Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 18 aprilie 2003  de aplicare a   Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 18 aprilie 2003 de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 22 mai 2003

CAP. 1
Procedura de depunere a cererilor de brevet de invenţie

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale

Regula 1 - Protecţia inventiilor prin brevet

Brevetarea inventiilor se face conform dispoziţiilor <>Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicatã, cu respectarea convenţiilor, tratatelor şi acordurilor la care România este parte.

Regula 2 - Definiţii

(1) În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtorul înţeles:
a) Aranjamentul de la Strasbourg înseamnã Aranjamentul de la Strasbourg privind clasificarea internationala a brevetelor de invenţie din 26 martie 1971, modificat la 28 septembrie 1979 la care România a aderat prin <>Legea nr. 31/1998 ;
b) <>art. înseamnã orice articol din Legea nr. 64/1991 , republicatã;
c) Birou Internaţional înseamnã Biroul Internaţional al Organizaţiei Mondiale a Proprietãţii Intelectuale;
d) BOPI - Buletinul Oficial de Proprietate Industriala - Secţiunea Invenţii;
e) documentaţia de brevetare înseamnã cererea de brevet de invenţie, însoţitã de descriere, revendicari, dupã caz, desene;
f) examinator de stat de specialitate înseamnã specialistul OSIM în funcţia de consilier, expert sau echivalentul acestei funcţii având ca atribuţie de baza examinarea cererilor de brevet de invenţie;
g) lege înseamnã <>Legea nr. 64/1991 , republicatã;
h) persoana de specialitate în domeniu înseamnã persoana consideratã a avea acces la întregul stadiu al tehnicii, având aptitudini obişnuite şi cunoştinţe generale în domeniul tehnicii în care se pune problema tehnica rezolvatã în invenţie la data relevanta;
i) Tratatul de la Budapesta înseamnã Tratatul de la Budapesta privind recunoaşterea internationala a depozitului de microorganisme în scopul procedurii de brevetare, semnat la 28 aprilie 1977 şi modificat la 26 septembrie 1980, la care România a aderat prin <>Legea nr. 75/1999 .
(2) În cuprinsul prezentului regulament, termenii şi expresiile definite în lege au acelaşi înţeles.

Regula 3 - Termene

(1) Termenele stabilite pe zile cuprind zile calendaristice şi nu includ nici ziua când a început şi nici ziua când s-a sfârşit termenul.
(2) Termenele stabilite pe ani, luni sau sãptãmâni se sfârşesc în ziua anului, lunii sau sãptãmânii corespunzãtoare zilei de plecare.
(3) Termenul care, începând de la datele de 29, 30 şi 31 ale lunii, expira într-o luna care nu are o asemenea zi se socoteşte împlinit în prima zi a lunii urmãtoare; termenul care expira într-o zi de sãrbãtoare legalã sau când serviciul este închis pentru public se va prelungi pana la sfârşitul primei zile de lucru urmãtoare.
(4) Un termen începe sa curgã de la data notificãrii sau de la data documentului emis de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mãrci, denumit în continuare OSIM, cu condiţia ca expedierea sa fie facuta cel mai târziu în ziua urmãtoare datei de pe notificare sau document, caz în care data realã de expediere este consideratã a fi data la care începe termenul; indiferent de data la care notificarea sau documentul a fost expediat, dacã persoana interesatã aduce dovezi la OSIM ca notificarea sau documentul a fost primit dupã mai mult de 7 zile de la data înscrisã în notificare sau în document, OSIM va considera ca termenul începe de la data notificãrii sau documentului şi ca expira mai târziu cu un numãr suplimentar de zile care este egal cu durata întârzierii peste cele 7 zile.
(5) Comunicãrile trimise prin posta la OSIM se socotesc primite în termen dacã au fost predate la oficiul poştal înainte de data implinirii termenului.
(6) Prelungirea unui termen într-o procedura cu privire la o cerere sau la un brevet de invenţie, acordat de OSIM, în baza prezentului regulament, este acceptatã dacã sunt îndeplinite cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) printr-o cerere semnatã de solicitant sau de titular se solicita motivat, cu cel mult doua luni înainte de expirarea termenului, o prelungire a acestuia;
b) taxa legalã este plãtitã o data cu înregistrarea cererii la OSIM.
(7) Dispoziţiile alin. (6) nu se aplica dacã prelungirea termenului este cerutã în urmãtoarele situaţii:
a) invocarea prioritatii conform art. 20-22;
b) depunerea traducerii descrierii, revendicarilor sau desenelor conform art. 16 alin. 2;
c) solicitarea examinãrii în vederea acordãrii brevetului conform art. 25;
d) efectuarea plãţii taxelor de înregistrare şi de efectuare a unui raport de documentare conform legii;
e) înregistrarea unei cereri de contestaţie sau de revocare conform art. 53 sau 54;
f) depãşirea termenului pentru divizarea unei cereri de brevet de invenţie conform art. 19 alin. 2;
g) depãşirea termenului de depunere a unei cereri de brevet de invenţie conform art. 65 alin. 2 lit. b);
h) efectuarea plãţii taxelor de menţinere în vigoare a brevetului de invenţie dupã expirarea termenului legal prevãzut.
(8) O cerere depusa conform alin. (6) nu poate fi respinsã înainte de a i se notifica solicitantului sau titularului motivele respingerii şi de a i se acorda un termen de maximum doua luni pentru a trimite observaţiile sale; OSIM notifica solicitantului, titularului sau reprezentantului acestuia acceptarea ori respingerea cererii.
(9) Atunci când solicitantul sau titularul nu a respectat un termen pentru îndeplinirea unei proceduri, iar aceasta are ca efect pierderea drepturilor cu privire la cerere sau la brevetul de invenţie, OSIM îl poate repune în situaţia anterioarã pe solicitant sau pe titular, la cererea acestuia, într-un termen de doua luni de la încetarea cauzei, dar nu mai mult de un an de la expirarea termenului nerespectat, cu condiţia îndeplinirii cumulative a urmãtoarelor cerinţe:
a) solicitantul sau titularul cere expres repunerea în situaţia anterioarã;
b) cererea este formulatã în termen;
c) cererea este motivatã; şi
d) taxa legalã este plãtitã o data cu înregistrarea cererii.
(10) În cazul în care repunerea în situaţia anterioarã este cerutã pentru o cerere care se încadreazã în prevederile art. 28 alin. 7 lit. d), trebuie îndeplinite numai cerinţele alin. (9) lit. a), b) şi c).
(11) Cererea depusa conform alin. (9) lit. a) nu poate fi respinsã, în tot sau în parte, înainte de a i se notifica solicitantului sau titularului motivele respingerii şi de a i se acorda un termen de maximum doua luni pentru a trimite o comunicare cu observaţiile sale.
(12) OSIM respinge cererea de repunere în situaţia anterioarã a solicitantului sau titularului cu privire la o cerere sau la un brevet de invenţie, dacã aceasta se referã la una dintre situaţiile prevãzute la art. 46 alin. 2 şi 3.
(13) Hotãrârea de admitere sau respingere a cererii de repunere în situaţia anterioarã se comunica solicitantului sau, dupã caz, titularului.

SECŢIUNEA a 2-a
Depozitul cererii de brevet de invenţie

Regula 4 - Depunerea cererii de brevet de invenţie

(1) Depunerea unei cereri de brevet de invenţie la OSIM se poate face de cãtre orice persoana numai:
a) direct la Registratura generalã a OSIM, deschisã publicului în fiecare zi lucrãtoare, conform orarului publicat în BOPI;
b) prin posta;
c) în forma electronica sau prin mijloace electronice, dacã sunt respectate prevederile regulii 5.
(2) OSIM confirma solicitantului primirea cererii transmise în una dintre formele prevãzute la alin. (1).
(3) Depunerea cererilor de brevet de invenţie din domeniul apãrãrii şi siguranţei naţionale, creata pe teritoriul României, se face cu respectarea prevederilor legii speciale şi conform regulii 7.
(4) Toate cererile de brevet de invenţie depuse sau primite la Registratura generalã a OSIM sunt prelucrate în conformitate cu legea şi cu prezentul regulament.
(5) OSIM înscrie în cerere data depunerii sau primirii şi confirma documentele primite; un exemplar al cererii astfel completat se returneazã de îndatã solicitantului.
(6) Dupã depunerea sau primirea cererii de brevet de invenţie, OSIM verifica îndeplinirea cerinţelor legale privind atribuirea datei de depozit şi notifica despre aceasta solicitantului, conform regulii 8.
(7) Notificarea prevãzutã la alin. (6) va indica şi alte lipsuri constatate de OSIM la depunerea sau primirea cererii de brevet de invenţie şi termenul în care acestea pot fi remediate:
a) nedepunerea formularului prevãzut conform regulii 13;
b) lipsa semnãturii solicitantului sau a mandatarului autorizat;
c) datele de identificare a solicitantului sau a mandatarului sunt scrise cu alte caractere decât cele ale alfabetului latin;
d) lipsa titlului inventiei;
e) lipsa traducerii în limba romana a descrierii, revendicarilor şi desenelor cuprinse în cererea de brevet de invenţie;
f) lipsa dovezii de plata a taxelor legale;
g) lipsa procurii mandatarului autorizat, în cazul în care solicitantul a indicat în cerere ca este reprezentat;
h) neindicarea dispoziţiilor legale în temeiul cãrora solicitantul este îndreptãţit la acordarea brevetului, inclusiv lipsa actului care confirma acest lucru;
i) nedepunerea revendicarilor şi/sau a desenelor;
j) neîndeplinirea condiţiilor prevãzute la regula 19.
(8) În cazul în care se aplica prevederile regulii 8 alin. (6), petitionarului i se restituie documentaţia, OSIM pãstrând o copie de pe aceasta; copia este exemplarul-martor, care nu se publica, şi poate fi consultata de cãtre petitionar, în urma unei cereri adresate în scris la OSIM.
(9) Dacã sunt îndeplinite condiţiile prevãzute la art. 15 alin. 1 sau la art. 15 alin. 8, cererii de brevet de invenţie i se aloca un numãr la care se asociaza data de depozit; acest numãr şi data de depozit sunt înscrise în Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse şi ambele se înscriu pe formularul cererii de brevet de invenţie şi pe fiecare pagina a descrierii, revendicarilor, rezumatului şi desenelor, chiar dacã acestea sunt depuse ulterior.
(10) Numãrul din Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse va fi folosit în toate notificãrile OSIM şi în comunicãrile solicitantului sau persoanei interesate, legate de procedurile pe care le urmeazã cererea de brevet de invenţie.
(11) Dacã formularul de cerere semnat este înregistrat în termenul acordat în notificarea trimisa, conform regulii 13 B alin. (10), data de depozit este data la care sunt îndeplinite cerinţele art. 15 alin. 1.
(12) Orice comunicare sau documente depuse ori primite la registratura, referitoare la o cerere de brevet de invenţie sau la un brevet de invenţie, trebuie sa indice atât numele şi adresa petitionarului pentru corespondenta, cat şi numãrul de înregistrare a cererii sau numãrul brevetului de invenţie la care se referã; în caz contrar, OSIM nu da curs solicitãrii, acestea fiind restituite, dacã petiţionarul este identificabil, sau clasate.
(13) Când legea sau prezentul regulament prevede ca o cerere sau un document sa fie înregistrat într-o anumitã forma, aceasta cerere sau document trebuie înregistrat în forma prescrisã; dacã cererea de brevet de invenţie sau alt document nu îndeplineşte forma şi/sau condiţiile prescrise, OSIM notifica solicitantului lipsurile, acordand un termen de corectare, cu excepţia cazului prevãzut la alin. (8).
(14) Taxa de înregistrare a cererii de brevet de invenţie este datoratã de solicitant o data cu depunerea cererii de brevet de invenţie la OSIM; dacã solicitantul a plãtit taxa de înregistrare înainte de depunerea cererii de brevet de invenţie, el va preciza aceasta în cerere, anexând o copie a documentului de plata; în cazul în care la data de depozit exista o diferenţa pana la cuantumul legal, OSIM notifica aceasta solicitantului.
(15) Dacã la depunerea cererii de brevet de invenţie solicitantul nu a plãtit taxa de înregistrare, aceasta taxa poate fi plãtitã în termen de 3 luni de la data de depozit; în caz contrar, cererea de brevet de invenţie se respinge conform art. 28 alin. 2 lit. d).
(16) Orice document de plata în care nu sunt înscrise datele de identificare a cererii de brevet de invenţie sau a brevetului se claseaza ca exemplar-martor şi suma va fi restituitã numai în cazul în care plãtitorul poate fi identificat prin nume şi adresa; în cazul restituirii sumei, aceasta va fi diminuata cu costul serviciului bancar sau poştal.

Regula 5 - Înregistrarea şi prelucrarea cererilor de brevet de invenţie şi a altor documente în forma electronica sau prin mijloace electronice

(1) Înregistrarea şi prelucrarea cererilor de brevet de invenţie şi a altor documente în forma electronica sau prin mijloace electronice se fac conform instrucţiunilor emise de directorul general al OSIM, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Instrucţiunile vor stabili prevederile şi cerinţele referitoare la înregistrarea cererilor şi procesarea ulterioara a acestora, în tot sau în parte, în forma electronica sau prin mijloace electronice, cum ar fi:
a) prevederi şi cerinţe referitoare la confirmarea primirii;
b) proceduri privind acordarea datei de depozit;
c) mijloace de autentificare a documentelor şi a identitãţii pãrţilor care comunica cu OSIM;
d) aplicarea prevederilor regulii 19;
e) prevederi referitoare la înregistrarea cererii într-o limba strãinã, conform art. 16 alin. 2.
(3) Aplicarea instrucţiunilor nu exclude înregistrarea şi prelucrarea cererilor de brevet de invenţie şi a altor documente şi pe suport hârtie, conform regulii 4 alin. (4).
(4) În orice moment al desfãşurãrii procedurilor pentru o cerere înregistratã, conform alin. (1), solicitantul poate cere, în scris şi motivat, ca de la un anumit moment notificãrile şi comunicãrile dintre solicitant şi OSIM sa fie transmise, în tot sau în parte, pe suport hârtie; în acest caz solicitantul, o data cu înregistrarea cererii sau în termen de doua luni de la notificarea OSIM, va achitã o taxa al carei cuantum este egal cu cel al taxei de modificare a situaţiei juridice a solicitantului.
(5) Atunci când prin Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor şi prin Regulamentul de aplicare a acestuia, prin Convenţia Brevetului European sau prin instrucţiuni se prevede, pentru documente, notificãri, comunicãri sau corespondenta, ca acestea sa fie transmise la OSIM, la un alt oficiu naţional ori la o organizaţie interguvernamentalã sau invers, trimiterea şi primirea pot fi efectiv fãcute în forma electronica sau prin mijloace electronice, dacã acest mod de transmitere este agreat de ambele pãrţi.
(6) În cazul în care cererea sau alte documente privind cererea sunt înregistrate pe suport hârtie, OSIM poate accepta conform regulii 4 şi în concordanta cu prevederile din instrucţiuni ca o copie a acestora, în forma electronica, sa fie transmisã la OSIM de cãtre solicitant, pentru prelucrarea cererii în continuare, în tot sau în parte, în forma electronica sau prin mijloace electronice, situaţie în care se aplica prevederile alin. (4).

Regula 6 - Limba oficialã

(1) Limba oficialã de lucru în cadrul OSIM este limba romana.
(2) Cererea de brevet de invenţie, însoţitã de descriere, revendicari şi, dacã este cazul, de desene explicative, se depune la OSIM, în limba oficialã, care este şi limba de publicare, precum şi limba în care se desfãşoarã toate procedurile iniţiate de solicitant, titular sau persoana interesatã.
(3) În situaţia în care OSIM are calitatea de oficiu receptor, se aplica prevederile regulii 21.
(4) În procedurile în fata OSIM pãrţile interesate trebuie sa foloseascã limba oficialã.
(5) Documentele şi materialele folosite ca probe, conform regulii 37 A alin. (7) şi, respectiv, regulii 44 A alin. (14) în procedurile în fata OSIM, constând în general din publicaţii, pot fi înregistrate în orice limba, caz în care OSIM poate cere depunerea traducerii acestora în limba romana, într-un termen care nu poate fi mai mic de o luna de la notificare.
(6) Când un nume, o denumire, o adresa sau un sediu sunt scrise cu alte caractere decât cele ale alfabetului latin, acestea trebuie sa fie, de asemenea, indicate cu litere ale alfabetului latin, fie prin transliterare, fie prin traducere în limba romana; solicitantul, titularul sau orice persoana interesatã va decide ce cuvinte vor fi transliterate şi ce cuvinte vor fi traduse.

Regula 7 - Inventia ca informaţie sau ca informaţie clasificata ca secret de stat

(1) Informaţiile referitoare la sau în legatura cu invenţii create de cetãţeni romani ori de persoane fizice având domiciliul pe teritoriul României şi înregistrate la OSIM ca cereri de brevet de invenţie, pe cale nationala sau ca cereri internaţionale, pana la data publicãrii în BOPI ori în baza prevederilor Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor nu sunt publice în conformitate cu legea sau cu acest tratat.
(2) Informaţiile clasificate ca secret de stat, referitoare la cererile de brevet de invenţie, se publica în termen de 3 luni de la data declasificarii lor, cu plata taxei legale, în condiţiile art. 23.
(3) În cazul în care o cerere de brevet de invenţie din domeniul biotehnologiei conţine informaţii clasificate ca secret de stat, acelaşi nivel de secretizare îl va avea şi microorganismul aferent, aflat la o autoritate de depozit internationala cu sediul în România, în vederea satisfacerii cerintei prevãzute la art. 18 alin. 3.
(4) În vederea clasificarii ca secret de stat a informaţiilor cuprinse în cererile de brevet de invenţie înregistrate la OSIM, declasificarii ori trecerii lor la un nivel inferior de clasificare, reprezentanţii instituţiilor abilitate au acces la toate informaţiile privind inventia, iar în situaţia unei invenţii din domeniul biotehnologiei au acces şi la microorganismul sau la esantionul din microorganismul respectiv, depus la o autoritate de depozit internationala cu sediul în România.
(5) Sunt supuse prevederilor prezentei reguli şi cererile internaţionale având ca obiect inventiile aflate în situaţia prevãzutã la art. 42 alin. 2.
(6) Documentele referitoare la conţinutul cererilor de brevet de invenţie depuse la OSIM sau, dupã caz, referitoare la conţinutul documentelor emise de cãtre instituţiile în drept au acelaşi caracter cu cel atribuit inventiilor în sine, cu respectarea prevederilor legale.
(7) Informaţiile clasificate ca secrete de stat, referitoare la sau în legatura cu invenţii depuse la OSIM, vor fi protejate conform nivelului de secretizare atribuit de cãtre emitent, acesta fiind obligat sa notifice la OSIM orice modificare a nivelului de clasificare.
(8) Nivelurile de secretizare a informaţiilor referitoare la sau în legatura cu inventiile pe care, conform art. 42 alin. 2, instituţiile abilitate le pot atribui sunt cele prevãzute de <>Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi normele de aplicare a acesteia.
(9) În conformitate cu art. 42 alin. 2, sarcina atribuirii caracterului secret de stat informaţiilor conţinute în documentele privind inventiile care au legatura cu apãrarea nationala sau cu pãstrarea siguranţei naţionale revine Ministerului Apãrãrii Naţionale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informaţii sau altor instituţii în drept, prin reprezentanţii lor oficial desemnaţi.
(10) Inventiilor ce conţin informaţii care prezintã importanta deosebita pentru interesele economice şi tehnico-ştiinţifice ale României li se poate atribui caracterul secret de stat de cãtre autoritãţile ori instituţiile publice competente, persoanele fizice sau juridice de drept privat cãrora le-au fost încredinţate informaţii secrete de stat, fiind obligate sa asigure protecţia acestora.
(11) Reprezentanţii Ministerului Apãrãrii Naţionale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informaţii sau ai altor instituţii în drept au obligaţia sa asigure transmiterea, transportul şi stocarea documentelor care cuprind astfel de informaţii, în baza angajamentelor semnate cu OSIM şi a prevederilor legii speciale.
(12) Instituţia care a clasificat ca secret de stat informaţiile referitoare la sau în legatura cu invenţii, în termen de 60 de zile de la data atribuirii clasei de secretizare, va plati în contul OSIM taxa anuala de menţinere a inventiei la nivelul de secretizare atribuit şi, în acelaşi termen, va notifica solicitantului nivelul de secretizare atribuit şi durata pentru care acestea au fost clasificate; solicitantul poate face contestaţie la autoritatea care a clasificat informaţiile respective, conform prevederilor din legea specialã; hotãrârea privind contestaţia va fi comunicatã OSIM de cãtre persoana interesatã, în termen de 30 de zile.
(13) Clasificarea ca secret de stat a informaţiilor referitoare la sau în legatura cu inventiile se face numai pentru cererile de brevet de invenţie care privesc apãrarea şi siguranta nationala ori prezintã importanta deosebita pentru interesele economice şi tehnico-ştiinţifice ale României, în termen de 60 de zile de la data de depozit, aplicându-se regulile de identificare şi de marcare, inscriptionarile şi menţiunile obligatorii, prevãzute în normele de aplicare a legii speciale.
(14) Ministerul Apãrãrii Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informaţii şi alte instituţii în drept vor putea pãstra exemplarul din descrierea, revendicarile şi desenele cererii de brevet de invenţie anexat notificãrii OSIM, pe intreaga perioada pentru care au achitat taxa anuala corespunzãtoare menţinerii inventiei în clasa secret de stat.
(15) Instituţia în drept care a clasificat informaţiile referitoare la sau în legatura cu inventia o poate declasifica ori trece la un nivel inferior de clasificare, hotãrârea urmând sa fie notificatã la OSIM de cãtre persoana interesatã, în termen de 30 de zile de la rãmânerea definitiva şi irevocabilã a acesteia; de la data primirii hotãrârii, OSIM va trata inventia conform noului nivel de clasificare.
(16) În conformitate cu prevederile art. 42 alin. 2, Ministerul Apãrãrii Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informaţii sau o alta instituţie în drept trebuie sa acorde o compensaţie materialã echitabila solicitantului cererii de brevet de invenţie cãreia i s-a atribuit caracterul de secret de stat sau titularului brevetului, stabilitã prin contract pe toatã perioada menţinerii ei în aceasta categorie; în lipsa acordului privind preţul contractului, acesta urmeazã sa fie stabilit de cãtre instanţele judecãtoreşti, potrivit dreptului comun.
(17) În cazul inventiilor proprii, Ministerul Apãrãrii Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informaţii sau o alta instituţie în drept, în calitate de solicitant, va clasifica informaţiile referitoare la sau în legatura cu inventia, înainte de transmiterea şi înregistrarea cererii de brevet de invenţie la OSIM.
(18) OSIM va asigura condiţiile necesare pentru evidenta, pãstrarea, manipularea şi multiplicarea informaţiilor care reprezintã sau care se referã la invenţii clasificate ca secrete de stat, în funcţie de nivelul de secretizare atribuit, în conformitate cu prevederile legislaţiei speciale.
(19) Depunerea la OSIM, în calitate de oficiu receptor, a unei cereri internaţionale având ca obiect o invenţie, care este depusa pe cale nationala, se poate face numai cu respectarea prevederilor alin. (9) şi (10) şi ale art. 27 alin. (8) din Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor.
(20) Orice persoana care are cunostinta sau efectueazã lucrãri folosind informaţii clasificate cuprinse în cererile de brevet de invenţie are obligaţia de a nu le divulga decât în mãsura în care i se permite sau este autorizata sa o facã, în baza unei dispoziţii legale sau a unei hotãrâri judecãtoreşti definitive şi irevocabile.
(21) În cazul în care informaţiile referitoare la o invenţie sunt clasificate la sediul OSIM ca secrete de stat de cãtre instituţiile abilitate, cererea de brevet de invenţie este supusã procedurilor prevãzute de art. 14, 15, 18, 19, 25 şi 27, iar publicarea cererii şi a menţiunii hotãrârii luate se face conform art. 23 alin. 5, respectiv art. 28 alin. 3 şi 5.
(22) În cazul în care din declaraţia solicitantului, conform regulii 20 G, rezulta ca divulgarea inventiei a avut loc în condiţiile art. 9, informaţiile referitoare la sau în legatura cu inventia care face obiectul unei cereri de brevet de invenţie depuse nu pot fi clasificate ca secret de stat sau secret de serviciu, aceasta cerere urmând, dacã sunt îndeplinite prevederile legii şi ale prezentului regulament, sa fie publicatã în conformitate cu prevederile art. 23 alin. 1 sau 3.
(23) Atunci când informaţiile referitoare la sau în legatura cu inventia care face obiectul unei cereri de brevet de invenţie au fost clasificate ca secret de serviciu, la solicitarea scrisã a conducatorului persoanei juridice, care are calitatea de solicitant, cererea va putea fi publicatã în conformitate cu prevederile art. 23 alin. 1 sau 3.
(24) La data îndeplinirii cerinţelor legale pentru publicarea cererilor prevãzute la alin. (23), OSIM notifica solicitantului posibilitatea opţiunii pentru:
a) a fi de acord ca publicarea cererii sa se facã conform art. 23 alin. 1;
b) a solicita retragerea cererii de brevet de invenţie, situaţie în care se aplica prevederile art. 28 alin. 6.
(25) Dacã o comunicare a solicitantului la notificarea prevãzutã la alin. (24) nu este facuta la OSIM în termenul acordat în notificare, OSIM considera ca solicitantul este de acord cu publicarea cererii de brevet de invenţie şi finalizeazã aceasta procedura, dacã toate condiţiile legale sunt îndeplinite conform prevederilor art. 23 alin. 1.

Regula 8 - Data de depozit

(1) Data de depozit a unei cereri de brevet de invenţie este data la care sunt înregistrate la OSIM urmãtoarele:
a) o indicaţie, în limba romana, explicita sau implicita, care lasa sa se înţeleagã faptul ca ceea ce se înregistreazã ar putea fi o cerere de brevet de invenţie;
b) indicaţii care sa permitã stabilirea identitãţii solicitantului sau care sa permitã contactarea lui de cãtre OSIM;
c) o parte care la prima vedere ar putea constitui descrierea inventiei pentru care se solicita în cerere acordarea brevetului de invenţie.
(2) Descrierea de la alin. (1) lit. c) poate fi înregistratã şi într-o limba strãinã, în condiţiile prevãzute de regula 9 alin. (3).
(3) Descrierea conform alin. (1) lit. c) poate fi şi o referire în limba romana la o cerere de brevet anterioarã, înregistratã într-un stat parte la Convenţia de la Paris sau membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului, şi aceasta referire trebuie sa cuprindã:
a) numãrul cererii anterioare;
b) denumirea oficiului la care a fost înregistratã cererea;
c) data de depozit a cererii.
(4) Dacã nu sunt înregistrate toate documentele prevãzute la alin. (1), OSIM notifica solicitantului lipsurile constatate şi, pentru remedierea acestora, acorda un termen de doua luni de la data la care cel puţin un document dintre cele prevãzute la alin. (1) a fost înregistrat la OSIM.
(5) Data de depozit a cererii de brevet de invenţie este data la care sunt înregistrate la OSIM documentele care cuprind remedierea lipsurilor semnalate în notificarea emisã conform alin. (4).
(6) Dacã lipsurile constatate nu au fost remediate în termenul acordat conform alin. (4), cererea de brevet de invenţie se considera a nu fi fost depusa şi se notifica despre aceasta petitionarului, indicând şi motivele.
(7) În cazul în care indicaţiile şi descrierea prevãzute la alin. (1) au fost înregistrate, dar OSIM constata ca cel puţin o parte din descriere lipseşte, notifica solicitantului aceasta, cerandu-i sa depunã partea lipsa în termen de doua luni de la data expedierii notificãrii, dar nu mai mult de 4 luni de la data la care cel puţin un document dintre cele prevãzute la alin. (1) a fost înregistrat la OSIM.
(8) Partea lipsa din descriere poate fi depusa la OSIM şi din proprie initiativa de cãtre solicitant, într-un termen de 4 luni de la data la care cel puţin un document dintre cele prevãzute la alin. (1) a fost înregistrat la OSIM.
(9) Dacã solicitantul depune partea lipsa în termenul prevãzut la alin. (7) sau (8), OSIM considera inclusã în descriere partea lipsa, data de depozit a cererii fiind data înregistrãrii partii lipsa, şi va notifica solicitantului faptul ca data de depozit noua este data la care s-a înregistrat partea lipsa.
(10) În cazul în care este revendicata o prioritate, iar partea lipsa este cuprinsã în cererea anterioarã a carei prioritate este revendicata, în scopul acordãrii datei de depozit, solicitantul trebuie sa depunã:
a) partea lipsa, în limba romana, în termen de 4 luni de la data la care cel puţin un document dintre cele prevãzute la alin. (1) a fost înregistrat la OSIM;
b) o copie a cererii de brevet de invenţie anterioare, conţinând partea lipsa, cu indicarea precisa a acesteia, în termenul prevãzut la lit. a);
c) o copie a cererii anterioare, certificatã de oficiul la care a fost înregistratã cererea, în termen de 4 luni de la notificare, dar nu mai mult de 16 luni de la data de prioritate revendicata;
d) o traducere în limba romana a cererii anterioare, dacã aceasta nu este în limba romana, care va fi înregistratã la OSIM în termenul prevãzut la lit. c).
(11) În aplicarea alin. (1) se vor respecta urmãtoarele:
a) partea lipsa din descriere trebuie sa se regaseasca integral în cererea anterioarã;
b) atunci când cererea anterioarã este înregistratã la OSIM, solicitantul va inregistra numai partea lipsa, în termenul prevãzut la alin. (10) lit. a);
c) documentele prevãzute la alin. (1) trebuie sa conţinã referiri exprese la faptul ca cererea anterioarã a fost inclusã în cererea de brevet de invenţie.
(12) În condiţiile în care sunt îndeplinite cerinţele alin. (10), data de depozit este data la care au fost înregistrate la OSIM toate indicaţiile menţionate la alin. (1).
(13) Dacã partea lipsa a fost înregistratã în termenele prevãzute la alin. (7) sau (8) şi OSIM constata ca aceasta nu face parte din cererea de brevet de invenţie anterioarã, a carei prioritate este revendicata, data de depozit va fi data la care a fost depusa partea lipsa şi notifica solicitantului aceasta, cu indicarea motivelor.
(14) Dacã în termen de o luna de la data notificãrii privind atribuirea datei de depozit, în condiţiile alin. (9) sau (13), solicitantul comunica la OSIM ca doreşte retragerea partii care a lipsit iniţial, data de depozit va fi data la care sunt îndeplinite cerinţele la care se face referire la alin. (1).
(15) În cazul în care partea lipsa este cuprinsã într-o cerere anterioarã, la care se face referire în indicaţiile menţionate la alin. (1), în scopul acordãrii datei de depozit, solicitantul trebuie sa depunã urmãtoarele:
a) partea lipsa, în limba romana, în termenul prevãzut la alin. (7);
b) o copie a cererii de brevet de invenţie anterioare, cu data de înregistrare a acesteia, conţinând partea lipsa şi cu indicarea precisa a acesteia în termenul prevãzut la alin. (7).
(16) Cererea anterioarã la care se face referire trebuie sa fi fost înregistratã de cãtre solicitant, predecesorul sau succesorul sau.
(17) Pentru a fi îndeplinite cerinţele prevãzute la alin. (3), solicitantul trebuie sa depunã:
a) o copie a cererii anterioare, în termen de 4 luni de la data la care cel puţin o indicaţie prevãzutã la alin. (1) a fost înregistratã la OSIM, iar dacã cererea de brevet de invenţie anterioarã este într-o alta limba, se depune în acelaşi termen şi traducerea în limba romana a cererii şi se plãteşte taxa aferentã;
b) o copie certificatã a cererii anterioare, într-un termen de 4 luni de la înregistrarea la OSIM a cererii care conţine referirea la cererea anterioarã.
(18) Copia cererii anterioare prevãzutã la alin. (17) lit. a) trebuie sa conţinã: descriere, revendicari şi, dacã este cazul, desene; în situaţia în care cererea anterioarã nu conţine revendicari şi desene, acestea trebuie depuse în termenul prevãzut la alin. (17) lit. a).
(19) Cererea de înregistrare a partii lipsa sau de retragere a partii lipsa înregistrate este consideratã a fi depusa numai dupã plata taxei de depunere a partii lipsa a descrierii inventiei în scopul stabilirii datei de depozit sau, dupã caz, a taxei de retragere a partii lipsa depuse.
(20) Data de depozit a unei cereri de brevet, rezultatã în urma divizãrii unei cereri iniţiale, este aceeaşi cu data de depozit a cererii iniţiale.
(21) În cazul în care se aplica prevederile art. 65 alin. 2 lit. b), noua cerere de brevet de invenţie va avea aceeaşi data de depozit cu cea a cererii iniţiale.

Regula 9 - Depozitul naţional reglementar

(1) Toate actele prevãzute la art. 14 alin. 1, depuse la OSIM, constituie depozitul naţional reglementar.
(2) De la data de depozit, în cazul îndeplinirii prevederilor art. 14 sau ale art. 15 alin. 8, depozitul cererii produce efectele unui depozit naţional reglementar, prevãzut la art. 4 din Convenţia de la Paris.
(3) În cazul solicitanţilor strãini care depun descrierile, revendicarile şi desenele într-o limba strãinã, depozitul naţional reglementar produce efecte de la data de depozit, cu condiţia ca, în termen de doua luni de la aceasta data, sa fie depusa în 3 exemplare şi traducerea conformã în limba romana a documentelor respective, care face parte din depozitul naţional reglementar; în cazul nedepunerii traducerii sau neplatii taxei de depunere a acesteia, cererea se respinge conform art. 28 alin. 2 lit. b).
(4) În cazul în care sunt îndeplinite cerinţele prevãzute la art. 14 alin. 1, OSIM notifica solicitantului ca depozitul cererii produce efectele unui depozit naţional reglementar.
(5) În cazul în care la data de depozit nu au fost depuse şi revendicarile şi, dacã este cazul, desenele, conform art. 15 alin. 7, acestea pot fi înregistrate la OSIM într-un termen de doua luni de la aceasta data, cu plata taxei legale, caz în care depozitul cererii produce efectele unui depozit naţional reglementar de la data de depozit.
(6) Dacã nu sunt depuse revendicarile conform prevederilor art. 15 alin. 7, cererea este declarata, conform art. 28 alin. 7 lit. f), ca fiind retrasã.
(7) În cazul în care în descrierea inventiei şi în revendicari se face referire la desene, dar acestea nu au fost depuse la OSIM la data de depozit sau în termenul prevãzut la alin. (5), nu se aplica prevederile art. 28 alin. 7, dacã solicitantul cere ca:
a) orice referire din descriere şi din revendicari, cu privire la desene, sa fie consideratã ca fiind eliminata, cu condiţia sa înregistreze la OSIM, în termen de doua luni de la notificare, dar nu mai mult de 4 luni de la data de depozit, descrierea şi revendicarile modificate, în sensul ca au fost eliminate din cuprinsul acestora referirile la desene; sau
b) OSIM sa dea curs procedurii de examinare numai pentru acele pãrţi din descriere în care nu se face referire la desene, caz în care, în aceleaşi termene prevãzute la lit. a), solicitantul va depune la OSIM reformularea descrierii şi a revendicarilor.
(8) În situaţiile prevãzute la alin. (5) este menţinutã data de depozit de la care se produc efectele unui depozit naţional reglementar dacã sunt respectate prevederile alin. (7).
(9) Prevederile la alin. (3)-(7) nu se aplica cererilor de brevet de invenţie care au rezultat în urma divizãrii unei cereri care nu respecta principiul unitãţii prevãzute la art. 19 alin. 1.
(10) În toate cazurile în care OSIM constata neîndeplinirea condiţiilor prevãzute la art. 14 alin. 1, notifica solicitantului despre aceasta şi Comisia de examinare preliminarã ia o hotãrâre numai dupã expirarea termenului de comunicare la OSIM a opiniei acestuia.
(11) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplica şi cererilor de brevet de invenţie care au rezultat în urma divizãrii unei cereri care nu respecta principiul unitãţii prevãzute la art. 19 alin. 1.

Regula 10 - Revendicarea prioritatii

A. Prioritatea conventionala
(1) Cererea poate conţine o declaraţie prin care, conform art. 22 alin. 1, se revendica prioritatea uneia sau mai multor cereri anterioare naţionale, regionale sau internaţionale, înregistrate în sau pentru orice ţara parte la Convenţia de la Paris ori pentru orice membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului care nu este parte la Convenţia de la Paris.
(2) Condiţiile pentru şi efectele date de revendicarea unei prioritati sunt cele prevãzute de Convenţia de la Paris.
(3) Revendicarea unei prioritati se face în cererea de brevet de invenţie şi trebuie sa indice:
a) data la care a fost înregistratã cererea anterioarã;
b) numãrul cererii anterioare;
c) în cazul în care cererea anterioarã este o cerere nationala, şi denumirea tarii parte la Convenţia de la Paris sau a membrului Organizaţiei Mondiale a Comerţului care nu este parte a convenţiei în care cererea anterioarã a fost depusa;
d) în cazul în care cererea anterioarã este o cerere regionala, denumirea autoritãţii care acorda brevetul regional, în conformitate cu prevederile tratatului de brevet regional;
e) când cererea anterioarã este o cerere internationala, denumirea oficiului receptor la care a fost înregistratã.
(4) În situaţia în care cererea anterioarã este o cerere regionala sau o cerere internationala, revendicarea prioritatii poate sa indice şi una sau mai multe tari parte la Convenţia de la Paris pentru care cererea anterioarã a fost înregistratã.
(5) În situaţia în care cererea anterioarã este o cerere regionala şi cel puţin una dintre ţãrile pãrţi la convenţia de brevet regional nu este parte nici la Convenţia de la Paris şi nici membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului, revendicarea prioritatii trebuie sa cuprindã cel puţin o ţara parte a Convenţiei de la Paris sau un membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului pentru care cererea anterioarã a fost înregistratã.
(6) Atunci când într-o cerere este revendicata o prioritate a unei cereri anterioare în care a fost recunoscuta temporar o protecţie, ca urmare a expunerii inventiei într-o expoziţie, perioada de prioritate de 12 luni începe de la data expunerii.
(7) Taxa pentru invocarea unei prioritati trebuie plãtitã:
a) în termen de 4 luni de la data de depozit a cererii, dacã revendicarea prioritatii a fost facuta la aceasta data;
b) o data cu deschiderea fazei naţionale.
(8) Dacã în cerere sunt revendicate mai multe prioritati, pentru fiecare dintre acestea se va plati taxa stabilitã; neplata taxei în cuantumul şi în termenul prevãzute conduce la nerecunoasterea prioritatii, conform art. 22 alin. 5.
(9) Într-o cerere de brevet de invenţie pot fi revendicate mai multe prioritati ale unor cereri anterioare provenind din tari diferite, cu respectarea prevederilor art. 20 alin. 2.
(10) În situaţia în care unele caracteristici ale inventiei pentru care prioritatea a fost invocatã nu figureazã în nici o revendicare formulatã în cererea anterioarã, prioritatea poate fi totuşi recunoscuta dacã din ansamblul cererii anterioare rezulta evident aceste elemente.
(11) Dacã pentru o cerere de brevet de invenţie au fost revendicate mai multe prioritati, termenele de la care începe data de prioritate sunt calculate ţinându-se cont de data de prioritate cea mai veche conform art. 20 alin. 3.
(12) Dreptul de prioritate se poate baza şi pe un prim depozit al unei cereri de brevet neunitare, fie ca cererea a fost sau nu divizata în ţara de origine.
(13) Cererea de brevet rezultatã în urma divizãrii unei cereri iniţiale beneficiazã de dreptul de prioritate al cererii din care a fost divizata.
(14) Când într-o cerere sunt revendicate una sau mai multe prioritati, recunoaşterea se face numai pentru acea parte din depozitul cererii ulterioare conţinute în depozitul primei cereri sau în cele ale primelor cereri, cu respectarea principiului unitãţii cererii ulterioare.
(15) Nu este recunoscuta revendicarea mai multor prioritati în cascada.
(16) Datele cuprinse în cerere potrivit alin. (3) pot fi corectate dacã:
a) o cerere semnatã de solicitant sau de mandatarul autorizat, prin care se solicita în mod expres corectarea datelor, este depusa în termen de doua luni de la expirarea termenului de 12 luni de la data prioritatii;
b) taxa de corectare a datelor referitoare la invocarea prioritatii este plãtitã în 4 luni de la data depunerii cererii de brevet de invenţie.
(17) Într-o cerere de brevet de invenţie cu data de depozit cuprinsã în termenul de 12 luni de la data la care ar fi putut fi revendicata prioritatea unei cereri anterioare, conform art. 22 alin. 2, poate fi revendicata aceasta prioritate în termen de doua luni de la expirarea termenului de 12 luni calculat de la data de depozit a cererii cele mai vechi, a carei prioritate a fost revendicata.
(18) Prioritatea revendicata în condiţiile alin. (17) poate fi recunoscuta, dacã:
a) o cerere semnatã de solicitant sau de mandatarul autorizat, prin care se solicita expres adãugarea revendicãrii prioritatii, este depusa în termenul de doua luni de la expirarea termenului de 12 luni;
b) o data cu revendicarea prioritatii este plãtitã taxa pentru invocarea unei prioritati dupã data înregistrãrii cererii.
(19) Prioritatea poate fi recunoscuta, conform art. 20 alin. 4, şi în cazul în care o cerere ulterioara, în care se revendica sau ar fi putut fi revendicata prioritatea unei cereri anterioare, are o data de depozit care este cuprinsã într-un termen de doua luni de la data expirãrii termenului de prioritate, dacã:
a) exista o cerere semnatã de solicitant sau de mandatarul autorizat, prin care se solicita expres repunerea în dreptul de prioritate; atunci când la data de depozit nu s-a revendicat prioritatea cererii anterioare, cererea va fi însoţitã de revendicarea prioritatii;
b) cererea prevãzutã la lit. a) este depusa în termen de doua luni de la expirarea termenului de prioritate;
c) cererea prevãzutã la lit. a) prezintã motivele pentru neincadrarea depunerii cererii în termenul de prioritate şi o declaraţie sau o alta dovada poate fi anexatã pentru susţinerea motivelor;
d) este plãtitã taxa de invocare a unei prioritati când cererea este depusa dupã expirarea termenului de prioritate, o data cu depunerea cererii prevãzute la lit. a);
e) OSIM constata, în urma analizei motivele anexate din cerere, ca prioritatea poate fi recunoscuta.
(20) Prevederile alin. (18) sau (19) se aplica dacã cererea prevãzutã la alin. (18) lit. a) sau alin. (19) lit. a) este înregistratã înainte ca solicitantul sa ceara publicarea cererii, conform art. 23 alin. 3, sau sa ceara examinarea cererii de brevet de invenţie şi luarea hotãrârii în termen de 18 luni de la data de depozit, ori dupã ce aceste cereri au fost retrase de solicitant.
(21) Dacã nu sunt îndeplinite condiţiile prevãzute la alin. (19), OSIM hotãrãşte nerecunoasterea prioritatii conform art. 22 alin. 5.
B. Prioritatea interna
(1) Dacã într-un termen de 12 luni de la data de depozit a unei cereri de brevet de invenţie depuse la OSIM este depusa o cerere de brevet de invenţie ulterioara, de cãtre solicitantul cererii anterioare sau de cãtre succesorul sau în drepturi, atunci în cererea ulterioara poate fi revendicat un drept de prioritate interna, pentru elementele comune ale cererilor, cu condiţia ca cererea anterioarã sa nu fi servit ca baza pentru revendicarea unui drept de prioritate.
(2) Dacã a fost revendicata o prioritate interna într-o cerere ulterioara, cererea anterioarã a carei prioritate a fost revendicata este consideratã ca fiind retrasã dacã nu s-a luat o hotãrâre.
(3) Prioritatea interna poate fi revendicata o data cu depunerea cererii ulterioare sau într-un termen de doua luni de la data depunerii acestei cereri.
(4) Prioritatea interna a unei cereri anterioare revendicata într-o cerere ulterioara nu va fi recunoscuta, dacã:
a) cel puţin una dintre cererile de brevet de invenţie a beneficiat de o prioritate conventionala;
b) în cererea anterioarã au fost revendicate prioritati interne şi una dintre ele are data anterioarã termenului de 12 luni calculat de la data de depozit a cererii ulterioare.
(5) Taxa pentru revendicarea prioritatii interne trebuie plãtitã în termen de 4 luni de la data de depozit a cererii ulterioare.

SECŢIUNEA a 3-a
Obiectul inventiei

Regula 11 - Produs

(1) Produsul prevãzut la art. 7 alin. 1 este obiect al unei invenţii, în mãsura în care constituie soluţia unei probleme tehnice.
(2) Produsele pot fi:
a) obiecte materiale, cu proprietãţi determinate, definite tehnic prin pãrţile lor constructive, cum ar fi: subansambluri, organe sau elemente de legatura dintre acestea, prin forma constructivã a lor sau a pãrţilor lor constitutive, prin materialele din care sunt realizate, prin relaţiile constructive, de poziţie şi functionale dintre pãrţile constitutive sau prin rolul funcţional al acestora;
b) dispozitive, instalaţii, echipamente, maşini-unelte, aparate şi altele, care se referã la mijloace de lucru pentru realizarea unui procedeu de obţinere sau de lucru şi care sunt definite tehnic conform lit. a);
c) circuite electrice, pneumatice sau hidraulice, definite tehnic, conform lit. a);
d) substanţe chimice, inclusiv produsele intermediare, definite prin elementele componente şi legãturile dintre ele, simbolizate prin formule chimice, semnificatia radicalilor substituenti, structura moleculara, izomerie sterica, greutate moleculara sau prin alte caracteristici care le individualizeazã sau le identifica;
e) mijloace sau agenţi, asa cum sunt amestecurile fizice sau fizico-chimice definite prin elementele componente, raportul cantitativ dintre acestea, structura, proprietãţi fizico-chimice sau alte proprietãţi care le individualizeazã şi care le fac aplicabile pentru rezolvarea unei probleme tehnice.
(3) În situaţia în care produsul nu poate fi definit conform alin. (2), acesta poate fi definit prin procedeul sau de fabricaţie.
(4) Produsul ca obiect al unei invenţii biotehnologice este definit conform regulii 57 alin. 2.

Regula 12 - Procedeu

(1) Procedeul prevãzut la art. 7 alin. 1 este obiect al unei invenţii, în mãsura în care constituie o soluţie a unei probleme tehnice.
(2) Procedeul, obiect al unei invenţii brevetabile, consta din activitãţi tehnologice care conduc la:
a) obţinerea, fabricatia, modificarea ori utilizarea unui produs; sau la
b) rezultate de natura calitativã, cum ar fi: mãsurare, analiza, reglare, control, curatare, uscare, diagnosticare sau tratament medical şi altele, specifice metodelor.
(3) Procedeul este definit ca o succesiune logica de etape, faze sau pasi caracterizaţi prin ordinea lor de desfãşurare, prin condiţii iniţiale, ca de exemplu: materia prima aleasã, parametrii, prin condiţii tehnice de desfãşurare şi/sau mijloce tehnice utilizate, cum ar fi: utilaje, instalaţii, dispozitive, aparatura, catalizatori şi prin produse sau rezultate finale.
(4) Procedeul ca obiect al unei invenţii biotehnologice este definit potrivit regulii 57 alin. (3).

SECŢIUNEA a 4-a
Documentaţia de brevetare

Regula 13 - Forma şi conţinutul cererii

A. Forma cererii
(1) Cererea în forma imprimata va conţine o lista indicând:
a) numãrul total de pagini care constituie cererea de brevet de invenţie şi numãrul de pagini ale fiecãrui document al acesteia: cerere, descriere, lista de secvente de nucleotide, revendicari, desene şi rezumat;
b) denumirea altor documente anexate la cerere şi numãrul de pagini ale fiecãrui document, dupã cum urmeazã: o procura în original sau o copie a unei procuri generale, un act de prioritate, o lista de secvente de nucleotide prezentatã într-un format care poate fi citit cu ajutorul unui calculator, un document referitor la plata taxelor, un act referitor la depozitul microorganismului sau altui material biologic, documentul prin care solicitantul desemneazã inventatorii, documentul prin care solicitantul dovedeşte ca este îndreptãţit la înregistrarea cererii şi la acordarea brevetului de invenţie, un document din care reiese ca a avut loc o divulgare a inventiei, în conformitate cu art. 9, şi ca solicita ca aceasta divulcare sa nu fie luatã în considerare la aprecierea noutatii, precum şi autorizaţia privind transmiterea dreptului de prioritate;
c) numãrul figurii din desene, indicatã de solicitant sa însoţeascã rezumatul la publicare; motivat, solicitantul poate cere sa se publice doua figuri, caz în care va indica numerele acestora.
(2) Lista prevãzutã la alin. (1) este completatã de cãtre solicitant, iar OSIM verifica şi consemneazã prezenta documentelor declarate ca fiind depuse.
B. Conţinutul cererii
(1) Cererea de brevet de invenţie trebuie întocmitã în 3 exemplare, pe un formular prevãzut la pct. A alin. (1).
(2) Formularul se completeazã prin imprimare, dactilografiere sau de mana şi este redactat în limba romana.
(3) Cererea va cuprinde:
a) solicitarea explicita a acordãrii unui brevet de invenţie;
b) titlul inventiei, într-o formulare clara şi concisã a obiectului inventiei;
c) toate indicaţiile necesare pentru stabilirea identitãţii solicitantului;
d) dacã sunt mai mulţi solicitanti, pentru fiecare dintre aceştia se vor aplica prevederile alin. (4);
e) desemnarea inventatorului, dacã acesta este acelaşi cu solicitantul, cu indicarea locului de munca la data realizãrii inventiei.
(4) Indicaţiile la care face referire alin. (3) lit. c) pot fi:
a) în cazul în care solicitantul este o persoana fizica, în cerere se vor indica numele, prenumele, adresa şi naţionalitatea, prin indicarea numelui statului al cãrui cetãţean este;
b) în cazul în care solicitantul este o persoana juridicã, în cerere se vor indica denumirea oficialã completa, adresa acesteia, precum şi alte date oficiale privind existenta legalã a persoanelor juridice.
(5) Dacã sunt mai mulţi solicitanti, iar aceştia nu sunt reprezentaţi în fata OSIM printr-un mandatar autorizat, în cerere se va indica unul dintre solicitanti, care este desemnat pentru corespondenta cu OSIM; în caz contrar, OSIM va purta corespondenta cu primul solicitant înscris în cerere.
(6) La cererea solicitantului, corespondenta va fi expediatã de OSIM la o alta adresa indicatã de cãtre acesta.
(7) În conţinutul cererii, dacã este cazul, mai pot fi incluse:
a) date de identificare a mandatarului autorizat, desemnat de cãtre solicitant, constând din nume şi adresa;
b) revendicarea unei prioritati, conform regulii 10;
c) o referire, în limba romana, la o cerere de brevet anterioarã, înregistratã într-un stat parte la Convenţia de la Paris sau la un membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului, conform regulii 8 alin. (3);
d) indicarea procedurilor pe care solicitantul doreşte sa le urmeze cererea, dintre care, în mod expres: publicarea cererii de brevet conform art. 23 alin. 3, întocmirea unui raport de documentare conform art. 24, examinarea de fond conform art. 25;
e) indicarea numãrului şi a datei de depozit ale cererii iniţiale din care cererea a rezultat prin divizare.
(8) Adresele cerute conform alin. (4), (5) şi alin. (7) lit. a) trebuie sa satisfacã cerinţele obişnuite pentru livrarea prin posta; pentru a fi posibila comunicarea rapida, este recomandabil sa fie indicate şi numãrul de telefon, fax, datele necesare altor tipuri de comunicare.
(9) Cererea trebuie semnatã de cãtre solicitant sau de cãtre mandatarul autorizat desemnat de cãtre acesta.
(10) Dacã cererea prevãzutã la art. 15 alin. 1 lit. a) nu este semnatã, un exemplar din formularul cererii aflat la OSIM va fi returnat cu o notificare solicitantului sau, dupã caz, mandatarului autorizat pentru ca acesta, în termen de doua luni de la data de depozit, sa înregistreze la OSIM exemplarul de cerere semnat; în caz contrar, cererea nu va fi tratata ca o cerere de brevet de invenţie şi se aplica prevederile regulii 8 alin. (6).

Regula 14 - Descrierea inventiei

(1) Descrierea inventiei trebuie sa conţinã, în mod succesiv, în ordinea de mai jos, urmãtoarele:
a) titlul inventiei, asa cum acesta a fost indicat în cererea de brevet de invenţie, într-o formulare clara şi concisã a inventiei revendicate, fãrã sa o divulge;
b) precizarea domeniului tehnic, în care poate fi aplicatã inventia, fãrã sa divulge soluţia;
c) prezentarea stadiului tehnicii, considerat a fi util pentru înţelegerea, cercetarea documentara şi examinarea inventiei revendicate, cu indicarea documentelor care îl fundamenteazã; se prezintã cel puţin o soluţie consideratã cea mai apropiatã de inventia revendicata; la depunerea cererii stadiul tehnicii este cel cunoscut solicitantului; în situaţia în care stadiul tehnicii cuprinde şi cunoştinţe traditionale, acestea vor fi indicate explicit în descriere, inclusiv sursa acestora, dacã este cunoscutã;
d) prezentarea problemei tehnice, pe care o rezolva inventia;
e) expunerea inventiei, asa cum aceasta este revendicata, astfel încât problema tehnica şi soluţia acesteia sa poatã fi intelese de o persoana de specialitate; în cazul în care descrierea cuprinde un grup de invenţii care respecta condiţia de unitate a inventiei, expunerea fiecãrei invenţii din grup se efectueazã în mod distinct;
f) indicarea, dacã aceasta nu rezulta în mod evident din prezentarea conform lit. e) sau din natura inventiei, a modului în care inventia poate fi exploatatã industrial;
g) prezentarea avantajelor inventiei revendicate, în raport cu stadiul tehnicii;
h) prezentarea, pe scurt, a fiecãrei figuri din desenele explicative, dacã acestea exista;
i) prezentarea detaliatã a obiectului inventiei, utilizându-se, dacã acestea exista, figuri sau desene, într-un mod suficient de clar, complet şi corect din punct de vedere ştiinţific şi tehnic, astfel încât o persoana de specialitate sa poatã realiza inventia; prezentarea trebuie susţinutã de exemple concrete de realizare; în cazul unor variante de realizare, se prezintã cel puţin un exemplu de realizare pentru fiecare varianta.
(2) În descriere pot fi prezentate modele şi formule chimice, fizice ori matematice, algoritmi, linii de programe, subrutine sau programe de calculator, tabele, fãrã ca prezentarea obiectului inventiei, în exemplul de realizare, sa se bazeze exclusiv pe acestea.
(3) Problema tehnica consta în formularea obiectivului prin a cãrui soluţionare se obţine un succes în domeniul tehnic de aplicare a inventiei; soluţia tehnica consta în prezentarea mijloacelor tehnice, pentru rezolvarea problemei tehnice.

Regula 15 - Descrierea inventiei din domeniul programelor de calculator

(1) Descrierea inventiei trebuie redactatã în termeni tehnici din limba romana; în cazul în care în limba romana nu exista termeni echivalenti, pot fi utilizaţi termeni tehnici, uzuali într-o limba strãinã, în special din domeniul prelucrãrii datelor.
(2) Descrierea poate fi însoţitã de diagrame care prezintã etapele sau pasii operationali ai procesarii datelor; poate fi inclusã organigrama programului care arata toate starile posibile din desfãşurarea programului.
(3) În descriere se admit fragmente dintr-un program pentru unitãţile de procesare a datelor, într-un limbaj de programare uzual.

Regula 16 - Revendicari

(1) Revendicarile trebuie sa defineascã obiectul protecţiei solicitate prin caracteristicile tehnice ale inventiei.
(2) Revendicarile trebuie sa fie clare şi concise atât individual, cat şi în ansamblul lor, şi sa se bazeze pe descriere.
(3) Revendicarile se redacteazã în doua pãrţi sau, dupã caz, într-o singura parte.
(4) Revendicarile în doua pãrţi trebuie sa conţinã:
a) un preambul indicând obiectul inventiei şi caracteristicile tehnice care sunt necesare pentru definirea elementelor revendicate şi care, în combinatie, fac parte din stadiul tehnicii; şi
b) o parte caracteristica, precedatã de expresia "caracterizat(a) prin aceea ca" în care sunt expuse acele caracteristici tehnice care, în combinatie cu caracteristicile prezentate în preambul, definesc obiectul protecţiei solicitate.
(5) Revendicarile redactate într-o singura parte conţin o prezentare a unei combinatii de mai multe caracteristici tehnice sau a unei singure caracteristici tehnice, care defineste obiectul pentru care se solicita protecţia.
(6) Caracteristicile tehnice din revendicari trebuie sa aibã aceeaşi denumire şi aceleaşi semne de referinta din descriere şi din desene.
(7) Revendicarile se redacteazã într-o singura fraza; în cuprinsul frazei, caracteristicile tehnice pot fi prezentate ca text cursiv sau ca enumerari, pentru fiecare caracteristica sau grup de caracteristici; în acest ultim caz fiecare punct al enumerãrii este notat prin semne de subdivizare.
(8) Dacã cererea de brevet de invenţie conţine desene explicative, caracteristicile tehnice menţionate în revendicari trebuie, în mãsura în care acest lucru usureaza înţelegerea revendicãrii, sa fie urmate de semne de referinta ale acestor caracteristici, indicate între paranteze; semnele de referinta nu trebuie sa fie interpretate ca o limitare a revendicãrii.
(9) Revendicarile nu conţin desene ori grafice, linii de program, subrutine sau programe de calculator, dar pot conţine formule chimice sau matematice ori tabele care sunt esenţiale pentru definirea obiectului protecţiei solicitate.
(10) Revendicarile nu conţin trimiteri ca, de exemplu, "asa cum este prezentat în ... din descriere" sau "asa cum este ilustrat în fig. ..."; totuşi, în cazurile în care este absolut necesar, revendicarea poate face trimitere, în ceea ce priveşte caracteristicile tehnice ale inventiei, la descriere sau desene.
(11) O cerere de brevet de invenţie conţine una sau mai multe revendicari independente, în funcţie de caracteristicile tehnice esenţiale ale inventiei; o astfel de revendicare poate fi urmatã de una sau mai multe revendicari dependente.
(12) O revendicare independenta trebuie sa precizeze în mod clar toate caracteristicile esenţiale necesare pentru definirea inventiei.
(13) Revendicarea dependenta conţine în mod implicit toate caracteristicile revendicãrii independente cãreia i se subordoneazã şi, dupã caz:
a) dezvolta sau expliciteaza caracteristicile tehnice care au fost deja enunţate în revendicarea independenta; sau
b) se referã la exemple particulare de realizare a inventiei; sau
c) conţine şi alte caracteristici tehnice, decât cele din revendicarea independenta cãreia i se subordoneazã.
(14) Într-o cerere de brevet pot fi admise revendicari dependente care se referã la alte revendicari dependente, primele fiind numite revendicari cu dependenta multipla.
(15) Revendicarea dependenta trebuie sa cuprindã o trimitere la revendicarea cãreia i se subordoneazã, fãrã ca la începutul acesteia sa se facã o referire la stadiul tehnicii.
(16) Revendicarile dependente care se referã la una sau la mai multe revendicari anterioare trebuie sa fie grupate şi plasate dupã acestea în cel mai potrivit mod.
(17) Cererea care se referã la un grup de invenţii care formeazã un singur concept inventiv general trebuie sa conţinã cel puţin o revendicare independenta pentru fiecare invenţie.
(18) O cerere de brevet de invenţie poate sa conţinã doua sau mai multe revendicari independente de aceeaşi categorie numai dacã inventia revendicata se referã, în special, la:
a) mai multe produse interdependente; sau,
b) diferite utilizãri ale unui produs ori ale unui aparat; sau,
c) soluţii alternative pentru o anumitã problema când acestea nu pot fi cuprinse într-o singura revendicare.
(19) În cazul inventiilor din domeniul programelor de calculator:
a) revendicarile de produs sunt admisibile dacã noile caracteristici pot fi realizate cu ajutorul unui program de calculator într-un sistem care cuprinde mijloace adaptate sa realizeze un procedeu echivalent;
b) revendicarile de procedeu sunt admisibile dacã procedeul poate fi realizat într-un sistem sau dacã programul care determina realizarea procedeului este rulat într-un sistem.

Regula 17 - Desene

(1) Desenele sunt necesare în mãsura în care contribuie la înţelegerea inventiei şi a elementelor ei de noutate.
(2) Desenele trebuie sa conţinã semne de referinta, cifre şi/sau litere care sa indice elementele componente, corespunzãtoare prezentãrii lor în exemplul de realizare din descriere.
(3) O fila de desene poate sa includã mai multe figuri.
(4) Fila de desene este de format A4 sau, în cazuri excepţionale, A3 şi va putea fi din calc, carton alb sau alt suport, cu condiţia ca desenul sa aibã contrastul necesar pentru reproducerea prin metode electrostatice; filele nu vor avea chenar sau alte linii care sa delimiteze desenele; marginile minime libere ale filelor trebuie sa fie pe fiecare latura de 2,5 cm.
(5) Schemele şi diagramele se considera desene; tabelele nu se considera desene.
(6) Desenele nu conţin texte, cu excepţia unui cuvânt sau a unor cuvinte izolate, strict necesare, cum sunt: "apa", "abur", "deschis", "închis", iar pentru schemele şi diagramele ce ilustreaza etapele unui procedeu, câteva cuvinte-cheie, absolut necesare înţelegerii acestora; fiecare cuvânt folosit trebuie aşezat în desen în asa fel încât sa permitã înlocuirea lui fãrã sa acopere nici o linie a desenelor.
(7) Toate semnele de referinta care apar în desene trebuie sa fie menţionate în descriere şi invers.

Regula 18 - Rezumat

(1) Rezumatul indica titlul inventiei şi conţine o prezentare pe scurt a descrierii, revendicarilor şi desenelor.
(2) Rezumatul trebuie sa indice domeniul tehnic cãruia îi aparţine inventia sau grupul de invenţii.
(3) Rezumatul trebuie sa fie astfel redactat încât sa se înţeleagã clar problema tehnica şi esenta soluţiei date de inventia revendicata.
(4) Rezumatul va conţine, dupã caz, formula chimica ce caracterizeazã inventia.
(5) Dacã cererea de brevet de invenţie conţine desene, solicitantul va indica figura din desene sau, în mod excepţional, figurile pe care le propune spre publicare împreunã cu rezumatul.
(6) OSIM poate hotãrî publicarea unei alte figuri sau a unor alte figuri din cererea de brevet de invenţie, în cazul în care considera ca aceasta sau acestea caracterizeazã mai bine inventia; fiecare dintre caracteristicile principale menţionate în rezumat şi ilustrate prin desen vor fi urmate de un semn de referinta pus între paranteze.
(7) Rezumatul are în exclusivitate rolul de a servi ca mijloc de selecţie a informaţiilor tehnice pentru specialişti, în scopul luãrii unei decizii privind necesitatea consultãrii descrierii inventiei şi desenelor publicate; rezumatul inventiei nu poate fi luat în considerare pentru aprecierea întinderii protecţiei şi pentru aplicarea art. 8 alin. 3.
(8) Rezumatul va conţine, de preferinta, nu mai mult de 150 de cuvinte.

Regula 19 - Condiţii materiale privind cererea de brevet de invenţie

(1) Cererea, descrierea, revendicarile şi desenele se întocmesc pe file separate de format A4 şi se depun la OSIM în 3 exemplare; solicitantul va indica exemplarul original.
(2) Toate filele cererii de brevet de invenţie trebuie sa fie întocmite pe o singura fata a filei şi în asa fel încât sa poatã fi separate în vederea reproducerii lor.
(3) Toate filele se numeroteaza cu cifre arabe în ordine crescatoare.
(4) Descrierea şi revendicarile vor fi tehnoredactate sau dactilografiate la 1,5-2 randuri; marginile libere ale fiecãrei file trebuie sa fie pe fiecare latura de 2,5 cm.
(5) Pe filele cererii de brevet de invenţie nu se admit ştersãturi, corecturi, cuvinte scrise deasupra sau randuri intercalate; dacã totuşi acestea exista, solicitantul va semna în dreptul modificãrii fãcute, pe exemplarul original.
(6) Fiecare pagina a descrierii, revendicarilor şi desenelor din exemplarul original va fi semnatã de solicitant.
(7) Este indicat sa se foloseascã termeni, semne şi simboluri tehnice care sunt, în general, acceptate în domeniul respectiv.
(8) Unitãţile de mãsura pentru marimi fizice, greutãţi, temperaturi, densitati şi altele trebuie sa fie exprimate, de preferinta, în sistemul internaţional.
(9) Pentru indicaţiile privind caldura, energia, lumina, sunetul şi magnetismul, precum şi pentru formulele matematice şi unitãţile electrice trebuie sa se respecte normele din practica internationala; pentru formulele chimice trebuie sa se foloseascã simboluri, greutãţi atomice şi formule moleculare de uz general.
(10) Terminologia şi semnele de referinta din descriere, revendicari şi desene trebuie sa fie folosite uniform pe tot cuprinsul acestora.
(11) Nu pot face parte din depozitul unei cereri de brevet de invenţie şi se restituie solicitantului urmãtoarele: produsul realizat conform inventiei, machetele, proiectele de execuţie privind inventia şi altele asemenea.

Regula 20 - Alte documente ale cererii de brevet de invenţie

A. Procura
(1) Desemnarea mandatarului autorizat se face printr-o procura care poarta numele şi semnatura persoanei reprezentate.
(2) Dacã procura nu este depusa la data de depozit sau la data deschiderii fazei naţionale, aceasta poate fi înregistratã în termen de doua luni de la data la care OSIM notifica solicitantului cu privire la remedierea lipsei acesteia sau în termen de 4 luni de la data de depozit ori de la cea la care a fost deschisã faza nationala, care dintre date expira cel mai târziu.
(3) În cazul în care solicitantul nu are domiciliul sau sediul pe teritoriul României şi nu a fost îndeplinitã prevederea alin. (2), cererea de brevet de invenţie se respinge.
(4) În cazul în care persoana menţionatã în regula 53 alin. (1) are domiciliul sau sediul pe teritoriul României şi nu a fost îndeplinitã prevederea alin. (2), OSIM nu înscrie în registre mandatarul autorizat.
(5) Este suficient sa fie înregistrat la OSIM o singura procura care cuprinde procedurile pentru care se solicita reprezentarea, chiar dacã se referã la mai multe cereri de brevet de invenţie sau la mai multe brevete de invenţie ale aceluiaşi solicitant, cesionar sau titular ori privind o alta persoana interesatã, cu condiţia ca:
a) toate cererile de brevet de invenţie sau brevetele de invenţie sa fie identificabile în cuprinsul procurii;
b) sa se facã menţiunea în procura ca reprezentarea are loc pentru toate cererile de brevet existente şi, dupã caz, cu specificarea acelora pentru care nu se face reprezentarea;
c) pentru fiecare cerere de brevet de invenţie şi brevet de invenţie se va inregistra la OSIM o copie a procurii cu numãrul acesteia şi semnatura mandatarului.
(6) Dacã procura nu este redactatã în limba romana, aceasta va fi însoţitã de o traducere conformã.
B. Actul de prioritate
(1) Când într-o cerere este revendicata o prioritate, conform art. 20, o copie a cererii anterioare certificatã de autoritatea la care aceasta a fost înregistratã va fi depusa de cãtre solicitant la OSIM în termen de 16 luni de la data de prioritate revendicata.
(2) Când într-o cerere internationala este revendicata prioritatea unei cereri anterioare şi faza nationala a fost deschisã, conform regulii 22 alin. (3) sau (4), iar documentul de prioritate nu a fost depus la Biroul Internaţional în termenul prevãzut de Regula 17 din Regulamentul de aplicare a Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor, acesta poate fi depus, în vederea recunoaşterii prioritatii revendicate, la OSIM:
a) în termen de 4 luni de la data de deschidere a fazei naţionale, dacã se aplica prevederile regulii 22 alin. (3); sau
b) în termen de doua luni de la data de deschidere a fazei naţionale, dacã se aplica prevederile regulii 22 alin. (4).
(3) În cazul cererilor internaţionale, o copie de pe documentul de prioritate este solicitatã de cãtre OSIM de la Biroul Internaţional.
(4) Prevederile alin. (3) se considera a fi îndeplinite şi în condiţiile în care OSIM, pentru cererea internationala în care sunt revendicate una sau mai multe prioritati ale uneia sau mai multor cereri anterioare, a avut calitatea de oficiu receptor şi a primit, în termenul stabilit de Regulamentul de aplicare a Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor, actul de prioritate.
(5) La cererea solicitantului, OSIM poate obţine actul de prioritate în forma electronica dintr-o biblioteca digitala a unui stat parte la Convenţia de la Paris sau a unui membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului, care nu este parte la convenţie, cu plata unei taxe suplimentare pentru fiecare document, într-un cuantum egal cu cel al invocarii unei prioritati, o data cu înregistrarea unei cereri de brevet de invenţie; o astfel de cerere va fi înregistratã la OSIM cu respectarea prevederilor regulii 5 şi în termenele care nu afecteazã termenul prevãzut la alin. (1).
(6) Pentru o cerere internationala, pentru care a fost deschisã faza nationala şi OSIM a avut calitatea de oficiu receptor, va fi recunoscuta revendicarea unei prioritati a unei cereri anterioare înregistrate pe cale nationala la OSIM sau dacã actul de prioritate este accesibil şi poate fi obţinut în forma electronica dintr-o biblioteca digitala.
(7) Dacã în urma notificãrii solicitantul cererii internaţionale comunica la OSIM toate datele privind revendicarea prioritatii unei cereri anterioare, precum şi documentul de prioritate, revendicarea prioritatii în cererea internationala va fi luatã în considerare de cãtre OSIM, în vederea recunoaşterii acesteia.
(8) Nedepunerea actului de prioritate în termenul prevãzut la alin. (1), neînregistrarea unei cereri la OSIM, conform prevederilor alin. (5) sau neplata taxei pentru revendicarea unei prioritati în termenul stabilit pentru cererile de brevet de invenţie înregistrate pe cale nationala conduce la nerecunoasterea prioritatii, conform art. 20 alin. 7, printr-o hotãrâre luatã de OSIM în termen de 6 luni de la data de depozit sau de la data deschiderii fazei naţionale.
(9) Prevederile art. 22 alin. 1 se aplica mutatis mutandis şi în cazul cererilor internaţionale prevãzute la alin. (2).
(10) Revendicarea expunerii inventiei într-o expoziţie, conform art. 21, se face într-o cerere de brevet de invenţie înregistratã într-un termen de 6 luni de la data introducerii obiectului inventiei în expoziţie.
(11) Actul de prioritate depus în condiţiile art. 22 alin. 3 trebuie sa conţinã:
a) o copie certificatã de administraţia la care s-a constituit depozitul cererii anterioare a certificatului de garanţie, din care sa rezulte cel puţin data şi numãrul depozitului şi statul sau organizaţia interguvernamentalã cãreia îi aparţine administraţia;
b) o copie a cererii anterioare a carei prioritate este revendicata, certificatã de cãtre administraţia care a înregistrat cererea.
(12) Actul de prioritate poate confirma depozitul cererii anterioare de brevet de invenţie sau cel al primei cereri de protecţie a unui model de utilitate ori de înregistrare a unui certificat de utilitate.
(13) OSIM poate cere solicitantului, printr-o notificare, o traducere conformã în limba romana a actului de prioritate, în vederea recunoaşterii prioritatii revendicate.
(14) Atunci când se revendica una sau mai multe prioritati şi OSIM solicita, printr-o notificare, traducerea actului de prioritate, solicitantul sau succesorul sau în drepturi va indica şi pasajele din descriere, revendicari şi, dacã este cazul, desenul sau desenele care corespund fiecãrui act de prioritate; nedepunerea la OSIM a traducerii actului de prioritate în termenul acordat, care nu poate depãşi doua luni de la data notificãrii, conduce la nerecunoasterea prioritatii revendicate.
C. - Autorizaţia privind transmiterea drepturilor de prioritate
(1) Autorizaţia la care se face referire în art. 20 alin. 5 se depune la OSIM de cãtre cesionarul dreptului de prioritate şi va mentiona dreptul acestuia de a revendica prioritatea primului depozit.
(2) În intervalul de prioritate sunt posibile cesiuni succesive ale dreptului de prioritate, care trebuie înregistrate la OSIM.
(3) Termenul de înregistrare la OSIM a autorizaţiei în cazurile revendicãrii prioritatii prevãzute la art. 20 alin. 1 şi 4 şi la art. 21 alin. 1 este de maximum 17 luni de la data prioritatii; în caz contrar, conform art. 20 alin. 7, OSIM hotãrãşte nerecunoasterea prioritatii revendicate.
(4) În cazul în care se aplica prevederile regulii 22 alin. (14), autorizaţia se înregistreazã la OSIM în termen de 3 luni de la data deschiderii fazei naţionale; în caz contrar, conform art. 22 alin. 5, OSIM hotãrãşte nerecunoasterea prioritatii revendicate în termen de 6 luni de la data deschiderii fazei naţionale.
D. - Actul de certificare a depunerii materialului biologic la o autoritate de depozit internationala
(1) Dacã o cerere de brevet se referã la un material biologic şi, în particular, la un microorganism la care publicul nu a avut acces, în conformitate cu art. 18 alin. 3 şi cu regula 61 alin. (1), este necesarã depunerea la OSIM a unui act care sa certifice existenta unui depozit al materialului biologic, respectiv al microorganismului, la o autoritate de depozit internationala.
(2) Actul prevãzut la alin. (1) trebuie sa conţinã:
a) denumirea materialului biologic;
b) denumirea şi adresa autoritãţii de depozit la care depozitul de material biologic a fost depus;
c) numãrul de ordine atribuit depozitului de aceasta autoritate de depozit;
d) data de depozit a materialului biologic, respectiv, anul, luna, ziua depunerii la aceasta autoritate de depozit.
(3) Din actul la care se face referire la alin. (1) şi (2) trebuie sa rezulte ca materialul biologic a fost depus la autoritatea de depozit internationala la o data anterioarã datei de depozit sau datei prioritatii recunoscute a cererii de brevet de invenţie la OSIM.
(4) Actul de certificare a depunerii materialului biologic trebuie depus la OSIM în termenele prevãzute la regula 61 alin. (3); în caz contrar, dacã cererea de brevet se referã la un microorganism, aceasta se respinge, iar dacã cererea de brevet se referã la un alt material biologic decât un microorganism, cererea de brevet se examineazã pe baza documentelor existente.
E. - Desemnarea inventatorilor
(1) Desemnarea trebuie sa stabileascã numele, prenumele şi adresa completa a inventatorului; în cazul în care solicitantul este o alta persoana decât inventatorul, aceste date trebuie sa fie identice cu cele care sunt conţinute în documentul prin care solicitantul dovedeşte ca este îndreptãţit la înregistrarea cererii şi la acordarea brevetului sau sa se facã dovada ca este aceeaşi persoana.
(2) OSIM nu verifica exactitatea desemnãrii inventatorului.
(3) Dacã solicitantul nu are şi calitatea de inventator sau nu este singurul inventator, OSIM publica datele cu privire la inventatorul desemnat în declaraţie, împreunã cu alte date prevãzute la regula 27 pentru publicarea cererii de brevet de invenţie conform art. 23.
(4) Solicitantul şi inventatorul nu pot invoca omisiunea unei notificãri privind alin. (3), cu referire la erorile conţinute în documentul în care este desemnat inventatorul.
(5) Inventatorul desemnat trebuie menţionat în publicarea cererii de brevet de invenţie şi în cea a fasciculului de brevet de invenţie acordat, în afarã cazului în care el renunţa în scris la dreptul sau de a se face aceasta menţiune, conform art. 36 alin. 3; în acest ultim caz inventatorul trebuie sa înregistreze la OSIM o declaraţie cel mai târziu cu o luna înainte de data publicãrii cererii.
(6) Prevederile alin. (5) se aplica mutatis mutandis şi când o persoana înregistreazã la OSIM o hotãrâre definitiva şi irevocabilã prin care se stabileşte, conform art. 62, ca solicitantul sau titularul unui brevet de invenţie a cerut sa o desemneze pe aceasta ca inventator.
(7) În cazul în care desemnarea menţionatã la alin. (1) conţine erori, rectificarea acestora se face la cerere, motivat şi, dupã caz, cu consimţãmântul persoanei desemnate.
(8) Dacã cererea de rectificare a datelor privind desemnarea inventatorului este înregistratã de un terţ, este necesar şi consimţãmântul solicitantului sau titularului de brevet.
(9) În cazul în care denumirea incorectã a inventatorului este înregistratã în Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse şi, dupã caz, s-a publicat în BOPI, rectificarea sau anularea acesteia se va inregistra în registru şi, dupã caz, se va publica în BOPI.
(10) În cazul în care, în baza art. 36 alin. 3, numele inventatorului nu se publica, precum şi în cazul înregistrãrii unei cereri de rectificare sau de anulare a menţiunii privind desemnarea inventatorului, solicitantul sau, dupã caz, titularul brevetului de invenţie datoreazã OSIM taxa de nepublicare a numelui inventatorului, respectiv o taxa al carei cuantum este egal cu cel al taxei de modificare.
(11) Dacã inventatorii nu au fost declaraţi, solicitantul este obligat sa-i declare în termenul prevãzut de art. 28 alin. 7 lit. a); în cazul cererilor de brevet de invenţie care se încadreazã în prevederile art. 42 alin. 2, declararea inventatorilor se va face pana la declasificarea informaţiilor în vederea publicãrii sau pana la luarea unei hotãrâri cu privire la cererea de brevet de cãtre OSIM, conform art. 23 alin. 5 sau, respectiv, alin. 4.
(12) În cazul în care solicitantul nu rãspunde la notificarea OSIM privind declararea inventatorilor în termenele prevãzute mai sus, cererea de brevet de invenţie este declarata ca fiind consideratã retrasã.
(13) În cazul în care solicitantul cere modificarea colectivului de inventatori, acesta trebuie sa depunã la OSIM o declaraţie autentificatã, din care sa rezulte ca persoanele iniţial menţionate în cerere ca inventatori sunt de acord cu:
a) excluderea unuia sau a mai multora dintre ei şi ordinea în care inventatorii rãmaşi urmeazã sa fie înscrişi şi publicaţi;
b) includerea altor persoane, ordinea în care inventatorii urmeazã sa fie înscrişi şi publicaţi, dovada acceptului inventatorilor incluşi, cat şi acordul lor pentru transmiterea drepturilor cãtre solicitant.
(14) În situaţiile prevãzute la alin. (13) se da curs solicitãrii numai dacã sunt achitate taxele legale pentru modificarea colectivului de inventatori şi pentru transmiterea de drepturi.
(15) Depunerea declaraţiei la OSIM conform alin. (13) poate fi facuta cel mai târziu pana la luarea hotãrârii de acordare a brevetului de invenţie; în caz contrar, OSIM nu ia în considerare cererea solicitantului de modificare a colectivului de inventatori.
F. Actul de transmitere a dreptului la acordarea brevetului de invenţie
(1) Dacã inventatorul ori inventatorii au cedat dreptul la brevet de invenţie unei persoane fizice sau juridice înainte de depunerea cererii de brevet de invenţie, solicitantul va depune la OSIM actul din care rezulta aceasta transmitere, pentru a face dovada ca este persoana indreptatita la acordarea brevetului, conform art. 14 alin. 4.
(2) Actul se va inregistra la OSIM în original sau în copie autentificatã, pana la luarea unei hotãrâri cu privire la cererea de brevet de invenţie.
(3) În cazul în care din documentaţia cererii de brevet de invenţie nu rezulta ca solicitantul este îndreptãţit la acordarea brevetului de invenţie, OSIM va notifica şi îi va cere acestuia actul în temeiul cãruia are dreptul la brevet.
(4) Dacã solicitantul nu a depus actul prevãzut la alin. (2) pana la luarea unei hotãrâri cu privire la cererea de brevet de invenţie, OSIM va notifica, acordand un termen de 6 luni pentru a-l depune; nedepunerea actului conduce la respingerea cererii de brevet de invenţie conform art. 28 alin. 2 lit. g).
(5) Dacã dreptul la acordarea brevetului de invenţie s-a transmis dupã data de depozit, actul de transmitere trebuie depus, în original sau în copie autentificatã, şi taxa aferentã va fi plãtitã pana la luarea unei hotãrâri de cãtre OSIM; în caz contrar, brevetul de invenţie se acorda pe numele solicitantului.
G. Declaraţie privind divulgarea neopozabila
(1) În aplicarea art. 9, divulgarea inventiei poate rezulta, direct sau indirect, de la inventator, solicitant sau persoana indreptatita la acordarea brevetului şi trebuie sa fi intervenit în intervalul de 6 luni înaintea datei de depozit.
(2) Persoana prevãzutã la alin. (1) poate produce divulgarea inventiei direct şi ca urmare a faptului ca a expus inventia într-o expoziţie internationala oficialã sau oficial recunoscuta, organizatã în statele pãrţi sau de cãtre membrii tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.
(3) Constituie abuz evident impotriva persoanelor prevãzute la alin. (1) divulgarea inventiei de cãtre un terţ:
a) care a sustras inventia de la inventator sau de la succesorul sau în drepturi; sau
b) cãruia inventatorul i-a comunicat-o sub condiţia ca acesta sa nu o facã publica.
(4) Abuzul sãvârşit conform alin. (3) trebuie sa fie evident şi acesta poate fi produs fie în privinta solicitantului cererii de brevet de invenţie, fie în privinta inventatorului.
(5) Abuzul, în înţelesul alin. (4), poate fi invocat de solicitant, chiar dacã abuzul nu s-a produs cu privire la acesta, ci s-a produs în raport cu inventatorul care a cedat drepturile sale asupra inventiei sau în raport cu primul solicitant care a cedat drepturile.
(6) Declaraţia privind divulgarea inventiei într-un document care, în înţelesul art. 9, nu trebuie luat în considerare la aprecierea condiţiei de noutate se face de cãtre solicitantul cererii, într-un termen de maximum 4 luni de la data de depozit sau de la data deschiderii fazei naţionale; în cazul cererii internaţionale va fi luatã în considerare declaraţia anexatã la aceasta.
(7) Aplicarea dispoziţiilor art. 9 lit. b) se poate face numai dacã solicitantul cererii de brevet de invenţie declara, la înregistrarea acesteia, ca inventia a fost expusã într-o expoziţie internationala oficialã sau oficial recunoscuta, organizatã în conformitate cu prevederile Convenţiei expozitiilor internaţionale, semnatã la Paris la 22 noiembrie 1928 şi revizuitã la 30 noiembrie 1972, şi depune, în termen de 4 luni de la data de depozit, certificatul de garanţie care trebuie sa cuprindã:
a) denumirea şi sediul administraţiei responsabile pentru protecţia proprietãţii industriale la expozitia în care a fost expusã inventia;
b) denumirea expoziţiei, sediul unde s-a desfãşurat şi data deschiderii acesteia;
c) numele, denumirea, adresa ori sediul persoanei fizice sau juridice care a depus obiectul inventiei la administraţia expoziţiei şi care îl expune;
d) constatarea ca inventia a fost în fapt expusã în expoziţie;
e) data la care a fost facuta expunerea publica a inventiei;
f) numãrul şi data eliberãrii certificatului de garanţie;
g) o copie a descrierii obiectului expus, redactatã în limba romana, certificatã de cãtre administraţia prevãzutã la lit. a), din care sa rezulte ca obiectul expus este identic cu cel descris.
(8) În situaţia prevãzutã la alin. (7) lit. e), atunci când prima divulgare a inventiei nu coincide cu data deschiderii expoziţiei, se ia în considerare data când a avut loc prima divulgare.
(9) Certificatul poate fi însoţit de un document privind identificarea inventatorului autentificat de administraţia prevãzutã la alin. (7) lit. a).
(10) În cazul în care certificatul prevãzut la alin. (7) nu este depus în limba romana, în urma notificãrii OSIM, solicitantul va depune o traducere conformã a acestuia, în vederea stabilirii conţinutului inventiei divulgate.
(11) Nerespectarea prevederilor alin. (1), (6) şi, dupã caz, (7) conduce la neaplicarea prevederilor art. 9.

SECŢIUNEA a 5-a
Cereri internaţionale depuse la OSIM

Regula 21 - Primirea şi prelucrarea cererilor internaţionale

(1) OSIM este oficiul receptor pentru cererile internaţionale ale solicitanţilor romani, persoane fizice sau juridice, ale solicitanţilor rezidenţi în România sau ale celor care au întreprinderi industriale ori comerciale, reale şi serioase în România, astfel cum este prevãzut la art. 3 din Convenţia de la Paris.
(2) Dacã o cerere internationala este depusa de mai mulţi solicitanti, dintre care cel puţin unul îndeplineşte cerinţele alin. (1), cererea este înregistratã.
(3) În calitate de oficiu receptor OSIM primeşte, verifica şi transmite la Biroul Internaţional cererile internaţionale conform Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor şi Regulamentului de aplicare a acestuia.
(4) Cererea internationala se întocmeşte de solicitant în 3 exemplare şi va respecta condiţiile prevãzute de Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor şi Regulamentul de aplicare a acestuia, formularul cererii fiind cel elaborat de Biroul Internaţional.
(5) Descrierea, revendicarile şi rezumatul vor fi redactate în una dintre limbile romana, franceza, engleza, germanã sau rusa, la alegerea solicitantului.
(6) În cazul în care descrierea, revendicarile şi rezumatul sunt redactate în limba romana, solicitantul va folosi un formular de cerere internationala în una dintre celelalte limbi indicate la alin. (5).
(7) Solicitantul poate alege ca autoritate de documentare internationala unul dintre oficiile desemnate în conformitate cu prevederile art. 16 din Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor.
(8) Dacã descrierea, revendicarile şi desenele au fost depuse într-o alta limba decât una dintre limbile acceptate de autoritatea de documentare internationala care a fost aleasã de solicitant, acesta trebuie sa depunã, în termen de o luna de la data de înregistrare a cererii, o traducere a documentelor în limba acceptatã.
(9) În cazul în care nu sunt îndeplinite prevederile alin. (1), (2) sau (4), cererea internationala se considera ca fiind primitã de OSIM în numele Biroului Internaţional, ca oficiu receptor, şi intreaga documentaţie se va transmite la Biroul Internaţional, cu condiţia achitãrii de cãtre solicitant, în beneficiul OSIM, a unei taxe având cuantumul taxei de transmitere.
(10) Solicitantul va plati urmãtoarele taxe la OSIM în calitate de oficiu receptor:
a) taxa de transmitere la Biroul Internaţional datoratã OSIM ca oficiu receptor la care face referire regula 14 din Regulamentul de aplicare a Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor;
b) taxa internationala la care face referire regula 15 din acelaşi regulament, astfel: taxa de baza, taxa de desemnare şi, dacã este cazul, taxa de confirmare a desemnarilor;
c) taxa de documentare internationala la care face referire regula 16 alin. (1) din acelaşi regulament.
(11) Taxele prevãzute la alin. (10) lit. b) şi c) sunt încasate de OSIM în beneficiul Biroului Internaţional şi în cel al autoritãţii de documentare internationala şi sunt transmise acestora.
(12) Dacã una dintre taxele prevãzute la alin. (10) nu a fost plãtitã în termen sau a fost plãtitã parţial pana la expirarea termenului limita, se aplica regula 16 bis din Regulamentul de aplicare a Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor.
(13) Dovada de plata a taxelor prevãzute la alin. (10) şi (12) se depune de cãtre solicitant la OSIM imediat dupã efectuarea plãţii.
(14) Dacã traducerea nu a fost depusa în termenul prevãzut la alin. (8), aceasta poate fi depusa într-un termen de o luna de la notificare, dar nu mai târziu de doua luni de la înregistrarea cererii internaţionale, cu plata taxei de depunere ulterioara a traducerii cererii internaţionale.
(15) În cazul în care cererea internationala îndeplineşte condiţiile prevãzute de Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor şi de Regulamentul de aplicare a acestuia, OSIM, în calitate de oficiu receptor, acorda data de depozit internaţional şi înscrie cererea în Registrul cererilor internaţionale depuse.
(16) În Registrul cererilor internaţionale depuse se vor înscrie urmãtoarele:
a) numãrul cererii internaţionale;
b) data înregistrãrii cererii internaţionale;
c) data de depozit internaţional;
d) datele de identificare a solicitantului;
e) datele de identificare a mandatarului autorizat;
f) datele de identificare a inventatorilor;
g) statele desemnate, conform regulii 4.9 din Regulamentul de aplicare a Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor;
h) în cazul în care este revendicata prioritatea unei cereri anterioare, se vor înscrie datele prevãzute la regula 4.10 din Regulamentul de aplicare a Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor;
i) autoritatea de documentare internationala aleasã de cãtre solicitant;
j) numãrul documentului de plata şi data plãţii taxelor prevãzute la alin. (10) şi (12);
k) menţiunea retragerii desemnãrii unor state;
l) menţiunea faptului ca cererea internationala este consideratã retrasã;
m) transmiteri de drepturi înregistrate în faza internationala;
n) alte modificãri privind regimul juridic al cererii internaţionale, intervenite în faza internationala.
(17) Un exemplar separat al cererii internaţionale înregistrate la OSIM este pãstrat ca martor şi nu este fãcut accesibil publicului.
(18) În cazul în care informaţiile referitoare la sau în legatura cu inventia care face obiectul cererii internaţionale sunt clasificate ca secret de stat, conform art. 42 alin. 2, de cãtre instituţiile în drept pentru apãrarea nationala şi pentru pãstrarea siguranţei naţionale, OSIM, în calitate de oficiu receptor, nu trateazã cererea ca fiind o cerere internationala şi, în consecinta, nu transmite cererea la Biroul Internaţional şi la autoritatea de documentare internationala şi va returna taxele prevãzute la alin. (10) încasate.
(19) Cererile internaţionale pentru care OSIM are calitatea de oficiu receptor sunt declarate ca fiind considerate retrase, dacã:
a) nu sunt remediate deficientele în termenele acordate prin notificãri transmise solicitantului;
b) nu a fost depusa traducerea cererii internaţionale şi/sau nu a fost achitatã taxa de depunere ulterioara a traducerii;
c) nu au fost plãtite taxele prevãzute la alin. (10) şi, dupã caz, cele prevãzute la alin. (12);
d) nu a fost depus un exemplar original al cererii internaţionale;
e) dupã acordarea datei de depozit internaţional, OSIM, în calitate de oficiu receptor, în termen de 4 luni de la data de depozit, constata ca nu sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea acestei date şi solicitantul, în termenul acordat, nu a remediat lipsurile notificate.
(20) În condiţiile în care solicitantul nu a rãspuns la notificare în termenul acordat cu privire la remedierea lipsurilor, în vederea acordãrii datei de depozit internaţional, cererea acestuia nu este tratata ca o cerere internationala.
(21) OSIM va notifica solicitantului şi Biroului Internaţional deciziile luate în aplicarea alin. (19).
(22) Dacã solicitantul, printr-o comunicare facuta la OSIM ca urmare a notificãrii prevãzute la alin. (19) lit. a), aduce argumente pertinente pentru continuarea procedurilor, OSIM notifica solicitantului ca nu mai considera cererea internationala ca fiind retrasã.
(23) La cererea solicitantului, OSIM, în calitate de oficiu receptor, ia act de retragerea cererii internaţionale sau a desemnãrii unor state sau a prioritatii revendicate, notificând în acest sens Biroului Internaţional şi autoritãţii de documentare internationala.

Regula 22 - Proceduri ale cererilor internaţionale în faza nationala

(1) Prevederile prezentei reguli se aplica cererilor internaţionale în care România este stat desemnat şi, dupã caz, ales, în conformitate cu Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor.
(2) O cerere internationala care a primit data de depozit internaţional la un oficiu receptor va avea acelaşi efect ca o cerere de brevet de invenţie depusa în România la aceeaşi data.
(3) Dacã solicitantul doreşte sa continue cererea internationala în România, în termen de 30 de luni de la data de depozit internaţional sau, dacã o prioritate a fost revendicata, de la data prioritatii, va deschide faza nationala în România.
(4) Prevederile alin. (3) se aplica şi în cazul în care solicitantul, din motive justificate, deschide faza nationala în termen de doua luni de la data expirãrii termenului de 30 de luni, cu plata unei taxe într-un cuantum egal cu cel al taxei pentru înregistrarea unei contestaţii.
(5) Pentru deschiderea fazei naţionale în România solicitantul va plati la OSIM taxa de deschidere a fazei naţionale şi, dacã este cazul, taxa de revendicare a unei prioritati şi va depune o cerere care sa conţinã solicitarea explicita sau implicita a deschiderii fazei naţionale şi traducerea conformã în limba romana a descrierii, revendicarilor, desenelor şi rezumatului cererii internaţionale, aceasta din urma fiind redactatã în 3 exemplare.
(6) În înţelesul alin. (5), solicitarea explicita de deschidere a fazei naţionale se face prin depunerea unui formular de deschidere a fazei naţionale, publicat în Ghidul depozantului PCT de cãtre Biroul Internaţional.
(7) Cererile internaţionale pentru care s-a deschis faza nationala se înscriu în Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse.
(8) Dupã deschiderea fazei naţionale cererea internationala este supusã procedurilor prevãzute de lege şi de prezentul regulament.
(9) Dacã solicitantul a achitat taxele prevãzute la alin. (5) şi a justificat depunerea descrierii, revendicarilor, desenelor şi a rezumatului cererii internaţionale într-o limba strãinã, traducerea conformã în limba romana a acestora poate fi depusa în termen de doua luni de la data deschiderii fazei naţionale, cu plata taxei legale.
(10) OSIM accepta, la cererea justificatã a solicitantului, ca numai o parte a cererii internaţionale sa fie continuatã în România, caz în care acesta va depune traducerea numai a acelei pãrţi şi face o declaraţie din care sa reiasã pãrţile cererii internaţionale neincluse în traducere şi motivul renunţãrii la acestea.
(11) În cazul în care solicitantul nu a îndeplinit cerinţele prevãzute la alin. (3), (4), (5), (9) sau (10), OSIM hotãrãşte, conform art. 28 alin. 2, respingerea cererii de brevet.
(12) Dacã o parte a unei cereri internaţionale nu a fost supusã documentãrii internaţionale sau examinãrii preliminare internaţionale, întrucât cererea pãrea a se referi la doua sau mai multe invenţii independente, care nu formeazã un singur concept inventiv general, iar taxa suplimentarã prevãzutã în Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor nu a fost plãtitã în termen, OSIM, la cererea solicitantului, analizeazã situaţia, în sensul de a stabili dacã aceasta este justificatã, şi o va notifica acestuia.
(13) În cazul în care constatarea, conform alin. (12), este justificatã, OSIM considera acea parte a cererii internaţionale ca fiind retrasã, în afarã de cazul în care solicitantul, în termen de doua luni de la notificare, achitã o taxa suplimentarã într-un cuantum egal cu cel al taxei de efectuare a unui raport de documentare, iar cererea în totalitate va continua procedurile în faza nationala.
(14) În cazul în care solicitantul nu a depus la Biroul Internaţional în termenul prevãzut de art. 22 din Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor declaraţiile menţionate în regula 4.17 din Regulamentul de aplicare a acestuia, oricare dintre aceste declaraţii poate fi depusa la OSIM în condiţiile prevãzute la regula 20 C şi F.
(15) Depunerea oricãruia dintre documentele prevãzute la regula 20 C şi F este însoţitã de dovada plãţii unei taxe într-un cuantum egal cu cel al taxei de completare a cererii de brevet de invenţie, prin depunerea partii lipsa a descrierii inventiei.
(16) În cazul în care OSIM considera ca pentru derularea procedurilor la care este supusã o cerere internationala intrata în faza nationala sunt necesare copii ale documentelor în legatura cu respectiva cerere, depuse sau emise conform prevederilor Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor şi Regulamentului de aplicare a acestuia, solicita aceste copii de la Biroul Internaţional.
(17) Pentru cererea internationala intrata în faza nationala solicitantul va remite la OSIM traducerea revendicarilor amendate în urma efectuãrii raportului de documentare internationala sau a raportului de examinare preliminarã internationala, în cazul în care România este şi stat ales; amendamentele nu trebuie sa depãşeascã limitele dezvaluirii inventiei din cererea internationala, asa cum a fost ea depusa la oficiul receptor.
(18) Când solicitantul nu remite traducerea revendicarilor depuse iniţial şi pe cea a revendicarilor amendate, OSIM îi notifica sa depunã traducerea în termen de 90 de zile, conform dispoziţiilor regulii 49.5 c.bis din Regulamentul de aplicare a Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor; în cazul în care în termenul fixat în notificare nu a fost primitã traducerea care lipseşte, OSIM deruleazã procedurile pe baza revendicarilor traduse depuse şi nu ia în considerare revendicarile pentru care nu a fost depusa traducerea.
(19) Dacã revendicarile amendate conform art. 19 din Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor au fost supuse examinãrii preliminare internaţionale, solicitantul trebuie sa remitã la OSIM, în termen de 90 de zile de la data notificãrii, traducerea revendicarilor iniţiale sau amendate, respectiv pe cea a carei lipsa a fost constatatã.
(20) Dacã solicitantul a deschis faza nationala, conform prevederilor art. 22 din Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor, chiar dacã România este şi stat ales, acesta nu mai poate deschide faza nationala conform art. 39 din acelaşi tratat.
(21) Dacã solicitantul, în condiţiile prevãzute de Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor, retrage cererea de examinare preliminarã internationala sau retrage alegerea României, atunci România rãmâne stat desemnat.
(22) Descrierea, revendicarile şi desenele cererii internaţionale pentru care s-a deschis faza nationala în România, traduse în limba romana, vor fi publicate imediat dupã expirarea unui termen de 6 luni de la data deschiderii fazei naţionale, în conformitate cu prevederile art. 23.
(23) În cazul în care se solicita efectuarea unui raport de documentare conform art. 24, acesta se va întocmi pe baza descrierii, revendicarilor şi desenelor iniţiale; în cazul în care traducerea revendicarilor iniţiale nu a fost depusa, se aplica prevederile alin. (18).
(24) Totuşi publicarea cererii nu poate fi facuta înainte de 20 de luni de la data de depozit sau de la data prioritatii revendicate fãrã consimţãmântul solicitantului.
(25) Protecţia provizorie prevãzutã la art. 34 curge, pentru cererea internationala, cu începere de la data publicãrii acesteia, facuta conform prevederilor art. 23.
(26) Examinarea cererii internaţionale intrate în faza nationala va începe la expirarea termenului prevãzut la alin. (3) şi numai la cererea expresã a solicitantului înainte de acest termen.
(27) În cazul în care exista depuse la OSIM atât revendicari initale, cat şi amendate, la cererea solicitantului vor fi supuse procedurii de examinare revendicarile iniţiale sau cele amendate; solicitantul are posibilitatea ca în faza nationala sa amendeze descrierea, revendicarile şi desenele în termenele prevãzute de lege şi de prezentul regulament.
(28) O cerere internationala nu are efecte în România dacã solicitantul a retras cererea internationala sau desemnarea României ori atunci când cererea se afla în una dintre situaţiile prevãzute la art. 12 alin. (3), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 14 alin. (3) sau art. 14 alin. (4) din Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor ori nu a fost deschisã faza nationala în termenul prevãzut la alin. (3) sau (4).
(29) Cererea internationala nu este consideratã ca neavând efecte în România atunci când solicitantul a continuat cererea internationala la Oficiul European de Brevete care acţioneazã pentru OSIM.
(30) În cazul în care solicitantul nu a rãspuns în termenul prevãzut în regula 26 bis 1(a) din Regulamentul de aplicare a Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor la notificarea, conform regulii 26 bis 2 (a), de a remedia deficientele din revendicarea de prioritate la care face referire regula 26 bis 2(b), iar pentru procedurile conform tratatului, revendicarea prioritatii nu a fost consideratã ca nefiind facuta, în termen de 4 luni de la deschiderea fazei naţionale solicitantul poate corecta deficientele din revendicarea de prioritate, cu plata taxei aferente.

Regula 23 - Revizuirea de cãtre OSIM a cererilor internaţionale

(1) Prevederile prezentei reguli se aplica cererilor internaţionale în care România a fost stat desemnat.
(2) În cazul în care un oficiu receptor a refuzat sa acorde data de depozit unei cereri internaţionale sau a decis ca cererea ori desemnarea României este consideratã retrasã, OSIM, la cererea solicitantului, analizeazã hotãrârea pentru a stabili dacã aceasta este justificatã, în vederea derulãrii procedurilor pe cale nationala şi, dacã este cazul, o revizuieste.
(3) Prevederile alin. (2) pot fi aplicate în urma oricãrei notificãri a Biroului Internaţional, conform cãreia o cerere este consideratã retrasã.
(4) O cerere de revizuire va fi prezentatã de solicitant la Biroul Internaţional înainte de expirarea termenului prevãzut de regula 51.1 din Regulamentul de aplicare a Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor, în vederea transmiterii de cãtre Biroul Internaţional la OSIM a unei copii de pe toate documentele anexate la cererea internationala; pentru ca OSIM sa dea curs cererii de revizuire înainte de expirarea termenului, solicitantul va depune o traducere a cererii la OSIM şi va plati o taxa în cuantum egal cu cel al taxei pentru înregistrarea unei contestaţii.
(5) Dacã OSIM stabileşte ca decizia oficiului receptor sau a Biroului Internaţional nu a fost justificatã, cererea va fi supusã procedurilor prevãzute în lege şi în prezentul regulament.
(6) Dacã nu s-a acordat data de depozit internaţional de cãtre oficiul receptor, cererea va avea ca data de depozit data la care OSIM considera ca ar fi trebuit acordatã data de depozit.
(7) Dacã cererea internationala îndeplineşte cerinţele referitoare la forma şi conţinut, prevãzute de Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor, aceasta va avea efectele unei cereri naţionale în România de la data de depozit.

SECŢIUNEA a 6-a
Cererea de brevet european şi brevetul european cu efecte în România

Regula 24 - Cererea de brevet european şi brevetul european

Cererile de brevet european şi brevetele europene cu efecte în România vor fi tratate de cãtre OSIM potrivit legislaţiei în vigoare.

CAP. 2
Examinarea cererilor de brevet de invenţie

SECŢIUNEA 1
Examinarea preliminarã

Regula 25 - Examinarea depozitului naţional reglementar

(1) Dupã ce sunt îndeplinite cerinţele art. 16 alin. 1 sau 2, cererea de brevet de invenţie este supusã procedurii de examinare preliminarã, în cadrul cãreia se analizeazã:
a) dacã solicitantul are dreptul la brevet de invenţie, în cazul în care acesta este o alta persoana decât inventatorul;
b) dreptul mandatarului autorizat de a reprezenta solicitantul în fata OSIM;
c) dacã sunt declaraţi inventatorii;
d) dacã prioritatea conventionala este corect revendicata şi susţinutã prin acte de prioritate depuse la OSIM;
e) dacã taxele au fost plãtite în cuantumul şi termenele corespunzãtoare procedurilor solicitate în cererea de brevet de invenţie;
f) îndeplinirea condiţiilor materiale privind cererea de brevet de invenţie, conform regulii 19;
g) dacã inventia se încadreazã în prevederile art. 12 lit. b)-d) sau ale art. 13 alin. 1;
h) dacã sunt respectate prevederile art. 12 lit. a);
i) dacã cererea rezulta din divizarea unei cereri anterioare, în cazul în care este menţionat în cerere acest lucru;
j) îndeplinirea condiţiilor privind redactarea descrierii, revendicarilor şi desenelor;
k) îndeplinirea condiţiilor prevãzute în regula 20 D privind actul de certificare a depunerii materialului biologic la o autoritate de depozit internationala;
l) dacã cererea de brevet de invenţie care cuprinde un grup de invenţii respecta, la prima vedere, unitatea inventiei.
(2) Dacã în urma examinãrii depozitului cererii de brevet de invenţie şi a documentelor anexate OSIM constata neregularitãţi privind îndeplinirea condiţiilor prevãzute de lege şi de prezentul regulament, acestea se notifica solicitantului, acordându-i-se un termen de rãspuns.
(3) Ca urmare a notificãrii trimise, în urma examinãrii preliminare sau din proprie initiativa, solicitantul poate comunica la OSIM descrierea, revendicarile şi, dacã este cazul, desenele modificate, conform art. 27 alin. 5.
(4) Descrierea, revendicarile şi, dacã este cazul, desenele modificate trebuie înregistrate la OSIM, fie sub forma paginilor redactilografiate sau, dupã caz, a figurilor refãcute, fie sub forma modificatã în întregime; toate paginile, inclusiv cele care conţin figurile, vor fi semnate de solicitant şi vor fi supuse, la cererea solicitantului, procedurilor pe care le urmeazã cererea, cu condiţia ca modificãrile sa nu depãşeascã limitele dezvaluirii inventiei la data de depozit.
(5) În cazul în care revendicarile sau, dacã este cazul, desenele modificate conform alin. (4) depãşesc limitele dezvaluirii inventiei la data de depozit, OSIM notifica solicitantului ca nu sunt îndeplinite prevederile art. 27 alin. 5 şi ca acestea nu vor fi supuse procedurilor pe care le urmeazã cererea; la aceasta notificare, în termenul acordat, solicitantul îşi poate comunica opinia, dupã care OSIM va reanaliza şi va decide.

Regula 26 - Clasificarea cererii de brevet de invenţie

Dupã îndeplinirea cerinţelor art. 16 alin. 1 sau, dupã caz, alin. 2, OSIM clasifica cererea de brevet de invenţie, atribuind indicii de clasificare conform Aranjamentului de la Strasbourg.

SECŢIUNEA a 2-a
Publicarea cererii de brevet de invenţie

Regula 27 - Condiţii de publicare

(1) Cererea de brevet de invenţie care îndeplineşte prevederile art. 16, pentru care s-au achitat taxele de înregistrare sau de deschidere a fazei naţionale şi de publicare, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1, şi pentru care, cu o luna înainte de data publicãrii, nu a fost luatã o hotãrâre de respingere, nu s-a luat act de retragerea cererii sau cererea nu a fost consideratã ca fiind retrasã conform art. 28, se publica, cu respectarea termenelor prevãzute la art. 23 alin. 1-5.
(2) Termenele de plata a taxei de publicare a cererii, precum şi cuantumul acesteia în oricare dintre situaţiile prevãzute la art. 23 alin. 1-5 sunt cele prevãzute în reglementãrile legale privind regimul taxelor pentru aceasta procedura.
(3) În condiţiile în care nu a fost solicitatã în scris în mod expres publicarea cererii, dar este facuta dovada plãţii taxei de publicare în cuantumul şi termenele legale, se considera ca solicitantul şi-a dat acordul pentru publicare în cazurile prevãzute la art. 23 alin. 1, 2, 4 şi 5.
(4) Publicarea cererii poate fi cerutã numai de cãtre solicitant, care datoreazã şi taxa de publicare.
(5) Dacã o alta persoana decât solicitantul sau mandatarul autorizat al acestuia a solicitat publicarea şi/sau a achitat taxa de publicare, OSIM nu va da curs procedurii de publicare; totuşi, în cazul în care solicitantul este de acord cu plata taxei de publicare de cãtre o alta persoana, acesta comunica acordul sau la OSIM, care da curs publicãrii cererii.
(6) În lipsa acordului prevãzut la alin. (5) suma plãtitã se considera ca fiind necuvenita şi se înapoiazã persoanei care a plãtit, în condiţiile prevãzute la regula 4 alin. (16).
(7) Atunci când sunt îndeplinite condiţiile legale privind publicarea cererii de brevet de invenţie, se notifica solicitantului data publicãrii cererii şi faptul ca taxa de publicare nu se returneazã, oricare ar fi soarta ulterioara a acestei cereri.
(8) Dacã termenele de plata şi cuantumul taxei prevãzute în reglementãrile legale privind regimul taxelor pentru aceasta procedura nu au fost respectate, OSIM hotãrãşte respingerea cererii de brevet de invenţie, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. 2 lit. d).
(9) Cererile de brevet de invenţie, pentru care solicitarea de examinare a fost facuta la data de depozit, iar taxa de examinare a cererii şi de luare a hotãrârii în termen de 18 luni de la data de depozit a fost plãtitã, se publica conform art. 23 alin. 4; taxa de publicare a cererii se considera a fi inclusã în cuantumul taxei de examinare.
(10) Dacã solicitantul a cerut examinarea cererii de brevet de invenţie ulterior datei de depozit şi a plãtit taxa de examinare a cererii, în termenele şi în cuantumul prevãzute în reglementãrile legale privind regimul taxelor, fãrã sa plãteascã şi taxa de publicare a acesteia, OSIM nu va da curs procedurii de examinare în fond şi va notifica solicitantului, acordându-i un nou termen de doua luni, în care acesta trebuie sa comunice la OSIM opţiunea sa privind alegerea uneia dintre urmãtoarele variante:
a) sa plãteascã taxa de publicare;
b) sa comunice acordul sau privind reţinerea de cãtre OSIM a cuantumului taxei de publicare din taxa de examinare plãtitã, urmând ca în termenul acordat sa facã dovada plãţii diferenţei pentru completarea cuantumului legal al taxei de examinare.
(11) Dacã în termenul acordat de OSIM, conform alin. (10), solicitantul nu da curs nici uneia dintre variantele prevãzute la lit. a) sau b), OSIM hotãrãşte respingerea cererii, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. 2 lit. d), iar taxa de examinare se returneazã solicitantului în condiţiile prevãzute la regula 4 alin. (16).
(12) Publicarea cererii de brevet de invenţie în conformitate cu art. 23 alin. 3 este facuta la cererea solicitantului, dupã plata taxei legale, dar nu mai devreme de 4 luni de la data de depozit sau de la data deschiderii fazei naţionale ori, dacã o prioritate a fost recunoscuta, nu mai devreme de 4 luni de la data de depozit sau de 16 luni de la data prioritatii revendicate.
(13) Publicarea cererii de brevet de invenţie se face prin punerea la dispoziţia publicului, la sediul OSIM, a fasciculului format din descriere, revendicari şi, dacã este cazul, din desene, iar data publicãrii cererii este data apariţiei BOPI în care a fost menţionatã publicarea cererii, conform art. 23 alin. 6; fasciculul poate fi prelucrat şi difuzat în forma electronica sau prin mijloace electronice, cu respectarea prevederilor regulii 5.
(14) Fasciculul prevãzut la alin. (13) conţine şi o parte editata de cãtre OSIM care va cuprinde, dupã caz, în principal, urmãtoarele:
a) numãrul şi data de depozit a cererii;
b) indicele de clasificare atribuit conform sistemului internaţional de clasificare a brevetelor;
c) titlul inventiei;
d) toate datele referitoare la identitatea solicitantului;
e) datele de identificare a mandatarului autorizat desemnat de cãtre solicitant;
f) numele, prenumele şi adresa inventatorului;
g) data, numãrul şi unde a fost înregistratã cererea anterioarã a carei prioritate este invocatã;
h) numãrul de data de depozit a cererii internaţionale;
i) numãrul şi data de publicare internationala a cererii internaţionale;
j) data publicãrii cererii;
k) rezumatul acceptat sub semnatura de cãtre solicitant;
l) numãrul revendicarilor şi al figurilor din cererea de brevet de invenţie;
m) figura sau figurile indicate de cãtre solicitant pentru a fi publicate.
(15) Menţiunea publicãrii cererii de brevet de invenţie în BOPI, conform art. 23 alin. 6, cuprinde cel puţin indicaţiile prevãzute la alin. (14) lit. a)-j).
(16) Dacã în urma examinãrii preliminare a cererii OSIM constata ca cererea de brevet de invenţie este evident neunitara, notifica aceasta solicitantului, precum şi ca acesta are posibilitatea de a diviza cererea cel mai târziu cu doua luni înainte de data publicãrii acesteia.
(17) În cazul în care solicitantul, ca urmare a notificãrii sau din proprie initiativa, a divizat cererea de brevet de invenţie în termenul prevãzut la alin. (16), OSIM publica descrierea, revendicarile şi, dacã este cazul, desenele iniţiale şi revendicarile inventiei sau grupului de invenţii care au rãmas în urma divizãrii în aceasta cerere.
(18) Dacã solicitantul nu divizeaza cererea de brevet de invenţie în termenul prevãzut la alin. (16), OSIM o publica în forma neunitara.
(19) Cererea rezultatã în urma divizãrii unei cereri de brevet de invenţie iniţiale se publica în termen de 3 luni de la data depunerii, dar nu mai devreme de 18 luni de la data de depozit, sau, dacã a fost revendicata o prioritate, de la data de prioritate.
(20) În situaţia prevãzutã la alin. (19) se publica în partea editata de cãtre OSIM numãrul şi data de depozit a cererii de baza din care aceasta a rezultat prin divizare.
(21) OSIM publica, o data cu publicarea fasciculului prevãzut la alin. (13), modificãrile aduse unei cereri de brevet de invenţie, în urmãtoarele condiţii:
a) solicitantul, din proprie initiativa sau ca urmare a unei notificãri fãcute în desfãşurarea procedurii de examinare preliminarã, conform regulii 25 alin. (2), a modificat descrierea, revendicarile şi, dupã caz, desenele din cererea de brevet de invenţie;
b) sunt îndeplinite prevederile alin. (4) sau (5);
c) documentele prevãzute la lit. a) au fost depuse cu cel puţin doua luni înainte de data publicãrii; şi
d) a fost plãtitã taxa de publicare a modificãrilor.
(22) În cazul în care publicarea cererii de brevet de invenţie este facuta conform art. 23 alin. 4, fasciculul acesteia este format din descrierea, revendicarile şi, dupã caz, desenele depuse care constituie depozitul naţional reglementar, precum şi, dacã este cazul, revendicarile modificate, conform art. 27 alin. 5, care au fost supuse procedurii de examinare de fond.
(23) Cererea de brevet de invenţie publicatã în conformitate cu prevederile art. 23 asigura provizoriu solicitantului, de la data publicãrii, protecţia conferita potrivit art. 33 alin. (5), pana când o hotãrâre de acordare a brevetului de invenţie a rãmas definitiva şi irevocabilã.
(24) În cazul în care o hotãrâre de respingere a rãmas definitiva şi irevocabilã sau cererea de brevet a fost retrasã ori declarata ca fiind consideratã retrasã, solicitantul nu beneficiazã de prevederile alin. (23).
(25) Întinderea protecţiei conferite provizoriu solicitantului prin publicarea cererii de brevet de invenţie este determinata, conform art. 33 alin. (5), de revendicarile aparţinând acesteia; revendicarile modificate vor avea acelaşi efect de la data publicãrii lor de cãtre OSIM.
(26) Dupã publicarea cererii de brevet de invenţie, OSIM publica, cu respectarea prevederilor legale, toate modificãrile intervenite cu privire la regimul juridic al cererilor de brevet de invenţie, cum ar fi modificarea persoanei care are drept la brevet sau cea a inventatorului, conform art. 65 alin. 2 lit. a), menţiunea hotãrârii de respingere a cererii conform art. 28 alin. 2 şi art. 65 alin. 2 lit. c) sau menţiunea ca cererea a fost retrasã ori este consideratã ca fiind retrasã conform art. 28 alin. 6 sau 7.
(27) Prevederile art. 27 alin. 2 şi ale regulii 3 nu se aplica pentru prelungirea termenului legal de publicare.

Regula 28 - Elemente care nu se publica

(1) Cererea de brevet nu trebuie sa conţinã:
a) elemente sau desene contrare ordinii publice ori bunelor moravuri conform art. 12 alin. 1 lit. a);
b) declaraţii denigratoare privind produse, procedee sau valoarea cererilor de brevet ori brevetelor terţilor;
c) elemente vadit fãrã nici o legatura cu obiectul inventiei sau inutile.
(2) Compararea cu stadiul tehnicii nu este consideratã denigratoare prin ea însãşi.
(3) În cazul în care documentaţia de brevetare conţine elemente sau desene de natura celor prevãzute la alin. (1) lit. a), acestea nu sunt publicate, fãcându-se menţiune cu privire la locul acestora în documentaţia depusa şi la numãrul de cuvinte şi/sau de desene nepublicate aparţinând acestui loc.
(4) În cazul în care documentaţia de brevetare conţine declaraţii de natura celor prevãzute la alin. (1) lit. b), acestea vor fi excluse de la publicare.
(5) OSIM notifica solicitantului cu privire la cuvintele şi/sau desenele excluse de la publicare, indicând şi locul acestora în documentaţia de brevetare, iar la cererea acestuia OSIM îi trimite o copie a cererii publicate.

Regula 29 - Condiţii de plata a taxelor de examinare şi de întocmire a unui raport de documentare

(1) Taxa de examinare a cererii de brevet de invenţie şi luare a hotãrârii în termen de 18 luni de la data de depozit sau de la data deschiderii fazei naţionale trebuie plãtitã în cuantumul legal la data de depozit sau într-un termen de 3 luni de la aceasta, de cãtre solicitant sau o alta persoana autorizata de solicitant.
(2) În situaţia prevãzutã la alin. (1), dacã solicitantul cere întocmirea şi publicarea unui raport de documentare şi plãteşte pentru aceasta procedura taxa în cuantumul legal, taxa va fi returnatã solicitantului, în condiţiile prevãzute la regula 4 alin. (16), aceasta taxa fiind inclusã în cea prevãzutã la alin. (1).
(3) Taxa de examinare a cererii de brevet de invenţie şi luare a hotãrârii în termen de 18 luni de la data plãţii poate fi plãtitã în cuantumul legal, începând cu luna a 4-a şi pana în luna a 30-a inclusiv, de la data de depozit sau de la data deschiderii fazei naţionale, fãrã a se depãşi un termen de 3 luni de la solicitarea în scris a examinãrii.
(4) Dacã taxa prevãzutã la alin. (3) a fost plãtitã în cuantumul legal în termen de 3 luni de la data de depozit, termenul de 18 luni pentru luarea hotãrârii începe în luna a 4-a de la data de depozit.
(5) În situaţia prevãzutã la regula 27 alin. (10) lit. b) se considera ca taxa de examinare a fost achitatã în termenul legal.
(6) Dacã taxa prevãzutã la alin. (3) a fost plãtitã, examinarea de fond a cererii de brevet de invenţie este efectuatã numai dacã a fost plãtitã şi taxa de publicare în termenul şi în cuantumul legal; în caz contrar se aplica prevederile regulii 27 alin. (11).
(7) Dacã taxa prevãzutã la alin. (1) a fost plãtitã, se aplica prevederile regulii 27 alin. (9).
(8) În cazul în care cererea de brevet de invenţie a fost publicatã, orice persoana poate cere examinarea de fond şi poate plati taxa prevãzutã la alin. (3), comunicând la OSIM datele cu ajutorul cãrora poate fi identificata, numãrul şi data de depozit ale cererii, precum şi numele solicitantului şi numãrul BOPI în care exista menţiunea publicãrii cererii şi dovada efectuãrii plãţii; toate aceste informaţii vor fi notificate solicitantului şi OSIM va da curs cererii de examinare de fond, dupã ce a expirat termenul acordat solicitantului, pentru a trimite o comunicare la OSIM; despre începerea sau neinceperea examinãrii se notifica şi persoanei care a cerut examinarea şi a plãtit taxa legalã.
(9) În condiţiile alin. (1) şi (8) nu se acorda reducerea cuantumului legal pentru taxa de examinare.
(10) De îndatã ce sunt îndeplinite condiţiile legale privind examinarea cererii de brevet de invenţie, OSIM notifica solicitantului în acest sens, precum şi faptul ca taxa de examinare nu se returneazã, indiferent de modul de soluţionare ulterioara a acestei cereri.
(11) Cererea de brevet de invenţie pentru care nu a fost plãtitã taxa prevãzutã la alin. (3) poate fi supusã procedurii de întocmire şi publicare a unui raport de documentare la cererea solicitantului şi cu condiţia plãţii taxei legale, dacã:
a) data solicitãrii în scris este pana în luna a 21-a de la data de depozit sau de deschidere a fazei naţionale;
b) taxa este plãtitã în cuantumul şi în termenele legale; şi
c) taxa de publicare a cererii de brevet de invenţie a fost plãtitã la termenul şi în cuantumul legale.
(12) Taxa prevãzutã la alin. (11) lit. b) poate fi plãtitã în termen de 3 luni de la data la care solicitarea în scris a fost înregistratã la OSIM.
(13) Dacã solicitarea prevãzutã la alin. (11) lit. a) este înregistratã la OSIM pana în luna a 9-a inclusiv, taxa a fost plãtitã în termenul prevãzut la alin. (12) şi sunt îndeplinite cerinţele legale pentru publicarea cererii conform art. 23 alin. 1, publicarea raportului de documentare poate fi facuta o data cu publicarea fasciculului cererii de brevet de invenţie, conform regulii 27.
(14) Dacã solicitarea prevãzutã la alin. (11) lit. a) este înregistratã la OSIM dupã luna a 9-a pana în luna a 21-a inclusiv şi taxa a fost plãtitã în termenul prevãzut la alin. (12), raportul de documentare se publica ulterior publicãrii cererii de brevet de invenţie.
(15) Dacã se aplica prevederile alin. (11) lit. a) şi b) şi sunt îndeplinite cerinţele legale pentru publicarea cererii conform art. 23 alin. 2 sau cererea se afla în situaţia prevãzutã în regula 27 alin. (19), raportul de documentare se publica ulterior publicãrii cererii de brevet de invenţie.
(16) De îndatã ce sunt îndeplinite condiţiile legale privind întocmirea unui raport de documentare, se notifica solicitantului în acest sens, precum şi faptul ca taxa de întocmire a acestui raport nu se returneazã, indiferent de modul de soluţionare ulterioara a acestei cereri.
(17) În cazul în care taxa prevãzutã la alin. (6) a fost plãtitã şi sunt îndeplinite prevederile alin. (10), OSIM notifica solicitantului ca dupã întocmirea raportului de documentare şi publicarea acestuia continua procedura de examinare în vederea luãrii unei hotãrâri cu privire la cererea de brevet de invenţie.
(18) Dacã solicitarea de întocmire a unui raport de documentare a fost înregistratã, OSIM notifica faptul ca nu poate trece la întocmirea raportului şi returneazã taxa, în cel puţin una dintre urmãtoarele situaţii:
a) solicitarea a fost înregistratã la OSIM dupã termenul prevãzut la alin. (11) lit. a); sau
b) taxa nu a fost plãtitã în cuantumul şi în termenul legale; sau
c) inventia care face obiectul cererii de brevet de invenţie se încadreazã în prevederile art. 12 sau ale art. 13 alin. 1 ori nu respecta prevederile art. 18 sau art. 7 alin. 2;
d) cu privire la cererea de brevet de invenţie OSIM a luat o hotãrâre de respingere, a luat act de retragerea cererii sau a declarat ca fiind consideratã retrasã cererea înainte de data solicitãrii prevãzute la alin. (11) lit. a);
e) cererea de brevet se încadreazã în prevederile art. 42 alin. 2;
f) sunt îndeplinite condiţiile legale pentru publicarea cererii conform art. 23 alin. 4.
(19) Neplata taxelor privind procedurile în fata OSIM, în cuantumul şi la termenele legale, conduce la luarea unei hotãrâri de respingere a cererii, conform art. 28 alin. 2 lit. d), de cãtre Comisia de examinare preliminarã.

Regula 30 - Publicarea raportului de documentare

(1) Pentru fiecare cerere de brevet de invenţie OSIM întocmeşte şi publica, în conformitate cu art. 24 alin. 1, un raport de documentare, cu luarea în considerare a materialelor documentare accesibile din stadiul tehnicii, dacã sunt îndeplinite urmãtoarele condiţii:
a) depozitul cererii produce efectele unui depozit naţional reglementar;
b) inventia revendicata respecta prevederile art. 18 şi, dupã caz, art. 7 alin. 2 ori nu face parte din categoriile prevãzute la art. 12 sau art. 13 alin. 1;
c) sunt respectate prevederile regulii 29.
(2) Raportul de documentare a cererii de brevet de invenţie se publica, în conformitate cu art. 24, fie o data cu cererea, fie ulterior publicãrii cererii pana la luarea hotãrârii.
(3) Dacã în procedura de întocmire a raportului de documentare se constata ca cererea de brevet de invenţie conţine doua sau mai multe invenţii care nu respecta criteriul unitãţii inventiei conform art. 19 alin. 1 şi OSIM nu a notificat aceasta solicitantului în procedura de examinare preliminarã, lipsa unitãţii inventiei se notifica la momentul constatãrii şi se cere solicitantului:
a) plata taxei suplimentare pentru întocmirea raportului de documentare şi pentru celelalte invenţii;
b) sa indice acea invenţie sau grup de invenţii din depozit pentru care raportul de documentare poate fi executat în baza taxei plãtite.
(4) Dacã în termenul acordat de OSIM solicitantul nu a respectat prevederile alin. (3), raportul de documentare se va întocmi pentru prima invenţie sau grup de invenţii unitar, revendicat.
(5) Raportul de documentare se notifica solicitantului împreunã cu copii ale documentelor citate, pana la maximum 20 de pagini, înainte de data publicãrii în BOPI a menţiunii întocmirii acestuia; la cererea solicitantului se pot transmite contra cost şi celelalte copii ale documentelor citate în raport.
(6) Raportul de documentare întocmit este pus la dispoziţia publicului la sediul OSIM la data publicãrii în BOPI a menţiunii întocmirii acestuia.

SECŢIUNEA a 3-a
Examinarea de fond

Regula 31 - Condiţii pentru începerea examinãrii de fond

(1) OSIM efectueazã examinarea de fond a cererilor din fiecare domeniu de specialitate, în ordinea datei de depozit şi cu îndeplinirea condiţiilor prevãzute de prezentul regulament.
(2) Procedura de examinare de fond dureazã pana când toate problemele privind examinarea de fond a cererii sunt clarificate, chiar dacã în acest scop se depãşeşte termenul de 18 luni, inclusiv prin solicitarea de prelungiri succesive de termen de rãspuns la notificãrile OSIM.
(3) În situaţia prevãzutã la alin. (2) procedura de examinare de fond se considera ca fiind în termen legal dacã OSIM a transmis solicitantului cel puţin o notificare cu privire la îndeplinirea criteriilor de brevetabilitate.

Regula 32 - Invenţii brevetabile. Excepţii de la brevetabilitate

(1) În aplicarea prevederilor art. 13 nu sunt considerate invenţii brevetabile, în special, urmãtoarele: descoperirile, teoriile ştiinţifice, metodele matematice, creatiile estetice, planurile, principiile şi metodele în exercitarea de activitãţi mentale, în materie de jocuri sau în domeniul activitãţilor economice, prezentãrile de informaţii sau programele de calculator.
(2) În aplicarea art. 13 alin. 2 elementele prevãzute la art. 13 alin. 1 sunt brevetabile dacã au caracter tehnic.
(3) Descoperirea în sine a unei substanţe sau a unui obiect aflat liber în natura, precum şi substanta sau obiectul descoperit ori simpla descoperire a unei noi proprietãţi a unui material cunoscut nu este brevetabila.
(4) Este brevetabil însã un produs realizat pe baza noii proprietãţi a unui material cunoscut.
(5) Teoriile ştiinţifice în sine, precum şi cele care explica sau fundamenteazã practici executate empiric anterior nu sunt brevetabile.
(6) Teoriile ştiinţifice pot sta însã la baza realizãrii de produse şi procedee brevetabile.
(7) Metodele matematice constituie cazuri particulare ale principiului nebrevetabilitatii metodelor în exercitarea de activitãţi mentale.
(8) Este brevetabila însã o masina de calculat al carei principiu de funcţionare se bazeazã pe o metoda pentru efectuarea unei operaţii matematice.
(9) Efectul estetic în sine nu este brevetabil nici ca produs, nici ca procedeu.
(10) Mijloacele tehnice, produsele sau procedeele de obţinere a unui efect estetic sunt brevetabile.
(11) Planurile, principiile şi metodele în exercitarea de activitãţi mentale, în materie de jocuri sau în domeniul activitãţilor economice, cum ar fi, în special, planurile de construcţie, tiparele pentru confecţionarea articolelor de îmbrãcãminte, metodele de instruire pentru oameni sau animale, partiturile muzicale, sistemele de stenodactilografie, sistemele de contabilitate, de finanţare, de conducere a afacerilor, de reclama, regulile pentru practicarea diferitelor jocuri şi altele asemenea, cum ar fi simpla posologie, nu sunt brevetabile.
(12) Prezentarea de informaţii, în sine, caracterizeazã numai prin conţinutul acestora, nu este brevetabila.
(13) Purtatorul de informaţii sau procedeul de transmitere a acestora este brevetabil dacã purtatorul sau procedeul include cel puţin o caracteristica tehnica noua.
(14) Programele de calculator în sine nu sunt considerate invenţii în sensul prevederilor art. 7.
(15) Sunt brevetabile însã inventiile din domeniul programelor de calculator, respectiv inventiile a cãror realizare implica utilizarea unui calculator, a unei reţele de calculatoare sau a altor aparate programabile, invenţii care au, la prima vedere, una sau mai multe caracteristici noi şi care sunt realizate, în tot sau în parte, cu ajutorul unuia sau mai multor programe de calculator.
(16) În cazul în care un program de calculator, care constituie obiectul inventiei, ruleaza sau este încãrcat pe un calculator, determina sau este în mãsura sa determine un efect tehnic care este mai mult decât simpla interactiune fizica normalã între program şi calculatorul pe care este executat, inventia este brevetabila.
(17) Inventiile din domeniul programelor de calculator sunt considerate a aparţine unui domeniu tehnologic şi trebuie sa îndeplineascã criteriile de brevetabilitate prevãzute la art. 7 şi la regula 37 B alin. (13)-(15).
(18) Inventiile din domeniul programelor de calculator pot avea ca obiect un produs sau un procedeu.
(19) În sensul prevederilor alin. (18), produsul poate fi un calculator programat, o reţea de calculatoare programate sau de alte aparate, iar procedeul poate fi realizat cu ajutorul unui astfel de calculator, unei reţele de calculatoare sau de aparate prin executarea unuia sau a mai multor programe de calculator.
(20) În aplicarea art. 12, nu se acorda brevet de invenţie pentru metode de tratament al corpului uman sau animal prin chirurgie ori terapie şi pentru metode de diagnosticare practicate pe corpul uman sau animal.
(21) În sensul art. 7, 8 şi 11, poate fi totuşi acordat brevet de invenţie pentru invenţii având ca obiect:
a) produse, în particular substanţe sau compozitii, utilizate în oricare dintre metodele prevãzute la alin. (20);
b) instrumente sau aparate chirurgicale terapeutice ori de diagnosticare utilizate în aceste metode;
c) metodele prevãzute la alin. (20) care au un caracter tehnic, sunt susceptibile de aplicare industriala şi care nu au un caracter esenţial biologic;
d) metodele prevãzute la alin. (20) practicate pe corpul uman sau animal, care nu este viu.
(22) În aplicarea dispoziţiilor art. 7 şi 12 referitoare la inventiile biotehnologice se iau în considerare şi excepţiile de la brevetabilitate prevãzute la regulile 59 şi 60.

Regula 33 - Dezvaluirea inventiei

(1) Dezvaluirea inventiei în descriere, revendicari şi, dupã caz, în desene trebuie sa îndeplineascã prevederile art. 18 alin. 1.
(2) Dacã o invenţie este sufiecient de clar şi complet dezvaluita astfel încât sa poatã fi realizatã de o persoana de specialitate, inventia este realizabila.
(3) Dacã OSIM constata ca nu sunt îndeplinite prevederile alin. (2), aceasta constatare se notifica solicitantului.
(4) Atunci când, din proprie initiativa sau la cererea OSIM, solicitantul aduce modificãri descrierii, desenelor sau revendicarilor, aceste modificãri trebuie sa respecte prevederile art. 27 alin. 5.
(5) Modificãrile şi completãrile aduse de solicitant sunt admise de OSIM dacã:
a) se referã la caracteristici existente în descrierea şi desenele din depozitul naţional reglementar şi conţin precizãri şi explicaţii cu privire la acestea;
b) se referã la conţinutul revendicarilor, dar se bazeazã pe caracteristici existente în descrierea şi desenele din depozitul naţional reglementar;
c) se referã la desene, dar se bazeazã pe caracteristici existente în descriere, sau, dupã caz, se referã la descriere, dar se bazeazã pe caracteristici existente în desene;
d) nu sunt conţinute în depozitul naţional reglementar şi nu fac obiectul unor noi revendicari sau nu introduc caracteristici noi în revendicarile iniţiale, ele fiind destinate unei mai bune înţelegeri a inventiei ori largirii domeniului de folosire a inventiei.
(6) Dacã modificãrile aduse de solicitant nu pot fi admise, OSIM notifica acest lucru solicitantului, acordându-i un termen de rãspuns.
(7) Dacã, în urma reanalizarii de cãtre examinator, pe baza rãspunsului solicitantului, a modificãrilor, comisia de examinare constata ca acestea aduc clarificãrile necesare şi nu depãşesc limitele dezvaluirii inventiei la data de depozit, atunci se trece la examinarea îndeplinirii criteriilor de brevetabilitate, inclusiv pe baza modificãrilor admise.
(8) Dacã solicitantul nu rãspunde la notificarea OSIM prevãzutã la alin. (3) şi (6) sau nu aduce argumente care sa susţinã ca aceste modificãri pot fi admise, se considera ca cerinţele art. 18 alin. 1 nu sunt îndeplinite şi cererea de brevet se respinge sau, dupã caz, se admite în parte.

Regula 34 - Stadiul tehnicii

(1) Stadiul tehnicii cuprinde toate cunoştinţele care au devenit accesibile publicului, oriunde în lume, printr-o descriere scrisã sau orala, prin folosire sau prin orice alt mijloc, pana la data de depozit a cererii de brevet de invenţie sau a prioritatii recunoscute, cu condiţia ca data punerii la dispoziţia publicului sa fie identificabila.
(2) În cazul în care informaţiile disponibile cuprind indicaţii privind numai luna dintr-un anumit an sau numai anul, se considera ca aceste informaţii au devenit accesibile publicului în ultima zi a lunii, respectiv în ultima zi a anului.
(3) Cunoştinţe accesibile publicului înseamnã informaţiile la care publicul are acces, oriunde în lume, prin:
a) prezentarea pe diferite suporturi sau pe diferite canale informationale a unor documente de brevet sau a altor informaţii;
b) descrierea orala de informaţii care nu au fost supuse niciunei restrictii de confidenţialitate privind utilizarea sau diseminarea acestor informaţii.
(4) Accesibil publicului înseamnã şi faptul ca documentul cuprinzând informaţiile sau prezentarea publica a acestora pe cale orala se afla într-o biblioteca publica cu acces neingradit.
(5) Prin public se înţelege una sau mai multe persoane neconstranse la confidenţialitate şi care ar putea difuza informaţii; publicul poate fi orice persoana, şi nu neapãrat o persoana de specialitate.
(6) Descrierea orala poate consta într-o conferinţa, în emisiuni de radiodifuziune, în înregistrãri pe echipamente pentru redarea sunetului, cum ar fi benzi, discuri sau altele asemenea.
(7) Informaţiile sunt considerate ca au devenit accesibile publicului prin folosire dacã la data relevanta orice persoana ar putea intra în posesia acestora prin expunere sau folosire.
(8) Mãsura în care cunoştinţele sunt considerate ca sunt accesibile publicului este data de nivelul de control impus asupra accesului la aceste informaţii de cãtre persoana care le-a posedat iniţial.
(9) Conform prevederilor alin. (8), dacã o persoana vinde unui terţ un obiect fãrã nici un fel de îngrãdiri, restrictii sau obligaţii privind confidenţialitatea, atunci obiectul este considerat ca a fost fãcut accesibil publicului, deoarece cumpãrãtorul dobândeşte posesia nerestrictionata a oricãrei informaţii care deriva din acel obiect.
(10) În sensul alin. (1), prin orice alt mijloc se înţelege mijloacele electronice, în particular bazele de date electronice sau Internetul.
(11) Cunoştinţele care au devenit accesibile publicului pe cale orala, prin folosire sau prin orice alt mijloc sunt considerate ca fãcând parte din stadiul tehnicii numai dacã sunt confirmate printr-un document care sa le conţinã şi care sa demonstreze ca au devenit şi când au devenit accesibile publicului; documentul poate fi şi ulterior datei la care a avut loc prezentarea publica orala, folosirea sau prezentarea prin orice alt mijloc, data relevanta fiind aceea la care cunoştinţele au devenit accesibile publicului.
(12) Din stadiul tehnicii fac parte şi cererile de brevet de invenţie menţionate la art. 8 alin. 3, depuse la OSIM, şi cererile internaţionale sau europene desemnând România, care au o data de depozit sau de prioritate recunoscuta anterioarã datei de depozit a cererii de examinat şi care au fost publicate la sau dupã aceasta data.
(13) De asemenea, fac parte din stadiul tehnicii şi cererile prevãzute la regula 23 alin. (6) şi (7), de la data de depozit, cu condiţia ca acestea sa fie accesibile publicului conform art. 23.
(14) Dacã o cerere de brevet de invenţie a fost respinsã sau retrasã înainte de publicarea ei, nu a servit ca baza pentru revendicarea unui drept de prioritate şi nu a lãsat sa subziste drepturi, aceasta nu este consideratã ca fãcând parte din stadiul tehnicii.

Regula 35 - Conţinutul raportului de documentare

(1) În scopul determinãrii stadiului tehnicii relevant pentru o cerere de brevet de invenţie, OSIM stabileşte, pe baza revendicarilor, descrierii şi desenelor, documentele relevante care sunt citate într-un raport de documentare.
(2) În raportul de documentare se citeaza documentele din stadiul tehnicii accesibile la data întocmirii acestuia, definit conform regulii 34, care pot fi luate în considerare pentru aprecierea noutatii şi a activitãţii inventive, indicandu-se, pentru fiecare citare, revendicarea din cererea de brevet de invenţie la care se referã; se indica gradul de relevanta al acestora, folosindu-se simbolurile consacrate pe plan internaţional, precum şi, dacã este cazul, pãrţile relevante ale documentelor citate.
(3) În raportul de documentare se înscriu indicii de clasificare internationala a brevetelor de invenţie atribuiti obiectului cererii de brevet de invenţie.
(4) În raportul de documentare se face distincţie între documentele citate, publicate înainte de data prioritatii revendicate, între data de prioritate şi la sau dupã data de depozit.
(5) Dacã OSIM considera ca cererea de brevet de invenţie nu îndeplineşte condiţiile legale, astfel încât aceasta nu permite efectuarea unei documentari în stadiul tehnicii, pe baza tuturor sau numai a unor revendicari, fie declara ca documentarea nu este posibila, fie, dupã caz, întocmeşte un raport parţial de documentare; declaraţia şi raportul parţial vor fi luate în considerare în cadrul procedurilor ulterioare la care este supusã cererea de brevet de invenţie.
(6) Cu excepţia prevederilor alin. (2), raportul de documentare nu trebuie sa conţinã nici un fel de aprecieri referitoare la îndeplinirea sau neîndeplinirea criteriilor de brevetabilitate.

Regula 36 - Unitatea inventiei

(1) În conformitate cu art. 19 alin. 1 cererea de brevet de invenţie trebuie sa se refere numai la o singura invenţie sau la un grup de invenţii astfel legate încât sa formeze un singur concept inventiv general, comun tuturor inventiilor dintr-o cerere.
(2) Prin concept inventiv se înţelege un principiu sau o idee care fundamenteazã o soluţie a unei probleme tehnice şi care este în legatura cu contribuţia inventiei la stadiul tehnicii.
(3) Conceptul inventiv exista dacã inventia revendicata, luatã ca un întreg, conţine caracteristici tehnice care:
a) aduc o contribuţie la stadiul tehnicii; şi
b) sunt necesare pentru atingerea unui anumit efect tehnic.
(4) În cazul în care cererea de brevet de invenţie se referã la mai multe invenţii, condiţia prevãzutã la art. 19 alin. 1 privind unitatea inventiei este îndeplinitã dacã între aceste invenţii exista o relatie tehnica referitoare la una sau mai multe caracteristici tehnice speciale, identice sau corespondente; prin caracteristici tehnice speciale se înţelege acele caracteristici tehnice care determina o contribuţie la stadiul tehnicii a fiecãreia dintre invenţii, considerate ca un întreg, asa cum aceste invenţii sunt revendicate.
(5) Determinarea existenţei unui singur concept inventiv general trebuie efectuatã independent de faptul ca fiecare invenţie este revendicata în revendicari separate sau ca variante într-o singura revendicare.
(6) Unitatea inventiei, atât în cazul în care cererea de brevet de invenţie se referã la o singura invenţie, cat şi în cazul în care cererea se referã la un grup de invenţii, este respectata dacã problema tehnica este unitarã.
(7) Inventia sau grupul de invenţii din cererea de brevet de invenţie poate rezolva mai multe probleme tehnice, dacã toate acestea se subsumeaza unei probleme tehnice generale unitare.
(8) Dacã problema tehnica din cererea de brevet de invenţie este sau nu este noua, dar este rezolvatã pentru prima data, în cerere pot coexista mai multe soluţii tehnice de sine stãtãtoare.
(9) În sensul prevederilor alin. (4), abordarea unitãţii inventiei trebuie efectuatã astfel încât în particular sa permitã includerea în aceeaşi cerere de brevet de invenţie a oricãreia dintre urmãtoarele combinatii de revendicari independente de categorii diferite:
a) revendicare independenta pentru un produs, revendicare independenta pentru un procedeu special adaptat pentru fabricarea produsului şi revendicare independenta pentru utilizarea produsului;
b) revendicare independenta pentru un procedeu şi revendicare independenta pentru un aparat sau un mijloc special conceput pentru aplicarea procedeului;
c) revendicare independenta pentru un produs, revendicare independenta pentru un procedeu special adaptat pentru fabricarea produsului şi revendicare independenta pentru un aparat sau un mijloc special conceput pentru aplicarea procedeului.
(10) În sensul alin. (9), prin procedeu special adaptat se înţelege acel procedeu care conduce în mod nemijlocit la obţinerea produsului revendicat; de asemenea, prin aparat sau mijloc special conceput se înţelege aparatul sau mijlocul care este adecvat desfãşurãrii procedeului, existând şi o relatie tehnica definitã conform alin. (4) între aparatul sau mijlocul revendicat şi procedeul revendicat.
(11) Dacã o cerere de brevet de invenţie se referã la doua sau mai multe invenţii care nu satisfac condiţia unitãţii inventiei conform alin. (6), cererea de brevet de invenţie este neunitara şi pentru protecţia tuturor inventiilor este necesarã divizarea cererii.
(12) În cazul în care se constata ca cererea de brevet de invenţie este neunitara, OSIM notifica aceasta solicitantului sau succesorului sau în drepturi, invitandu-l sa depunã o opţiune scrisã privind divizarea cererii.
(13) Solicitantul are posibilitatea sa divizeze cererea, depunând la OSIM câte o cerere de brevet de invenţie divizionara pentru fiecare invenţie sau grup de invenţii care respecta condiţia unitãţii inventiei.
(14) Dacã în urma notificãrii prevãzute la alin. (12) solicitantul nu îşi exprima opţiunea cu privire la divizarea cererii, OSIM examineazã cererea de brevet, considerând ca are ca obiect prima invenţie sau primul grup de invenţii revendicat care respecta condiţia unitãţii inventiei; descrierea inventiei sau a grupului de invenţii examinat trebuie depusa de solicitant în termenul acordat, în vederea luãrii hotãrârii, în caz contrar aplicându-se prevederile art. 28 alin. 7 lit. b).
(15) Dupã îndeplinirea prevederilor alin. (14), OSIM notifica solicitantului ca urmeazã sa ia o hotãrâre privind cererea de brevet de invenţie şi ca în termenul acordat acesta poate încã depune cererile divizionare.
(16) Cererile de brevet de invenţie divizionare, rezultate în urma divizãrii, cu descriere, revendicari şi desene, se pot depune la OSIM pana la luarea unei hotãrâri asupra cererii iniţiale; în aceste condiţii cererile divizionare depuse beneficiazã de data de depozit a cererii din care au fost divizate, precum şi de dreptul de prioritate al acesteia, dacã solicitantul respecta pentru fiecare invenţie din cererea divizionara limitele dezvaluirii ei din primul depozit.
(17) În cazul în care în cererea de brevet de invenţie iniţialã au fost invocate prioritati multiple, solicitantul trebuie sa indice în fiecare cerere divizionara prioritatea corespunzãtoare.
(18) În cazul în care pana la luarea unei hotãrâri asupra cererii iniţiale solicitantul nu a depus cereri de brevet pentru inventiile care nu respecta condiţia unitãţii inventiei, acestea rãmân în descriere, fãrã sa facã obiectul revendicarilor.
(19) În cazul în care solicitantul nu a depus cereri divizionare şi OSIM a examinat cererea de brevet având ca obiect prima invenţie sau primul grup de invenţii care îndeplineşte condiţia unitãţii, pentru celelalte invenţii revendicate cuprinse în cererea iniţialã, care este cerere de baza, se considera ca nu a fost solicitatã protecţia prin brevet.
(20) Lipsa unitãţii inventiei nu poate fi invocatã în cadrul acţiunilor de revocare sau de anulare a unui brevet de invenţie.

Regula 37 - Examinarea îndeplinirii criteriilor de brevetabilitate

A. Noutatea
(1) Noutatea unei invenţii brevetabile se stabileşte, în conformitate cu prevederile art. 8 şi 9, în raport cu conţinutul revendicarilor şi al domeniului de aplicare precizat în descriere.
(2) La stabilirea noutatii unei invenţii problema tehnica pe care o rezolva inventia nu este luatã în considerare.
(3) La stabilirea noutatii unei invenţii nu poate fi luat în considerare, de regula, decât un singur document din stadiul tehnicii, şi anume cel considerat a fi cel mai apropiat de inventia revendicata.
(4) În aplicarea alin. (3) pot fi luate în considerare şi alte documente la care se face trimitere în documente din stadiul tehnicii.
(5) În cazul unei cereri care respecta condiţia unitãţii inventiei, pentru fiecare invenţie se aplica prevederile alin. (3) şi (4).
(6) Fac parte din stadiul tehnicii de la data primei publicari şi cererile internaţionale aflate în situaţia prevãzutã de regula 22 alin. (28), precum şi cererile de brevet european care nu au efecte în România.
(7) Sunt considerate documente relevante şi sunt analizate în raportul de examinare prevãzut la regula 40 acele documente din stadiul tehnicii al cãror conţinut acoperã, parţial sau total, întinderea protecţiei cerute de solicitant prin revendicari.
(8) Examinarea noutatii se face prin compararea caracteristicilor din revendicari cu cele din documentul considerat a fi cel mai apropiat de inventia revendicata, selectat în raportul de examinare.
(9) Se apreciazã ca inventia revendicata îndeplineşte condiţia noutatii dacã diferã prin cel puţin o caracteristica esenţialã de soluţia tehnica din documentul selectat.
(10) Inventia revendicata este noua şi dacã se referã la:
a) un caz particular, iar documentul din stadiul tehnicii are în vedere o dezvaluire generalã care include cazul particular; sau
b) un subdomeniu selectat dintr-un domeniu dezvaluit într-un document din stadiul tehnicii, cu condiţia ca subdomeniul sa fie restrâns, sa nu fie apropiat de valori cunoscute şi sa aibã un efect tehnic diferit; sau
c) un element sau un numãr limitat de elemente, selectate dintr-o clasa mai larga, cunoscutã.
(11) O invenţie nu prezintã noutate dacã materialul din stadiul tehnicii cuprinde un exemplu specific, iar inventia revendicata acoperã acel exemplu specific.
(12) La examinarea noutatii nu se iau în considerare echivalentele tehnice ale caracteristicilor inventiei revendicate.

B. Activitatea inventiva
(1) O invenţie este consideratã ca implicând o activitate inventiva dacã, având în vedere asemanarile şi deosebirile dintre inventia revendicata, luatã ca un tot, şi stadiul tehnicii definit conform art. 8 alin. 2 şi regulii 34, ea nu ar fi fost evidenta unei persoane de specialitate la data depozitului sau a prioritatii recunoscute.
(2) La aprecierea activitãţii inventive pot fi luate în considerare mai multe documente sau pãrţi din documente, combinate în sistem mozaic, sau, dupã caz, un singur document.
(3) Inventia revendicata, luatã ca un tot, este consideratã ca fiind evidenta în sensul art. 10 dacã una sau mai multe caracteristici ale stadiului tehnicii sau cunoştinţele generale ale persoanei de specialitate în domeniu ar fi permis acesteia, la data de depozit sau a prioritatii revendicate, sa ajungã la inventia revendicata, prin înlocuire, combinare ori prin modificarea uneia sau mai multor caracteristici ale stadiului tehnicii.
(4) Activitatea inventiva se apreciazã în raport cu problema pe care o rezolva inventia şi cu soluţia revendicata.
(5) În cazul în care aceasta apreciere a activitãţii inventive se efectueazã prin abordarea de tip problema-soluţie, sunt avute în vedere urmãtoarele etape:
a) determinarea stadiului tehnicii cel mai apropiat;
b) stabilirea problemei tehnice de rezolvat;
c) aprecierea mãsurii în care inventia revendicata, pornind de la stadiul tehnicii cel mai apropiat şi de la problema tehnica, ar fi fost evidenta pentru persoana de specialitate în domeniu la data relevanta.
(6) Stadiul tehnicii cel mai apropiat este acea combinatie de caracteristici care rezulta dintr-o singura referinta a stadiului tehnicii şi care constituie cea mai buna baza pentru aprecierea evidentei; el poate fi, spre exemplu:
a) o combinatie cunoscutã în domeniul tehnic relevant care dezvaluie efecte tehnice, utilizãri sau rezultate, cele mai apropiate de inventia revendicata; sau
b) acea combinatie care are cele mai multe caracteristici tehnice comune cu inventia revendicata şi care este apta sa rezolve problema tehnica.
(7) Problema tehnica de rezolvat trebuie stabilitã în mod obiectiv; pentru aceasta, se compara caracteristicile tehnice ale inventiei revendicate cu stadiul tehnicii cel mai apropiat, punându-se în evidenta diferenţele dintre acestea; în acest sens problema tehnica rezulta din modificarea sau adaptarea stadiului tehnicii cel mai apropiat în vederea obţinerii efectelor tehnice ce constituie aportul inventiei la acest stadiu al tehnicii.
(8) În aplicarea prevederilor alin. (3) activitatea inventiva poate fi apreciatã, de asemenea, astfel:
a) folosire neevidenta de mijloace cunoscute, cum ar fi o metoda de lucru sau un mijloc cunoscut, utilizat într-un alt scop şi care produce un efect nou, surprinzator sau o noua utilizare a unui dispozitiv ori a unui material cunoscut care implica eliminarea de dificultãţi tehnice imposibil de depãşit prin tehnici uzuale;
b) combinatie de caracteristici care nu decurge în mod evident din stadiul tehnicii realizat în asa fel încât caracteristicile combinatiei îşi potenteaza reciproc efectele şi se obţine un rezultat tehnic nou, situaţie în care este irelevant faptul ca fiecare caracteristica luatã individual este în sine cunoscutã, integral sau parţial;
c) selecţie, dintr-un numãr de posibilitãţi cunoscute, care nu decurge în mod evident din stadiul tehnicii, în cadrul unui procedeu, a unor condiţii cum ar fi temperatura şi/sau presiune de desfãşurare a procedeului în interiorul unui interval cunoscut care produce efecte neaşteptate asupra desfãşurãrii procedeului ori asupra proprietãţilor produsului obţinut sau, în cadrul unui grup foarte larg de compuşi ori de combinatii chimice determinate, care prezintã avantaje neaşteptate; sau
d) folosire a mijloacelor tehnice ale inventiei revendicate pentru rezolvarea problemei tehnice pe alta cale decât cea care rezulta din documentele din stadiul tehnicii analizate de persoana de specialitate.
(9) Se considera ca o invenţie nu implica o activitate inventiva dacã se afla, în special, în una dintre situaţiile urmãtoare: folosire evidenta de mijloace cunoscute, combinatie de caracteristici care rezulta în mod evident din stadiul tehnicii sau o selecţie evidenta dintr-un numãr de posibilitãţi cunoscute.
(10) Se considera a fi o folosire evidenta de mijloace cunoscute urmãtoarele situaţii:
a) inventia reprezintã cel puţin una dintre soluţiile posibile care ar decurge în mod firesc şi facil, pentru o persoana de specialitate în domeniu, pentru completarea unei lacune existente într-un document anterior din stadiul tehnicii;
b) inventia nu diferã de stadiul cunoscut al tehnicii decât prin utilizarea unor mijloace echivalente mecanice, electrice sau chimice bine cunoscute;
c) inventia consta doar într-o noua utilizare folosind proprietãţile cunoscute ale acestuia;
d) inventia consta într-o înlocuire, într-un dispozitiv cunoscut, a unui material cu un alt material recent descoperit şi ale cãrui proprietãţi îl fac adecvat pentru aceasta utilizare, denumita înlocuire analoagã;
e) inventia consta doar în utilizarea unei tehnici cunoscute într-o situaţie riguros similarã, denumita utilizare analoagã.
(11) În cuprinsul unei invenţii se considera a fi o combinatie de caracteristici, care rezulta în mod evident din stadiul tehnicii, simpla juxtapunere ori asociere de dispozitive sau procedee cunoscute, fiecare funcţionând ori desfasurandu-se în modul sau normal, nerezultand o interdependenta în funcţionare sau desfãşurare neevidenta.
(12) Se considera a fi o selecţie evidenta dintr-un numãr de posibilitãţi cunoscute dacã inventia:
a) consta doar în alegerea unei soluţii dintr-un anumit numãr de posibilitãţi la fel de adecvate;
b) consta în alegerea anumitor dimensiuni, intervale de temperatura sau a altor parametri dintr-un domeniu limitat şi este evident ca aceşti parametri ar fi putut fi obţinuţi prin metoda obişnuitã de încercãri succesive sau prin folosirea metodelor uzuale de proiectare;
c) se obţine doar printr-o simpla extrapolare rezultatã în mod direct din stadiul tehnicii; sau
d) consta numai în selectarea dintr-un grup foarte larg a unor compuşi sau combinatii chimice, inclusiv aliaje, determinate, fãrã efecte noi, neaşteptate.
(13) Pentru inventiile din domeniul programelor de calculator se considera îndeplinit criteriul activitãţii inventive dacã inventia aduce o contribuţie tehnica, prin aceasta intelegandu-se aport la stadiul tehnicii într-un domeniu tehnic.
(14) Contribuţia tehnica se determina prin luarea în considerare a diferenţei dintre întinderea protecţiei revendicate, consideratã ca un tot, şi stadiul tehnicii.
(15) Revendicarea al carei conţinut determina întinderea protecţiei poate cuprinde elemente care conţin pe lângã caracteristici tehnice şi caracteristici netehnice.

C. Aplicabilitatea industriala
(1) Inventia, conform art. 11, este susceptibilã de aplicare industriala dacã obiectul sau poate fi realizat sau utilizat în cel puţin unul dintre domeniile tehnologice, inclusiv în agricultura.
(2) O invenţie este susceptibilã de aplicare industriala dacã din descriere, revendicari şi desene rezulta ca aceasta este corecta din punct de vedere ştiinţific şi tehnic.
(3) Nu are aplicabilitate industriala inventia revendicata având ca obiect un dispozitiv sau un procedeu a cãrui presupusa funcţionare este în mod evident contrarã legilor fizicii, cum ar fi un mecanism de tip perpetuum mobile.
(4) În aplicarea alin. (3) se pot formula obiecţii privind aplicabilitatea industriala în cazul în care revendicarea specifica funcţia pe care se pretinde ca o îndeplineşte inventia.
(5) Dacã inventia nu respecta prevederile art. 18 şi nu se referã la o construcţie specifica a carei funcţie de perpetuum mobile nu este specificatã, condiţia aplicabilitatii industriale este îndeplinitã.

Regula 38 - Dependenta obiectului cererii de un brevet anterior

(1) În aplicarea art. 32, referitor la o cerere de brevet pentru o invenţie care nu poate fi aplicatã fãrã a aduce atingere unei invenţii dintr-o cerere de brevet anterioarã, brevetata în România şi în vigoare, se vor avea în vedere, în special, urmãtoarele situaţii:
a) inventia protejata prin brevetul anterior este utilizata în inventia ce constituie obiectul cererii;
b) inventia ce constituie obiectul cererii reprezintã o dezvoltare, bazatã pe o activitate inventiva, a inventiei protejate prin brevetul anterior;
c) o parte a caracteristicilor din inventia brevetata a fost înlocuitã în cererea de brevet de invenţie cu caracteristici echivalente, iar perfecţionarea adusã satisface criteriile de brevetabilitate;
d) o parte a caracteristicilor inventiei din cerere reprezintã o selecţie a caracteristicilor inventiei protejate prin brevetul anterior.
(2) Examinatorul cererii de brevet de invenţie al carei obiect depinde, în conformitate cu alin. (1), de un brevet de invenţie anterior, în cazul în care comisia hotãrãşte acordarea unui brevet de invenţie, transmite câte o notificare atât titularului brevetului anterior, cat şi solicitantului cererii de brevet de invenţie.
(3) Notificãrile prevãzute la alin. (2) vor preciza faptul ca între obiectul inventiei din cererea de brevet de invenţie pentru care se ia hotãrârea de acordare şi obiectul inventiei din brevetul anterior exista o relatie de dependenta; de asemenea, notificãrile vor preciza faptul ca acestea au numai un caracter de informare, în eventuala aplicare a art. 54 şi 62, şi vor reda conţinutul prevederilor art. 48 şi 49.
(4) În conformitate cu art. 27 alin. 3, absenta notificãrilor din partea OSIM nu absolvã nici pe solicitantul cererii şi nici pe titularul brevetului, între ale cãror obiecte ale inventiilor exista o relatie de dependenta, de respectarea prevederilor legii cu privire la transmiterea drepturilor.

Regula 39 - Notificãrile OSIM

(1) Notificãrile privind procedurile legale semnate şi stampilate se transmit prin registratura generalã, fie recomandat prin posta, fie se înmâneazã personal destinatarului sau împuternicitului acestuia care confirma în scris primirea.
(2) Cu referire la procedurile legale, între OSIM şi solicitant pot fi încheiate minute, la sediul oficiului, validate prin semnãturile pãrţilor şi înregistrate la OSIM.
(3) Notificarea îşi produce efectele chiar dacã destinatarul refuza sa accepte documentul de notificat sau sa recunoascã primirea acestuia.
(4) Dacã a fost desemnat un mandatar, notificãrile îi sunt adresate acestuia; în cazul în care pentru o singura parte interesatã au fost desemnaţi mai mulţi mandatari, este suficient dacã notificarea este adresatã unuia dintre aceştia; în cazul în care mai multe pãrţi interesate au un mandatar comun, este suficient ca notificarea sa fie adresatã mandatarului comun.
(5) Pentru eliberarea unei notificãri a OSIM conform art. 41 alin. 2 lit. d) persoanei interesate, aceasta trebuie sa achite contravaloarea taxei de certificare şi eliberare a unui document oficial de tipul adeverinta, duplicat, copie.
(6) În notificãrile transmise solicitantului OSIM indica termenul de rãspuns; solicitantul, pentru motive justificate, poate solicita prelungirea termenului de rãspuns legal conform regulii 3 alin. (6).
(7) OSIM nu poate lua hotãrâri înainte de expirarea termenului acordat solicitantului pentru rãspuns.
(8) Dacã în termenul fixat solicitantul nu rãspunde şi nici nu a cerut o prelungire a termenului de rãspuns, hotãrârea privind cererea se ia de cãtre OSIM pe baza documentelor existente; fac excepţie cererile aflate în situaţia prevãzutã la art. 28 alin. 7 lit. b).
(9) În toate situaţiile în care s-a notificat solicitantului remedierea lipsurilor care conduc la aplicarea prevederilor art. 28 alin. 7 lit. b), în notificare se va preciza ca, în cazurile în care lipsurile nu sunt remediate, cererea de brevet de invenţie este declarata ca fiind consideratã retrasã; în termen de 12 luni de la data la care solicitantului i s-a notificat faptul ca cererea este consideratã retrasã, acesta poate cere repunerea în termen conform art. 46; în caz contrar cererea de brevet de invenţie se respinge conform art. 28 alin. 2 lit. e).

SECŢIUNEA a 4-a
Hotãrârile OSIM

Regula 40 - Comisia de examinare

(1) În procedura de examinare a cererii de brevet de invenţie examinatorul de stat de specialitate întocmeşte raportul de examinare, pe baza cãruia o comisie de examinare de specialitate din cadrul OSIM ia hotãrârea de acordare a brevetului de invenţie sau de respingere a cererii de brevet de invenţie; de asemenea, comisia de examinare ia act de retragerea cererii de brevet de invenţie în cazul în care solicitantul cere retragerea în scris sau declara ca fiind considerate retrase cererile de brevet de invenţie aflate în una dintre situaţiile prevãzute la art. 28 alin. 7.
(2) Comisiile de examinare din cadrul OSIM sunt constituite pe domenii de specialitate sau pe proceduri de examinare.
(3) Comisia de examinare este formatã din preşedinte, desemnat de directorul general al OSIM, şi 2 membri, desemnaţi de preşedintele comisiei de examinare.
(4) Examinatorul de stat de specialitate care a întocmit raportul de examinare nu este membru al comisiei de examinare.
(5) Toate hotãrârile luate de comisia de examinare se înscriu în Registrul comisiilor de examinare din serviciul de specialitate; în acelaşi registru se înscriu şi menţiunile privind cererile de brevet de invenţie care au fost retrase de cãtre solicitant sau care sunt declarate ca fiind considerate retrase.
(6) Menţiunile privind hotãrârile de acordare a brevetului de invenţie sau de respingere a cererii de brevet de invenţie, precum şi rezumatele redactate de OSIM ale brevetelor de invenţie acordate se publica în primul numãr al BOPI, dupã expirarea termenului de 60 de zile de la data luãrii acestor hotãrâri.
(7) În aplicarea art. 28 alin. 4, efectele hotãrârilor de acordare a brevetelor sau de respingere a cererilor de brevet de invenţie se produc fata de terţi de la data publicãrii.
(8) În termenul prevãzut la alin. (6) hotãrârile luate de comisiile de examinare, precum şi menţiunile privind cererile retrase sau menţiunile privind declaraţiile conform cãrora cererile sunt considerate retrase se comunica solicitantului sau succesorului sau în drepturi şi se înscriu în Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse.
(9) Inventiile pentru care a fost acordat brevet se publica prin punerea la dispoziţia publicului, la sediul OSIM, a descrierii, revendicarilor şi desenelor începând de la data publicãrii în BOPI a mentiunilor privnd hotãrârile de acordare, conform alin. (6).

Regula 41 - Întreruperea şi suspendarea procedurilor în fata OSIM

(1) În cazul decesului partii interesate, procedura în fata OSIM se întrerupe conform art. 28 alin. 9; în înţelesul art. 28 alin. 9, persoana interesatã este solicitantul cererii de brevet de invenţie, succesorul în drepturi al acestuia, titularul brevetului de invenţie sau deţinãtorul dreptului de prioritate ori mandatarul autorizat.
(2) În mãsura în care evenimentele prevãzute la alin. (1) nu afecteazã mandatul, procedura în fata OSIM poate fi întreruptã numai la cererea mandatarului autorizat.
(3) În situaţia prevãzutã la alin. (2), reprezentantul legal poate:
a) sa depunã la OSIM o cerere în care sa solicite în mod expres întreruperea procedurii în care se afla cererea de brevet de invenţie;
b) sa achite o taxa de prelungire a termenului de procedura; şi
c) sa depunã la OSIM copii certificate de pe toate documentele care atesta decesul.
(4) Reluarea procedurii se face la cererea expresã a succesorului în drepturi sau a mandatarului autorizat, înregistratã la OSIM, la care se anexeazã documentele care atesta calitatea de succesor în drepturi; OSIM notifica pãrţilor interesate data la care se reiau procedurile.
(5) În situaţia numirii unui nou mandatar autorizat, OSIM va relua procedurile numai dupã ce acesta depune procura de reprezentare a solicitantului; în caz contrar cererea de brevet de invenţie se respinge conform regulii 20 A alin. (3) sau procedurile sunt reluate fãrã a se lua în considerare noul mandatar.
(6) În cazul în care se instituie proceduri judiciare în privinta dreptului la acordarea brevetului sau a dreptului la brevet, procedura de brevetare se suspenda conform art. 28 alin. 10, iar OSIM notifica partii interesate data de la care procedura este suspendatã.
(7) În vederea reluarii procedurii suspendate, dacã se aplica prevederile art. 65 alin. 1, partea interesatã trebuie:
a) sa comunice la OSIM hotãrârea judecãtoreascã în termen de 30 de zile de la data la care aceasta a rãmas definitiva şi irevocabilã;
b) sa plãteascã taxa privind înregistrarea de modificãri cu privire la regimul juridic al brevetului.
(8) Dacã sunt îndeplinite cerinţele alin. (7) şi este plãtitã taxa prevãzutã la regula 47 alin. (1) lit. b), OSIM elibereazã brevetul de invenţie persoanei îndreptãţite şi publica în BOPI schimbarea titularului.
(9) În vederea reluarii procedurii suspendate, dacã se aplica prevederile art. 65 alin. 2, partea interesatã trebuie:
a) sa comunice la OSIM hotãrârea judecãtoreascã în termen de 3 luni de la data la care aceasta a rãmas definitiva şi irevocabilã, investitã cu formula executorie de cãtre instanta;
b) sa comunice în scris la OSIM în acelaşi termen opţiunea sa cu privire la alegerea uneia dintre variantele cuprinse în art. 65 alin. 2 lit. a)-c).
(10) În cazul în care din comunicarea facuta conform alin. (9) lit. b) reiese ca persoana cãreia i-a fost recunoscut dreptul la brevet doreşte sa continue procedura în locul solicitantului şi plãteşte taxa privind înregistrarea de modificãri cu privire la regimul juridic al cererii de brevet de invenţie, OSIM publica în BOPI schimbarea persoanei îndreptãţite la eliberarea brevetului.
(11) În situaţia în care din comunicarea facuta conform alin. (9) lit. b) reiese ca persoana cãreia i-a fost recunoscut dreptul la brevet va depune o noua cerere de brevet pentru inventia pentru care i-a fost recunoscut dreptul, aceasta depunere trebuie:
a) sa fie facuta în cadrul termenului prevãzut la alin. (9) lit. a);
b) sa cuprindã în formularul de cerere o referire în limba romana la cererea iniţialã sau sa cuprindã descrierea, revendicarile şi desenele inventiei pentru care i-a fost recunoscut dreptul la brevet;
c) sa plãteascã taxele pentru proceduri;
d) sa cuprindã o copie a hotãrârii judecãtoreşti prevãzute la alin. (9) lit. a).
(12) Data de depozit a cererii de brevet de invenţie prevãzute la alin. (11) este aceeaşi cu data de depozit a cererii iniţiale şi noua cerere beneficiazã de dreptul de prioritate revendicat în cererea iniţialã.
(13) Dupã îndeplinirea prevederilor alin. (11), OSIM declara ca cererea iniţialã este consideratã ca fiind retrasã începând cu data de depozit.
(14) În cazul în care din comunicarea facuta conform alin. (9) lit. b) reiese ca persoana cãreia i s-a recunoscut dreptul la brevet solicita respingerea cererii iniţiale şi este îndeplinitã cerinta prevãzutã la alin. (9) lit. a), OSIM ia hotãrârea de respingere a cererii iniţiale, publica menţiunea acesteia în BOPI şi comunica hotãrârea pãrţilor interesate.
(15) OSIM notifica partii interesate data de la care procedura suspendatã conform alin. (6) este reluatã.
(16) Întreruperea sau suspendarea procedurii nu poate interveni înainte de publicarea cererii de brevet de invenţie conform art. 23.

Regula 42 - Revocarea din oficiu

(1) Hotãrârile comisiei de examinare, privind cererile de brevet de invenţie, pot fi revocate din oficiu, în temeiul art. 29.
(2) Revocarea hotãrârilor, prevãzutã la alin. (1), se poate face dacã acestea conţin greşeli sau pentru omisiuni, dacã sunt luate cu neîndeplinirea condiţiilor prevãzute de lege sau de prezentul regulament, ori pentru erori materiale privind numele, calitatea autorului, solicitantului sau titularului, adresa, cifre, sau dacã, în perioada de revocare, la OSIM sunt identificate documente de natura a determina modificarea acestora.
(3) Revocarea din oficiu se face de cãtre aceeaşi comisie de examinare care a luat hotãrârea, comisie care, în vederea luãrii unei noi hotãrâri, poate cere orice acte sau lãmuriri.
(4) Pentru erorile materiale şi altele asemenea, a cãror îndreptare nu necesita modificarea hotãrârii, comisia de examinare dispune îndreptarea acestora.
(5) Comisia poate dispune amânarea publicãrii şi comunicãrii hotãrârii în cazul în care constata ca solicitantul, altul decât inventatorul, nu este îndreptãţit la acordarea brevetului de invenţie şi ca sunt necesare noi dovezi privind dreptul la acordarea brevetului.
(6) Amânarea comunicãrii hotãrârii luate nu poate depãşi un termen de 6 luni de la data acesteia.
(7) Revocarea conform alin. (1) nu este supusã taxelor.
(8) Menţiunea de revocare din oficiu a hotãrârii se înscrie în Registrul comisiilor de examinare din serviciul în care s-a luat hotãrârea.
(9) Motivarea revocãrii din oficiu se consemneazã de cãtre preşedintele comisiei de examinare într-un proces-verbal care se ataşeazã la dosarul cererii de brevet.
(10) Dupã revocarea hotãrârii comisia de examinare va lua o noua hotãrâre privind cererea de brevet de invenţie imediat dupã soluţionarea cauzelor care au determinat revocarea hotãrârii.
(11) Pentru situaţia prevãzutã la alin. (5) comisia de examinare va lua, dupã caz, o noua hotãrâre în interiorul termenului de 6 luni.

SECŢIUNEA a 5-a
Apãrarea drepturilor privind inventiile

Regula 43 - Contestaţia şi cererea de revocare

(1) Impotriva hotãrârilor OSIM privind cererile de brevet, precum şi cu privire la brevetele de invenţie persoanele interesate pot formula, personal sau prin mandatar autorizat ori avocat, contestaţii, respectiv cereri de revocare, în termenele prevãzute de lege şi de prezentul regulament.
(2) Hotãrârile OSIM cu privire la cererile de brevet de invenţie pot fi contestate de cãtre solicitant sau titular în termen de 3 luni de la comunicare, conform art. 53, iar în cazul hotãrârilor de acordare, acestea pot fi contestate de titular şi cu privire la revendicari, în sensul modificãrii întinderii protecţiei.
(3) Contestaţia, în limba romana, conţinând motivele în fapt şi temeiurile în drept, raportate la motivarea hotãrârii contestate, se depune la OSIM în doua exemplare, la care se anexeazã actele doveditoare, în principal cu caracter tehnic, pentru susţinerea motivelor invocate în contestaţie.
(4) În aplicarea art. 54, orice persoana interesatã poate cere revocarea, în tot sau în parte, a hotãrârii de acordare sau a brevetului de invenţie, în termen de 6 luni de la publicarea menţiunii hotãrârii de acordare, dacã, în opinia sa, hotãrârea a fost luatã fãrã respectarea dispoziţiilor art. 7-11, ale art. 12, 13 şi 18.
(5) În perioada legalã de revocare sau, dupã caz, pana la soluţionarea cererii de revocare brevetul de invenţie nu poate fi anulat.
(6) Cererea de revocare, în limba romana, va fi depusa în doua exemplare pentru OSIM, plus un numãr de exemplare egal cu numãrul cotitularilor, şi va cuprinde expunerea motivului sau motivelor în fapt şi a temeiurilor în drept şi documentele în susţinerea motivelor acţiunii, fãrã a putea fi invocatã nerespectarea condiţiilor de forma sau procedura cu privire la cererea de brevet de invenţie.
(7) Un exemplar al cererii de revocare se comunica de cãtre OSIM titularului, în vederea depunerii observaţiilor sale, în termenul prevãzut de lege şi va fi citat la termenul fixat pentru soluţionarea cererii de revocare.
(8) Judecarea în fond a contestaţiei sau a cererii de revocare va fi supusã plãţii taxelor prevãzute de lege, iar în lipsa acesteia, acţiunea este respinsã.

Regula 44 - Comisiile de reexaminare din OSIM

A. Contestaţia şi cererea de revocare privind hotãrârile luate în examinare de fond
(1) Potrivit art. 53 şi 54, contestaţiile şi cererile de revocare sunt soluţionate de o comisie de reexaminare, organ cu atribuţii administrativ-jurisdicţionale, alcãtuitã din:
a) preşedinte;
b) 1 sau 3 examinatori cu minimum 5 ani vechime în examinare; şi
c) un consilier juridic din cadrul Departamentului de apeluri.
(2) Preşedintele comisiei de reexaminare este directorul general al OSIM sau, prin delegarea de competenta, şeful Departamentului de apeluri.
(3) Secretariatul comisiei de reexaminare este asigurat de o persoana din cadrul Departamentului de apeluri.
(4) Raportor al cauzei este desemnat examinatorul, în cazul comisiilor formate din 3 membri, sau unul dintre cei 3 examinatori, în cazul comisiilor formate din 5 membri.
(5) Nu pot fi membri ai comisiilor de reexaminare specialiştii care au fãcut parte din comisia de examinare sau care au un interes personal în cauza dezbatuta.
(6) Dacã pentru unul dintre motivele menţionate la alin. (5) sau pentru alte motive temeinice, care fac imposibila participarea sa în comisie, un membru al comisiei de reexaminare considera ca nu poate lua parte la procedura, el va informa comisia de reexaminare despre aceasta.
(7) Membrii comisiei de reexaminare pot fi recuzati de oricare dintre pãrţi pentru motivele menţionate la alin. (5).
(8) Cererea de recuzare nu va fi admisã dacã, având cunostinta de motivele posibilei recuzari, respectiva parte a acceptat începerea procedurii.
(9) Comisia de reexaminare va decide asupra mãsurii ce urmeazã a fi luatã în cazurile prevãzute la alin. (5)-(7), situaţie în care membrul supus recuzãrii va fi înlocuit în aceasta comisie de cãtre un consilier juridic din Departamentul de apeluri în vederea soluţionãrii cererii de recuzare. Dacã se considera necesar de cãtre comisia de reexaminare, membrul recuzat trebuie sa îşi prezinte punctul de vedere cu privire la cererea de recuzare.
(10) Înaintea luãrii unei decizii referitoare la recuzarea unui membru nu va avea loc nici o alta procedura în cazul respectiv.
(11) Înlocuirea unui membru al unei comisii de reexaminare în cazul în care acesta a fost recuzat sau pentru alte motive temeinice care fac imposibila participarea sa în comisie se va putea face cu specialişti desemnaţi.
(12) Raportorul, în urma studierii documentaţiei cererii de brevet de invenţie şi a dosarului cauzei, va întocmi un studiu preliminar al cazului, în care va evidenţia argumentele formulate de pãrţi, va mentiona probele cele mai relevante invocate şi va semnala aspectele neclare ale cauzei.
(13) Activitatea comisiei de reexaminare va fi consemnatã de cãtre secretarul acesteia în Registrul comisiei de reexaminare, care poate fi şi în format electronic.
(14) Şedinţa de soluţionare a contestaţiei sau a cererii de revocare se desfãşoarã cu ascultarea pãrţilor, desfãşurarea procedurilor orale, precum şi depunerea de probe fiind consemnate de cãtre secretar într-o condica de şedinţa.
(15) În soluţionarea cauzei comisia de reexaminare va da posibilitatea partii interesate sa prezinte şi sa susţinã punctul sau de vedere pe baza probelor depuse la comisia de reexaminare în susţinerea cauzei, fie personal, fie prin mandatar autorizat sau avocat, pe baza împuternicirii avocatiale.
(16) O persoana juridicã poate fi reprezentatã de persoana din conducere având funcţie de reprezentare sau de un consilier juridic al persoanei juridice, cu delegaţie specialã.
(17) În cazul în care componenta comisiei de reexaminare se modifica pentru motive temeinice care fac imposibila participarea unuia dintre membri, preşedintele dispune asupra condiţiilor în care vor avea loc noi audieri, noul membru fiind ţinut în aceeaşi mãsura ca şi ceilalţi membri de o decizie deja luatã în cauza.
(18) Dacã o comisie de reexaminare formatã din 3 membri considera ca natura contestaţiei sau cererii de revocare necesita ca respectiva comisie sa fie constituitã din 3 membri examinatori, un preşedinte şi un jurist, decizia de largire a comisiei va fi luatã pentru soluţionarea cauzei pe rol.
(19) În cazul în care se constata deficiente ale procedurii de examinare în fond, comisia de reexaminare va hotãrî transmiterea cererii de brevet de invenţie aceleiaşi comisii de examinare în fond, exceptând cazul în care exista motive temeinice pentru a nu se proceda astfel, şi atunci va hotãrî transmiterea cererii de brevet de invenţie comisiei de examinare competente, în baza hotãrârii luate conform regulii 46.
(20) O data cu transmiterea citaţiilor, comisia de reexaminare poate transmite notificarea redactatã de raportor, într-un mod care sa nu sugereze ca decizia comisiei de reexaminare ar putea fi condiţionatã de aceasta notificare.
(21) În cazul procedurii orale, comisia de reexaminare asigura condiţiile ca fiecare caz sa fie astfel audiat încât la închiderea procedurilor sa poatã fi luatã o decizie, exceptând cazurile în care exista motive temeinice pentru acordarea unui nou termen în vederea completãrii dovezilor în susţinerea cauzei.
(22) În cazul acordãrii unui nou termen, dezbaterile care au loc în soluţionarea cauzei se consemneazã în încheieri de şedinţa semnate de preşedinte şi membrii comisiei.

B. Contestaţia şi cererea de revocare privind hotãrâri luate în examinare preliminarã
(1) Se soluţioneazã de cãtre o comisie de reexaminare formatã din 2 membri jurişti din cadrul Direcţiei contencios şi un membru examinator în cadrul Serviciului examinare preliminarã contestaţiile privind hotãrârile luate în examinarea preliminarã, referitoare la:
a) cererile de brevet de invenţie;
b) cererile de acordare a protecţiei tranzitorii;
c) cererile de brevet european cu efect în România;
d) prioritatea revendicata;
e) rectificari;
f) repuneri în termen ori în drepturi;
g) revalidarea brevetelor de invenţie;
h) înscrieri de transmiteri de drepturi.
(2) Preşedintele comisiei de reexaminare se deleagã de cãtre directorul general al OSIM, iar secretariatul acesteia se asigura de cãtre o persoana din Direcţia contencios.
(3) Orice persoana poate cere comisiei de reexaminare prevãzute la alin. (1) rectificarea datelor înscrise în registrele prevãzute la regula 55, privind:
a) omisiunea unei înscrieri;
b) o înscriere eronatã;
c) o eroare într-o înscriere.
(4) În cazurile prevãzute la alin. (3), în conformitate cu dispoziţiile art. 53 alin. 3, contestaţiile nu sunt supuse plãţii taxelor şi se soluţioneazã în termenul prevãzut la art. 53 alin. 2.
(5) În timpul şedinţei de soluţionare a contestaţiei comisia de reexaminare poate:
a) sa solicite orice lãmuriri sau documente care sunt necesare şi suficiente în legatura cu rectificarea datelor înscrise în registru; şi
b) sa ia orice hotãrâre pe care o considera adecvatã pentru rectificarea datelor înscrise în registre.
(6) Înregistrarea contestaţiei se comunica în scris Serviciului examinare preliminarã în vederea sistãrii pana la soluţionarea contestaţiei a eliberãrii de documente care constituie o copie sau un extras al unei înscrieri din Registrul naţional, indiferent dacã acestea sunt pe suport hârtie ori aflate în totalitate sau parţial în format electronic.
(7) Hotãrârea comisiei de reexaminare se comunica Serviciului examinare preliminarã, care opereazã în registru rectificãrile corespunzãtoare, acestea fiind menţionate în orice document eliberat ulterior şi care este o copie sau un extras al unei înscrieri în Registrul naţional.

Regula 45 - Desfãşurarea şedinţei de soluţionare a cauzelor

(1) Secretarul comisiei de reexaminare citeaza pãrţile sau, dupã caz, reprezentanţii acestora, cu cel puţin 14 zile înainte de termenul fixat de preşedinte pentru soluţionarea cauzei, prin posta, cu confirmare de primire.
(2) Dacã una dintre pãrţi, citata în mod regulamentar în fata comisiei de reexaminare într-o procedura orala, nu s-a prezentat, procedura poate continua în lipsa acelei pãrţi.
(3) Şedinţele de audiere sunt publice, iar în cazul în care dezbaterea publica ar putea aduce daune uneia dintre pãrţi sau ar putea aduce atingere ordinii publice, comisia de reexaminare poate dispune ca şedinţa sa nu fie publica.
(4) Preşedintele comisiei de reexaminare deschide, suspenda şi ridica şedinţa.
(5) Secretarul comisiei de reexaminare verifica dacã este plãtitã taxa, dacã procedura de citare a fost legal îndeplinitã şi face referatul cauzei.
(6) Preşedintele comisiei de reexaminare deschide dezbaterile, invitand comisia de examinare sa-şi prezinte punctul de vedere, dupã care:
a) în cazul contestaţiei, da cuvântul contestatorului pentru a susţine contestaţia;
b) în cazul cererii de revocare, da cuvântul pãrţilor.
(7) Înaintea abordarii motivelor de fond, comisia de reexaminare, din oficiu, sau pãrţile, cu încuviinţarea preşedintelui comisiei de reexaminare, pot ridica excepţii de procedura.
(8) Dacã este cazul, preşedintele poate da cuvântul de mai multe ori pãrţilor.
(9) Preşedintele poate adresa întrebãri pãrţilor şi poate pune în dezbatere orice împrejurare relevanta pentru soluţionarea cauzei, chiar dacã acestea nu sunt cuprinse în contestaţie; membrii comisiei de reexaminare vor putea pune întrebãri pãrţilor numai prin intermediul preşedintelui, care poate totuşi incuviinta ca aceştia sa punã întrebãri direct.
(10) Preşedintele poate incuviinta solicitarea de a fi consultaţi alţi specialişti din cadrul OSIM sau din afarã instituţiei.
(11) Susţinerile prezentate de pãrţi în şedinţa vor fi consemnate de secretarul comisiei de reexaminare în condica de şedinţa.
(12) Dupã încheierea audierilor, numai membrii comisiei de reexaminare se vor reuni pentru a delibera asupra deciziei ce urmeazã a fi luatã.
(13) În cazul invocarii unei excepţii, comisia de reexaminare se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedura.
(14) Pe parcursul deliberãrilor asupra excepţiilor, membrul jurist îşi va exprima primul considerentele privind încadrarea juridicã a cazului, urmat de cãtre ceilalţi membri ai comisiei de reexaminare, ultimul în exprimarea opiniei fiind preşedintele.
(15) Pe parcursul deliberãrilor pe fond asupra cazului, raportorul îşi va exprima primul opinia, urmat de cãtre ceilalţi membri ai comisiei, ultimul în exprimarea opiniei fiind preşedintele.
(16) Dacã în cursul deliberãrilor membrii comisiei de reexaminare ajung la concluzia ca au rãmas nelamurite aspecte importante pentru justa soluţionare a cauzei, comisia de reexaminare va dispune repunerea pe rol a acesteia, consemnatã în încheierea de şedinţa comunicatã pãrţilor, în care se evidenţiazã respectivele aspecte şi data noii şedinţe.
(17) Dupã încheierea deliberãrilor preşedintele rezuma opţiunile posibile în legatura cu hotãrârea şi le supune la vot, care este exprimat în prezenta tuturor membrilor.
(18) Hotãrârea comisiei de reexaminare va fi adoptatã cu voturile majoritãţii membrilor sãi, iar opiniile separate vor fi menţionate dupã dispozitivul hotãrârii.
(19) În cazul în care comisia de reexaminare nu se va putea pronunţa imediat dupã încheierea dezbaterilor, pronunţarea se va amana pentru un termen pe care preşedintele îl va anunta şi care nu va putea fi mai mare de 7 zile.

Regula 46 - Hotãrârile comisiei de reexaminare

(1) În cazul contestaţiilor comisia de reexaminare poate hotãrî:
a) admiterea, în tot sau în parte, a contestaţiei, cu desfiinţarea hotãrârii şi acordarea brevetului de invenţie, comisia de reexaminare urmând sa-şi asume şi competentele comisiei de examinare;
b) admiterea, în tot sau în parte, a contestaţiei, desfiinţarea hotãrârii de respingere şi trimiterea cererii de brevet de invenţie în examinarea de fond pentru reluarea procedurii de examinare, în limite de competenta precizate în hotãrâre;
c) admiterea, în tot sau în parte, a contestaţiei, desfiinţarea hotãrârii de acordare a brevetului şi, dupã caz, luarea unei hotãrâri de acordare a brevetului de invenţie sau transmiterea cererii de brevet de invenţie în examinarea de fond pentru reluarea procedurii de examinare;
d) admiterea sau respingerea contestaţiei conform regulii 44 B alin. (1);
e) respingerea contestaţiei şi menţinerea hotãrârii contestate;
f) respingerea contestaţiei şi menţinerea hotãrârii contestate, cu schimbarea motivarii hotãrârii de respingere.
(2) În cazul cererilor de revocare comisia de reexaminare poate hotãrî:
a) admiterea în tot a cererii de revocare şi revocarea brevetului de invenţie;
b) admiterea în parte a cererii de revocare, revocarea brevetului de invenţie şi, dupã caz, luarea unei hotãrâri de acordare sau de trimitere a cererii de brevet de invenţie în examinarea de fond pentru reluarea procedurii de examinare în limitele de competenta precizate în hotãrâre;
c) respingerea cererii de revocare şi menţinerea hotãrârii de acordare a brevetului de invenţie.
(3) Dupã pronunţare, raportorul redacteazã hotãrârea, care se semneazã de preşedinte şi de membri.
(4) Hotãrârile comisiei de reexaminare sunt acte cu caracter jurisdicţional.
(5) Hotãrârile comisiei de reexaminare se vor comunica pãrţilor de cãtre secretar, în termen de 15 zile de la pronunţare, iar un exemplar original se depune la dosarul de hotãrâri ale comisiei de reexaminare, şi se înscriu în condica de şedinţa.
(6) În cazul în care comisia de reexaminare considera necesar ca în aplicarea legii sa se abata de la o practica anterioarã în domeniu, în hotãrâre vor fi explicate motivele abaterii.
(7) Dispoziţiile prezentului regulament referitoare la procedura de soluţionare a contestaţiilor şi cererilor de revocare, precum şi cele referitoare la hotãrârile luate se completeazã, în mod corespunzãtor, cu dispoziţiile Codului de procedura civilã.
(8) Atacarea hotãrârilor comisiei de reexaminare se face în conformitate cu dispoziţiile art. 56 alin. 1 şi 2.
(9) În cazul hotãrârii comisiei de reexaminare prin care se modifica o hotãrâre a comisiei de examinare, în dispozitivul hotãrârii comisiei de reexaminare se va preciza ca partea din hotãrârea atacatã rãmasã neschimbata îşi va produce efectele de la data luãrii hotãrârii comisiei de examinare.

SECŢIUNEA a 6-a
Eliberarea brevetului de invenţie

Regula 47 - Condiţii pentru eliberarea brevetului de invenţie

(1) OSIM elibereazã brevetul de invenţie titularului conform art. 30, în cazul în care:
a) menţiunea hotãrârii de acordare a brevetului a fost publicatã în BOPI; şi
b) taxa legalã pentru tipãrirea descrierii, revendicarilor şi desenelor şi eliberarea brevetului de invenţie a fost plãtitã de cãtre titular.
(2) Brevetul de invenţie cuprinzând diploma, împreunã cu descrierea, revendicarile şi desenele, poate fi eliberat titularului imediat dupã tipãrirea acestora.
(3) În situaţiile în care brevetul nu a fost eliberat şi hotãrârea de acordare a fost contestatã în baza art. 53 sau impotriva acesteia a fost introdusã o cerere de revocare în baza art. 54, la cererea solicitantului, termenul de 12 luni pentru plata taxei pentru tipãrirea şi eliberarea brevetului poate curge de la data la care hotãrârea de acordare a rãmas definitiva şi irevocabilã.
(4) În cazul în care brevetul de invenţie este în regim de coproprietate, în conformitate cu regula 72, acesta se elibereazã cotitularului desemnat sau, în lipsa acestuia, primului cotitular menţionat, iar celorlalţi cotitulari li se elibereazã un duplicat cu menţiunea "cotitular al brevetului de invenţie nr. ..."; duplicatele se elibereazã fãrã plata unei taxe.
(5) Titularului i se poate elibera, la cerere şi cu plata taxei legale, un duplicat al brevetului de invenţie dupã publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a menţiunii pierderii sau distrugerii originalului; menţiunea eliberãrii duplicatului se publica în BOPI.
(6) Pentru brevetele de invenţie anulate, în parte, în baza prevederilor art. 40, OSIM elibereazã un nou brevet de invenţie, în conformitate cu hotãrârea definitiva şi irevocabilã a instanţei, cu plata taxei prevãzute la alin. (1) lit. b).
(7) În cazul în care inventatorul are dreptul la eliberarea unui duplicat al brevetului de invenţie, conform art. 36 alin. 2, acest document se elibereazã de cãtre OSIM fãrã plata unei taxe.

SECŢIUNEA a 7-a
Menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie

Regula 48 - Menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie în perioada de protecţie

(1) Pentru menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie, taxa pentru un an de protecţie devine scadenta în prima zi a anului de protecţie respectiv, cu urmãtoarele excepţii:
a) pentru primii 2 ani de protecţie, deoarece titularul nu datoreazã taxe de menţinere în vigoare;
b) pentru anii de protecţie urmãtori primilor 2 ani, inclusiv pentru anul urmãtor anului în care s-a publicat menţiunea de acordare a brevetului de invenţie, deoarece taxele se plãtesc în termen de 12 luni de la data publicãrii în BOPI a menţiunii acordãrii brevetului.
(2) Taxa prevãzutã la art. 45 alin. 3 poate fi plãtitã anticipat pentru o perioada de pana la 4 ani, în care este inclus şi anul de protecţie pentru care trebuia sa se facã aceasta plata, conform alin. (1).
(3) În cazul în care taxa este plãtitã anticipat, aceasta plata este consideratã ca fiind valabilã, chiar dacã în perioada pentru care au fost plãtite taxele a fost actualizat cuantumul acestora.
(4) Dacã în perioada pentru care taxa a fost plãtitã anticipat este înregistratã o transmitere de drepturi conform art. 47, o data cu transmiterea de drepturi se va plati diferenţa pana la nivelul cuantumului legal pentru anul de protecţie urmãtor celui în care este publicatã menţiunea înregistrãrii acestei transmiteri.
(5) Dacã plata diferenţei de taxa prevãzute la alin. (4) nu a fost facuta o data cu înregistrarea la OSIM a actului de transmitere a dreptului, printr-o notificare se acorda titularului un termen de doua luni pentru ca acesta sa plãteascã diferenţa pana la cuantumul taxei care trebuie achitatã; în caz contrar pentru aceasta perioada nu se considera a fi fost facuta plata.
(6) De îndatã ce sunt îndeplinite condiţiile legale pentru menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie, OSIM notifica aceasta titularului sau mandatarului autorizat, precum şi faptul ca taxa de menţinere în vigoare nu se returneazã, indiferent de modificãrile intervenite ulterior cu privire la regimul juridic al brevetului.
(7) Plata poate fi facuta de cãtre orice persoana, cu condiţia indicarii datelor de identificare a acesteia şi a titularului, a numãrului brevetului de invenţie, a titlului inventiei care face obiectul protecţiei prin brevet, a anului sau a perioadei pentru care se face plata taxei şi a înregistrãrii la OSIM a unei copii a documentului de plata şi a actelor prin care sa se dovedeascã, dacã este cazul, îndeplinirea de cãtre titular a condiţiilor de acordare a reducerii cuantumului.
(8) În cazul în care, ca urmare a notificãrii faptului ca urmeazã sa se ia o hotãrâre de acordare a brevetului de invenţie, solicitantul cere, în baza art. 27 alin. 2, o prelungire a termenului de luare a hotãrârii din motive de incapacitate temporarã de plata a taxelor de menţinere în vigoare şi de tipãrire a descrierii, a revendicarilor şi desenelor şi de eliberare a brevetului de invenţie şi OSIM considera ca dovezile aduse în susţinerea cererii sunt concludente, iar o taxa într-un cuantum egal cu cel prevãzut pentru taxa de prelungire a unui termen de procedura a fost plãtitã, se va notifica acordul privind aceasta cerere; prelungirea termenului de luare a hotãrârii nu poate fi mai mare de 18 luni şi se acorda o singura data.
(9) Taxa legalã pentru menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie pentru un an de protecţie, care nu a fost plãtitã în condiţiile alin. (1), poate fi plãtitã cu o majorare de 50% pana la sfârşitul unui termen de 6 luni de la data scadenta.
(10) În cazul prevãzut la alin. (1) lit. b) termenul de 6 luni curge de la data la care s-a sfârşit termenul de 12 luni calculat de la data publicãrii menţiunii de acordare a brevetului de invenţie.
(11) Neplata taxei legale pentru menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie pentru un an de protecţie, dupã expirarea termenului prevãzut la alin. (9) sau (10), atrage, conform art. 45 alin. 3, decãderea titularului din drepturile conferite de brevet; menţiunea decãderii titularului din drepturile conferite de brevet se înscrie în Registrul naţional al brevetelor de invenţie şi se publica în BOPI.
(12) În cazul în care titularul decãzut din drepturile conferite de brevetul de invenţie cere la OSIM revalidarea acestuia şi sunt îndeplinite cerinţele art. 38, inclusiv este plãtitã taxa pentru menţinerea în vigoare datoratã pentru perioada pentru care nu s-a fãcut plata, comisia de reexaminare, constituitã conform regulii 44 B alin. (1), în termenul legal, soluţioneazã cererea.
(13) Hotãrârea motivatã se comunica partii interesate în termen de 15 zile de la pronunţare şi poate fi atacatã cu apel la Tribunalul Bucureşti în termen de 30 de zile de la comunicare, iar în cazul în care aceasta nu a fost atacatã se publica menţiunea hotãrârii în BOPI, în termenul prevãzut la art. 38.
(14) Hotãrârea de revalidare rãmasã definitiva şi irevocabilã se înregistreazã la OSIM de cãtre partea interesatã şi se înscrie în Registrul naţional al brevetelor de invenţie, iar OSIM publica menţiunea hotãrârii de revalidare în termenul prevãzut la art. 38; în cazul în care hotãrârea nu a fost comunicatã la OSIM în termen de 30 de zile, termenul pentru publicare curge de la data la care este înregistratã la OSIM hotãrârea rãmasã definitiva şi irevocabilã.

Regula 49 - Anularea brevetului în cazul în care o alta persoana decât cea care figureazã pe brevet este indreptatita la acordarea brevetului

(1) În aplicarea art. 62 alin. 1 şi art. 65 alin. 1, în cazul în care se constata, printr-o hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitiva şi irevocabilã, ca o alta persoana decât cea care figureazã pe brevet are calitatea de inventator sau de succesor în drepturi al acestuia, OSIM elibereazã un nou brevet persoanei îndreptãţite, iar primul brevet nu mai produce efecte; data prioritatii brevetului de invenţie nou-eliberat este data de prioritate a cererii de brevet de invenţie în baza cãreia s-a eliberat primul brevet.
(2) Persoana interesatã, conform art. 62 alin. 2, trebuie sa comunice la OSIM hotãrârea judecãtoreascã în termen de 30 de zile de la data la care aceasta a rãmas definitiva şi irevocabilã; înscrierea şi publicarea menţiunii hotãrârii, precum şi eliberarea noului brevet de invenţie se fac numai dacã sunt plãtite taxele legale pentru înregistrarea de modificãri cu privire la regimul juridic al brevetului de invenţie, pentru tipãrirea descrierii, a revendicarilor şi a desenelor şi eliberarea brevetului de invenţie, precum şi a celor pentru menţinerea în vigoare a brevetului.

Regula 50 - Renunţarea titularului la drepturi

(1) Renunţarea de cãtre titular la drepturile conferite de un brevet, care este în perioada de valabilitate, conform prevederii art. 39 alin. 1, se face prin înregistrarea la OSIM a unei cereri; OSIM ia act de renunţarea titularului şi ia o hotãrâre motivatã, dacã:
a) cererea este expresã, indica dacã renunţarea se face în tot sau în parte, precizeazã care sunt revendicarile la care se face referire;
b) cererea este depusa dupã data la care menţiunea hotãrârii de acordare a brevetului de invenţie a fost publicatã în BOPI;
c) cererea este semnatã de titular sau de coproprietari;
d) se face dovada ca au fost respectate prevederile art. 39 alin. 2, 3 sau 5.
(2) Hotãrârea de renunţare rãmasã definitiva şi irevocabilã se înscrie în Registrul naţional al brevetelor de invenţie şi menţiunea acesteia este publicatã în BOPI în termen de 60 de zile de la data la care aceasta a fost înregistratã la OSIM.
(3) La cererea inventatorului, conform prevederilor art. 39 alin. 2, titularul transmite acestuia dreptul la brevet în tot sau în parte, iar inventatorul trebuie sa înregistreze la OSIM o cerere semnatã, pentru preluarea dreptului la brevet, actul de renunţare şi de transmitere a dreptului la brevet în tot sau în parte, în original sau în copie autentificatã, şi dovada de plata a taxei de modificare cu privire la regimul juridic al brevetului de invenţie referitor la transmiterea de drepturi; OSIM înscrie transmiterea de drepturi în Registrul naţional al brevetelor de invenţie şi publica în BOPI menţiunea acesteia, conform art. 47 alin. 3.

SECŢIUNEA a 8-a
Întinderea protecţiei

Regula 51 - Interpretarea revendicarilor

(1) Termenii utilizaţi în revendicari se considera în sensul şi sfera pe care aceştia le au în mod normal în domeniul stadiului tehnicii relevant, cu excepţia cazurilor în care descrierea prevede un înţeles dat al acestor termeni.
(2) Dispoziţiile art. 33 nu se considera ca semnificand faptul ca:
a) întinderea protecţiei conferite de brevetul de invenţie este determinata în sens strâns şi literal de textul revendicarilor şi ca descrierea şi desenele servesc numai în scopul eliminãrii ambiguitatilor asupra revendicarilor;
b) revendicarile servesc numai ca linii directoare; şi
c) protecţia se extinde şi la ceea ce, dupã opinia unei persoane de specialitate care a analizat descrierea şi desenele, titularul brevetului a dorit sa protejeze.
(3) În aplicarea dispoziţiilor art. 33, va fi totuşi definitã o poziţie între extreme, care sa asigure în acelaşi timp o protecţie echitabila solicitantului şi un nivel rezonabil de certitudine terţilor.
(4) În cazul în care caracteristicile tehnice ale revendicãrii definesc un mijloc sau o faza prin termeni ai funcţiilor sau caracteristicilor sale, fãrã precizarea structurii sau a materialului ori a operatiei în susţinerea acesteia, o astfel de caracteristica trebuie interpretatã ca definind orice structura sau material ori operaţie care poate sa realizeze aceeaşi funcţie sau care are aceleaşi caracteristici.
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în cazul în care funcţia este inerenta mijlocului sau fazei şi, de aceea, nu defineste mijlocul ori faza, caracteristica trebuie inteleasa ca fiind mijlocul sau faza în sine.
(6) Dacã o caracteristica tehnica a unei revendicari defineste un produs prin procedeul sau de fabricaţie, o astfel de caracteristica trebuie interpretatã ca fiind produsul în sine, având caracteristicile dezvãluite prin procedeul de fabricaţie.
(7) În cazul în care o caracteristica tehnica a revendicãrii defineste un produs pentru o utilizare particularã, o astfel de caracteristica trebuie interpretatã în sensul ca produsul se limiteazã numai la acea utilizare; dacã produsul este folosit numai în cadrul acelei utilizãri sau este în particular adaptat pentru acea utilizare, caracteristica trebuie interpretatã ca fiind produsul în sine.
(8) Pentru determinarea întinderii protecţiei conferite de brevet trebuie sa se ţinã cont de orice element echivalent unui element specificat în revendicari.
(9) În aplicarea art. 33 alin. 4, un element este echivalent dacã pentru o persoana de specialitate în domeniu este evident ca prin utilizarea acestuia se obţine în mod esenţial acelaşi rezultat ca şi cel care se obţine prin elementul specificat în revendicari.
(10) La stabilirea întinderii protecţiei trebuie sa fie avutã în vedere orice precizare care o limiteazã în raport cu conţinutul revendicarilor, facuta de solicitant sau de titularul brevetului în timpul procedurilor referitoare la acordarea sau la validitatea brevetului.

Regula 52 - Întinderea protecţiei în funcţie de obiectele inventiei

(1) În aplicarea art. 33, brevetul de invenţie de produs conferã o protecţie absolutã, în sensul ca este independenta de modul de fabricaţie sau de utilizare a produsului.
(2) În cazul în care, în conformitate cu regula 11, produsul se defineste prin procedeul sau de fabricaţie, întinderea protecţiei este cea pentru produs, conform prevederilor alin. (1), protecţia fiind valabilã însã numai pentru acele produse care au fost fabricate conform procedeului brevetat.
(3) Protecţia conferita printr-un brevet referitor la un procedeu se extinde asupra produsului obţinut în mod direct prin procedeul brevetat în baza art. 33.

SECŢIUNEA a 9-a
Reprezentarea prin mandatar autorizat

Regula 53 - Reprezentarea solicitanţilor în proceduri în fata OSIM

(1) Solicitantul, titularul, cesionarul sau alta persoana interesatã poate fi reprezentatã pentru orice procedura privind o cerere de brevet de invenţie sau un brevet de invenţie printr-un mandatar autorizat.
(2) Când OSIM constata ca un mandatar a fost desemnat pentru o cerere de brevet de invenţie sau un brevet de invenţie, verifica dacã acesta figureazã în listele publicate în BOPI şi înscrie, dupã caz, în unul dintre registrele prevãzute la regula 55 menţiunile referitoare la desemnare.
(3) Orice menţiune referitoare la desemnarea unui mandatar, precum şi modificãrile cu privire la regimul juridic al acestuia ori la renunţarea la mandatul de reprezentare sunt înscrise, dupã caz, în unul dintre registrele prevãzute la regula 55, la cererea scrisã şi semnatã de cãtre solicitant, titular, cesionar, alta persoana interesatã sau mandatar.
(4) Înscrierea de cãtre OSIM a unei schimbãri a mandatarului autorizat, desemnat într-o cerere de brevet de invenţie sau pentru un brevet de invenţie, ori a unei modificãri a adresei acestuia este facuta numai dacã este plãtitã taxa în cuantumul legal.
(5) Înscrierea mandatarului este radiatã din oficiu de cãtre OSIM dacã un nou mandatar este desemnat sau în cazul în care o schimbare de titular a fost înscrisã fãrã ca noul titular sa-şi desemneze un mandatar.

Regula 54 - Proceduri OSIM în cazul excepţiilor de la reprezentare

(1) Solicitantul, titularul, cesionarul sau alta persoana interesatã care nu are domiciliul ori sediul pe teritoriul României va fi în mod obligatoriu reprezentatã în procedurile în fata OSIM printr-un mandatar autorizat, cu excepţia procedurilor prevãzute la art. 41 alin. 2 şi 3.
(2) Când o cerere de brevet de invenţie a fost depusa la OSIM în mod direct de cãtre solicitant, OSIM va notifica acestuia o lista a consilierilor în proprietate industriala, precum şi posibilitatea de a-şi desemna un mandatar autorizat din lista comunicatã.
(3) În situaţia în care, deşi a fost desemnat un mandatar autorizat, una dintre procedurile prevãzute la art. 41 alin. 2 lit. b)-d) a fost îndeplinitã direct de solicitant, titular, cesionar sau alta persoana interesatã, OSIM notifica mandatarului despre actele efectuate de cãtre aceasta persoana; de asemenea, OSIM comunica persoanei care a îndeplinit actele respective despre notificarea facuta mandatarului.

SECŢIUNEA a 10-a
Registre naţionale

Regula 55 - Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse şi Registrul naţional al brevetelor de invenţie

(1) Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse şi Registrul naţional al brevetelor de invenţie nu se formeazã şi se pãstreazã la OSIM.
(2) Registrele sunt menţinute pe suport hârtie sau parţial ori în totalitate în format electronic.
(3) Cererile de brevet de invenţie care îndeplinesc condiţiile art. 15 alin. 1 sunt înscrise în Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse, în ordinea crescatoare a numãrului la care este asociata data de depozit.
(4) În cazurile în care prevederile legale privind forma ori conţinutul unui document, din care trebuie înscrise date în registre, sau plata taxelor legale, în cuantumul şi la termenele legale pentru efectuarea procedurilor, nu sunt respectate ori solicitarea din document nu este facuta de cãtre persoana în drept, asa cum este aceasta regasita în datele din registre, datele nu sunt înregistrate în registre şi despre aceasta se notifica solicitantului, titularului sau altei persoane interesate.
(5) Pentru înscrierea datelor cererilor în Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse, se preiau datele numai din documente originale sau având valoare de original şi se transcriu întocmai.
(6) OSIM elibereazã, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, la cererea oricãrei persoane, orice document solicitat, în copie sau, dupã caz, un extras al unei înscrieri din acest registru, dacã a fost plãtitã taxa de certificare şi eliberare a unui document oficial.
(7) Datele care se înscriu în Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse sunt urmãtoarele:
a) numãrul cererii de brevet de invenţie şi data de depozit;
b) în cazul în care cererea este înregistratã pe cale nationala, data înregistrãrii la OSIM a cererii de brevet, dacã aceasta este diferita de data de depozit;
c) dacã cererea de brevet este o cerere internationala pentru care s-a deschis faza nationala, numãrul şi data de depozit ale cererii internaţionale şi data deschiderii fazei naţionale;
d) dacã cererea de brevet a rezultat în urma revizuirii unei cereri internaţionale, conform regulii 23, cele referitoare la cererea internationala care a fost revizuitã;
e) dacã cererea de brevet a rezultat din transformarea unei cereri de brevet european în cerere de brevet naţional, numãrul cererii de brevet european, data de depozit, conform Convenţiei brevetului european, şi data la care cererea de brevet european s-a transformat în cerere de brevet naţional;
f) titlul inventiei;
g) codul de clasificare atribuit, conform sistemului internaţional de clasificare a brevetelor;
h) datele privind identitatea solicitantului, conform regulii 13 B alin. (1);
i) numele, prenumele şi adresa inventatorului şi, dacã este cazul, alte date pe care acesta le declara;
j) adresa pentru corespondenta indicatã de solicitant, conform regulii 13 B alin. (3);
k) datele de identificare a mandatarului autorizat desemnat de cãtre solicitant;
l) dacã este revendicata o prioritate, data, numãrul şi unde a fost înregistratã cererea anterioarã a carei prioritate este revendicata;
m) dacã cererea a rezultat prin divizare, numãrul şi data de depozit ale cererii din care a rezultat aceasta;
n) data publicãrii cererii şi temeiul legal în baza cãruia s-a fãcut publicarea;
o) numãrul, data şi felul hotãrârilor luate cu privire la cerere în cadrul OSIM;
p) date privind actul de certificare a depunerii materialului biologic la autoritatea de depozit internationala, conform art. 18 alin. 3;
r) transmiterile de drepturi înregistrate, conform art. 47 şi art. 48 alin. 1;
s) alte modificãri înregistrate în situaţia juridicã a cererii de brevet;
t) înregistrarea unei contestaţii sau cereri de revocare;
u) datele privind declaraţia solicitantului referitoare la divulgarea neopozabila şi depunerea certificatului de garanţie, conform regulii 20 G alin. (7) şi regulii 20 B alin. (11) lit. a);
v) datele privind întreruperea sau suspendarea procedurii ori prelungirii de termene.
(8) Datele privind cererile de brevet de invenţie înscrise în Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse devin accesibile publicului de la data la care cererea este publicatã conform art. 23 şi pot fi consultate de orice persoana la sediul OSIM, în cadrul programului de lucru cu publicul.
(9) Dacã o înregistrare a datelor cererilor de brevet de invenţie este menţinutã parţial sau în totalitate în format electronic, conform alin. (2), acestea devin accesibile publicului de la data la care cererea este publicatã conform art. 23, prin permiterea accesului publicului la un terminal de calculator care poate fi folosit pentru consultarea datelor, fie pe un ecran, fie sub forma tiparita.
(10) Registrul naţional al brevetelor de invenţie are o secţiune pentru brevetele de invenţie acordate pe cale nationala şi o secţiune pentru brevete europene cu efecte în România.
(11) În Registrul naţional al brevetelor de invenţie - Secţiunea pentru brevete de invenţie acordate pe cale nationala, se înscriu urmãtoarele:
a) numãrul brevetului de invenţie, numãrul şi data de depozit ale cererii de brevet de invenţie pe baza cãreia s-a acordat brevetul;
b) în cazul în care brevetul este acordat în baza unei cereri înregistrate pe cale nationala, data depunerii la OSIM a cererii de brevet, dacã aceasta este diferita de data de depozit;
c) în cazul în care brevetul este acordat în baza unei cereri internaţionale pentru care s-a deschis faza nationala, numãrul şi data de depozit ale cererii internaţionale şi data deschiderii fazei naţionale;
d) în cazul în care brevetul este acordat în baza unei cereri de brevet european transformate în cerere de brevet naţional, numãrul cererii de brevet european, data de depozit, conform Convenţiei brevetului european, şi data la care cererea de brevet european s-a transformat în cerere de brevet naţional;
e) titlul inventiei;
f) indicele de clasificare atribuit, conform sistemului internaţional de clasificare a brevetelor;
g) toate indicaţiile referitoare la identitatea inventatorului şi titularului de brevet;
h) adresa pentru corespondenta indicatã de titular;
i) datele de identificare a mandatarului autorizat desemnat de cãtre titular;
j) dacã este revendicata o prioritate, data, numãrul şi statul sau organizaţia unde a fost înregistratã cererea anterioarã a carei prioritate este revendicata;
k) data publicãrii cererii şi temeiul legal în baza cãruia s-a fãcut publicarea;
l) menţinerea hotãrârii de acordare a brevetului, conform art. 28 alin. 1;
m) menţiunea numãrului revendicarilor şi a celui al figurilor din brevetul de invenţie;
n) menţiunea hotãrârii judecãtoreşti, rãmasã definitiva şi irevocabilã, referitoare la persoana care are dreptul la brevet;
o) data eliberãrii brevetului de invenţie, conform art. 30 alin. 2;
p) documentele de plata a taxelor de tipãrire şi de menţinere în vigoare şi cuantumul acestora;
q) menţiunea decãderii din drepturi a titularului prin neplata taxelor şi data publicãrii acesteia;
r) menţiunea hotãrârii de revalidare a brevetului, rãmasã definitiva şi irevocabilã, conform art. 38;
s) menţiunea hotãrârii de renunţare, în tot sau în parte, la dreptul la brevet, conform art. 39 alin. 6;
s) menţiunea hotãrârii de anulare, în tot sau în parte, a brevetului de invenţie, definitiva şi irevocabilã, conform art. 40 alin. 3;
t) clasificarea informaţiilor referitoare sau în legatura cu inventia care face obiectul brevetului de invenţie, conform art. 42 şi regulii 7;
t) repunerea în termen, conform art. 46;
u) transmiterea în tot sau în parte a dreptului la brevet sau a celor care decurg din brevet, conform art. 47;
v) licentele obligatorii, conform art. 48, 49 şi 52;
w) menţiunea hotãrârii comisiei de reexaminare, rãmasã definitiva şi irevocabilã, conform art. 56 alin. 4;
x) menţiunea hotãrârii definitive şi irevocabile referitoare la calitatea de inventator, de titular de brevet sau menţiunile cu privire la alte drepturi nãscute din brevetul de invenţie;
y) menţiunea hotãrârii judecãtoreşti, rãmasã definitiva şi irevocabilã, referitoare la faptul ca o alta persoana decât titularul din brevetul de invenţie este indreptatita la acordarea brevetului, conform art. 65 alin. 1, şi operarea modificãrilor.
(12) În Registrul naţional al brevetelor de invenţie - Secţiunea pentru brevete europene cu efecte în România, se înscriu datele cu privire la regimul juridic al acestora.
(13) La data primirii unui exemplar dintr-o hotãrâre luatã cu privire la o cerere de brevet de invenţie sau la un brevet de invenţie, menţiunea acesteia se înscrie în registre sau, dupã caz, se face rectificarea corespunzãtoare în datele din registre; despre rectificarea facuta se va face referire în orice document eliberat care este copia sau extrasul unei înscrieri în registre.
(14) Dacã oricare dintre registre ori ambele sunt menţinute parţial sau în totalitate în forma electronica, atunci:
a) directorul general, printr-un ordin, va hotãrî, în concordanta cu legislaţia în domeniu, dacã registrele sunt menţinute parţial sau în totalitate în forma electronica şi data de la care este aplicabil ordinul;
b) referirile din prezenta regula la o înscriere în registre înseamnã referiri la o înregistrare a datelor într-o baza de date în forma electronica, care cuprinde, parţial sau în totalitate, registrele; şi
c) referirile din prezenta regula la datele înregistrate sau înscrise în registre trebuie intelese ca incluzând referirile pentru menţinerea unei înregistrãri a acelor date ca parte a registrelor în forma electronica; şi
d) referirile din prezenta regula trebuie intelese ca incluzând referirile la erorile sau omisiunile înregistrãrii datelor menţinute în forma electronica şi care cuprind, parţial sau în totalitate, registrele.
(15) Registrele reprezintã dovada prima facie a oricãrei date înscrise în acestea.

CAP. 3
Invenţii biotehnologice

SECŢIUNEA 1
Generalitati

Regula 56 - Definiţii

(1) Dispoziţiile prezentei reguli se aplica pentru cererile de brevet de invenţie şi brevetele de invenţie care au ca obiect invenţii biotehnologice.
(2) Inventiile biotehnologice sunt inventiile care se referã la un produs care consta din sau care conţine un material biologic ori care se referã la un procedeu prin care este obţinut, prelucrat sau utilizat materialul biologic.
(3) Material biologic înseamnã orice material care conţine informaţia genetica şi care este autoreproductibil sau reproductibil într-un sistem biologic.
(4) Procedeu microbiologic este orice procedeu în care se utilizeazã un material microbiologic, care implica o intervenţie asupra materialului microbiologic sau prin care se produce un material microbiologic.
(5) Prin autoritate de depozit internationala, la care se face referire în art. 18 alin. 3, se înţelege o instituţie care asigura primirea, acceptarea şi conservarea mircroorganismelor şi remiterea de esantioane ale acestora.
(6) Soiul de plante reprezintã orice grup de plante aparţinând unui taxon botanic având cel mai scãzut rang cunoscut, care, independent de îndeplinirea condiţiilor pentru acordarea unui brevet de soi, poate fi:
a) definit prin expresia caracterelor, rezultând dintr-un anumit genotip sau dintr-o anumitã combinare de genotipuri;
b) distinct fata de orice alt grup de plante, prin expresia a cel puţin unuia dintre caracterele menţionate la lit. a);
c) considerat ca o entitate, cu privire la capacitatea sa de a fi reprodus ca atare; este considerat soi şi hibridul cu formele parentale.
(7) Rasa de animale reprezintã un grup de indivizi din cadrul unei specii de animale cu caractere biochimice, fiziologice şi ecologice comune, stabile, fixate ereditar şi care se disting clar de alte grupe de indivizi din cadrul aceleiaşi specii.
(8) Plantele sau animalele modificate genetic se definesc prin cel puţin o gena funcţionalã care a fost introdusã în genomul acestora şi/sau prin caracteristicile noi dobândite, şi nu prin genom în totalitatea lui.
(9) Procedeu esenţial biologic este un procedeu de obţinere a plantelor sau animalelor bazat în întregime pe fenomene naturale, asa cum sunt incrucisarea sau selecţia.

SECŢIUNEA a 2-a
Brevetabilitate

Regula 57 - Obiectul inventiilor biotehnologice

(1) Inventiile biotehnologice pot avea ca obiect un produs sau un procedeu, în conformitate cu art. 7 alin. 1.
(2) Produsele pot fi materiale biologice definite la regula 56 alin. (3) şi plante sau animale modificate genetic, definite la regula 56 alin. (8).
(3) Materialele biologice menţionate la alin. (2) cuprind:
a) microorganisme izolate din mediul lor natural sau obţinute prin procedee ce induc mutaţii ori modificate genetic la nivelul genotipului, caracterizate prin încadrare taxonomica, trasaturi morfologice şi biochimice, termenul "microorganisme" cuprinzând bacterii şi alte organisme în general unicelulare, cu dimensiuni microscopice, care pot fi manipulate şi înmulţite în laborator, virusuri şi plasmide, fungi unicelulari, inclusiv drojdii, alge, protozoare, cat şi celule umane, animale şi vegetale;
b) gene sau vectori, caracterizaţi prin succesiunea de nucleotide sau cu trimitere la procedeul lor de obţinere, la o figura harta de restrictie -, respectiv la un numãr de depozit al unei linii de celule-gazda care le conţine; sau
c) proteine sau anticorpi monoclonali, caracterizaţi prin succesiunea de aminoacizi ori printr-o combinatie de parametri, cum ar fi: sursa de obţinere, greutatea moleculara şi o proprietate funcţionalã.
(4) Procedeele pot fi microbiologice sau alte procedee tehnice.
(5) Procedeele microbiologice definite conform regulii 56 alin. (4) sunt caracterizate prin:
a) materiile prime, etapele şi condiţiile de lucru specifice tehnicilor de izolare, în cazul obţinerii unui material microbiologic, prin izolare din mediul sau natural;
b) încadrarea taxonomica şi trãsãturile morfologice şi biochimice ale noului material microbiologic rezultat, în cazul obţinerii unui material microbiologic; sau
c) materialul biologic serveşte ca mijloc de realizare a procedeului sau ca materie prima.

Regula 58 - Invenţii biotehnologice brevetabile

(1) Sunt brevetabile, în conformitate cu art. 7 alin. 2 lit. a), inventiile care au ca obiect un material biologic, definit la regula 56 alin. (3).
(2) Materialul biologic menţionat la alin. (1) poate fi izolat din mediul natural şi utilizat în scopuri practice sau poate fi produs prin orice procedeu tehnic.
(3) Sunt brevetabile, în conformitate cu art. 7 alin. 2 lit. b), inventiile care se referã la plante sau animale, dacã realizarea tehnica a inventiei nu se limiteazã la un anumit soi de plante sau la o anumitã rasa de animale, definite la regula 56 alin. (6) şi (7).
(4) Sunt brevetabile, în conformitate cu art. 7 alin. 2 lit. c), inventiile care se referã la un procedeu microbiologic definit la regula 56 alin. (4) sau la un alt procedeu tehnic şi un produs obţinut prin intermediul unui astfel de procedeu, produsul fiind altul decât soiul de plante sau rasa de animale obţinute pe aceasta cale.

Regula 59 - Excepţii de la brevetabilitate

(1) Nu se acorda brevet de invenţie, în conformitate cu art. 12 lit. a), în special pentru inventiile biotehnologice care au ca obiect:
a) procedee de clonare a fiinţei umane;
b) procedee de modificare a identitãţii genetice a unei linii germinale a fiinţei umane;
c) utilizãri de embrioni umani în scopuri industriale, comerciale; sau
d) procedee de modificare a identitãţii genetice a animalelor, de natura sa le provoace suferinţe fãrã nici un beneficiu medical substanţial pentru om sau animal, precum şi animalele rezultate din astfel de procedee.
(2) Excepţia prevãzutã la alin. (1) lit. c) nu se referã la inventiile cu scop terapeutic sau de diagnostic care se aplica embrionului uman dacã sunt utile acestuia.
(3) Nu se acorda brevet de invenţie, în conformitate cu art. 12 lit. b) şi c), pentru soiuri de plante şi rase de animale definite la regula 56 alin. (6) şi (7) sau pentru procedee esenţial biologice, definite la regula 56 alin. (9), pentru obţinerea plantelor sau animalelor.
(4) Nu se acorda protecţie prin brevet de invenţie pentru soiuri de plante sau rase de animale, chiar dacã soiurile de plante sau rasele de animale sunt obţinute prin intermediul procedeelor microbiologice.

Regula 60 - Invenţii având ca obiect corpul uman şi elementele sale

(1) Inventiile care se referã la un element izolat al corpului uman sau produs în alt mod printr-un procedeu tehnic, inclusiv secventa sau secventa parţialã a unei gene, chiar dacã structura acelui element este identicã cu structura unui element natural, în conformitate cu art. 7 alin. 2 lit. d), sunt invenţii brevetabile.
(2) Inventiile care au ca obiect corpul uman în diferitele etape ale formãrii şi dezvoltãrii sale, precum şi simpla descoperire a unuia dintre elementele corpului uman, inclusiv secventa sau secventa parţialã a unei gene, în conformitate cu art. 12 alin. 1 lit. d), nu sunt invenţii brevetabile.
(3) Aplicabilitatea industriala a unei secvente sau a unei secvente parţiale a unei gene trebuie sa fie dezvaluita în cererea de brevet de invenţie.

SECŢIUNEA a 3-a
Depozit de material biologic

Regula 61 - Condiţii pentru invenţii care se referã la un material biologic

(1) În cazul în care o invenţie se referã la un material biologic sau la utilizarea unui material biologic, la care publicul nu a avut acces şi care nu poate sa fie descris în cererea de brevet de invenţie într-un mod care sa permitã unei persoane de specialitate în domeniu sa realizeze inventia, inventia poate fi consideratã ca fiind expusã, conform prevederilor art. 18 alin. 1, numai dacã:
a) un esantion de material biologic a fost depus la o autoritate de depozit internationala, anterior datei de depozit a cererii sau a prioritatii recunoscute;
b) cererea de brevet de invenţie, asa cum a fost înregistratã, conţine informaţiile de care dispune solicitantul cu privire la caracteristicile materialului biologic;
c) cererea de brevet de invenţie cuprinde indicarea autoritãţii de depozit internaţionale şi numãrul de acces al materialului biologic depus.
(2) În cazul în care materialul biologic a fost depus de cãtre o alta persoana decât solicitantul, în cererea de brevet de invenţie trebuie sa fie menţionate numele şi adresa deponentului, iar la OSIM este necesar sa se depunã un document care sa dovedeascã faptul ca deponentul a autorizat solicitantul sa se refere în cerere la materialul biologic depus şi a aprobat fãrã rezerva şi în mod irevocabil sa punã la dispoziţia publicului materialul depus, conform regulii 62.
(3) Indicaţiile menţionate la alin. (1) lit. c) şi, dupã caz, alin. (2) pot sa fie comunicate:
a) într-un termen de 16 luni de la data de depozit sau, dacã o prioritate este revendicata, de la data prioritatii, termenul fiind considerat respectat dacã indicaţiile sunt comunicate pana la încheierea procedurilor tehnice în vederea publicãrii cererii de brevet de invenţie;
b) pana la data de prezentare a solicitãrii de publicare a cererii de brevet de invenţie, în conformitate cu art. 23 alin. 3.
(4) Dupã comunicarea acestor indicaţii solicitantul este considerat ca autorizând fãrã rezerva şi în mod irevocabil punerea la dispoziţia publicului a materialului biologic depus, conform regulii 62.

Regula 62 - Accesul la depozitul de material biologic

(1) Materialul biologic depus conform regulii 61 este accesibil, pe baza unei cereri, oricãrei persoane începând cu data publicãrii cererii de brevet de invenţie, accesul fiind efectuat prin eliberarea unui esantion de material biologic persoanei care a fãcut cererea.
(2) Punerea la dispoziţie a esantionului de material biologic depus, menţionatã la alin. (1), se face numai în cazul în care persoana interesatã se angajeazã, în fata solicitantului sau titularului de brevet, sa nu comunice terţilor materialul biologic sau un material biologic derivat şi sa nu utilizeze acest material biologic decât în scopuri experimentale pana la data la care cererea de brevet de invenţie este, dupã caz, respinsã, retrasã sau consideratã ca fiind retrasã, cu excepţia cazului în care solicitantul sau titularul de brevet renunţa în mod expres la un astfel de angajament.
(3) Angajamentul de a nu utiliza materialul biologic decât în scopuri experimentale nu este aplicabil în cazul în care persoana interesatã utilizeazã acest material pentru o exploatare care rezulta dintr-o licenta obligatorie.
(4) Cererea prevãzutã la alin. (1), însoţitã de dovada plãţii taxei de certificare a unui document oficial, este adresatã la OSIM, care certifica faptul ca o cerere de brevet de invenţie referitoare la un depozit de material biologic a fost înregistratã la OSIM şi ca persoana interesatã sau expertul desemnat de cãtre aceasta în conformitate cu regula 63 are dreptul sa i se punã la dispoziţie acest esantion.
(5) Cererea prevãzutã la alin. (1) poate fi adresatã OSIM şi dupã acordarea brevetului de invenţie.
(6) OSIM transmite autoritãţii de depozit internaţionale, precum şi solicitantului sau titularului de brevet o copie a cererii prevãzute la alin. (1), însoţitã de certificarea prevãzutã la alin. (4).

Regula 63 - Desemnarea unui expert

(1) Solicitantul cererii de brevet poate comunica la OSIM ca:
a) pana la terminarea pregãtirilor în vederea publicãrii cererii de brevet; sau
b) pana la publicarea menţiunii hotãrârii de acordare a brevetului de invenţie, în conformitate cu art. 23 alin. 4; sau, dacã este cazul,
c) pe durata de 20 de ani începând de la data de depozit a cererii de brevet de invenţie, dacã aceasta este respinsã, retrasã sau consideratã retrasã,
accesul prevãzut la regula 62 nu poate fi realizat decât prin punerea la dispoziţie a unui esantion de material biologic unui expert desemnat de cãtre o persoana interesatã.
(2) Ca expert poate fi desemnatã:
a) orice persoana fizica, cu condiţia ca persoana interesatã, conform alin. (1), sa facã dovada ca desemnarea expertului are acordul solicitantului cererii de brevet la data înregistrãrii cererii pentru punerea la dispoziţie a esantionului;
b) persoana fizica care este recunoscuta ca expert de cãtre OSIM, în baza unor instrucţiuni.

Regula 64 - Nou depozit de material biologic

(1) Dacã materialul biologic depus în conformitate cu regula 61 alin. (1) înceteazã sa fie accesibil la autoritatea de depozit internationala, un nou depozit poate fi depus în conformitate cu Tratatul de la Budapesta.
(2) În cazul în care este constituit un nou depozit, solicitantul trebuie sa depunã la OSIM o declaraţie prin care sa certifice ca materialul biologic care face obiectul noului depozit este acelaşi cu cel care a fãcut obiectul depozitului anterior.

SECŢIUNEA a 4-a
Descrierea inventiei - particularitãţi

Regula 65 - Conţinutul descrierii

Dispoziţiile prevãzute la regula 14 se aplica în mod corespunzãtor şi pentru conţinutul descrierii unei invenţii din domeniul biotehnologiei, avându-se în vedere şi dispoziţiile regulii 61.

Regula 66 - Descrierea inventiei referitoare la microorganisme

(1) Dacã obiectul inventiei este un microorganism, descrierea inventiei trebuie sa conţinã, în cadrul exemplului de realizare a inventiei, caracteristicile taxonomice, morfologice şi biochimice ale microorganismului şi cel puţin un procedeu de obţinere a acestui microorganism.
(2) De asemenea, în descriere trebuie indicate: denumirea microorganismului, numãrul de ordine şi data de înregistrare a microorganismului la autoritatea de depozit internationala, denumirea autoritãţii de depozit internaţionale la care a fost depus microorganismul.
(3) Dacã obiectul inventiei este un procedeu de obţinere a unui microorganism sau un produs obţinut printr-un procedeu în care este folosit un microorganism, descrierea inventiei trebuie sa conţinã în exemplul de realizare caracteristicile taxonomice, morfologice şi biochimice ale microorganismului, denumirea microorganismului, numãrul de ordine şi data de înregistrare ale microorganismului, denumirea autoritãţii de depozit internaţionale la care a fost depus microorganismul folosit.

Regula 67 - Descrierea inventiei referitoare la secvente de aminoacizi sau nucleotide

(1) Dacã obiectul inventiei se referã la secvente de aminoacizi sau nucleotide, descrierea, dupã prezentarea exemplelor de realizare a inventiei, trebuie sa conţinã o lista de secvente conform unei reprezentari standardizate a secventelor de aminoacizi sau nucleotide.
(2) OSIM solicita depunerea listei de secvente prevãzute la alin. (1) într-un format care poate fi citit cu ajutorul unui calculator, lista care trebuie sa fie însoţitã de o declaraţie din care sa reiasã ca informaţia înregistratã în acest format este identicã cu lista de secvente scrisã din cadrul descrierii.
(3) Dacã o lista de secvente de aminoacizi sau nucleotide este înregistratã la OSIM sau corectatã dupã data de înregistrare, solicitantul cererii de brevet trebuie sa depunã o declaraţie ca lista de secvente înregistratã sau corectatã nu depãşeşte depozitul iniţial.
(4) O lista de secvente de aminoacizi sau nucleotide depusa dupã data de depozit poate constitui parte lipsa a descrierii, caz în care OSIM va acorda o noua data de depozit conform regulii 8 alin. (9).

CAP. 4
Drepturi

Regula 68 - Excepţii privind încãlcarea drepturilor

(1) Nu constituie încãlcare a drepturilor prevãzute la art. 33 şi 34, conferite titularului de cãtre un brevet de invenţie care are ca obiect un produs medicamentos:
a) actele premergãtoare înregistrãrii unui medicament, prevãzute de legislaţia nationala din domeniul medicamentului, cu condiţia ca avizul de punere pe piata emis de instituţia în drept sa fie aplicabil dupã data de expirare a valabilitãţii brevetului de invenţie;
b) actele privitoare la cercetarea şi dezvoltarea informaţiilor cuprinse în brevet, sub condiţia ca acestea sa fie destinate exclusiv experimentarilor sau studiilor care urmãresc evaluarea datelor tehnice din brevet.
(2) Orice experiment sau studiu efectuat de terţi, conform alin. (1) lit. b), nu trebuie sa fie executat pentru interese sau pentru scopuri comerciale şi deci rezultatele obţinute nu pot fi exploatate comercial.
(3) De asemenea, în înţelesul art. 35, nu constituie un act de încãlcare a drepturilor prevãzute la art. 33 şi 34, conferite titularului de cãtre un brevet de invenţie, folosirea în învãţãmânt a informaţiilor din acest brevet.

SECŢIUNEA 1
Transmiterea drepturilor

Regula 69 - Cesiunea şi licenta

(1) Drepturile prevãzute la art. 47 alin. 1 pot fi cesionate terţilor, în totalitate sau în parte.
(2) Cesiunea este totalã dacã poarta asupra întregului brevet.
(3) Cesiunea este parţialã dacã este limitatã numai la anumite drepturi conferite de brevet ori numai la o anumitã parte a inventiei protejata prin brevet.
(4) Cesiunea parţialã conduce la un regim de coproprietate asupra brevetului de invenţie, conform regulii 72.
(5) O data cu cesiunea nu se transmit drepturile morale ale inventatorului şi nici dreptul de prioritate.
(6) Licenta este exclusiva când licentiatorul se obliga sa nu mai transmitã drepturile cu privire la exploatarea inventiei şi altor persoane.
(7) În cazul licenţei exclusive, dacã nu se prevede altfel, licentiatorul îşi conserva dreptul de exploatare a inventiei.
(8) Licenta este neexclusiva dacã licentiatorul îşi rezerva posibilitatea de a acorda dreptul la exploatarea inventiei şi altor persoane.
(9) Licenta este totalã dacã poarta asupra totalitãţii drepturilor de exploatare, totalitãţii inventiei brevetate şi întregului teritoriu; licenta poate fi limitatã la o durata mai mica decât durata de protecţie a brevetului de invenţie.
(10) Licentiatul poate acorda sublicente numai cu consimţãmântul licentiatorului.
(11) Dacã în contractul de licenta nu este stipulat altfel, licentiatul nu poate introduce în justiţie o acţiune în contrafacere, fãrã consimţãmântul titularului brevetului.
(12) Totuşi beneficiarul unei licenţe exclusive poate introduce o acţiune în contrafacere, dacã, dupã ce a notificat titularului brevetului actele în contrafacere de care a luat cunostinta, acesta nu a acţionat în termenul solicitat de licenţiat.
(13) În situaţii de urgenta nationala sau alte situaţii de extrema urgenta, în vederea acordãrii unei licenţe obligatorii de cãtre Tribunalul Bucureşti nu este necesarã dovada faptului ca s-a încercat obţinerea unei licenţe contractuale.
(14) Dacã titularul brevetului nu exploateazã inventia sau dacã aceasta exploatare nu este suficienta pe teritoriul României, importul obiectului brevetului de cãtre titular este considerat ca o exploatare a brevetului în România.
(15) Cererea de brevet de invenţie publicatã conform art. 23 alin. 1, 2 sau 4 şi brevetul de invenţie în vigoare pot face obiectul constituirii de garanţii reale ori al unor mãsuri de executare silitã.
(16) În cazul transmiterilor de drepturi înregistrate de cãtre un solicitant sau titular strãin, OSIM poate cere, dupã caz, o traducere în limba romana a exemplarului original autentificat al contractului de transmitere de drepturi.

Regula 70 - Licenţe obligatorii

(1) Conform art. 48 alin. 1, 5 şi 7, exista posibilitatea acordãrii unei licenţe obligatorii oricãrui solicitant pentru orice cerere de brevet de invenţie sau oricãrui titular pentru orice brevet de invenţie.
(2) Tribunalul Bucureşti poate sa acorde o licenta obligatorie în condiţiile prevãzute la art. 48 şi 49 dacã eforturile întreprinse de solicitant în scopul obţinerii unei licenţe contractuale, în condiţii comerciale rezonabile, nu au ajuns la nici un rezultat.
(3) Beneficiarul licenţei obligatorii nu are calitatea de a intenta o acţiune în contrafacere.
(4) O licenta obligatorie este neexclusiva, iar întinderea şi durata exploatãrii trebuie sa fie limitate la scopurile pentru care a fost autorizata.
(5) Tribunalul Bucureşti decide cu privire la acordarea, retragerea, întinderea, durata licenţei obligatorii, precum şi la remuneraţia cuvenitã titularului.
(6) Beneficiarul unei licenţe obligatorii, conform art. 48 alin. 4, poate fi Guvernul României ori terţii autorizaţi de cãtre acesta, o persoana fizica sau juridicã.
(7) Obiectul unei licenţe obligatorii îl constituie numai informaţiile din cererea de brevet de invenţie sau cele din brevetul de invenţie.
(8) Condiţiile prevãzute la art. 48 pentru acordarea unei licenţe obligatorii pot fi aplicate numai dacã la data cererii adresate de persoana interesatã Tribunalului Bucureşti exista o cerere de brevet de invenţie pentru care OSIM nu a luat o hotãrâre de respingere ori nu a fost retrasã sau consideratã ca fiind retrasã ori exista un brevet de invenţie în vigoare pe teritoriul României.
(9) În cazul în care titularul nu achitã taxele anuale, pentru a menţine în vigoare brevetul, beneficiarul licenţei obligatorii poate achitã aceste taxe în contul preţului licenţei.
(10) Licenta obligatorie creeazã drepturi şi obligaţii numai între pãrţi.
(11) Cele doua pãrţi implicate într-o licenta obligatorie pot transforma aceasta licenta în cesiune.
(12) În cazul în care inventia din cererea de brevet de invenţie sau din brevetul de invenţie, pentru care s-a acordat o licenta obligatorie, constituie informaţii clasificate, conform art. 42 alin. 2, acestea îşi vor menţine în continuare caracterul atribuit.
(13) Este asimilatã unei transmiteri înregistrarea schimbãrii de titular rezultatã din absorbtia, fuziunea, divizarea sau dizolvarea unei persoane juridice.

Regula 71 - Licenţe obligatorii acordate în cazul inventiilor dependente

(1) Licentele obligatorii solicitate cu respectarea prevederilor art. 48 alin. 8 se autorizeaza în baza art. 48 alin. 1 şi 3.
(2) În aplicarea prevederilor art. 48 alin. 8, dacã inventia fãcând obiectul unui brevet nu poate fi utilizata fãrã a aduce atingere unui brevet anterior, titularul brevetului acordat în baza unei cereri ulterioare celei în baza cãreia a fost acordat brevetul anterior are dreptul sa obţinã o licenta obligatorie neexclusiva în limitele necesare exploatãrii inventiei protejate prin brevet, dacã aceasta invenţie, în raport cu cea care face obiectul brevetului anterior, prezintã un progres tehnic important şi este de un interes economic considerabil.
(3) În cazul unei licenţe obligatorii autorizate în condiţiile art. 48 alin. 8, titularul brevetului anterior are dreptul la o licenta de utilizare a brevetului acordat în baza cererii ulterioare.
(4) În cazul în care un brevet nu poate fi exploatat fãrã sa aducã atingere drepturilor conferite de un alt brevet acordat pentru o cerere de brevet a carei data de depozit este anterioarã, referirea de la art. 48 alin. 8 lit. c) priveşte faptul ca utilizarea autorizata în raport cu brevetul anterior este neîntreruptã, cu excepţia cazului în care dreptul la brevetul ulterior este cedat.
(5) O licenta obligatorie pentru un brevet poate fi exploatatã fãrã sa aducã atingere drepturilor conferite de un alt brevet acordat în baza unei cereri a carei data de depozit este anterioarã celei în baza cãreia a fost acordat brevetul care face obiectul licenţei; licenta obligatorie poate fi cerutã cu respectarea condiţiilor prevãzute la art. 48 alin. 1, în acest caz fiind aplicabile şi prevederile regulii 70 alin. (9).

Regula 72 - Coproprietatea unei cereri sau a unui brevet de invenţie

(1) În situaţia în care un brevet aparţine în comun mai multor titulari, fiecare dintre aceştia este coproprietar şi, în aceasta situaţie, exploatarea inventiei poate fi facuta în baza unui acord scris al coproprietarilor privind modul de exploatare.
(2) Dacã nu exista un acord scris al coproprietarilor privind modul de exploatare a inventiei, fiecare dintre coproprietari poate exploata inventia în propriul sau profit, sub rezerva de a-i despãgubi în mod echitabil pe ceilalţi coproprietari care nu exploateazã în mod personal inventia sau care nu au acordat licenţe de exploatare; în lipsa unui acord, despãgubirea este stabilitã de instanta, potrivit dreptului comun.
(3) Fiecare dintre coproprietari poate acţiona în contrafacere în propriul sau profit; coproprietarul care acţioneazã în contrafacere trebuie sa notifice acţiunea celorlalţi coproprietari.
(4) Fiecare dintre coproprietari poate sa acorde unui terţ o licenta de exploatare neexclusiva, în profitul sau, sub rezerva de a-i despãgubi în mod echitabil pe ceilalţi coproprietari care nu exploateazã în mod personal inventia sau care nu au acordat licenta de exploatare; în lipsa unui acord, aceasta despãgubire este stabilitã de instanta, potrivit dreptului comun.
(5) O licenta de exploatare exclusiva nu poate fi data decât cu acordul tuturor coproprietarilor sau în baza unei sentinţe judecãtoreşti definitive şi irevocabile.
(6) Fiecare coproprietar poate, în orice moment, sa cedeze cota sa parte din proprietatea asupra brevetului.
(7) Coproprietarii dispun de un drept de preferinta, ce trebuie exercitat într-un termen de 3 luni cu începere de la notificarea intentiei de cedare a brevetului; în lipsa unui acord, cu privire la preţul asupra cotei-pãrţi cesionate, preţul va fi stabilit de instanta judecãtoreascã, potrivit dreptului comun.
(8) Coproprietarul unui brevet poate sa notifice celorlalţi coproprietari ca renunţa, în beneficiul celorlalţi, la cota sa parte; cu începere de la data înscrierii renunţãrii în Registrul naţional al brevetelor de invenţie, respectivul coproprietar nu mai are nici o obligaţie fata de ceilalţi coproprietari; în urma renunţãrii ceilalţi coproprietari îşi repartizeazã cota-parte asupra cãreia s-a renunţat, în afarã de situaţia în care pãrţile au convenit altfel.
(9) Dispoziţiile alin. (1)-(8) se aplica mutatis mutandis şi în cazul coproprietatii asupra unei cereri de brevet de invenţie.

SECŢIUNEA a 2-a
Înscrieri de drepturi

Regula 73 - Înscrierea schimbãrii solicitantului sau titularului

(1) Cererea de înscriere a schimbãrii titularului se prezintã în scris, sub semnatura, de cãtre titularul anterior sau de noul titular şi va conţine urmãtoarele indicaţii:
a) solicitarea expresã privind înscrierea schimbãrii titularului;
b) numãrul brevetului sau brevetelor cu privire la care are loc schimbarea titularului;
c) numele şi adresa titularului anterior, precum şi numele şi adresa noului titular;
d) data schimbãrii titularului;
e) când noul titular este strãin, denumirea statului al cãrui cetãţean este sau în care noul titular îşi are domiciliul/sediul ori în care acesta are o întreprindere în înţelesul art. 3 din Convenţia de la Paris;
f) justificarea schimbãrii titularului;
g) modalitatea de transmitere a drepturilor;
h) durata transmiterii drepturilor.
(2) Când schimbarea titularului rezulta dintr-un contract, cererea va fi însoţitã de o copie a contractului sau a unui extras din acesta, certificatã pentru conformitate cu originalul de cãtre un notar public.
(3) Când schimbarea titularului rezulta prin absorbtia, fuziunea, divizarea sau dizolvarea unei persoane juridice, cererea va fi însoţitã de o copie a documentului fãcând aceasta dovada şi care este certificatã pentru conformitate cu originalul de cãtre un notar public.
(4) În situaţia prevãzutã la alin. (2) şi (3), dacã schimbarea vizeazã numai unul sau o parte din cotitulari şi nu toţi cotitularii, la cerere se va anexa un document semnat de ceilalţi cotitulari, care sa conţinã acordul expres al acestora cu privire la noul titular.
(5) Când schimbarea titularului s-a produs prin efectul legii sau în baza unei hotãrâri judecãtoreşti, cererea va indica şi va fi însoţitã de documentul care dovedeşte aceasta schimbare.
(6) Cererea este consideratã a fi depusa numai dupã plata taxei prevãzute de lege.
(7) O singura cerere este suficienta chiar dacã schimbarea se referã la mai multe cereri sau brevete ale aceleiaşi persoane, dacã:
a) schimbarea solicitantului sau titularului este aceeaşi pentru toate cererile şi toate brevetele;
b) numerele cererilor şi brevetelor sunt indicate în cerere;
c) taxele legale au fost achitate pentru fiecare cerere de brevet de invenţie indicatã sau pentru brevetele acordate.
(8) OSIM poate solicita dovezi suplimentare atunci când are îndoieli privind veridicitatea indicaţiilor din cerere sau din orice document privind înscrierea titularului ori a corectitudinii oricãrei traduceri necesare înscrierii.
(9) OSIM examineazã, pe baza documentelor depuse, îndeplinirea condiţiilor legale privind cererea de înscriere şi hotãrãşte, dupã caz, admiterea sau respingerea acesteia, în termen de 30 de zile de la depunerea cererii la OSIM; termenul de 30 de zile poate fi prelungit în mod corespunzãtor de OSIM atunci când se apreciazã ca fiind necesarã depunerea de alte documente sau informaţii.
(10) Înscrierea schimbãrii solicitantului sau titularului se înregistreazã, dupã caz, în Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse sau în Registrul naţional al brevetelor de invenţie şi se publica în BOPI în luna imediat urmãtoare celei în care a fost facuta înscrierea.
(11) Dispozitile prezentei reguli sunt aplicabile mutatis mutandis şi în cazul înscrierii unei schimbãri a solicitantului unei cereri de brevet de invenţie.

Regula 74 - Înscrierea de licenţe sau garanţii reale

(1) Cererea de înscriere a unei licenţe se prezintã în scris, sub semnatura, de cãtre titular sau beneficiarul licenţei şi va conţine urmãtoarele elemente:
a) o solicitare expresã de înscriere a licenţei;
b) numãrul brevetului sau brevetelor la care se referã licenta;
c) numele şi adresa titularului;
d) numele şi adresa beneficiarului licenţei;
e) indicarea caracterului exclusiv sau neexclusiv al licenţei ori alte indicaţii cu privire la tipul licenţei;
f) denumirea statului în care beneficiarul licenţei are o întreprindere industriala sau comercialã realã şi serioasã, asa cum este prevãzut la art. 3 din Convenţia de la Paris;
g) data acordãrii şi durata licenţei.
(2) Cererea este consideratã a fi depusa numai dupã plata taxei prevãzute de lege.
(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) sunt aplicabile mutatis mutandis:
a) cererilor de înscriere a constituirii unei garanţii reale purtând asupra unei cereri de brevet de invenţie sau brevet;
b) cererilor de radiere a înscrierii unei licenţe sau a constituirii unei garanţii reale purtând asupra unei cereri de brevet de invenţie sau brevet.
(4) Cererea de înscriere a licenţei va fi însoţitã de copia contractului de licenta sau copia unui extras al acestuia, certificatã pentru conformitate cu originalul de cãtre un notar public.
(5) Când licenta este acordatã în baza unei hotãrâri judecãtoreşti sau rezulta prin efectul legii, cererea de înscriere a licenţei va fi însoţitã de hotãrârea rãmasã definitiva şi irevocabilã.
(6) În cazul constituirii unei garanţii reale cererea de înscriere va fi însoţitã de copia legalizatã a actului de constituire a garanţiei.
(7) Taxa pentru înscrierea unei garanţii reale este aceeaşi din punct de vedere al cuantumului şi al termenului cu taxa perceputã pentru înscrierea licenţelor.
(8) Cererea de licenta obligatorie, formulatã în temeiul art. 48 alin. 1 şi 2, va fi însoţitã de justificarea faptului ca solicitantul licenţei nu a putut obţine de la proprietarul brevetului o licenta de exploatare şi ca este capabil sa exploateze inventia de o maniera serioasã şi efectivã.
(9) Dispoziţiile alin. (8)-(10) ale regulii 73 sunt aplicabile mutatis mutandis şi în cazul înscrierii licenţelor şi constituirii garanţiilor reale.
(10) La cererea uneia dintre pãrţi licentele, sublicentele, constituirea unei garanţii reale, precum şi mãsurile de executare silitã se înscriu, dupã caz, în Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse sau în Registrul naţional al brevetelor de invenţie şi se publica în BOPI în luna imediat urmãtoare celei în care a fost facuta înscrierea.
(11) Dispoziţiile prezentei reguli sunt aplicabile şi înscrierii licenţelor şi constituirii de garanţii reale privind cererile de brevet de invenţie.

Regula 75 - Anularea inscrierilor din registrele naţionale OSIM

(1) Înscrierea unei cesiuni, licenţe, sublicente sau înscrierea constituirii unei garanţii reale poate fi anulatã din Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie sau, dupã caz, din Registrul naţional al brevetelor de invenţie la solicitarea scrisã a uneia dintre persoanele interesate.
(2) Cererea de anulare a înscrierii din registru va conţine:
a) numele şi adresa solicitantului anulãrii înscrierii;
b) elementele de identificare a cererii de brevet de invenţie sau a brevetului la care se referã cererea de anulare a înscrierii unui drept conform regulilor 73 şi 74;
c) precizãri asupra dreptului a cãrui înscriere se solicita a fi anulatã.
(3) Cererea va fi însoţitã de documentele care dovedesc încetarea dreptului înscris sau de o declaraţie din care sa rezulte ca beneficiarul dreptului înscris şi titularul dreptului sunt de acord cu anularea înscrierii.
(4) Cererea este consideratã ca fiind depusa numai dupã plata unei taxe al carei cuantum este egal cu cel prevãzut pentru înregistrarea unei modificãri referitoare la transmiteri de drepturi.

CAP. 5
Inventiile salariaţilor

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii privind inventiile salariaţilor

Regula 76 - Dreptul salariatului la brevet de invenţie

(1) În conformitate cu art. 3 dreptul la brevet de invenţie aparţine inventatorului sau succesorului sau în drepturi.
(2) În cazul în care inventatorul este salariat, în baza art. 5 dreptul la brevetul de invenţie aparţine acestuia în urmãtoarele situaţii:
a) inventia a fost creata în condiţiile art. 5 alin. 1 lit. a) şi exista o clauza contractualã prin care dreptul la brevet de invenţie aparţine salariatului;
b) inventia a fost creata în condiţiile art. 5 alin. 1 lit. b) şi nu exista o clauza contrarã într-un contract privind inventiile salariatului;
c) inventia realizatã de salariat în timpul contractului individual de munca nu este în legatura cu activitatea unitãţii, nu a fost creata prin exercitarea funcţiei acestuia, nici prin cunoaşterea sau folosirea tehnicii ori mijloacelor specifice sau a datelor existente în unitate şi nici nu a fost creata cu ajutorul material al unitãţii;
d) inventia a fost creata în condiţiile art. 5 alin. 2 şi exista o clauza prin care dreptul la brevetul de invenţie aparţine inventatorului;
e) inventia se încadreazã în una dintre situaţiile prevãzute la art. 5 alin. 5 şi salariatul a informat în scris unitatea, conform prevederilor regulii 78, dar unitatea nu a depus cererea de brevet la OSIM în termen de 60 de zile de la data informãrii şi nu exista o alta convenţie între pãrţi.

Regula 77 - Dreptul unitãţii la brevet de invenţie

În cazul în care inventatorul este salariat, în baza art. 5 dreptul la brevet de invenţie aparţine unitãţii în urmãtoarele situaţii:
a) inventia a fost creata în condiţiile art. 5 alin. 1 lit. a) în cadrul unui contract cu misiune inventiva şi nu exista o prevedere contractualã care sa dea inventatorului dreptul la brevet de invenţie, contractul cu misiune inventiva fiind un contract individual de munca încheiat la angajare, un contract de munca reînnoit, care prevede o misiune inventiva sau un act adiţional la contractul de munca individual existent, dacã intervine o misiune inventiva; misiunea inventiva va face obiectul unei clauze distincte a contractului, prin care se stabilesc, în mod explicit, domeniul tehnic, problema sau problemele tehnice pentru a cãror rezolvare salariatul se angajeazã sa le soluţioneze cu aport creativ corespunzãtor funcţiei sale;
b) inventia a fost creata în conformitate cu prevederile art. 5 alin. 2 şi nu exista o clauza contrarã prin care inventatorul are drept la brevet de invenţie în cadrul unui contract de cercetare, acesta putând prevedea o clauza prin care dreptul la eliberarea brevetului de invenţie aparţine fie unitãţii care a comandat cercetarea, fie unitãţii de cercetare, fie ambelor unitãţi; dacã în contractul de cercetare nu este prevãzutã o asemenea clauza, dreptul la brevet de invenţie aparţine unitãţii care a comandat cercetarea;
c) inventia a fost creata în condiţiile art. 5 alin. 1 lit. b) şi exista, într-un contract încheiat cu salariatul, o clauza prin care dreptul la brevet de invenţie aparţine unitãţii.

Regula 78 - Relaţiile dintre salariaţii inventatori şi unitatea în care lucreazã

(1) Salariatul autor al unei invenţii trebuie sa informeze în scris conducãtorul unitãţii în care lucreazã asupra inventiei create în condiţiile prevãzute la art. 5 alin. 3.
(2) În cazul în care inventia a fost creata de mai mulţi inventatori, informarea va fi facuta în comun de toţi inventatorii sau de împuternicitul acestora.
(3) Informarea va conţine suficiente date pentru a permite unitãţii sa aprecieze încadrarea inventiei în una dintre categoriile prevãzute la art. 5 şi la regula 77.
(4) Informarea va conţine:
a) obiectul inventiei şi domeniul de aplicare;
b) condiţiile în care a fost creata inventia;
c) încadrarea inventiei în prevederile art. 5, facuta de salariatul inventator.
(5) Informarea trebuie însoţitã de o descriere a inventiei, în cazul în care unitatea are dreptul la brevetul de invenţie; descrierea va expune inventia revendicata, ţinându-se cont de stadiul tehnicii, soluţia propusã şi un exemplu de realizare.
(6) Informarea cu privire la invenţie se face personal, cu numãr de înregistrare la unitate, prin scrisoare recomandatã, astfel încât sa poatã constitui un mijloc de proba al informãrii unitãţii, cu respectarea prevederilor legii speciale.
(7) Termenul de 60 de zile prevãzut la art. 5 alin. 5 începe sa curgã de la data înregistrãrii informãrii însoţite de descriere.
(8) Dacã unitatea şi salariatul nu au ajuns la o înţelegere privind dreptul la brevet de invenţie, litigiul este de competenta instanţelor judecãtoreşti, conform art. 65 alin. 1; în acest caz, în vederea asigurãrii protecţiei inventiei, cererea de brevet de invenţie va fi depusa la OSIM de cãtre inventator înainte de sesizarea instanţei judecãtoreşti, cu obligaţia acestuia de a informa unitatea.
(9) Încãlcarea, în toate cazurile, a obligaţiei de informare reciprocã atrage rãspunderea potrivit dreptului comun pentru prejudiciile cauzate, conform art. 5 alin. 4.
(10) Unitatea şi salariatul, pe tot parcursul procedurii pana la publicarea cererii de brevet de invenţie, se vor abţine de la orice divulgare a inventiei.
(11) În cazul unei invenţii create în condiţiile art. 5 alin. 1 lit. b), pentru care dreptul la brevet de invenţie aparţine salariatului, acesta are obligaţia sa facã, conform art. 5 alin. 6, prima oferta de licenta sau cesiune unitãţii al carei angajat este.
(12) Unitatea, ca urmare a ofertei, trebuie sa-şi manifeste interesul pentru preluarea de drepturi în termen de 3 luni de la oferta, în cadrul unui contract încheiat cu salariatul sau.
(13) Dacã în acest interval unitatea nu şi-a exprimat interesul, inventatorul, titular al brevetului, are dreptul de a exploata inventia sa pe baza de contract cu orice terţ.
(14) Dacã unitatea şi-a manifestat interesul, dar nu s-a ajuns la o înţelegere privind preţul contractului, litigiul se soluţioneazã de instanţele judecãtoreşti potrivit art. 5 alin. 6 şi art. 62.
(15) Ministerul Apãrãrii Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informaţii pot elabora metodologia privind inventiile create în domeniul lor de activitate, respectând condiţiile art. 5 din lege şi ale prezentului regulament.

Regula 79 - Drepturile bãneşti ale inventatorilor salariaţi

(1) În cazul inventiilor pentru care dreptul la brevet aparţine unitãţii, conform art. 5 alin. 1 lit. a) inventatorul salariat are dreptul la o remuneraţie suplimentarã independenta de salariul de încadrare, remuneraţie stabilitã prin contractul cu misiune inventiva sau într-un act adiţional la contractul individual de munca.
(2) În cazul în care inventia a fost creata în cadrul unui contract de cercetare, remuneraţia suplimentarã cuvenitã salariatului inventator se va negocia cu unitatea al carei angajat este, prin act adiţional la contractul individual de munca, potrivit art. 5 alin. 2.
(3) Drepturile patrimoniale ale inventatorului salariat, potrivit art. 37, se stabilesc pe baza de contract şi se acorda în funcţie de efectele economice şi/sau sociale, rezultate în perioada de valabilitate a brevetului din exploatarea brevetului, sau în funcţie de aportul economic al inventiei şi numai pentru perioada de exploatare a acesteia.
(4) La negocierea clauzelor contractului prevãzut la art. 37 se vor avea în vedere, în special, urmãtoarele:
a) drepturile bãneşti corespunzand efectelor economice, inclusiv cele derivând din efectele sociale pe perioada de calcul al profitului, nu pot fi inferioare valorilor din urmãtorul tabel:


┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ Efectele economice/sociale (E) │ Drepturi bãneşti │
│ în milioane lei │ (lei) │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │ │
│ E ≤ 250 │ E x 15%, dar nu mai puţin de │
│ │ 3 milioane │
│ 250 < E ≤ 1250 │ 37,5 milioane + E x 10% │
│ 250 < E ≤ 1250 │ 137,5 milioane + E x 8% │
│ 250 < E ≤ 1250 │ 237,5 milioane + E x 6% │
│ 250 < E ≤ 1250 │ 387,5 milioane + E x 4% │
│ │ │
└──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘


b) restituirea cheltuielilor, direct cãtre inventator, pentru toate documentaţiile tehnice sau economice, proiecte, studii, cercetãri cu prototipuri, dacã acestea au fost efectuate de inventator pentru aplicarea inventiei;
c) indexarea drepturilor bãneşti cu indicele de inflaţie oficial între data efectuãrii plãţii şi data finalizarii negocierii.
(5) La stabilirea efectelor economice se vor avea în vedere şi diferenţa de costuri, eliminarea sau reducerea importurilor, reducerea costului investiţiilor.
(6) La evaluarea avantajelor sociale se vor avea în vedere şi reducerea toxicitatii locului de munca, reducerea poluarii mediului înconjurãtor, reducerea efortului fizic al personalului de exploatare, disponibilizarea în alte scopuri a unor utilaje importante şi altele asemenea, cum ar fi diferenţa de costuri, eliminarea sau reducerea importurilor.
(7) Drepturile bãneşti se stabilesc pentru fiecare invenţie brevetata şi se repartizeazã pe inventatori corespunzãtor înţelegerii autentificate dintre aceştia.
(8) Dacã pãrţile nu ajung la o înţelegere în urma negocierilor, litigiul este de competenta instanţelor judecãtoreşti.

SECŢIUNEA a 2-a
Dispoziţii tranzitorii şi finale

Regula 80 - Instrucţiuni

În aplicarea prezentului regulament directorul general al OSIM emite instrucţiuni care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Regula 81 - Dispoziţii tranzitorii şi finale

(1) Toate drepturile dobândite de solicitant sau de cãtre titular în baza prevederilor <>Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 21 octombrie 1991, sunt recunoscute.
(2) Cererile de brevet de invenţie depuse la OSIM în condiţiile <>Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, pentru care nu a fost luatã o hotãrâre de acordare sau de respingere, se soluţioneazã potrivit noilor reglementãri.
(3) Pentru cererile de brevet de invenţie având ca obiect o metoda de diagnosticare sau de tratament medical ori o rasa de animale se poate acorda protecţie potrivit prevederilor <>Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, dacã la data intrãrii în vigoare a <>Legii nr. 203/2002 erau îndeplinite condiţiile de brevetare.
(4) Cererile de brevet de invenţie depuse înainte de intrarea în vigoare a <>Legii nr. 203/2002 , pentru care au fost solicitate examinarea şi luarea hotãrârilor în termen de 18 luni de la data depozitului, nu se vor publica conform art. 23 alin. 4; la aceste cereri nu se aplica prevederile regulii 29 alin. (2).
(5) Toate cererile de brevet de invenţie pentru care pana la data intrãrii în vigoare a <>Legii nr. 203/2002 s-a cerut amânarea publicãrii dupã încheierea ultimului an pentru care s-a solicitat aceasta şi a fost plãtitã taxa legalã vor fi tratate ca informaţii, conform prevederilor regulii 7 alin. (1); aceste cereri de brevet de invenţie se vor publica cu plata taxei legale în termen de 3 luni de la încheierea ultimului an pentru care s-a solicitat amânarea publicãrii.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016