Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 18 decembrie 2014  de organizare şi funcţionare a casei de pensii sectoriale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 18 decembrie 2014 de organizare şi funcţionare a casei de pensii sectoriale

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 decembrie 2014


    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Casa de pensii sectorială a Ministerului Afacerilor Interne, denumită în continuare Casa, este înfiinţată prin lege în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, şi funcţionează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 233/2011 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale şi ale prezentului regulament.
    ART. 2
    (1) Casa este structura de specialitate, cu personalitate juridică, care administrează sistemul public de pensii din România pentru:
    a) cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii profesionişti, poliţiştii-funcţionari publici cu statut special din MAI;
    b) cadrele militare trecute în rezervă, poliţiştii-funcţionari publici cu statut special ale căror raporturi de serviciu au încetat din MAI, care beneficiază de ajutoare lunare asigurate din bugetul de stat, în condiţiile legii.
    (2) Casa asigură administrarea sistemului public de pensii şi pentru funcţionarii publici cu statut special din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei, în baza protocolului de colaborare încheiat între cele două instituţii, potrivit legii.
    (3) Casa are sediul în municipiul Bucureşti, str. George Georgescu nr. 3, sectorul 4, şi adresa de poştă electronică casapensii@mai.gov.ro
    ART. 3
    Casa asigură, în baza legii, plata pensiilor şi a celorlalte prestaţii sociale prevăzute în legi speciale pentru cadrele militare trecute în rezervă, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special ale căror raporturi de serviciu au încetat din MAI, respectiv din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

    CAP. II
    Organizarea unităţii

    ART. 4
    (1) Casa are în structura organizatorică următoarele componente:
    a) conducerea;
    b) Serviciul metodologie;
    c) Serviciul juridic;
    d) Compartimentul verificări contribuţii sociale la ordonatorii de credite şi control;
    e) Financiar: (structură organizată la nivel de serviciu)
    e.1) Biroul prelucrare automată date financiar-contabile pensionari;
    e.2) Compartimentul buget, prelucrare automată situaţii financiare şi drepturi personal;
    e.3) Compartimentul vize prestaţii;
    f) Serviciul prelucrare automată date, stabiliri şi plăţi prestaţii Regiunea 1;
    g) Serviciul prelucrare automată date, stabiliri şi plăţi prestaţii Regiunea 2;
    h) Serviciul prelucrare automată date, stabiliri şi plăţi prestaţii Regiunea 3;
    i) Serviciul informatic, comunicaţii, evidenţă contribuabili şi certificare stagii de cotizare;
    j) Structura de securitate (la nivel de compartiment);
    k) Serviciul gestionare dosare pensii, documente clasificate, relaţii cu publicul şi securitate sediu.
    (2) Organigrama Casei este prezentată în anexa nr. 1.
    ART. 5
    (1) În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Casa cooperează cu unităţile şi structurile din cadrul MAI, cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sector pensii private, cu instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale şi cu ministerele/instituţiile/autorităţile administraţiei publice centrale şi locale.
    (2) Diagrama principalelor relaţii ale Casei este prevăzută în anexa nr. 2.
    ART. 6
    (1) Întregul personal al Casei este subordonat direct directorului, respectiv directorilor adjuncţi care îi coordonează activitatea şi, în mod nemijlocit, şefilor serviciilor/biroului din care fac parte.
    (2) Personalul Casei răspunde pentru executarea sarcinilor de serviciu încredinţate, potrivit fişelor posturilor.
    ART. 7
    Nominalizarea unităţilor administrativ-teritoriale (judeţe şi sectoare ale municipiului Bucureşti) care intră în compunerea regiunilor 1, 2, respectiv 3, cu privire la care se exercită competenţele teritoriale de către serviciile prelucrare automată date, stabiliri şi plăţi prestaţii din structura Casei, se realizează prin dispoziţie a directorului Casei.

    CAP. III
    Atribuţii generale

    ART. 8
    Casa are următoarele atribuţii generale:
    a) controlează modul în care ordonatorii de credite respectă dispoziţiile legale privind întocmirea şi transmiterea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, precum şi termenele de transmitere;
    b) urmăreşte încasarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat, organizează, îndrumă şi controlează activitatea privind executarea creanţelor bugetare, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
    c) stabileşte drepturile de asigurări sociale prevăzute de lege şi emite decizii de pensie pe care le comunică solicitanţilor, în termenele prevăzute de lege;
    d) asigură evidenţa contribuabililor la sistemul public de pensii pentru asiguraţii din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, pentru care Casa stabileşte şi plăteşte drepturile de pensii şi alte prestaţii de asigurări sociale, potrivit legii;
    e) asigură evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale la nivelul instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională în cazul asiguraţilor pentru care Casa stabileşte drepturile de pensii şi de asigurări sociale, potrivit legii;
    f) certifică stagiul de cotizare pentru asiguraţii din evidenţele proprii;
    g) organizează activitatea privind stabilirea şi plata contribuţiilor pentru fondurile de pensii administrate privat, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
    h) asigură introducerea, extinderea, întreţinerea aplicaţiilor informatice de calcul şi de evidenţă, precum şi a sistemelor de protecţie a acestora;
    i) asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti în litigiile în care este parte;
    j) aplică prevederile convenţiilor internaţionale de asigurări sociale, la care România este parte, precum şi ansamblul reglementărilor comunitare şi dezvoltă relaţii cu organisme similare în domeniul asigurărilor sociale din alte ţări, în limita competenţelor prevăzute de lege;
    k) asigură transferul în străinătate al prestaţiilor stabilite potrivit reglementărilor legale în domeniu;
    l) fundamentează şi elaborează propunerile ce vor sta la baza elaborării proiectului bugetului de stat şi a celui al asigurărilor sociale de stat;
    m) solicită la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul MAI sau la oricare altă autoritate ori instituţie publică abilitată datele cu caracter personal actualizate pentru persoanele cărora li se întocmesc documentaţii de plată şi/sau cărora li se efectuează plata unor prestaţii sociale;
    n) organizează modul de stabilire şi de plată a drepturilor de pensii şi a altor drepturi de asigurări sociale finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi a celor finanţate de la bugetul de stat, conform legii;
    o) organizează şi conduce contabilitatea proprie, atât pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, cât şi pentru bugetul de stat, potrivit art. 8 alin. (1) lit. n) din Hotărârea Guvernului nr. 233/2011;
    p) transmite, lunar, la domiciliul beneficiarilor din România, prin Compania Naţională "Poşta Română" - S.A., taloanele de pensie, potrivit art. 8 alin. (1) lit. o) din Hotărârea Guvernului nr. 233/2011;
    q) aprobă procedurile referitoare la efectuarea operaţiunilor de plată a pensiilor;
    r) achită ajutorul de deces, în termen de 24 de ore de la solicitare, în cazul decesului pensionarului aflat în evidenţele proprii, respectiv în cazul unui membru de familie al acestuia, care nu era asigurat la data decesului, în condiţiile stabilite prin dispoziţie a directorului Casei;
    s) constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de lege, în domeniul de activitate, prin propriile organe de control;
    t) emite decizii de recuperare a debitelor reprezentând prestaţii de asigurări sociale încasate necuvenit şi urmăreşte recuperarea acestora, în condiţiile legii;
    u) soluţionează sesizările, reclamaţiile şi petiţiile, conform prevederilor legale.

    CAP. IV
    Conducerea unităţii

    ART. 9
    (1) Conducerea Casei este asigurată de director, ajutat de 2 directori adjuncţi.
    (2) Directorul Casei are calitatea de ordonator terţiar de credite. Directorii adjuncţi se află în subordinea nemijlocită a directorului.
    ART. 10
    (1) Directorul conduce întreaga activitate a Casei şi o reprezintă în relaţiile cu celelalte unităţi ale MAI, cu instituţiile şi organismele din ţară şi străinătate, în limitele competenţelor stabilite potrivit legii şi în baza mandatului încredinţat de către ministrul afacerilor interne.
    (2) Directorul poate delega, prin dispoziţie, în condiţiile legii, atribuţii din competenţa sa directorilor adjuncţi.
    ART. 11
    Pentru aplicarea prevederilor actelor normative de nivel superior, a ordinelor şi instrucţiunilor ministrului afacerilor interne, precum şi a dispoziţiilor secretarilor de stat şi secretarului general, directorul Casei emite dispoziţii, care sunt obligatorii pentru personalul din subordine.
    ART. 12
    (1) Directorul răspunde în condiţiile legii, potrivit fişei postului prevăzute în anexa nr. 3, de întreaga activitate pe care o desfăşoară Casa.
    (2) Organizarea şi modalităţile de planificare a activităţilor desfăşurate de Casă, precum şi de evaluare a activităţilor desfăşurate de către structurile acesteia se stabilesc prin dispoziţie a directorului.
    ART. 13
    Directorii adjuncţi răspund în condiţiile legii, potrivit fişelor posturilor prevăzute în anexele nr. 4 şi 5, de activitatea serviciilor, birourilor şi, după caz, a compartimentelor încredinţate spre coordonare şi îndrumare, precum şi de îndeplinirea altor atribuţii sau competenţe, care le sunt dispuse sau delegate de către directorul Casei.
    ART. 14
    Conducerea serviciilor, birourilor şi a compartimentelor din cadrul Casei se exercită de şefii/coordonatorii acestora, iar în lipsa lor, de către persoana, din cadrul aceleiaşi structuri, desemnată în scris de director sau de către directorii adjuncţi coordonatori, după caz.

    CAP. V
    Atribuţiile structurilor organizatorice

    ART. 15
    Serviciul metodologie are următoarele atribuţii specifice:
    a) asigură aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale;
    b) iniţiază proiecte de ordine şi instrucţiuni în domeniul prestaţiilor de asigurări sociale, la nivelul MAI;
    c) participă alături de organele similare din componentele sistemului de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul prestaţiilor de asigurări sociale;
    d) participă alături de organele similare din componenţa sistemului de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională la convocările organizate de Casa Naţională de Pensii Publice;
    e) colaborează din punct de vedere metodologic cu serviciile prelucrare automată date, stabiliri şi plăţi prestaţii regiunile 1, 2 şi 3, pentru soluţionarea petiţiilor adresate direct sau prin intermediul altor instituţii ale statului;
    f) propune conducerii instituţiei soluţii în rezolvarea unor situaţii sesizate de unităţi în domeniul asigurărilor sociale şi al altor drepturi de asigurări sociale, în conformitate cu dispoziţiile legale, şi asigură comunicarea acestora;
    g) îndrumă şi sprijină personalul Casei în vederea aplicării unitare a legislaţiei în domeniul asigurărilor sociale şi al altor drepturi de asigurări sociale, în colaborare cu Serviciul juridic;
    h) analizează din punct de vedere metodologic şi comunică soluţii în rezolvarea cererilor, reclamaţiilor şi sesizărilor primite în domeniul de competenţă, în colaborare cu Serviciul juridic;
    i) întocmeşte documentaţii şi intervine la organele abilitate din cadrul instituţiilor şi structurilor prevăzute la art. 5 alin. (1), în vederea obţinerii de avize, puncte de vedere şi aprobări conform prevederilor legale în vigoare, pe linie metodologică, în domeniul prestaţiilor de asigurări sociale;
    j) întocmeşte note, sinteze şi analize privind activitatea pe linia drepturilor de pensii şi altor prestaţii în unităţile MAI;
    k) acordă sprijin, atunci când situaţia o impune, pentru interpretarea şi punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti, în colaborare cu Serviciul juridic;
    l) asigură întocmirea materialelor privind pregătirea de specialitate la cursurile pentru iniţierea şi dezvoltarea în carieră a poliţiştilor;
    m) asigură respectarea prevederilor legale privind reglementarea informaţiilor clasificate în cadrul structurii pe care o coordonează;
    n) urmăreşte permanent modificările legislative din domeniul de activitate publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I;
    o) arhivează documentele din sectorul de activitate, cu respectarea prevederilor legale.
    ART. 16
    Serviciul juridic are următoarele atribuţii specifice:
    a) întocmeşte observaţii şi propuneri, motivate juridic, la proiectele de legi, hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului, de acte normative cu caracter intern (dispoziţii, ordine, instrucţiuni) asupra cărora a fost consultată Casa;
    b) întocmeşte avize motivate, la solicitarea directorului Casei, cu privire la diferite categorii de lucrări cu caracter juridic, care privesc activitatea Casei;
    c) elaborează sau, după caz, avizează proiectele de acte normative promovate de Casă, în condiţiile stabilite prin Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de acte normative în MAI;
    d) avizează pentru legalitate proiectele de dispoziţii, ordine, instrucţiuni, regulamente şi alte acte normative cu caracter intern sau acte cu caracter juridic individual, emise ori semnate de directorul Casei, potrivit competenţei, precum şi orice alte acte care pot angaja răspunderea patrimonială a acesteia, cum sunt:
    I. acordarea de drepturi băneşti sau de altă natură personalului Casei;
    II. stabilirea răspunderii materiale în sarcina personalului Casei;
    III. scoaterea din funcţiune, valorificarea, declasarea şi casarea bunurilor mobile sau a mijloacelor fixe;
    IV. rapoartele cu propuneri de acceptare a ofertelor de donaţie şi sponsorizare ori de încheiere a unor contracte de comodat, pentru Casă;
    V. efectuarea de plăţi, cu titlu de despăgubiri, pentru pagube cauzate de personalul Casei, stabilite prin hotărâri judecătoreşti;
    VI. numirea şi eliberarea din funcţie a personalului sau, după caz, încheierea şi desfacerea contractelor de muncă;
    e) reprezintă şi apără interesele Casei pe baza împuternicirii directorului acesteia în faţa autorităţilor administraţiei publice, a organelor Ministerului Public, a instanţelor judecătoreşti, a altor organe de jurisdicţie, precum şi în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege. În acest scop, elaborează şi formulează acţiuni, întâmpinări, răspunsuri la interogatorii, exercită căi de atac, propun directorului Casei renunţarea la acţiuni şi căi de atac, exercită orice mijloace legale de apărare a drepturilor şi intereselor acestora;
    f) asigură reprezentarea şi apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Casei şi ale MAI, în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege, pe baza delegaţiilor emise de directorul Casei şi, respectiv, de directorul general al Direcţiei generale juridice. În situaţia reprezentării şi apărării asigurate în faţa instanţelor judecătoreşti sau a altor organe de jurisdicţie, consilierii juridici vor informa emitentul delegaţiei de reprezentare despre aspectele principale rezultate din dezbateri la fiecare termen de judecată, iar după pronunţarea hotărârii, vor comunica acestuia, de îndată, soluţia;
    g) sesizează conducerea Casei cu privire la deficienţele datorate acestora, rezultate din soluţionarea litigiilor la instanţele judecătoreşti, pentru luarea măsurilor adecvate, în scopul asigurării legalităţii şi a ordinii de drept;
    h) ia măsuri pentru obţinerea titlurilor executorii şi punerea în executare a acestora, potrivit legii, în vederea realizării creanţelor şi a altor drepturi patrimoniale ale Casei sau ale MAI;
    i) acordă asistenţă juridică consiliilor de disciplină, consiliilor de judecată, consiliilor de onoare şi comisiilor de disciplină, potrivit prevederilor actelor normative şi competenţei;
    j) participă în comisiile de achiziţie şi la negocierea proiectelor de contracte, în procedurile de achiziţie publică şi negocierile derulate de către sau prin Casă;
    k) avizează pentru legalitate proiecte de contracte, înţelegeri şi alte acte juridice care angajează răspunderea juridică a Casei ori în cazul în care procedura de achiziţie a fost derulată prin aceasta sau în cazul în care aceasta a negociat ori a elaborat proiectul actului;
    l) participă la negocierea de convenţii, acorduri şi înţelegeri internaţionale, derulate de Casă ori în legătură cu domeniul de activitate al acesteia;
    m) avizează pentru legalitate proiecte de convenţii, acorduri şi înţelegeri internaţionale elaborate de Casă ori în legătură cu domeniul de activitate al acesteia;
    n) elaborează puncte de vedere cu privire la respectarea drepturilor omului şi normelor dreptului umanitar în şi de către Casă, precum şi asupra implementării reglementărilor privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în cadrul acesteia;
    o) sprijină activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale, iniţiază şi participă la acţiuni de cunoaştere, interpretare şi aplicare a actelor normative şi de prevenire a încălcării acestora de către personalul Casei;
    p) participă la instruirea personalului din unitate în problematica la care se referă actele juridice internaţionale, în probleme de drept umanitar şi drepturile omului, precum şi în probleme de cunoaştere şi aplicare unitară a legislaţiei, în raport cu specificul Casei;
    q) analizează, anual, activitatea proprie şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii pe linie juridică, informând conducerea Casei şi Direcţiei generale juridice despre rezultatul analizei şi propunerile formulate;
    r) îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter juridic, prevăzute de lege sau dispuse de conducerea Casei, potrivit competenţelor şi răspunde solicitărilor formulate de directorul general al Direcţiei generale juridice.
    s) formulează proiectele răspunsurilor la petiţiile cetăţenilor şi organizaţiilor neguvernamentale interne sau internaţionale, adresate Casei şi repartizate de conducerea acesteia spre soluţionare;
    t) întocmeşte semestrial planificarea activităţii;
    u) arhivează documentele rezultate din activitatea serviciului, cu respectarea prevederilor legale.
    ART. 17
    Compartimentul verificări contribuţii sociale la ordonatorii de credite şi control are următoarele atribuţii specifice:
    a) controlează modul în care unităţile care au calitatea de ordonatori de credite respectă dispoziţiile legale privind întocmirea şi transmiterea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, precum şi termenele de transmitere;
    b) verifică modul de constituire, virare şi încasare a contribuţiei de asigurări sociale şi dispun, după caz, măsurile prevăzute de lege;
    c) constată contravenţiile prevăzute la art. 144 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) prezintă conducerii Casei rezultatele tuturor controalelor tematice sau inopinate, iar după aprobarea acestora de către conducerea MAI le transmite structurilor controlate pentru remedierea deficienţelor constatate şi punerea în aplicare a măsurilor dispuse;
    e) urmăreşte îndeplinirea întocmai şi la termenele stabilite a măsurilor pe care le-a dispus prin actele de control încheiate;
    f) sesizează în scris conducerea Casei în cazul identificării unor neregularităţi sau posibile prejudicii;
    g) raportează periodic constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activităţile de control;
    h) întocmeşte graficul anual al controalelor şi îl supune aprobării conducerii MAI, care după aprobare devine parte integrantă a planului de muncă;
    i) planifică, organizează şi execută controale în domeniul de competenţă şi asigură desfăşurarea controalelor tematice la structurile MAI;
    j) conduce şi coordonează activitatea colectivelor care execută controalele şi întocmeşte rapoarte cu constatări, concluzii şi propuneri de măsuri, pe care le prezintă spre aprobare conducerii MAI;
    k) formulează propuneri pentru stabilirea componenţei colectivelor de control şi întocmeşte planuri tematice pentru fiecare acţiune în parte;
    l) urmăreşte modul de executare a măsurilor dispuse Casei în urma controalelor şi prezintă concluziile conducerii Casei;
    m) verifică petiţiile şi sesizările adresate conducerii Casei, repartizate prin dispoziţie, referitoare la întregul personal din subordine, cu respectarea normelor de gestiune a personalului;
    n) la solicitarea Corpului de control al ministrului participă la controalele organizate la structurile MAI;
    o) controlează modul de dezvoltare şi administrare eficientă a patrimoniului sistemului public de pensii, pe linia de competenţă;
    p) întocmeşte nota de prezentare pentru fiecare contestaţie depusă împotriva deciziei de pensie transmisă la comisia de soluţionare a contestaţiilor din cadrul MAI, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    q) efectuează, în baza dispoziţiei directorului Casei, cercetarea prealabilă a faptelor care pot constitui abateri disciplinare săvârşite de personalul din structura Casei;
    r) propune conducerii Casei, pe baza constatărilor făcute în exercitarea activităţilor curente, elaborarea de dispoziţii sau modificarea şi completarea celor existente;
    s) întocmeşte şi actualizează Registrul de riscuri în conformitate cu standardele de control managerial intern şi monitorizează implementarea de către structurile din subordine a sarcinilor cuprinse în acestea;
    t) întocmeşte şi prezintă, periodic sau în baza dispoziţiilor conducerii Casei, rapoarte şi sinteze de evaluare a fenomenelor specifice domeniului de activitate;
    u) participă în comisiile de cercetare administrativă în vederea stabilirii răspunderii materiale a personalului din subordine pentru prejudicii cauzate Casei;
    v) monitorizează procesul desfăşurat la nivelul structurilor proprii pe linia sistemului de control intern/managerial, prin realizarea raportărilor periodice către ordonatorul principal de credite asupra modului de implementare a măsurilor de control intern/managerial stabilite în cadrul sistemului;
    w) efectuează analize calitative periodice asupra activităţilor astfel desfăşurate, raportate către ordonatorul principal de credite, în urma cărora să fie identificate măsuri concrete, coerente de remediere şi de corectare a eventualelor neajunsuri care ar putea surveni în procesul de implementare;
    x) prelucrează în cadrul şedinţelor periodice toate documentele/recomandările organizatorice primite din partea ordonatorului principal de credite în domeniul controlului intern/managerial şi transpunerea activităţilor specifice Casei în conţinutul documentelor programatice elaborate şi supuse aprobării conducerii Casei;
    y) elaborează Programul anual de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la nivelul Casei, ca urmare a şedinţei/şedinţelor membrilor structurii cu atribuţii de coordonare, monitorizare şi îndrumare metodologică, în concordanţă cu prevederile Concepţiei/Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial elaborat la nivelul MAI, precum şi asigurarea îndeplinirii activităţilor programatice proprii elaborate;
    z) supune aprobării conducerii Casei varianta finală a Programului anual de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial elaborat conform recomandărilor primite din partea MAI;
    aa) consemnează în procesele-verbale încheiate rezultatele şi hotărârile adoptate de membrii structurii cu atribuţii de coordonare, monitorizare şi îndrumare metodologică a sistemului de control intern/managerial al Casei, ca urmare a întrunirilor de lucru desfăşurate;
    bb) coordonează, anual, activităţile specifice desfăşurării procesului de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial la nivelul Casei şi elaborează, prin intermediul lucrătorului desemnat, situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării, raportul anual al ordonatorului terţiar de credite, prin centralizarea informaţiilor din chestionarul de autoevaluare, documente supuse aprobării conducerii Casei;
    cc) elaborează şi transmite ordonatorului principal de credite, în scopul realizării obiectivelor prevăzute în conţinutul Programului anual de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, rezultatele obţinute ca urmare a activităţilor de evaluare semestrială/anuală a elementelor de progres înregistrate la nivelul Casei, conform solicitărilor primite din partea Corpului de control al ministrului, prin completarea conţinutului machetei prevăzute la cap. I din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificările ulterioare, sub semnătura conducerii Casei;
    dd) asigură respectarea măsurilor de protecţie, confidenţialitate şi securitate a informaţiilor din activitatea proprie, conform legislaţiei în vigoare;
    ee) arhivează documentele rezultate din activitatea compartimentului, cu respectarea prevederilor legale.
    ART. 18
    (1) Structura financiar are următoarele atribuţii principale:
    a) fundamentează şi întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Casei;
    b) întocmeşte proiectele de dispoziţii de zi pe unitate privind stabilirea competenţelor pentru angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pe parcursul exerciţiului bugetar, conform prevederilor legale;
    c) asigură plata prestaţiilor şi indemnizaţiilor din bugetul asigurărilor sociale de stat, respectiv bugetul de stat, cu utilizarea aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice;
    d) asigură întocmirea statelor de plată pentru salarii, precum şi a altor drepturi băneşti cuvenite personalului aflat în finanţare, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, cu utilizarea aplicaţiei informatice de prelucrare automată a drepturilor băneşti, pusă la dispoziţie de Direcţia generală financiară, denumită în continuare aplicaţia informatică;
    e) utilizează sistemele informatice de prelucrare automată a datelor, puse la dispoziţie de Direcţia generală financiară, în conformitate cu normele contabile aplicabile, pentru conducerea contabilităţii în vederea asigurării condiţiilor necesare pentru înregistrarea corectă şi la zi a documentelor rezultate din operaţiunile economico-financiare efectuate, organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv, precum şi valorificarea rezultatelor acesteia, respectarea legislaţiei în vigoare privind întocmirea situaţiilor financiare şi pentru păstrarea documentelor justificative, a registrelor şi a situaţiilor financiare;
    f) întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale, raportările financiare lunare, precum şi alte raportări solicitate de eşalonul superior, pe care le transmite Direcţiei generale financiare, la termenele stabilite, cu utilizarea aplicaţiei informatice;
    g) organizează şi exercită prin personalul anume desemnat controlul financiar preventiv propriu asupra proiectelor de operaţiuni în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    h) asigură respectarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice conform dispoziţiilor legale în vigoare;
    i) elaborează dispoziţii şi proceduri operaţionale pentru activitatea proprie;
    j) păstrează, în condiţii de securitate, documentele financiar-contabile şi le arhivează în condiţiile prevăzute de normele legale în vigoare;
    k) organizează activitatea de casierie conform prevederilor legale;
    l) întocmeşte şi urmăreşte respectarea graficului privind circulaţia documentelor contabile.
    (2) Biroul prelucrare automată date financiar-contabile pensionari îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
    a) asigură plata prestaţiilor de asigurări sociale, inclusiv obligaţiile fiscale, din bugetul asigurărilor sociale de stat, potrivit prevederilor legale în vigoare, cu utilizarea aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice şi instituţiile de credit;
    b) asigură plata indemnizaţiilor cuvenite pensionarilor din bugetul de stat şi, după caz, a obligaţiilor fiscale, în condiţiile legii, cu utilizarea aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice şi instituţiile de credit;
    c) asigură angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor privind prestaţiile şi indemnizaţiile cuvenite pensionarilor şi, după caz, obligaţiile fiscale, potrivit prevederilor legale în vigoare;
    d) asigură întocmirea statelor de plată pentru prestaţiile şi indemnizaţiile cuvenite şi returnate în contul "Sume de mandat", aferente pensionarilor, potrivit prevederilor legale în vigoare, cu utilizarea aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice;
    e) întocmeşte documentele de încasări şi plăţi în numerar sau virament pentru operaţiunile care se efectuează prin conturile curente sau prin casieria proprie, aferente prestaţiilor şi indemnizaţiilor de care beneficiază pensionarii;
    f) gestionează problematica retururilor şi ţine evidenţa sumelor returnate în contul "Sume de mandat", inclusiv evidenţa taloanelor de pensie restituite lunar de operatorul poştal, potrivit prevederilor legale în vigoare, cu utilizarea aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de Serviciul informatic, comunicaţii, evidenţă contribuabili şi certificare stagii de cotizare;
    g) asigură decontarea facilităţilor conform prevederilor legale în vigoare, de care beneficiază pensionarii;
    h) stabileşte cuantumul ajutoarelor de deces pentru pensionari şi membrii de familie aflaţi în întreţinerea acestora şi asigură plata contravalorii acestui ajutor, conform prevederilor legale în vigoare, cu utilizarea aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice;
    i) ţine evidenta drepturilor de pensii încasate necuvenit, conform deciziilor de imputare;
    j) primeşte titlurile executorii prin care se instituie popriri, operează reţinerile în cotele legale, asupra drepturilor de pensie în cazul în care terţe persoane cer executarea silită asupra venitului din pensie şi ţine evidenţa acestora, cu utilizarea aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de Serviciul informatic, comunicaţii, evidenţă contribuabili şi certificare stagii de cotizare;
    k) asigură corespondenţa cu privire la instituirea reţinerilor din prestaţiile de asigurări sociale, în baza titlurilor executorii;
    l) asigură respectarea măsurilor de protecţie, confidenţialitate şi securitate a informaţiilor, conform legislaţiei în vigoare.
    (3) Compartimentul buget, prelucrare automată situaţii financiare şi drepturi personal îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
    a) fundamentează şi elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile cu finanţare de la bugetul de stat, precum şi pentru activităţile finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul următor şi estimările pe următorii 3 ani, potrivit normelor legale în vigoare, la termenele stabilite de Direcţia Generală Financiară, cu utilizarea aplicaţiei informatice;
    b) în scopul eficientizării execuţiei bugetare efectuează modificări şi virări de credite bugetare, cu utilizarea aplicaţiei informatice, în limita fondurilor bugetare aprobate, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pe care le propune, după aprobare, ordonatorului principal de credite;
    c) ţine evidenţa creditelor, angajamentelor bugetare şi legale conform legislaţiei în vigoare, cu utilizarea aplicaţiei informatice;
    d) urmăreşte angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, potrivit prevederilor legale în vigoare;
    e) asigură organizarea şi conducerea contabilităţii în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu utilizarea aplicaţiei informatice;
    f) întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale, precum şi alte raportări lunare şi trimestriale, conform prevederilor legale, cu utilizarea aplicaţiei informatice;
    g) stabileşte necesarul pentru deschiderea creditelor bugetare, cu utilizarea aplicaţiei informatice;
    h) asigură întocmirea statelor de plată a salariilor, precum şi a altor drepturi băneşti cuvenite personalului din finanţare, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, cu utilizarea aplicaţiei informatice;
    i) calculează, reţine şi virează alte reţineri: pensii întreţinere, rate CAR, contribuţii CNP şi sindicate pentru personalul din finanţare, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, cu utilizarea aplicaţiei informatice;
    j) calculează, reţine şi virează în condiţiile legii obligaţiile fiscale (CAS, CASS, impozit etc.), stabilite potrivit prevederilor legale, întocmeşte şi depune declaraţiile conform reglementărilor legale în vigoare, cu utilizarea aplicaţiei informatice;
    k) întocmeşte ordine de plată, foi vărsământ, cecuri pentru ridicarea de numerar, pentru activitatea proprie etc.
    l) întocmeşte şi transmite la Direcţia Generală Financiară situaţia privind monitorizarea, numărul de posturi şi a cheltuielilor de personal, respectiv situaţia privind execuţia cheltuielilor de personal, conform prevederilor legale în vigoare, cu utilizarea aplicaţiei informatice;
    m) eliberează adeverinţe de venit către diverse unităţi de credit, către Birouri executori judecătoreşti, spitale, grădiniţe etc.;
    n) elaborează procedurile specifice activităţii;
    o) asigură respectarea măsurilor de protecţie, confidenţialitate şi securitate a informaţiilor, conform legislaţiei în vigoare;
    p) asigură şi răspunde de păstrarea şi arhivarea documentelor compartimentului.
    (4) Compartimentul vize prestaţii îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
    a) exercită controlul financiar preventiv propriu asupra deciziilor de pensie emise prin sistemul informatizat, prelungirii valabilităţii deciziilor de pensie atât pentru titulari, cât şi pentru urmaşi, în baza actelor legale prezentate ce determină prelungirea dreptului la pensie;
    b) exercită controlul financiar preventiv propriu asupra deciziilor de pensie emise în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive;
    c) exercită controlul financiar preventiv propriu asupra operaţiunilor şi documentelor justificative privind plata lunară a prestaţiilor şi indemnizaţiilor din bugetul asigurărilor sociale de stat, respectiv bugetul de stat, urmărind respectarea strictă a dispoziţiilor legale în vigoare, utilizarea fondurilor în scopul identificării şi eliminării cheltuielilor care nu sunt legale, necesare şi oportune;
    d) exercită controlul financiar preventiv propriu asupra documentului justificativ de plată a diferenţelor de pensie - prin programul informatic - provenite din rectificări de cuantum al pensiei, ca urmare a revizuirii sau recalculării pensiei;
    e) exercită controlul financiar preventiv propriu asupra statelor de plată întocmite pentru drepturile restante neîncasate de pensionarii nou-înscrişi, pentru diferenţele de pensie provenite din rectificări de cuantum al pensiei, numărului de urmaşi etc., precum şi pentru pensiile returnate care sunt solicitate de cei în drept;
    f) exercită controlul financiar preventiv propriu asupra deciziilor de recuperare a debitelor care sunt prezentate Biroului prelucrare automată date financiar-contabile pensionari în vederea efectuării reţinerilor;
    g) verifică buletinele de calcul şi exercită controlul financiar preventiv propriu asupra fişei de pensie în cazul rectificărilor de cuantum realizate ca urmare a rectificării vechimii în muncă, schimbării gradului de invaliditate sau a altor situaţii şi a schimbărilor de nume, atât pentru titulari, cât şi pentru urmaşi;
    h) exercită controlul financiar preventiv propriu asupra documentelor în vederea încetării, suspendării sau reluării plăţii pensiei;
    i) exercită controlul financiar preventiv propriu asupra deciziilor emise pentru pensionarii beneficiari ai altor drepturi, respectiv indemnizaţii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    ART. 19
    Serviciile prelucrare automată date, stabiliri şi plăţi prestaţii Regiunile 1, 2 şi 3 au următoarele atribuţii principale:
    a) soluţionează dosarele de înscrieri noi la pensie, cereri de recalculare ori revizuire a drepturilor de pensie, în condiţiile prevăzute de lege, cereri de acordare/modificare de pensii de serviciu ori alte drepturi prevăzute de legi speciale şi analizează documentele din dosar sub aspectul legalităţii şi corectitudinii emiterii acestora;
    b) stabileşte vocaţia la pensie/indemnizaţie conform legii, precum şi data de la care se acordă/modifică drepturile;
    c) întocmeşte evidenţa necesară punerii în plată a drepturilor de pensie de asigurări sociale şi a drepturilor prevăzute de legi speciale;
    d) asigură plata prestaţiilor de asigurări sociale, în condiţiile legii, şi analizează cauzele neachitării prestaţiilor şi a măsurilor de suspendare sau încetare a plăţii, după caz;
    e) verifică existenţa la dosar a cererii şi a tuturor documentelor prevăzute de lege;
    f) analizează documentele din dosar sub aspectul legalităţii şi corectitudinii întocmirii acestora;
    g) introduce complet şi corect în aplicaţia de prelucrare automată a datelor din dosar necesare stabilirii/modificării drepturilor;
    h) utilizează în mod corespunzător aplicaţia de prelucrare automată a datelor în vederea calculării/modificării corecte a drepturilor;
    i) listează decizia, buletinul de calcul, alte documente necesare, după caz, prin folosirea aplicaţiei de prelucrare automată a datelor, verifică corectitudinea preluării datelor şi emiterii documentelor;
    j) redactează adresa de corespondenţă, în vederea completării dosarului de pensionare, dacă e cazul;
    k) stabileşte şi asigură plata indemnizaţiilor reparatorii prevăzute Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    l) primeşte şi verifică dosarele transmise de filialele Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război în vederea stabilirii indemnizaţiilor, sporurilor şi a rentei acordate prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    m) primeşte şi verifică legalitatea documentelor emise de structurile abilitate prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea stabilirii indemnizaţiei, a recalculării vechimii în muncă şi a altor drepturi prevăzute de actul normativ respectiv;
    n) verifică persoanele beneficiare de pensie de urmaş care frecventează cursurile unor instituţii de învăţământ, primind adeverinţe şcolare la începerea anului de învăţământ, şi procedează la prelungirea valabilităţii deciziei de pensie de urmaş sau emiterea deciziilor de suspendare ori încetare a drepturilor de pensie;
    o) urmăreşte termenele de revizuire medicală anuală stabilite de către comisiile de expertiză medicală pentru pensionarii militari şi poliţiştii beneficiari ai pensiei de invaliditate, respectiv comisiile de expertiză teritoriale pentru beneficiarii pensiei de urmaş şi procedează la prelungirea valabilităţii deciziei de pensie sau pentru emiterea deciziilor de modificare a gradului de invaliditate ori de suspendare/încetare a drepturilor de pensie;
    p) primeşte de la comisiile de expertiză medicală certificatele decizie medicală şi procedează la prelungirea valabilităţii deciziei de pensie sau emiterea deciziilor de modificare a gradului de invaliditate ori de suspendare/încetare a drepturilor de pensie;
    q) acordă relaţii pensionarilor pe probleme ce sunt de competenţa serviciului;
    r) procedează la suspendarea, încetarea sau reluarea în plată a pensiei şi emite decizii corespunzătoare, în situaţiile prevăzute de lege;
    s) emite decizii în vederea recuperării sumelor încasate necuvenit cu titlu de pensie sau alte prestaţii de asigurări sociale;
    t) asigură aplicarea prevederilor regulamentelor comunitare din domeniul coordonării sistemelor de securitate socială, în vederea protejării drepturilor de pensie şi neîngrădirii liberei circulaţii a lucrătorilor migranţi;
    u) asigură primirea şi prelucrarea corespondenţei de la celelalte instituţii în materie de pensii din statele membre UE şi completează dosarele în vederea stabilirii prestaţiilor de asigurări sociale;
    v) îndeplineşte atribuţii referitoare la aplicarea regulamentelor comunitare sau a altor instrumente juridice internaţionale potrivit legii;
    w) asigură cooperarea cu instituţii similare din alte ţări în vederea coordonării prestaţiilor de asigurări sociale din domeniul propriu de competenţă, pentru lucrătorii migranţi;
    x) notifică deciziile de pensie naţională şi comunitară pentru asiguraţii care au realizat stagii de cotizare în sistemul public din România;
    y) asigură respectarea măsurilor de protecţie, confidenţialitate şi securitate a informaţiilor, conform legislaţiei în vigoare;
    z) completează documentele necesare pentru suspendarea sau încetarea din plată, reluarea în plată, schimbări de adresă (domiciliu), în vederea transmiterii pensiei ori a talonului de pensie, rectificări de cuantum, prelungirea valabilităţii dreptului de pensie pentru titulari şi urmaşi;
    aa) întocmeşte fişele de evidenţă a drepturilor de asigurări sociale şi a drepturilor stabilite în baza legilor speciale, prin utilizarea aplicaţiei de prelucrare automată a datelor;
    bb) asigură plata, suspendarea sau încetarea drepturilor de pensie, în baza deciziilor de reluare în plată, suspendare, respectiv încetare a plăţii pensiei;
    cc) asigură respectarea măsurilor de protecţie, confidenţialitate şi securitate a informaţiilor, conform legislaţiei în vigoare;
    dd) arhivează documentele din sectorul de activitate cu respectarea prevederilor legale.
    ART. 20
    Serviciul informatic, comunicaţii, evidenţă contribuabili şi certificare stagii de cotizare are următoarele atribuţii:
    a) elaborează strategia de informatizare a Casei şi stabileşte obiectivele de informatizare pe domeniile de activitate, împreună cu factorii de decizie din fiecare serviciu;
    b) participă la elaborarea procedurilor operaţionale pe baza cărora se va dezvolta sistemul informatic;
    c) efectuează activităţi specifice pentru personalizarea/dezvoltarea, testarea, implementarea aplicaţiilor informatice care deservesc Casa;
    d) participă la activităţile de recepţie, configurare, instalare şi testare a produselor software şi echipamentelor informatice achiziţionate;
    e) asigură instalarea, administrarea, securitatea, exploatarea şi întreţinerea serverelor, bazelor de date şi aplicaţiilor informatice puse în funcţiune la nivelul Casei;
    f) asigură instalarea, configurarea, administrarea, mentenanţa, extinderea reţelei locale de calculatoare şi legăturile cu reţelele interconectate cu aceasta;
    g) acordă sprijin de specialitate componentei de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Casei;
    h) urmăreşte asigurarea compatibilităţii şi inter-operativităţii sistemului informatic propriu cu sistemele informatice proprii MAI şi cu reţele informaţionale de interes naţional;
    i) defineşte specificaţiile tehnice şi acordă sprijin structurilor de specialitate pentru întocmirea documentaţiei necesare achiziţionării de bunuri şi servicii pentru dezvoltarea sistemului informatic;
    j) urmăreşte apariţia unor noi prevederi legale sau de reglementare în domeniul IT, le analizează şi propune măsuri în vederea aplicării acestora;
    k) răspunde de derularea programelor de instruire în domeniul informaticii la nivelul Casei, instruieşte personalul sau, după caz, propune efectuarea unor cursuri de pregătire în cadrul altor instituţii, privind modul de utilizare a noilor aplicaţii instalate;
    l) certifică lunar înregistrarea datelor din declaraţiile privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, depuse de unităţile MAI;
    m) verifică corectitudinea completării, pe suport magnetic, a declaraţiilor privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, depuse de unităţile MAI;
    n) asigură distribuirea către asiguraţi a certificatului privind stagiul de cotizare şi punctajul realizat şi ţine evidenţa stagiilor de cotizare emise şi distribuite, conform procedurilor legale stabilite;
    o) solicită unităţilor rectificarea declaraţiei privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, în cazul în care aceasta este incompletă sau eronat întocmită;
    p) certifică la termenele stabilite, stagiul de cotizare şi punctajul pentru fiecare asigurat;
    q) asigură lunar înregistrarea datelor din declaraţiile privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, depuse de unităţile MAI;
    r) organizează, îndrumă şi controlează activitatea privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a contribuţiei de asigurări sociale, conform legii;
    s) coordonează activitatea de înregistrare a datelor din declaraţiile lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor preluate de la unităţile MAI;
    t) propune termenele de depunere a declaraţiilor privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, conform dispoziţiilor legale;
    u) respectă măsurile de protecţie a muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor;
    v) arhivează documentele din sectorul de activitate cu respectarea prevederilor legale;
    w) asigură informatizarea activităţilor proprii, conform strategiei Casei Naţionale de Pensii Publice;
    x) asigură confidenţialitatea datelor privind beneficiarii drepturilor;
    y) asigură respectarea măsurilor de protecţie, confidenţialitate şi securitate a informaţiilor, conform legislaţiei în vigoare;
    z) asigură evidenţa pentru asiguraţi pe baza declaraţiilor nominale privind obligaţiile de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, depuse de unităţile MAI;
    aa) asigură lunar înregistrarea datelor din declaraţiile privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, depuse de angajatori;
    bb) îndeplineşte atribuţii referitoare la sistemul pensiilor obligatorii administrate privat;
    cc) recepţionează şi prelucrează datele primite de la unităţile MAI, în ceea ce priveşte constituirea stagiului de cotizare, încadrarea locurilor de muncă în condiţii de muncă şi drepturile salariale ale asiguraţilor;
    dd) întocmeşte, potrivit competenţelor, situaţii, informări, referate şi rapoarte privind activităţile desfăşurate;
    ee) asigură activitatea de actualizare a datelor paşaportare ale persoanelor aflate în plată la Casă şi emite referatele de sistare pentru persoanele decedate pentru care Casa primeşte certificate de deces sau este notificată de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date;
    ff) actualizează cu informaţii portalul destinat pensionarilor aflaţi în plată;
    gg) emite credenţiale de acces în secţiunea privată persoanelor în drept care solicită acest lucru;
    hh) generează lunar sau ori de câte ori este nevoie fişierele pentru schimbul de date cu Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, bănci şi orice alte instituţii prevăzute în reglementările legale;
    ii) acordă asistenţă tehnică de specialitate şi sprijină utilizatorii în scopul exploatării eficiente a aplicaţiilor/sistemului informatic existente la nivelul Casei;
    jj) întreţine tehnico-funcţional şi actualizează sistemele de operare, programele utilitare şi programele aplicative instalate în cadrul infrastructurii IT a Casei;
    kk) elaborează documentaţiile tehnice şi de utilizare ale aplicaţiilor informatice realizate şi/sau customizate;
    ll) implementează politica de salvare şi recuperare a datelor pentru a asigura disponibilitatea şi integritatea acestora.
    ART. 21
    Structura de securitate se află în subordinea directorului adjunct care îndeplineşte atribuţiile şefului structurii de securitate şi exercită pe linia protecţiei informaţiilor clasificate şi a componentei de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (CSTIC) următoarele atribuţii specifice:
    a) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate, îl supune avizării persoanelor şi instituţiilor abilitate, iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia;
    b) elaborează şi supune aprobării conducerii unităţii normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
    c) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate în toate componentele;
    d) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate;
    e) consiliază conducerea Casei în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;
    f) informează conducerea Casei şi Departamentul de informaţii şi protecţie internă despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
    g) acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai Departamentului de informaţii şi protecţie internă, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;
    h) organizează activităţi de pregătire specifică a personalului care are acces la informaţii clasificate în colaborare cu Departamentul de informaţii şi protecţie internă;
    i) asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţiile clasificate;
    j) actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;
    k) întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare;
    l) prezintă conducerii unităţii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate, solicitând, după caz, sprijinul Departamentului de informaţii şi protecţie internă pentru gestionarea optimă a acestei problematici;
    m) efectuează, cu aprobarea directorului casei, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;
    n) exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii;
    o) implementează metodele, mijloacele şi măsurile necesare protecţiei informaţiilor în format electronic;
    p) asigură exploatarea operaţională a Sistemului de prelucrare automată a datelor (SPAD) şi a Reţelei de transmisii de date a sistemului informatic şi de comunicaţii (RTD-SIC) în condiţii de securitate;
    q) coordonează cooperarea dintre Casă, ca deţinătoare a SPAD sau RTD-SIC, şi autoritatea care asigură acreditarea;
    r) implementează măsurile de securitate şi protecţie criptografică ale SPAD sau RTD-SIC.
    ART. 22
    (1) Serviciul gestionare dosare de pensii, documente clasificate, relaţii cu publicul şi securitate sediu are următoarele atribuţii principale:
    a) asigură evidenţa, manipularea şi distribuirea dosarelor de pensie la nivelul Casei;
    b) asigură primirea, înregistrarea şi examinarea petiţiilor/solicitărilor adresate conducerii Casei şi organizează activitatea de primire a cetăţenilor în audienţă;
    c) asigură primirea, înregistrarea, evidenţa şi circuitul documentelor la nivelul Casei, precum şi protecţia informaţiilor clasificate;
    d) organizează, desfăşoară activitatea de control acces şi asigură pregătirea pentru serviciu a agenţilor din punctul de control acces şi monitorizare sisteme de supraveghere.
    (2) Serviciul gestionare dosare de pensii, documente clasificate, relaţii cu publicul şi securitate sediu are în compunere:
    a) Compartimentul Gestionare dosare pensii;
    b) Compartimentul Relaţii cu publicul;
    c) Compartimentul Secretariat şi documente clasificate;
    d) Compartimentul Control acces şi supraveghere.
    (3) Compartimentul Gestionare dosare pensii îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
    a) preia dosarele de pensie de la Serviciile prelucrare automată date, stabiliri şi plăţi prestaţii Regiunea 1, 2 şi 3;
    b) asigură evidenţa şi conservarea dosarelor de pensie, prin efectuarea activităţilor specifice de sistematizare a depozitelor, verificarea existentului, actualizarea instrumentelor de evidenţă, inventarierea documentelor fără evidenţă, selecţionarea, păstrarea şi conservarea documentelor din acestea;
    c) organizează şi asigură în permanenţă securitatea spaţiilor de depozitare, în condiţiile legii, şi răspunde de păstrarea în bune condiţii a dosarelor de pensie şi a documentelor de evidenţă a drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale ale asiguraţilor din MAI;
    d) asigură aplicarea şi respectarea tuturor normelor metodologice în ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea depozitelor;
    e) întreprinde măsurile necesare în vederea asigurării protecţiei antiincendiu şi antiefracţie a depozitului de arhivă;
    f) asigură evidenţa tuturor dosarelor intrate şi ieşite din depozitul de dosare, pe baza programului informatic existent sau a fişei de evidenţă.
    (4) Compartimentul Relaţii cu publicul îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
    a) primeşte şi înregistrează petiţiile cetăţenilor depuse la ghişeul "Relaţii cu publicul";
    b) prezintă petiţiile conducerii Casei pentru a dispune asupra modalităţii de soluţionare şi, în funcţie de rezoluţie, după caz:
    I. trimite, pentru soluţionare şi răspuns petentului, compartimentelor din cadrul Casei, în a căror sferă de activitate se încadrează problematica semnalată;
    II. în situaţia în care aspectele semnalate excedează sferei de competenţă a Casei, redirecţionează petiţiile către instituţiile abilitate să le soluţioneze şi informează, în scris, petentul şi/sau instituţia care a remis petiţia despre acest demers;
    III. formulează şi comunică răspunsuri către petenţi, din dispoziţia conducerii Casei;
    c) asigură, în format electronic, monitorizarea activităţii de soluţionare a petiţiilor şi răspunde de evidenţa acestora;
    d) asigură, prin ghişeul "Relaţii cu publicul", împreună cu personal din structurile de specialitate, datele, îndrumările şi informaţiile solicitate de către cetăţeni, din domeniul de competenţă al Casei;
    e) prezintă conducerii Casei cererile de primire în audienţă, organizează primirea cetăţenilor în audienţă şi urmăreşte îndeplinirea dispoziţiilor date cu aceste prilejuri.
    (5) Compartimentul Secretariat şi documente clasificate îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
    a) asigură primirea, evidenţa, trierea, înregistrarea, introducerea în baza de date şi manipularea documentelor adresate conducerii Casei, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
    b) întocmeşte documentele necesare în vederea expedierii lucrărilor, efectuează scăderea şi expedierea întregii corespondenţe din cadrul Casei;
    c) întocmeşte lunar documentaţia privind situaţia prezenţei la serviciu a personalului Casei şi ţine evidenţa concediilor de odihnă, medicale, de studii şi a cursurilor;
    d) înregistrează contestaţiile la deciziile de pensii şi, împreună cu dosarele de pensie, notele de prezentare şi dovada de transmitere a deciziei de pensie către titular, le transmite Comisiei de Contestaţii constituită la nivelul MAI, în termenul stabilit în acest sens;
    e) ridică şi expediază corespondenţa de la instituţiile publice şi operatorii economici abilitaţi;
    f) organizează evidenţa taloanelor de pensie restituite lunar de poştă;
    g) întocmeşte dovezile privind îndeplinirea procedurii de citare în litigiile în care Casa este parte;
    h) întocmeşte şi prezintă spre aprobare conducerii Casei, proiectul Dispoziţiei zilnice pe unitate;
    i) ţine evidenţa ştampilelor şi matricelor sigilare folosite de personalul unităţii şi răspunde de manipularea şi păstrarea lor în cadrul Casei;
    j) ţine evidenţa literaturii de specialitate, a actelor normative interne (clasificate şi neclasificate) la nivelul Casei;
    k) asigură respectarea regulilor privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea documentelor clasificate, în conformitate cu prevederile legale;
    l) formulează răspunsuri, cu respectarea termenelor legale, la petiţiile adresate instituţiei în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, conform rezoluţiei directorului Casei;
    m) elaborează propuneri privind îmbunătăţirea nomenclatorului arhivistic al instituţiei şi a fluxului documentelor şi dosarelor arhivate în interiorul Casei;
    n) constituie unităţile arhivistice la nivelul compartimentului şi întocmeşte inventarele pentru unităţile arhivistice create la nivelul unităţii.
    (6) Compartimentul control acces şi supraveghere are următoarele atribuţii principale:
    a) asigură paza şi protecţia instituţională în ceea ce priveşte interiorul/perimetrul Casei şi monitorizează sistemul de supraveghere video;
    b) asigură controlul accesului persoanelor şi al autovehiculelor în spaţiile interioare/perimetrul Casei;
    c) adoptă măsurile prevăzute în modul de acţiune în diferite situaţii pentru situaţiile de risc ce pot apărea în zona de responsabilitate;
    d) realizează, la ordin, măsuri de limitare a accesului persoanelor sau autovehiculelor în interiorul/perimetrul Casei;
    e) previne sustragerea de bunuri şi materiale din obiectiv.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale

    ART. 23
    Activităţile, metodele, mijloacele, procedeele utilizate şi sarcinile concrete ce revin personalului Casei se stabilesc prin dispoziţii, proceduri şi fişele posturilor.
    ART. 24
    Personalul Casei este obligat să cunoască, în părţile ce îl privesc, şi să aplice întocmai prevederile prezentului regulament, potrivit atribuţiilor specifice.
    ART. 25
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.


    ANEXA 1
la regulament

      ORGANIGRAMA CASEI DE PENSII SECTORIALE A MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE                                        ┌─────────────┐
                                        │ │
            ┌───────────────────────────┤ DIRECTOR ├──────────────────────────────────┐
            │ │ │ │
            │ └──────┬──────┘ │
            │ │ ┌─────────┐ │
            │ ├─>│SERVICIUL│ │
            │ ┌─────────────┐ │ │ JURIDIC │ v
            │ │ SERVICIUL │ │ └─────────┘ ┌──────────┐
            │ │ METODOLOGIE │<──┤ │ DIRECTOR │
            │ └─────────────┘ │ ┌─────────┐ │ ADJUNCT │
            │ ├─>│FINANCIAR│ └────┬─────┘
            │ │ │ (1) │ │
            │ │ └───┬─────┘ │
            v ┌────────────┐ │ │ │
   ┌─────────────────────────┐ │VERIFICĂRI │ │ v │
┌──┤ DIRECTOR ADJUNCT │ │CONTRIBUŢII │ │ ┌───────────────────┐ ┌──────────────┐ │
│ └─────────────────────────┘ │SOCIALE LA │ │ │ BIROUL PRELUCRARE │ │ SERVICIUL │ │
│ │ORDONATORII │<─┘ │ AUTOMATĂ DATE │ │ INFORMATIC, │ │
│ ┌─────────────────────────┐ │DE CREDITE │ │FINANCIAR-CONTABILE│ │ COMUNICAŢII, │ │
│ │ SERVICIUL PRELUCRARE │ │ ŞI │ │ PENSIONARI │ │ EVIDENŢĂ │ │
├─>│AUTOMATĂ DATE, STABILIRI │ │CONTROL (3) │ └───────────────────┘ │CONTRIBUABILI │<┤
│ │ ŞI PLĂŢI PRESTAŢII │ └────────────┘ │ŞI CERTIFICARE│ │
│ │ REGIUNEA 1 │ │ STAGII DE │ │
│ └─────────────────────────┘ │ COTIZARE │ │
│ └──────────────┘ │
│ ┌─────────────────────────┐ │
│ │ SERVICIUL PRELUCRARE │ ┌──────────────┐ │
├─>│AUTOMATĂ DATE, STABILIRI │ │ SERVICIUL │ │
│ │ ŞI PLĂŢI PRESTAŢII │ │ GESTIONARE │ │
│ │ REGIUNEA 2 │ │ DOSARE PENSII│ │
│ └─────────────────────────┘ │ DOCUMENTE │ │
│ │ CLASIFICATE, │<┤
│ ┌─────────────────────────┐ │ RELAŢII CU │ │
│ │ SERVICIUL PRELUCRARE │ │ PUBLICUL ŞI │ │
│ │AUTOMATĂ DATE, STABILIRI │ │ SECURITATE │ │
└─>│ ŞI PLĂŢI PRESTAŢII │ │ SEDIU │ │
   │ REGIUNEA 3 │ └──────────────┘ │
   └─────────────────────────┘ │
                                                                        ┌──────────────┐ │
                                                                        │ STRUCTURA DE │ │
                                                                        │ SECURITATE │<┘
                                                                        │ (2) │
                                                                        └──────────────┘
    (1) structură organizată la nivel de serviciu
    (2) structură organizată la nivel de compartiment
    (3) structură organizată la nivel de compartiment    ANEXA 2
    la regulament


          DIAGRAMA PRINCIPALELOR RELAŢII ALE CASEI DE PENSII SECTORIALE A
                     MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE


                           ┌──────────────────┐
                           │ CONDUCEREA │ ┌──────────────────────┐
                           │ MINISTERULUI │ │ AUTORITATEA DE │
                           │AFACERILOR INTERNE│ │ SUPRAVEGHERE │
                           └────┬─────┬───────┘ ........>│ FINANCIARĂ-SECTOR │
┌─────────────────┐ │ . │ PENSII PRIVATE │
│DIRECŢII GENERALE│ │ │ . └──────────────────────┘
│ŞI DIRECŢII DIN │ │ .
│ APARATUL │<.. │ │ . ┌──────────────────────┐
│CENTRAL AL M.A.I.│ . v v . │ MINISTERUL MUNCII │
└─────────────────┘ . ┌──────────────────┐ ........>│FAMILIEI, PROTECŢIEI │
                     . │ CASA DE PENSII │ . │SOCIALE ŞI PERSOANELOR│
                     .....>│ SECTORIALĂ A │<..... │ VÂRSTNICE │
┌─────────────────┐ . │ MINISTERULUI │ . └──────────────────────┘
│ INSPECTORATE │ . │AFACERILOR INTERNE│ .
│ GENERALE, │ . └──────────────────┘ . ┌───────────────────────┐
│DIRECŢII GENERALE│ . ^ ^ . │MINISTERE ŞI INSTITUŢII│
│ DIRECŢII ŞI │ . │ . . │ DIN DOMENIUL APĂRĂRII,│
│UNITĂŢI/STRUCTURI│<.. │ . ........>│ ORDINII PUBLICE ŞI │
│TERITORIALE ALE │ │ . │ SIGURANŢEI NAŢIONALE │
│ M.A.I. │ │ v └───────────────────────┘
└─────────────────┘ ┌────┴─────────────┐
                           │CASA NAŢIONALĂ DE │
                           │ PENSII PUBLICE │
                           │ (pe linie │
                           │ metodologică) │
                           └──────────────────┘
    Legendă

────────── Relaţii de coordonare
---------- Relaţii de subordonare
.......... Relaţii de cooperare
    ANEXA 3
la regulament

    ROMÂNIA
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

              [STEMĂ]

    CASA DE PENSII SECTORIALĂ


                                 FIŞA POSTULUI

    A. Identificarea postului
    1. Compartimentul: conducerea Casei
    2. Denumirea postului: Director
    3. Poziţia postului în statul de organizare: 1
    4. Relaţii cu alte posturi:
    - ierarhice: este subordonat Secretarului General al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) şi are în subordine directă întregul personal al Casei;
    - funcţionale: conduce întreaga activitate a Casei şi coordonează nemijlocit activitatea Structurii financiare, Serviciului metodologie, Serviciului juridic şi a Compartimentului verificări contribuţii sociale la ordonatorii de credite şi control;
    - de control: controlează activitatea structurilor funcţionale ale Casei şi, în domeniul de competenţă, controlează modul de dezvoltare şi administrare eficientă a patrimoniului sistemului public de pensii;
    - de colaborare: colaborează cu şefii structurilor din cadrul MAI şi cu celelalte autorităţi sau instituţii publice, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă, potrivit legii, şi cu structurile corespondente din instituţiile aparţinând sectorului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă;
    - de reprezentare: reprezintă Casa în raporturile cu conducerea MAI sau cu structurile acestuia, cu celelalte autorităţi ori instituţii publice, pe baza delegaţiei de reprezentare.
    5. Definirea sumară a atribuţiunilor postului: asigură aplicarea reglementărilor legale în vigoare privind stabilirea şi evidenţa drepturilor de pensii şi a celorlalte drepturi/obligaţii băneşti de asigurări sociale cuvenite pensionarilor/asiguraţilor militari/poliţişti şi asigură desfăşurarea în condiţii optime a managementului economico-financiar al Casei.

    B. Cerinţele postului
    1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie.
    2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: subcomisar de poliţie.
    3. Pregătirea necesară ocupării postului:
    3.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă - ciclul I Bologna, în domeniul economic sau ştiinţe juridice;
    3.2. pregătire de specialitate: studii universitare de master/postuniversitare ori, după caz, studii universitare de lungă durată în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei ori în domeniul management;
    3.3. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: autorizaţie pentru acces la informaţii clasificate: secret de stat - STRICT SECRET.
    4. Experienţă:
    4.1. vechime în muncă: minimum 7 ani
    vechime în MAI: minimum 4 ani
    4.2. în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 7 ani
    4.3. vechime în funcţii de conducere în unităţi ale MAI: 4 ani
    4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni de la data aprobării prezentului regulament sau, după caz, de la data numirii în funcţie.
    5. Aptitudini şi abilităţi necesare: manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control); oportunitate şi operativitate în luarea deciziilor; capacitate de lucru sub presiunea timpului; spirit de observaţie; capacitate de lucru în echipă; putere de mobilizare.
    6. Atitudini necesare/Comportament: spirit de iniţiativă, sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic, organizare a activităţilor, fermitate, consecvenţă în acţiune, motivaţie intrinsecă, devotament şi loialitate faţă de instituţie, disponibilitate la schimbare.
    7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere
    8. Trăsături psihice şi de personalitate: stabilitate comportamentală, echilibru emoţional.

    C. Condiţii specifice de muncă
    1. Locul de muncă: la sediul Casei.
    2. Programul de lucru: conform programului de lucru aprobat pentru personalul MAI.
    3. Deplasări curente: în instituţiile/structurile MAI, la Guvern, Parlament şi alte autorităţi şi instituţii publice, precum şi controale şi verificări în unităţile MAI, în limita mandatului legal stabilit.
    4. Condiţii de muncă: lucru în mediu sub acţiunea undelor electromagnetice, stres, activitate de o dinamică deosebită, presiunea timpului şi a calităţii, ritm alert de lucru.
    - expunere la radiaţii electromagnetice, stres;
    - condiţii speciale de muncă.
    5. Riscuri implicate de post: afecţiuni ale coloanei vertebrale:
    - ulcer şi afecţiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres;
    - afecţiuni ale vederii datorită solicitării intense (scris, citit, utilizare PC);
    - surmenaj, oboseală psihică
    6. Compensări: sporuri, indemnizaţie de conducere

    D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului:
    1. organizează şi conduce întreaga activitate a Casei;
    2. coordonează, controlează şi evaluează activitatea directorilor adjuncţi;
    3. semnează corespondenţa Casei cu unităţile MAI, cu alte autorităţi sau instituţii publice, persoane juridice ori fizice, potrivit competenţelor;
    4. organizează şi desfăşoară audienţe, asigură rezolvarea petiţiilor cetăţenilor, potrivit competenţelor;
    5. analizează, ori de câte ori este nevoie, cu şefii structurilor din subordine stadiul rezolvării problemelor de muncă şi stabileşte măsuri de eficientizare a întregii activităţi;
    6. răspunde de aplicarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate în conformitate cu prevederile art. 86 din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    7. asigură aplicarea măsurilor de protecţie a datelor cu caracter personal în cadrul Casei;
    8. aprobă aprecierile de serviciu ale personalului din structurile pe care le coordonează şi întocmeşte aprecierile de serviciu pentru directorii adjuncţi;
    9. în calitate de ordonator de credite are obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea Casei, cu respectarea dispoziţiilor legale şi răspunde, potrivit legii, de:
    - angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate şi aprobate;
    - realizarea veniturilor;
    - angajarea şi utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;
    - integritatea bunurilor încredinţate instituţiei pe care o conduc;
    - organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi execuţiei bugetare;
    - organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de lucrări de investiţii publice;
    - organizarea evidenţei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora;
    - organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale.
    10. analizează corespondenţa primită/transmisă, stabileşte responsabilii şi termenele aferente rezolvării acesteia şi urmăreşte ducerea la îndeplinire a celor stabilite, în concordanţă cu prevederile legale în vigoare;
    11. urmăreşte implementarea unitară a prevederilor legale privind drepturile pensionarilor militari/poliţişti şi cele referitoare la activitatea financiar contabilă a Casei;
    12. încheie acte juridice în numele şi pe seama Casei, conform legii;
    13. asigură desfăşurarea activităţii de control intern, conform reglementărilor proprii MAI;
    14. urmăreşte respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a legislaţiei în vigoare;
    15. răspunde pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin;
    16. iniţiază şi desfăşoară acţiuni pentru creşterea eficienţei şi eficacităţii utilizării resurselor alocate (financiare, umane, materiale etc.);
    17. organizează evidenţa contribuabililor la sistemul de pensii pentru asiguraţii din instituţiile de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, pentru care Casa stabileşte drepturile de asigurări sociale, potrivit legii;
    18. îndrumă personalul din subordine pentru fundamentarea adecvată a necesarului de credite bugetare pentru acoperirea cheltuielilor efectuate, prin structura financiară;
    19. asigură aplicarea reglementărilor legale în vigoare şi a măsurilor stabilite în domeniul selecţiei, încadrării, salarizării-stimulării, promovării, evaluării şi sancţionării personalului;
    20. organizează şi asigură diagnosticarea pe domenii, a activităţilor desfăşurate şi asigură valorificarea concluziilor şi recomandărilor;
    21. asigură respectarea prevederilor legale în vigoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea unităţii;
    22. organizează şi urmăreşte derularea programului orar şi al serviciului de zi pentru întregul personal;
    23. aprobă şi urmăreşte realizarea Programului anual al achiziţiilor publice;
    24. realizează evaluarea performanţelor profesionale ale personalului aflat în subordine directă, conform structurii organizatorice, şi soluţionează contestaţiile în funcţie de nivelul ierarhic la care s-au făcut;
    25. urmăreşte efectuarea la termen a plăţilor lunare a drepturilor pensionarilor prin Centrele regionale de reţea poştală şi instituţii bancare cu care s-au încheiat contracte şi virează obligaţiile faţă de bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de sănătate;
    26. elaborează şi pune la dispoziţie organelor abilitate rapoarte privind activitatea Casei şi participă la dezbaterile privind problemele de strategie şi de organizare şi funcţionare a unităţii;
    27. aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    28. asigură promovarea imaginii Casei, mai ales în relaţiile cu mass-media şi întocmeşte raportările stabilite;
    29. acordă consultanţă persoanelor care solicită sprijin în soluţionarea unor probleme specifice domeniului propriu de activitate, inclusiv reprezentanţilor asociaţiilor de pensionari, ai organizaţiilor sindicale şi patronale;
    30. adoptă şi comunică soluţii de principiu în rezolvarea unor situaţii sesizate de unităţi în domeniul prestaţiilor de asigurări sociale, în conformitate cu dispoziţiile legale, îndrumă şi sprijină personalul Casei, în vederea aplicării unitare a legislaţiei în domeniul asigurărilor sociale, pensiilor altor drepturi de asigurări sociale;
    31. urmăreşte soluţionarea sesizărilor, cererilor şi scrisorilor în probleme de legislaţia pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale;
    32. iniţiază proiecte de ordine, instrucţiuni şi metodologii în domeniul prestaţiilor de asigurări sociale, la nivelul MAI, sub coordonarea Casei Naţionale de Pensii Publice;
    33. participă la elaborarea proiectelor de legi, ordonanţe sau hotărâri iniţiate de Guvernul României, referitoare la drepturile şi prestaţiile de asigurări sociale ale pensionarilor militari/poliţişti;
    34. participă la elaborarea de norme, dispoziţii sau instrucţiuni interne în aplicarea legilor, ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului referitoare la drepturile şi prestaţiile de asigurări sociale ale pensionarilor militari/poliţişti;
    35. exercită alte atribuţii prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare sau stabilite de conducerea MAI, pentru domeniul său de activitate.

    E. Standarde de performanţă asociate postului
    1. Indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin structurilor pe care le coordonează şi postului pe care îl ocupă.
    2. Indicatori calitativi: asigură un management performant corespunzător strategiei de reformă a instituţiei, prin aplicarea unitară a legilor, ordonanţelor, hotărârilor Guvernului, ordinelor şi instrucţiunilor ministrului afacerilor interne precum şi a altor reglementări specifice.
    3. Costuri: dispune măsuri pentru planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop.
    4. Timp: îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de documentare, concepţie, analiză şi control al activităţii desfăşurate de structurile pe care le coordonează.
    5. Utilizarea resurselor: antrenează personalul în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză, precum şi în luarea deciziilor; dezvoltă spiritul inovativ al subordonaţilor; stimulează la personalul din subordine loialitatea faţă de instituţie şi integritatea morală în toate acţiunile pe care acesta le întreprinde.
    6. Mod de realizare: individual şi în echipă; conduce prin exemplul personal; este total dedicat serviciului şi îndeplinirii responsabilităţilor; cunoaşterea personalului din subordine, a motivaţiilor, aspiraţiilor şi capacităţii profesionale a acestuia pentru încadrarea pe posturi corespunzătoare; simplifică procedurile birocratice.

    Secretarul general al Ministerului Afacerilor Interne
    Semnătura ................. Data ............

                                        Titularul postului
                                        Numele şi prenumele ..............
                                        Semnătura ............ Data .......


    ANEXA 4
la regulament


    ROMÂNIA
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

             [STEMĂ]

    CASA DE PENSII SECTORIALĂ

                                 FIŞA POSTULUI

    A. Identificarea postului
    1. Compartimentul: conducerea Casei
    2. Denumirea postului: Director adjunct
    3. Poziţia postului în statul de organizare: 2
    4. Relaţii cu alte posturi:
    - ierarhice: este subordonat directorului Casei şi coordonează în mod nemijlocit activitatea Serviciului prelucrare automată date, stabiliri şi plăţi prestaţii Regiunea 1, a Serviciului prelucrare automată date, stabiliri şi plăţi prestaţii Regiunea 2 şi a Serviciului prelucrare automată date, stabiliri şi plăţi prestaţii Regiunea 3, având în subordine nemijlocită şefii structurilor pe care le coordonează;
    - funcţionale: conduce în mod direct activitatea structurilor funcţionale repartizate spre coordonare;
    - de control: controlează activitatea structurilor funcţionale pe care le coordonează nemijlocit şi, în domeniul de competenţă, controlează modul de dezvoltare şi administrare eficientă a patrimoniului sistemului public de pensii;
    - de colaborare: colaborează cu şefii structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) şi cu celelalte autorităţi sau instituţii publice, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă, potrivit legii, şi cu structurile corespondente din instituţiile aparţinând sectorului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă;
    - de reprezentare: reprezintă Casa în raporturile cu conducerea MAI sau cu structurile acestuia, cu celelalte autorităţi ori instituţii publice, pe baza delegaţiei de reprezentare.
    5. Definirea sumară a atribuţiunilor postului: organizează, coordonează şi conduce întreaga activitate care se desfăşoară de către Serviciul prelucrare automată date, stabiliri şi plăţi prestaţii Regiunea 1, Serviciul prelucrare automată date, stabiliri şi plăţi prestaţii Regiunea 2 şi Serviciul prelucrare automată date, stabiliri şi plăţi prestaţii Regiunea 3.

    B. Cerinţele postului
    1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie
    2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: subcomisar de poliţie
    3. Pregătirea necesară ocupării postului:
    3.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă - ciclul I Bologna, în domeniul economic sau ştiinţe juridice;
    3.2. pregătire de specialitate: studii universitare de master/postuniversitare ori, după caz, studii universitare de lungă durată în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei ori în domeniul management;
    3.3. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: autorizaţie pentru acces la informaţii clasificate: secret de stat - STRICT SECRET.
    4. Experienţă:
    4.1. vechime în muncă: minimum 7 ani
    vechime în MAI: minimum 4 ani
    4.2. în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 7 ani
    4.3. vechime în funcţii de conducere în unităţi ale MAI: 4 ani
    4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni de la data aprobării prezentului Regulament sau, după caz, de la data numirii în funcţie.
    5. Aptitudini şi abilităţi necesare: manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control); oportunitate şi operativitate în luarea deciziilor; capacitate de lucru sub presiunea timpului; spirit de observaţie; capacitate de lucru în echipă; putere de mobilizare.
    6. Atitudini necesare/Comportament: spirit de iniţiativă, sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic, organizare a activităţilor, fermitate, consecvenţă în acţiune, motivaţie intrinsecă, devotament şi loialitate faţă de instituţie, disponibilitate la schimbare.
    7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere.
    8. Trăsături psihice şi de personalitate: stabilitate comportamentală, echilibru emoţional.

    C. Condiţii specifice de muncă
    1. Locul de muncă: la sediul Casei
    2. Programul de lucru: conform programului de lucru aprobat pentru personalul MAI.
    3. Deplasări curente: în instituţiile/structurile MAI, la Guvern, Parlament şi alte autorităţi şi instituţii publice, precum şi controale şi verificări în unităţile MAI, în limita mandatului legal stabilit.
    4. Condiţii de muncă: lucru în mediu sub acţiunea undelor electromagnetice, stres, activitate de o dinamică deosebită, presiunea timpului şi a calităţii, ritm alert de lucru:
    - expunere la radiaţii electromagnetice, stres;
    - condiţii speciale de muncă.
    5. Riscuri implicate de post: afecţiuni ale coloanei vertebrale;
    - ulcer şi afecţiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres;
    - afecţiuni ale vederii datorită solicitării intense (scris, citit, utilizare PC);
    - surmenaj, oboseală psihică.
    6. Compensări: sporuri, indemnizaţie de conducere.

    D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului
    1. organizează, îndrumă şi coordonează activitatea structurilor pe care le coordonează în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce le revin;
    2. rezoluţionează şi repartizează pentru soluţionare, în termenul legal, corespondenţa şi celelalte lucrări structurilor pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă;
    3. semnează/aprobă lucrările elaborate de către structurile pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă;
    4. desfăşoară şedinţe de conducere şi tematice, cu şefii structurilor funcţionale din subordine;
    5. stabileşte activităţile structurilor funcţionale din subordine;
    6. prezintă periodic directorului stadiul îndeplinirii obiectivelor activităţii structurilor pe care le coordonează şi face propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii şi creşterea eficienţei muncii;
    7. aprobă aprecierile de serviciu anuale ale personalului din structurile pe care le coordonează şi întocmeşte fişele de evaluare anuală a activităţii profesionale desfăşurate de şefii acestor structuri, potrivit competenţelor;
    8. îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de către directorul Casei, potrivit competenţelor legale ale Casei;
    9. îndeplineşte atribuţiile directorului în perioada desemnării la conducerea Casei;
    10. urmăreşte modul de realizare a sarcinilor cuprinse în documentele de planificare şi programare;
    11. aplică normele de gestiune, regulamentele de organizare şi funcţionare şi procedurile administrative unitare;
    12. organizează activitatea de stabilire, evidenţă şi plată a pensiilor, precum şi altor drepturi de asigurări sociale;
    13. organizează preluarea şi soluţionarea, în condiţiile legii, a dosarelor de pensionare, verificarea acestora şi emiterea, în termenul prevăzut de lege, a deciziilor de admitere sau respingere a cererilor de pensionare;
    14. urmăreşte soluţionarea dosarelor de înscrieri noi la pensie;
    15. urmăreşte soluţionarea cererilor de recalculare ori de revizuire a drepturilor de pensie, în condiţiile prevăzute de lege;
    16. asigură îndrumarea pentru păstrarea şi arhivarea datelor specifice activităţilor desfăşurate în cadrul unităţii;
    17. organizează şi îndrumă activitatea de pensii internaţionale;
    18. urmăreşte funcţionarea sistemului informatic la nivelul Casei şi respectarea standardelor de exploatare stabilite;
    19. asigură aplicarea prevederilor regulamentelor comunitare din domeniul coordonării sistemelor de securitate socială, în vederea protejării drepturilor de pensie şi neîngrădirii liberei circulaţii a lucrătorilor migranţi;
    20. urmăreşte primirea şi prelucrarea corespondenţei de la celelalte instituţii în materie de pensii din statele membre UE şi completează dosarele în vederea stabilirii prestaţiilor de asigurări sociale de către Serviciul prelucrare automată date, stabiliri şi plăţi prestaţii Regiunea 1, Serviciul prelucrare automată date, stabiliri şi plăţi prestaţii Regiunea 2 şi Serviciul prelucrare automată date, stabiliri şi plăţi prestaţii Regiunea 3;
    21. asigură organizarea şi sistematizarea arhivei şi a documentelor după criterii prestabilite conform prevederilor legislaţiei în domeniu;
    22. organizează şi desfăşoară audienţe, asigură rezolvarea petiţiilor cetăţenilor, potrivit competenţelor;
    23. urmăreşte respectarea cu stricteţe a programului de lucru aprobat, a folosirii cu maximă eficienţă a timpului de lucru, a normelor de disciplină a muncii;
    24. participă la şedinţele de lucru ale directorului Casei cu adjuncţii, şefii de servicii şi de birouri, elaborând documentele care îi revin;
    25. verifică şi avizează planurile de activitate ale structurilor din subordine;
    26. urmăreşte primirea, centralizarea, întocmirea şi raportarea la timp a situaţiilor cu termen, ce revin structurilor din subordine;
    27. participă la elaborarea proiectului Planului cu principalele activităţi, iar, după aprobare, urmăreşte modul de realizare a acestuia;
    28. participă la redactarea raportului de activitate;
    29. realizează planul de management în vedere atingerii obiectivelor propuse;
    30. periodic efectuează controlul asupra deciziilor şi aplică măsurile corespunzătoare pentru recuperarea pagubelor în cazurile în care se constată că s-au efectuat stabiliri greşite prin neaplicarea corectă a legislaţiei, achitându-se în plus drepturi de pensie;
    31. organizează şi conduce activitatea de verificare anuală la pregătirea continuă, poliţienească, de specialitate şi fizică, a personalului din structurile funcţionale aflate în subordine;
    32. asigură respectarea reglementărilor legale în vigoare, specifice activităţilor desfăşurate de structurile din subordine;
    33. organizează şi execută controale în structurile pe care le coordonează şi, în domeniul de competenţă, controlează modul de dezvoltare şi administrare eficientă a patrimoniului sistemului public de pensii;
    34. organizează, coordonează şi centralizează activitatea de pregătire a personalului, în conformitate cu ordinele şi instrucţiunile în vigoare;
    35. desfăşoară activităţi în cadrul diferitelor comisii stabilite de către directorul Casei;
    36. elaborează şi stabileşte principalele activităţi necesare întocmirii Planului de activitate unitar;

    E. Standarde de performanţă asociate postului
    1. Indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin structurilor pe care le coordonează şi postului pe care îl ocupă.
    2. Indicatori calitativi: asigură un management performant corespunzător strategiei de reformă a instituţiei, prin aplicarea unitară a legilor, ordonanţelor, hotărârilor Guvernului, ordinelor şi instrucţiunilor ministrului afacerilor interne, ale directorului, precum şi a altor reglementări specifice.
    3. Costuri: dispune măsuri pentru planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop.
    4. Timp: îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de documentare, concepţie, analiză şi control al activităţii desfăşurate de structurile pe care le coordonează.
    5. Utilizarea resurselor: antrenează personalul în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză, precum şi în luarea deciziilor; dezvoltă spiritul inovativ al subordonaţilor; stimulează la personalul din subordine loialitatea faţă de instituţie şi integritatea morală în toate acţiunile pe care acesta le întreprinde.
    6. Mod de realizare: individual şi în echipă; conduce prin exemplul personal; este total dedicat serviciului şi îndeplinirii responsabilităţilor; cunoaşterea personalului din subordine, a motivaţiilor, aspiraţiilor şi capacităţii profesionale a acestuia pentru încadrarea pe posturi corespunzătoare; simplifică procedurile birocratice.

    Secretarul general al Ministerului Afacerilor Interne
    Semnătura ............. Data ..........

    Directorul Casei de Pensii Sectoriale
    a Ministerului Afacerilor Interne
    Numele şi prenumele ...................
    Semnătura ............. Data ............

                                        Titularul postului
                                        Numele şi prenumele .............
                                        Semnătura ......... Data ........


    ANEXA 5
la regulament

    ROMÂNIA
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

           [STEMĂ]

    CASA DE PENSII SECTORIALĂ

                                                Avizat
                                                ------
                            Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă
                                           Secretar de stat


                                 FIŞA POSTULUI

    A. Identificarea postului
    1. Compartimentul: conducerea Casei
    2. Denumirea postului: Director adjunct
    3. Poziţia postului în statul de organizare: 3
    4. Relaţii cu alte posturi:
    - ierarhice: este subordonat directorului Casei şi coordonează în mod nemijlocit activitatea Serviciului informatic, comunicaţii, evidenţă contribuabili şi certificare stagii de cotizare, a Structurii de securitate şi a Serviciului gestionare dosare pensii, documente clasificate, relaţii cu publicul şi securitate sediu, având în subordine nemijlocită pe şefii structurilor pe care le coordonează;
    - funcţionale: conduce în mod direct activitatea structurilor funcţionale repartizate spre coordonare;
    - de control: controlează activitatea structurilor funcţionale pe care le coordonează nemijlocit şi, în domeniul de competenţă, controlează modul de dezvoltare şi administrare eficientă a patrimoniului sistemului public de pensii;
    - de colaborare: colaborează cu şefii structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) şi cu celelalte autorităţi sau instituţii publice, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă, potrivit legii, şi cu structurile corespondente din instituţiile aparţinând sectorului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă;
    - de reprezentare: reprezintă Casa în raporturile cu conducerea MAI sau cu structurile acestuia, cu celelalte autorităţi ori instituţii publice, pe baza delegaţiei de reprezentare;
    5. Definirea sumară a atribuţiunilor postului: organizează, coordonează şi conduce activitatea structurilor funcţionale pe care le coordonează, respectiv a Serviciului informatic, comunicaţii, evidenţă contribuabili şi certificare stagii de cotizare, a Structurii de securitate, a Serviciului gestionare dosare de pensii, documente clasificate, relaţii cu publicul şi securitate sediu, îndeplineşte atribuţiile specifice şefului structurii de securitate a Casei.

    B. Cerinţele postului
    1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie.
    2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: subcomisar de poliţie.
    3. Pregătirea necesară ocupării postului:
    3.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă - ciclul I Bologna, în domeniul economic sau ştiinţe juridice;
    3.2. pregătire de specialitate: studii universitare de master/postuniversitare ori, după caz, studii universitare de lungă durată în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei ori în domeniul management;
    3.3. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: autorizaţie pentru acces la informaţii clasificate: secret de stat - STRICT SECRET.
    4. Experienţă:
    4.1. vechime în muncă: minimum 7 ani.
    vechime în MAI: minimum 4 ani.
    4.2. în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 7 ani.
    4.3. vechime în funcţii de conducere în unităţi ale MAI: 4 ani.
    4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni de la data aprobării prezentului regulament sau, după caz, de la data numirii în funcţie.
    5. Aptitudini şi abilităţi necesare: manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control); oportunitate şi operativitate în luarea deciziilor; capacitate de lucru sub presiunea timpului; spirit de observaţie; capacitate de lucru în echipă; putere de mobilizare.
    6. Atitudini necesare/Comportament: spirit de iniţiativă, sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic, organizare a activităţilor, fermitate, consecvenţă în acţiune, motivaţie intrinsecă, devotament şi loialitate faţă de instituţie, disponibilitate la schimbare.
    7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere.
    8. Trăsături psihice şi de personalitate: stabilitate comportamentală, echilibru emoţional.

    C. Condiţii specifice de muncă
    1. Locul de muncă: la sediul Casei
    2. Programul de lucru: conform programului de lucru aprobat pentru personalul MAI.
    3. Deplasări curente: în instituţiile/structurile MAI, la Guvern, Parlament şi alte autorităţi şi instituţii publice, precum şi controale şi verificări în unităţile MAI, în limita mandatului legal stabilit.
    4. Condiţii de muncă: lucru în mediu sub acţiunea undelor electromagnetice, stres, activitate de o dinamică deosebită, presiunea timpului şi a calităţii, ritm alert de lucru.
    - expunere la radiaţii electromagnetice, stres;
    - condiţii speciale de muncă.
    5. Riscuri implicate de post: afecţiuni ale coloanei vertebrale;
    - ulcer şi afecţiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres;
    - afecţiuni ale vederii datorită solicitării intense (scris, citit, utilizare PC);
    - surmenaj, oboseală psihică.
    6. Compensări: sporuri, indemnizaţie de conducere.

    D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului
    1. organizează, îndrumă şi coordonează activitatea structurilor pe care le coordonează în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce le revin;
    2. rezoluţionează şi repartizează pentru soluţionare, în termenul legal, corespondenţa şi celelalte lucrări structurilor pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă;
    3. semnează/aprobă lucrările elaborate de către structurile pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă;
    4. desfăşoară şedinţe de conducere şi tematice, cu şefii structurilor funcţionale din subordine;
    5. stabileşte activităţile structurilor funcţionale din subordine;
    6. prezintă periodic directorului stadiul îndeplinirii obiectivelor activităţii structurilor pe care le coordonează şi face propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii şi creşterea eficienţei muncii;
    7. aprobă aprecierile de serviciu anuale ale personalului din structurile pe care le coordonează şi întocmeşte fişele de evaluare anuală a activităţii profesionale desfăşurate de şefii acestor structuri, potrivit competenţelor;
    8. îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de către directorul casei, potrivit competenţelor legale ale Casei;
    9. îndeplineşte atribuţiile directorului în perioada desemnării la conducerea casei;
    10. urmăreşte modul de realizare a sarcinilor cuprinse în documentele de planificare şi programare;
    11. aplică normele de gestiune, regulamentele de organizare şi funcţionare şi procedurile administrative unitare;
    12. conduce şi coordonează prin şefii structurilor funcţionale pe care le are în subordine principalele activităţi planificate;
    13. urmăreşte modul de realizare a sarcinilor cuprinse în documentele de planificare şi programare;
    14. organizează activitatea de înregistrare şi evidenţă a contribuabililor;
    15. organizează, îndrumă şi controlează activitatea privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de asigurări sociale;
    16. coordonează activitatea de înregistrare a datelor din declaraţiile privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat şi informează periodic directorul cu privire la funcţionarea programelor;
    17. organizează activitatea privind stabilirea şi plata pentru fondurile de pensii administrate privat, conform prevederilor legale în vigoare;
    18. organizează, îndrumă şi răspunde în activitatea de control a modului în care unităţile care au calitatea de ordonatori de credite, respectă dispoziţiile legale privind întocmirea şi transmiterea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, precum şi termenele de transmitere;
    19. asigură gestionarea bazei de date privind asiguraţii sistemului public de pensii, pe baza declaraţiilor lunare preluate de la unităţile MAI, precum şi a bazei participanţilor la fondurile de pensii private;
    20. organizează şi asigură desfăşurarea activităţii specifice protecţiei informaţiilor clasificate, conform prevederilor legale;
    21. îndrumă şi răspunde de păstrarea şi arhivarea datelor specifice activităţilor desfăşurate în cadrul unităţii;
    22. asigură respectarea reglementărilor legale în vigoare, specifice activităţilor desfăşurate de compartimentele din subordine;
    23. asigură aplicarea deciziilor luate pentru activităţile din cadrul structurilor funcţionale din subordine;
    24. urmăreşte activitatea de scădere din evidenţa casei a documentelor destinate expedierii;
    25. asigură confidenţialitatea datelor privind beneficiarii drepturilor;
    26. urmăreşte respectarea normelor de protecţie a muncii în spaţiile de lucru ale personalului;
    27. verifică şi avizează planurile de activitate ale structurilor din subordine;
    28. urmăreşte primirea, centralizarea, întocmirea şi raportarea la timp a situaţiilor cu termen, ce revin structurilor funcţionale din subordine;
    29. participă la şedinţele de lucru ale directorului casei cu adjuncţii, şefii de servicii şi de birouri, elaborând documentele care îi revin;
    30. participă la elaborarea proiectului Planului cu principalele activităţi, iar, după aprobare, urmăreşte modul de realizare a acestuia;
    31. participă la redactarea raportului de activitate;
    32. urmăreşte lunar înregistrarea datelor din declaraţiile privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, depuse de angajatori;
    33. asigură respectarea reglementărilor legale în vigoare, specifice activităţilor desfăşurate de compartimentele din subordine;
    34. asigură aplicarea deciziilor luate pentru activităţile din cadrul direcţiei conduse;
    35. întocmeşte fişele de post, precum şi fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale, pentru personalul din subordine nemijlocită;
    36. iniţiază acţiuni pentru creşterea eficienţei şi eficacităţii activităţilor desfăşurate în cadrul compartimentelor din subordine;
    37. îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare sau stabilite de director din domeniul său de competenţă;
    38. organizează şi execută controale în structurile funcţionale pe care le coordonează;
    39. organizează, coordonează şi centralizează activitate de pregătire a personalului, în conformitate cu ordinele şi instrucţiunile în vigoare;
    40. urmăreşte modul de întocmire şi fundamentare a programelor informatice ale structurilor funcţionale din subordine;
    41. asigură identificarea erorilor, risipei, gestiunii defectuoase, fraudelor, efectuând cercetarea administrativă, propunând măsuri şi soluţii pentru recuperarea pagubelor şi sancţionarea celor vinovaţi;
    42. desfăşoară activităţi în cadrul diferitelor comisii stabilite de către directorul casei;
    43. elaborează şi stabileşte principalele activităţi necesare întocmirii unitare a Planului de activitate;
    44. îndeplineşte atribuţiile şefului structurii de securitate a casei, după cum urmează:
    a) coordonează şi controlează activitatea structurii de securitate a Casei;
    b) coordonează activitatea de elaborare şi supune aprobării directorului Casei normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii, iar, după aprobare, verifică aplicarea acestora;
    c) coordonează întocmirea programului de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, iar, după aprobare, acţionează pentru aplicarea acestuia;
    d) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;
    e) asigură relaţionarea cu Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă pe linia protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii;
    f) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;
    g) consiliază conducerea casei în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;
    h) informează directorul Casei despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
    i) acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;
    j) organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;
    k) asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;
    l) actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;
    m) întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de Casă, pe clase şi niveluri de secretizare;
    n) prezintă directorului Casei propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă;
    o) efectuează, cu aprobarea directorului Casei, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;
    p) exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii;
    q) pune la dispoziţia şefului Componentei de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor lista cu certificatele de securitate/autorizaţiile de acces la informaţii clasificate deţinute de personalul Casei;
    r) este responsabil pentru implementarea şi asigurarea măsurilor de securitate, conform normelor în vigoare;
    s) monitorizează echipamentele care intră/ies din zonele de securitate.

    E. Standarde de performanţă asociate postului
    1. Indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin structurilor pe care le coordonează şi postului pe care îl ocupă.
    2. Indicatori calitativi: asigură un management performant corespunzător strategiei de reformă a instituţiei, prin aplicarea unitară a legilor, ordonanţelor, hotărârilor Guvernului, ordinelor şi instrucţiunilor ministrului afacerilor interne, ale directorului, precum şi a altor reglementări specifice.
    3. Costuri: dispune măsuri pentru planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop.
    4. Timp: îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de documentare, concepţie, analiză şi control al activităţii desfăşurate de structurile pe care le coordonează.
    5. Utilizarea resurselor: antrenează personalul în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză, precum şi în luarea deciziilor; dezvoltă spiritul inovativ al subordonaţilor; stimulează la personalul din subordine loialitatea faţă de instituţie şi integritatea morală în toate acţiunile pe care acesta le întreprinde.
    6. Mod de realizare: individual şi în echipă; conduce prin exemplul personal; este total dedicat serviciului şi îndeplinirii responsabilităţilor; cunoaşterea personalului din subordine, a motivaţiilor, aspiraţiilor şi capacităţii profesionale a acestuia pentru încadrarea pe posturi corespunzătoare; simplifică procedurile birocratice.

    Secretarul general al Ministerului Afacerilor Interne
    Semnătura ............. Data ..........

    Directorul Casei de Pensii Sectoriale
    a Ministerului Afacerilor Interne
    Numele şi prenumele ...................
    Semnătura ............. Data ............

                                            Titularul postului
                                            Numele şi prenumele ............
                                            Semnătura ....... Data .........

                               ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016