Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 18 aprilie 2019  de aplicare a Legii nr. 142/2018 privind precursorii de droguri    Twitter Facebook
Cautare document

 REGULAMENT din 18 aprilie 2019 de aplicare a Legii nr. 142/2018 privind precursorii de droguri

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 360 din 9 mai 2019
──────────
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 236 din 18 aprilie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 360 din 9 mai 2019.
──────────
    ART. 1
    (1) În vederea acordării licenţei prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 142/2018 privind precursorii de droguri, denumită în continuare Legea nr. 142/2018, operatorul formulează o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.
    (2) Cererea prevăzută la alin. (1) conţine informaţiile menţionate la art. 3 alin. (2) lit. b) din Regulamentul delegat (UE) 2015/1.011 al Comisiei din 24 aprilie 2015 de completare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comerţului cu precursori de droguri între Comunitate şi ţările terţe şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.277/2005 al Comisiei, denumit în continuare Regulamentul delegat 2015/1.011.
    (3) La cererea prevăzută la alin. (1), operatorul anexează următoarele:
    a) documentele sau declaraţiile din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (2) lit. a) şi b) pct. v), vi), ix), x) din Regulamentul delegat 2015/1.011;
    b) certificatul de cazier judiciar al persoanei responsabile de activitatea cu precursorii de droguri;
    c) documente din care rezultă procesul tehnologic utilizat pentru efectuarea operaţiunilor de fabricare, producere, testare, sinteză, extracţie, condiţionare sau folosire, cantităţile de materie primă ce se utilizează şi randamentul procesului tehnologic pentru un ciclu al operaţiunilor cu substanţe clasificate din categoria 1 pentru care se solicită acordarea licenţei.

    (4) Cererea prevăzută la alin. (1) şi documentele prevăzute la alin. (3) se depun sau se transmit prin poştă, curierat, e-mail sau fax la Agenţia Naţională Antidrog.

    ART. 2
    (1) În cazul în care cererea prevăzută la art. 1 alin. (1) este incompletă ori nu sunt anexate documentele prevăzute la art. 1 alin. (3) sau Agenţia Naţională Antidrog apreciază că sunt necesare informaţii suplimentare, considerate relevante, aceasta transmite operatorului o solicitare de completare a documentaţiei sau de furnizare a informaţiilor suplimentare. Operatorul are obligaţia de a transmite Agenţiei Naţionale Antidrog documentele sau informaţiile suplimentare, în cel mai scurt timp, fără a depăşi 15 zile de la transmiterea solicitării.
    (2) Din momentul transmiterii solicitării prevăzute la alin. (1) şi până la data furnizării de către operator a datelor, a documentelor sau a informaţiilor solicitate, soluţionarea cererii de acordare a licenţei se suspendă.
    (3) Netransmiterea datelor sau a documentelor ori necomunicarea informaţiilor în termenul prevăzut la alin. (1) atrage refuzul acordării licenţei.

    ART. 3
    (1) În vederea acordării licenţei prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 142/2018, formaţiunile antidrog ale Poliţiei Române, competente teritorial, comunică Agenţiei Naţionale Antidrog punctul de vedere solicitat.
    (2) Pe baza informaţiilor cuprinse în punctul de vedere prevăzut la alin. (1) şi a informaţiilor rezultate din verificările proprii, Agenţia Naţională Antidrog stabileşte dacă există motive întemeiate de suspiciune că substanţele clasificate sunt destinate producţiei ilegale de stupefiante sau de substanţe psihotrope.
    (3) Licenţa se acordă în termenul şi pentru operaţiunile prevăzute la art. 3 alin. (4) şi (6) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1.013 al Comisiei din 25 iunie 2015 de stabilire a normelor privind Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind precursorii drogurilor şi Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comerţului între Uniune şi ţările terţe cu precursori ai drogurilor, denumit în continuare Regulamentul de punere în aplicare 2015/1.013, în formatul stabilit în anexa I la acesta.

    ART. 4
    (1) Refuzul acordării licenţelor, suspendarea sau revocarea lor, prevăzute la art. 9 din Legea nr. 142/2018, se realizează prin decizie motivată a Agenţiei Naţionale Antidrog, care se comunică de îndată solicitantului sau titularului prin orice mijloc de comunicare ce asigură transmiterea deciziei şi confirmarea primirii acesteia.
    (2) În cazul în care a fost emisă o decizie de refuz a acordării licenţei, solicitantul poate depune la Agenţia Naţională Antidrog o nouă solicitare numai după îndeplinirea condiţiilor legale a căror nerespectare a stat la baza deciziei de refuz a acordării licenţei.
    (3) În cazul în care a fost emisă o decizie de suspendare sau revocare a licenţei, titularul are obligaţia ca de la momentul comunicării respectivei decizii să înceteze operaţiunile cu precursori de droguri şi să informeze Agenţia Naţională Antidrog cu privire la stocurile de substanţă de care dispune. În cazul în care suspendarea sau revocarea licenţei intervin pe parcursul derulării unei operaţiuni sau a unui ciclu de producţie, care nu pot fi suspendate, titularul informează de îndată Agenţia Naţională Antidrog despre acest lucru.
    (4) Suspendarea licenţei operează până la momentul încetării motivelor care au stat la baza acestei măsuri.

    ART. 5
    (1) În cazul prevăzut la art. 9 alin. (4) din Legea nr. 142/2018, solicitarea acordării unei noi licenţe se face cu respectarea prevederilor art. 1.
    (2) În cazul acordării unei noi licenţe, titularul acesteia are obligaţia de a depune la Agenţia Naţională Antidrog, în original, licenţa anterioară.
    (3) În cazul prevăzut la art. 9 alin. (5) din Legea nr. 142/2018, Agenţia Naţională Antidrog operează modificările notificate de titular şi eliberează acestuia un exemplar actualizat al licenţei, cu păstrarea celorlalte elemente. Pe licenţa actualizată, Agenţia Naţională Antidrog inserează, pe verso, menţiunea „actualizat la data de ….“.

    ART. 6
    (1) În vederea acordării licenţei speciale prevăzute la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 142/2018, solicitantul formulează o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.
    (2) Farmaciile şi cabinetele de medicină veterinară anexează la cererea pentru acordarea licenţei speciale inclusiv autorizaţia de funcţionare emisă de autoritatea competentă.
    (3) Licenţa specială se acordă în termen de 30 de zile de la data înregistrării solicitării la Agenţia Naţională Antidrog.
    (4) Cererea prevăzută la alin. (1) precum şi documentele anexate acesteia se depun sau se transmit la Agenţia Naţională Antidrog, prevederile art. 1 alin. (4) şi art. 2 aplicându-se în mod corespunzător.

    ART. 7
    (1) În vederea acordării înregistrării prevăzute la art. 7 din Legea nr. 142/2018, solicitantul formulează o cerere care conţine informaţiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) din Regulamentul delegat 2015/1.011. Modelul de cerere este prevăzut în anexa nr. 2.
    (2) La cererea prevăzută la alin. (1), operatorul anexează următoarele:
    a) documentele şi declaraţiile din care rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) şi art. 3 alin. (2) lit. a) şi b) pct. v), vi), ix) şi x) din Regulamentul delegat 2015/1.011;
    b) certificatul de cazier judiciar al persoanei responsabile de activitatea cu precursori de droguri;
    c) documente din care rezultă procesul tehnologic utilizat pentru efectuarea operaţiunilor de fabricare, producere, testare, sinteză, extracţie, condiţionare sau folosire, cantităţile de materie primă ce se utilizează şi randamentul procesului tehnologic pentru un ciclu al operaţiunilor cu substanţe clasificate din categoria 2, pentru care se solicită acordarea înregistrării.

    (3) Cererea prevăzută la alin. (1) şi documentele prevăzute la alin. (2) se depun sau se transmit la Agenţia Naţională Antidrog, prevederile art. 1 alin. (4) şi art. 2 aplicându-se în mod corespunzător.

    ART. 8
    (1) În vederea acordării înregistrării speciale, solicitantul formulează o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.
    (2) Farmaciile şi cabinetele de medicină veterinară anexează la cererea pentru acordarea înregistrării speciale inclusiv autorizaţia de funcţionare emisă de autoritatea competentă.
    (3) Înregistrarea specială se acordă în termen de 30 de zile de la data înregistrării solicitării la Agenţia Naţională Antidrog.
    (4) Cererea prevăzută la alin. (1) şi documentele anexate acesteia se depun sau se transmit la Agenţia Naţională Antidrog, prevederile art. 1 alin. (4) şi art. 2 aplicându-se în mod corespunzător.

    ART. 9
    (1) Înregistrarea prevăzută la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 142/2018 se acordă în termenul de 60 de zile lucrătoare prevăzut la art. 3 alin. (4) din Regulamentul de punere în aplicare 2015/1.013, în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1)-(3), (5) şi (6), art. 4, 6 şi 7 din acelaşi regulament, în formatul prevăzut în anexa II la acesta.
    (2) Prevederile art. 4 şi art. 5 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
    (3) În cazul solicitărilor de acordare a unor noi înregistrări în temeiul art. 9 alin. (4) din Legea nr. 142/2018, dispoziţiile art. 7 se aplică în mod corespunzător.

    ART. 10
    (1) În vederea certificării menţinerii condiţiilor de acordare a licenţei speciale sau a înregistrării speciale prevăzute de art. 5 alin. (4) şi art. 7 alin. (4) din Legea nr. 142/2018, titularul formulează o declaraţie pe propria răspundere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, din care să rezulte că datele furnizate cu ocazia acordării licenţei speciale sau a înregistrării speciale nu au suferit modificări.
    (2) Declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (1) se depune cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului de 3 ani de la data acordării licenţei speciale sau a înregistrării speciale ori de la data certificării menţinerii condiţiilor pentru care au fost acordate, după caz, la care se anexează licenţa specială sau înregistrarea specială respectivă.
    (3) Titularul licenţei speciale sau al înregistrării speciale care solicită certificarea menţinerii condiţiilor de acordare a acestora furnizează, la cererea Agenţiei Naţionale Antidrog, toate datele, informaţiile sau documentele necesare în acest scop.
    (4) După depunerea declaraţiei prevăzute la alin. (1), Agenţia Naţională Antidrog certifică menţinerea condiţiilor de acordare a licenţei speciale sau a înregistrării speciale, prin inserarea pe versoul acestora a menţiunii „certificare menţinere condiţii“.
    (5) În cazul în care titularul nu depune declaraţia prevăzută la alin. (1) în termenul prevăzut la alin. (2), licenţa specială sau înregistrarea specială îşi încetează valabilitatea.
    (6) Documentele prevăzute la alin. (2) se depun sau se transmit la Agenţia Naţională Antidrog prin poştă sau curierat, prevederile art. 2 aplicându-se în mod corespunzător.

    ART. 11
    (1) În vederea acordării autorizaţiei de export prevăzută la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 142/2018, operatorul formulează o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4.
    (2) Cererea prevăzută la alin. (1) conţine informaţiile prevăzute la art. 13 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 de stabilire a normelor de monitorizare a comerţului cu precursori de droguri între Comunitate şi ţările terţe, denumit în continuare Regulamentul nr. 111/2005, şi este însoţită de copia autorizaţiei de import emisă de autoritatea competentă a partenerului extern sau confirmarea din partea autorităţii competente din ţara importatoare din care să rezulte că pentru substanţa clasificată în cantitatea respectivă nu este necesară o autorizaţie de import.
    (3) Autorizaţia de import şi confirmarea din partea autorităţii competente din ţara importatoare prevăzute la alin. (2) sunt însoţite de traducerea autorizată în limba română.
    (4) În cazul exportului de precursori de droguri din categoria 4, operatorul efectuează menţiuni distincte privind cantitatea totală a produsului exportat, precum şi cantitatea şi procentul substanţei clasificate din conţinutul acestuia.
    (5) Cererea prevăzută la alin. (1) şi documentele anexate acesteia se depun sau se transmit la Agenţia Naţională Antidrog, prevederile art. 1 alin. (4) şi art. 2 aplicându-se în mod corespunzător.

    ART. 12
    (1) După primirea cererii prevăzute la art. 11 alin. (1), Agenţia Naţională Antidrog realizează notificarea prealabilă a operaţiunii de export, prevăzută la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 142/2018.
    (2) Autorizaţia de export se acordă în termenul prevăzut la art. 13 alin. (2) din Regulamentul nr. 111/2005 şi cu respectarea art. 14 alin. (1) teza I din acelaşi regulament, în formatul prevăzut în anexa nr. III la Regulamentul de punere în aplicare 2015/1.013.
    (3) În situaţia prevăzută la art. 13 alin. (2) teza a II-a din Regulamentul nr. 111/2005, Agenţia Naţională Antidrog înştiinţează operatorul prin orice mijloace de comunicare cu privire la prelungirea termenului de acordare a autorizaţiei de export.
    (4) În cazul în care informaţiile prevăzute la art. 14 teza I din Regulamentul nr. 111/2005 nu sunt disponibile până la data acordării autorizaţiei de export, acestea se transmit Agenţiei Naţionale Antidrog înainte de efectuarea deplasării fizice a transportului.
    (5) Autorizaţia de export se prezintă de către operator la biroul vamal în vederea completării cu informaţiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. d) din Regulamentul nr. 111/2005, dacă acestea nu au putut fi furnizate în momentul solicitării acordării autorizaţiei, precum şi în vederea înscrierii cantităţii efectiv exportate.

    ART. 13
    (1) Autorizaţia de export emisă în patru exemplare, redactate în limbile română şi engleză, se utilizează potrivit prevederilor art. 11 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare 2015/1.013.
    (2) Operatorul are obligaţia de a prezenta biroului vamal exemplarele nr. 2 şi 3 ale autorizaţiei de export, în vederea înscrierii menţiunii privind cantitatea de substanţă efectiv exportată, precum şi în scopul introducerii informaţiei în baza naţională de date privind precursorii de droguri prevăzută la art. 2 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 142/2018.
    (3) Biroul vamal returnează Agenţiei Naţionale Antidrog exemplarul nr. 2 al autorizaţiei de export, adnotat corespunzător.

    ART. 14
    (1) Acordarea unei autorizaţii de export prin procedura simplificată se poate realiza în situaţiile şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 12 alin. (1) din Regulamentul delegat 2015/1.011.
    (2) În vederea obţinerii autorizaţiei de export prin procedura simplificată operatorul formulează o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5.
    (3) Cererea prevăzută la alin. (2) conţine cel puţin datele prevăzute la art. 12 alin. (2) din Regulamentul delegat 2015/1.011.
    (4) În cazul prevăzut la art. 12 alin. (4) din Regulamentul delegat 2015/1.011, solicitantul depune la Agenţia Naţională Antidrog inclusiv documentele din care rezultă situaţia de asistenţă medicală de urgenţă declarată pe teritoriul ţării de destinaţie, precum şi confirmarea acestei situaţii de către autoritatea competentă a respectivului stat.
    (5) Cererea prevăzută la alin. (2) şi documentele anexate acesteia se depun sau se transmit la Agenţia Naţională Antidrog, prevederile art. 1 alin. (4) şi art. 2 aplicându-se în mod corespunzător.

    ART. 15
    (1) După primirea cererii prevăzute la art. 14 alin. (2), Agenţia Naţională Antidrog realizează notificarea prealabilă a exportului simplificat, potrivit art. 11 din Regulamentul delegat 2015/1.011.
    (2) Autorizaţia de export prin procedura simplificată se acordă în termenul prevăzut la art. 12 alin. (3) din Regulamentul delegat 2015/1.011 şi în formatul prevăzut de anexa III pct. II la Regulamentul de punere în aplicare 2015/1.013.
    (3) Informaţiile privind itinerarul, mijlocul de transport şi data exactă a efectuării fiecărui export parţial, care nu sunt disponibile până la data depunerii cererii prevăzute la art. 14 alin. (2), se transmit Agenţiei Naţionale Antidrog înaintea efectuării fiecărui transport.
    (4) Exemplarele autorizaţiei de export acordată prin procedura simplificată se utilizează potrivit art. 11 alin. (8) din Regulamentul de punere în aplicare 2015/1.013, exportatorul având obligaţia completării datelor şi prezentării exemplarului nr. 2 al autorizaţiei de export biroului vamal.
    (5) Pe verso-ul exemplarului nr. 2 al autorizaţiei de export se indică pentru fiecare transport greutatea totală autorizată, cantitatea disponibilă, cantitatea de substanţă clasificată parţială care face obiectul operaţiunii de export şi cantitatea restantă şi declaraţia vamală şi se prezintă biroului vamal în vederea confirmării menţiunilor înscrise. Pentru fiecare operaţiune de export, pe declaraţia vamală se completează numărul autorizaţiei şi se trece menţiunea „autorizaţie de export prin procedură simplificată“.
    (6) Biroul vamal verifică şi certifică în cazul fiecărui transport datele înscrise de exportator pe exemplarul nr. 2 al autorizaţiei de export, sens în care completează rubrica nr. 27 a acestuia.
    (7) Exportatorul transmite Agenţiei Naţionale Antidrog exemplarul nr. 2 al autorizaţiei de export acordate prin procedura simplificată în termenul prevăzut de art. 11 alin. (10) din Regulamentul de punere în aplicare 2015/1.013.

    ART. 16
    Refuzul acordării autorizaţiei de export, în cazurile prevăzute la art. 15 din Regulamentul nr. 111/2005, suspendarea sau revocarea autorizaţiei de export în cazurile prevăzute la art. 16 din acelaşi regulament se fac prin decizie motivată a Agenţiei Naţionale Antidrog, care se comunică de îndată solicitantului sau titularului prin orice mijloace de comunicare ce asigură transmiterea deciziei şi confirmarea primirii acesteia.

    ART. 17
    (1) În vederea acordării autorizaţiei de import prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 142/2018, operatorul formulează o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6.
    (2) Cererea prevăzută la alin. (1) conţine informaţiile prevăzute la art. 21 alin. (1) din Regulamentul nr. 111/2005.
    (3) În vederea autorizării importului de substanţe clasificate din categoria 1, Agenţia Naţională Antidrog poate solicita motivat informaţii din partea formaţiunii centrale antidrog a Poliţiei Române.
    (4) Informaţiile solicitate potrivit alin. (3) se comunică în termen de 5 zile de la data la care a fost transmisă cererea. În măsura în care nu se comunică Agenţiei Naţionale Antidrog un răspuns în termen, aceasta apreciază că nu sunt incidente situaţii dintre cele prevăzute la art. 23 lit. b) şi c) din Regulamentul nr. 111/2005.
    (5) Cererea prevăzută la alin. (1) se depune sau se transmite la Agenţia Naţională Antidrog, prevederile art. 1 alin. (4) şi art. 2 aplicându-se în mod corespunzător.

    ART. 18
    (1) Agenţia Naţională Antidrog acordă autorizaţia de import în termenul prevăzut la art. 21 alin. (2) din Regulamentul nr. 111/2005, în formatul prevăzut în anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare 2015/1.013.
    (2) Autorizaţia de import emisă în 4 exemplare, redactate în limbile română şi engleză, se utilizează potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) din Regulamentul de punere în aplicare 2015/1.013.
    (3) După ajungerea mărfii la sediile importatorului acesta transmite Agenţiei Naţionale Antidrog exemplarul 3 al autorizaţiei de import, având înscrisă, sub semnătura reprezentantului legal, menţiunea „ajuns la destinaţie“.

    ART. 19
    Refuzul acordării autorizaţiei de import în cazurile prevăzute la art. 23 din Regulamentul nr. 111/2005, precum şi suspendarea sau revocarea autorizaţiei de import în situaţia prevăzută la art. 24 din acelaşi regulament se fac prin decizie motivată a Agenţiei Naţionale Antidrog, care se comunică de îndată solicitantului sau titularului, prin orice mijloace de comunicare ce asigură transmiterea deciziei şi confirmarea primirii acesteia.

    ART. 20
    (1) La primirea unei notificări prealabile transmise de autoritatea competentă a ţării de export, Agenţia Naţională Antidrog solicită formaţiunilor antidrog ale Poliţiei Române, competente teritorial, informaţii din care să rezulte dacă există motive întemeiate de suspiciune de deturnare sau alte motive care să impună obiecţii faţă de operaţiunea notificată.
    (2) Informaţiile solicitate potrivit alin. (1) se comunică în termen de 5 zile de la data transmiterii solicitării.
    (3) În cazul în care nu se comunică un răspuns în termenul prevăzut la alin. (2), iar din informaţiile pe care Agenţia Naţională Antidrog le deţine nu rezultă existenţa unor motive sau informaţii care să impună obiecţii faţă de operaţiunea notificată, aceasta informează autoritatea competentă a ţării de export despre acest lucru.

    ART. 21
    (1) Autorizaţiile de export şi autorizaţiile de import sunt valabile până la finalizarea operaţiunilor autorizate, fără a depăşi termenul prevăzut la art. 18, respectiv la art. 25 din Regulamentul nr. 111/2005.
    (2) În aplicarea art. 18 teza a II-a şi a art. 25 teza a II-a din Regulamentul nr. 111/2005, Agenţia Naţională Antidrog poate prelungi, în mod excepţional, valabilitatea documentelor prevăzute la alin. (1) pe baza unei cereri în cuprinsul căreia sunt indicate motivele pe care se întemeiază solicitarea.
    (3) Cererea prevăzută la alin. (2) se depune sau se transmite de către operator la Agenţia Naţională Antidrog, prevederile art. 1 alin. (4) aplicându-se în mod corespunzător.

    ART. 22
    În cazul acordării unei noi licenţe sau înregistrări, termenul de valabilitate al acestora se calculează începând cu ultima zi de valabilitate a licenţei sau înregistrării anterioare.

    ART. 23
    (1) În cazul pierderii licenţei, a licenţei speciale, a înregistrării, a înregistrării speciale, a autorizaţiei de export sau a autorizaţiei de import, titularul are obligaţia de a publica un anunţ într-un cotidian de largă circulaţie din România, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre eveniment, informând în acelaşi timp Agenţia Naţională Antidrog.
    (2) În vederea eliberării unui duplicat al documentelor prevăzute la alin. (1), titularul depune sau transmite la Agenţia Naţională Antidrog o cerere în cuprinsul căreia declară pe propria răspundere faptul că nu au intervenit modificări faţă de momentul acordării documentelor pierdute. La cerere se anexează dovada efectuării anunţului prevăzut la alin. (1).
    (3) După îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2), Agenţia Naţională Antidrog eliberează titularului, în termen de 15 zile de la înregistrarea cererii, o copie a exemplarului deţinut de aceasta, purtând menţiunea „DUPLICAT - înlocuieşte documentul original“.

    ART. 24
    (1) În cazul deteriorării licenţei, a licenţei speciale, a înregistrării, a înregistrării speciale, a autorizaţiei de export sau a autorizaţiei de import, astfel încât autenticitatea acestora să nu mai poate fi validată, titularul formulează o cerere la Agenţia Naţională Antidrog pentru eliberarea unui duplicat.
    (2) În cuprinsul cererii prevăzute la alin. (1) titularul declară pe propria răspundere faptul că nu au intervenit modificări faţă de momentul acordării documentelor prevăzute la alin. (1). La cerere titularul anexează documentul deteriorat.
    (3) După îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2), Agenţia Naţională Antidrog eliberează titularului, în termen de 15 zile de la înregistrarea cererii la Agenţia Naţională Antidrog, o copie a exemplarului deţinut de aceasta, purtând menţiunea „DUPLICAT - înlocuieşte documentul original“.
    (4) Cererea prevăzută la alin. (1) şi documentele anexate acesteia se depun sau se transmit la Agenţia Naţională Antidrog prin poştă sau curierat.

    ART. 25
    Licenţele, licenţele speciale, înregistrările, înregistrările speciale, autorizaţiile de export, autorizaţiile de import şi duplicatele acestora se ridică de la sediul Agenţiei Naţionale Antidrog de către reprezentantul legal sau de către persoana responsabilă de activitatea cu precursori de droguri ori de către un delegat al reprezentantului legal, în baza unei împuterniciri emise în acest scop.

    ART. 26
    În cazul în care pe parcursul efectuării unui transport de precursori de droguri, dar şi în orice altă situaţie, are loc un eveniment care presupune eliberarea accidentală de precursori de droguri, pierdere, distrugere sau furt de precursori de droguri, transportatorul, operatorul sau utilizatorul, după caz, notifică de îndată Agenţiei Naţionale Antidrog evenimentul, după ce au fost sesizate organele competente în funcţie de evenimentul produs.

    ART. 27
    (1) În aplicarea prevederilor art. 10 lit. c) din Legea nr. 142/2018, operatorul care furnizează precursori de droguri din categoria 1 solicită clientului un exemplar al declaraţiei privind utilizarea/utilizările specifică/specifice a/ale substanţelor clasificate, semnat de către client. Pe exemplarul declaraţiei, operatorul aplică ştampila şi înscrie data prezentării acesteia, în scopul prevenirii modificării ori înlocuirii acestuia.
    (2) Exemplarul declaraţiei prevăzut la alin. (1) însoţeşte precursorii de droguri din categoria 1 pe toata durata transportului pe teritoriul Uniunii Europene şi se prezintă, la cerere, autorităţilor competente.
    (3) Certificarea declaraţiei privind utilizarea/utilizările specifică/specifice se poate face şi pentru substanţele clasificate din categoria 2, dispoziţiile alin. (1) şi (2) aplicându-se în mod corespunzător.
 În vederea demonstrării scopului legal în cazurile prevăzute la art. 8 alin. (1) din Regulamentul nr. 111/2005, operatorul prezintă, la solicitarea autorităţilor menţionate la
    ART. 28
    Listele cu substanţele neclasificate prevăzute la art. 13 alin. (2) şi la art. 17 alin. (3) din Legea nr. 142/2018 se transmit de Agenţia Naţională Antidrog în baza unor protocoale încheiate în acest sens cu operatorii de precursori de droguri.

    ART. 29
    (1) În aplicarea prevederilor art. 14 din Legea nr. 142/2018, începând cu anul 2020, operatorii sau utilizatorii de precursori de droguri comunică Agenţiei Naţionale Antidrog până la data de 15 februarie a fiecărui an informaţiile privind tranzacţiile cu substanţe clasificate din categoriile 1, 2, 3 şi 4, aferente anului precedent, precum şi estimarea necesarului pentru anul în curs, potrivit modelului de raportare prevăzut în anexa nr. 7.
    (2) Comunicarea informaţiilor privind tranzacţiile cu substanţe clasificate de către persoanele juridice şi fizice exceptate de la obligaţia înregistrării se poate face în condiţiile prevăzute la alin. (1) potrivit instrucţiunilor emise de Agenţia Naţională Antidrog, postate pe site-ul instituţiei în fiecare an, cu cel puţin 30 de zile înainte de termenul până la care se face raportarea.
    (3) Informaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi transmise Agenţiei Naţionale Antidrog prin orice mijloace care asigură comunicarea acestora.

    ART. 30
    (1) Precursorii de droguri ridicaţi în vederea confiscării se depozitează în camera de corpuri delicte din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române sau, după caz, de la nivelul structurilor teritoriale ale acestei instituţii, cea mai apropiată de locul ridicării, sau la cel mai apropiat operator care îndeplineşte condiţiile de primire în custodie.
    (2) După intrarea în proprietatea privată a statului potrivit art. 22 alin. (2) din Legea nr. 142/2018, precursorii de droguri care îndeplinesc condiţiile de calitate se valorifică potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către organele de valorificare, direct de la locul depozitării, către operatorii care îndeplinesc condiţiile legale pentru desfăşurarea de operaţiuni cu substanţe clasificate din categoria respectivă.
    (3) În vederea valorificării precursorilor de droguri, organul care a dispus ridicarea acestora în vederea confiscării transmite, de îndată, organului de valorificare copia documentului în baza căruia a fost dispusă confiscarea.
    (4) Precursorii de droguri care urmează a fi valorificaţi se păstrează în camera de corpuri delicte sau la operatorul care i-a primit în custodie potrivit alin. (1), până la momentul stabilirii cumpărătorului şi achitării contravalorii acestor substanţe.
    (5) Evaluarea precursorilor de droguri care urmează a fi valorificaţi se realizează la locul de depozitare, de către comisia constituită potrivit prevederilor art. 6 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) În situaţia în care cu ocazia evaluării prevăzute la alin. (5) se constată că precursorii nu îndeplinesc condiţiile calitative pentru a fi valorificaţi, comisia de evaluare comunică acest fapt formaţiunii antidrog a Poliţiei Române, competente teritorial, în vederea efectuării formalităţilor pentru distrugere, în aplicarea prevederilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 142/2018.

    ART. 31
    Punctul de contact unic prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 142/2018 se constituie la nivelul Serviciului precursori din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog.

    ART. 32
    (1) Baza naţională de date privind precursorii de droguri prevăzută la art. 2 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 142/2018 se încarcă şi se exploatează de către instituţiile prevăzute la art. 16 din aceeaşi lege, potrivit competenţelor.
    (2) În baza naţională de date privind precursorii de droguri se introduc date privind operatorii şi utilizatorii, precum şi operaţiunile desfăşurate de aceştia, licenţele, licenţele speciale, înregistrările, înregistrările speciale, autorizaţiile de export şi import acordate, refuzate, suspendate sau revocate, precum şi măsurile de monitorizare şi control dispuse în temeiul regulamentelor europene prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 142/2018.
    (3) În vederea monitorizării operaţiunilor cu precursori de droguri, autoritatea vamală competentă comunică Agenţiei Naţionale Antidrog, prin intermediul bazei de date prevăzute la alin. (1), intrările şi ieşirile de substanţe clasificate pe şi de pe teritoriul României.
    (4) Prin intermediul bazei naţionale de date prevăzută la alin. (1) pot fi comunicate inclusiv punctele de vedere ale formaţiunilor antidrog ale Poliţiei Române privind efectuarea operaţiunilor cu precursori de droguri.

    ART. 33
    (1) În aplicarea prevederilor Legii nr. 142/2018 şi ale prezentului regulament, autorităţile prevăzute la art. 16 din aceeaşi lege efectuează controale planificate sau inopinate.
    (2) Controalele prevăzute la alin. (1) pot fi efectuate singular sau în comun în echipe mixte.
    (3) Personalul împuternicit din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog, ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române şi autoritatea vamală încheie acte de control, constată contravenţii şi aplică sancţiunile legale sau dispun măsuri de remediere, după caz.

    ART. 34
    (1) Prelevarea de probe prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 142/2018 se realizează în eşantioane reprezentative şi cu respectarea măsurilor de protecţie stabilite în fişa cu date de securitate, în prezenţa persoanei responsabile de activitatea cu precursori de droguri şi a unui specialist din cadrul operatorului, desemnat de reprezentantul legal al acestuia, după caz.
    (2) Probele prelevate de la operatorii şi utilizatorii de droguri, de către autorităţile şi instituţiile prevăzute la art. 16 din Legea nr. 142/2018, sunt analizate din punct de vedere fizico-chimic în laboratoare de specialitate.

    ART. 35
    Modelul-cadru al procesului-verbal prevăzut la art. 19 alin. (3) din Legea nr. 142/2018 este prevăzut în anexa nr. 8.

    ART. 36
    (1) Prelucrările de date cu caracter personal efectuate în temeiul prezentului regulament de către autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 16 din Legea nr. 142/2018 se realizează cu respectarea prevederilor legale privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
    (2) Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 16 din Legea nr. 142/2018 sunt operatori de date cu caracter personal pentru prelucrările efectuate în temeiul legii şi al prezentului regulament, potrivit competenţelor proprii.
    (3) Datele cu caracter personal conţinute de baza de date prevăzută la art. 2 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 142/2018 sunt stocate după cum urmează:
    a) în cazul operatorilor şi utilizatorilor persoane fizice, pe o perioadă maximă de 5 ani de la data expirării perioadei de valabilitate a licenţelor, a licenţelor speciale sau a înregistrărilor, a înregistrărilor speciale ori a revocării acestora, după caz;
    b) în cazul persoanelor responsabile de activitatea cu precursori de droguri, pe o perioadă maximă de 3 ani de la data expirării sau revocării licenţelor ori a înregistrărilor, după caz.

    (4) La împlinirea termenelor prevăzute la alin. (3), datele cu caracter personal conţinute de baza de date prevăzută la art. 2 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 142/2018 se şterg printr-o procedură ireversibilă.
    (5) Dreptul de acces al persoanelor prevăzute la alin. (3) la datele cu caracter personal prelucrate de autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 16 din Legea nr. 142/2018 în aplicarea legii şi a prezentului regulament se exercită în condiţiile stabilite de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecţia datelor).
    (6) Datele cu caracter personal colectate în temeiul prezentului regulament şi în baza Legii nr. 142/2018 nu pot fi prelucrate în alte scopuri, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege şi numai dacă sunt asigurate garanţiile necesare pentru protejarea drepturilor persoanelor vizate.

    ART. 37
    Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ANEXA 1

    la regulament
     - Model -
    [FAŢĂ]
    Nr. ...............
    Din ...............
    CERERE
    pentru acordarea licenţei/licenţei speciale prevăzute
    la art. 5 din Legea nr. 142/2018 privind precursorii de droguri
    Operatorul ............................, cu adresa/sediul social în ................., str. ........................ nr. ......, judeţul/sectorul ..........., înfiinţat prin ........................./înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr. ..................., cod unic de înregistrare ..................., obiect de activitate principal ......................................................, secundar ................, telefon/fax .................., e-mail .............., prin reprezentant legal ............................................., nr. certificat OEA^1 .........., solicită acordarea LICENŢEI/LICENŢEI SPECIALE^2 pentru desfăşurarea de operaţiuni cu substanţe clasificate din categoria 1, după cum urmează:
    a) substanţele clasificate
    - substanţa ............................., cod NC .........;^3

    b) operaţiunile desfăşurate, conform Regulamentului (CE) nr. 273/2004^4 şi Regulamentului (CE) nr. 111/2005^5, pentru fiecare substanţă, sunt următoarele:
    - substanţa ............................., cod NC .........; operaţiuni^4, 5...............;
    – descrierea operaţiunilor preconizate^6 - anexă;

    c) locaţiile în care se desfăşoară activităţile cu substanţe clasificate:
    1. sediu social^7:
    2. sedii secundare:
    - punct de lucru/sucursala^8:


    d) descrierea tuturor locurilor/sediilor în care se desfăşoară activităţile^9 - anexă;
    e) informaţii din care să rezulte că au fost luate măsurile adecvate împotriva retragerii neautorizate a substanţelor clasificate^10 - anexă;
    f) estimare cantitate anuală:
    - substanţa .........., cantitate: ....................
    Declarăm că persoana responsabilă este .........................................., cu domiciliul în ........................., telefon: ................./
                                                                                               (numele şi prenumele)
    fax: ..................., e-mail: ........................., desemnată prin ............................, ale cărei funcţii şi responsabilităţi sunt^11: ........................


    g) informaţii sau înscrisuri care atestă anumite calităţi cu privire la operator sau la persoana responsabilă de activitatea cu precursorii de droguri^12 - anexă;
    h) copie legalizată a certificatului de înregistrare^13 - anexă.

    Ne asumăm răspunderea, potrivit legii penale, că informaţiile furnizate corespund realităţii, iar documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.
    Reprezentant legal^14,
    .................................................
    Data .........................................
    ^1 Se va completa în cazul în care operatorului i-a fost acordat statutul de operator economic autorizat în conformitate cu art. 38-40 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii.
    ^2 Se va alege tipul solicitării, după caz.
    ^3 Se vor completa denumirea şi codul NC al substanţelor din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 273/2004 şi anexa la Regulamentul nr. 111/2005; în cazul unui amestec sau al unui produs natural se menţionează cantitatea totală, greutatea totală a produsului şi cantitatea şi procentajul substanţei clasificate pe care o conţine.
    ^4 Procurare intracomunitară (din ţară/UE), depozitare, fabricare, producere, prelucrare, comercializare intracomunitară (în ţară/UE), intermediere (brokeraj), în acord cu precizările conţinute de art. 2 lit. c) din Regulamentul (CE) nr. 273/2004.
    ^5 Import, export, activităţi intermediare importului-exportului, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. c)-e) din Regulamentul (CE) nr. 111/2005.
    ^6 Descrierea operaţiunilor desfăşurate: se prezintă în anexă documente din care să rezulte procesul tehnologic utilizat pentru efectuarea operaţiunilor de fabricare, producere, testare, sinteză, extracţie, condiţionare, folosire etc., care să cuprindă menţiuni cu privire la cantităţile de materie primă ce se utilizează şi randamentul procesului tehnologic pentru un ciclu al operaţiunilor cu substanţe clasificate din categoria 1 pentru care se solicită acordarea licenţei.
    ^7 Se menţionează natura: de exemplu, depozit, laborator, fabrică etc., cu adresa în ...................... .
    ^8 Se menţionează natura: de exemplu, depozit, laborator, fabrică etc., cu adresa în .................................., înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr. ……........... (unde este cazul) .................., cod unic de înregistrare ....................., telefon/fax: ..................., e-mail: ........................ .
    ^9 Se prezintă în anexa la cerere schiţa amplasamentului, descrierea locurilor/sediilor în care se desfăşoară activităţile societăţii, raportat la schiţa acestora.
    ^10 Se prezintă în anexa la cerere un memoriu privind asigurarea securităţii fizice a substanţelor.
    ^11 Se va realiza o descriere scurtă a responsabilităţilor persoanei responsabile, la cerere urmând a fi anexată decizia de desemnare a persoanei responsabile de activitatea cu precursorii de droguri. În cazul în care operatorul este persoană fizică, rubrica se va înlocui cu următoarele menţiuni: Declar că persoana responsabilă este subsemnatul, ............................................., cu domiciliul în ......................, telefon: ................../fax: .................., e-mail: .................. .
                                                                      (numele şi prenumele)
    ^12 Se va prezenta în anexă cazierul judiciar al persoanei responsabile, un certificat care să ateste profesionalismul operatorului sau, după caz, profesionalismul persoanei responsabile sau un document care să arate că aceştia au calităţile necesare pentru buna desfăşurare a operaţiunilor.
    ^13 Se prezintă în anexă.
    ^14 Se vor menţiona: funcţia, numele, prenumele, semnătura şi se va aplica ştampila.

    [VERSO]
    Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Agenţia Naţională Antidrog în scopul acordării licenţei/licenţei speciale. În vederea realizării acestui scop, datele pot fi dezvăluite unor terţi. Datele dumneavoastră sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii atribuţiilor, după care vor fi arhivate potrivit legislaţiei aplicabile. Persoanele ale căror date personale sunt prelucrate de Agenţia Naţională Antidrog pot să îşi exercite drepturile prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor printr-o cerere trimisă la adresa Bd. Unirii nr. 37, bl. A4, parter, sectorul 3, Bucureşti, sau la adresa de e-mail: secretariat@ana.gov.ro. Mai multe informaţii puteţi obţine accesând site-ul www.ana.gov.ro, la rubrica protecţia datelor.


    ANEXA 2

    la regulament
     - Model -
    [FAŢĂ]
    Nr. ...............
    Din ...............
    CERERE
    pentru acordarea înregistrării/înregistrării speciale prevăzute
    la art. 7 din Legea nr. 142/2018 privind precursorii de droguri
    Operatorul .............................., cu adresa/sediul social în ....................., str. ......................... nr. ......, judeţul/sectorul ..........., înfiinţat prin .................../înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr. .............., cod unic de înregistrare .............., obiect de activitate principal ......................................................, secundar ................, telefon/fax .................., e-mail .............., prin reprezentant legal prin ............................................. nr. certificat OEA^1.........., solicită acordarea ÎNREGISTRĂRII/ÎNREGISTRĂRII SPECIALE^2 pentru desfăşurarea de operaţiuni cu substanţe clasificate din categoriile 2 şi 3, după cum urmează:
    a) substanţele clasificate
    - substanţa ............................., cod NC .........;^3

    b) operaţiunile desfăşurate conform Regulamentului (CE) nr. 273/2004^4 şi Regulamentului (CE) nr. 111/2005^5, pentru fiecare substanţă, sunt următoarele:
    - substanţa............................., cod NC .........; operaţiuni^4, 5...............;
    – descrierea operaţiunilor preconizate^6 - anexă;

    c) locaţiile în care se desfăşoară activităţi cu substanţele clasificate:
    1. sediu social^7:
    2. sedii secundare:
    - punct de lucru/sucursala^8:


    d) descrierea tuturor locurilor/sediilor în care se desfăşoară activităţile societăţii^9 - anexă;
    e) informaţii din care să rezulte că au fost luate măsurile adecvate împotriva retragerii neautorizate a substanţelor clasificate^10 - anexă;
    f) estimare cantitate anuală:
    - substanţa .........., cantitate: ....................
    Declarăm că persoana responsabilă este ..............................., cu domiciliul în .................., telefon ............../fax: .............,
                                                                        (numele şi prenumele)
    e-mail: ..............., desemnată prin ........................., ale cărei funcţii şi responsabilităţi sunt^11: ...........................


    g) informaţii sau înscrisuri care atestă anumite calităţi cu privire la operator sau persoana responsabilă^12 - anexă;
    h) copie legalizată a certificatului de înregistrare ^13 - anexă.

    Ne asumăm răspunderea, potrivit legii penale, că informaţiile furnizate corespund realităţii, iar documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.
    Reprezentant legal^14,
    .................................................
    Data .........................................
    ^1 Se va completa în cazul în care operatorului i-a fost acordat statutul de operator economic autorizat în conformitate cu art. 38-40 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii.
    ^2 Se va alege tipul solicitării, după caz.
    ^3 Se vor completa denumirea şi codul NC al substanţelor din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 273/2004 şi la Regulamentul (CE) nr. 111/2005; în cazul unui amestec sau al unui produs natural se vor efectua următoarele menţiuni: descrierea amestecului sau a produsului natural, denumirea şi codul NC al substanţelor clasificate din amestecul sau produsul natural menţionate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 273/2004 şi la anexa din Regulamentul (CE) nr. 111/2005, procentul maxim de astfel de substanţe clasificate în amestec sau în produsul natural.
    ^4 Procurare intracomunitară (din ţară/UE), depozitare, fabricare, producere, prelucrare, comercializare intracomunitară (în ţară/UE), intermediere (brokeraj), în acord cu precizările din art. 2 lit. c) din Regulamentul (CE) nr. 273/2004.
    ^5 Import, export, activităţi intermediare importului-exportului, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. c)-e) din Regulamentul (CE) nr. 111/2005.
    ^6 Descrierea operaţiunilor desfăşurate: se prezintă în anexă documente din care să rezulte procesul tehnologic utilizat pentru efectuarea operaţiunilor de fabricare, producere, testare, sinteză, extracţie, condiţionare, folosire etc., care să cuprindă menţiuni cu privire la cantităţile de materie primă ce se utilizează şi randamentul procesului tehnologic pentru un ciclu al operaţiunilor cu substanţe clasificate din categoriile 2 şi 3 pentru care se solicită acordarea înregistrării.
    ^7 Se menţionează natura: de exemplu, depozit, laborator, fabrică etc., cu adresa în .............................. .
    ^8 Se menţionează natura: de exemplu, depozit, laborator, fabrică etc., cu adresa în ....................., înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr. (unde este cazul) ......................., cod unic de înregistrare ........................., telefon/fax: ..........................., e-mail: ................................ .
    ^9 Se prezintă în anexa la cerere schiţa amplasamentului, descrierea locurilor/sediilor în care se desfăşoară activităţile societăţii, raportat la schiţa acestora.
    ^10 Se prezintă în anexa la cerere un memoriu privind asigurarea securităţii fizice a substanţelor.
    ^11 Se va realiza o descriere scurtă a responsabilităţilor acesteia, la cerere urmând a fi anexată decizia de desemnare a persoanei responsabile de activitatea cu precursori de droguri.
    În cazul în care operatorul este persoană fizică, rubrica se va înlocui cu următoarele menţiuni: Declar că persoana responsabilă este subsemnatul, ..........................................., cu domiciliul în .............................., telefon: ........................./fax: ........................., e-mail: .......................... .
                   (numele şi prenumele)
    ^12 Se va prezenta în anexă cazierul judiciar al persoanei responsabile, un certificat care să ateste profesionalismul operatorului sau, după caz, profesionalismul persoanei responsabile sau un document care să arate că aceştia deţin calităţile necesare pentru buna desfăşurare a operaţiunilor.
    ^13 Se prezintă în anexă.
    ^14 Se vor menţiona: funcţia, numele, prenumele, semnătura şi se va aplica ştampila.

    [VERSO]
    Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Agenţia Naţională Antidrog în scopul acordării înregistrării/înregistrării speciale. În vederea realizării acestui scop, datele pot fi dezvăluite unor terţi. Datele dumneavoastră sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii atribuţiilor, după care vor fi arhivate potrivit legislaţiei aplicabile. Persoanele ale căror date personale sunt prelucrate de Agenţia Naţională Antidrog pot să îşi exercite drepturile prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor printr-o cerere trimisă la adresa Bd. Unirii nr. 37, bl. A4, parter, sectorul 3, Bucureşti, sau la adresa de e-mail: secretariat@ana.gov.ro. Mai multe informaţii puteţi obţine accesând site-ul www.ana.gov.ro, la rubrica protecţia datelor.


    ANEXA 3

    la regulament
     - Model -
    [FAŢĂ]
    Nr. ...............
    Din ...............
    Declaraţie pe propria răspundere în vederea certificării menţinerii condiţiilor de acordare a licenţei speciale/înregistrării speciale
    prevăzute la art. 5 alin. (4)/art. 7 alin. (4) din Legea nr. 142/2018 privind precursorii de droguri
    În temeiul art. 5 alin. (4)/art. 7 alin. (4) din Legea nr. 142/2018 privind precursorii de droguri, operatorul ........................., cu sediul social în ............., str. ................. nr. ......, judeţul/sectorul .........., înfiinţat prin ................., înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr. ......., cod unic de înregistrare ..............., obiect de activitate principal ........................., secundar ........................, telefon/fax .........…..............., e-mail................., cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, prin reprezentant legal ..........................., declar pe propria răspundere că datele furnizate cu ocazia acordării licenţei speciale/înregistrării speciale cu nr. ................... din ....................... nu s-au schimbat, respectiv:
    A. Substanţele clasificate^1 ....................................................................................
    B. Operaţiunile desfăşurate conform Regulamentului (CE) nr. 273/2004^2 şi Regulamentului nr. 111/2005^3, pentru fiecare substanţă, sunt următoarele:

    – substanţa……………….…….., cod NC ………………….………..; operaţiuni^2, 3 ...................................;
    – locaţiile în care se desfăşoară activităţi cu substanţele clasificate:
    1. sediu social^4: ...................................................
    2. sedii secundare: .........................................................

    – punct de lucru/sucursala^5: ...........................................................................................................
    Anexe:

    – Licenţa specială/Înregistrarea specială nr. ................ din .................... în original.
    Reprezentant legal^6,
    .................................................
    Data .............................................
    ^1 Se vor completa denumirea şi codul NC al substanţelor din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 273/2004 şi la Regulamentul (CE) nr. 111/2005; în cazul unui amestec sau al unui produs natural se vor efectua următoarele menţiuni: descrierea amestecului sau a produsului natural, denumirea şi codul NC al substanţelor clasificate din amestecul sau produsul natural menţionate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 273/2004 şi la Regulamentul nr. 111/2005, procentul maxim de astfel de substanţe clasificate în amestec sau în produsul natural.
    ^2 Procurare intracomunitară (din ţară/UE), depozitare, fabricare, producere, prelucrare, comercializare intracomunitară (în ţară/UE), intermediere (brokeraj), în acord cu precizările conţinute de art. 2 lit. c) din Regulamentul (CE) nr. 273/2004.
    ^3 Import, export, activităţi intermediare importului-exportului, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. c)-e) din Regulamentul (CE) nr. 111/2005.
    ^4 Se menţionează natura: de exemplu, depozit, laborator, fabrică etc., cu adresa în ............................. .
    ^5 Se menţionează natura: de exemplu, depozit, laborator, fabrică etc., cu adresa în ....................., înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr. (unde este cazul) .............................., cod unic de înregistrare ............................., telefon/fax: .........................., e-mail: .............................. .
    ^6 Se vor menţiona funcţia, numele, prenumele, semnătura şi se va aplica ştampila.

    [VERSO]
    Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Agenţia Naţională Antidrog în scopul certificării menţinerii condiţiilor de acordare a licenţei speciale/înregistrării speciale prevăzute la art. 5 alin. (4)/art. 7 alin. (4) din Legea nr. 142/2018 privind precursorii de droguri. În vederea realizării acestui scop, datele pot fi dezvăluite unor terţi. Datele dumneavoastră sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii atribuţiilor, după care vor fi arhivate potrivit legislaţiei aplicabile. Persoanele ale căror date personale sunt prelucrate de Agenţia Naţională Antidrog pot să îşi exercite drepturile prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor printr-o cerere trimisă la adresa Bd. Unirii nr. 37, bl. A4, parter, sectorul 3, Bucureşti, sau la adresa de e-mail: secretariat@ana.gov.ro. Mai multe informaţii puteţi obţine accesând site-ul www.ana.gov.ro, la rubrica protecţia datelor.


    ANEXA 4

    la regulament
     - Model -
    [FAŢĂ]
    Nr. ...............
    Din ...............
    CERERE
    pentru acordarea autorizaţiei de export prevăzute la
    art. 8 alin. (1) din Legea nr. 142/2018 privind precursorii de droguri
    Operatorul .........................................., adresa/sediul social ..................................., str. .................................. nr. ...., judeţul/sectorul ................................, înfiinţat prin ............................/ înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr. ...................., cod unic de înregistrare ...................., telefon/fax ........................, posesor al licenţei pentru operaţiuni cu substanţe clasificate/înregistrării^1 nr. .......................... din ....................., prin reprezentant legal .............................., solicită autorizarea operaţiunii de EXPORT pentru:
    Substanţa^2:
    1. ...........................................................................................................................................................................................
    2. ...........................................................................................................................................................................................

    Cantitatea^3:
    1. ............................................................................................................................................................................................
    2. ...........................................................................................................................................................................................

    Către importatorul: denumire ..........................................., adresă ..........................., reprezentant legal ................................, telefon/fax .................., alte date de identificare ...................................., posesor al Autorizaţiei de import nr.^4 ..........................., eliberată de .......................
    Alţi operatori implicaţi în operaţiunea de export: denumire ........................................., adresă ..................................., reprezentant legal ............................, telefon/fax .............. , alte date de identificare .................................
    Destinatar final: denumire ..........................................., adresă .................................., reprezentant legal ............................., telefon/fax ................., alte date de identificare ...............................................................
    Transportul^5 se va efectua în data ………..…… pe cale^6 ................, cu mijlocul de transport …………...……., identificat prin nr. ……………………, la data de ................., itinerarul^7 ................................................, punctul de ieşire de pe teritoriul vamal al Uniunii Europene va fi ..............................., punctul de intrare în ţara importatoare va fi ........................., iar declaraţia vamală se face în^8: .................................................. .
    Ne asumăm răspunderea, potrivit legii penale, că informaţiile furnizate corespund realităţii, iar documentele prezentate, în copie, sunt conforme cu originalul.
    Reprezentant legal^9,
    .................................................
    Data .........................................
    ^1 Se anexează la cerere copia licenţei/înregistrării.
    ^2 Se indică substanţa clasificată aşa cum figurează în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 273/2004 şi la Regulamentul (CE) nr. 111/2005; în cazul unui amestec sau al unui produs natural, denumirea sa şi codul NC, precum şi denumirea care figurează în anexă a oricărei substanţe clasificate prezente în amestec sau în produsul natural.
    ^3 Se menţionează cantitatea totală şi greutatea totală a substanţei clasificate şi, atunci când este vorba de un amestec sau de un produs natural, cantitatea totală, greutatea totală a produsului şi cantitatea şi procentajul substanţei clasificate pe care o conţine. Pentru substanţele clasificate categoria 4 se indică şi cantitatea totală a produsului exportat, precum şi cantitatea şi procentul substanţei clasificate din conţinutul acestuia.
    ^4 Se va menţiona numărul autorizaţiei de import eliberate de ţara de destinaţie.
    ^5 În cazul în care informaţiile nu sunt disponibile în momentul completării cererii, acestea se comunică Agenţiei Naţionale Antidrog înainte de deplasarea fizică a transportului, precum şi biroului vamal, acestuia din urmă în vederea înscrierii pe autorizaţie a datelor lipsă.
    ^6 Se menţionează, de exemplu, maritim, aerian, feroviar, rutier.
    ^7 Se vor menţiona oraşele mari prin care trece transportul substanţelor.
    ^8 Se va indica biroul vamal în care se va face declaraţia vamală.
    ^9 Se vor menţiona funcţia, numele, prenumele, semnătura şi se va aplica ştampila.

    [VERSO]
    Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Agenţia Naţională Antidrog în scopul acordării autorizaţiei de export. În vederea realizării acestui scop, datele pot fi dezvăluite unor terţi. Datele dumneavoastră sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii atribuţiilor, după care vor fi arhivate potrivit legislaţiei aplicabile. Persoanele ale căror date personale sunt prelucrate de Agenţia Naţională Antidrog pot să îşi exercite drepturile prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor printr-o cerere trimisă la adresa Bd. Unirii nr. 37, bl. A4, parter, sectorul 3, Bucureşti, sau la adresa de e-mail: secretariat@ana.gov.ro. Mai multe informaţii puteţi obţine accesând site-ul www.ana.gov.ro, la rubrica protecţia datelor.


    ANEXA 5

    la regulament
     - Model -
    [FAŢĂ]
    Nr. ...............
    Din ...............
    CERERE
    pentru acordarea autorizaţiei de export prevăzute
de art. 12 din Regulamentul delegat 2015/1.011^1 - procedură simplificată - Operatorul .........................................., adresa/sediul social ..................................., str. .................................. nr. ...., judeţul/sectorul ................................, înfiinţat prin ............................, înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr. ...................., cod unic de înregistrare ...................., telefon/fax ........................, posesor al licenţei pentru operaţiuni cu substanţe clasificate/ al înregistrării^2 nr. .......................... din ....................., prin reprezentant legal ..................., solicită autorizarea operaţiunii de EXPORT pentru
    Substanţa^3:
    1. ............................................................................................................

    Cantitatea maximă^4:
    1. ...............................................................................................................................

    Intervalul de timp pentru exportul întregii cantităţi^5: .........................
    Către importatorul: denumire ..........................................., adresă ..........................., reprezentant legal ................................, telefon/fax .................., alte date de identificare ...................................., posesor al Autorizaţiei de import nr.^6 ..........................., eliberată de .......................
    Alţi operatori implicaţi în operaţiunea de export: denumire ........................................., adresă ..................................., reprezentant legal ............................, telefon/fax .............. , alte date de identificare .................................
    Destinatar final: denumire ..........................................., adresă .................................., reprezentant legal ............................., telefon/fax ................., alte date de identificare ...............................................................
    Transportul se va efectua fracţionat^7, după cum urmează^8 ........., pe cale^9 ......................, cu mijlocul/mijloace de transport ........., identificat/identificate prin nr. ........... la datele ............ . Itinerarul^10: ..........................................., punctul de ieşire de pe teritoriul vamal al Uniunii Europene va fi ....................., punctul de intrare în ţara importatoare va fi ........., iar declaraţiile vamale se fac în^11: ............................................... .
    Ne asumăm răspunderea, potrivit legii penale, că informaţiile furnizate corespund realităţii, iar documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.
    Reprezentant legal^12,
    .................................................
    Data .............................................
    ^1 Regulamentul delegat 2015/1.011 al Comisiei din 24 aprilie 2015 de completare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comerţului cu precursori de droguri între Comunitate şi ţările terţe şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.277/2005 al Comisiei.
    ^2 Se anexează la cerere o copie a licenţei/înregistrării.
    ^3 Se indică substanţa clasificată aşa cum figurează în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 273/2004 şi în anexa la Regulamentul (CE) nr. 111/2005 sau, atunci când este vorba de un amestec sau de un produs natural, denumirea acesteia şi codul NC, precum şi denumirea care figurează, în anexă, a oricărei substanţe clasificate, prezente în amestec sau în produsul natural.
    ^4 Se menţionează cantitatea totală şi greutatea totală a substanţei clasificate şi, atunci când este vorba de un amestec sau de un produs natural, cantitatea totală, greutatea totală a produsului şi cantitatea şi procentajul substanţei clasificate pe care o conţine. Pentru substanţele clasificate categoria 4 se indică şi cantitatea totală a produsului exportat, precum şi cantitatea şi procentul substanţei clasificate din conţinutul acestuia.
    ^5 Se va indica perioada de 6 sau 12 luni.
    ^6 Se va menţiona numărul autorizaţiei de import eliberate de ţara de destinaţie.
    ^7 Informaţiile care nu sunt disponibile în momentul completării cererii sunt comunicate Agenţiei Naţionale Antidrog înainte de deplasarea fizică a fiecărui transport.
    ^8 Se va menţiona fiecare dată în care va fi efectuată o operaţiune de export.
    ^9 Se menţionează, de exemplu, maritim, aerian, feroviar, rutier.
    ^10 Se vor menţiona oraşele importante prin care trece transportul substanţelor.
    ^11 Se va indica biroul vamal în cadrul căruia se face declaraţia vamală.
    ^12 Se vor menţiona funcţia, numele, prenumele, semnătura şi se va aplica ştampila.

    [VERSO]
    Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Agenţia Naţională Antidrog în scopul acordării autorizaţiei de export prevăzute de art. 12 din Regulamentul delegat 2015/1.011. În vederea realizării acestui scop, datele pot fi dezvăluite unor terţi. Datele dumneavoastră sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii atribuţiilor, după care vor fi arhivate potrivit legislaţiei aplicabile. Persoanele ale căror date personale sunt prelucrate de Agenţia Naţională Antidrog pot să îşi exercite drepturile prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor printr-o cerere trimisă la adresa Bd. Unirii nr. 37, bl. A4, parter, sectorul 3, Bucureşti, sau la adresa de e-mail: secretariat@ana.gov.ro. Mai multe informaţii puteţi obţine accesând site-ul www.ana.gov.ro, la rubrica protecţia datelor.


    ANEXA 6

    la regulament
     - Model -
    [FAŢĂ]
    Nr. ...............
    Din ...............
    CERERE
    pentru acordarea autorizaţiei de import prevăzute
    la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 142/2018 privind precursorii de droguri
    Operatorul .........................................., adresa/sediul social ..................................., str. .................................. nr. ...., judeţul/sectorul ................................, înfiinţat prin ............................, înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr. ...................., cod unic de înregistrare ...................., telefon/fax ........................, posesor al licenţei/înregistrării^1 pentru operaţiuni cu substanţe clasificate nr. ............ din ............, prin reprezentant legal ..............................., solicită autorizarea operaţiunii de IMPORT pentru:
    Substanţa^2:
    1. ...........................................................................................................................................................................................
    2. ...........................................................................................................................................................................................

    Cantitatea^3:
    1. ...........................................................................................................................................................................................
    2. ...........................................................................................................................................................................................

    De la exportatorul: denumire ....................................., adresă ...................................., reprezentant legal ..............................., telefon/fax ..................., alte date de identificare .................................................
    Alţi operatori implicaţi în operaţiunea de import: denumire ........................................., adresă .........................................., reprezentant legal .................................., telefon/fax ................, alte date de identificare .......................................................................
    Destinatar final: denumire .........................................., adresă ................................, reprezentant legal .................................., telefon/fax ..........................., alte date de identificare ............................................ în scopul^4 ……………………………………………..
    Transportul se va efectua la data de …….…..……. pe cale^5 ................., cu mijlocul de transport ……...…………., identificat prin nr. ……………………, la data de ................... . Itinerarul^6 este următorul: ............................................................................, punctul de intrare pe teritoriul vamal al Uniunii Europene va fi .................................., punctul de intrare în ţară va fi ..................….…, iar declaraţia vamală se face în^7: ................................................
    Ne asumăm răspunderea, potrivit legii penale, că informaţiile furnizate corespund realităţii şi că documentele prezentate, în copie, sunt conforme cu originalul.
    Reprezentant legal^8,
    ..............................................
    Data ..............
    ^1 Se anexează la cerere o copie a licenţei/înregistrării.
    ^2 Se indică substanţa clasificată, aşa cum figurează în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 273/2004 şi anexa la Regulamentul (CE) nr. 111/2005; în cazul unui amestec sau al unui produs natural, denumirea acestora şi codul NC, precum şi denumirea substanţei clasificate, prezentă în amestec sau în produsul natural.
    ^3 Se menţionează cantitatea totală şi greutatea totală a substanţei clasificate şi, atunci când este vorba de un amestec sau de un produs natural, cantitatea totală, greutatea totală a produsului şi cantitatea şi procentajul substanţei clasificate pe care o conţine.
    ^4 Se menţionează destinaţia substanţei.
    ^5 Se menţionează, de exemplu, maritim, aerian, feroviar, rutier.
    ^6 Se vor menţiona oraşele importante prin care trece transportul substanţelor.
    ^7 Se va indica biroul vamal în care se va face declaraţia vamală.
    ^8 Se vor menţiona: funcţia, numele, prenumele, semnătura şi se va aplica ştampila.

    [VERSO]
    Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Agenţia Naţională Antidrog în scopul acordării autorizaţiei de import. În vederea realizării acestui scop, datele pot fi dezvăluite unor terţi. Datele dumneavoastră sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii atribuţiilor, după care vor fi arhivate potrivit legislaţiei aplicabile. Persoanele ale căror date personale sunt prelucrate de Agenţia Naţională Antidrog pot să îşi exercite drepturile prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor printr-o cerere trimisă la adresa Bd. Unirii nr. 37, bl. A4, parter, sectorul 3, Bucureşti, sau la adresa de e-mail: secretariat@ana.gov.ro. Mai multe informaţii puteţi obţine accesând site-ul www.ana.gov.ro, la rubrica protecţia datelor.


    ANEXA 7

    la regulament

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumirea operatorului: │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Posesor Licenţă/Înregistrare (selectaţi documentul) nr.: │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalele operaţiuni desfăşurate cu precursori de droguri (comercializare şi │
│/sau utilizare): │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│MODEL │
│raportare pentru anul precedent (producţie/procurare) │
├─┬─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Cantitate achiziţionată (în anul pentru care se face │
│ │ │ │Stoc │ │raportarea) │
├─┤ │ │început de │Cantitatea ├─────────────────────┬─────────────────────────────────┤
│ │ │ │perioadă │produsă/ │Procurare din ţară şi│Importuri │
│ │ │Substanţa clasificată^1 │(la data de│fabricată │UE │ │
├─┤ │(unitate de măsură) │1 ianuarie │(în anul ├─────────┬───────────┼─────────┬───────────┬───────────┤
│ │ │ │a anului │pentru care│ │Furnizor │ │Furnizor │Nr. │
│ │ │ │pentru care│se face │ │(societate)│ │(societate)│autorizaţie│
│ │ │ │se face │raportarea)│Cantitate│/ Ţara de │Cantitate│/ Ţara de │de import │
│ │ │ │raportarea)│ │ │provenienţă│ │provenienţă│(dacă este │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul) │
├─┼─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├─┼─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │Fenil-1 propanonă-2 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(în litri) │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │Acid N-acetilantranilic │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(în kilograme) │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │Alfa-fenilacetoacetonitril │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(APAAN) │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(în kilograme) │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │Isosafrol (cis + trans) │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(în litri) │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │3,4-Metilendioxifenil │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │propanonă- 2 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(în litri) │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │Piperonal │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(în kilograme) │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │Safrol │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Categoria│(în litri) │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤1 ├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │4-anilino-N-fenetilpiperidină│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(ANPP) │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(în kilograme) │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │N-fenetil-4-piperidonă (NPP) │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(în kilograme) │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │Efedrină şi săruri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(în kilograme) │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │Pseudoefedrină │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(în kilograme) │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │Norefedrină │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(în kilograme) │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │Ergometrină │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(în grame) │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │Ergotamină │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(în grame) │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │Acid lisergic │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(în grame) │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │(1R,2S)-(-)-clorefedrină │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(în grame) │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │(1S,2R)-(+)-clorefedrină │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(în grame) │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │(1S,2S)-(+) │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │-clorpseudoefedrină │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(în grame) │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │(1R,2R)-(-) │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │-clorpseudoefedrină │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(în grame) │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │Anhidridă acetică │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(în litri) │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │Acid fenilacetic şi săruri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(în kilograme) │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ │Categoria│Acid antranilic şi săruri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2 │(în kilograme) │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │Piperidină şi săruri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(în kilograme) │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │Permanganat de potasiu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(în kilograme) │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │Alte substanţe │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │Acetonă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(în litri) │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │Eter etilic │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(în litri) │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │Metiletilcetonă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Categoria│(în litri) │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤3 ├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │Toluen │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(în litri) │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │Acid sulfuric │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(în litri) │ │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │Acid clorhidric │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(în litri) │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │Medicamente şi medicamente de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │uz veterinar care conţin │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │efedrină sau sărurile │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │acesteia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(în grame substanţă activă)^i│ │ │ │ │ │ │ │
├─┤Categoria├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│ │4 │Medicamente şi medicamente de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │uz veterinar care conţin │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │pseudoefedrină sau sărurile │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │acesteia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(în grame substanţă activă)^ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ii │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────┴───────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─┐
│Raportare pentru anul precedent (utilizare/comercializare/stoc) │ │
├─────────┬─────────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┼─┤
│ │ │ │Cantitate comercializată (în anul pentru care se face │ │Stoc │ │
│ │ │ │raportarea) │ │sfârşit de │ │
│ │ │Cantitate ├─────────────────────┬─────────────────────────────────┤Activităţi │perioadă ├─┤
│ │ │utilizată/ │Comercializare în │Exporturi │intermediare │(la data de│ │
│ │ │consumată │ţară şi UE │ │import-export│31 │ │
│ │Substanţa clasificată^2 │(în anul ├─────────┬───────────┼─────────┬───────────┬───────────┤ │decembrie a├─┤
│ │ │pentru care│ │Client │ │Client │Nr. │ │anului │ │
│ │ │se face │ │(societate)│ │(societate)│autorizaţie│ │pentru care│ │
│ │ │raportarea)│Cantitate│/ Ţara de │Cantitate│/ Ţara de │de export ├──────┬──────┤se face ├─┤
│ │ │ │ │destinaţie │ │destinaţie │(dacă este │Import│Export│raportarea)│ │
│ │ │ │ │ │ │ │cazul) │ │ │ │ │
├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼───────────┼─┤
│1 │2 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │17 │18 │ │
├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼───────────┼─┤
│ │Fenil - 1 propanonă - 2 (în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │litri) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼───────────┼─┤
│ │Acid N-acetilantranilic (în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │kilograme) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼───────────┼─┤
│ │Alfa-fenilacetoacetonitril │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(APAAN) (în kilograme) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼───────────┼─┤
│ │Isosafrol (cis+trans) (în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │litri) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼───────────┼─┤
│ │3,4-Metilendioxifenil │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │propanonă -2 (în litri) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼───────────┼─┤
│ │Piperonal (în kilograme) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼───────────┼─┤
│Categoria│Safrol (în litri) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 ├─────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼───────────┼─┤
│ │4-anilino-N-fenetilpiperidină│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ANPP) (în kilograme) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼───────────┼─┤
│ │N-fenetil-4-piperidonă (NPP) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(în kilograme) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼───────────┼─┤
│ │Efedrină şi săruri (în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │kilograme) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼───────────┼─┤
│ │Pseudoefedrină (în kilograme)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼───────────┼─┤
│ │Norefedrină (în kilograme) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼───────────┼─┤
│ │Ergometrină (în grame) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼───────────┼─┤
│ │Ergotamină (în grame) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼───────────┼─┤
│ │Acid lisergic (în grame) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼───────────┼─┤
│ │(1R,2S)-(-)-clorefedrină (în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │grame) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼───────────┼─┤
│ │(1S,2R)-(+)-clorefedrină (în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │grame) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼───────────┼─┤
│ │(1S,2S)-(+) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │-clorpseudoefedrină (în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │grame) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼───────────┼─┤
│ │(1R,2R)-(-) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │-clorpseudoefedrină (în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │grame) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼───────────┼─┤
│ │Anhidridă acetică (în litri) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼───────────┼─┤
│ │Acid fenilacetic şi săruri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(în kilograme) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼───────────┼─┤
│Categoria│Acid antranilic şi săruri (în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │kilograme) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼───────────┼─┤
│ │Piperidină şi săruri (în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │kilograme) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼───────────┼─┤
│ │Permanganat de potasiu (în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │kilograme) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼───────────┼─┤
│ │Acetonă (în litri) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼───────────┼─┤
│ │Eter etilic (în litri) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼───────────┼─┤
│Categoria│Metiletilcetonă (în litri) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 ├─────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼───────────┼─┤
│ │Toluen (în litri) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼───────────┼─┤
│ │Acid sulfuric (în litri) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼───────────┼─┤
│ │Acid clorhidric (în litri) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼───────────┼─┤
│ │Medicamente şi medicamente de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │uz veterinar care conţin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │efedrină sau sărurile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acesteia (în grame substanţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Categoria│activă)^iii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4 ├─────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────┼──────┼───────────┼─┤
│ │Medicamente şi medicamente de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │uz veterinar care conţin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pseudoefedrină sau sărurile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acesteia (în grame substanţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │activă)^iv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────────────────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────┴───────────┴──────┴──────┴───────────┴─┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ESTIMAREA NECESARULUI PENTRU ANUL ÎN CURS (producţie/procurare/utilizare/ │
│comercializare) │
├─┬─────────┬─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │Estimarea pentru anul în curs │
│ │ │ ├─────────┬────────────┬─────────┬───────────────┤
│ │ │ │ │Estimare │Estimare │Estimare │
│ │ │Substanţa clasificată^3 │Estimare │procurare │utilizare│comercializare │
│ │ │ │producţie├─────┬──────┼─────────┼───────┬───────┤
│ │ │ │ │Intra│Import│ │Intra │Extra │
│ │ │ │ │UE │ │ │UE │UE │
├─┼─────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼───────┼───────┤
│ │1 │2 │19 │20 │21 │22 │23 │24 │
├─┼─────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼───────┼───────┤
│ │ │Fenil - 1 propanonă - 2 (în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │litri) │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼───────┼───────┤
│ │ │Acid N-acetilantranilic (în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │kilograme) │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼───────┼───────┤
│ │ │Alfa-fenilacetoacetonitril │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(APAAN) (în kilograme) │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼───────┼───────┤
│ │ │Isosafrol (cis+trans) (în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │litri) │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼───────┼───────┤
│ │ │3,4-Metilendioxifenil │ │ │ │ │ │ │
│ │ │propanonă - 2 (în litri) │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼───────┼───────┤
│ │ │Piperonal (în kilograme) │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼───────┼───────┤
│ │ │Safrol (în litri) │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼───────┼───────┤
│ │ │4-anilino-N-fenetilpiperidină│ │ │ │ │ │ │
│ │ │(ANPP) (în kilograme) │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼───────┼───────┤
│ │ │N-fenetil-4-piperidonă (NPP) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(în kilograme) │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼───────┼───────┤
│ │ │Efedrină şi săruri (în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │kilograme) │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼───────┼───────┤
│ │ │Pseudoefedrină (în kilograme)│ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼───────┼───────┤
│ │ │Norefedrină (în kilograme) │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼───────┼───────┤
│ │ │Ergometrină (în grame) │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼───────┼───────┤
│ │ │Ergotamină (în grame) │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼───────┼───────┤
│ │ │Acid lisergic (în grame) │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼───────┼───────┤
│ │ │(1R,2S)-(-)-clorefedrină (în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │grame) │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼───────┼───────┤
│ │ │(1S,2R)-(+)-clorefedrină (în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │grame) │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼───────┼───────┤
│ │ │(1S,2S)-(+) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │-clorpseudoefedrină (în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │grame) │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼───────┼───────┤
│ │ │Anhidridă acetică (în litri) │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼───────┼───────┤
│ │ │Acid fenilacetic şi săruri │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(în kilograme) │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼───────┼───────┤
│ │Categoria│Acid antranilic şi săruri (în│ │ │ │ │ │ │
│ │2 │kilograme) │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼───────┼───────┤
│ │ │Piperidină şi săruri (în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │kilograme) │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼───────┼───────┤
│ │ │Permanganat de potasiu (în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │kilograme) │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼───────┼───────┤
│ │ │Acetonă (în litri) │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼───────┼───────┤
│ │ │Eter etilic (în litri) │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼───────┼───────┤
│ │Categoria│Metiletilcetonă (în litri) │ │ │ │ │ │ │
├─┤3 ├─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼───────┼───────┤
│ │ │Toluen (în litri) │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼───────┼───────┤
│ │ │Acid sulfuric (în litri) │ │ │ │ │ │ │
├─┤ ├─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼───────┼───────┤
│ │ │Acid clorhidric (în litri) │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────┼─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼───────┼───────┤
│ │ │Medicamente şi medicamente de│ │ │ │ │ │ │
│ │ │uz veterinar care conţin │ │ │ │ │ │ │
│ │ │efedrină sau sărurile │ │ │ │ │ │ │
│ │ │acesteia (în grame substanţă │ │ │ │ │ │ │
│ │Categoria│activă) │ │ │ │ │ │ │
├─┤4 ├─────────────────────────────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼───────┼───────┤
│ │ │Medicamente şi medicamente de│ │ │ │ │ │ │
│ │ │uz veterinar care conţin │ │ │ │ │ │ │
│ │ │pseudoefedrină sau sărurile │ │ │ │ │ │ │
│ │ │acesteia (în grame substanţă │ │ │ │ │ │ │
│ │ │activă) │ │ │ │ │ │ │
└─┴─────────┴─────────────────────────────┴─────────┴─────┴──────┴─────────┴───────┴───────┘


    ^1-3 Listele de substanţe se regăsesc în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 273/2004 şi anexa la Regulamentul (CE) nr. 111/2005.
    ^i-iv Raportarea se face doar pentru operaţiunile de export, conform Regulamentului (CE) nr. 111/2005.
    Document care conţine date cu caracter personal protejate potrivit legii!

    ANEXA 8

    *) Anexa nr. 8 este reprodusă în facsimil.
    la regulament
 (a se vedea imaginea asociată)
    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice