domeniile de interes pentru activitatea de elaborare a actelor normative de competenţa ministerului;
    m) examineazã cererile de recunoaştere a utilitãţii publice asociaţiilor şi fundaţiilor care îşi desfãşoarã activitatea în domeniul de competenţã al ministerului, întocmeşte proiectele de hotãrâri ale Guvernului şi notele de fundamentare ale acestora, dacã solicitãrile sunt întemeiate, sau, dupã caz, rãspunsurile negative motivate;
    n) desfãşoarã, împreunã cu celelalte servicii ale direcţiei, activitãţile specifice necesare editãrii şi publicãrii ediţiilor oficiale ale codurilor şi ale altor acte normative de competenţa ministerului;
    o) îndeplineşte orice alte atribuţii legate de specificul sãu de activitate, stabilite de conducerea ministerului.

    3. Serviciul judiciar, documentare, protecţia drepturilor şi libertãţilor fundamentale
    ART. 89
    Serviciul judiciar, documentare, protecţia drepturilor şi libertãţilor fundamentale îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
    1. atribuţii în materie judiciarã:
    a) asigurã legãturile funcţionale, sub aspectul administrãrii justiţiei şi a activitãţilor judiciare, dintre minister şi instanţele judecãtoreşti;
    b) întocmeşte lucrãrile prin care ministerul solicitã, din oficiu, strãmutarea cauzelor penale;
    c) efectueazã lucrãrile necesare pentru informarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în condiţiile legii, în vederea soluţionãrii cererilor de strãmutare a cauzelor penale;
    d) întocmeşte rãspunsurile la întrebãrile şi interpelãrile parlamentare adresate ministrului justiţiei şi formuleazã puncte de vedere la întrebãrile şi interpelãrile adresate primului-ministru, atunci când se solicitã aceasta;
    e) urmãreşte evoluţia practicii judiciare şi formuleazã propuneri de promovare a recursurilor în interesul legii în toate ramurile de drept;
    f) verificã punerea în executare a hotãrârilor judecãtoreşti prin care s-a dispus mãsura de siguranţã a internãrii medicale sau a obligãrii la tratament medical, împreunã cu Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi cu Ministerul Sãnãtãţii;
    g) participã la întocmirea şi susţinerea proiectelor de acte normative care au legãturã cu domeniul de activitate al ministerului, alãturi de celelalte servicii ale direcţiei;
    h) întocmeşte puncte de vedere referitoare la sesizãrile şi excepţiile privind neconstituţionalitatea unor legi sau ordonanţe iniţiate de minister, precum şi la reclamaţiile administrative formulate împotriva hotãrârilor Guvernului iniţiate de minister sau în colaborare cu acesta;
    i) realizeazã culegeri de acte normative ori de câte ori din analiza practicii judiciare rezultã necesitatea unei mai bune cunoaşteri a legislaţiei într-un anumit domeniu;
    j) desfãşoarã, împreunã cu celelalte servicii ale direcţiei, activitãţile specifice necesare editãrii şi publicãrii ediţiilor oficiale ale codurilor şi ale altor acte normative de competenţa ministerului;
    k) realizeazã sinteze privind practica judiciarã pe ramuri de drept sau instituţii ale dreptului, în vederea informãrii cu privire la modul de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor legale de larg interes, a formulãrii unor propuneri de modificare a dispoziţiilor legale şi întocmeşte studii de practicã judiciarã în toate ramurile de drept;
    l) comunicã instanţelor judecãtoreşti deciziile pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în soluţionarea recursurilor în interesul legii, precum şi deciziile Curţii Constituţionale, prin care au fost admise excepţiile de neconstituţionalitate invocate;
    m) întocmeşte puncte de vedere referitoare la iniţiativele legislative ale senatorilor şi deputaţilor în domeniul de competenţã al direcţiei, în vederea formulãrii şi prezentãrii punctului de vedere al Guvernului referitor la aceste iniţiative;
    n) examineazã evoluţia fenomenului judiciar, observând reflectarea acestuia în doctrinã şi jurisprudenţã, în toate domeniile dreptului, în special în privinţa respectãrii drepturilor omului, protecţiei minorilor, dreptului de proprietate, respectãrii drepturilor procesuale, insolvenţei, infracţiunilor de corupţie, şi realizeazã culegeri de practicã judiciarã, în urma selectãrii hotãrârilor judecãtoreşti definitive şi/sau irevocabile prin care au fost soluţionate problemele de drept controversate;
    2. atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor şi libertãţilor fundamentale:
    a) întocmeşte avize consultative pentru soluţionarea cererilor de graţiere individualã, la solicitarea Administraţiei Prezidenţiale, precum şi lucrãrile pregãtitoare pentru punerea în executare a decretelor de graţiere individualã;
    b) întocmeşte lucrãrile pregãtitoare pentru elaborarea actelor normative de graţiere colectivã şi amnistie şi face propuneri în legãturã cu cererile de comutare şi graţiere a pedepselor;
    c) coopereazã cu Consiliul Superior al Magistraturii, sub aspectul administrãrii justiţiei, pentru ca activitatea judiciarã sã se desfãşoare cu respectarea drepturilor şi libertãţilor fundamentale ale omului şi a principiilor constituţionale privind liberul acces la justiţie şi independenţa magistraţilor;
    d) verificã, la solicitarea unor organisme guvernamentale sau neguvernamentale, române sau strãine, situaţia respectãrii drepturilor unor inculpaţi ori unor persoane condamnate definitiv;
    3. atribuţii în domeniul documentãrii:
    a) asigurã pãstrarea colecţiei "Monitorul Oficial al României" şi completarea acesteia pe mãsura apariţiei de noi acte normative;
    b) ţine evidenţa analizelor de drept comparat a studiilor realizate în cadrul ministerului, pe instituţii de drept importante, în scopul identificãrii soluţiilor legislative optime pentru reglementarea activitãţii din domeniul justiţiei;
    c) propune achiziţionarea, în limita fondurilor ce se vor aloca sau prin schimburi ori donaţii, a lucrãrilor şi revistelor de specialitate din ţarã şi din strãinãtate pentru biblioteca centralã şi bibliotecile de camerã;
    d) propune conducerii ministerului mãsurile necesare pentru pãstrarea în bune condiţii a fondului de cãrţi, reviste şi ziare din gestiunea bibliotecii ministerului;
    e) organizeazã şi realizeazã, în colaborare cu alte compartimente din minister, alcãtuirea şi publicarea colecţiilor de legi, hotãrâri şi ordonanţe ale Guvernului, precum şi a altor reglementãri de interes pentru activitatea din sistemul justiţiei;
    f) asigurã, împreunã cu specialiştii din cadrul ministerului, pregãtirea materialelor pentru editarea şi publicarea ediţiilor oficiale ale Codului penal, Codului de procedurã penalã, Codului civil, Codului de procedurã civilã şi Codului comercial;
    g) ţine evidenţa informatizatã şi înştiinţeazã, prin poşta electronicã, toate direcţiile cu privire la noile achiziţii editoriale existente în bibliotecã.
    ART. 90
    La nivelul Direcţiei elaborare acte normative sunt constituite urmãtoarele evidenţe:
    a) registrul general de evidenţã a lucrãrilor ministerului (Registry);
    b) registrul de intrare şi ieşire a dosarelor proiectelor de acte normative întocmite de minister sau în colaborare cu alte organe de specialitate;
    c) registrul opis alfabetic;
    d) registrul de intrare-ieşire a celorlalte lucrãri ale direcţiei;
    e) condica de corespondenţã cu cabinetele ministrului şi secretarilor de stat;
    f) condica de expediere a corespondenţei cãtre compartimentele din minister;
    g) condica de expediere a corespondenţei prin Registratura ministerului şi prin Serviciul informaţii clasificate.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Direcţia avizare acte normative

    ART. 91
    Direcţia avizare acte normative este compartimentul prin care se asigurã, în principal, atribuţiile ministerului privind avizarea proiectelor de acte normative, din punctul de vedere al legalitãţii acestora, precum şi participarea, în condiţiile legii, la definitivarea unor proiecte de acte normative din programul altor ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale sau autoritãţi administrative autonome.
    ART. 92
    Direcţia avizare acte normative îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
    a) analizeazã şi avizeazã, exclusiv din punctul de vedere al legalitãţii, cu respectarea termenelor legale, proiectele de acte normative elaborate de ministere şi de celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de autoritãţile administrative autonome, care se supun spre adoptare Guvernului, cu excepţia proiectelor de hotãrâri ale Guvernului cu caracter individual prevãzute de Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptãrii/aprobãrii, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 561/2009;
    b) participã, în condiţiile legii, la definitivarea unor proiecte de acte normative din programul celorlalte ministere sau autoritãţi publice;
    c) la solicitarea Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul, întocmeşte puncte de vedere cuprinzând note cu observaţii şi propuneri referitoare la propunerile legislative iniţiate de parlamentari, în condiţiile art. 74 alin. (1) din Constituţia României, republicatã;
    d) la solicitarea Secretariatului general al Guvernului, examineazã dispoziţiile din legi, ordonanţe şi ordonanţe de urgenţã ale Guvernului, a cãror neconstituţionalitate a fost invocatã în faţa instanţelor judecãtoreşti sau de arbitraj comercial, în raport cu dispoziţiile constituţionale şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale, şi formuleazã puncte de vedere asupra acestor dispoziţii, ce constituie obiectul excepţiilor/sesizãrilor de neconstituţionalitate;
    e) la cererea Secretariatului General al Guvernului, examineazã legile adoptate de cãtre Parlament şi semnaleazã, din cuprinsul acestora, eventualele dispoziţii de naturã sã ridice obiecţii de neconstituţionalitate, în vederea sesizãrii de cãtre Guvern a Curţii Constituţionale, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. a) din Constituţia României, republicatã;
    f) întocmeşte mapa pentru şedinţa pregãtitoare de Guvern şi, respectiv, şedinţa de Guvern, în colaborare cu direcţiile/compartimentele implicate;
    g) examineazã şi, dupã caz, formuleazã observaţii şi propuneri cu privire la proiectele de acte normative şi alte materiale înscrise pe agenda de lucru a şedinţelor Guvernului;
    h) din dispoziţia conducerii ministerului, reprezentanţii direcţiei însoţesc demnitarul la şedinţa pregãtitoare de Guvern şi, respectiv, la şedinţa Guvernului, acordând consiliere juridicã cu privire la eventuale probleme de drept ivite cu prilejul desfãşurãrii respectivelor şedinţe; în situaţia în care pe agenda de lucru a şedinţei pregãtitoare a Guvernului, respectiv pe agenda de lucru a şedinţei Guvernului sunt înscrise proiecte de acte normative sau alte documente iniţiate de Ministerul Justiţiei ori proiecte/documente care au incidenţã în domeniul justiţiei, din dispoziţia conducerii ministerului, la şedinţele respective participã persoanele responsabile cu proiectele de acte normative/documentele respective din cadrul altor direcţii ale ministerului;
    i) participã, de la caz la caz, în condiţiile legii, potrivit sarcinilor încredinţate de Guvern, la consilierea juridicã a acestuia, prin formulare de puncte de vedere, exprimând opinii juridice fundamentate în legãturã cu proiectele de acte normative, precum şi cu sesizãrile privind existenţa unor conflicte de naturã constituţionalã;
    j) formuleazã rãspuns la cererile, sesizãrile, memoriile adresate ministerului de cãtre celelalte ministere, autoritãţi publice, cetãţeni şi organizaţii legal constituite, repartizate spre soluţionare direcţiei şi care au legãturã cu specificul atribuţiilor acesteia.
    ART. 93
    Structura Direcţiei avizare acte normative este urmãtoarea:
    a) Serviciul drept public;
    b) Serviciul drept privat.

    1. Serviciul drept public
    ART. 94
    Serviciul drept public îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
    a) analizeazã şi avizeazã, din punctul de vedere al legalitãţii, cu respectarea termenelor legale, proiectele de acte normative din sfera dreptului public elaborate de ministere şi de celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de autoritãţile administrative autonome, care se supun spre adoptare Guvernului, cu excepţia proiectelor de hotãrâri ale Guvernului cu caracter individual prevãzute de Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptãrii/aprobãrii, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 561/2009. În acest scop analizeazã documentaţia transmisã de cãtre iniţiator, se documenteazã cu privire la legislaţia aplicabilã, procedând, când este cazul, la corelarea prevederilor ce fac obiectul proiectului cu dispoziţiile actelor normative de nivel superior sau de acelaşi nivel cu care se aflã în conexiune, urmãrind totodatã compatibilitatea actului normativ propus spre adoptare cu reglementãrile comunitare aplicabile în domeniu, şi propune avizarea proiectului şi/sau formuleazã observaţii şi propuneri sub aspectul constituţionalitãţii şi/sau al legalitãţii, precum şi potrivit cerinţelor normelor de tehnicã legislativã, dupã caz;
    b) participã, în condiţiile legii, la definitivarea unor proiecte de acte normative din programul celorlalte ministere sau autoritãţi publice;
    c) formuleazã, la solicitarea Direcţiei drept internaţional şi cooperare judiciarã, puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative al cãror obiect de reglementare îl constituie negocierea şi/sau semnarea, ratificarea, aprobarea, aderarea ori acceptarea unor tratate bi sau multilaterale, precum şi aprobarea acordurilor-cadru de împrumut cu diverse organisme internaţionale, precum B.E.R.D., B.I.R.D., Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei;
    d) formuleazã, la solicitarea Direcţiei afaceri europene, puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative din domeniul de competenţã al celorlalte ministere sau alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale al cãror obiect de reglementare îl constituie transpunerea acquis-ului comunitar în legislaţia naţionalã, precum şi cu privire la proiectele de acte normative în domeniul apãrãrii, securitãţii naţionale, gestionãrii situaţiilor de crizã şi care au legãturã cu domeniul specific de activitate al Direcţiei avizare acte normative;
    e) solicitã, dacã este cazul, în cadrul operaţiunilor de avizare, punctul de vedere al compartimentelor de specialitate din minister asupra proiectelor de acte normative care au legãturã cu domeniul specific de activitate al acestora;
    f) întocmeşte, la solicitarea Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul, note cu observaţii şi propuneri referitoare la propunerile legislative iniţiate de parlamentari, în condiţiile art. 74 alin. (1) din Constituţia României, republicatã;
    g) examineazã, la solicitarea Secretariatului general al Guvernului, dispoziţiile din legi, ordonanţe şi ordonanţe de urgenţã ale Guvernului din sfera dreptului public, a cãror neconstituţionalitate a fost invocatã în faţa instanţelor judecãtoreşti sau de arbitraj comercial, în raport cu dispoziţiile constituţionale şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale, şi formuleazã puncte de vedere;
    h) examineazã, la cererea Secretariatului General al Guvernului, legile adoptate de cãtre Parlament şi semnaleazã dispoziţiile neconstituţionale din cuprinsul acestora, în vederea sesizãrii de cãtre Guvern a Curţii Constituţionale, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. a) din Constituţia României, republicatã;
    i) examineazã şi, dupã caz, formuleazã observaţii şi propuneri cu privire la proiectele de acte normative şi alte materiale înscrise pe agenda de lucru a şedinţelor Guvernului;
    j) întocmeşte note şi puncte de vedere referitoare la unele probleme de drept ce au legãturã cu specificul atribuţiilor direcţiei, din dispoziţia conducerii ministerului sau la solicitarea altor compartimente;
    k) participã, din dispoziţia conducerii ministerului, la lucrãrile comisiilor/grupurilor de lucru a cãror activitate are legãturã cu specificul atribuţiilor direcţiei;
    l) formuleazã, în termenul prevãzut de lege, rãspuns la cererile şi sesizãrile adresate ministerului de cãtre cetãţeni şi organizaţii legal constituite, care au legãturã cu specificul atribuţiilor direcţiei;
    m) comunicã Serviciului comunicare şi relaţii publice, la solicitarea acestuia, puncte de vedere cu privire la cererile şi sesizãrile adresate ministerului de cãtre cetãţeni şi organizaţii legal constituite, care au legãturã cu specificul atribuţiilor direcţiei;
    n) formuleazã rãspuns la sesizãrile/memoriile adresate ministerului de cãtre celelalte ministere, autoritãţi publice şi alte persoane juridice, repartizate spre soluţionare direcţiei şi care au legãturã cu specificul atribuţiilor acesteia;
    o) duce la îndeplinire sarcinile rezultate din şedinţele Guvernului, repartizate spre soluţionare direcţiei, şi comunicã Secretariatului General al Guvernului, în termenul stabilit, modul de rezolvare a acestora;
    p) îndeplineşte, potrivit legii, orice alte atribuţii şi activitãţi stabilite de conducerea ministerului sau a direcţiei.

    2. Serviciul drept privat
    ART. 95
    Serviciul drept privat îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
    a) analizeazã şi avizeazã, din punctul de vedere al legalitãţii, cu respectarea termenelor legale, proiectele de acte normative din sfera dreptului privat elaborate de ministere şi de celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de autoritãţile administrative autonome, care se supun spre adoptare Guvernului, cu excepţia proiectelor de hotãrâri ale Guvernului cu caracter individual prevãzute de Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptãrii/aprobãrii, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 561/2009. În acest scop, analizeazã documentaţia transmisã de cãtre iniţiator, se documenteazã cu privire la legislaţia aplicabilã, procedând, când este cazul, la corelarea prevederilor ce fac obiectul proiectului cu dispoziţiile actelor normative de nivel superior sau de acelaşi nivel cu care se aflã în conexiune, urmãrind totodatã compatibilitatea actului normativ propus spre adoptare cu reglementãrile comunitare aplicabile în domeniu, şi propune avizarea proiectului şi/sau formuleazã observaţii şi propuneri sub aspectul constituţionalitãţii şi/sau al legalitãţii, precum şi potrivit cerinţelor normelor de tehnicã legislativã, dupã caz;
    b) participã, în condiţiile legii, la definitivarea unor proiecte de acte normative din programul celorlalte ministere sau autoritãţi publice;
    c) formuleazã, la solicitarea Direcţiei drept internaţional şi cooperare judiciarã, puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative al cãror obiect de reglementare îl constituie negocierea şi/sau semnarea, ratificarea, aprobarea, aderarea ori acceptarea unor tratate bilaterale sau multilaterale, precum şi aprobarea acordurilor-cadru de împrumut cu diverse organisme internaţionale, precum B.E.R.D., B.I.R.D., Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei;
    d) formuleazã, la solicitarea Direcţiei afaceri europene, puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative din domeniul de competenţã al celorlalte ministere sau organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, al cãror obiect de reglementare îl constituie transpunerea acquis-ului comunitar în legislaţia naţionalã, care au legãturã cu domeniul specific de activitate al Direcţiei avizare acte normative;
    e) solicitã, dacã este cazul, în cadrul operaţiunilor de avizare, punctul de vedere al compartimentelor de specialitate din minister asupra proiectelor de acte normative care au legãturã cu domeniul specific de activitate al acestora;
    f) întocmeşte, la solicitarea Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul, note cu observaţii şi propuneri referitoare la propunerile legislative iniţiate de parlamentari, în condiţiile art. 74 alin. (1) din Constituţia României, republicatã;
    g) examineazã, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, dispoziţiile din legi, ordonanţe şi ordonanţe de urgenţã ale Guvernului din sfera dreptului privat a cãror neconstituţionalitate a fost invocatã în faţa instanţelor judecãtoreşti sau de arbitraj comercial, în raport cu dispoziţiile constituţionale şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale, şi formuleazã puncte de vedere;
    h) examineazã, la cererea Secretariatului General al Guvernului, legile adoptate de cãtre Parlament şi semnaleazã dispoziţiile neconstituţionale din cuprinsul acestora, în vederea sesizãrii de cãtre Guvern a Curţii Constituţionale, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. a) din Constituţia României, republicatã;
    i) examineazã şi, dupã caz, formuleazã observaţii şi propuneri cu privire la proiectele de acte normative şi alte materiale înscrise pe agenda de lucru a şedinţelor Guvernului;
    j) întocmeşte note şi puncte de vedere referitoare la unele probleme de drept ce au legãturã cu specificul atribuţiilor direcţiei, din dispoziţia conducerii ministerului sau la solicitarea altor compartimente;
    k) participã, din dispoziţia conducerii ministerului, la lucrãrile comisiilor/grupurilor de lucru a cãror activitate are legãturã cu specificul atribuţiilor direcţiei;
    l) formuleazã, în termenul prevãzut de lege, rãspuns la cererile şi sesizãrile adresate ministerului de cãtre cetãţeni şi organizaţii legal constituite, care au legãturã cu specificul atribuţiilor direcţiei;
    m) comunicã Serviciului comunicare şi relaţii publice, la solicitarea acestuia, puncte de vedere cu privire la cererile şi sesizãrile adresate ministerului de cãtre cetãţeni şi organizaţii legal constituite, care au legãturã cu specificul atribuţiilor direcţiei;
    n) formuleazã rãspuns la sesizãrile sau memoriile adresate ministerului de cãtre celelalte ministere, autoritãţi publice şi alte persoane juridice, repartizate spre soluţionare direcţiei şi care au legãturã cu specificul atribuţiilor acesteia;
    o) duce la îndeplinire sarcinile rezultate din şedinţele Guvernului, repartizate spre soluţionare direcţiei, şi comunicã Secretariatului General al Guvernului, în termenul stabilit, modul de rezolvare a acestora;
    p) îndeplineşte, potrivit legii, orice alte atribuţii şi activitãţi stabilite de conducerea ministerului sau a direcţiei.
    ART. 96
    La nivelul Direcţiei avizare acte normative sunt constituite urmãtoarele evidenţe:
    a) registrul general de evidenţã a lucrãrilor ministerului (Registry);
    b) condica de corespondenţã cãtre cabinetul ministrului, precum şi cãtre cabinetele secretarilor de stat;
    c) condica de corespondenţã cãtre cabinetul secretarului general;
    d) condica de corespondenţã cãtre compartimentele din minister;
    e) condica de expediere a corespondenţei prin Registratura ministerului şi prin Serviciul informaţii clasificate;
    f) condica de prezenţã.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Direcţia contencios

    ART. 97
    Direcţia contencios este compartimentul de specialitate care asigurã reprezentarea ministerului, apãrã drepturile şi interesele legitime ale acestuia în raporturile cu autoritãţile publice, respectiv cu alte persoane fizice sau juridice şi avizeazã din perspectiva legalitãţii actele cu caracter juridic încheiate de minister.
    ART. 98
    Direcţia contencios are urmãtoarele atribuţii:
    a) reprezintã ministerul şi apãrã drepturile şi interesele acestuia în faţa instanţelor judecãtoreşti şi a altor organe jurisdicţionale, pe baza delegaţiei date de conducerea ministerului, precum şi în raporturile cu alte organe, cu persoane fizice sau juridice şi/sau formuleazã propuneri de delegare a dreptului de reprezentare;
    b) asigurã reprezentarea ministerului în faţa instanţelor judecãtoreşti pentru protecţia juridicã a patrimoniului propriu al acestuia;
    c) redacteazã, în termenele procedurale, cererile de chemare în judecatã, întâmpinãrile, notele de şedinţã, concluziile scrise, motivele care stau la baza exercitãrii cãilor de atac, în dosarele în care ministerul este parte;
    d) întocmeşte orice alte acte procedurale legate de reprezentarea ministerului în faţa organelor jurisdicţionale;
    e) elaboreazã şi promoveazã, pe baza lucrãrilor întocmite de Corpul de control al ministrului, acţiunile având ca obiect recuperarea sumelor încasate necuvenit de cãtre magistraţi, personalul din organele autoritãţii judecãtoreşti, precum şi personalul din aparatul propriu;
    f) transmite spre executare compartimentului economic de specialitate hotãrârile judecãtoreşti definitive şi/sau irevocabile privind obligaţiile stabilite în sarcina ministerului, în dosarele având ca obiect acţiuni promovate de personalul din aparatul propriu;
    g) formuleazã propuneri, ori de câte ori apreciazã necesar, cu privire la executarea pe cale amiabilã a obligaţiilor stabilite prin hotãrârile judecãtoreşti;
    h) pãstreazã dosarele aflate pe rolul instanţelor judecãtoreşti şi le transmite ulterior spre arhivare;
    i) elaboreazã şi prezintã conducerii ministerului, ori de câte ori apreciazã cã este necesar, propuneri de soluţionare pe cale amiabilã a litigiilor aflate pe rol, precum şi propuneri privind oportunitatea promovãrii cãilor de atac împotriva hotãrârilor judecãtoreşti nefavorabile ministerului;
    j) elaboreazã şi promoveazã, pe baza documentaţiei întocmite de cãtre Direcţia drept internaţional şi cooperare judiciarã, acţiunile întemeiate pe Convenţia asupra aspectelor civile ale rãpirii internaţionale de copii, încheiatã la Haga la 25 octombrie 1980, ratificatã de România prin <>Legea nr. 100/1992;
    k) informeazã Direcţia drept internaţional şi cooperare judiciarã asupra aspectelor legate de modul de derulare şi soluţionare a acţiunilor promovate în temeiul <>Legii nr. 100/1992 pentru aderarea României la Convenţia de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale rãpirii internaţionale de copii, în vederea aducerii la cunoştinţa pãrţii reprezentate de minister a tuturor mãsurilor dispuse de cãtre organele jurisdicţionale;
    l) sesizeazã Direcţia elaborare acte normative ori de câte ori constatã interpretãri sau aplicãri neunitare ale legii de cãtre instanţele judecãtoreşti, în vederea solicitãrii de cãtre ministrul justiţiei a promovãrii recursului în interesul legii de procurorul general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
    m) acordã asistenţã juridicã şi asigurã reprezentarea în faţa organelor jurisdicţionale pentru unitãţile aflate în subordonarea şi coordonarea ministerului, cu excepţia celor care au personalitate juridicã;
    n) participã în comisiile sau grupurile de lucru constituite la nivelul ministerului, din dispoziţia ministrului justiţiei sau a înlocuitorului de drept, precum şi în comisiile constituite la nivelul ministerului în vederea desfãşurãrii examenelor pentru ocuparea posturilor din aparatul propriu;
    o) asigurã secretariatul Comisiei de soluţionare a reclamaţiilor formulate în temeiul reglementãrilor privind liberul acces la informaţiile de interes public;
    p) verificã şi avizeazã, sub aspectul legalitãţii, clauzele contractelor şi actelor adiţionale încheiate de minister, atribuite în urma aplicãrii unor proceduri de achiziţie publicã;
    q) verificã şi avizeazã notele justificative elaborate în materia achiziţiilor publice, în situaţiile în care legea prevede expres avizul compartimentului juridic;
    r) verificã şi avizeazã, sub aspectul legalitãţii, ordinele emise de ministrul justiţiei, de înlocuitorul de drept al acestuia sau de persoana cãreia i s-a delegat dreptul de semnãturã privind personalul încadrat în minister;
    s) verificã şi avizeazã, sub aspectul legalitãţii, ordinele emise de ministrul justiţiei privind personalul încadrat în unitãţile aflate în subordonarea şi coordonarea ministerului;
    t) verificã şi avizeazã, sub aspectul legalitãţii, toate celelalte ordine ale ministrului justiţiei, altele decât cele prevãzute la lit. r) şi s), transmise Direcţiei contencios pentru aviz de legalitate;
    u) colaboreazã cu Serviciul achiziţii publice în vederea aplicãrii procedurilor de achiziţie publicã ori de câte ori procedura de achiziţie necesitã asistenţã juridicã de specialitate şi formuleazã observaţii sau propuneri cu privire la aspectele juridice ale documentaţiei de atribuire întocmite de Serviciul achiziţii publice odatã cu elaborarea proiectelor de contract de achiziţie publicã;
    v) participã în comisiile constituite în temeiul legislaţiei privind achiziţiile publice ori de câte ori procedura de achiziţie necesitã asistenţã juridicã de specialitate;
    w) avizeazã sub aspectul legalitãţii mãsurile dispuse de minister, în calitate de autoritate contractantã, în situaţia în care sunt formulate contestaţii în materia achiziţiilor publice;
    x) avizeazã, sub aspectul legalitãţii, punctul de vedere transmis de minister, în calitate de autoritate contractantã, Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, în situaţia în care sunt formulate contestaţii, în conformitate cu reglementãrile din materia achiziţiilor publice;
    y) îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de conducerea ministerului în legãturã cu activitatea unitãţilor aflate în subordonarea şi coordonarea ministerului;
    z) îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de conducerea ministerului în domeniul de competenţã al direcţiei.
    ART. 99
    La nivelul Direcţiei contencios sunt constituite urmãtoarele evidenţe:
    a) registrul general de evidenţã a lucrãrilor ministerului (Registry);
    b) evidenţa informatizatã a cauzelor aflate pe rolul instanţelor, începând cu anul 2006;
    c) condica de expediere pentru circuitul intern;
    d) condica de expediere a corespondenţei prin Registratura ministerului şi Serviciul informaţii clasificate;
    e) condica de prezenţã.

    CAP. VI
    Pilonul II - Afaceri internaţionale

    SECŢIUNEA 1
    Direcţia drept internaţional şi cooperare judiciarã

    ART. 100
    Direcţia drept internaţional şi cooperare judiciarã:
    a) exercitã, potrivit legii şi altor reglementãri în vigoare, atribuţiile ministerului de autoritate centralã în domeniul cooperãrii judiciare internaţionale, inclusiv cooperarea judiciarã cu statele membre ale UE;
    b) asigurã relaţiile juridice externe ale ministerului în raporturile cu organizaţiile internaţionale şi regionale, precum şi în relaţiile cu misiunile diplomatice şi consulare ale altor state în România, în domenii care sunt de competenţa ministerului;
    c) elaboreazã proiecte de acte normative în sfera sa de competenţã, care transpun prevederi ale actelor normative comunitare şi ale tratatelor bilaterale sau multilaterale la care România este parte, precum şi proiecte de acte normative de ratificare, aderare, acceptare, aprobare şi participã la susţinerea acestora în Parlament, împreunã cu reprezentanţii celorlalte compartimente din minister, atunci când este cazul;
    d) elaboreazã memorandumurile de aprobare a iniţierii şi semnãrii tratatelor ale cãror domenii principale de reglementare sunt de competenţa ministerului;
    e) întocmeşte puncte de vedere referitoare la sesizãrile şi excepţiile privind neconstituţionalitatea unor legi sau ordonanţe iniţiate de minister;
    f) întocmeşte mandatele României privind participarea la grupurile de lucru ale instituţiilor UE pentru domeniile care sunt de competenţa direcţiei şi asigurã reprezentarea ministerului la acestea;
    g) întocmeşte elemente de poziţie ale României în cadrul reuniunilor Consiliului Europei, Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ale altor organisme, pentru domeniile de strictã specialitate ale ministerului, pentru domeniile care sunt de competenţa direcţiei, şi asigurã susţinerea acestora în cadrul acestor reuniuni;
    h) întocmeşte puncte de vedere referitoare la iniţiativele legislative ale senatorilor şi deputaţilor, în domeniul de competenţã al direcţiei, în vederea formulãrii şi prezentãrii punctului de vedere al Guvernului referitor la aceste iniţiative;
    i) participã la comitetele şi grupurile de lucru interministeriale care au ca obiect probleme în legãturã cu domeniul de competenţã al direcţiei;
    j) examineazã şi, dupã caz, formuleazã observaţii şi propuneri cu privire la proiectele de acte normative şi alte materiale înscrise pe agenda de lucru a şedinţelor Guvernului.
    ART. 101
    Structura Direcţiei drept internaţional şi cooperare judiciarã este urmãtoarea:
    a) Serviciul cooperare judiciarã internaţionalã în materie penalã;
    b) Serviciul cooperare judiciarã internaţionalã în materie civilã şi comercialã;
    c) Unitatea tratate, relaţii internaţionale şi magistraţi de legãturã.

    1. Serviciul cooperare judiciarã internaţionalã în materie penalã
    ART. 102
    Serviciul cooperare judiciarã internaţionalã în materie penalã îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
    a) asigurã ducerea la îndeplinire a atribuţiilor conferite ministerului prin <>Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciarã internaţionalã în materie penalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi prin alte acte normative conţinând dispoziţii în aceastã materie, în baza instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte sau în virtutea curtoaziei internaţionale, sub garanţia reciprocitãţii, în calitate de autoritate centralã românã în domeniul cooperãrii judiciare internaţionale în materie penalã;
    b) asigurã ducerea la îndeplinire a atribuţiilor conferite ministerului prin <>Legea nr. 302/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi prin alte acte normative conţinând dispoziţii în aceastã materie, în baza instrumentelor juridice relevante ale UE, în calitate de autoritate centralã românã în domeniul cooperãrii judiciare în materie penalã cu statele membre ale UE;
    c) îndeplineşte atribuţiile care revin ministerului potrivit <>Legii nr. 111/2002 pentru ratificarea Statutului Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998, precum şi pe cele care revin ministerului, potrivit legii, în cooperarea României cu alte tribunale penale internaţionale;
    d) asigurã, potrivit legii, ducerea la îndeplinire a atribuţiilor conferite ministerului în baza legii de ratificare a Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România (semnat la Washington la 30 octombrie 2001, intrat în vigoare la 10 iunie 2002, ratificat prin <>Legea nr. 260 din 29 aprilie 2002) şi a celor conferite prin Aranjamentul dintre autoritãţile desemnate române şi americane privind procedurile penale pentru implementarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activitãţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României (semnat la Bucureşti la 6 decembrie 2005, intrat în vigoare la 21 iulie 2006, ratificat prin <>Legea nr. 268 din 29 iunie 2006), încheiat la Bucureşti la 4 noiembrie 2008;
    e) îndeplineşte atribuţiile care revin ministerului potrivit <>Legii nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfãşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate strãine pe teritoriul României;
    f) elaboreazã sau participã la elaborarea, împreunã cu alte compartimente din minister, a unor acte normative în domeniul cooperãrii judiciare în materie penalã şi în alte domenii de interes în ceea ce priveşte justiţia penalã; în acest scop efectueazã studii, analize şi documentãri privind necesitatea iniţierii, completãrii sau modificãrii unor acte normative în domeniul cooperãrii judiciare în materie penalã;
    g) efectueazã lucrãrile pregãtitoare pentru negocierea tratatelor bilaterale şi multilaterale în domeniile de competenţã atribuite şi participã la acestea, în colaborare cu reprezentanţi ai altor instituţii competente şi ai Unitãţii tratate, relaţii internaţionale şi magistraţi de legãturã;
    h) pregãteşte sau, dupã caz, contribuie la elaborarea documentelor necesare pentru comitetele şi grupurile de lucru ale Comisiei Europene şi Consiliului Uniunii Europene în domeniul cooperãrii judiciare în materie penalã sau în alte domenii conexe cooperãrii judiciare în materie penalã, reprezentând ministerul la comitetele şi grupurile de lucru respective;
    i) acordã informaţii juridice de principiu, la cererea misiunilor diplomatice strãine acreditate în România, a ministerelor de justiţie strãine sau a altor autoritãţi din strãinãtate, în legãturã cu legislaţia şi practica judiciarã românã în domeniul cooperãrii judiciare în materie penalã;
    j) ţine evidenţa reciprocitãţii de fapt în domeniul cooperãrii judiciare în materie penalã;
    k) asigurã comunicãrile necesare cu misiunile diplomatice sau oficiile consulare strãine acreditate în România în legãturã cu inculpaţii strãini, potrivit convenţiilor consulare şi altor înţelegeri internaţionale sau în baza reciprocitãţii;
    l) colaboreazã cu Biroul Naţional la Eurojust, cu magistraţii români de legãturã, precum şi cu magistraţii de legãturã ai altor state în realizarea anumitor activitãţi de cooperare judiciarã europeanã şi internaţionalã în materie penalã;
    m) verificã legalitatea cererilor consulare şi îndeplinirea de cãtre penitenciarele din România a îndatoririlor derivate din realizarea funcţiilor consulare ale misiunilor strãine în România;
    n) colaboreazã cu Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţionalã de Grefieri, în limita atribuţiilor ministerului de autoritate centralã românã în domeniul cooperãrii judiciare europene şi internaţionale în materie penalã, la activitatea de formare profesionalã a judecãtorilor şi procurorilor şi a asimilaţilor acestora, a personalului auxiliar şi a celuilalt personal de specialitate de la instanţele judecãtoreşti;
    o) asigurã reprezentarea ministerului la reuniunile interne şi internaţionale în domeniul cooperãrii judiciare în materie penalã, inclusiv în cadrul Reţelei judiciare europene şi în cadrul grupurilor de lucru şi comitetelor şi comisiilor de specialitate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, ale instituţiilor UE, Consiliului Europei şi altor organizaţii internaţionale;
    p) asigurã secretariatul Reţelei judiciare române în materie penalã;
    q) colaboreazã cu structura de specialitate din cadrul ministerului la întocmirea datelor statistice în domeniul cooperãrii judiciare europene şi internaţionale în materie penalã;
    r) administreazã Ghidul electronic de cooperare judiciarã internaţionalã în materie penalã şi colaboreazã cu compartimentul de specialitate din minister la organizarea şi actualizarea acestuia;
    s) iniţiazã şi dezvoltã programe cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale în domeniul dreptului internaţional penal şi al cooperãrii judiciare în materie penalã;
    t) îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul cooperãrii judiciare internaţionale în materie penalã, potrivit legii.

    2. Serviciul cooperare judiciarã internaţionalã în materie civilã şi comercialã
    ART. 103
    Serviciul cooperare judiciarã internaţionalã în materie civilã şi comercialã îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
    a) asigurã ducerea la îndeplinire a atribuţiilor conferite ministerului prin <>Legea nr. 189/2003 privind asistenţa judiciarã internaţionalã în materie civilã şi comercialã, republicatã, precum şi prin alte acte normative conţinând dispoziţii în aceastã materie, în baza instrumentelor de drept internaţional privat la care România este parte sau în virtutea curtoaziei internaţionale, sub garanţia reciprocitãţii, în calitate de autoritate centralã românã în domeniul cooperãrii judiciare internaţionale în materie civilã şi comercialã;
    b) asigurã ducerea la îndeplinire a atribuţiilor conferite ministerului prin <>Legea nr. 189/2003, republicatã, precum şi prin alte acte normative conţinând dispoziţii în aceastã materie, în baza instrumentelor juridice de drept internaţional privat ale UE relevante, în calitate de autoritate centralã românã în domeniul cooperãrii judiciare în materie civilã şi comercialã între statele membre ale UE;
    c) pregãteşte sau, dupã caz, contribuie la elaborarea documentelor necesare pentru comitetele şi grupurile de lucru ale Comisiei Europene şi Consiliului Uniunii Europene în domeniul dreptului cooperãrii judiciare în materie civilã şi comercialã sau în alte domenii conexe cooperãrii judiciare în materie civilã şi comercialã, reprezentând ministerul la comitetele şi grupurile de lucru respective;
    d) asigurã punerea în aplicare a dispoziţiilor privind acordarea compensaţiei financiare victimelor infracţiunilor intenţionate comise cu violenţã în situaţii transfrontaliere cuprinse în <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 113/2007 pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 211/2004 privind unele mãsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, aprobatã prin <>Legea nr. 45/2008;
    e) asigurã punerea în aplicare a dispoziţiilor privind accesul internaţional la justiţie cuprinse în <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 193/2008;
    f) asigurã schimbul de informaţii cu instituţiile europene privind hotãrârile pronunţate în aplicarea instrumentelor juridice de drept internaţional privat ale UE relevante;
    g) asigurã schimbul de informaţii cu Curtea Europeanã de Justiţie de la Luxemburg privind hotãrârile pronunţate în aplicarea Convenţiei de la Roma din 1980 privind legea aplicabilã obligaţiilor contractuale de cãtre instanţele române menţionate la art. 2 lit. a) din Primul Protocol al Convenţiei şi celor mai importante hotãrâri pronunţate de instanţele române menţionate la art. 2 lit. b) din acelaşi protocol;
    h) asigurã schimbul de informaţii cu Curtea Europeanã de Justiţie de la Luxemburg privind hotãrârile pronunţate de instanţele române în aplicarea Convenţiei de la Lugano din 2007 privind competenţa judiciarã, recunoaşterea şi executarea hotãrârilor în materie civilã şi comercialã şi a instrumentelor menţionate la art. 64 alin. (1) din Convenţia de la Lugano din 2007, aşa cum se precizeazã în art. 3 din Protocolul nr. 2 al Convenţiei de la Lugano;
    i) efectueazã lucrãrile pregãtitoare pentru negocierea tratatelor bilaterale şi multilaterale în domeniile de competenţã atribuite şi participã la acestea, în colaborare cu reprezentanţi ai altor instituţii competente şi ai Unitãţii tratate, relaţii internaţionale şi magistraţi de legãturã;
    j) elaboreazã sau participã la elaborarea, împreunã cu Direcţia elaborare acte normative, a unor acte normative în domeniul cooperãrii judiciare internaţionale în materie civilã şi comercialã;
    k) asigurã soluţionarea, dupã caz, a cererilor prin care diverse autoritãţi strãine, misiuni diplomatice sau persoane fizice din strãinãtate solicitã de la autoritãţile judiciare române acte, date şi informaţii care urmeazã sã fie utilizate în alte ţãri;
    l) ţine evidenţa reciprocitãţii de fapt în domeniul cooperãrii judiciare internaţionale în materie civilã şi comercialã;
    m) ţine evidenţa datelor statistice privind cererile de cooperare judiciarã internaţionalã formulate de instanţele române, precum şi a hotãrârilor judecãtoreşti cu element de extraneitate soluţionate de instanţele române şi colaboreazã cu structura de specialitate din cadrul ministerului la întocmirea datelor statistice în domeniul cooperãrii judiciare europene şi internaţionale în materie civilã;
    n) efectueazã lucrãrile privind supralegalizarea actelor judiciare sau notariale destinate a fi folosite în strãinãtate;
    o) colaboreazã cu Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţionalã de Grefieri, în limita atribuţiilor ministerului de autoritate centralã românã în domeniul cooperãrii judiciare europene şi internaţionale în materie civilã şi comercialã, la activitatea de formare profesionalã a judecãtorilor şi procurorilor şi a asimilaţilor acestora, a personalului auxiliar şi a celuilalt personal de specialitate de la instanţele judecãtoreşti;
    p) asigurã reprezentarea ministerului la reuniunile interne şi internaţionale în domeniul cooperãrii judiciare în materie civilã şi comercialã, inclusiv în cadrul Reţelei judiciare europene în materie civilã şi comercialã şi în cadrul grupurilor de lucru şi comitetelor şi comisiilor de specialitate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, instituţiilor UE, Consiliului Europei, Conferinţei de la Haga de drept internaţional privat şi altor organizaţii internaţionale;
    q) asigurã secretariatul Reţelei judiciare române în materie civilã şi comercialã;
    r) administreazã Ghidul electronic de cooperare judiciarã internaţionalã în materie civilã şi comercialã şi colaboreazã cu compartimentul de specialitate din minister la organizarea şi actualizarea acestuia;
    s) iniţiazã şi dezvoltã programe cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale în domeniul dreptului cooperãrii judiciare în materie civilã şi comercialã;
    t) îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul cooperãrii judiciare internaţionale în materie civilã şi comercialã, potrivit legii.

    3. Unitatea tratate, relaţii internaţionale şi magistraţi de legãturã
    ART. 104
    Unitatea tratate, relaţii internaţionale şi magistraţi de legãturã îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
    a) examineazã şi face propuneri referitoare la adaptarea legislaţiei interne pentru asigurarea compatibilitãţii cu obligaţiile asumate prin tratatele internaţionale la care România este parte, inclusiv cele care decurg din statutul de membru al UE, şi elaboreazã sau participã la elaborarea unor acte normative privind dreptul internaţional ori dreptul comunitar;
    b) îndeplineşte formalitãţile prevãzute de legislaţia în vigoare în vederea aprobãrii negocierii şi semnãrii tratatelor internaţionale şi a altor acte internaţionale în domeniul cooperãrii judiciare şi în alte materii de interes în ceea ce priveşte domeniul justiţiei;
    c) elaboreazã proiectele de acte normative prevãzute de legislaţia în vigoare pentru ratificarea, aprobarea, acceptarea sau, dupã caz, aderarea la tratatele internaţionale în domeniul cooperãrii judiciare şi în alte materii interesând domeniul justiţiei, precum şi pentru aprobarea altor acte internaţionale;
    d) avizeazã memorandumurile elaborate în temeiul legislaţiei în vigoare de alte ministere şi instituţii, în vederea negocierii şi semnãrii unor tratate internaţionale sau altor acte cu elemente de extraneitate;
    e) avizeazã proiectele de acte normative iniţiate de alte ministere şi instituţii pentru ratificarea, aprobarea, acceptarea sau, dupã caz, aderarea la tratatele internaţionale, precum şi pentru aprobarea altor acte internaţionale;
    f) negociazã sau participã, în condiţiile legii, la negocieri în scopul încheierii de tratate bilaterale în domeniul cooperãrii judiciare internaţionale şi în alte materii interesând domeniul justiţiei, la negocierile din cadrul organismelor instituţiilor UE cu privire la instrumente juridice comunitare în domeniul cooperãrii judiciare, precum şi la negocieri sub egida unor organizaţii internaţionale;
    g) asigurã participarea la reuniuni interne şi internaţionale privind probleme specifice activitãţii sale şi participarea României la structurile internaţionale;
    h) urmãreşte respectarea obligaţiilor asumate prin tratatele internaţionale interesând justiţia la care România este parte;
    i) efectueazã lucrãri privind cooperarea juridicã cu alte state şi organizaţiile internaţionale şi elaboreazã, în colaborare cu celelalte compartimente din minister, dupã caz, materiale de sintezã şi punctaje de discuţie pentru întâlnirile internaţionale şi întâlnirile bilaterale la nivelul conducerii ministerului;
    j) îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniile dreptului internaţional şi relaţiilor juridice internaţionale, potrivit legii;
    k) asigurã, prin magistraţii de legãturã, îndeplinirea activitãţilor menite sã favorizeze şi sã accelereze, în special prin stabilirea de contacte directe cu serviciile competente şi cu autoritãţile judiciare ale statului-gazdã, toate formele de cooperare judiciarã în materie penalã şi civilã, dupã caz.

    4. Alte dispoziţii
    ART. 105
    Pe lângã Direcţia drept internaţional şi cooperare judiciarã îşi desfãşoarã activitatea şi magistraţii de legãturã trimişi în România de alte state, în aplicarea Acţiunii comune din 22 aprilie 1996 adoptate de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeanã, privind crearea unui cadru pentru schimbul de magistraţi de legãturã, în scopul îmbunãtãţirii cooperãrii judiciare între statele membre ale Uniunii Europene, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 105 din 27 aprilie 1996, sau în aplicarea unor acorduri bilaterale încheiate de România cu alte state.
    ART. 106
    La nivelul Direcţiei drept internaţional şi cooperare judiciarã sunt constituite urmãtoarele evidenţe:
    a) registrul general de evidenţã a lucrãrilor ministerului (Registry);
    b) condica de corespondenţã cãtre compartimentele din minister şi cãtre cabinetele ministrului şi ale secretarilor de stat;
    c) condica de corespondenţã prin Serviciul informaţii clasificate şi Registratura ministerului;
    d) condica de corespondenţã cu alte instituţii;
    e) registrul cuprinzând copiile ordinelor întocmite de compartiment;
    f) registrul proceselor-verbale de predare-primire a documentelor la arhivã;
    g) registrul electronic privind cetãţenii români deţinuţi în strãinãtate care solicitã transferarea în penitenciarele din România şi al cetãţenilor strãini deţinuţi în penitenciarele din România care solicitã transferarea în statele de cetãţenie;
    h) registrul electronic privind mandatele europene de arestare emise de instanţele române;
    i) registrul special evidenţã rãpiri;
    j) condica de prezenţã.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Direcţia afaceri europene

    ART. 107
    (1) Direcţia afaceri europene fundamenteazã, coordoneazã şi asigurã, în domeniile de competenţã ale ministerului, stabilirea şi realizarea obiectivelor României ca stat membru al UE, participarea la procedurile decizionale ale UE şi îndeplinirea obligaţiilor care decurg din calitatea de stat membru al acesteia.
    (2) Direcţia afaceri europene asigurã, potrivit competenţelor ministerului, relaţia cu organizaţiile şi structurile naţionale şi internaţionale care activeazã în domeniul drepturilor omului, precum şi realizarea competenţelor instituţiei ce decurg din relaţia cu Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) şi cu alte organizaţii internaţionale.
    ART. 108
    Direcţia afaceri europene îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
    1. în domeniul afacerilor europene:
    a) stabileşte şi urmãreşte îndeplinirea obiectivelor României care derivã din calitatea de stat membru al UE şi care intrã în competenţa ministerului;
    b) întocmeşte documentele programatice în relaţia cu UE;
    c) coordoneazã, monitorizeazã şi sprijinã îndeplinirea obligaţiilor care decurg din prevederile Tratatului de aderare a României la UE, ale celorlalte angajamente rezultate din procesul de aderare la UE, precum şi din strategiile şi programele naţionale adoptate în contextul politicilor UE cu relevanţã pentru domeniul justiţiei;
    d) coordoneazã, la nivel tehnic, demersurile de îndeplinire a obiectivelor de referinţã din cadrul Mecanismului de cooperare şi verificare (MCV), instituit prin Decizia Comisiei Europene 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare şi de verificare a progresului realizat de România în vederea atingerii anumitor obiective de referinţã specifice în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei;
    e) coordoneazã şi monitorizeazã transpunerea şi implementarea actelor normative ale UE din domeniile de competenţã ale ministerului; asigurã transmiterea cãtre Departamentul pentru afaceri europene din cadrul Guvernului României a informaţiilor privind mãsurile luate de minister pentru transpunerea actelor normative UE;
    f) asigurã coordonarea în domeniul afacerilor europene atât în interiorul ministerului, cât şi în relaţia cu alte instituţii naţionale, pe sectorul justiţie, prin:
    - colaborarea, împreunã cu Departamentul pentru afaceri europene, cu Parlamentul României şi alte instituţii cu atribuţii în domeniu;
    - colaborarea cu Reprezentanţa permanentã a României pe lângã Uniunea Europeanã de la Bruxelles, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe;
    - notificarea participãrii la grupurile de lucru ale Consiliului şi Comisiei Uniunii Europene şi transmiterea mandatelor şi rapoartelor reuniunilor cãtre Departamentul pentru afaceri europene şi Ministerului Afacerilor Externe;
    - reprezentarea ministerului la reuniunea de coordonare sãptãmânalã în domeniul afacerilor europene, organizatã alternativ de Ministerul Afacerilor Externe şi Departamentul pentru afaceri europene;
    g) participã la reuniunile grupurilor de experţi constituite la nivel naţional în sfera justiţiei;
    h) reprezintã, alãturi de direcţiile de specialitate, ministerul la comitetele şi grupurile de lucru ale Comisiei Europene şi Consiliului Uniunii Europene şi pregãteşte documentele necesare pentru participare;
    i) pregãteşte documentele necesare pentru Consiliul Uniunii Europene - Justiţie şi Afaceri Interne şi reuniunile COREPER, în temeiul atribuţiilor ministerului;
    j) analizeazã legislaţia europeanã în curs de elaborare şi realizeazã studii de impact al viitoarelor reglementãri asupra legislaţiei naţionale, în sprijinul unei mai bune transpuneri a actelor normative europene;
    k) face propunerile necesare în vederea armonizãrii cadrului normativ ce intrã în competenţa ministerului şi a instituţiilor din subordinea sau coordonarea acestuia, cu normele dreptului UE;
    l) participã la avizarea proiectelor de acte normative al cãror obiect de reglementare îl constituie transpunerea actelor normative UE în legislaţia naţionalã, în colaborare cu direcţiile de specialitate din minister;
    m) sprijinã Departamentul pentru afaceri europene în pregãtirea reprezentãrii statului român în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi contribuie la formularea poziţiilor României în faţa instituţiilor europene în procedurile precontencioase şi contencioase, conform competenţelor ministerului;
    2. în domeniul relaţiilor cu alte organizaţii internaţionale:
    a) îndeplineşte atribuţii legate de lupta împotriva terorismului atât în relaţia cu instituţiile naţionale cu competenţe în materie, cât şi cu organizaţiile internaţionale (NATO, ONU - CTC, UE, OSCE, Consiliul Europei - CODEXTER), în cooperare cu celelalte direcţii competente;
    b) asigurã relaţia cu structura juridicã a NATO şi reprezentarea ministerului în Comisia Naţionalã România - NATO, în colaborare cu celelalte instituţii competente, şi emite puncte de vedere cu privire la compatibilitatea legislaţiei naţionale cu standardele NATO;
    c) asigurã participarea la exerciţiile comune de gestionare a situaţiilor de crizã - componenta civilã atât în relaţia cu NATO, cât şi cu UE;
    3. în domeniul drepturilor omului:
    a) îndeplineşte funcţia de agent naţional de legãturã, în temeiul rolului ministerului de autoritate competentã pentru a primi notificãrile adresate Guvernului României de Comitetul European pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, conform Convenţiei europene pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante, adoptatã la Strasbourg la 26 noiembrie 1987, precum şi a protocoalelor nr. 1 şi 2 la Convenţie, ratificatã prin <>Legea nr. 80/1994;
    b) asigurã, potrivit competenţelor ministerului, relaţia cu organizaţiile şi structurile internaţionale care activeazã în domeniul drepturilor omului (Consiliul Europei, ONU, OSCE, precum şi alte entitãţi internaţionale);
    c) sprijinã, în colaborare cu alte direcţii din minister, la solicitarea Agentului Guvernamental pentru Curtea Europeanã a Drepturilor Omului, pregãtirea reprezentãrii statului român în faţa acestei instanţe;
    d) analizeazã şi formuleazã puncte de vedere cu privire la compatibilitatea legislaţiei naţionale şi a instrumentelor internaţionale la care România este sau urmeazã sã devinã parte cu dispoziţiile internaţionale în materia drepturilor omului;
    4. în alte domenii:
    a) monitorizeazã îndeplinirea angajamentelor specifice asumate de minister în Planul anual de acţiune Schengen şi Strategia naţionalã privind aderarea la spaţiul Schengen pentru perioada 2008-2011;
    b) reprezintã ministerul, la nivel de expert, în Comisia Naţionalã de Autoevaluare Schengen şi participã la procesul de evaluare Schengen;
    c) participã la dezvoltarea dimensiunii civile a contribuţiei României în gestionarea crizelor din cadrul Politicii europene de securitate şi apãrare (PESA);
    d) participã, la solicitarea instituţiilor iniţiatoare, la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul apãrãrii, securitãţii naţionale, gestionãrii situaţiilor de crizã şi avizeazã proiectele respective;
    e) asigurã participarea la seminare, simpozioane, conferinţe, vizite de studiu, vizite pentru schimb de experienţã, cursuri de perfecţionare, în ţarã şi în strãinãtate, în domenii de interes pentru activitatea direcţiei;
    f) îndeplineşte orice alte atribuţii din domeniul sãu de activitate.
    ART. 109
    La nivelul Direcţiei afaceri europene sunt constituite urmãtoarele evidenţe:
    a) registrul general de evidenţã a lucrãrilor ministerului (Registry);
    b) condica de corespondenţã cãtre compartimentele din minister şi cãtre cabinetele ministrului şi secretarilor de stat;
    c) condica de corespondenţã prin Serviciul informaţii clasificate şi Registratura ministerului;
    d) condica de corespondenţã cu alte instituţii;
    e) registrul proceselor-verbale de predare-primire a documentelor la arhivã;
    f) registrul cuprinzând copiile ordinelor întocmite de compartiment;
    g) condica de prezenţã.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Biroul pentru prevenirea criminalitãţii şi de cooperare cu oficiile de recuperare a creanţelor din statele membre ale UE

    ART. 110
    (1) Biroul pentru prevenirea criminalitãţii şi de cooperare cu oficiile de recuperare a creanţelor din statele membre ale UE, denumit în continuare Biroul, este compartimentul prin care se coopereazã cu oficiile de recuperare a creanţelor sau cu autoritãţile din celelalte state membre ale UE, prin schimbul de informaţii şi de bune practici, în scopul de a facilita urmãrirea şi identificarea bunurilor rezultate din sãvârşirea de infracţiuni şi a altor bunuri având legãturã cu infracţiunile care ar putea face obiectul unei dispoziţii de confiscare sau de indisponibilizare.
    (2) Biroul este compartimentul prin care se planificã strategic implementarea politicilor publice de prevenire şi combatere a corupţiei şi a criminalitãţii organizate şi se asigurã autoritatea prevãzutã la art. 132 alin. (1) din Constituţia României, republicatã, potrivit legilor de organizare a sistemului judiciar şi a înfãptuirii justiţiei ca serviciu public.
    ART. 111
    Biroul îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
    a) coopereazã cu oficiile de recuperare a creanţelor sau cu autoritãţile cu atribuţii similare din alte state membre ale UE, prin asigurarea schimbului de informaţii, în scopul prevãzut la art. 110 alin. (1);
    b) realizeazã transferul celor mai bune practici referitoare la modalitãţile de sporire a eficienţei eforturilor statelor membre ale UE, în îndeplinirea scopului prevãzut la art. 110 alin. (1);
    c) coopereazã cu autoritãţile şi instituţiile publice române competente, în vederea urmãririi şi identificãrii bunurilor provenite din sãvârşirea de infracţiuni sau a altor bunuri având legãturã cu infracţiunile;
    d) solicitã instituţiilor române competente efectuarea unor analize de specialitate pentru facilitarea urmãririi şi identificãrii fondurilor provenite din sãvârşirea de infracţiuni şi a altor fonduri având legãturã cu infracţiunile;
    e) analizeazã, trimestrial, modul şi gradul de valorificare a bunurilor care fac obiectul confiscãrii speciale, în cazul infracţiunilor prevãzute la <>art. 85 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; în exercitarea acestei atribuţii Biroul solicitã informaţii şi date statistice de la autoritãţile şi instituţiile publice române competente;
    f) efectueazã analize şi studii, prin sintetizarea, sistematizarea şi interpretarea datelor statistice privitoare la activitatea pe care o desfãşoarã;
    g) asigurã reprezentarea României la Reţeaua Inter-agenţiei Camden de Recuperare a Creanţelor (CARIN);
    h) din dispoziţia ministrului justiţiei, îndeplineşte lucrãrile specifice pentru exercitarea autoritãţii prevãzute la art. 132 alin. (1) din Constituţia României, republicatã;
    i) din dispoziţia ministrului justiţiei, îndeplineşte lucrãrile specifice pentru exercitarea atribuţiilor prevãzute de <>Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerialã, republicatã, cu modificãrile ulterioare;
    j) examineazã şi propune soluţii la sesizãrile şi cererile adresate ministrului justiţiei de cãtre membrii Guvernului şi ai Parlamentului în legãturã cu activitatea Ministerului Public;
    k) participã, în condiţiile legii, la elaborarea unor proiecte de acte normative din programul altor ministere sau alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale sau locale în domeniul sãu de competenţã;
    l) elaboreazã, la solicitarea unor ministere sau organe de specialitate ale administraţiei publice, precum şi la solicitarea altor compartimente din aparatul propriu al ministerului, puncte de vedere referitoare la proiecte de acte normative sau de politici publice în domeniul sãu de competenţã;
    m) elaboreazã, coordoneazã şi monitorizeazã implementarea strategiilor, programelor şi planurilor de prevenire a corupţiei;
    n) participã la elaborarea, modificarea şi completarea strategiilor, programelor şi planurilor de prevenire a criminalitãţii organizate;
    o) propune iniţierea unor proiecte de acte normative sau, dupã caz, colaboreazã cu Direcţia elaborare acte normative la elaborarea unor proiecte de acte normative în materia prevenirii corupţiei şi a criminalitãţii organizate şi dispunerii mãsurilor asigurãtorii, respectiv confiscãrii speciale;
    p) iniţiazã şi dezvoltã programe cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, cu atribuţii în domeniul studierii şi prevenirii corupţiei şi criminalitãţii organizate;
    q) participã la negocierea, implementarea şi monitorizarea programelor internaţionale de asistenţã tehnicã şi financiarã pentru prevenirea corupţiei, a criminalitãţii organizate, precum şi în materia mãsurilor asigurãtorii şi a confiscãrii speciale;
    r) asigurã reprezentarea ministerului la reuniunile periodice ale Comitetului de experţi privind prevenirea şi combaterea spãlãrii banilor (Moneyval), ale Grupului de state împotriva corupţiei (GRECO), comitete specializate ale Consiliului Europei, precum şi la cele ale Iniţiativei regionale anticorupţie (Regional Anticorruption Initiative - RAI) şi coordoneazã sau, dupã caz, contribuie la elaborarea documentelor necesare pentru aceste reuniuni;
    s) asigurã participarea la alte reuniuni internaţionale în domeniul sãu de competenţã, inclusiv în cadrul grupurilor de lucru, comitetelor şi comisiilor de specialitate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, ale instituţiilor Uniunii Europene, Consiliului Europei, Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economicã şi altor organizaţii internaţionale şi regionale şi pregãteşte sau, dupã caz, contribuie la elaborarea documentelor necesare pentru acestea, în domeniul sãu de competenţã;
    t) asigurã participarea la comitetele şi grupurile de lucru interinstituţionale, constituite în ţarã, în domeniul sãu de competenţã;
    u) rezolvã cererile, sesizãrile şi memoriile care îi sunt repartizate spre competentã soluţionare;
    v) elaboreazã anual un raport de activitate care prezintã constatãrile, evoluţiile şi recomandãrile în domeniul sãu de competenţã.
    ART. 112
    La nivelul Biroului sunt constituite urmãtoarele evidenţe:
    a) registrul general de evidenţã a lucrãrilor ministerului (Registry);
    b) condica de corespondenţã cu cabinetele ministrului şi secretarilor de stat;
    c) condica de expediere a corespondenţei cãtre compartimentele ministerului;
    d) condica de corespondenţã prin Serviciul informaţii clasificate şi Registratura ministerului;
    e) registrul cuprinzând copiile ordinelor întocmite de compartiment;
    f) condica de prezenţã;
    g) arhiva compartimentului.

    CAP. VII
    Pilonul III - Sistem judiciar

    SECŢIUNEA 1
    Direcţia resurse umane

    ART. 113
    Direcţia resurse umane este compartimentul care asigurã cadrul organizatoric necesar desfãşurãrii activitãţii ministerului, instanţelor judecãtoreşti şi unitãţilor aflate în subordinea ministerului, analizeazã, în condiţiile legii, modul de organizare şi funcţionare a instanţelor judecãtoreşti şi propune mãsurile corespunzãtoare pentru asigurarea funcţionãrii normale a acestora.
    ART. 114
    Structura Direcţiei resurse umane este urmãtoarea:
    a) Biroul resurse umane;
    b) Biroul Consiliul Superior al Magistraturii, organizare instanţe şi Ministerul Public.

    1. Biroul resurse umane
    ART. 115
    Biroul resurse umane îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
    a) întocmeşte lucrãrile necesare organizãrii concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu al ministerului;
    b) întocmeşte lucrãrile necesare organizãrii examenului sau concursului de promovare pentru personalul din aparatul propriu al ministerului;
    c) întocmeşte lucrãrile necesare numirii, delegãrii, detaşãrii, transferului şi eliberãrii din funcţie a personalului din aparatul propriu al ministerului;
    d) organizeazã procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului din aparatul propriu al ministerului;
    e) organizeazã, în condiţiile legii, activitatea de formare şi perfecţionare profesionalã a personalului din aparatul propriu al ministerului;
    f) primeşte şi rezolvã corespondenţa privind drepturile ce decurg din executarea unui raport de muncã/de serviciu;
    g) efectueazã lucrãrile privind acordarea unor drepturi de personal;
    h) colaboreazã cu Agenţia Naţionalã a Funcţionarilor Publici din punctul de vedere al gestionãrii funcţiilor publice şi al carierei funcţionarilor publici;
    i) întocmeşte Planul anual de ocupare a funcţiilor publice, potrivit legii;
    j) pãstreazã carnetele de muncã ale personalului din minister, efectueazã operaţiile legale în aceste carnete şi asigurã securitatea pãstrãrii acestora;
    k) face recomandãri cu privire la modul de întocmire a fişelor de post, verificã, din punct de vedere formal, corectitudinea întocmirii şi ţine evidenţa acestora;
    l) efectueazã lucrãrile necesare referitoare la stabilirea, recalcularea sau, dupã caz, actualizarea pensiilor pentru personalul din aparatul propriu al ministerului şi înainteazã documentaţia la Casa Naţionalã de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale;
    m) întocmeşte proiectele de ordin de stabilire a drepturilor salariale pentru judecãtori, asistenţi judiciari şi personalul de probaţiune şi colaboreazã, dupã caz, cu direcţiile de specialitate din cadrul aparatului tehnico-administrativ al Consiliului Superior al Magistraturii şi cu instanţele judecãtoreşti;
    n) elaboreazã sau, dupã caz, analizeazã proiectele de ordin de numire, de eliberare din funcţie, precum şi de modificare a raporturilor de serviciu pentru directorul general şi directorii generali adjuncţi ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    o) elaboreazã sau, dupã caz, analizeazã proiectele de ordin de numire şi de eliberare din funcţie a directorului general şi a directorului general adjunct ai Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, precum şi cele de numire şi de eliberare din funcţie a directorilor oficiilor registrului comerţului de pe lângã tribunale;
    p) elaboreazã sau, dupã caz, analizeazã proiectele de ordin de numire şi de eliberare din funcţie a directorului şi directorului adjunct ai Institutului Naţional de Expertize Criminalistice;
    q) elaboreazã sau, dupã caz, analizeazã proiectele de ordin de numire şi de eliberare din funcţie a directorului Spitalului "Prof. Dr. Constantin Angelescu" şi a directorului-medic şef al Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu;
    r) efectueazã lucrãrile necesare privind numirea, transferul şi eliberarea din funcţie a asistenţilor judiciari;
    s) efectueazã, în colaborare cu Direcţia de probaţiune, lucrãrile necesare privind numirea, delegarea, detaşarea, transferul şi eliberarea din funcţie a personalului de probaţiune;
    t) întreprinde demersuri în vederea efectuãrii testãrii psihologice, la încadrarea în funcţie, potrivit legii;
    u) asigurã ţinerea la zi a evidenţei personalului din cadrul ministerului, cu modificãrile ce intervin în statutul acestuia;
    v) ţine evidenţa asistenţilor judiciari şi a personalului de probaţiune şi gestioneazã dosarele profesionale ale acestora;
    w) alcãtuieşte şi gestioneazã dosarele profesionale ale personalului numit prin ordin al ministrului justiţiei, cu excepţia celui din unitãţile subordonate ministerului, asigurând confidenţialitatea datelor cuprinse în acestea;
    x) întocmeşte, pãstreazã şi arhiveazã, potrivit Nomenclatorului arhivistic al Ministerului Justiţiei, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei, registrele, opisele, documentele proprii, precum şi dosarele profesionale pe care le gestioneazã pânã la data predãrii la arhiva ministerului.
    ART. 116
    Biroul resurse umane îndeplineşte urmãtoarele atribuţii referitoare la elaborarea sau avizarea de acte normative:
    a) elaboreazã proiecte de regulament în domeniul sãu de activitate şi îndeplineşte atribuţiile specifice în aplicarea acestora;
    b) formuleazã, la solicitarea Direcţiei elaborare acte normative, puncte de vedere privind proiectele de acte normative întocmite de aceasta, în domeniul de competenţã;
    c) formuleazã, la solicitarea altor compartimente din minister şi a unitãţilor subordonate acestuia, observaţii şi propuneri la proiectele de regulamente întocmite de acestea, în domeniul de competenţã;
    d) întocmeşte, la solicitarea altor compartimente din minister, a unitãţilor aflate în subordinea acestuia sau a instanţelor judecãtoreşti, puncte de vedere privind problemele de drept ce se ivesc în activitatea de aplicare a unor acte normative, în domeniul de competenţã.
    ART. 117
    Pentru îndeplinirea atribuţiilor referitoare la resursele umane, la nivelul Biroului resurse umane sunt organizate urmãtoarele evidenţe:
    a) registrul privind evidenţa dosarelor profesionale ale personalului numit pe perioadã nedeterminatã în aparatul propriu al ministerului, cu urmãtoarele rubrici: numãrul dosarului, numele şi prenumele, funcţia, data numirii în minister, data eliberãrii din funcţie, observaţii;
    b) registrul privind asistenţii judiciari, pe tribunale, cu urmãtoarele rubrici: numãr curent, numele şi prenumele, studii, numãrul dosarului profesional, alte date de interes;
    c) registrul privind personalul din serviciile de probaţiune, pe tribunale, cu urmãtoarele rubrici: numãr curent, numele şi prenumele, studii, numãrul dosarului profesional, alte date de interes;
    d) dosarele profesionale ale personalului din minister, ale asistenţilor judiciari, precum şi ale personalului de probaţiune;
    e) registrul de evidenţã a fişelor de post şi fişele de post; în registru se menţioneazã: numãrul curent, denumirea postului, direcţia/compartimentul, numele şi prenumele titularului postului, numãrul fiecãrei fişe de post, observaţii.
    ART. 118
    Dosarele profesionale cuprind:
    a) fişa de evidenţã;
    b) cererea de înscriere la concurs/examen sau de numire în funcţie, dupã caz;
    c) actele de stare civilã, în copie;
    d) actele de studii, în copie;
    e) curriculum vitae;
    f) carnetul de muncã, dupã caz, în copie;
    g) cazierul judiciar;
    h) adeverinţele medicale, potrivit legii, precum şi rezultatele testelor psihologice, dupã caz;
    i) declaraţiile cu privire la respectarea interdicţiilor prevãzute de <>Legea nr. 303/2004, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dupã caz;
    j) rezultatele obţinute la concursul de admitere, examenul de capacitate, lucrãrile scrise susţinute la concursuri sau examene, rezultatele privind cursurile de perfecţionare, alte diplome şi certificate, precum diplome de absolvire a cursurilor postuniversitare, de absolvire a unor cursuri în strãinãtate, diplome de master şi alte cursuri, diplome de doctorat, în copie;
    k) ordinele şi celelalte documente, precum şi comunicãrile privind numirea, delegarea, detaşarea, transferul, promovarea şi eliberarea din funcţie, în copie;
    l) rezultatele evaluãrilor performanţelor profesionale individuale;
    m) fişa postului, în copie;
    n) hotãrârea definitivã privind aplicarea unei sancţiuni disciplinare;
    o) actele încheiate ca urmare a verificãrilor efectuate în urma eventualelor sesizãri privind activitatea profesionalã.
    ART. 119
    (1) La nivelul Biroului resurse umane se organizeazã şi registrul privind asistenţii judiciari, personalul de probaţiune şi personalul din aparatul propriu, care au ieşit din evidenţa ministerului, cu urmãtoarele rubrici: numãrul curent, numele şi prenumele persoanei, data încetãrii activitãţii, rubricã de observaţii privind motivul eliberãrii din funcţie şi opis alfabetic privind asistenţii judiciari, personalul de probaţiune şi personalul din aparatul propriu, care au ieşit din evidenţa ministerului, cu urmãtoarele rubrici: numãrul curent de registru, numãrul dosarului (scos din evidenţã), numele şi prenumele persoanei.
    (2) Registrul, precum şi opisele alfabetice prevãzute la alin. (1) se întocmesc pe ani calendaristici.
    (3) Dosarele profesionale ale personalului scos din evidenţa ministerului, ale asistenţilor judiciari şi personalului de probaţiune eliberaţi din funcţie poartã numãrul din registrul respectiv.

    2. Biroul Consiliul Superior al Magistraturii, organizare instanţe şi Ministerul Public
    ART. 120
    (1) Biroul Consiliul Superior al Magistraturii, organizare instanţe şi Ministerul Public îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
    a) examineazã solicitãrile privind înfiinţarea de noi instanţe judecãtoreşti şi formuleazã propuneri corespunzãtoare;
    b) fundamenteazã propunerile referitoare la circumscripţiile teritoriale ale instanţelor judecãtoreşti, în funcţie de volumul de activitate, particularitãţile cazuistice şi gradul de procesivitate estimat;
    c) formuleazã propuneri privind înfiinţarea de sedii secundare cu activitate permanentã la tribunale, pe care le înainteazã spre aprobare Consiliului Superior al Magistraturii;
    d) elaboreazã proiecte de regulamente sau instrucţiuni care intereseazã organizarea şi funcţionarea ministerului şi a instanţelor judecãtoreşti;
    e) verificã, în colaborare cu Direcţia financiar-contabilã, statele de funcţii ale instanţelor judecãtoreşti şi ale unitãţilor subordonate ministerului, pe care le supune spre aprobare ministrului justiţiei, dupã obţinerea avizului conform al Consiliului Superior al Magistraturii, dupã caz;
    f) urmãreşte permanent echilibrarea statului de funcţii cu volumul de activitate al instanţelor judecãtoreşti şi, dupã caz, face propuneri pentru redistribuirea unor posturi între instanţe, întocmind lucrãrile necesare, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii;
    g) efectueazã lucrãrile necesare privind propunerile de transformare a posturilor din cadrul unitãţilor subordonate ministerului şi al instanţelor judecãtoreşti, pe care le supune, spre aprobare, ministrului justiţiei, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii, dupã caz;
    h) efectueazã ori participã la efectuarea unor sinteze privind activitatea instanţelor judecãtoreşti, pe care le înainteazã conducerii ministerului, propunând mãsurile ce se impun;
    i) formuleazã, la solicitarea Direcţiei elaborare acte normative, puncte de vedere privind proiectele de acte normative întocmite de aceasta, în domeniul sãu de activitate;
    j) întocmeşte, la solicitarea altor compartimente din minister şi a instanţelor judecãtoreşti, puncte de vedere privind problemele de drept ce se ivesc în activitatea de aplicare a unor acte normative;
    k) formuleazã, la solicitarea altor compartimente din minister şi a unitãţilor subordonate acestuia, observaţii şi propuneri la proiectele de regulamente întocmite de acestea;
    l) asigurã ţinerea la zi a evidenţei posturilor de la instanţele judecãtoreşti;
    m) rezolvã cererile, sesizãrile şi memoriile care îi sunt repartizate pentru soluţionare.
    (2) Biroul Consiliul Superior al Magistraturii, organizare instanţe şi Ministerul Public propune, în colaborare cu celelalte compartimente din minister, mãsurile ce urmeazã a fi cuprinse în Programul de guvernare şi în programul legislativ al Guvernului în domeniul justiţiei şi colaboreazã cu Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Public, celelalte compartimente din minister, precum şi cu orice alte autoritãţi dintre cele prevãzute la <>art. 7 din Hotãrârea Guvernului nr. 652/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare a sistemului judiciar, coordoneazã şi monitorizeazã implementarea acestora.
    (3) În vederea îndeplinirii atribuţiilor, Biroul Consiliul Superior al Magistraturii, organizare instanţe şi Ministerul Public colaboreazã cu Consiliul Superior al Magistraturii şi Ministerul Public.
    (4) Biroul Consiliul Superior al Magistraturii, organizare instanţe şi Ministerul Public coordoneazã, în condiţiile prevãzute de <>Ordonanţa Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti care pot fi recomandaţi de pãrţi sã participe la efectuarea expertizelor criminalistice, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 488/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, activitatea de autorizare şi evidenţã a experţilor criminalişti autorizaţi.
    ART. 121
    La nivelul Direcţiei resurse umane sunt constituite urmãtoarele evidenţe:
    a) registrul general de evidenţã a lucrãrilor ministerului (Registry);
    b) condica de expediere a corespondenţei cãtre compartimentele din minister;
    c) condica de expediere a corespondenţei prin Registratura ministerului, Serviciul Informaţii Clasificate şi Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor;
    d) condica de predare a proiectelor de ordine ale ministrului justiţiei pentru vizã;
    e) condica de prezenţã.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Serviciul profesii juridice conexe

    ART. 122
    Serviciul profesii juridice conexe duce la îndeplinire atribuţiile ministerului privind:
    a) operatorii Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, denumitã în continuare AEGRM, şi birourile teritoriale ale operatorilor, în calitatea pe care acesta o are de autoritate de supraveghere a arhivei, astfel cum acestea sunt stabilite prin titlul VI "Regimul juridic al garanţiilor reale mobiliare" din <>Legea nr. 99/1999 privind unele mãsuri pentru accelerarea reformei economice, cu modificãrile ulterioare, prin <>Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele mãsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronicã de Garanţii Reale Mobiliare, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 298/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi prin alte acte normative incidente în materie;
    b) executorii judecãtoreşti, executorii instituţiilor de credit şi executorii instituţiilor financiare nebancare, astfel cum sunt stabilite prin <>Legea nr. 188/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 227/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi prin alte acte normative incidente în materie;
    c) experţii tehnici judiciari, astfel cum sunt stabilite prin <>Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitãţii de expertizã tehnicã judiciarã şi extrajudiciarã, aprobatã prin <>Legea nr. 156/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi prin alte acte normative incidente în materie;
    d) exercitarea profesiei de notar public, coordonarea, în condiţiile <>Legii nr. 36/1995, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, a activitãţii profesionale a acestora, precum şi evidenţa birourilor de notar public;
    e) exercitarea activitãţii de traducãtor şi interpret, în condiţiile <>Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducãtorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţionalã Anticorupţie, de organele de urmãrire penalã, de instanţele judecãtoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecãtoreşti, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    f) recunoaşterea calificãrii profesionale de consilier juridic a cetãţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicãrii acesteia în România;
    g) atestarea titlului oficial de calificare român de consilier juridic şi a experienţei în profesie dobânditã în România de cãtre cetãţenii români sau cetãţenii unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicãrii acesteia în celelalte state membre ale UE sau aparţinând Spaţiului Economic European.
    ART. 123
    Serviciul profesii juridice conexe îndeplineşte urmãtoarele atribuţii privind operatorii AEGRM şi birourile teritoriale ale operatorilor:
    a) face propuneri, la solicitarea persoanelor interesate care îndeplinesc criteriile de autorizare, pentru autorizarea operatorilor AEGRM şi a birourilor teritoriale ale acestora, propuneri pe care le înainteazã ministrului justiţiei;
    b) face propuneri pentru suspendarea sau revocarea autorizaţiei de operator al AEGRM, în cazul în care constatã cã operatorul a încãlcat în mod repetat dispoziţiile legale şi deciziile Autoritãţii de supraveghere a arhivei, propuneri pe care le înainteazã ministrului justiţiei;
    c) emite acordul privind începerea activitãţii de înscriere în AEGRM de cãtre birourile teritoriale al operatorilor;
    d) suspendã sau revocã dreptul unui birou teritorial de a efectua înscrieri în AEGRM în cazul în care constatã cã acesta a încãlcat în mod repetat dispoziţiile legale şi deciziile Autoritãţii de supraveghere a arhivei;
    e) efectueazã, la sediul operatorilor AEGRM sau al birourilor teritoriale ale operatorilor, controlul activitãţii operatorilor sau birourilor teritoriale şi face propuneri, corespunzãtor celor constatate, ministrului justiţiei;
    f) supravegheazã desfãşurarea activitãţii curente a AEGRM, dupã cum urmeazã:
    1. administreazã şi întreţine sistemul informatic al AEGRM;
    2. efectueazã zilnic copii de siguranţã (back-up) ale bazei de date a AEGRM;
    3. verificã garanţiile de rãspundere profesionalã constituite de operatorii autorizaţi (asigurãri, scrisori de garanţie bancarã), în concordanţã cu numãrul de înscrieri asigurate înregistrate;
    4. verificã rapoartele plãţii taxelor de înscriere şi coopereazã cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice pentru verificarea trimestrialã a modului de încasare şi platã a taxelor de înscriere în AEGRM de cãtre operatorii autorizaţi;
    5. controleazã de la distanţã, prin sistemul informatic (vizualizare înscrieri pe server), activitatea operatorilor şi/sau a birourilor teritoriale ale acestora, de înscriere în AEGRM;
    6. coopereazã cu operatorii şi cu Corpul operatorilor AEGRM în scopul îmbunãtãţirii activitãţii, a calitãţii şi performanţelor tehnice, a administrãrii şi funcţionãrii AEGRM, precum şi a relaţiei dintre AEGRM şi terminalele care o deservesc;
    7. vegheazã ca desfãşurarea activitãţii operatorilor şi a birourilor teritoriale ale acestora sã se facã în conformitate cu regulile de concurenţã loialã;
    g) efectueazã, în cazurile prevãzute de lege, înscrieri în AEGRM;
    h) efectueazã, la solicitarea operatorului şi în condiţiile prevãzute de lege, ştergerea oricãrei înscrieri care este nevalidã din cauze tehnice;
    i) face propuneri motivate, în colaborare cu Direcţia elaborare acte normative, de modificare a legislaţiei incidente în acest domeniu;
    j) ţine evidenţa informatizatã a operatorilor autorizaţi şi a birourilor teritoriale ale acestora;
    k) examineazã orice petiţie primitã referitoare la nerespectarea de cãtre operatori, directori de arhivã sau de cãtre birourile teritoriale ale operatorilor a dispoziţiilor legale şi dispune mãsurile corespunzãtoare pentru îndreptarea situaţiei.
    ART. 124
    Serviciul profesii juridice conexe îndeplineşte urmãtoarele atribuţii privind executorii judecãtoreşti, executorii instituţiilor de credit şi executorii instituţiilor financiare nebancare:
    a) efectueazã, în condiţiile legii, lucrãrile necesare în vederea numirii în funcţia de executor judecãtoresc şi încetãrii calitãţii de executor judecãtoresc;
    b) efectueazã lucrãrile necesare în vederea suspendãrii din funcţie şi încetãrii suspendãrii din funcţia de executor judecãtoresc;
    c) efectueazã lucrãrile necesare în vederea asocierii şi încetãrii asocierii executorilor judecãtoreşti sau a schimbãrii sediului profesional al biroului executorului judecãtoresc;
    d) efectueazã lucrãrile necesare în vederea prelungirii termenului de înregistrare a biroului executorului judecãtoresc;
    e) efectueazã lucrãrile necesare în vederea modificãrii ordinelor de numire în funcţia de executor judecãtoresc, ca urmare a schimbãrii numelui acestuia;
    f) efectueazã lucrãrile necesare în vederea rectificãrii erorilor materiale din ordinele ministrului justiţiei privind executorii judecãtoreşti;
    g) efectueazã, cu consultarea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecãtoreşti, lucrãrile necesare privind actualizarea numãrului executorilor judecãtoreşti, cu repartizarea posturilor pe circumscripţii ale judecãtoriilor, pe care le prezintã spre aprobare ministrului justiţiei;
    h) efectueazã, cu consultarea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecãtoreşti, lucrãrile necesare privind stabilirea şi actualizarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecãtoreşti, pe care le prezintã spre aprobare ministrului justiţiei;
    i) participã la organizarea şi desfãşurarea concursurilor sau examenelor pentru dobândirea calitãţii de executor judecãtoresc, a concursului pentru schimbãri de sediu şi constatã îndeplinirea condiţiilor legale pentru admiterea în profesie fãrã examen;
    j) întocmeşte şi pãstreazã în evidenţã mapele profesionale ale executorilor judecãtoreşti;
    k) întocmeşte şi actualizeazã permanent evidenţa informatizatã a executorilor judecãtoreşti cu privire la numirea în funcţie şi încetarea calitãţii de executor judecãtoresc, suspendarea şi încetarea suspendãrii din funcţie, asocierea şi încetarea asocierii, precum şi schimbarea sediului profesional;
    l) întocmeşte şi actualizeazã permanent mapele profesionale şi evidenţa informatizatã a executorilor judecãtoreşti cu privire la sancţiunile disciplinare aplicate, la mãsura arestãrii preventive, la trimiterea în judecatã a acestora, precum şi cu privire la soluţiile pronunţate în cazurile de trimitere în judecatã;
    m) face propuneri motivate, în colaborare cu Direcţia elaborare acte normative, de modificare a legislaţiei incidente în acest domeniu;
    n) colaboreazã cu Direcţia tehnologia informaţiei în vederea creãrii unor programe informatice care sã permitã exploatarea în cele mai bune condiţii a bazei de date privind evidenţa executorilor judecãtoreşti;
    o) ia, în condiţiile legii, orice alte mãsuri necesare desfãşurãrii în bune condiţii a activitãţii executorilor judecãtoreşti;
    p) înregistreazã în evidenţa specialã întocmitã în acest scop executorii instituţiilor de credit şi, respectiv, executorii instituţiilor financiare nebancare sau, dupã caz, radiazã din evidenţa specialã a executorilor activi înregistrãrile fãcute în condiţiile legii;
    q) comunicã în scris persoanelor interesate confirmarea înregistrãrii sau radierii în/din evidenţa specialã;
    r) întocmeşte şi actualizeazã permanent, pe suport informatic, evidenţa executorilor instituţiilor de credit şi a executorilor instituţiilor financiare nebancare;
    s) informeazã persoanele interesate cu privire la procedura înregistrãrii în evidenţa specialã şi la completarea documentaţiei necesare, conform prevederilor legale în aceastã materie.
    ART. 125
    Serviciul profesii juridice conexe îndeplineşte urmãtoarele atribuţii privind experţii tehnici judiciari:
    a) coordoneazã, îndrumã şi controleazã, din punct de vedere administrativ, activitatea de expertizã tehnicã judiciarã;
    b) întocmeşte anual şi face demersurile necesare pentru publicarea pe pagina de internet a ministerului a tabelului nominal cuprinzând experţii tehnici judiciari, respectiv a listei nominale cuprinzând specialiştii, cu datele de identificare, pe specializãri şi pe judeţe, respectiv pe municipiul Bucureşti, în funcţie de domiciliul acestora;
    c) actualizeazã tabelul nominal/lista nominalã cuprinzând experţii tehnici judiciari, respectiv specialiştii, efectuând operativ, în evidenţa informatizatã, modificãrile intervenite ca urmare a dobândirii calitãţii de expert tehnic judiciar/specialist sau a radierii unor experţi tehnici judiciari/specialişti;
    d) actualizeazã tabelul nominal/lista nominalã cuprinzând experţii tehnici judiciari, respectiv specialiştii, efectuând operativ, în evidenţa informatizatã, modificãrile intervenite ca urmare a suspendãrii calitãţii de expert tehnic judiciar/specialist sau a încetãrii suspendãrii;
    e) actualizeazã tabelul nominal/lista nominalã cuprinzând experţii tehnici judiciari, respectiv specialiştii, efectuând operativ, în evidenţa informatizatã, modificãrile intervenite ca urmare a schimbãrii datelor de identificare şi de contact sau a altor date privind experţii tehnici judiciari/specialiştii;
    f) comunicã operativ birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice şi contabile modificãrile privind evidenţa experţilor tehnici judiciari şi a specialiştilor care pot efectua expertize tehnice judiciare şi contabile;
    g) aplicã sancţiuni disciplinare experţilor tehnici judiciari care au sãvârşit abateri disciplinare în exercitarea profesiei;
    h) organizeazã examenul pentru dobândirea calitãţii de expert tehnic judiciar;
    i) organizeazã interviul pentru dobândirea calitãţii de expert tehnic judiciar;
    j) organizeazã testarea pentru dobândirea calitãţii de specialist;
    k) întocmeşte şi elibereazã autorizaţia de expert tehnic judiciar, care cuprinde cel puţin numele şi prenumele expertului şi specializarea acestuia.
    ART. 126
    Serviciul profesii juridice conexe îndeplineşte urmãtoarele atribuţii privind notarii publici:
    a) efectueazã, în condiţiile legii, lucrãrile necesare referitoare la numirea în funcţie şi încetarea calitãţii de notar public;
    b) efectueazã, în condiţiile legii, lucrãrile necesare în vederea suspendãrii şi încetãrii suspendãrii din funcţia de notar public;
    c) efectueazã, în condiţiile legii, lucrãrile necesare în vederea asocierii şi încetãrii asocierii notarilor publici şi a schimbãrii sediului profesional al biroului notarial;
    d) efectueazã, în condiţiile legii, lucrãrile necesare în vederea modificãrii ordinelor de numire în funcţia de notar public ca urmare a schimbãrii numelui notarului public;
    e) efectueazã, în condiţiile legii, lucrãrile necesare în vederea rectificãrii erorilor materiale din ordinele ministrului justiţiei;
    f) efectueazã, în condiţiile legii, lucrãrile necesare în vederea prelungirii termenului de înregistrare a biroului notarului public la curtea de apel competentã;
    g) analizeazã propunerile înaintate de Uniunea Naţionalã a Notarilor Publici privind actualizarea numãrului de notari publici pe localitãţi şi întocmeşte lucrãrile necesare, pe care le prezintã ministrului justiţiei pentru a fi aprobate prin ordin;
    h) analizeazã propunerile de actualizare a onorariilor minimale ale notarilor publici, înaintate de Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, şi le prezintã ministrului justiţiei pentru aprobare prin ordin;
    i) întocmeşte şi pãstreazã în evidenţã mapele profesionale ale notarilor publici;
    j) întocmeşte şi actualizeazã permanent evidenţa informatizatã a notarilor publici referitoare la numirea în funcţie, încetarea calitãţii de notar public, suspendarea şi încetarea suspendãrii din funcţie, la asociere şi încetarea asocierii, precum şi la schimbarea sediului profesional;
    k) face propuneri motivate în colaborare cu Direcţia elaborare acte normative de modificare a legislaţiei incidente în acest domeniu;
    l) colaboreazã cu Direcţia tehnologia informaţiei în vederea creãrii şi actualizãrii unor programe informatice care sã permitã exploatarea în cele mai bune condiţii a bazei de date privind evidenţa notarilor publici;
    m) participã la organizarea şi desfãşurarea examenului de notar public pentru notarii stagiari, precum şi a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de notar public, în condiţiile prevãzute de legislaţia în vigoare;
    n) ia, în condiţiile legii, orice alte mãsuri necesare desfãşurãrii în bune condiţii a activitãţii notariale.
    ART. 127
    Serviciul profesii juridice conexe îndeplineşte urmãtoarele atribuţii privind interpreţii şi traducãtorii autorizaţi:
    a) verificã cererile de autorizare ca traducãtor şi interpret şi actele doveditoare depuse de solicitanţi, ia mãsuri pentru completarea acestora şi întocmeşte listele de interpreţi şi traducãtori autorizaţi, în condiţiile prevãzute de legislaţia în vigoare;
    b) întocmeşte proiectele de ordin privind autorizarea traducãtorilor şi interpreţilor şi referatele corespunzãtoare, pe care le supune ministrului justiţiei spre aprobare prin ordin;
    c) ia act de cererile de încetare a autorizãrii şi verificã sesizãrile privind încetarea autorizãrii ca traducãtor şi interpret. Întocmeşte proiecte de ordin privind încetarea autorizãrii ca traducãtor şi interpret şi referatele corespunzãtoare, pe care le supune ministrului justiţiei spre aprobare;
    d) elibereazã autorizaţiile de traducãtor şi interpret solicitanţilor care îndeplinesc condiţiile prevãzute de lege pentru autorizare şi comunicã rãspunsuri motivate celor care nu îndeplinesc condiţiile pentru autorizare;
    e) întocmeşte şi actualizeazã permanent evidenţa informatizatã a traducãtorilor şi interpreţilor autorizaţi;
    f) colaboreazã cu Direcţia tehnologia informaţiei în vederea creãrii unor programe informatice care sã permitã exploatarea în cele mai bune condiţii a bazei de date privind evidenţa traducãtorilor şi interpreţilor autorizaţi;
    g) analizeazã petiţiile, memoriile şi sesizãrile privind activitatea traducãtorilor şi interpreţilor autorizaţi;
    h) comunicã instituţiilor prevãzute de lege listele cu persoanele autorizate ca traducãtor şi interpret;
    i) informeazã persoanele interesate cu privire la actele care sunt necesare autorizãrii sau, dupã caz, cu privire la completarea acestora, în vederea obţinerii autorizaţiei de traducãtor şi interpret;
    j) face propuneri motivate în colaborare cu Direcţia elaborare acte normative de modificare a legislaţiei incidente în acest domeniu;
    k) recunoaşte certificatele sau alte documente similare care atestã calitatea de interpret şi traducãtor autorizat în specialitatea ştiinţe juridice emise/eliberate de autoritãţile competente din statul membru al UE sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene de origine sau de provenienţã;
    l) atestã titlul oficial de calificare român de traducãtor şi interpret autorizat al cetãţenilor români sau cetãţenilor unui alt stat membru UE sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene, în vederea practicãrii acestor profesii în celelalte state membre ale UE sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene;
    m) ţine evidenţa traducãtorilor şi interpreţilor autorizaţi în ştiinţe juridice de autoritãţile competente din statele membre ale UE sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene stabiliţi în România sau care exercitã temporar aceastã profesie pe teritoriul României.
    ART. 128
    Serviciul profesii juridice conexe îndeplineşte urmãtoarele atribuţii privind recunoaşterea şi atestarea calificãrii profesionale de consilier juridic:
    a) efectueazã lucrãrile necesare pentru organizarea şi desfãşurarea examenului de verificare a cunoştinţelor profesionale ale cetãţenilor statelor membre ale UE sau aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea recunoaşterii calificãrii profesionale de consilier juridic pentru admiterea şi practicarea acestei profesii în România;
    b) participã în comisiile constituite în vederea recunoaşterii calificãrii profesionale de consilier juridic pentru admiterea şi practicarea acestei profesii în România de cãtre cetãţenii statelor membre ale UE sau aparţinând Spaţiului Economic European;
    c) efectueazã, în condiţiile legii, lucrãrile necesare, respectiv proiectele de ordin cu referatele corespunzãtoare, în vederea recunoaşterii calificãrii profesionale de consilier juridic a cetãţenilor statelor membre ale UE sau aparţinând Spaţiului Economic European care au susţinut examenul de verificare a cunoştinţelor profesionale sau care efectueazã stagiul în domeniul dreptului românesc în scopul admiterii şi practicãrii profesiei în România;
    d) atestã titlul oficial de calificare român de consilier juridic şi experienţa în profesie dobânditã în România de cãtre cetãţenii români sau cetãţenii unui alt stat membru al UE ori aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicãrii acesteia în celelalte state membre ale UE sau aparţinând Spaţiului Economic European.
    ART. 129
    La nivelul Serviciului profesii juridice conexe sunt constituite urmãtoarele evidenţe:
    a) dosarele de autorizare a operatorilor AEGRM şi a birourilor teritoriale ale operatorilor;
    b) evidenţa informatizatã a operatorilor AEGRM şi a birourilor teritoriale ale operatorilor;
    c) mapele profesionale ale executorilor judecãtoreşti;
    d) evidenţa informatizatã a executorilor judecãtoreşti;
    e) dosarele de înregistrare şi radiere în/din evidenţa specialã a ministerului a executorilor instituţiilor de credit;
    f) evidenţa informatizatã a executorilor instituţiilor de credit;
    g) dosarele de înregistrare şi radiere în/din evidenţa specialã a ministerului a executorilor instituţiilor financiare nebancare;
    h) evidenţa informatizatã a executorilor instituţiilor financiare nebancare;
    i) evidenţa informatizatã a experţilor tehnici judiciari, a specialiştilor şi contabililor autorizaţi care efectueazã expertize judiciare;
    j) dosarul cuprinzând deciziile de suspendare, încetare a suspendãrii, radiere, privind experţii tehnici judiciari şi specialiştii;
    k) evidenţa notarilor publici pe suport informatic;
    l) evidenţa informatizatã a cetãţenilor statelor membre ale UE sau aparţinând Spaţiului Economic European cãrora le-a fost recunoscutã calificarea profesionalã de consilier juridic pentru admiterea şi practicarea acestei profesii în România;
    m) evidenţa informatizatã a cetãţenilor cãrora le-a fost atestat titlul oficial de calificare român de consilier juridic şi experienţa în profesie dobânditã în România, în vederea admiterii şi practicãrii acesteia în celelalte state membre ale UE sau aparţinând Spaţiului Economic European;
    n) evidenţa pe suport informatic a traducãtorilor şi interpreţilor;
    o) registrul de evidenţã a traducãtorilor şi interpreţilor, pânã în anul 2005 inclusiv;
    p) opisul alfabetic al traducãtorilor, pânã în anul 2005 inclusiv;
    q) dosarele de autorizare ale traducãtorilor şi interpreţilor;
    r) mapele profesionale ale notarilor publici;
    s) registrul general de evidenţã a lucrãrilor ministerului (Registry);
    t) condica de expediere a corespondenţei prin Registratura ministerului;
    u) condica de corespondenţã cu cabinetele ministrului justiţiei şi secretarilor de stat;
    v) condica de expediere a corespondenţei cãtre compartimentele ministerului;
    w) dosarele, pe domenii de activitate, cuprinzând ordinele întocmite de compartiment;
    x) condica de prezenţã.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Direcţia de probaţiune

    ART. 130
    Direcţia de probaţiune este compartimentul prin care se asigurã îndeplinirea atribuţiilor ministerului referitoare la controlul, coordonarea şi conducerea activitãţii serviciilor de probaţiune.
    ART. 131
    Direcţia de probaţiune îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
    a) exercitã, prin intermediul inspectorilor de probaţiune, controlul activitãţii serviciilor de probaţiune;
    b) coordoneazã activitatea serviciilor de probaţiune;
    c) asigurã organizarea serviciilor de probaţiune în vederea exercitãrii atribuţiilor specifice;
    d) realizeazã analize şi formuleazã propuneri de ordin administrativ şi financiar în vederea optimizãrii condiţiilor de lucru ale serviciilor de probaţiune;
    e) elaboreazã strategia de dezvoltare a sistemului de probaţiune, planul anual de acţiune aferent acesteia şi monitorizeazã adaptarea şi implementarea planurilor de acţiune ale serviciilor de probaţiune, în funcţie de obiectivele stabilite la nivel naţional;
    f) iniţiazã procesul de elaborare a legislaţiei în domeniu, în colaborare cu direcţiile de specialitate din minister;
    g) elaboreazã standarde de lucru, identificã şi disemineazã modele de bune practici, în scopul uniformizãrii practicii în activitatea de probaţiune;
    h) avizeazã programele de reintegrare socialã derulate de serviciile de probaţiune;
    i) colaboreazã cu Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor în vederea atingerii obiectivelor comune;
    j) colaboreazã cu instituţiile şi organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, naţionale şi internaţionale;
    k) iniţiazã şi asigurã derularea programelor interne şi internaţionale de asistenţã tehnicã şi financiarã în domeniul probaţiunii;
    l) coordoneazã activitatea de colectare, centralizare şi analizã a datelor referitoare la activitãţile specifice ale serviciilor de probaţiune;
    m) promoveazã imaginea sistemului de probaţiune;
    n) estimeazã necesarul de personal de probaţiune, realizeazã demersuri privind suplimentarea schemei de personal şi distribuie posturile între serviciile de probaţiune;
    o) realizeazã, în colaborare cu Direcţia resurse umane, recrutarea şi selecţia personalului de probaţiune, precum şi definitivarea şi promovarea în grade profesionale a acestuia;
    p) organizeazã activitatea de formare şi perfecţionare profesionalã a personalului de probaţiune, în colaborare cu alte compartimente din cadrul ministerului;
    q) efectueazã lucrãrile necesare realizãrii procesului de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului de probaţiune;
    r) realizeazã demersuri în vederea evaluãrii medicale şi psihologice a personalului din sistemul de probaţiune;
    s) efectueazã, în colaborare cu Direcţia resurse umane, lucrãrile necesare numirii, delegãrii, detaşãrii, transferului, suspendãrii şi eliberãrii din funcţie a personalului de probaţiune;
    t) pune în aplicare, potrivit competenţelor, dispoziţiile legale referitoare la cercetarea abaterilor disciplinare ale personalului de probaţiune;
    u) rezolvã cererile, sesizãrile şi memoriile care îi sunt repartizate spre soluţionare.
    ART. 132
    La nivelul Direcţiei de probaţiune sunt constituite urmãtoarele evidenţe:
    a) baza electronicã de date cu privire la referatele de evaluare, întocmite conform <>Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socialã a infractorilor şi de supraveghere a executãrii sancţiunilor neprivative de libertate, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 129/2002, cu modificãrile ulterioare, şi art. 482 din Codul de procedurã penalã, şi cu privire la rapoartele întocmite conform <>Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificãrile ulterioare;
    b) baza electronicã de date cu privire la supravegherea executãrii mãsurilor şi obligaţiilor stabilite de instanţa de judecatã în sarcina persoanelor care au sãvârşit infracţiuni, menţinute în stare de libertate;
    c) baza electronicã de date cu privire la consilierea psihologicã şi la alte forme de asistenţã acordatã victimelor anumitor infracţiuni, conform <>Legii nr. 211/2004 privind unele mãsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    d) registrul general de evidenţã a lucrãrilor ministerului (Registry);
    e) condica de corespondenţã cãtre compartimentele din minister;
    f) condica de corespondenţã cu cabinetele ministrului justiţiei, secretarilor de stat, subsecretarului de stat şi secretarului general;
    g) condica de corespondenţã cu alte instituţii;
    h) condica de prezenţã;
    i) alte evidenţe cerute de lege.

    CAP. VIII
    Pilonul IV - Suport logistic

    SECŢIUNEA 1
    Direcţia investiţii

    ART. 133
    (1) Direcţia investiţii este compartimentul prin care se realizeazã sarcinile curente şi de perspectivã ale ministerului, unitãţilor subordonate acestuia şi ale instanţelor judecãtoreşti în domeniul tehnic-investiţii, asigurãrii bazei logistice, administrãrii patrimoniului şi apãrãrii civile.
    (2) Direcţia investiţii, în colaborare cu Direcţia financiar-contabilã, asigurã, în limita resurselor de care dispune ministerul, condiţiile materiale şi fondurile necesare bunei desfãşurãri a activitãţii ministerului, a unitãţilor din subordinea acestuia, precum şi a instanţelor judecãtoreşti.
    (3) Pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin, Direcţia investiţii colaboreazã cu compartimentele din minister, precum şi cu conducerile unitãţilor subordonate acestuia.
    ART. 134
    Structura Direcţiei investiţii este urmãtoarea:
    a) Serviciul de gestiune a investiţiilor;
    b) Serviciul achiziţii publice;
    c) Serviciul patrimoniu-administrativ.

    1. Serviciul de gestiune a investiţiilor
    ART. 135
    Serviciul de gestiune a investiţiilor coordoneazã şi îndrumã activitatea de investiţii a instanţelor judecãtoreşti, a aparatului propriu al ministerului, precum şi a unitãţilor subordonate acestuia.
    ART. 136
    (1) Serviciul de gestiune a investiţiilor îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
    a) analizeazã şi centralizeazã propunerile de buget anual, de virãri de credite privind cheltuielile de investiţii, fundamentate din punct de vedere al necesitãţii şi oportunitãţii de cãtre instanţele judecãtoreşti şi toate unitãţile aflate în coordonarea sau subordinea ministerului, solicitã acestora modificãri şi completãri, dupã caz, conform prevederilor legislaţiei în domeniu;
    b) întocmeşte şi prezintã spre aprobare ordonatorului principal de credite, dupã aplicarea criteriilor de evaluare şi selecţie, lista cu obiective de investiţii - sedii noi şi/sau extinderi de sedii şi lucrãri de intervenţie, dacã în prealabil documentaţiile tehnico-economice au fost aprobate conform legii;
    c) întocmeşte şi prezintã spre aprobare ordonatorului principal de credite, dupã aplicarea criteriilor de prioritizare, lista cu obiective de investiţii noi (sedii noi şi/sau extinderi de sediu) şi lucrãri de intervenţie;
    d) face propuneri de criterii de prioritizare, altele decât cele prevãzute în <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 980/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice, a obiectivelor de investiţii şi a lucrãrilor de intervenţie, pe care le prezintã spre aprobare ordonatorului principal de credite;
    e) analizeazã, centralizeazã şi stabileşte necesarul de cheltuieli de investiţii, transmise de instanţele judecãtoreşti şi toate unitãţile aflate în coordonarea sau subordinea ministerului; elaboreazã nota de fundamentare şi proiectul de Program anual de investiţii publice pe surse şi grupe de finanţare, anexã la Proiectul de buget al ministerului; întocmeşte şi prezintã spre aprobare ordonatorului principal de credite listele de cheltuieli de investiţii, în formã iniţialã, precum şi în formã modificatã, propuse de ordonatorii secundari şi terţiari de credite şi de cãtre aparatul propriu al ministerului, în baza notelor de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea, întocmite de cãtre aceştia;
    f) analizeazã periodic, pentru instanţele judecãtoreşti şi toate unitãţile aflate în coordonarea sau subordinea ministerului, gradul de execuţie bugetarã a fondurilor destinate cheltuielilor de natura investiţiilor prevãzute la titlul "Active nefinanciare" şi propune, dupã caz, ordonatorului principal de credite redistribuirea acestor fonduri cãtre acele obiective de investiţii, lucrãri de intervenţie şi alte active de natura investiţiilor care pot asigura un grad ridicat de utilizare a fondurilor cu aceastã destinaţie;
    g) solicitã informaţii şi situaţii privind cheltuielile cuprinse în Programul anual de investiţii publice pe surse şi grupe de finanţare, de la instanţele judecãtoreşti şi toate unitãţile aflate în coordonarea sau subordinea ministerului, ori de câte ori este necesar;
    h) analizeazã, centralizeazã şi fundamenteazã propunerile pentru rectificarea bugetarã privind cheltuielile de natura investiţiilor, fundamentate din punct de vedere al necesitãţii şi oportunitãţii de cãtre instanţele judecãtoreşti şi toate unitãţile aflate în coordonarea sau subordinea ministerului, solicitã modificãri şi completãri, dupã caz, conform prevederilor legislaţiei în domeniu şi le prezintã spre aprobare ordonatorului principal de credite;
    i) monitorizeazã procesul investiţional - aprobarea obiectivelor de investiţie sau a lucrãrilor de intervenţie, derularea activitãţii de proiectare privind toate fazele de proiectare prevãzute de lege, autorizarea execuţiei, monitorizarea execuţiei propriu-zise, activitatea de recepţie, conform prevederilor legale în materie - în scopul întocmirii raportului periodic destinat informãrii ordonatorului principal de credite;
    j) întocmeşte, în baza informaţiilor transmise de cãtre instanţele judecãtoreşti şi toate unitãţile aflate în coordonarea sau subordinea ministerului, raportãrile periodice de monitorizare a cheltuielilor totale prevãzute în Programul anual de investiţii publice pe surse şi grupe de finanţare al ministerului, astfel cum sunt solicitate de lege, pentru transmiterea acestora Ministerului Finanţelor Publice;
    k) întocmeşte şi prezintã conducerii ministerului situaţii centralizatoare privind situaţia patrimonialã, tehnicã a imobilelor aflate în proprietatea sau administrarea ministerului şi a ordonatorilor secundari sau terţiari de credite;
    l) întocmeşte şi prezintã puncte de vedere, în colaborare cu celelalte compartimente din cadrul ministerului, cu privire la bugetarea şi finanţarea investiţiilor publice şi a derulãrii procesului investiţional;
    m) îndeplineşte atribuţia "compartimentului de specialitate", în accepţiunea <>Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în ceea ce priveşte angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor pentru investiţii şi lucrãri de intervenţie şi contractele de servicii de proiectare, în care ministerul este autoritate contractantã;
    n) participã, prin specialişti desemnaţi, la şedinţele de avizare ale Consiliului tehnico-economic al ministerului, precum şi ale Consiliului tehnico-economic al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    o) colaboreazã, dupã caz, cu celelalte direcţii sau compartimente din cadrul ministerului, al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi cu compartimentele de specialitate din cadrul altor ministere, pentru îndeplinirea atribuţiilor sale;
    p) analizeazã şi supune avizãrii Consiliului tehnico-economic notele de fundamentare pentru lucrãrile de intervenţie sau pentru construirea de obiective noi de investiţii, expertizele tehnice pentru intervenţiile la imobile sau studiile de prefezabilitate pentru obiectivele noi de investiţii, studiile de fezabilitate pentru lucrãrile de intervenţie sau pentru obiectivele noi de investiţii;
    q) analizeazã documentaţiile aferente obiectivelor de investiţii şi lucrãrilor de intervenţie asupra construcţiilor, însuşite de ordonatorii secundari şi terţiari de credite, elaborate, avizate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale, documentaţii însoţite de toate avizele, acordurile şi autorizãrile prevãzute de lege;
    r) analizeazã şi verificã documentaţia de actualizare a valorii fiecãrui obiectiv de investiţii (nou sau în continuare), a fiecãrei lucrãri de intervenţie asupra construcţiilor, în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri, cu respectarea legislaţiei în domeniu, şi întocmeşte referatul sau nota cu propuneri pe care îl/o înainteazã spre avizare Consiliului tehnico-economic;
    s) întocmeşte nota sau referatul privind avizarea de cãtre Consiliul tehnico-economic a indicatorilor tehnico-economici, dupã caz, a modificãrii/actualizãrii acestora, pentru obiectivele de investiţii noi sau în continuare, precum şi pentru lucrãrile de intervenţie, pe care îl/o înainteazã consiliului;
    t) participã prin persoanele desemnate prin ordin al ministrului justiţiei în comisiile de evaluare constituite pentru achiziţia de servicii sau lucrãri din domeniul de activitate a direcţiei, pentru aparatul propriu al ministerului;
    u) colaboreazã cu Ministerul Public, dupã caz, la fundamentarea bugetului anual, aferent intervenţiilor asupra construcţiilor şi la proiectarea unor noi obiective, în care îşi au sediul comun instanţele judecãtoreşti şi parchetele de pe lângã acestea, în baza protocolului încheiat între pãrţi;
    v) reprezintã ministerul, pe bazã de delegaţie, în relaţiile cu alte ministere sau organisme de control şi avizare în domeniul tehnic şi al investiţiilor;
    w) poate propune ordonatorului principal de credite proiecte de norme si instrucţiuni pentru aplicarea unitarã a reglementãrilor legale în domeniul investiţiilor şi lucrãrilor de intervenţie care, odatã aprobate, devin obligatorii, dupã caz, pentru instanţele judecãtoreşti şi toate unitãţile aflate în coordonarea sau subordinea ministerului;
    x) elaboreazã temele de proiectare pentru studiile de prefezabilitate şi fezabilitate ce vor fi comandate de cãtre minister, ca autoritate contractantã;
    y) urmãreşte, inclusiv prin deplasãri în teritoriu, stadiile fizice şi valorice ale investiţiilor sau lucrãrilor de intervenţie proprii ale ministerului şi a celor ai cãror beneficiari sunt ordonatorii secundari şi terţiari de credite, respectarea prevederilor din documentaţiile tehnico-economice şi tehnice, precum şi din contractele de proiectare sau de execuţie, propunând mãsuri, acolo unde este cazul, şi participã, prin persoane desemnate, la activitate de recepţie la terminarea lucrãrilor şi de recepţie finalã a obiectivelor de investiţii şi a lucrãrilor de intervenţie, potrivit legislaţiei în domeniu.
    (2) Serviciul de gestiune a investiţiilor îndeplineşte şi urmãtoarele atribuţii:
    a) urmãreşte şi controleazã modul în care se ţine evidenţa imobilelor şi modul în care este întocmitã şi actualizatã situaţia juridicã, tehnicã şi economicã a imobilelor aflate în proprietatea sau administrarea ministerului şi a ordonatorilor secundari sau terţiari de credite;
    b) iniţiazã activitatea de trecere a imobilelor ce se aflã în proprietatea sau în administrarea directã a ministerului cãtre ordonatorii secundari şi terţiari de credite ori cãtre unitãţile aflate în subordonarea ministerului, în colaborare cu Direcţia elaborare acte normative, Direcţia avizare acte normative şi cu Direcţia contencios;
    c) întocmeşte Planul multianual de investiţii al ministerului, ca urmare a selecţiei obiectivelor de investiţii şi a lucrãrilor de intervenţii, şi îl înainteazã comisiei de prioritizare - constituitã din membrii care nu fac parte exclusiv din cadrul Serviciului de gestiune a investiţiilor - pentru aplicarea criteriilor de prioritizare, în vederea stabilirii prioritãţii la finanţare, potrivit legii;
    d) înainteazã spre avizare, potrivit legii, Inspectoratului de Stat în Construcţii documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi/lucrãrilor de intervenţie la care ministerul este autoritate contractantã;
    e) pãstreazã corespondenţa şi documentele serviciului potrivit Nomenclatorului arhivistic al Ministerului Justiţiei.

    2. Serviciul achiziţii publice
    ART. 137
    Serviciul achiziţii publice îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
    a) solicitã necesarul de achiziţii pentru anul urmãtor de la fiecare compartiment din minister, centralizeazã acest necesar şi face propuneri privind necesarul de credite pentru achiziţii de bunuri, servicii şi lucrãri, cu ocazia întocmirii proiectului de buget anual previzionat;
    b) întocmeşte programul anual al achiziţiilor publice al aparatului propriu al ministerului, în funcţie de bugetul aprobat, pe coduri C.P.V., în raport cu propunerile compartimentelor de specialitate, precum şi listele de dotãri independente pentru aparatul propriu al ministerului, pe baza propunerilor formulate de compartimente, în conformitate cu prevederile bugetare şi le supune aprobãrii ordonatorului principal de credite;
    c) în baza solicitãrilor compartimentelor din cadrul ministerului, pe parcursul anului, face propuneri cãtre Serviciul financiar-contabilitate şi Serviciul buget privind efectuarea de rectificãri bugetare şi întocmirea unei noi file de buget;
    d) efectueazã modificãri în programul anual al achiziţiilor publice, respectiv introducerea de noi poziţii sau modificarea celor existente, şi monitorizeazã permanent achiziţiile efectuate conform planului de achiziţii aprobat;
    e) organizeazã şi efectueazã toate operaţiunile necesare desfãşurãrii procedurilor de achiziţii publice, altele decât cele care fac obiectul cumpãrãrii directe, inclusiv a celor electronice, de la întocmirea documentaţiei de elaborare şi prezentare a ofertelor şi pânã la încheierea contractelor, a actelor adiţionale ale acestora, finanţate din creditele bugetare proprii ale ministerului, conform actelor normative în vigoare, pe baza specificaţiilor tehnice, termenelor şi condiţiilor specifice în baza cãrora se va atribui contractul de achiziţie publicã, precum şi a caietului de sarcini, întocmite de compartimentele ce solicitã achiziţia;
    f) organizeazã şi efectueazã toate operaţiunile necesare pentru demararea şi derularea procedurilor de achiziţii centralizate la nivelul ministerului pentru diferite produse sau servicii ai cãror beneficiari finali sunt unitãţile aflate în subordinea ministerului;
    g) efectueazã activitãţile necesare desfãşurãrii operaţiunilor de cumpãrare directã, în condiţiile legii, pentru aprovizionarea cu bunuri şi servicii necesare desfãşurãrii activitãţii aparatului propriu al ministerului, în baza referatelor de necesitate aprobate, întocmite de compartimentele de specialitate;
    h) întocmeşte rapoarte trimestriale cãtre conducãtorul ierarhic privind situaţia achiziţiilor existente în programul anual al achiziţiilor publice, efectuate în baza solicitãrilor primite de la compartimentele de specialitate şi, în acest sens, urmãreşte monitorizarea acestuia în baza situaţiilor primite de la Serviciul financiar-contabilitate şi de la Serviciul patrimoniu-administrativ;
    i) întocmeşte şi înainteazã periodic, conform legii, situaţia privind achiziţiile publice din bugetul propriu al ministerului cãtre Autoritatea Naţionalã de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice şi alte autoritãţi competente, în funcţie de obiectul achiziţiei;
    j) furnizeazã date de specialitate în baza <>Legii nr. 544/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ca urmare a cererilor formulate de petenţi;
    k) face propuneri şi participã la modificarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice;
    l) monitorizeazã contractele încheiate prin consemnarea acestora într-un registru de evidenţã;
    m) rãspunde de pãstrarea în condiţii de siguranţã a contractelor şi a dosarelor de achiziţie, în vederea prezentãrii acestora în faţa organelor de control competente, a factorilor de conducere din cadrul ministerului, precum şi a terţilor, dupã caz;
    n) avizeazã referatele de necesitate pe baza cãrora se demareazã procedura de atribuire, întocmite de cãtre compartimentele solicitante. Avizul serviciului va specifica: existenţa sumelor estimate aferente pentru achiziţia bunului, serviciului sau lucrãrii în programul anual al achiziţiilor publice, numãrul poziţiei, codul C.P.V., disponibilul existent;
    o) elaboreazã notele de estimare a valorii contractului şi stabilirea procedurii de atribuire, notele justificative de alegere a procedurii de atribuire, altele decât licitaţia deschisã sau restrânsã, notele justificative privind criteriile minime de calificare şi notele privind alegerea criteriului de atribuire "oferta cea mai avantajoasã tehnico-economicã", împreunã cu compartimentele de specialitate care au solicitat achiziţia în cauzã şi care au participat la întocmirea caietului de sarcini şi cu Direcţia contencios şi le înainteazã spre avizare ordonatorului principal de credite;
    p) întocmeşte proiectul de ordin al ministrului justiţiei privind componenţa comisiei de evaluare sau negociere, dupã consultarea conducãtorilor compartimentelor din care fac parte persoanele propuse;
    q) participã în comisiile de evaluare şi asigurã activitatea de secretariat a comisiei, respectiv întocmirea proceselor-verbale de deschidere, transmiterea solicitãrilor de clarificãri cãtre ofertanţi din partea comisiei de evaluare, a proceselor-verbale intermediare, precum şi a rapoartelor procedurii finale;
    r) întocmeşte şi transmite anunţurile de intenţie sau anunţurile de participare în SEAP, JOUE, pe site-ul ministerului şi, dupã caz, în publicaţii de interes naţional, precum şi invitaţiile de participare în JOUE, pe site-ul ministerului şi, dupã caz, în publicaţii de interes naţional;
    s) întocmeşte şi transmite solicitãri de ofertã cãtre operatorii economici, în vederea întocmirii studiilor de piaţã pentru cumpãrarea directã de bunuri sau servicii, ca urmare a solicitãrilor compartimentelor de specialitate şi a specificaţiilor tehnice transmise de acestea;
    t) înştiinţeazã, în conformitate cu prevederile legale în domeniul achiziţiilor, Unitatea de coordonare şi verificare a achiziţiilor publice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice despre demararea procedurilor în vederea numirii de observatori; pune la dispoziţia acestui organism documentele solicitate şi colaboreazã cu aceştia pe parcursul desfãşurãrii procedurii;
    u) întocmeşte, împreunã cu compartimentul de specialitate care a redactat caietul de sarcini, rãspunsul la cererile de clarificãri cu privire la documentaţia de atribuire în etapa prealabilã depunerii ofertelor şi asigurã transmiterea rãspunsului cãtre solicitanţi, precum şi publicarea acestuia pe SEAP şi pe site-ul ministerului;
    v) înainteazã Direcţiei contencios contestaţiile formulate de operatorii economici, împreunã cu dosarul achiziţiei publice, în vederea formulãrii unui punct de vedere cu privire la obiectul contestaţiei; în cazul în care contestaţia vizeazã aspecte economice sau tehnice, odatã cu înaintarea dosarului achiziţiei publice se vor transmite şi opiniile direcţiilor de specialitate necesare pentru redactarea punctului de vedere sau a rezoluţiei motivate a autoritãţii contractante. Punctul de vedere sau rezoluţia motivatã se va înainta de cãtre Serviciul achiziţii publice sub semnãtura conducãtorului instituţiei sau a coordonatorului Direcţiei investiţii, la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
    w) întocmeşte, împreunã cu Direcţia contencios, contractul de achiziţie publicã şi obţine avizele sau vizele necesare încheierii contractului; înregistreazã contractul de achiziţie publicã, urmãreşte semnarea acestuia de cãtre operatorul economic, urmãreşte constituirea garanţiei de bunã execuţie a contractului şi colaboreazã cu direcţia de specialitate care a întocmit caietul de sarcini şi cu operatorul economic pentru clarificarea anumitor clauze contractuale: termen de livrare, prestare sau execuţie, modalitatea constituirii garanţiei de bunã execuţie a contractului, termenele de efectuare a plãţii, precum şi orice alte clauze care pot apãrea, dupã caz;
    x) înainteazã câte o copie a contractului, inclusiv anexele şi eventualele acte adiţionale, atât compartimentului de specialitate care a întocmit caietul de sarcini şi care va urmãri derularea sau executarea contractului, cât şi Serviciului financiar-contabilitate;
    y) colaboreazã cu Direcţia contencios pentru încheierea actelor adiţionale la contractele de achiziţie publicã, în baza solicitãrilor compartimentelor de specialitate;
    z) transmite cãtre Serviciul financiar-contabilitate, la solicitarea acestuia, deschiderile lunare de credite bugetare, în funcţie de contractele încheiate, de referatele de necesitate şi de notele de comandã. La solicitarea acestuia, transmite necesarul de virãri de credite de la un articol bugetar la altul prin diminuare sau suplimentare, în vederea finanţãrii unor nevoi de achiziţii suplimentare apãrute pe parcursul anului bugetar, precum şi disponibilizarea anumitor sume rãmase necheltuite.
    ART. 138
    Serviciul achiziţii publice îndeplineşte urmãtoarele atribuţii legate de proceduri de achiziţii derulate din alte surse de finanţare decât bugetul de stat:
    a) organizeazã şi efectueazã toate operaţiunile necesare desfãşurãrii procedurilor de achiziţii publice, inclusiv cumpãrãri directe, necesare pentru derularea unor proiecte finanţate, parţial sau în totalitate, din fonduri europene, proceduri pentru care ministerul este autoritate de contractare, la solicitarea şi în colaborare cu Serviciul programe europene;
    b) achiziţioneazã servicii de cazare şi organizare de seminare finanţate de la bugetul de stat, din partea de cofinanţare pentru proiecte ce au fost finanţate prin fonduri europene, la solicitarea şi în colaborare cu Serviciul programe europene.
    ART. 139
    Serviciul achiziţii publice îndeplineşte urmãtoarele atribuţii în domeniul protocolului:
    a) întocmeşte referatele pentru aprobarea cheltuielilor aferente deplasãrilor în ţarã şi în strãinãtate ale ministrului justiţiei, secretarilor de stat, subsecretarului de stat, secretarului general sau secretarului general adjunct şi ale consilierilor ministrului, precum şi pentru deplasãrile în strãinãtate ale judecãtorilor de la judecãtorii, tribunale şi curţi de apel, pe baza notelor de oportunitate şi, dupã caz, a memorandumului prevãzut de legislaţia în vigoare pentru aprobarea deplasãrii demnitarului sau a invitãrii unor demnitari strãini în România, întocmite de compartimentele din minister, în funcţie de tematica şi scopul deplasãrilor;
    b) deruleazã toate acţiunile necesare selecţiei în vederea achiziţionãrii biletelor de avion pentru deplasãrile interne şi internaţionale ale personalului ministerului, în baza acordurilor-cadru încheiate;
    c) informeazã organizatorii evenimentelor interne şi internaţionale şi, dupã caz, misiunile diplomatice sau oficiile consulare române acreditate în strãinãtate ori misiunile diplomatice strãine acreditate în România cu privire la coordonatele deplasãrilor ministrului justiţiei, secretarilor de stat, subsecretarului de stat, secretarului general, secretarului general adjunct şi ale consilierilor ministrului, precum şi ale judecãtorilor de la judecãtorii, tribunale şi curţi de apel, în colaborare cu celelalte compartimente din minister;
    d) asigurã protocolul în vederea utilizãrii Salonului oficial din cadrul Aeroportului Internaţional "Henri Coandã" Bucureşti pentru deplasãrile ministrului justiţiei în misiuni oficiale în ţarã şi în strãinãtate;
    e) întocmeşte caietul de sarcini în vederea atribuirii contractului de transport intern şi internaţional;
    f) face parte din comisia de evaluare a procedurilor de atribuire a contractului de transport intern şi internaţional;
    g) efectueazã rezervãrile hoteliere şi pe cele privind transportul intern sau internaţional pentru deplasãrile în ţarã ori în strãinãtate ale personalului din cadrul ministerului, precum şi pentru deplasãrile în strãinãtate ale judecãtorilor de la judecãtorii, tribunale şi curţi de apel, pe baza notelor de oportunitate întocmite de compartimentele din minister;
    h) colaboreazã cu Direcţia drept internaţional şi cooperare judiciarã, cu Direcţia afaceri europene, cu Serviciul programe europene, precum şi cu celelalte compartimente ale ministerului, dupã caz, pentru organizarea în România de cãtre minister a unor conferinţe, seminare sau alte evenimente internaţionale;
    i) asigurã organizarea acţiunilor protocolare la nivelul ministerului;
    j) acordã asistenţã de specialitate la organizarea unor acţiuni de protocol la nivelul compartimentelor de specialitate din minister;
    k) asigurã acţiunea de procurare şi de transmitere a felicitãrilor adresate de ministrul justiţiei, precum şi de alte persoane din conducerea ministerului cu diferite ocazii, precum Anul Nou, sãrbãtorile de Paşti şi de Crãciun, Ziua Naţionalã şi alte asemenea evenimente;
    l) asigurã formalitãţile necesare pentru confecţionarea, obţinerea şi, dupã caz, prelungirea paşapoartelor diplomatice şi de serviciu şi a vizelor aferente.

    3. Serviciul patrimoniu-administrativ
    ART. 140
    Serviciul patrimoniu-administrativ îndeplineşte, în principal, urmãtoarele atribuţii:
    1. în domeniul patrimoniului:
    a) asigurã evidenţa bazatã pe caracteristici tehnice şi economice a bunurilor de orice fel aflate în patrimoniul aparatului propriu al ministerului, pe întreaga duratã de viaţã a acestora, pentru a oferi informaţii necesare fundamentãrii deciziilor de înlocuire, reparare, recondiţionare, scoatere din folosinţã, declasare, casare, transfer, trecere în patrimoniul privat, precum şi a altor decizii privind exploatarea lor;
    b) efectueazã planificarea de perspectivã a configuraţiei patrimoniului, în raport cu strategiile de activitate la nivelul aparatului propriu al ministerului, în vederea asigurãrii oportune a resurselor materiale necesare susţinerii mãsurilor luate de conducerea ministerului;
    c) ţine evidenţa tehnico-operativã pe locuri de depozitare şi pe utilizatori a activelor fixe şi a obiectelor de inventar;
    2. în domeniul administrativ:
    a) administreazã imobilele aflate în proprietatea sau în administrarea ministerului;
    b) asigurã recepţia, evidenţa şi distribuirea tuturor bunurilor şi materialelor ce sunt achiziţionate pentru activitatea proprie a ministerului;
    c) solicitã conducãtorului compartimentului beneficiar al bunurilor achiziţionate în minister sã îi asigure asistenţã în vederea recepţiei, prin participarea în Comisia de recepţie, pentru bunurile pentru care nu are cunoştinţe asupra caracteristicile tehnice;
    d) întocmeşte notele de fundamentare şi colaboreazã cu Serviciul achiziţii publice pentru elaborarea programului de achiziţii referitor la: servicii de telefonie mobilã, întreţinere şi reparare echipamente informatice, întreţinere şi reparare autovehicule, curãţenie şi întreţinere curentã a clãdirilor, asigurarea operaţiunilor de service pentru instalaţiile de aer condiţionat, uşi automate, echipament telefonic, servicii de televiziune prin cablu, alte servicii şi materialele necesare pentru desfãşurarea activitãţii aparatului propriu al ministerului, pe baza estimãrilor proprii şi a solicitãrilor fundamentate de cãtre celelalte compartimente din aparatul propriu al ministerului;
    e) întocmeşte caietele de sarcini pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii necesare bunei funcţionãri a ministerului;
    f) monitorizeazã derularea contractelor de furnizare de bunuri şi de prestãri de servicii pentru contractele care au fost încheiate la solicitarea acestui compartiment;
    g) coordoneazã activitatea conducãtorilor auto;
    h) asigurã întreţinerea şi exploatarea, în condiţii bune şi de siguranţã, a autoturismelor din dotarea ministerului;
    i) analizeazã lunar situaţia privind consumul de carburanţi din cursul lunii, pentru fiecare autoturism, şi întocmeşte situaţiile contabile centralizatoare aferente;
    j) asigurã multiplicarea, tipãrirea şi legarea documentelor necesare ministerului, confecţionarea legitimaţiilor de serviciu, cãrţilor de vizitã, ecusoanelor, în situaţia în care acestea pot fi executate cu tehnica din dotare;
    k) verificã periodic modul de gestionare, depozitare şi pãstrare a materialelor intrate şi ieşite din magazie;
    l) sprijinã efectiv, prin asigurarea resurselor materiale disponibile, activitãţile şi acţiunile ce se desfãşoarã la nivelul ministerului, de tipul simpozioanelor, conferinţelor şi altor asemenea acţiuni;
    m) asigurã împreunã cu trupele de jandarmi securitatea şi paza sediului ministerului, pe baza protocolului încheiat cu Ministerul Administraţiei şi Internelor;
    n) identificã, monitorizeazã şi evalueazã factorii de risc specifici;
    o) urmãreşte îndeplinirea mãsurilor şi a acţiunilor de prevenire şi de pregãtire a intervenţiei în cazul calamitãţilor, în funcţie de încadrarea în clasificarea de protecţie civilã;
    p) înştiinţeazã persoanele şi organismele competente asupra factorilor de risc şi le semnaleazã de îndatã iminenţa producerii sau producerea unei situaţii de protecţie civilã la nivelul ministerului;
    q) asigurã dotarea unitãţii cu mijloace tehnice de stingere a incendiilor;
    r) participã la programe de informare şi educaţie specifice;
    s) asigurã buna funcţionare a bufetului din incinta ministerului;
    3. în domeniul prevenirii şi protecţiei muncii:
    a) ia mãsuri privind asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securitãţii şi protecţiei în muncã;
    b) elaboreazã şi actualizeazã planul de prevenire şi protecţie a muncii;
    c) identificã pericolele şi evalueazã riscurile profesionale pentru personalul ministerului;
    d) elaboreazã instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementãrilor de securitate în muncã, ţinând seama de particularitãţile activitãţilor desfãşurate în cadrul ministerului şi asigurã condiţii pentru ca fiecare angajat sã primeascã o instruire suficientã şi adecvatã în acest domeniu;
    e) urmãreşte întreţinerea, manipularea şi depozitarea adecvatã a echipamentelor individuale de protecţie şi înlocuirea lor la termenele stabilite;
    f) elaboreazã rapoarte privind accidentele de muncã suferite de cãtre angajaţii ministerului;
    g) îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege privind prevenirea şi protecţia muncii.
    ART. 141
    La nivelul Direcţiei investiţii sunt constituite urmãtoarele evidenţe:
    a) registrul general de evidenţã a lucrãrilor ministerului (Registry);
    b) condica de expediere a corespondenţei cãtre compartimentele din minister;
    c) programul anual al achiziţiilor publice;
    d) programul multianual de investiţii publice;
    e) evidenţa electronicã a achiziţiilor planificate în cursul unui an calendaristic, a procedurilor de achiziţie publicã finalizate, a contractelor încheiate şi a termenelor de executare a acestora;
    f) lista de dotãri a ministerului;
    g) dosarul achiziţiei, care cuprinde toate documentele prevãzute de legislaţia privind achiziţiile publice;
    h) evidenţa paşapoartelor de serviciu şi diplomatice;
    i) evidenţa deplasãrilor interne şi externe ale personalului ministerului care îndeplineşte misiuni oficiale;
    j) evidenţa avansurilor şi deconturilor privind acţiunile de protocol;
    k) schema de repartizare a spaţiilor în cadrul ministerului;
    l) condica de prezenţã.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Direcţia financiar-contabilã

    ART. 142
    (1) Direcţia financiar-contabilã este compartimentul de specialitate care asigurã condiţiile de desfãşurare a activitãţii aparatului propriu al ministerului prin:
    - formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice alocate;
    - organizarea şi conducerea contabilitãţii;
    - organizarea activitãţii de control financiar preventiv propriu;
    - salarizarea personalului.
    (2) Direcţia financiar-contabilã asigurã fondurile necesare desfãşurãrii activitãţii instanţelor judecãtoreşti, ministerului, precum şi unitãţilor aflate în subordinea acestuia, centralizeazã situaţiile financiare, la nivelul ministerului, asigurând depunerea acestora la termenele şi în condiţiile impuse de Ministerul Finanţelor Publice.
    ART. 143
    Direcţia financiar-contabilã îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
    a) fundamenteazã şi întocmeşte proiectele de buget pentru aparatul propriu;
    b) întocmeşte proiectele de ordin privind stabilirea competenţelor pentru angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pe parcursul exerciţiului bugetar, în limita bugetului aprobat, conform prevederilor legale;
    c) efectueazã plãţile în termen, în limitele şi sumele aprobate şi numai cãtre beneficiarii îndreptãţiţi;
    d) efectueazã calculul şi acordã drepturile salariale pentru salariaţii aparatului propriu al ministerului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, la termenele stabilite de lege, având la bazã statele de funcţii întocmite în colaborare cu Direcţia resurse umane;
    e) pãstreazã, în condiţii de securitate, documentele financiar-contabile şi le arhiveazã în condiţiile prevãzute de normele legale în vigoare;
    f) asigurã respectarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilitãţii instituţiilor publice;
    g) întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale pentru aparatul propriu şi centralizeazã situaţiile financiare, la nivelul ministerului, dupã care le supune spre aprobare ordonatorului de credite;
    h) organizeazã, coordoneazã şi asigurã efectuarea operaţiunii de inventariere în colaborare cu Direcţia investiţii, conform normelor legale în vigoare;
    i) elaboreazã norme, instrucţiuni, dispoziţii şi proceduri operaţionale pentru activitatea proprie.
    ART. 144
    (1) Organizarea şi conducerea contabilitãţii aparatului propriu al ministerului sunt asigurate prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automatã a datelor, în conformitate cu normele contabile aplicabile.
    (2) Organizarea şi conducerea contabilitãţii asigurã, potrivit legii, condiţiile necesare pentru:
    a) înregistrarea corectã şi la zi a documentelor rezultate din operaţiunile economico-financiare efectuate;
    b) organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv, în colaborare cu Direcţia investiţii, precum şi valorificarea rezultatelor acesteia;
    c) respectarea legislaţiei în vigoare privind întocmirea situaţiilor financiare;
    d) pãstrarea documentelor justificative, a registrelor şi a situaţiilor financiare.
    ART. 145
    Direcţia financiar-contabilã îndeplineşte urmãtoarele atribuţii în domeniul controlului financiar preventiv propriu:
    a) organizeazã controlul financiar preventiv propriu la nivelul aparatului propriu al ministerului, potrivit normelor legale în vigoare, asigurând elaborarea proiectelor de ordin privind desemnarea persoanelor care vor exercita controlul, a cadrului operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu şi a check-list-urilor pentru fiecare tip de operaţiune;
    b) exercitã, potrivit legii, controlul financiar preventiv propriu asupra tuturor operaţiunilor şi documentelor din care derivã drepturi sau obligaţii patrimoniale între minister şi alte persoane juridice şi fizice, precum şi asupra folosirii fondurilor bãneşti prevãzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, în baza documentelor justificative însoţitoare corespunzãtoare, semnate în prealabil de cãtre conducãtorul direcţiei de specialitate în care urmeazã sã se efectueze operaţiunea respectivã, acte din care rezultã cã operaţiunile sunt necesare, oportune şi legale;
    c) analizeazã şi supune spre aprobare ordonatorului principal de credite propunerile privind persoanele desemnate de cãtre ordonatorii secundari şi terţiari de credite sã acorde viza de control financiar preventiv propriu, pe baza procedurilor scrise, elaborate în acest sens;
    d) întocmeşte situaţia centralizatoare a tuturor operaţiunilor supuse vizei de control financiar preventiv propriu la nivelul ordonatorilor secundari şi terţiari de credite şi asigurã transmiterea trimestrialã a acesteia la Ministerul Finanţelor Publice;
    e) exercitã controlul financiar preventiv propriu asupra:
    - cererilor pentru deschiderile/retragerile/repartizãrile/ suplimentãrile de credite bugetare, subvenţii şi transferuri pentru aparatul propriu, instanţele judecãtoreşti şi unitãţile subordonate ministerului;
    - documentului pentru modificarea repartizãrii pe trimestre, pe capitole a creditelor bugetare, subvenţiilor şi a transferurilor care se efectueazã cu aprobarea Ministerului Finanţelor Publice;
    - documentelor pentru efectuarea începând cu trimestrul al III-lea a virãrilor de credite bugetare, între programe, de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare în cadrul aceluiaşi capitol pentru bugetul propriu şi bugetul instituţiilor subordonate;
    - ordinelor/actelor interne de decizie privind angajarea sau avansarea personalului, numirea personalului de execuţie în funcţii de conducere, acordarea altor drepturi salariale, transformãri de posturi la instanţele judecãtoreşti.
    ART. 146
    Structura Direcţiei financiar-contabile este urmãtoarea:
    a) Serviciul buget;
    b) Serviciul financiar-contabilitate;
    c) Biroul salarizare şi drepturi de personal.

    1. Serviciul buget
    ART. 147
    Serviciul buget îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
    1. atribuţii în domeniul planificãrii bugetare:
    a) fundamenteazã şi elaboreazã proiectul bugetului pentru instanţele judecãtoreşti, aparatul propriu al ministerului, Direcţia de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe şi unitãţile aflate în subordinea ministerului, în baza fundamentãrilor transmise de acestea, cu încadrarea în limita creditelor bugetare primite de la Ministerul Finanţelor Publice;
    b) centralizeazã şi înainteazã spre avizare Consiliului Superior al Magistraturii proiectele de buget elaborate de curţile de apel, potrivit prevederilor <>art. 132 alin. (4) din Legea nr. 304/2004, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    c) urmãreşte respectarea celor 4 principii fundamentale ale dreptului bugetar, respectiv unitate, universalitate, specializare, anualitate, precum şi a principiilor exactitãţii bugetare, echilibrului, unitãţii monetare, bunei gestiuni financiare şi transparenţei;
    d) efectueazã sinteze şi analize privind finanţarea instituţiilor şi activitãţilor cuprinse în programele şi proiectele aprobate de conducerea ministerului;
    e) transmite Ministerului Finanţelor Publice proiectul bugetului centralizat al instanţelor judecãtoreşti, aparatului propriu al ministerului, Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe şi al unitãţilor aflate în subordinea ministerului;
    f) repartizeazã bugetul aprobat ministerului prin legea bugetului de stat şi înainteazã ordonatorului principal de credite, pentru aprobare, filele de buget aferente instanţelor judecãtoreşti, aparatului propriu al ministerului, Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe şi unitãţilor aflate în subordinea ministerului;
    g) înainteazã Ministerului Finanţelor Publice, pentru aprobare, propunerea repartizãrii pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare, dupã aprobarea legii bugetare anuale;
    h) întocmeşte şi transmite instanţelor judecãtoreşti, Serviciului financiar-contabilitate, Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe şi unitãţilor aflate în subordinea ministerului repartizarea pe trimestre a creditelor bugetare, ca urmare a aprobãrii Ministerului Finanţelor Publice;
    i) întocmeşte proiectul de rectificare a bugetului ministerului, în baza fundamentãrilor transmise de instanţele judecãtoreşti, Serviciul financiar-contabilitate, Direcţia de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe şi unitãţile aflate în subordinea ministerului, ori de câte ori se impune rectificarea bugetului. Dupã aprobarea actului normativ de rectificare bugetarã analizeazã gradul de utilizare a creditelor bugetare aprobate prin bugetul iniţial, de finanţare a obiectivelor ce urmeazã a se derula pânã la închiderea exerciţiului bugetar şi propune, spre aprobare, ordonatorului principal de credite modificarea filelor de buget, cu încadrarea în noua limitã bugetarã;
    j) efectueazã, în scopul eficientizãrii execuţiei bugetare, virãri de credite, în limita fondurilor bugetare aprobate, în conformitate cu dispoziţiile <>art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, modificând în mod corespunzãtor şi filele de buget;
    k) analizeazã indicatorii bugetari şi realizeazã prognoze anuale şi multianuale privind bugetele instanţelor judecãtoreşti, aparatului propriu al ministerului şi unitãţilor aflate în subordinea acestuia;
    2. atribuţii referitoare la deschiderea de credite:
    a) analizeazã lunar cererile de credite ale Serviciului financiar-contabilitate, Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe, instanţelor judecãtoreşti şi unitãţilor subordonate ministerului, în vederea efectuãrii, la termenele şi în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale, a deschiderilor de credite;
    b) centralizeazã propunerile privind cererile de deschidere de credite, repartizeazã creditele bugetare pe capitole şi pe titluri de cheltuieli, pe ordonatori de credite, la termenele precizate în legea bugetului de stat, asigurând totodatã urmãrirea şi încadrarea cheltuielilor în limita şi structura aprobatã prin fila de buget a fiecãrui beneficiar de finanţare;
    c) întocmeşte lunar deschiderile de credite pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale şi de investiţii, transferuri pentru instituţiile subordonate ministerului, precum şi sumele reprezentând cofinanţarea programelor cu finanţare rambursabilã şi nerambursabilã, în limita bugetului aprobat, cu încadrare în repartizarea pe trimestre;
    d) înainteazã spre vizare persoanei/persoanelor cu atribuţii privind controlul financiar preventiv propriu/delegat şi apoi spre aprobare ordonatorului principal de credite, potrivit legii, alocarea creditelor bugetare şi a celorlalte resurse financiare ale ministerului;
    e) efectueazã, în situaţii de excepţie, deschideri suplimentare de credite sau retrageri şi repartizãri de credite între ordonatorii secundari de credite, ţinând cont şi de disponibilul la zi, aflat în conturile deschise la unitãţile Trezoreriei Statului;
    3. atribuţii în domeniul execuţiei bugetare:
    a) monitorizeazã execuţia bugetarã, pe structura clasificaţiei bugetare, a instanţelor judecãtoreşti, aparatului propriu al ministerului, Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe şi a unitãţilor aflate în subordinea ministerului, propunând retragerea creditelor bugetare deschise şi neutilizate, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, în vederea realizãrii indicatorilor economici sau bugetari;
    b) asigurã relaţiile funcţionale cu direcţia de trezorerie din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în vederea efectuãrii punctajului disponibilitãţilor bãneşti existente în conturile ministerului şi ale celorlalte instituţii pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite;
    c) verificã, dupã caz, lunar, trimestrial sau anual, cu ocazia prezentãrii situaţiilor financiare ale execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, încadrarea în limitele creditelor bugetare/veniturilor proprii aprobate şi repartizate pe trimestre;
    d) ţine evidenţa extracontabilã a repartizãrilor de credite pentru minister şi celelalte instituţii pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite;
    e) întocmeşte bugetele pe programe, conform strategiei politicii de guvernare privind reforma în justiţie şi planului de acţiuni aprobate anual, şi urmãreşte execuţia acestora;
    f) propune repartizarea indicatorilor financiari şi urmãreşte realizarea lor pe capitole bugetare şi categorii de cheltuieli, potrivit prevederilor <>Legii nr. 500/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    4. atribuţii referitoare la întocmirea situaţiilor financiare lunare, trimestriale şi anuale:
    a) transmite instanţelor judecãtoreşti, Serviciului financiar-contabilitate, Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe şi unitãţilor aflate în subordinea ministerului termenele de depunere a situaţiilor financiare lunare, trimestriale şi anuale, în funcţie de calendarul stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice;
    b) verificã şi centralizeazã trimestrial şi anual situaţia financiarã la nivelul ministerului, o supune aprobãrii ministrului justiţiei şi o transmite Ministerului Finanţelor Publice, conform legislaţiei în vigoare;
    c) îndrumã şi coordoneazã organizarea evidenţei contabile, pentru ordonatorii secundari şi terţiari de credite;
    5. atribuţii în domeniul salarizãrii şi al altor drepturi de personal:
    a) întocmeşte situaţia centralizatã cu privire la monitorizarea cheltuielilor de personal pentru instanţele judecãtoreşti, Serviciul financiar-contabilitate şi unitãţile aflate în subordinea ministerului, indiferent de sursa de finanţare, şi o predã, în termenele stabilite, Ministerului Finanţelor Publice;
    b) verificã, din punctul de vedere al salarizãrii şi al drepturilor de personal, statele de funcţii şi de personal, în vederea aprobãrii acestora în conformitate cu prevederile <>art. 135 din Legea nr. 304/2004, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    c) emite puncte de vedere în probleme de salarizare şi drepturi de personal;
    6. alte atribuţii specifice:
    a) elaboreazã puncte de vedere în scopul soluţionãrii cererilor, sesizãrilor şi memoriilor din domeniul specific de activitate;
    b) colaboreazã cu compartimentele de specialitate la elaborarea proiectelor de acte normative, în domeniul sãu de competenţã.

    2. Serviciul financiar-contabilitate
    ART. 148
    Serviciul financiar-contabilitate îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
    1. atribuţii referitoare la formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice alocate pentru aparatul propriu al ministerului:
    a) întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitãţile cu finanţare de la bugetul de stat, precum şi pentru activitãţile finanţate integral din venituri proprii pentru aparatul propriu al ministerului;
    b) întocmeşte cererile de credite pentru aparatul propriu al ministerului şi le înainteazã Serviciului buget; analizeazã permanent situaţia utilizãrii creditelor aprobate prin buget şi face propuneri de redistribuire, retragere sau anulare, în condiţiile legii finanţelor publice, şi le înainteazã, cu aprobarea directorului direcţiei, Serviciului buget;
    c) întocmeşte documentele privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea cheltuielilor în baza propunerilor compartimentelor de specialitate, în limita şi pe structura bugetului repartizat, cu aprobarea ordonatorului de credite şi numai pentru efectuarea acelor cheltuieli permise de actele normative în vigoare;
    d) efectueazã plãţi din creditele bugetare, în limita şi pe structura bugetului aprobat, dupã ce au fost angajate, lichidate şi ordonanţate de ordonatorul de credite;
    e) întocmeşte situaţia privind execuţia cheltuielilor bugetare angajate;
    f) evidenţiazã şi utilizeazã veniturile proprii obţinute conform normelor legale în vigoare;
    2. atribuţii referitoare la încasãri şi plãţi:
    a) întocmeşte documentele de încasãri şi plãţi pentru operaţiunile care se efectueazã prin conturile curente sau prin casieria proprie;
    b) verificã documentele justificative în baza cãrora se efectueazã operaţiunile de încasãri şi plãţi;
    c) asigurã decontarea la timp a obligaţiilor faţã de furnizori, cu respectarea scadenţelor legal prevãzute;
    d) asigurã, în limita bugetului aprobat, fondurile necesare pentru deplasãrile în ţarã ale salariaţilor aparatului propriu al ministerului, în interesul serviciului, pe baza ordinelor de deplasare prezentate; ţine evidenţa operativã a acestora şi verificã deconturile, conform reglementãrilor în vigoare, urmãrind încadrarea corectã în cheltuielile aprobate;
    e) asigurã, în limita bugetului aprobat, fondurile necesare pentru deplasãrile în strãinãtate, atât pentru personalul aparatului propriu, cât şi pentru personalul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi pentru personalul din instanţele judecãtoreşti, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; ţine evidenţa operativã a acestora, verificã deconturile şi urmãreşte încadrarea în cheltuielile aprobate prin buget;
    f) asigurã fondurile necesare privind cofinanţarea naţionalã, în limita bugetului aprobat şi cu respectarea normelor legale în vigoare, pentru activitãţile desfãşurate în cadrul proiectelor cu finanţare nerambursabilã;
    g) asigurã programarea tuturor plãţilor la Trezoreria Statului, conform prevederilor legale;
    h) verificã deconturile de cheltuieli prezentate de titulari şi efectueazã operaţiunile de regularizare a avansurilor încasate;
    i) face propuneri ordonatorului principal de credite pentru numirea prin ordin al ministrului justiţiei a unui responsabil cu evidenţa avansurilor acordate, conform <>art. 13 din Hotãrârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plãţi în avans din fonduri publice, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    j) încaseazã şi vireazã la bugetul de stat sumele provenite din vânzarea, închirierea, concesionarea bunurilor din patrimoniul ministerului, precum şi din venituri realizate care se constituie ca sursã la bugetul de stat;
    k) urmãreşte şi efectueazã plata obligaţiilor financiare ale ministerului faţã de organismele şi structurile internaţionale la care România este membrã prin intermediul ministerului;
    l) acordã viza "Bun de platã" pentru deconturile de medicamente, dispozitive medicale şi asistenţã medicalã ale salariaţilor proprii ai ministerului şi ale personalului pensionat din cadrul ministerului - aparat propriu, deconturi în prealabil avizate cu "Certificat în privinţa realitãţii, regularitãţii şi legalitãţii pentru suma de ....lei" de cãtre Direcţia asistenţã medicalã din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    3. atribuţii referitoare la casierie:
    a) organizeazã activitatea casieriei, în conformitate cu prevederile legale;
    b) ia mãsuri pentru efectuarea tuturor plãţilor în numerar, precum şi pentru efectuarea operaţiunilor curente cu Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureşti şi cu alte instituţii bancare la care sunt deschise conturi curente în lei sau în valutã;
    4. atribuţii în domeniul contabilitãţii:
    a) organizeazã şi conduce contabilitatea generalã bazatã pe principiul constatãrii drepturilor şi obligaţiilor, asigurând efectuarea înregistrãrii operaţiunilor economico-financiare pe baza principiilor contabilitãţii de angajamente; asigurã organizarea contabilitãţii cheltuielilor şi veniturilor bugetare, care sã reflecte încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar;
    b) asigurã ţinerea corectã şi la zi a evidenţei financiar-contabile a aparatului propriu al ministerului, conform prevederilor legii contabilitãţii şi planului de conturi aprobat pentru instituţiile publice;
    c) verificã documentele justificative primite şi întocmeşte notele contabile pentru toate operaţiunile economico-financiare;
    d) asigurã evidenţa contabilã a debitorilor şi colaboreazã cu Direcţia contencios pentru recuperarea creanţelor exigibile;
    e) asigurã evidenţa contabilã a împrumuturilor şi a datoriilor asimilate;
    f) asigurã evidenţa contabilã a imobilizãrilor necorporale, imobilizãrilor corporale, imobilizãrilor în curs şi a imobilizãrilor financiare;
    g) asigurã evidenţa contabilã a materialelor şi a obiectelor de inventar;
    h) asigurã evidenţa contabilã a furnizorilor;
    i) asigurã evidenţa contabilã a drepturilor de personal şi a conturilor asimilate;
    j) asigurã evidenţa contabilã a datoriilor cãtre bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat, protecţie socialã şi conturi asimilate;
    k) asigurã evidenţa contabilã a conturilor de trezorerie;
    l) asigurã evidenţa contabilã a fondurilor externe nerambursabile de preaderare, ale altor donatori şi din alte facilitãţi şi instrumente postaderare;
    m) asigurã evidenţa contabilã a cheltuielilor aferente programelor cu finanţare rambursabilã;
    n) asigurã evidenţa contabilã a fondurilor cu destinaţie specialã;
    o) asigurã evidenţa contabilã a disponibilului din împrumuturi;
    p) asigurã evidenţa contabilã a cheltuielilor;
    q) asigurã evidenţa contabilã a finanţãrilor şi a veniturilor;
    r) asigurã evidenţa rezultatului patrimonial;
    s) asigurã înregistrarea în contabilitate a obligaţiilor financiare ale ministerului faţã de organismele şi structurile internaţionale la care România este membrã prin intermediul ministerului;
    t) asigurã evidenţa contabilã a conturilor în afara bilanţului, conform prevederilor legale;
    5. atribuţii referitoare la evidenţa patrimoniului:
    a) organizeazã şi efectueazã operaţiunile prevãzute de lege privind evidenţa contabilã a patrimoniului din aparatul propriu al ministerului;
    b) îndrumã activitatea de inventariere;
    c) analizeazã şi avizeazã, în limitele competenţelor, propunerile fãcute de comisia de inventariere privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe, casarea şi declasarea mijloacelor fixe şi a altor bunuri materiale fãrã mişcare, potrivit reglementãrilor în vigoare;
    d) completeazã Registrul inventar, conform prevederilor legale;
    e) înregistreazã în evidenţa contabilã rezultatele inventarierii, în baza procesului-verbal de inventariere, aprobat de ordonatorul principal de credite, şi conform prevederilor legale;
    f) coordoneazã operaţiunile de valorificare a bunurilor prevãzute la lit. c);
    6. atribuţii referitoare la situaţiile financiare:
    a) organizeazã evidenţa sinteticã şi analiticã, întocmeşte balanţe de verificare lunare, pentru activitatea aparatului propriu;
    b) întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale, precum şi alte raportãri lunare şi trimestriale, conform prevederilor legale;
    c) rãspunde de întocmirea registrelor contabile obligatorii: Registrul jurnal, Registrul inventar, Cartea mare;
    d) întocmeşte situaţia privind execuţia cheltuielilor bugetare angajate;
    7. atribuţii faţã de comisii de inspecţie, control, audit:
    - are obligaţia de a asigura organelor de control condiţiile necesare desfãşurãrii activitãţii, punându-le la dispoziţie documentele necesare pentru îndeplinirea misiunilor;
    8. alte atribuţii:
    a) stabileşte necesarul de timbre judiciare şi îl transmite Serviciului achiziţii publice, în funcţie de situaţia stocurilor de timbre judiciare transmisã de Compania Naţionalã "Poşta Românã" - S.A., potrivit legislaţiei în vigoare;
    b) întocmeşte şi transmite, la termenele comunicate de cãtre compartimentele de specialitate, situaţia financiarã a cheltuielilor efectuate din fonduri nerambursabile acordate ministerului sau din fondurile alocate cofinanţãrii proiectelor nerambursabile, în vederea raportãrii acestora cãtre instituţiile finanţatoare şi/sau cãtre alte instituţii competente, dupã caz;
    c) colaboreazã cu direcţia de specialitate la elaborarea proiectelor de acte normative specifice, în domeniul sãu de competenţã;
    d) întocmeşte proiectele de ordin privind stabilirea competenţelor pentru angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pe parcursul exerciţiului bugetar, în limita bugetului aprobat conform prevederilor legale;
    e) se ocupã de încheierea contractelor pentru constituirea de garanţii gestionare în numerar, evidenţa, pãstrarea, actualizarea, utilizarea, reconstituirea şi restituirea acestora;
    f) face propuneri cãtre Direcţia resurse umane pentru organizarea de cursuri de pregãtire şi perfecţionare a cunoştinţelor profesionale pentru personalul din cadrul serviciului, pe baza unei analize prealabile a nevoilor de pregãtire şi perfecţionare;
    g) furnizeazã datele de specialitate solicitate prin compartimentul înfiinţat în baza <>Legii nr. 544/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ca urmare a cererilor formulate de petenţi;
    h) elaboreazã puncte de vedere la cererile, sesizãrile şi memoriile primite, în domeniul specific de activitate.

    3. Biroul salarizare şi drepturi de personal
    ART. 149
    Biroul salarizare şi drepturi de personal îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
    a) asigurã respectarea prevederilor legale în vigoare privind acordarea drepturilor salariale pentru salariaţii aparatului propriu al ministerului, având la bazã statele de funcţii şi de personal întocmite în colaborare cu Direcţia resurse umane;
    b) avizeazã, împreunã cu Direcţia resurse umane şi Direcţia contencios, ordinele ministrului justiţiei privind încadrãrile, reîncadrãrile şi modificãrile de încadrãri, echivalãrile de funcţii şi specialitãţi pentru personalul din aparatul propriu al ministerului;
    c) rãspunde, din punct de vedere salarial, de aplicarea ordinelor ministrului justiţiei privind încadrarea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie/desfacerea contractelor de muncã pentru personalul din aparatul ministerului;
    d) executã deciziile de reţinere sau imputare, avizate de Direcţia contencios, privind recuperarea pagubelor cauzate de salariaţii aparatului propriu al ministerului;
    e) stabileşte drepturile salariale şi alte drepturi de naturã salarialã pentru toate categoriile de personal din aparatul propriu al ministerului, conform normelor legale în vigoare, asigurând legalitatea şi realitatea datelor înscrise în statele de platã;
    f) asigurã plata drepturilor salariale şi a altor drepturi de naturã salarialã;
    g) asigurã plata drepturilor reprezentând compensaţia bãneascã a drepturilor de hranã şi echipament pentru funcţionarii publici cu statut special, conform reglementãrilor legale în vigoare, pe baza pontajelor şi a situaţiilor privind normele de echipare întocmite de Baza de aprovizionare, gospodãrire şi reparaţii din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    h) stabileşte şi efectueazã vãrsãmintele la bugetul statului, bugetul asigurãrilor sociale, bugetul asigurãrilor de sãnãtate, în termenele prevãzute de lege;
    i) întocmeşte fişele fiscale 1 şi 2 privind impozitul pe venitul salarial general şi asigurã transmiterea acestora în termen legal cãtre administraţia financiarã şi salariaţi;
    j) întocmeşte şi depune lunar declaraţiile nominale privind: contribuţiile de asigurãri sociale, la fondul de şomaj, sãnãtate şi la bugetul general consolidat;
    k) întocmeşte dãrile de seamã statistice lunare şi periodice privind indicatorii de muncã şi salariile pentru aparatul propriu al ministerului şi transmiterea acestora, conform legii, la Institutul Naţional de Statisticã;
    l) întocmeşte situaţia centralizatã cu privire la monitorizarea cheltuielilor de personal pentru aparatul propriu al ministerului, indiferent de sursa de finanţare, şi o înainteazã în termenele stabilite Serviciului buget;
    m) urmãreşte angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor de personal pentru aparatul propriu al ministerului, potrivit <>Legii nr. 500/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    n) fundamenteazã proiectul de buget pentru asigurarea fondurilor necesare pentru plata drepturilor de personal din aparatul propriu al ministerului, în colaborare cu Direcţia resurse umane;
    o) colaboreazã cu Direcţia resurse umane la elaborarea criteriilor pentru acordarea premiilor trimestriale şi anuale, pe categorii de personal;
    p) asigurã repartizarea salariilor angajaţilor ministerului, în condiţii ce garanteazã respectarea confidenţialitãţii acestora şi a extraselor de pe statul de platã;
    q) analizeazã şi soluţioneazã, în baza reglementãrilor legale în vigoare, cereri, contestaţii, memorii adresate ministerului pe probleme de salarizare şi drepturi de personal, pentru personalul din aparatul propriu al ministerului, unitãţile aflate în subordinea acestuia şi al instanţelor judecãtoreşti;
    r) întocmeşte, în colaborare cu Direcţia resurse umane, adeverinţele privind stabilirea, actualizarea şi recalcularea pensiilor, respectiv a pensiilor de serviciu pentru personalul din aparatul propriu;
    s) colaboreazã cu direcţiile de specialitate la elaborarea şi avizarea actelor normative şi a celorlalte documente privind drepturile de personal pentru personalul din aparatul propriu, determinate de aplicarea actelor normative privind creşterile salariale acordate periodic (majorãri, indexãri).
    ART. 150
    La nivelul Direcţiei financiar-contabile sunt constituite urmãtoarele evidenţe:
    a) registrul de evidenţã cu numerele date pentru ordonanţãrile la platã;
    b) registrul de evidenţã cu numerele atribuite dispoziţiilor de platã şi de încasare prin casierie;
    c) registrul de evidenţã cu numerele atribuite ordinelor de platã prin trezorerie şi bãnci;
    d) registrul de evidenţã cu numerele operaţiunilor supuse vizei controlului financiar preventiv propriu;
    e) Registrul jurnal;
    f) Registrul inventar;
    g) registrul operaţiunilor supuse vizei de control financiar preventiv;
    h) registrul unic de control;
    i) registrul proceselor-verbale de predare-primire a documentelor la arhivã;
    j) registrul general de evidenţã a lucrãrilor ministerului (Registry);
    k) condica de expediere a corespondenţei cãtre compartimentele din minister;
    l) condica de expediere a corespondenţei prin Registratura ministerului şi Serviciul informaţii clasificate;
    m) registrul cuprinzând copiile ordinelor elaborate de direcţie;
    n) condica de prezenţã.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Unitatea de management public şi planificare strategicã

    ART. 151
    Unitatea de management public şi planificare strategicã este compartimentul de specialitate care acordã asistenţã în domeniul managementului organizaţional şi asigurã coordonarea activitãţii în domeniul planificãrii strategice.
    ART. 152
    Unitatea de management public şi planificare strategicã îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
    a) coordoneazã, la propunerea conducerii ministerului, ansamblul proceselor şi componentelor administrative necesare documentãrii, implementãrii şi menţinerii unor sisteme de management în cadrul ministerului;
    b) coordoneazã elaborarea şi actualizarea documentelor sistemului de management al calitãţii;
    c) face propuneri de îmbunãtãţire a documentelor sistemului de management al calitãţii;
    d) iniţiazã şi monitorizeazã, la propunerea conducerii ministerului, acţiunile corective şi preventive, precum şi analize anuale pentru dezvoltarea/îmbunãtãţirea sistemului de management al calitãţii;
    e) elaboreazã documente de monitorizare privind sistemul de management al calitãţii;
    f) reprezintã ministerul în relaţii externe în probleme privind sistemul de management al calitãţii, în baza mandatului/dispoziţiei conducerii ministerului;
    g) gestioneazã aspectele organizaţionale privind elaborarea planului strategic de management pe termen mediu al ministerului;
    h) acordã asistenţã tehnicã compartimentelor din cadrul ministerului în vederea elaborãrii şi implementãrii planului strategic de management pe termen mediu al ministerului;
    i) asigurã expertiza necesarã cu privire la utilizarea diferitelor instrumente şi metode necesare elaborãrii, implementãrii şi monitorizãrii rezultatelor planului strategic de management pe termen mediu al ministerului;
    j) asigurã expertiza necesarã compartimentelor din cadrul ministerului pentru elaborarea, implementarea şi monitorizarea strategiilor şi planurilor de acţiune în domeniile de competenţa ministerului;
    k) elaboreazã rapoarte de monitorizare periodice, la solicitarea conducerii ministerului, cu privire la stadiul îndeplinirii obiectivelor şi activitãţilor prevãzute în strategiile şi planurile de acţiune, în domeniile de competenţa ministerului;
    l) formuleazã propuneri cu privire la funcţionarea eficace şi eficientã a compartimentelor din cadrul ministerului şi la îmbunãtãţirea practicilor manageriale, la solicitarea conducerii ministerului şi cu consultarea compartimentelor respective;
    m) coordoneazã elaborarea raportãrilor periodice prevãzute de reglementãrile în vigoare, solicitate de Secretariatul General al Guvernului;
    n) formuleazã puncte de vedere, la solicitarea conducerii ministerului, cu privire la lucrãrile de competenţa ministerului;
    o) formuleazã, la solicitarea altor compartimente din minister şi a unitãţilor subordonate acestuia, propuneri şi observaţii la proiectele de regulamente întocmite de acestea în domeniul de activitate;
    p) asigurã consultanţã compartimentelor de specialitate din cadrul ministerului în ceea ce priveşte elaborarea propunerilor de politici publice;
    q) elaboreazã rapoarte de monitorizare şi evaluare cu privire la politicile publice iniţiate şi implementate la nivelul ministerului, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului sau a conducerii ministerului, în colaborare cu compartimentele de specialitate din minister;
    r) elaboreazã, în colaborare cu Direcţia financiar-contabilã, documentul "Sintezã a politicilor publice finanţate din proiectul de buget de stat" pentru anul bugetar urmãtor;
    s) soluţioneazã cererile, sesizãrile şi memoriile care îi sunt repartizate pentru soluţionare, în domeniul sãu de activitate;
    t) îndeplineşte atribuţiile referitoare la activitatea de statisticã judiciarã, începând cu data de 1 ianuarie 2011.
    ART. 153
    La nivelul Unitãţii de management public şi planificare strategicã sunt constituite urmãtoarele evidenţe:
    a) registrul general de evidenţã a lucrãrilor ministerului (Registry);
    b) condica de corespondenţã cãtre compartimentele din minister şi cãtre cabinetele ministrului şi secretarilor de stat;
    c) condica de corespondenţã prin Serviciul informaţii clasificate şi Registratura ministerului;
    d) condica de prezenţã.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Direcţia tehnologia informaţiei

    ART. 154
    Direcţia tehnologia informaţiei este compartimentul care coordoneazã activitatea informaticã în cadrul aparatului propriu al ministerului, al unitãţilor subordonate acestuia, precum şi al instanţelor judecãtoreşti, în scopul constituirii unui sistem informatic judiciar unitar şi care implementeazã programele guvernamentale de informatizare în unitãţile sistemului judiciar.
    ART. 155
    Direcţia tehnologia informaţiei are urmãtoarele atribuţii:
    1. administrare reţea localã:
    a) administreazã reţelele de calculatoare LAN ale ministerului;
    b) asigurã conectarea la reţeaua de calculatoare - hardware;
    c) asigurã conectarea la reţeaua de calculatoare - software;
    d) asigurã instalarea/dezinstalarea software-ului de bazã şi antiviruşilor;
    e) propune, spre achiziţie, componente, periferice, alte elemente de tehnicã de calcul pe care le considerã necesare pentru buna desfãşurare a activitãţii;
    f) ia mãsuri pentru întreţinerea hardware a tehnicii de calcul specifice reţelelor locale;
    g) asigurã întreţinerea pentru soft de bazã a tehnicii de calcul;
    h) administreazã serverele de mail, internet, comunicaţii;
    i) participã la recepţiile de tehnicã de calcul şi licenţe software de bazã;
    j) participã la organizarea evidenţei echipamentelor de calcul şi comunicaţii;
    k) participã la organizarea evidenţei produselor software de bazã;
    l) participã la pregãtirea sistemului informatic în vederea acreditãrii din punctul de vedere al securitãţii acestuia;
    2. administrare reţele WAN şi VPN:
    a) administreazã reţeaua de comunicaţii WAN a sistemului judiciar;
    b) propune spre achiziţie componente, periferice, alte elemente de tehnicã de calcul pe care le considerã necesare pentru buna desfãşurare a activitãţii;
    c) ia mãsuri pentru întreţinerea hardware a tehnicii de calcul specifice reţelelor WAN/VPN;
    d) asigurã întreţinerea pentru soft de bazã a tehnicii de calcul specifice reţelelor WAN/VPN;
    e) participã la recepţiile de tehnicã de calcul şi licenţe software de bazã;
    f) participã la organizarea evidenţei echipamentelor de calcul şi comunicaţii;
    g) participã la organizarea evidenţei produselor software de bazã;
    h) participã la pregãtirea sistemului informatic în vederea acreditãrii din punctul de vedere al securitãţii acestuia;
    3. elaborarea, implementarea şi monitorizarea politicilor de securitate:
    a) participã la elaborarea politicilor de securitate la nivelul ministerului;
    b) participã la elaborarea normelor şi a ghidurilor de bune practici pentru implementarea politicilor de securitate;
    c) pune în practicã prevederile politicilor şi normelor de securitate;
    d) monitorizeazã respectarea prevederilor politicilor şi normelor de securitate;
    e) propune spre achiziţie componente, periferice, alte elemente de tehnicã de calcul pe care le considerã necesare pentru buna desfãşurare a activitãţii în domeniul securitãţii;
    f) participã la pregãtirea sistemului informatic în vederea acreditãrii din punctul de vedere al securitãţii acestuia;
    g) realizeazã instalarea sistemelor informatice la Serviciul informaţii clasificate, pe baza normelor elaborate şi a ghidurilor de proceduri;
    h) participã din punct de vedere tehnic la elaborarea modalitãţilor de procesare, stocare şi manipulare a informaţiilor clasificate în format electronic, astfel încât sã se aplice dispoziţiile legale în materie;
    4. help desk (centru de apel):
    a) asigurã preluarea şi înregistrarea notificãrilor sau a solicitãrilor utilizatorilor aplicaţiilor locale sau de la nivel naţional gestionate din punct de vedere tehnic de minister;
    b) asigurã soluţionarea notificãrilor/solicitãrilor primite;
    c) asigurã suport tehnic pentru instalarea, administrarea şi utilizarea aplicaţiilor locale sau de la nivel naţional gestionate din punct de vedere tehnic de minister;
    d) asigurã intervenţii pentru instalarea staţiilor de lucru (fizic) on site;
    e) asigurã intervenţii pentru instalarea imprimantelor hardware/software on site;
    f) asigurã intervenţii pentru configurarea software a staţiilor de lucru on site;
    g) asigurã intervenţii pentru instalarea/dezinstalarea software-ului de bazã şi antiviruşilor on site;
    h) participã, la cerere, la instruirea personalului ministerului pentru: utilizarea calculatorului, folosirea aplicaţiilor de bazã, utilizarea perifericelor în reţea;
    i) propune spre achiziţie componente, periferice, alte elemente de tehnicã de calcul pe care le considerã necesare pentru buna desfãşurare a activitãţii;
    j) participã la întreţinerea hardware a tehnicii de calcul;
    k) participã la întreţinerea software-ului de bazã a tehnicii de calcul;
    l) acordã asistenţã de specialitate compartimentelor din minister la realizarea comunicãrilor în format electronic;
    m) verificã versiunile de software noi sau modificate, stocate pe diferite medii care se introduc în minister, în vederea depistãrii software-ului nociv sau a viruşilor de calculator, înainte de a fi folosite;
    n) participã la actualizarea elementelor operaţionale gestionate de serverele de e-mail, internet, comunicaţii, precum conturi de e-mail, asigurarea accesului la internet al utilizatorilor LAN/WAN şi alte asemenea activitãţi;
    o) formuleazã propuneri privind realizarea de noi aplicaţii care nu au specific juridic;
    p) analizeazã şi testeazã aplicaţiile nou-achiziţionate;
    q) organizeazã trecerea la exploatarea curentã a aplicaţiilor software nou-instalate;
    r) asigurã întreţinerea soft a tehnicii de calcul, pentru produsele soft ce nu fac parte din categoria softului de bazã;
    5. elaborarea strategiei IT şi a modificãrilor legislative:
    a) elaboreazã strategia de informatizare a sistemului judiciar;
    b) realizeazã analiza juridicã pentru dezvoltarea softului judiciar;
    c) analizeazã modificãrile legislative cu aplicare în domeniul informatic judiciar şi propune mãsuri pentru respectarea acestora;
    d) face propuneri de modificare şi completare a legislaţiei în domeniul IT, pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite prin strategia de informatizare a sistemului judiciar şi pentru implementarea altor obligaţii în materie ce provin din cooperarea la nivelul UE;
    e) întocmeşte puncte de vedere privind avizarea proiectelor de acte normative cu specific IT, transmise de cãtre Direcţia avizare acte normative;
    f) participã la elaborarea de ordine, regulamente, norme şi de alte acte normative de organizare a sistemului judiciar, precum şi de acte care reglementeazã unele aspecte procedurale aferente activitãţii instanţelor;
    g) participã la elaborarea de rapoarte privind îndeplinirea mãsurilor stabilite în diferite planuri de acţiuni, strategii şi alte documente programatice;
    h) elaboreazã, în colaborare cu Compartimentul massmedia, conceptul noilor site-uri web, proiectele de modificare şi reproiectare a site-ului web al ministerului şi ia mãsuri pentru actualizarea acestora;
    i) organizeazã colective de lucru în domeniul informatic la instanţele judecãtoreşti şi unitãţile subordonate ministerului;
    j) elaboreazã puncte de vedere solicitate de instanţele judecãtoreşti privind utilizarea aplicaţiei ECRIS şi a altor aplicaţii IT cu specific judiciar;
    k) organizeazã şi participã la şedinţele comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aplicaţiei ECRIS şi elaboreazã întreaga documentaţie specificã acestor şedinţe;
    l) organizeazã şedinţele comisiei de monitorizare şi implementare a strategiei de informatizare a sistemului judiciar, elaboreazã rapoartele de progrese ale procesului de informatizare şi celelalte acte necesare funcţionãrii comisiei;
    m) participã la lucrãrile comisiilor ministeriale sau interministeriale, vizând aspecte privind securitatea datelor, interconectarea aplicaţiilor, colaborarea interministerialã, implementarea politicilor Guvernului în domeniul IT, precum şi alte asemenea activitãţi;
    n) elaboreazã corespondenţa direcţiei;
    6. gestionarea şi implementarea proiectelor:
    a) elaboreazã/participã la elaborarea planurilor de management de proiect;
    b) întocmeşte instrucţiuni de utilizare a aplicaţiilor software noi;
    c) realizeazã analiza juridicã pentru dezvoltarea softului judiciar;
    d) analizeazã şi coreleazã propunerile instanţelor de îmbunãtãţire a programelor software existente, specifice domeniului judiciar;
    e) asigurã comunicarea cu instanţele şi cu instituţiile subordonate ministerului, precum şi cu celelalte instituţii din sistemul judiciar şi din sistemul administraţiei publice în derularea proiectelor/contractelor gestionate;
    f) realizeazã proiecte şi note de fundamentare pentru obţinerea de fonduri în vederea dezvoltãrii sistemului informatic judiciar;
    g) elaboreazã proiectele de buget ale direcţiei;
    h) participã la întocmirea proiectelor de fişe cu finanţare externã;
    i) participã la derularea proiectelor cu componente IT, finanţate din fonduri externe;
    j) întocmeşte note de fundamentare pentru derularea achiziţiilor publice din fonduri interne ale ministerului în domeniul IT şi proiecte de ordin pentru organizarea comisiilor de evaluare;
    k) gestioneazã relaţiile cu furnizorii ministerului în domeniul IT, inclusiv derularea service-ului din perioada de garanţie;
    l) elaboreazã rapoarte privind îndeplinirea mãsurilor stabilite pentru reforma în administraţia publicã şi a altor mãsuri stabilite de conducerea ministerului;
    m) formuleazã propuneri privind perfecţionarea şi dezvoltarea aplicaţiilor informatice utilizate, în ceea ce priveşte partea tehnico-funcţionalã a acestora;
    n) participã la organizarea evidenţei produselor software, altele decât cele de bazã;
    o) participã la recepţiile de licenţe software, altele decât cele de bazã;
    p) participã la pregãtirea sistemului informatic în vederea acreditãrii din punctul de vedere al securitãţii acestuia;
    7. administrarea bazelor de date:
    a) realizeazã instalarea/dezinstalarea software-ului specific, altul decât software-ul de bazã;
    b) asigurã activitãţile specifice de administrare a bazelor de date, conform procedurilor producãtorului şi documentaţiei furnizorilor de aplicaţii;
    c) întocmeşte, dupã caz, instrucţiuni de utilizare a aplicaţiilor software specifice;
    d) asigurã efectuarea copiilor de siguranţã pentru datele gestionate;
    e) administreazã şi gestioneazã serverele de baze de date, în conformitate cu documentaţia de administrare;
    8. dezvoltarea şi administrarea aplicaţiilor aflate în exploatare:
    a) asigurã dezvoltarea aplicaţiilor specifice aflate în exploatarea curentã, atât a celor dezvoltate în regie proprie, cât şi a celor livrate de cãtre producãtor, unde existã cod sursã;
    b) întocmeşte instrucţiuni de utilizare a aplicaţiilor software modificate;
    c) realizeazã analiza funcţionalã pentru dezvoltarea softului judiciar aflat în exploatare;
    d) participã la analiza şi corelarea propunerilor instanţelor judecãtoreşti de îmbunãtãţire a programelor software existente, specifice domeniului judiciar;
    e) asigurã comunicarea cu instanţele judecãtoreşti şi cu instituţiile subordonate ministerului, precum şi cu celelalte instituţii din sistemul judiciar şi din sistemul administraţiei publice în dezvoltarea şi administrarea aplicaţiilor gestionate, aflate în exploatare curentã;
    9. instruirea şi resursele umane:
    a) organizeazã, în colaborare cu Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţionalã de Grefieri, cursuri de specializare în domeniu a magistraţilor, asimilaţilor acestora şi a personalului auxiliar de specialitate;
    b) organizeazã pregãtirea în domeniu a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din minister şi din instituţiile subordonate acestuia;
    c) participã la organizarea, în colaborare cu conducerea instanţelor judecãtoreşti şi cu compartimentul de resurse umane al ministerului, a examenelor de ocupare a posturilor vacante de personal IT;
    10. secretariatul, corespondenţa, arhivarea electronicã a documentelor şi altele:
    a) asigurã primirea şi transmiterea corespondenţei direcţiei;
    b) asigurã comunicarea cu instanţele judecãtoreşti şi cu instituţiile subordonate ministerului, precum şi cu celelalte instituţii din sistemul judiciar şi din sistemul administraţiei publice;
    c) asigurã organizarea documentelor direcţiei conform criteriilor stabilite de conducerea direcţiei;
    d) asigurã arhivarea electronicã a documentelor direcţiei şi organizarea ei conform criteriilor stabilite de conducerea direcţiei;
    e) asigurã pregãtirea documentelor pentru arhivare şi predarea lor compartimentului cu atribuţii în pãstrarea arhivei ministerului.
    ART. 156
    La nivelul Direcţiei tehnologia informaţiei sunt constituite urmãtoarele evidenţe:
    a) registrul general de evidenţã a lucrãrilor ministerului (Registry);
    b) condica de corespondenţã cãtre compartimentele din minister şi cãtre cabinetele ministrului, secretarilor de stat, subsecretarului de stat şi secretarului general;
    c) condica de corespondenţã prin Serviciul informaţii clasificate şi Registratura ministerului;
    d) condica cuprinzând deplasãrile la celelalte locaţii ale ministerului sau la instituţii ale sistemului judiciar din Bucureşti;
    e) registrul cuprinzând copiile ordinelor întocmite de direcţie;
    f) condica de prezenţã;
    g) arhiva pe suport hârtie.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Direcţia de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe

    ART. 157
    (1) Direcţia de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe este o structurã funcţionalã, fãrã personalitate juridicã, constituitã în cadrul ministerului ca o unitate de management al proiectului.
    (2) Direcţia de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe asigurã implementarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, conform prevederilor Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin <>Legea nr. 205/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, acordului subsidiar de împrumut, <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 109/2008, cu modificãrile ulterioare, şi Protocolului semnat de Ministerul Justiţiei cu Consiliul Superior al Magistraturii, precum şi conform regulilor şi procedurilor din ghidurile de achiziţii ale Bãncii Mondiale, Manualului de implementare a proiectelor şi legislaţiei române în vigoare.
    (3) Direcţia de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe rãspunde de implementarea activitãţilor Proiectului "Reforma sistemului judiciar", asigurã managementul tehnic şi financiar, activitatea de achiziţii, de decontare şi de elaborare a rapoartelor de progres şi anuale cu privire la proiect.
    (4) Activitãţile privind derularea proiectelor implementate în cadrul Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe sunt coordonate de persoana din conducerea ministerului desemnatã în acest sens de cãtre ministrul justiţiei, denumitã în continuare coordonatorul de proiect.
    (5) În vederea implementãrii componentelor proiectului, conducerea Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe se exercitã de cãtre managerul de proiect şi managerul adjunct al Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe, sub coordonarea coordonatorului de proiect.
    (6) Competenţa de a exercita atribuţiile de ordonator principal de credite pentru angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor pentru activitãţile de derulare a proiectului implementat prin Direcţia de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe, precum şi dreptul de a semna contractele şi documentele create şi emise de Direcţia de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe, care angajeazã raporturi juridice cu terţii, sunt delegate coordonatorului de proiect. Pe perioadele determinate ale absenţei coordonatorului de proiect, aceastã competenţã se deleagã, prin ordin al ministrului justiţiei, cãtre alt ordonator principal de credite de la nivelul conducerii ministerului.
    (7) Pânã la suma stabilitã prin ordin al ministrului justiţiei, competenţa de a exercita atribuţiile de ordonator principal de credite pentru angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor pentru activitãţile de derulare a proiectului implementat prin Direcţia de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe, precum şi dreptul de a semna contractele şi documentele create şi emise de Direcţia de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe, care angajeazã raporturi juridice cu terţii, sunt delegate managerului de proiect al Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe sau managerului de proiect adjunct, pe perioadele determinate ale absenţei managerului de proiect. Pe perioadele determinate ale absenţei atât a managerului de proiect, cât şi a managerului de proiect adjunct, aceste atribuţii pot fi încredinţate de cãtre ordonatorul principal de credite unuia dintre ceilalţi manageri din cadrul Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe, pe bazã de împuternicire.
    ART. 158
    Direcţia de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe are urmãtoarele responsabilitãţi:
    1. planificarea:
    a) asigurã managementul integrat în vederea implementãrii proiectului, prin coordonarea, organizarea, controlul, monitorizarea şi planificarea activitãţilor proiectului;
    b) participã, alãturi de beneficiarii direcţi, la identificarea, modificarea sau schimbarea activitãţilor cuprinse în proiect;
    c) coordoneazã elaborarea termenilor de referinţã de cãtre beneficiarii direcţi ai activitãţilor cuprinse în proiect pentru încadrarea în termenele prevãzute în planul de achiziţii;
    d) asigurã planificarea şi derularea procedurilor de achiziţii, în conformitate cu termenele prevãzute în planul de achiziţii;
    e) participã alãturi de compartimentele ministerului la elaborarea şi fundamentarea bugetului necesar implementãrii proiectului;
    f) asigurã relaţii funcţionale cu instituţiile finanţatoare, cu Ministerul Finanţelor Publice şi cu alte instituţii publice, în vederea îndeplinirii scopului proiectului;
    2. contractarea:
    a) iniţiazã şi organizeazã procedurile privind atribuirea contractelor de servicii, lucrãri şi bunuri achiziţionate pentru componentele şi subcomponentele cuprinse în proiect;
    b) asigurã şi coordoneazã întreaga activitate de achiziţii, în conformitate cu procedurile şi ghidurile de achiziţii ale Bãncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi cu prevederile acordului de împrumut, precum şi cu legislaţia românã în vigoare;
    c) întreprinde mãsuri în vederea constituirii comisiilor de evaluare a expresiilor de interes, ofertelor tehnice şi financiare depuse, în vederea contractãrii lucrãrilor, bunurilor sau serviciilor ce fac obiectul procedurii de achiziţie; asigurã prin compartimentul de achiziţii elaborarea documentaţiilor de licitaţie în conformitate cu solicitãrile beneficiarilor direcţi şi cu prevederile ghidurilor de achiziţii ale Bãncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare;
    d) asigurã suport tehnic în cadrul secretariatului comisiilor de evaluare în ceea ce priveşte procedurile şi ghidurile de achiziţii ale Bãncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi realizarea rapoartelor de evaluare;
    e) asigurã corespondenţa cu instituţia finanţatoare pentru obţinerea avizelor necesare în cursul derulãrii procedurilor de achiziţii;
    f) participã la procesul de negociere şi semnare a contractelor alãturi de persoanele autorizate în acest sens;
    3. implementarea:
    a) supervizeazã, monitorizeazã şi coordoneazã implementarea activitãţilor derulate în cadrul contractelor încheiate în cadrul proiectului, asigurându-se de atingerea de cãtre contractori şi beneficiarii finali a obiectivelor şi a rezultatelor preconizate şi de efectuarea în bune condiţii a tuturor acţiunilor şi activitãţilor;
    b) asigurã, prin compartimentul tehnic propriu, analiza documentelor tehnice şi coordonarea fluxului de informaţii între pãrţile interesate - beneficiari direcţi, contractor, consultanţi etc.;
    c) fundamenteazã şi propune iniţierea de hotãrâri ale Guvernului pentru aprobarea investiţiilor conform prevederilor legale în vigoare;
    d) întocmeşte rapoarte de progres;
    e) identificã potenţialele riscuri şi întreprinde acţiuni de minimizare/anihilare a efectelor acestora;
    4. managementul financiar:
    a) întocmeşte situaţiile financiare, trimestrial şi anual, pe care le înainteazã Direcţiei financiar contabile, în vederea întocmirii situaţiilor financiare la nivelul ministerului;
    b) elaboreazã bugetul de cheltuieli dupã procedura stabilitã de Ministerul Finanţelor Publice şi ordonatorul principal de credite, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
    c) elaboreazã bugetul de venituri şi cheltuieli final, dupã comunicarea sumelor aprobate şi a trimestrializãrii acestora, aprobate de ordonatorul principal de credite;
    d) asigurã pãstrarea evidenţei financiare, în conformitate cu practicile financiare internaţionale acceptate şi legislaţia românã în vigoare;
    e) întocmeşte şi transmite compartimentului de specialitate din cadrul ministerului solicitãrile pentru deschiderile de credite aferente fondurilor din contribuţia Guvernului României; întocmeşte şi transmite Ministerului Finanţelor Publice sumarul de cheltuieli şi documentele justificative, în vederea efectuãrii de cãtre acesta a tragerilor din contul de împrumut;
    f) gestioneazã conturile şi evidenţa financiar-contabilã;
    g) întocmeşte documentaţia necesarã premergãtoare plãţilor şi ordinele de platã; efectueazã plãţile din contul de trezorerie;
    h) întocmeşte documentele necesare pentru salarizarea personalului propriu şi plata contribuţiilor aferente; întocmeşte şi depune lunar declaraţiile privind contribuţiile datorate de angajaţi şi angajator la bugetul de stat;
    i) realizeazã monitorizarea cheltuielilor şi efectueazã raportãrile, contabilizarea şi auditarea proiectelor.
    ART. 159
    Direcţia de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe are şi urmãtoarele atribuţii:
    a) întocmeşte şi transmite Bãncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare situaţia cheltuielilor şi rapoartele de management financiar;
    b) întocmeşte şi transmite rapoarte financiare, periodic, cãtre Ministerul Finanţelor Publice şi cãtre Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare;
    c) asigurã pãstrarea evidenţei impuse de procedurile împrumuturilor Bãncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi transmiterea periodicã, conform prevederilor documentelor încheiate, a rapoartelor de progres cãtre Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Justiţiei, cãtre banca finanţatoare, la intervalele şi în formatele precizate în documentele acordului de împrumut;
    d) asigurã controlul tuturor operaţiunilor financiar-contabile şi auditul în conformitate cu prevederile documentelor de împrumut şi ale legislaţiei române în vigoare;
    e) organizeazã controlul financiar preventiv propriu, potrivit normelor legale în vigoare.
    ART. 160
    (1) Implementarea proiectului la nivelul Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe se face cu respectarea manualului de implementare a proiectului, elaborat la nivelul Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe şi avizat de conducerea ministerului.
    (2) Manualul de implementare a proiectului se revizuieşte cu ocazia schimbãrilor cu efect major asupra derulãrii şi implementãrii proiectului, la propunerea managerului de proiect al Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe, cu acordul coordonatorului de proiect.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Serviciul programe europene

    ART. 161
    Serviciul programe europene este compartimentul de specialitate din cadrul ministerului care este responsabil pentru coordonarea, programarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea asistenţei financiare nerambursabile şi care coordoneazã programele de asistenţã în care România acţioneazã ca furnizor de expertizã tehnicã şi/sau financiarã cãtre alte state în domeniul de activitate al ministerului şi sistemului judiciar, în conformitate cu principiile şi rigorile managementului de proiect.
    ART. 162
    Serviciul programe europene gestioneazã urmãtoarele instrumente aferente asistenţei financiare nerambursabile:
    a) programele finanţate de UE din fonduri pre- şi postaderare, precum şi din alte fonduri de care România beneficiazã în calitate de stat membru al UE, precum PHARE, Facilitatea de tranziţie, fondurile structurale, programele comunitare specifice "Drepturi fundamentale şi justiţie", "Justiţie civilã" şi altele asemenea;
    b) programele dezvoltate pe linie bilateralã cu guvernele altor state care acordã asistenţã tehnicã sau financiarã pentru domeniul sistemului judiciar;
    c) programele de asistenţã dezvoltate în cadrul cooperãrii cu organizaţii neguvernamentale în diferite domenii de drept sau de consolidare instituţionalã pentru sistemul judiciar;
    d) programele de asistenţã în care România acţioneazã ca furnizor de expertizã tehnicã şi/sau financiarã cãtre alte state în domeniul de activitate al ministerului şi sistemului judiciar;
    e) orice alte programe finanţate din fonduri nerambursabile, având ca autoritate de implementare, beneficiar sau partener ministerul.
    ART. 163
    Serviciul programe europene îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
    a) identificã, împreunã cu direcţiile de specialitate din minister şi potenţialii beneficiari finali, domeniile de intervenţie în care este necesarã acordarea de asistenţã tehnicã şi propune/identificã sursele din care se poate asigura asistenţã financiarã nerambursabilã pentru aceştia;
    b) participã, în limita atribuţiilor ministerului, la elaborarea, negocierea şi încheierea memorandumurilor/acordurilor ce urmeazã a fi semnate cu diferite state/organisme/instituţii ce acţioneazã în calitate de donatori de asistenţã financiarã nerambursabilã, denumiţi în continuare finanţatori, în vederea aprobãrii/derulãrii unor programe/proiecte/contracte de asistenţã finanţate prin instrumente financiare nerambursabile;
    c) negociazã şi semneazã, împreunã cu beneficiarii finali ai programelor/proiectelor/contractelor finanţate din fonduri nerambursabile şi autoritatea contractantã/partenerii/ finanţatorul/alte instituţii competente, acorduri/protocoale de implementare a programelor/proiectelor/contractelor finanţate din fonduri nerambursabile;
    d) coordoneazã implementarea contractelor de asistenţã tehnicã, achiziţii de bunuri, servicii, înfrãţire instituţionalã şi grant pentru care s-a obţinut finanţare;
    e) supervizeazã şi asigurã luarea mãsurilor necesare pentru atingerea obiectivelor şi a rezultatelor proiectelor/programelor/ contractelor;
    f) monitorizeazã şi raporteazã finanţatorului stadiul derulãrii fiecãrui proiect/program/contract;
    g) contribuie la întocmirea planurilor de acţiune şi a strategiilor de dezvoltare a sistemului judiciar, în limita competenţelor ministerului;
    h) pregãteşte şi susţine punctul de vedere al ministerului şi reprezintã ministerul la grupurile de lucru constituite la nivelul UE pentru gestionarea şi implementarea programelor sau iniţiativelor comunitare specifice prin care se finanţeazã proiecte dezvoltate de statele membre în domeniul justiţiei, libertãţilor fundamentale şi securitãţii.
    ART. 164
    Serviciul programe europene îndeplineşte şi urmãtoarele atribuţii în legãturã cu instrumentele de asistenţã financiarã nerambursabilã:
    a) întreprinde toate demersurile pe care le presupune exerciţiul de programare a fondurilor de asistenţã financiarã nerambursabilã în vederea asigurãrii eligibilitãţii programelor/proiectelor propuse; în acest scop elaboreazã, în colaborare cu beneficiarii şi/sau partenerii şi în conformitate cu legislaţia şi procedurile aplicabile, documentele de solicitare a asistenţei financiare nerambursabile;
    b) întocmeşte, în colaborare cu beneficiarii, documentele subsecvente aprobãrii finanţãrii, în vederea contractãrii fondurilor nerambursabile;
    c) întreprinde mãsuri în vederea constituirii comisiilor de evaluare a ofertelor depuse în vederea contractãrii fondurilor care intrã în domeniul sãu de responsabilitate;
    d) elaboreazã sau, dupã caz, verificã, în limitele de competenţã ale ministerului, contractele încheiate pentru implementarea programelor/proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile, în vederea semnãrii lor de cãtre autoritãţile sau persoanele competente;
    e) contribuie la elaborare şi verificã acordurile/protocoalele de implementare a programelor/proiectelor/contractelor finanţate din fonduri nerambursabile;
    f) coordoneazã şi participã, alãturi de beneficiarii finali, la implementarea contractelor de asistenţã tehnicã, achiziţii de bunuri, servicii, înfrãţire instituţionalã şi de grant pentru care s-a obţinut finanţare, asigurându-se de atingerea de cãtre contractori a obiectivelor şi a rezultatelor preconizate şi de efectuarea în bune condiţii a tuturor acţiunilor şi activitãţilor; în acest scop întocmeşte, verificã şi/sau aprobã, dupã caz, documentele sau efectueazã demersurile necesare în conformitate cu prevederile normative şi procedurale, aplicabile în funcţie de sursa de finanţare relevantã şi de specificul programului/proiectului/contractului derulat;
    g) estimeazã sumele necesare pentru derularea programelor/proiectelor/contractelor şi întreprinde demersurile necesare pe lângã departamentele/instituţiile/organismele competente din cadrul ministerului, al unitãţilor subordonate acestuia, al beneficiarilor finali sau al partenerilor în vederea prevederii în bugetul naţional consolidat sau, dupã caz, în bugetele respectivelor instituţii sau organisme a fondurilor nerambursabile şi a contribuţiei naţionale aferente programelor/proiectelor/contractelor gestionate;
    h) întreprinde demersurile necesare pentru asigurarea şi gestionarea sumelor aferente contribuţiei naţionale la derularea programelor/proiectelor/contractelor finanţate din fonduri nerambursabile;
    i) verificã şi aprobã cu "Citit şi aprobat" facturile care sunt trimise de cãtre contractori/parteneri, în vederea efectuãrii plãţii, cãtre Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE, în baza documentelor justificative întocmite de cãtre contractori/ parteneri şi a cadrului normativ şi procedural aplicabil în funcţie de tipul de finanţare relevant;
    j) iniţiazã demersurile în vederea includerii în patrimoniul instituţiei, în calitate de instituţie care asigurã implementarea programelor/proiectelor/contractelor, a bunurilor achiziţionate în cadrul programelor/proiectelor/contractelor derulate şi participã, alãturi de celelalte direcţii responsabile, la transmiterea acestora în patrimoniul beneficiarilor finali;
    k) monitorizeazã, din punct de vedere tehnic şi financiar, implementarea programelor/proiectelor/contractelor finanţate din fonduri nerambursabile, conform cadrului normativ şi procedural aplicabil în funcţie de tipul de finanţare relevant, verificând atingerea obiectivelor şi a rezultatelor preconizate şi efectuarea în bune condiţii a tuturor acţiunilor şi activitãţilor; în acest scop: realizeazã misiuni de verificare "la faţa locului" la beneficiarii finali ai contractelor; elaboreazã, pe baza informaţiilor solicitate/primite de la beneficiarii finali, raportãrile sau orice alte documente necesare privind stadiul implementãrii programelor/ proiectelor/contractelor gestionate, în conformitate cu cadrul normativ şi procedural aplicabil, şi le transmite instituţiilor competente sã le solicite şi sã le obţinã;
    l) identificã şi raporteazã instituţiilor competente neregulile survenite pe parcursul implementãrii proiectelor/contractelor ce au ca autoritate de implementare ministerul;
    m) participã la elaborarea documentelor strategice şi programatice la nivelul ministerului, prin asigurarea contribuţiei necesare, raportat la competenţele sale;
    n) coordoneazã activitatea ministerului în ceea ce priveşte acordarea de asistenţã la nivel de experţi statelor în curs de dezvoltare, în cadru bilateral sau multilateral, prin asocierea cu demersurile comunitare sau internaţionale în domeniu; în acest sens, colaboreazã cu direcţiile de specialitate ale ministerului, cu Ministerul Afacerilor Externe, coordonatorul politicii naţionale de cooperare internaţionalã pentru dezvoltare, precum şi cu alte ministere/instituţii/organizaţii cu atribuţii în acest domeniu;
    o) participã la organizarea vizitelor experţilor strãini şi/sau reprezentanţilor finanţatorilor la minister, instanţe, parchete, precum şi la unitãţile subordonate ministerului;
    p) participã şi, dupã caz, reprezintã ministerul la reuniunile de lucru organizate la nivelul ministerului, al finanţatorului sau la nivel interinstituţional pentru discutarea unor chestiuni legate de: derularea programelor/proiectelor/contractelor finanţate din fonduri nerambursabile, atingerea rezultatelor şi obiectivelor specifice, evitarea suprapunerilor de finanţare, iniţierea sau monitorizarea programelor;
    q) colaboreazã, în cadrul derulãrii programelor/proiectelor/ contractelor gestionate, cu compartimentele de specialitate din minister şi instituţiile subordonate acestuia, cu Consiliul Superior al Magistraturii şi instituţiile aflate în coordonarea acestuia, cu Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi parchetele aflate în subordinea acestuia, precum şi cu celelalte instituţii din cadrul sistemului judiciar în vederea îndeplinirii obiectivelor programelor/proiectelor/contractelor finanţate prin instrumente de asistenţã financiarã nerambursabilã şi a alegerii soluţiilor optime de management al proiectului raportat la sistemul judiciar în ansamblul sãu;
    r) colaboreazã cu direcţiile de specialitate din cadrul administraţiei publice din România, cu reprezentanţii, instituţiile, organizaţiile desemnate în acest sens de cãtre finanţatori, precum şi cu alte organisme sau instituţii cu atribuţii în domeniu, în conformitate cu legislaţia şi procedurile naţionale aplicabile şi/sau legislaţia şi procedurile agreate cu finanţatorul, în vederea îndeplinirii obiectivelor programelor/proiectelor/contractelor finanţate prin instrumente de asistenţã financiarã nerambursabilã, a implementãrii în bune condiţii a acestora şi derulãrii tuturor activitãţilor specifice, precum şi a monitorizãrii specifice;
    s) elaboreazã materiale de sintezã privind programele implementate la nivelul direcţiei în vederea dezvoltãrii sistemului judiciar;
    t) rãspunde în faţa instituţiilor abilitate, conform legii, sã exercite un drept de control sau audit.

    Unitatea de implementare a programelor
    ART. 165
    (1) La nivelul Serviciului programe europene funcţioneazã Unitatea de implementare a programelor, care are drept scop principal coordonarea, programarea, implementarea şi monitorizarea programelor/proiectelor/contractelor finanţate de UE din fonduri PHARE, ca instrument de preaderare, şi din fonduri Facilitatea de tranziţie, ca instrument postaderare destinat României şi Bulgariei.
    (2) Componenţa Unitãţii de implementare a programelor se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei, ţinându-se cont de exigenţele impuse de cãtre sistemul de management EDIS (Extended Decentralised Implementation System) al programelor PHARE şi Facilitatea de tranziţie. Unitatea de implementare a programelor este condusã de cãtre SPO (Senior Programme Officer/Responsabil de Proiect) şi DSPO (Deputy Senior Programme Officer - Responsabil de Proiect Adjunct).
    (3) Unitatea de implementare a programelor îşi deruleazã activitatea în conformitate cu prevederile manualului de proceduri elaborat conform cerinţelor de management EDIS, ale acordurilor de implementare semnate în acest sens, ale instrucţiunilor emise de Ministerul Finanţelor Publice prin Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE pentru implementarea proiectelor, precum şi în conformitate cu orice alte prevederi normative şi procedurale aplicabile în funcţie de sursa de finanţare relevantã şi de specificul programului/proiectului/ contractului derulat.
    (4) Unitatea de implementare a programelor din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor funcţioneazã în subordinea Unitãţii de implementare a programelor din cadrul ministerului, în ceea ce priveşte programele/proiectele/ contractele pentru care ministerul este autoritate de implementare.
    ART. 166
    La nivelul Serviciului programe europene sunt constituite urmãtoarele evidenţe:
    a) registrul general de evidenţã a lucrãrilor ministerului (Registry);
    b) condica de corespondenţã cãtre compartimentele din minister şi cãtre cabinetele ministrului şi ale secretarilor de stat;
    c) condica de corespondenţã prin Serviciul informaţii clasificate şi Registratura ministerului;
    d) condica de corespondenţã cu alte instituţii;
    e) registrul proceselor-verbale de predare-primire a documentelor la arhivã;
    f) documentele aferente derulãrii programelor în toate etapele de management de proiect ce se constituie în fişiere auditabile, conform procedurilor aplicabile dupã natura programului;
    g) manualul de proceduri;
    h) registrul cuprinzând copiile ordinelor întocmite de compartiment.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Serviciul comunicare şi relaţii publice

    ART. 167
    (1) Serviciul comunicare şi relaţii publice este compartimentul care asigurã îndeplinirea atribuţiilor ministerului în ceea ce priveşte comunicarea cu societatea civilã, primirea, evidenţa/înregistrarea, repartizarea şi expedierea corespondenţei, soluţionarea petiţiilor, potrivit competenţei compartimentului, primirea în audienţã a persoanelor care se prezintã în acest scop la sediul ministerului şi administrarea arhivei instituţiei.
    (2) Activitatea Serviciului comunicare şi relaţii publice se desfãşoarã cu respectarea principiului nediscriminãrii şi al înlãturãrii oricãrei forme de încãlcare a demnitãţii.
    ART. 168
    Serviciul comunicare şi relaţii publice îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
    1. în domeniul relaţiilor cu publicul:
    a) examineazã conţinutul şi repartizeazã corespondenţa adresatã în orice formã, inclusiv în formã electronicã, ministerului cãtre compartimentele competente sã o analizeze şi sã soluţioneze solicitãrile formulate;
    b) înregistreazã şi soluţioneazã petiţiile care nu intrã în competenţa specializatã de analizã şi rãspuns a unui alt compartiment din cadrul ministerului;
    c) solicitã informaţii de la celelalte compartimente din minister, respectiv unitãţi aflate în subordinea ministerului, în scopul rezolvãrii cererilor şi sesizãrilor primite, al formulãrii şi transmiterii rãspunsului cãtre petiţionari, în termenele prevãzute de <>Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitãţii de soluţionare a petiţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 233/2002, precum şi pentru a rãspunde solicitãrilor formulate în cadrul audienţelor acordate; în situaţia în care, în soluţionarea petiţiilor, au fost implicate celelalte compartimente din minister, se pot solicita şi copii ale rãspunsurilor comunicate petenţilor de cãtre acestea;
    d) soluţioneazã lucrãrile repartizate direct, spre analizã, de cãtre ministrul justiţiei, secretarii de stat, subsecretarul de stat, secretarul general şi secretarul general adjunct;
    e) asigurã primirea în audienţã a tuturor persoanelor solicitante, oferind acestora informaţiile necesare, în limita competenţelor ministerului;
    f) la solicitarea conducerii ministerului, întocmeşte şi pune la dispoziţie materiale informative necesare pregãtirii audienţelor acordate de ministrul justiţiei, secretarii de stat, subsecretarul de stat, secretarul general sau secretarului general adjunct; la cerere, un reprezentant al Serviciului comunicare şi relaţii publice participã la audienţele respective;
    g) întocmeşte periodic, la solicitarea conducerii ministerului, informãri privind problematica şi principalele aspecte ce se desprind din activitatea compartimentului, inclusiv propuneri de lege ferenda;
    h) realizeazã expedierea rãspunsurilor cãtre toţi petiţionarii care au adresat solicitãri soluţionate în cadrul serviciului;
    i) organizeazã evidenţa documentelor primite, întocmite şi transmise la nivelul serviciului;
    j) întocmeşte rapoarte de activitate periodice, în legãturã cu activitatea serviciului, cu date statistice ori informaţii necesare conducerii ministerului;
    k) îndeplineşte orice alte sarcini primite de la conducerea ministerului, cu prioritate în domeniul relaţional cu societatea civilã, în domeniul sãu de competenţã;
    2. în domeniul comunicãrii:
    a) asigurã relaţionarea şi comunicarea directã cu petiţionarii, prin serviciul de registraturã şi prin preluarea apelurilor telefonice;
    b) asigurã relaţionarea şi comunicarea directã cu petiţionarii pe probleme de specialitate juridicã prin acordarea audienţelor, la cerere, prin personalul de specialitate juridicã desemnat;
    c) asigurã comunicarea în exterior a informaţiilor sau a dispoziţiilor date de cãtre superiorii ierarhici, din ordinul şi numai cu acordul acestora, în scopul informãrii cetãţenilor sau a instituţiilor interesate;
    d) elaboreazã strategii de comunicare la nivelul serviciului în ceea ce priveşte activitatea acestuia, în scopul îmbunãtãţirii continue a relaţiei cu petiţionarii şi cu instituţiile publice;
    e) colaboreazã cu alte instituţii publice în domeniul promovãrii şi extinderii modalitãţilor de comunicare interinstituţionale, prin participarea la seminare, colocvii şi alte asemenea reuniuni, în vederea consolidãrii şi aprofundãrii tehnicilor de comunicare;
    3. atribuţii referitoare la registratura generalã:
    a) primeşte şi înregistreazã corespondenţa adresatã ministerului şi o transmite, pe bazã de condici, compartimentelor ministerului şi unitãţilor competente aflate în subordinea acestuia; avertizãrile în interes public se înainteazã de îndatã, dupã caz, cabinetului ministrului, şefului compartimentului cãruia îi este adresatã sesizarea sau comisiilor de disciplinã;
    b) preia, pe bazã de borderouri, corespondenţa adresatã de minister terţilor, întocmeşte documentaţia necesarã în vederea expedierii sale şi o predã unitãţii poştale desemnate;
    c) asigurã programul zilnic de lucru cu publicul pentru depunerea de petiţii, cereri, sesizãri sau alte solicitãri de informaţii şi/sau solicitãri telefonice;
    4. atribuţii referitoare la arhiva ministerului:
    a) elaboreazã şi, dupã caz, modificã, cu consultarea Direcţiei elaborare acte normative, Nomenclatorul arhivistic al Ministerului Justiţiei, potrivit legii;
    b) realizeazã, dupã caz, cu participarea celorlalte compartimente din minister, sistemul de evidenţã a lucrãrilor arhivate sau supuse arhivãrii, potrivit nomenclatorului aprobat;
    c) primeşte în arhivã documentele preconstituite, predate de compartimentele ministerului, şi pune la dispoziţie, spre studiu şi transfer, dosarele şi înscrisurile din arhivã, cu respectarea condiţiilor de întocmire, predare-primire, transport şi restituire;
    d) participã, prin reprezentant, împreunã cu comisia de selecţionare a documentelor la întocmirea lucrãrilor referitoare la selecţionarea documentelor de arhivã, în vederea distrugerii acestora la împlinirea termenului de pãstrare;
    e) predã periodic dosarele de arhivã cu termene de pãstrare permanente cãtre Arhivele Naţionale ale României, pe baza unui proces-verbal;
    f) eliminã periodic documentele fãrã valoare arhivisticã şi pe cele ale cãror termene de pãstrare au expirat;
    g) colaboreazã cu toate compartimentele ministerului în vederea asigurãrii condiţiilor optime de predare, primire, pãstrare şi transfer ale dosarelor de arhivã;
    5. atribuţii referitoare la registrul naţional al persoanelor juridice fãrã scop patrimonial:
    a) ţine evidenţa persoanelor juridice de drept privat fãrã scop patrimonial, prin Registrul naţional al asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor;
    b) verificã, la cerere, disponibilitatea denumirii viitoarelor persoane juridice de drept privat fãrã scop patrimonial şi elibereazã dovezile de disponibilitate corespunzãtoare;
    c) elibereazã, la cerere, contra cost, copii certificate de pe înregistrãrile efectuate în Registrul naţional al asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor şi de pe înscrisurile doveditoare, cu privire la persoanele juridice de drept privat fãrã scop patrimonial;
    d) expediazã, din oficiu, copii ale hotãrârilor judecãtoreşti irevocabile şi ale înscrisurilor doveditoare privitoare la persoanele juridice de drept privat fãrã scop patrimonial cãtre autoritãţile publice în a cãror sferã de competenţã se încadreazã scopul persoanelor juridice în cauzã;
    e) ţine evidenţa specialã a asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor ce acţioneazã în domeniul de competenţã a ministerului;
    f) faciliteazã legãtura dintre compartimentele de specialitate din minister şi ONG-uri pe proiectele desfãşurate în comun;
    g) asigurã programul de lucru cu publicul pe probleme ce ţin de evidenţa ONG;
    h) întocmeşte periodic şi la solicitãri exprese informãri pentru conducerea ministerului privind problematica şi principalele aspecte ce se desprind din activitatea referitoare la evidenţa ONG, inclusiv propuneri de lege ferenda;
    i) realizeazã expedierea, în termenul legal, a rãspunsurilor la solicitãrile adresate de petiţionari serviciului, în legãturã cu evidenţa ONG;
    j) organizeazã evidenţa documentelor întocmite şi transmise de instanţele judecãtoreşti în materie de asociaţii, fundaţii şi federaţii, în concordanţã cu prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 246/2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale legislaţiei subsecvente referitoare la organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor şi registrului naţional al persoanelor juridice fãrã scop patrimonial;
    k) organizeazã evidenţa celorlalte documente primite, întocmite şi transmise la nivelul serviciului, în legãturã cu evidenţa ONG;
    l) elibereazã copii necertificate de pe înregistrãrile efectuate în Registrul naţional al asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor, de pe înscrisurile doveditoare şi de pe extrasele rapoartelor de activitate şi ale bilanţurilor anuale transmise de asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile recunoscute ca fiind de utilitate publicã, dupã achitarea de cãtre persoana solicitantã a contravalorii serviciilor de copiere, în condiţiile <>Legii nr. 544/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    m) întocmeşte şi transmite cãtre solicitanţi refuzurile motivate, avizate, dacã este cazul, privind eliberarea disponibilitãţii denumirii unei asociaţii, fundaţii sau federaţii.
    ART. 169
    La nivelul Serviciului comunicare şi relaţii publice sunt constituite urmãtoarele evidenţe:
    a) registrul general de evidenţã a lucrãrilor ministerului (Registry);
    b) condica de predare-primire a lucrãrilor de la şi cãtre cabinetele ministrului, secretarilor de stat, subsecretarului de stat, secretarului general, secretarului general adjunct şi celelalte compartimente ale ministerului;
    c) condica de predare a corespondenţei cãtre celelalte compartimente ale ministerului;
    d) condica de predare-primire a avertizãrilor în interes public;
    e) registrul de evidenţã a intrãrilor-ieşirilor unitãţilor arhivistice;
    f) registrul cuprinzând copiile ordinelor elaborate sau propuse de compartiment ori ale mãsurilor importante dispuse la nivelul serviciului;
    g) registrul naţional al persoanelor juridice fãrã scop patrimonial;
    h) evidenţa specialã a denumirilor pentru care a fost eliberatã dovadã de disponibilitate a denumirii;
    i) evidenţa specialã a asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor din domeniul de competenţã a ministerului;
    j) condica de prezenţã.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Serviciul informaţii clasificate

    ART. 170
    Serviciul informaţii clasificate este structura de specialitate care elaboreazã, implementeazã şi monitorizeazã aplicarea ansamblului de mãsuri de naturã juridicã, proceduralã, fizicã şi de protecţie a personalului, destinate securitãţii documentelor şi a materialelor clasificate, atât la nivelul aparatului propriu al ministerului, cât şi la nivelul unitãţilor subordonate acestuia, potrivit prevederilor legale.
    ART. 171
    Serviciul informaţii clasificate îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
    1. elaborarea, multiplicarea şi evidenţa datelor şi informaţiilor clasificate:
    a) elaboreazã şi supune aprobãrii conducerii ministerului normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit actelor normative în vigoare;
    b) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizãrii instituţiilor abilitate, iar dupã aprobare ia mãsuri pentru aplicarea acestuia;
    c) asigurã pãstrarea şi organizeazã evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;
    d) actualizeazã permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;
    e) întocmeşte şi actualizeazã listele informaţiilor clasificate elaborate şi pãstrate la nivelul ministerului, pe clase şi niveluri de secretizare;
    f) participã la elaborarea Nomenclatorului arhivistic al Ministerului Justiţiei;
    g) asigurã serviciul permanent la nivelul ministerului, prin personalul desemnat din cadrul dispeceratului;
    h) coordoneazã şi efectueazã controale în unitãţile penitenciare împreunã cu angajaţii Serviciului informaţii clasificate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în cazul unor situaţii deosebite privind respectarea mãsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate;
    i) efectueazã controale privind respectarea mãsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate în unitãţile subordonate ministerului, altele decât Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor;
    2. relaţionarea cu alte instituţii şi structuri abilitate în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate:
    a) asigurã relaţionarea cu instituţia abilitatã sã coordoneze activitatea şi sã controleze mãsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
    b) acordã sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, în vederea verificãrii persoanelor care solicitã accesul la informaţii clasificate;
    c) ţine legãtura cu Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secret de Stat (ORNISS) şi cu structurile de profil din celelalte instituţii cu atribuţii în domeniul apãrãrii, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
    d) participã la întâlnirile organizate periodic de ORNISS, pe problematica informaţiilor naţionale clasificate, informaţiilor NATO clasificate şi informaţiilor UE clasificate şi acţioneazã pentru implementarea noilor reglementãri în materie la nivelul ministerului;
    e) colaboreazã cu Direcţia tehnologia informaţiei pentru buna îndeplinire a atribuţiilor;
    3. coordonarea şi controlul mãsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate în cadrul ministerului:
    a) coordoneazã activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;
    b) monitorizeazã activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;
    c) oferã consiliere conducerii ministerului în legãturã cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;
    d) informeazã conducerea ministerului despre vulnerabilitãţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune mãsuri pentru înlãturarea acestora;
    e) asigurã consilierea persoanelor care au acces la informaţii clasificate cu privire la normele specifice;
    f) prezintã conducerii ministerului date privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţã deosebitã pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera sa de responsabilitate şi, dupã caz, solicitã sprijinul instituţiilor abilitate;
    g) efectueazã, cu aprobarea conducerii ministerului, controale privind modul de aplicare a mãsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;
    4. managementul documentelor, materialelor şi al fondului arhivistic propriu:
    a) ţine evidenţa documentelor clasificate, primite şi expediate la nivelul ministerului;
    b) primeşte şi verificã corespondenţa clasificatã secret de stat, secret de serviciu şi neclasificatã, primitã prin poşta specialã (integritatea sigiliilor, seria ştampilelor de expediţie şi ambalajele în care a fost împachetatã aceasta);
    c) înregistreazã documentele clasificate destinate expedierii: împacheteazã, sigileazã şi predã documentele destinate expedierii organelor însãrcinate cu transportul acestora;
    d) predã corespondenţa neclasificatã primitã de la compartimentele din cadrul ministerului organelor însãrcinate cu transportul acesteia (poşta specialã);
    e) proceseazã şi multiplicã documentele secret de stat şi de serviciu; urmãreşte permanent modul în care personalul respectã regulile de întocmire, multiplicare, evidenţã, mânuire, pãstrare, transport şi distrugere a documentelor şi informeazã funcţionarul de securitate despre neregulile constatate;
    f) efectueazã inventarierea documentelor secret de stat şi secret de serviciu existente la nivelul ministerului;
    g) organizeazã activitatea de constituire, ordonarea, inventarierea, evidenţa, folosirea, pãstrarea şi depozitarea arhivei proprii, precum şi în unitãţile subordonate ministerului;
    h) asigurã mãsurile ce se impun pentru siguranţa, buna pãstrare şi depozitare a arhivei clasificate;
    i) pune la dispoziţia persoanelor care deţin autorizaţii de acces la informaţii clasificate, spre consultare, pe baza aprobãrilor, documentele clasificate aflate în arhiva curentã;
    j) asigurã predarea la depozitele intermediare de arhivã a arhivei proprii cu termenele de pãstrare permanente şi temporare;
    k) ţine evidenţa fondului arhivistic al aparatului propriu al ministerului cu privire la informaţiile clasificate secret de stat şi secret de serviciu, pânã la predarea acestuia, conform reglementãrilor în vigoare;
    l) ţine evidenţa, pãstreazã şi distribuie ştampilele şi sigiliile din evidenţa compartimentului;
    5. monitorizarea şi aplicarea mãsurilor INFOSEC:
    a) monitorizeazã activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora în cadrul sistemului informatic şi de comunicaţii propriu şi la nivelul unitãţilor din subordinea ministerului;
    b) monitorizeazã, împreunã cu personalul desemnat din cadrul Direcţiei tehnologia informaţiei, aplicarea mãsurilor INFOSEC;
    6. alte atribuţii:
    - îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de <>Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi de <>Hotãrârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 172
    La nivelul Serviciului informaţii clasificate sunt constituite urmãtoarele evidenţe:
    a) registrul de evidenţã a informaţiilor strict secrete de importanţã deosebitã;
    b) registrul de evidenţã a informaţiilor strict secrete şi secrete;
    c) registrul de evidenţã a informaţiilor secrete de serviciu;
    d) registrul de evidenţã a informaţiilor clasificate multiplicate;
    e) registrul pentru evidenţa certificatelor de securitate/autorizaţiilor de acces la informaţii naţionale clasificate;
    f) registrul pentru evidenţa certificatelor de securitate tip A şi B pentru acces la informaţii NATO clasificate;
    g) registrul de evidenţã a autorizaţiilor de acces la informaţii UE clasificate;
    h) condica de primire-predare a documentelor clasificate cãtre compartimentele din minister;
    i) condica de predare-primire a corespondenţei în minister;
    j) registrul pentru evidenţa informaţiilor UE clasificate;
    k) registrul pentru evidenţa documentelor dactilografiate (procesate la calculator, desenate etc.);
    l) registrul pentru evidenţa şi distribuirea mediilor de stocare a informaţiilor;
    m) registrul pentru evidenţa specialã;
    n) registrul pentru evidenţa literaturii clasificate;
    o) fişa de pregãtire individualã;
    p) registrul pentru evidenţa mapelor şi cutiilor cu chei (combinaţiilor cifrurilor, codurilor/cartelelor de acces);
    q) condica de predare-primire a corespondenţei neclasificate cãtre compartimentele din cadrul ministerului;
    r) condica de prezenţã.

    TITLUL VIII
    Colaborarea dintre compartimentele din minister

    ART. 173
    (1) Dispoziţiile cu caracter general pentru compartimentele din minister pot fi date cu respectarea legii numai de ministrul justiţiei, secretarii de stat, subsecretarul de stat, secretarul general şi secretarul general adjunct, în limitele competenţelor ce le sunt stabilite.
    (2) În îndeplinirea atribuţiilor, compartimentele din minister pot lua legãtura direct, prin şefii compartimentelor, cu unitãţile subordonate ministerului, cu instanţele judecãtoreşti şi cu celelalte unitãţi din sistemul justiţiei.
    ART. 174
    (1) Colaborarea dintre compartimentele din structura organizatoricã a ministerului se realizeazã prin şefii de compartimente.
    (2) În situaţia în care, potrivit reglementãrilor în vigoare sau potrivit sarcinilor stabilite de conducerea ministerului, pentru realizarea unei lucrãri este necesarã colaborarea dintre compartimentele prevãzute la alin. (1), şefii acestora pot desemna persoane care sã efectueze lucrarea.
    ART. 175
    Lucrãrile la a cãror elaborare este necesarã colaborarea mai multor compartimente din minister, în raport cu atribuţiile prevãzute în prezentul regulament, se verificã şi se semneazã de toţi şefii de compartimente implicate. În cazul în care şefii de compartimente nu ajung la un acord în legãturã cu modul de soluţionare a lucrãrii, fiecare prezintã punctul de vedere într-o notã de informare motivatã, care se transmite ministrului justiţiei sau, dupã caz, secretarului de stat, subsecretarului de stat, secretarului general sau secretarului general adjunct coordonator al lucrãrii, care dispune asupra modului de soluţionare a acesteia.
    ART. 176
    Pentru deplasãrile pe care personalul ministerului le efectueazã în strãinãtate se va solicita şi avizul Direcţiei drept internaţional şi cooperare judiciarã, iar pentru cele pe linia afacerilor europene şi avizul Direcţiei afaceri europene, în situaţia în care aceste direcţii nu sunt iniţiatoarele propunerii de deplasare, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului justiţiei emis în acest sens.

    TITLUL IX
    Înregistrarea şi circuitul lucrãrilor

    ART. 177
    (1) Corespondenţa adresatã ministerului se înregistreazã de cãtre Serviciul comunicare şi relaţii publice, prin registrul general de evidenţã a lucrãrilor ministerului.
    Corespondenţa primitã în format electronic de cãtre Serviciul comunicare şi relaţii publice se redirecţioneazã, în acelaşi format, pe adresa de e-mail a compartimentului sau a compartimentelor competente şi se înregistreazã de cãtre acesta/acestea.
    (2) Corespondenţa primitã prin Serviciul informaţii clasificate se înregistreazã la compartimentele cãrora le-a fost adresatã, prin registrul general de evidenţã a lucrãrilor ministerului.
    (3) Corespondenţa adresatã expres ministrului justiţiei, secretarilor de stat, subsecretarului de stat, secretarului general sau secretarului general adjunct de cãtre Preşedintele României, primul-ministru şi preşedinţii celor douã camere ale Parlamentului se înregistreazã la cabinetele acestora, prin registrul general de evidenţã a lucrãrilor ministerului.
    ART. 178
    Circuitul lucrãrilor în cadrul ministerului se realizeazã dupã cum urmeazã:
    a) corespondenţa înregistratã la cabinetele ministrului justiţiei, secretarilor de stat, subsecretarului de stat, secretarului general sau secretarului general adjunct se repartizeazã, potrivit rezoluţiilor, compartimentului sau, dupã caz, compartimentelor competente;
    b) corespondenţa înregistratã de cãtre Serviciul comunicare şi relaţii publice se repartizeazã compartimentului sau, dupã caz, compartimentelor competente, pe baza rezoluţiei conducerii acestui compartiment; în situaţia în care lucrarea necesitã colaborarea mai multor compartimente, se transmite câte un exemplar fiecãrui compartiment;
    c) lucrãrile repartizate unui compartiment care nu are atribuţii în domeniul respectiv se transmit compartimentului din minister competent. În situaţia în care nu este identificat compartimentul competent, lucrarea se restituie cu notã de informare motivatã la cabinetul celui care a repartizat lucrarea sau, dupã caz, la Serviciul comunicare şi relaţii publice.
    ART. 179
    (1) Lucrãrile se soluţioneazã în termenele prevãzute de actele normative, calculate de la data primei înregistrãri efectuate în minister, cu excepţia situaţiei în care prin rezoluţie sau în cuprinsul acestora sunt prevãzute alte termene.
    (2) Termenul de soluţionare a lucrãrilor pentru care Direcţia avizare acte normative solicitã altor compartimente punctul de vedere, în domeniul de competenţã, pentru proiectele de acte normative transmise spre avizare, este de cel mult 3 zile lucrãtoare.
    (3) Compartimentele din minister cãrora le-au fost transmise de cãtre Direcţia avizare acte normative materialele pentru şedinţa pregãtitoare şi pentru şedinţa de Guvern au obligaţia de a le restitui de urgenţã acestei direcţii.
    ART. 180
    Principalele documente utilizate de compartimentele din minister sunt urmãtoarele:
    a) note de informare;
    b) note interne;
    c) adrese cãtre autoritãţi, instituţii sau petiţionari;
    d) ordine ale ministrului justiţiei;
    e) referate de necesitate;
    f) note de oportunitate;
    g) documente specifice compartimentelor ale cãror formulare sunt prevãzute în procedurile de proces, în cadrul sistemului de management al calitãţii.
    ART. 181
    Adresele se întocmesc în douã exemplare şi se semneazã de persoanele competente. Primul exemplar al adresei se transmite destinatarului, iar cel de-al doilea exemplar, precum şi documentele care au stat la baza elaborãrii acesteia se pãstreazã la compartimentul care a soluţionat lucrarea.
    ART. 182
    Ordinele emise de ministrul justiţiei se întocmesc în douã exemplare şi se înregistreazã la Cabinetul ministrului justiţiei, într-un registru special constituit în acest sens. Primul exemplar se pãstreazã în original la Cabinetul ministrului justiţiei. În acest scop, fiecare compartiment din minister, precum şi unitãţile subordonate acestuia sunt obligate sã transmitã originalul ordinului la Cabinetul ministrului justiţiei. Al doilea exemplar, care cuprinde avizele compartimentelor de specialitate, precum şi lucrãrile care au stat la baza elaborãrii acestuia, se pãstreazã la compartimentul din minister sau, dupã caz, la unitatea subordonatã acestuia care l-a întocmit.
    ART. 183
    Circularele care privesc unitãţile din sistemul justiţiei se pãstreazã în original la compartimentul care le-a emis, fiind îndosariate într-o mapã specialã.

    TITLUL X
    Dispoziţii finale

    ART. 184
    Compartimentele din minister îndeplinesc orice alte activitãţi stabilite de lege, potrivit specificului, altele decât cele cuprinse în prezentul regulament.
    ART. 185
    Secretariatele din minister au urmãtoarele atribuţii principale:
    a) asigurã înregistrarea şi evidenţa lucrãrilor compartimentului;
    b) asigurã circuitul lucrãrilor, în cadrul compartimentului şi al altor compartimente ale ministerului, conform repartizãrii stabilite de conducerea ministerului sau de conducerea compartimentului;
    c) pregãtesc corespondenţa, inclusiv completarea plicurilor şi a tipizatelor anexate acestora, în vederea expedierii şi predãrii acesteia Serviciului comunicare şi relaţii publice şi, dupã caz, Serviciului informaţii clasificate;
    d) pregãtesc materialele pentru arhivarea lucrãrilor compartimentului, potrivit Nomenclatorului arhivistic al Ministerului Justiţiei, şi le predau arhivei ministerului;
    e) pãstreazã în mape separate sau, dupã caz, în dosare, conform Nomenclatorului arhivistic al Ministerului Justiţiei, al doilea exemplar al documentelor efectuate în cadrul compartimentului, precum şi lucrãrile care au stat la baza elaborãrii acestora;
    f) asigurã, dupã caz, tehnoredactarea lucrãrilor compartimentului, precum şi multiplicarea materialelor necesare;
    g) asigurã evidenţele compartimentelor prin introducerea, conservarea şi valorificarea acestora;
    h) pãstreazã şi folosesc ştampilele compartimentului, conform prevederilor legale;
    i) pãstreazã evidenţa concediilor de odihnã sau a altor concedii ale salariaţilor;
    j) efectueazã şi pãstreazã evidenţa orelor suplimentare, lucrate în condiţiile legii de cãtre personalul din cadrul compartimentului;
    k) ţin evidenţa ordinelor de deplasare a personalului din cadrul compartimentului;
    l) ridicã de la compartimentul de specialitate rechizitele şi celelalte materiale necesare desfãşurãrii în bune condiţii a activitãţii compartimentului şi le repartizeazã personalului acestuia.
    ART. 186
    În cazul în care compartimentele din minister nu au organizate secretariate, atribuţiile prevãzute la art. 185 se îndeplinesc de cãtre o persoanã desemnatã în acest scop de cãtre conducerea compartimentului.
    ART. 187
    Termenele de pãstrare a documentelor sunt cele prevãzute în Nomenclatorul arhivistic al Ministerului Justiţiei, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.
    ART. 188
    (1) Programul de lucru în minister este stabilit prin ordin al ministrului justiţiei.
    (2) Personalul din minister este obligat sã respecte programul de lucru.
    (3) Plecarea înainte de terminarea programului sau prezenţa la serviciu dupã program, precum şi alte învoiri sunt permise cu aprobarea şefului ierarhic superior.

    NOTĂ:
    Pilonii prevãzuţi în prezentul regulament nu produc efecte juridice. Rolul pilonilor este exclusiv de a structura, în funcţie de domeniile de activitate, compartimentele din cadrul instituţiei.

                                   -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016