Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 19 aprilie 2017  de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional pentru Transfer Tehnologic şi Inovare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 19 aprilie 2017 de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional pentru Transfer Tehnologic şi Inovare

EMITENT: Ministerul Cercetării şi Inovării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 287 din 24 aprilie 2017

──────────
    Aprobat de Ordinul nr. 214 din 19 aprilie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 287 din 24 aprilie 2017.
──────────

    CAP. I
    Misiune, rol şi atribuţii
    ART. 1
    (1) Consiliul Naţional pentru Transfer Tehnologic şi Inovare, denumit în continuare CNTTI, este un organism consultativ, fără personalitate juridică, al Ministerului Cercetării şi Inovării, denumit în continuare MCI.
    (2) CNTTI îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    CNTTI are misiunea de a acorda consultanţă MCI în îndeplinirea atribuţiilor sale de monitorizare şi evaluare a implementării Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020, denumită în continuare SNCDI, a Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare 2015-2020, denumit în continuare PNCDI, respectiv a planului sectorial, în special pe domeniile de specializare inteligentă.

    ART. 3
    Rolul CNTTI este de a asigura cadrul de consultare şi consensualizare pentru stimularea şi absorbţia inovării, pentru facilitarea transferului tehnologic în vederea valorificării rezultatelor cercetării din unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare în mediul economic, prin identificarea elementelor şi acţiunilor comune ale celor două comunităţi şi promovarea sinergiilor şi a complementarităţilor în finanţarea dezvoltării tehnologice şi inovării.

    ART. 4
    În vederea îndeplinirii misiunii de la art. 2, CNTTI are următoarele atribuţii principale:
    a) monitorizarea implementării componentelor de specializare inteligentă din cadrul SNCDI;
    b) identificarea şi promovarea instrumentelor pentru susţinerea aplicării rezultatelor de cercetare-dezvoltare în economie;
    c) susţinerea politicilor de inovare şi transfer tehnologic, de antreprenoriat şi de sprijin al parteneriatelor pentru aplicarea invenţiilor în economie;
    d) identificarea modalităţilor pentru promovarea şi susţinerea Programului operaţional Competitivitate - axa 1;
    e) acordarea de asistenţă MCI în elaborarea propunerilor privind:
    e.1) actualizarea domeniilor de specializare inteligentă din cadrul SNCDI;
    e.2) actualizarea instrumentelor de finanţare existente şi/sau utilizarea altor tipuri de instrumente de finanţare pentru perioada curentă de programare 2014-2020;
    e.3) foaia de parcurs pentru domeniile de specializare inteligentă şi identificarea de noi instrumente de finanţare pentru susţinerea acestora pentru perioada următoare de programare (2021-2027) şi care, după aprobarea ministrului cercetării şi inovării, se transmit Comitetului interministerial pentru competitivitate pentru actualizarea Strategiei naţionale de competitivitate;

    f) identificarea celor mai eficiente metode privind reducerea perioadei de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării-dezvoltării şi inovării (CDI) către economie;
    g) elaborarea de rapoarte anuale bazate pe analize şi formulare de recomandări cu privire la ecosistemul antreprenorial şi cel de inovare;
    h) analizarea comparativă a rezultatelor activităţii de CDI finanţate din fonduri publice şi a cererilor de tehnologii noi în România şi propunerea de direcţii prioritare;
    i) monitorizarea şi evaluarea implementării Strategiei de specializare inteligentă pentru cercetare şi inovare (Regional Innovation Strategy - RIS 3);
    j) elaborarea de propuneri de politici-suport şi identificarea de instrumente financiare şi nonfinanciare pentru crearea unor condiţii adecvate pentru inovare şi transfer tehnologic, dar şi pentru întărirea culturii antreprenoriale;
    k) acordarea de consultanţă în validarea termenilor de referinţă pentru proiectele din programele care susţin inovarea şi antreprenoriatul din cadrul PNCDI şi care sunt atribuite prin competiţie cu tematică impusă („top-down“);
    l) acordarea avizului pentru propunerile conducătorului de program pe care MCI le aprobă, conform legii, în implementarea proiectelor „top-down“;
    m) elaborarea propunerilor privind criteriile de selecţie şi avizarea comisiilor de licitaţie sau a listelor de experţi pentru evaluarea şi monitorizarea proiectelor prin competiţii cu tematică impusă („top-down“);
    n) elaborarea propunerilor privind dezvoltarea de instrumente pentru monitorizarea, măsurarea eficienţei şi impactului finanţării proiectelor prin competiţii „top-down“, în acord cu indicatorii şi ţintele stabilite pentru PNCDI;
    o) elaborarea propunerilor pentru termenii de referinţă prin care MCI sau conducătorii de programe lansează proiecte pentru elaborarea de analize şi studii despre tendinţele şi bunele practici din domeniul dezvoltării tehnologice şi al inovării, pentru elaborarea şi implementarea de programe şi proiecte de pregătire antreprenorială în domeniul CDI, precum şi despre impactul acestora asupra societăţii, în vederea elaborării, actualizării sau evaluării SNCDI;
    p) participarea, alături de MCI, la organizarea de conferinţe regionale cu participarea mediului economic local, camere de comerţ şi industrie, şi a unităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare etc.;
    q) organizarea planului de lucru propriu cu al celorlalte organisme consultative ale MCI;
    r) evitarea redundanţei proiectelor prioritare, scop în care CNTTI acordă avizul asupra pachetelor de informaţii sau ghidurilor elaborate în cadrul PNCDI şi al Planului sectorial în corelare cu Programul operaţional Competitivitate - axa prioritară Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru susţinerea afacerilor şi competitivitate, în vederea:
    r.1) creşterii capacităţii sectorului public de a face aprecieri asupra nevoii de inovare, respectiv cartografierea solicitării raportate la eforturile CDI curente, scanarea opţiunilor tehnologice şi evaluarea tehnologiilor;
    r.2) asigurării coerenţei şi relevanţei cercetării tematice din iniţiativa cercetătorilor, susţinută de unităţile şi instituţiile publice sau patronatele din sistemul CDI direct interesate de rezultate;
    r.3) iniţierii şi implementării de proiecte de susţinere a achiziţiilor publice de produse şi servicii inovative („top-down“);
    r.4) dezvoltării instrumentelor de achiziţii publice precomerciale şi de monitorizare a tehnologiilor noi şi emergente;

    s) elaborarea propunerilor pentru stabilirea ţintei naţionale privind ponderea achiziţiilor publice de produse şi servicii inovative în totalul achiziţiilor publice şi pentru un program-pilot de susţinere a inovării sociale;
    t) analizarea şi evaluarea documentaţiei privind autorizarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice;
    u) analizarea oportunităţii reglementărilor/actelor normative existente în domeniul CDI şi propunerea unor noi proiecte de acte normative.


    ART. 5
    CNTTI elaborează şi prezintă spre aprobare ministrului cercetării şi inovării un program de lucru anual şi, de asemenea, elaborează un raport anual de activitate pe care îl prezintă conducerii MCI, documente ce vor fi publicate pe pagina de internet a CNTTI.

    ART. 6
    CNTTI poate participa prin reprezentanţii săi la acţiuni de reprezentare sau cooperare organizate la nivel naţional sau internaţional, în acord cu scopul şi atribuţiile aprobate prin prezentul regulament, numai potrivit mandatului acordat de către ministrul cercetării şi inovării.

    CAP. II
    Organizare şi funcţionare
    ART. 7
    (1) CNTTI este format din 19 membri, inclusiv preşedintele şi cei 2 vicepreşedinţi, numiţi prin ordin al ministrului cercetării şi inovării.
    (2) Membrii CNTTI, inclusiv cei care vor ocupa funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte, sunt numiţi în urma aplicării metodologiei de selecţie a membrilor organelor consultative.
    (3) Metodologia de selecţie şi componenţa comisiei de selecţie se stabilesc prin ordin al ministrului cercetării şi inovării.
    (4) Cel puţin 9 dintre membrii CNTTI trebuie să fie reprezentanţi ai mediului economic.
    (5) Preşedintele şi vicepreşedinţii formează biroul executiv al CNTTI.
    (6) Membrii CNTTI nu pot fi reprezentaţi sau substituiţi în activităţile CNTTI de către alte persoane.

    ART. 8
    (1) Preşedintele CNTTI are următoarele atribuţii:
    a) conduce şedinţele de lucru în plen ale CNTTI şi ale biroului executiv al CNTTI;
    b) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor CNTTI, pe baza propunerilor biroului executiv, ordinea de zi putând fi modificată prin votul membrilor CNTTI, la cererea oricărui membru al CNTTI;
    c) asigură comunicarea hotărârilor, avizelor, recomandărilor şi documentelor elaborate de CNTTI către ministrul cercetării şi inovării şi, după caz, către conducătorii de programe CDI;
    d) reprezintă CNTTI în relaţia cu ministrul cercetării şi inovării;
    e) reprezintă CNTTI în relaţia cu terţii, conform mandatului acordat de către ministrul cercetării şi inovării.

    (2) În cazul indisponibilităţii sale, preşedintele CNTTI poate delega atribuţiile sale unuia dintre vicepreşedinţi, pe baza unei decizii scrise.

    ART. 9
    (1) Mandatul membrilor CNTTI este de 4 ani şi poate fi reînnoit o singură dată.
    (2) În cazul în care un membru al CNTTI încalcă normele etice sau de deontologie profesională ori nu se implică în mod sistematic în activităţile CNTTI, acesta va fi revocat din calitatea de membru al CNTTI. Condiţiile şi procedura de revocare sunt stabilite prin regulamentul de ordine interioară al CNTTI, denumit în continuare ROI.
    (3) În cazul existenţei unui loc vacant în componenţa CNTTI sau în situaţia în care un membru este în imposibilitatea de a-şi exercita mandatul sau pentru situaţiile prevăzute la alin. (2), ministrul cercetării şi inovării va numi un alt membru.
    (4) Mandatul noului membru care este numit în cazurile prevăzute la alin. (2) şi (3) încetează la data finalizării mandatului membrului pe care îl înlocuieşte.

    ART. 10
    (1) În termen de 10 zile de la numire, CNTTI elaborează ROI, pe care îl înaintează spre aprobare la MCI.
    (2) ROI cuprinde, în principal, prevederi referitoare la:
    a) atribuţiile preşedintelui şi vicepreşedinţilor CNTTI;
    b) procedura de convocare a şedinţelor CNTTI;
    c) procedura de adoptare a hotărârilor CNTTI;
    d) condiţiile şi procedura pentru revocarea unui membru al CNTTI;
    e) stabilirea criteriilor de competenţă, independenţă, imparţialitate şi evitarea oricărui conflict de interese sau incompatibilităţi între oricare dintre membrii CNTTI sau experţii desemnaţi şi oricare dintre participanţii la proiectele atribuite prin competiţii („top-down“);
    f) regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor sau grupurilor de lucru ale CNTTI.


    ART. 11
    (1) CNTTI are un secretariat tehnic care asigură suportul logistic pentru desfăşurarea activităţilor CNTTI şi ale comisiilor sau grupurilor de lucru ale acestuia.
    (2) Secretariatul tehnic asigură gestionarea paginii de internet a CNTTI.

    ART. 12
    (1) Şedinţele CNTTI sunt convocate de către preşedintele CNTTI, de către ministrul cercetării şi inovării sau la cererea a cel puţin 7 membri ai CNTTI.
    (2) Cvorumul de lucru al CNTTI este de 11 membri.

    ART. 13
    (1) Ministrul cercetării şi inovării sau un reprezentant al acestuia participă de drept la şedinţele CNTTI.
    (2) Pot participa, de asemenea, de drept, la şedinţele CNTTI, în calitate de observatori, directorul general al Direcţiei generale pentru politici, programe CDI şi, respectiv, al Direcţiei generale transfer şi infrastructură CDI din MCI şi, în funcţie de subiectele aflate pe ordinea de zi, directorii generali ai conducătorilor de programe.
    (3) În cadrul şedinţelor CNTTI pot fi cooptaţi, cu aprobarea prealabilă a conducerii MCI, specialişti, care nu sunt membri ai CNTTI, numai pentru anumite puncte de pe ordinea de zi şi numai pe durata discutării acestora.

    ART. 14
    (1) CNTTI poate înfiinţa, la propunerea biroului executiv, comisii sau grupuri de lucru, prin cooptarea de specialişti pentru rezolvarea unor probleme apărute pe parcurs.
    (2) Comisiile sau grupurile de lucru se organizează şi funcţionează pe baza regulamentului-cadru stabilit prin ROI al CNTTI.

    CAP. III
    Logistică şi finanţare
    ART. 15
    (1) Sprijinul tehnic, secretariatul şi resursele materiale necesare funcţionării CNTTI sunt asigurate de către MCI.
    (2) Cheltuielile privind remuneraţia membrilor CNTTI şi a specialiştilor din comisiile sau grupurile de lucru, precum şi cheltuielile de transport şi cazare sunt asigurate în baza unui contract-cadru încheiat între Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, denumită în continuare UEFISCDI, şi MCI.
    (3) Pentru activitatea desfăşurată, membrii CNTTI şi specialiştii din comisiile sau grupurile de lucru sunt remuneraţi, în afara activităţii de bază, în funcţie de numărul orelor efectiv lucrate, la nivelul maxim al gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare, stabilit pentru unităţile bugetare.

    ART. 16
    (1) În vederea încadrării în bugetul alocat, membrii CNTTI şi specialiştii din comisiile sau grupurile de lucru au obligaţia respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În cazul acelor membri ai CNTTI sau al acelor specialişti din comisiile sau grupurile de lucru ale căror costuri de transport nu se încadrează în limitele prevăzute, li se asigură participarea la reuniuni prin videoconferinţă sau prin alte modalităţi uzuale de participare la reuniune de la distanţă.

    CAP. IV
    Norme de etică şi deontologie profesională
    ART. 17
    (1) Membrii CNTTI şi specialiştii din comisiile sau grupurile de lucru ale acestuia au obligaţia să respecte reglementările aplicabile şi normele de etică şi deontologie profesională, conform prevederilor legale cu incidenţă în materie.
    (2) Membrii CNTTI şi specialiştii din comisiile sau grupurile de lucru ale acestuia au obligaţia de a raporta cu celeritate preşedintelui CNTTI orice situaţie în care consideră că se află într-un conflict de interese, imediat ce constată existenţa conflictului de interese, şi de a se recuza de la luarea deciziilor afectate de conflictul de interese.
    (3) Membrii CNTTI şi specialiştii din comisiile sau grupurile de lucru ale acestuia, precum şi persoanele care asigură secretariatul CNTTI au obligaţia păstrării confidenţialităţii în privinţa documentelor supuse dezbaterii şi poziţiilor exprimate pe parcursul acestora, cu excepţia acelor documente care sunt făcute publice.
    (4) În momentul nominalizării, atât membrii CNTTI, cât şi specialiştii din comisiile sau grupurile de lucru ale acestuia, precum şi persoanele care asigură secretariatul CNTTI vor semna o declaraţie de confidenţialitate.
    (5) Membrii CNTTI nu pot face parte din componenţa altui organism consultativ al MCI.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 18
    (1) Membrii CNTTI şi specialiştii din comisiile sau grupurile de lucru ale acestuia răspund, în condiţiile legii, pentru orice hotărâre cu privire la un aviz sau la o recomandare emisă în exercitarea atribuţiilor lor, inclusiv pentru cele care au creat un prejudiciu bugetului public al MCI ori conducătorilor de programe de cercetare-dezvoltare şi inovare care implementează proiecte propuse de CNTTI.
    (2) Orice membru CNTTI care a votat împotriva unei hotărâri nu răspunde pentru prejudiciul creat dacă a transmis în scris ministrului cercetării şi inovării motivele votului împotrivă.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016