Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 17 septembrie 1991 (*republicat*)  de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 17 septembrie 1991 (*republicat*) de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" pentru editarea manualelor şcolare, a manualelor universitare şi a altor lucrări destinate învăţământului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 21 septembrie 1995

    I. Dispoziţii generale

    ART. 1
    Regia Autonomă "Editura Didactică şi Pedagogică" editează manuale şcolare pentru învăţământul primar, gimnazial, liceal, postliceal şi universitar, în limba română şi în limbile minorităţilor naţionale, manuale pentru şcoli profesionale şi de maiştri, tratate, lucrări de pedagogie, lucrări metodice, lucrări pentru perfecţionarea profesorilor şi pentru activităţi individuale ale elevilor şi studenţilor, discuri, compact-discuri, casete video şi audio, ca material auxiliar necesar diferitelor obiecte de studiu, materiale grafice în domeniul mijloacelor de învăţământ, precum şi alte lucrări necesare învăţământului.
    ART. 2
    Regia Autonomă "Editura Didactică şi Pedagogică" este persoana juridică şi funcţionează pe baza de gestiune economică şi autonomie financiară, activitatea ei desfăşurându-se pe baza prezentului regulament şi a altor prevederi legale.
    ART. 3
    Sediul Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" este în Bucureşti, str. Spiru Haret nr. 12, sectorul 1.

    II. Obiectul de activitate

    ART. 4
    Regia Autonomă "Editura Didactică şi Pedagogică" are următorul obiect de activitate:
    4.1. editarea de manuale şcolare pentru învăţământul primar, gimnazial, liceal şi postliceal, în limba română şi în limbile minorităţilor naţionale;
    4.2. editarea de lucrări pentru învăţământul preşcolar;
    4.3. editarea de manuale pentru şcoli profesionale şi de maiştri;
    4.4. editarea de manuale, tratate şi alte lucrări pentru învăţământul superior;
    4.5. editarea de lucrări metodice şi de pedagogie;
    4.6. editarea de lucrări pentru perfecţionarea profesorilor şi pentru activităţile individuale ale elevilor şi studenţilor;
    4.7. editarea de materiale grafice din domeniul mijloacelor de învăţământ (planşe, hărţi, atlase);
    4.8. realizarea de discuri, compact-discuri, casete video şi audio, ca şi material auxiliar necesar diferitelor obiecte de studiu;
    4.9. editarea de lucrări traduse din alte limbi, necesare învăţământului;
    4.10. activitatea de import-export de carte şcolară;
    4.11. desfacerea produselor editoriale prin structuri specifice, inclusiv prin librării proprii;
    4.12. asigurarea bazei materiale şi executarea de lucrări şi prestări de servicii legate de obiectul său de activitate.
    ART. 5
    În realizarea obiectului de activitate, Regia Autonomă "Editura Didactică şi Pedagogică" exercită următoarele atribuţii principale:
    5.1. asigură editarea de carte şcolară, de carte universitară şi alte lucrări destinate învăţământului, precum şi orice alte materiale asociate acestora;
    5.2. asigură programarea şi urmărirea realizării producţiei de carte şcolară şi a lucrărilor asimilate acesteia;
    5.3. asigură realizarea producţiei editoriale de carte şcolară şi a altor lucrări destinate învăţământului, în concordanţă cu nevoile acestuia şi cu programele stabilite de Ministerul Învăţământului;
    5.4. pregăteşte şi negociază cu reprezentanţii organelor competente volumul producţiei editoriale posibil de realizat, contractarea şi desfacerea acesteia;
    5.5. fundamentează cheltuielile de producţie şi preţurile de livrare ale produselor editoriale;
    5.6. elaborează documentaţii pentru obţinerea de credite şi a altor surse de finanţare;
    5.7. realizează programarea şi executarea de activităţi tehnico-financiare, întocmirea de bugete, analiza execuţiei acestora şi stabileşte destinaţia veniturilor conform legislaţiei în vigoare;
    5.8. stabileşte strategia de dezvoltare a editării de manuale şcolare şi de alte lucrări necesare învăţământului;
    5.9. organizează folosirea aplicării informaticii în vederea asigurării rapide a tuturor informaţiilor necesare luării deciziilor tehnice, economice şi organizatorice;
    5.10. asigură respectarea disciplinei muncii în desfăşurarea proceselor (de producţie) specifice muncii editoriale, respectarea atribuţiilor de serviciu şi a prevederilor legale de către întregul personal;
    5.11. iniţiază acţiuni de cooperare ştiinţifică cu alte edituri din ţară sau din străinătate;
    5.12. efectuează operaţiuni de comerţ exterior prin compartimente proprii sau prin unităţi specializate de import-export, marketing şi conjunctură.

    III. Patrimoniul

    ART. 6
    Regia Autonomă "Editura Didactică şi Pedagogică" are un patrimoniu net în valoare de 32,1 milioane lei, conform datelor contabile de la 31 martie 1991, care se va reevalua în termen de 30 de zile de la publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României.
    ART. 7
    Regia Autonomă "Editura Didactică şi Pedagogică" este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de proprietate, Regia Autonomă "Editura Didactică şi Pedagogică" posedă, foloseşte şi dispune în mod autonom, în condiţiile legii, de lucrările pe care le are în patrimoniu, pentru realizarea obiectului său de activitate, şi beneficiază de rezultatele utilizării acestora.

    IV. Structura regiei

    ART. 8
    Regia Autonomă "Editura Didactică şi Pedagogică" îşi aprobă structura organizatorică prin consiliul său de administraţie, inclusiv înfiinţarea redacţiilor şi colectivelor tehnice din teritoriu, care nu au drept de reprezentare în numele regiei şi în nume propriu.
    ART. 9
    Regia Autonomă "Editura Didactică şi Pedagogică" are în structură redacţii şi compartimente. Normele de structură pentru redacţii şi compartimente se aprobă de către consiliul de administraţie.
    ART. 10
    Atribuţiile redacţiilor şi compartimentelor se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administraţie.

    V. Organele de conducere a regiei

    ART. 11
    Conducerea Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" se asigură potrivit legii.
    ART. 12
    Consiliul de administraţie se numeşte prin ordin de către ministrul învăţământului şi este compus din 5 persoane, după cum urmează:
    - directorul Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică";
    - reprezentantul Ministerului Învăţământului;
    - reprezentantul Ministerului Finanţelor;
    - redactori-şefi, director adjunct economic, şefi de compartimente, jurişti şi alţi specialişti.
    ART. 13
    Persoanele care fac parte din consiliul de administraţie nu pot face parte concomitent din mai mult de două consilii de administraţie sau să participe la consilii de administraţie ale unor regii sau societăţi comerciale cu care Regia Autonomă "Editura Didactică şi Pedagogică" întreţine relaţii de afaceri sau are interese contrare.
    ART. 14
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administraţie persoanele care au suferit condamnări pentru delapidare, furt, tâlhărie, distrugere cu intenţie, înşelăciune, gestiune frauduloasă, abuz de încredere comis în dăuna avutului obştesc sau particular, speculă, omor, viol, luare de mită, arestare abuzivă etc.
    ART. 15
    Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului regulament de organizare şi funcţionare.
    ART. 16
    Atribuţiile, răspunderile şi competenţele consiliului de administraţie sunt următoarele:
    16.1. aprobă structura organizatorică şi funcţională a Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică";
    16.2. aprobă planurile tematice de activitate şi programele de producţie;
    16.3. hotărăşte cu privire la investiţiile economice ce urmează a fi realizate potrivit obiectului său de activitate, care se finanţează din surse proprii, credite bancare sau alocaţii de la buget;
    16.4. propune, potrivit reglementărilor în vigoare, investiţiile a căror aprobare este în competenţa altor organe;
    16.5. aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli în caz de excedent sau echilibru. În situaţiile în care cheltuielile depăşesc veniturile, dispune promovarea documentaţiei prevăzute de legislaţia în vigoare, către organele competente, spre aprobare;
    16.6. stabileşte şi defalcă subvenţiile de la bugetul de stat pe destinaţii;
    16.7. stabileşte împrumuturile pe termen lung sau mediu şi modul de rambursare a acestora;
    16.8. aprobă, în condiţiile legii, înstrăinarea bunurilor mobile aparţinând regiei;
    16.9. aprobă politica de vânzare a produselor editurii;
    16.10. propune preţurile pentru produsele specifice, urmăreşte aplicarea acestora;
    16.11. aprobă utilizarea fondului valutar;
    16.12. aprobă asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate;
    16.13. asigură şi răspunde de respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia mediului înconjurător şi securitatea muncii;
    16.14. stabileşte nivelurile de salarizare a personalului, în funcţie de studii şi munca efectiv prestată, cu respectarea salariului tarifar minim prevăzut de lege;
    16.15. aprobă orice alte probleme privind activitatea regiei, cu excepţia celor date, potrivit legii, în competenta altor organe.
    ART. 17
    Consiliul de administraţie se întruneşte în şedinţe ordinare o dată pe lună sau la cererea preşedintelui, ori a unei treimi din membrii săi, ori de câte ori este nevoie.
    ART. 18
    Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiză consilieri şi consultanţi din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensată material, conform înţelegerii, pe bază de contract.
    ART. 19
    Anual, consiliul de administraţie prezintă Ministerului Învăţământului un raport asupra activităţii în perioada expirată şi asupra programului de activitate pentru perioada în curs.
    ART. 20
    Directorul Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" conduce activitatea curentă a acesteia şi o reprezintă în relaţiile cu organele statului, precum şi cu persoanele fizice sau juridice. De asemenea, angajează şi concediază personalul aparatului propriu.

    VI. Bugetul de venituri şi cheltuieli

    ART. 21
    Regia autonomă întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, după modelele stabilite de Ministerul Finanţelor. Bilanţul contabil anual şi contul de profit şi pierderi se aprobă de Ministerul Finanţelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
    Pentru acoperirea eventualelor deficite, regia poate contracta credite bancare.
    ART. 22
    Regia Autonomă "Editura Didactică şi Pedagogică" îşi constituie fondul de rezervă şi fondul de dezvoltare, precum şi alte fonduri necesare desfăşurării activităţii.
    ART. 23
    Exerciţiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi se sfârşeşte la 31 decembrie ale fiecărui an.

    VII. Relaţiile regiei

    ART. 24
    Relaţiile comerciale dintre Regia Autonomă "Editura Didactică şi Pedagogică" şi societăţile comerciale, precum şi cu statul, se vor desfăşura pe baze contractuale, guvernate pe principiul libertăţii contractuale, în temeiul prevederilor Codului civil şi Codului comercial român.
    ART. 25
    Regia va practica în raporturile cu beneficiarii preţuri stabilite în conformitate cu prevederile legale.
    ART. 26
    Regia Autonomă "Editura Didactică şi Pedagogică" poate încheia contracte de vânzare-cumpărare, executare de lucrări şi prestări de servicii cu întreprinzători străini.
    ART. 27
    Regia Autonomă "Editura Didactică şi Pedagogică" se poate asocia, potrivit legii, cu alte regii şi societăţi comerciale pentru realizarea în comun de activităţi productive şi de comercializare, precum şi cu terţe persoane juridice sau fizice, române sau străine, în scopul creării de noi societăţi comerciale.
    ART. 28
    În activitatea sa Regia Autonomă "Editura Didactică şi Pedagogică" nu poate beneficia de subvenţii acordate de stat.
    ART. 29
    Prezentul regulament se completează cu dispoziţiile Legii nr. 15/1990 şi cu celelalte reglementări în vigoare.

                             ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016