Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 18 decembrie 2009  privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 18 decembrie 2009 privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici

EMITENT: AGENTIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 6 ianuarie 2010

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) În cazul absolvirii unei forme de învãţãmânt superior în specialitatea în care îşi desfãşoarã activitatea sau consideratã de autoritatea ori instituţia publicã ca fiind utilã pentru desfãşurarea activitãţii, funcţionarii publici încadraţi în funcţii publice cu nivel de studii inferior care doresc sã promoveze în clasã prezintã compartimentelor de resurse umane, în vederea aprobãrii de cãtre conducãtorul autoritãţii sau instituţiei publice, o cerere de înscriere la examenul de promovare în clasã, însoţitã de diploma de licenţã, respectiv diploma de absolvire sau, dupã caz, adeverinţa care sã ateste absolvirea studiilor.
(2) Dupã primirea documentelor prevãzute la alin. (1), la nivelul autoritãţilor şi instituţiilor publice, prin compartimentele de resurse umane, se analizeazã dacã studiile absolvite sunt în specialitatea în care funcţionarii publici îşi desfãşoarã activitatea sau dacã sunt utile pentru desfãşurarea activitãţii.
(3) Cererea de înscriere la examenul de promovare în clasã se aprobã de cãtre conducãtorul autoritãţii sau instituţiei publice, pe baza propunerii compartimentului de resurse umane, formulatã ulterior analizei în condiţiile prevãzute la alin. (2).
ART. 2
(1) Autoritãţile şi instituţiile publice au obligaţia sã organizeze examenul de promovare în clasã pentru funcţionarii publici cãrora le-au fost aprobate cererile de înscriere în condiţiile prevãzute la art. 1 alin. (1), luând în considerare şi prevederile <>art. 107 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) La examenul de promovare în clasã a funcţionarilor publici pot participa funcţionarii publici încadraţi în funcţii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formã de învãţãmânt superior şi cãrora le-au fost aprobate cererile de înscriere la examen.
(3) Examenul de promovare în clasã se organizeazã de cãtre autoritatea sau instituţia publicã în care îşi desfãşoarã activitatea funcţionarii publici, în condiţiile prezentului regulament.
(4) Cu cel puţin 15 zile înainte de data organizãrii examenului de promovare în clasã, conducãtorul autoritãţii sau instituţiei publice are obligaţia de a emite un act administrativ prin care se stabilesc:
a) componenţa comisiei de examen, precum şi persoana care asigurã secretariatul;
b) data susţinerii examenului;
c) bibliografia, pe baza propunerilor compartimentelor în care îşi desfãşoarã activitatea funcţionarii publici care participã la examen.
(5) Compartimentul de resurse umane are obligaţia sã afişeze la sediul autoritãţii sau instituţiei publice, cu 15 zile înainte de data organizãrii examenului de promovare în clasã, data, ora, locul desfãşurãrii şi bibliografia examenului.
(6) În cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data şi ora desfãşurãrii examenului de promovare în clasã, compartimentul de resurse umane are obligaţia de a afişa la sediul autoritãţii sau instituţiei publice modificãrile intervenite în desfãşurarea acestuia.

SECŢIUNEA a 2-a
Atribuţiile membrilor şi ale secretarului comisiei de examen

ART. 3
(1) Examenul de promovare în clasã constã în 3 etape, dupã cum urmeazã:
a) verificarea existenţei cererii de înscriere la examenul de promovare în clasã aprobate de conducãtorul autoritãţii sau instituţiei publice în condiţiile prevãzute la art. 1 alin. (3);
b) proba scrisã;
c) interviul.
(2) Pot participa la probele prevãzute la alin. (1) lit. b) şi c) funcţionarii publici admişi de comisia de examen, pe baza verificãrii în condiţiile prevãzute la alin. (1) lit. a).
ART. 4
(1) Probele prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) se noteazã cu puncte de la 1 la 100.
(2) Proba scrisã constã în redactarea unei lucrãri în prezenţa comisiei de examen.
(3) Promovarea fiecãrei probe se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 de puncte. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.
(4) Punctajul final necesar pentru promovarea examenului este de minimum 100 de puncte şi se obţine prin cumularea punctajului obţinut la fiecare dintre probele prevãzute.
ART. 5
(1) Comisia de examen este formatã din 3 funcţionari publici, dintre care cel puţin unul deţine o funcţie publicã de clasa I.
(2) Preşedintele comisiei de examen este desemnat din rândul membrilor acesteia prin actul administrativ de constituire a comisiei.
(3) Fiecare comisie de examen are un secretar de comisie, de regulã funcţionar public în cadrul compartimentului de resurse umane sau cu atribuţii în acest domeniu, prevãzute în fişa postului, desemnat prin actul administrativ de constituire a comisiei.
(4) Nu pot fi membri în comisia de examen persoanele care au calitatea de soţ, soţie, rudã sau afin pânã la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi.
(5) Situaţia de incompatibilitate poate fi sesizatã de persoana în cauzã, de oricare dintre candidaţi, de conducãtorul autoritãţii sau instituţiei publice organizatoare a examenului de promovare în clasã sau de orice altã persoanã interesatã. În acest caz, conducãtorul autoritãţii sau instituţiei publice, potrivit prevederilor prezentului regulament, va constata situaţia de incompatibilitate şi va lua mãsuri de înlocuire, în termen de douã zile de la data sesizãrii, a membrului respectiv cu o altã persoanã care îndeplineşte condiţiile cerute.
ART. 6
Comisia de examen are urmãtoarele atribuţii principale:
a) verificã existenţa cererii de înscriere la examenul de promovare în clasã, aprobatã de cãtre conducãtorul autoritãţii sau instituţiei publice, şi transmite spre afişare secretarului comisiei lista funcţionarilor publici care pot participa la examen, cu maximum 5 zile înainte de data organizãrii acestuia;
b) stabileşte subiectele pentru proba scrisã;
c) stabileşte planul interviului şi realizeazã interviul;
d) noteazã fiecare probã a examenului;
e) transmite compartimentelor de resurse umane, prin secretarul comisiei de examen, rezultatele examenului, pentru a fi comunicate candidaţilor.
ART. 7
Secretarul comisiei de examen are urmãtoarele atribuţii principale:
a) vegheazã la respectarea procedurii de organizare şi desfãşurare a examenului;
b) întocmeşte, redacteazã şi semneazã alãturi de membrii comisiei de examen întreaga documentaţie privind activitatea specificã a acesteia;
c) asigurã transmiterea rezultatelor examenului compartimentelor de resurse umane, pentru a fi comunicate candidaţilor;
d) îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna desfãşurare a examenului.

SECŢIUNEA a 3-a
Procedura de desfãşurare a examenului de promovare în clasã a funcţionarilor publici

ART. 8
(1) Subiectele pentru proba scrisã se stabilesc pe baza bibliografiei afişate, astfel încât sã reflecte capacitatea de analizã şi sintezã a candidatului.
(2) Comisia de examen stabileşte douã seturi de subiecte pentru proba scrisã şi punctajele ce vor fi acordate pentru fiecare subiect, cu douã ore înainte de începerea acestei probe.
(3) Seturile de subiecte se semneazã de membrii şi de secretarul comisiei de examen.
(4) Durata probei scrise se stabileşte de comisia de examen, în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depãşi 3 ore.
(5) Ieşirea din salã pe durata desfãşurãrii examenului atrage eliminarea din examen, cu excepţia situaţiilor de urgenţã, în care funcţionarii publici pot fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de examen sau de secretarul comisiei.
(6) La ora stabilitã pentru începerea probei scrise comisia de examen prezintã candidatului seturile de subiecte şi îl invitã sã extragã un plic cu subiectele de examen.
(7) În încãperea în care are loc examenul, pe toatã perioada derulãrii acestuia, inclusiv a formalitãţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizãrii probei, candidaţilor nu le este permisã deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare ori a telefoanelor mobile sau a altor mijloace de comunicare la distanţã. Nerespectarea acestor dispoziţii atrage eliminarea candidatului din proba de examen.
ART. 9
(1) Interviul se susţine, de regulã, în aceeaşi zi, dar nu mai târziu de 3 zile lucrãtoare de la data susţinerii probei scrise.
(2) Fiecare membru al comisiei de examen poate adresa întrebãri candidatului. Nu se pot adresa întrebãri referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicalã, religie, etnie, sex, starea materialã şi originea socialã.
(3) Întrebãrile şi rãspunsurile la interviu se consemneazã în anexa la raportul final întocmit de secretarul comisiei de examen, semnatã de membrii comisiei şi de candidat.
ART. 10
(1) La finalizarea examenului de promovare în clasã se întocmeşte un raport final care conţine modul de desfãşurare a probelor şi rezultatele obţinute de candidaţi, semnat de membrii şi de secretarul comisiei de examen.
(2) Candidatul are acces, la solicitarea sa, la lucrarea individualã redactatã în cadrul probei scrise a examenului.

SECŢIUNEA a 4-a
Notarea probelor şi comunicarea rezultatelor

ART. 11
(1) Notarea probei scrise şi a interviului se face, de regulã, în termen de 24 de ore, dar nu mai târziu de 3 zile de la data susţinerii probei.
(2) Acordarea punctajului pentru fiecare probã se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de examen.
(3) Se considerã admis la examenul de promovare în clasã funcţionarul public care a obţinut punctajul minim necesar promovãrii.
(4) Punctajele finale cu menţiunea "Admis" sau "Respins" se aduc la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la sediul autoritãţii sau instituţiei organizatoare a examenului de promovare în clasã, în termen de 3 zile de la susţinerea interviului.
ART. 12
Funcţionarul public nemulţumit de rezultatul examenului de promovare în clasã se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
ART. 13
Funcţionarii publici declaraţi respinşi se pot prezenta la urmãtorul examen de promovare în clasã organizat de autoritatea sau instituţia publicã.

SECŢIUNEA a 5-a
Promovarea în clasã a funcţionarilor publici

ART. 14
(1) Promovarea funcţionarilor publici care au fost admişi la examenul de promovare în clasã se face prin transformarea postului pe care sunt încadraţi într-o funcţie publicã de execuţie de grad profesional asistent sau, dupã caz, principal, din clasa corespunzãtoare studiilor absolvite, cu stabilirea salariului în condiţiile prevãzute de legislaţia privind salarizarea unitarã a personalului din administraţia publicã.
(2) În aplicarea prevederilor <>art. 68 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, transformarea postului în condiţiile prevãzute la alin. (1) nu se poate face într-o funcţie publicã de auditor sau de consilier juridic.
(3) În aplicarea prevederilor alin. (1), autoritatea sau instituţia publicã are obligaţia sã solicite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici avizul privind funcţiile publice, în condiţiile prevãzute la <>art. 107 alin. (1) lit. b) şi alin. (2)-(4) din Legea nr. 188/1999 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pe baza urmãtoarelor documente:
a) solicitarea privind avizul de funcţii publice, cu indicarea temeiului legal prevãzut de <>art. 107 din Legea nr. 188/1999 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) proiectul actului administrativ pentru aprobarea structurii de funcţii publice;
c) referatul de aprobare al actului administrativ prevãzut la lit. b), care trebuie sã cuprindã motivarea în fapt şi în drept a modificãrii intervenite în structura de funcţii publice, cu identificarea denumirii, a clasei şi a gradului profesional ale funcţiei publice deţinute de funcţionarul public şi ale funcţiei publice pe care urmeazã a fi promovat, precum şi salariul stabilit potrivit legislaţiei privind salarizarea unitarã a personalului plãtit din fonduri publice;
d) raportul final al examenului de promovare în clasã a funcţionarului public, în original;
e) alte documente necesare în aceastã situaţie, stabilite prin ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind stabilirea listei documentelor necesare obţinerii avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a modalitãţii de transmitere a acestora de cãtre autoritãţile şi instituţiile publice.
(4) În cazul în care autoritatea sau instituţia publicã solicitã şi alte modificãri decât cele prevãzute la alin. (1) în structura de funcţii publice, solicitarea avizului privind funcţiile publice se face prin indicarea expresã a situaţiilor prevãzute la <>art. 107 din Legea nr. 188/1999 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(5) Agenţia Naţionalã a Funcţionarilor Publici acordã avizul privind funcţiile publice în condiţiile prevãzute la <>art. 107 din Legea nr. 188/1999 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(6) Dupã primirea avizului privind funcţiile publice, conducãtorul autoritãţii sau instituţiei publice are obligaţia de a emite, în termen de 5 zile lucrãtoare, actul administrativ de numire în funcţia publicã, în condiţiile legii.

SECŢIUNEA a 6-a
Dispoziţii finale

ART. 15
Examenele de promovare în clasã pentru care a fost demaratã procedura de organizare şi desfãşurare la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament se finalizeazã potrivit dispoziţiilor în vigoare la data demarãrii procedurii.

__________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016