Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 17 octombrie 2023  privind certificarea personalului de exploatare pentru activitatea de urmărire a comportării în timp a barajelor, NTLH-031    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 17 octombrie 2023 privind certificarea personalului de exploatare pentru activitatea de urmărire a comportării în timp a barajelor, NTLH-031

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1011 din 7 noiembrie 2023
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 2.667 din 17 octombrie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.011 din 7 noiembrie 2023.
──────────
    CAP. I
    Prevederi generale
    ART. 1
    În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor, republicată, cu modificările ulterioare, deţinătorii de baraje au obligaţia certificării personalului de exploatare pentru activitatea de urmărire a comportării în timp a barajelor.

    ART. 2
    Personalul de exploatare pentru activitatea de urmărire a comportării în timp a barajelor reprezintă personalul din cadrul instituţiilor/societăţilor deţinătoare de baraje, care coordonează activitatea de urmărire a comportării în timp a barajelor încadrate în categoriile de importanţă A şi B, denumit în continuare personal UCC.

    CAP. II
    Organizarea activităţii de certificare
    ART. 3
    Certificarea personalului de exploatare pentru activitatea de urmărire a comportării în timp a barajelor se realizează de către o comisie de certificare a cărei componenţă nominală se aprobă prin decizie a Comisiei Naţionale pentru Siguranţa Barajelor şi Lucrărilor Hidrotehnice - CONSIB - Biroul operativ CONSIB, la propunerea direcţiei tehnice de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor.

    ART. 4
    (1) Comisia de certificare a personalului UCC, denumită în continuare comisia de certificare, are următoarea componenţă:
    a) preşedinte - secretarul de stat care coordonează activitatea din domeniul apelor;
    b) vicepreşedinte - reprezentantul conducerii direcţiei tehnice de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, care coordonează activitatea din domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice;
    c) membri titulari:
    (i) doi reprezentanţi ai direcţiei tehnice de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor;
    (ii) doi reprezentanţi ai compartimentelor de urmărire a comportării în timp şi siguranţei barajelor din cadrul unităţilor centrale ale principalilor deţinători de baraje;
    (iii) un reprezentant al Comitetului Naţional Român al Marilor Baraje, denumit în continuare CROMB;

    d) trei membri supleanţi asigurând aceeaşi reprezentare ca cea menţionată la lit. c);
    e) un secretariat tehnic care este asigurat de personalul direcţiei tehnice de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor.

    (2) Comisia de certificare este valabil constituită prin prezenţa preşedintelui sau a vicepreşedintelui şi a jumătate plus unu din numărul membrilor (minimum 3 membri).
    (3) Deciziile comisiei de certificare se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.

    ART. 5
    (1) Certificarea personalului UCC se face pe bază de dosar de activitate şi calificare profesională a solicitantului.
    (2) Pentru obţinerea certificatului de exploatare pentru activitatea de urmărire a comportării în timp a barajelor, denumit în continuare certificat UCC, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să fie absolvent de studii superioare cu profil hidrotehnic/ hidroenergetic/îmbunătăţiri funciare/mecanic/construcţii;
    b) să aibă o activitate în domeniul exploatării şi urmăririi comportării în timp a lucrărilor hidrotehnice de cel puţin 5 ani.


    ART. 6
    (1) În vederea obţinerii certificatului UCC, instituţia/societatea de exploatare în cadrul căreia este angajat solicitantul prevăzut la art. 5 alin. (2) va depune un dosar ce va cuprinde următoarele documente:
    a) cerere-tip de solicitare a certificatului de coordonare, întocmită de deţinătorul barajului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul regulament;
    b) curriculum vitae;
    c) memoriu de activitate;
    d) copie de pe diploma de studii;
    e) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că nu se află înscris în cazierul judiciar;
    f) adeverinţă de la angajator care să ateste vechimea de minimum 5 ani în domeniul siguranţei barajelor.

    (2) În cazul în care unul dintre membrii titulari ai comisiei de certificare solicită certificatul UCC, pentru analiza dosarului de activitate şi calificare profesională, acest membru va fi înlocuit în cadrul comisiei de certificare cu un membru supleant.

    ART. 7
    Dosarele de activitate şi calificare profesională ale candidaţilor se depun la direcţia tehnică de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, după ce, în prealabil, au fost analizate în cadrul unităţilor centrale ale deţinătorilor de baraje, după caz.

    ART. 8
    (1) Programarea şedinţelor comisiei de certificare cu prezenţă fizică, precum şi stabilirea ordinii de zi a acestora se fac de către secretariatul tehnic al comisiei de certificare cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării şedinţei.
    (2) Ordinea de zi a şedinţei comisiei de certificare desfăşurate cu prezenţă fizică, referatele tehnice întocmite de secretariat, precum şi dosarele de activitate şi calificare profesională ale solicitanţilor, în format digital, sunt transmise membrilor comisiei de certificare de către secretariatul tehnic cu cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei.

    ART. 9
    (1) În urma verificării dosarelor de activitate şi calificare profesională ale solicitanţilor în cadrul şedinţelor de certificare cu prezenţă fizică, comisia poate decide:
    a) admiterea dosarului şi emiterea certificatului de exploatare şi urmărire a comportării în timp a barajelor;
    b) solicitarea de completări sau clarificări la dosar;
    c) respingerea dosarului.

    (2) Deciziile comisiei de certificare se consemnează într-un proces-verbal al şedinţei, întocmit de secretariatul comisiei de certificare.
    (3) În cazul în care comisia de certificare solicită completări sau clarificări, acestea se vor comunica instituţiei/societăţii de exploatare în cadrul căreia este angajat solicitantul.
    (4) Nedepunerea documentelor solicitate, în termenul stabilit, conduce automat la respingerea dosarului.
    (5) În cazul respingerii dosarului de activitate şi calificare profesională, decizia de respingere motivată va fi comunicată instituţiei/societăţii de exploatare în cadrul căreia este angajat solicitantul, în termen de 30 de zile de la data şedinţei.

    ART. 10
    (1) În cazul unor situaţii speciale justificate, şedinţele de analiză ale comisiei de certificare se pot desfăşura şi în sistem online prin intermediul unor aplicaţii de comunicare specifice.
    (2) Programarea şedinţelor comisiei de certificare online, precum şi stabilirea ordinii de zi a acestora se fac de către secretariatul tehnic al comisiei de certificare cu cel puţin 10 zile înainte de data desfăşurării şedinţei.
    (3) Ordinea de zi a şedinţei comisiei de certificare desfăşurate online, referatele tehnice întocmite de secretariat, precum şi dosarele de activitate şi calificare profesională ale solicitanţilor, în format digital, sunt transmise membrilor comisiei de certificare de către secretariatul tehnic cu cel puţin 3 zile înainte de data şedinţei.
    (4) În ziua şedinţei comisiei de certificare desfăşurate online, membrii comisiei de certificare şi secretariatul tehnic participă la şedinţa de avizare utilizând aplicaţia web stabilită în prealabil de secretariatul tehnic, în baza invitaţiilor primite prin e-mail.
    (5) În cazul şedinţelor online, după analiza dosarelor de activitate şi calificare profesională, membrii comisiei de certificare transmit calificative „admis“ sau „respins“ prin intermediul aplicaţiei web utilizată pentru desfăşurarea şedinţei, iar acestea sunt consemnate de secretariatul tehnic în procesul-verbal de şedinţă. În cazul calificativelor „respins“ ale membrilor comisiei de certificare, aceştia transmit online motivele care au stat la baza acestor decizii, pentru a fi consemnate în procesul-verbal de şedinţă.
    (6) Modul în care se vor organiza şi desfăşura şedinţele comisiei de certificare online se stabileşte de către secretariatul comisiei de certificare, cu aprobarea preşedintelui/ vicepreşedintelui comisiei.
    (7) Suportul tehnic pentru desfăşurarea şedinţelor comisiei de certificare în sistem online este asigurat de compartimentul IT din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor.

    ART. 11
    (1) Decizia de respingere a dosarului de activitate şi calificare profesională poate fi contestată în scris, în termen de 10 zile de la comunicare, la direcţia tehnică de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor.
    (2) Contestaţiile se analizează şi soluţionează în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia, de către o comisie de analiză şi soluţionare a contestaţiilor, denumită în continuare comisie de contestaţii, formată din trei reprezentanţi ai învăţământului superior tehnic de specialitate şi/sau ai unor asociaţii profesionale reprezentative pentru domeniu. Secretariatul comisiei de contestaţii este asigurat de direcţia tehnică de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor.
    (3) Componenţa nominală a comisiei de contestaţii şi a secretariatului acesteia se aprobă prin decizie a Biroului operativ al Comisiei Naţionale pentru Siguranţa Barajelor şi Lucrărilor Hidrotehnice - CONSIB, la propunerea direcţiei tehnice de specialitate din cadrul acesteia.
    (4) Deciziile comisiei de contestaţii se comunică instituţiei/societăţii contestatare în termen de 10 zile de la emitere de către direcţia tehnică de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, fiind definitive pentru contestatari.

    ART. 12
    Solicitanţilor care în urma analizei dosarelor de către comisia de certificare primesc calificativul „admis“ li se emite certificatul UCC de către autoritatea publică centrală din domeniul apelor.

    ART. 13
    (1) Certificatul UCC se emite în termen de 30 de zile de la data şedinţei comisiei de certificare sau a comisiei de contestaţii, după caz, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezentul regulament.
    (2) Înştiinţarea privind emiterea certificatului UCC se transmite societăţii/instituţiei care a solicitat certificarea în termen de 10 zile de la emiterea acestuia, în vederea preluării certificatului pe bază de semnătură de primire.
    (3) Certificatul UCC are o valabilitate de 10 ani de la data eliberării, cu posibilitatea prelungirii valabilităţii acestuia.

    ART. 14
    (1) Prelungirea valabilităţii certificatului de exploatare pentru activitatea de urmărire a comportării în timp a barajelor se face la solicitarea instituţiei/societăţii în cadrul căreia este angajat solicitantul, prin depunerea unui nou dosar de activitate şi calificare profesională la direcţia tehnică de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, cu 30 de zile înainte de data expirării termenului de valabilitate al certificatului UCC.
    (2) Dosarul de activitate şi calificare profesională prevăzut la alin. (1) va conţine următoarele documente:
    a) cerere de prelungire a certificatului;
    b) memoriu de activitate pe perioada valabilităţii certificatului;
    c) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că nu se află înscris în cazierul judiciar;
    d) recomandare din partea conducătorului instituţiei/societăţii care solicită prelungirea certificatului, care să ateste desfăşurarea în condiţii optime a acestei activităţi.


    CAP. III
    Suspendarea sau anularea certificatelor de exploatare şi urmărire a comportării în timp a barajelor
    ART. 15
    (1) În situaţia unei sesizări din partea organelor abilitate cu controlul în domeniul siguranţei barajelor şi/sau lucrărilor publice sau din partea altor autorităţi din domenii de specialitate conexe sau a solicitării angajatorului privind exercitarea necorespunzătoare a activităţii în domeniul urmăririi comportării în timp a barajelor, certificatul UCC poate fi suspendat sau anulat.
    (2) Sesizarea prevăzută la alin. (1) se depune la direcţia tehnică de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor şi se analizează de către comisia de certificare, care decide, după caz, suspendarea/anularea sau menţinerea certificatului.

    ART. 16
    (1) Suspendarea sau anularea certificatului UCC în situaţia prevăzută la art. 15 alin. (1) se face prin decizie a comisiei de certificare, pe o perioadă determinată, care nu poate fi mai mare de 3 ani.
    (2) Decizia de suspendare se emite în baza procesului-verbal al şedinţei comisiei de certificare şi se comunică instituţiei/societăţii în cadrul căreia este angajată persoana certificată, în termen de 10 zile de la data şedinţei.
    (3) Decizia de suspendare a certificatului UCC poate fi contestată, în scris, la direcţia tehnică de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, în termen de 5 zile de la comunicare.
    (4) Contestaţiile se analizează şi se soluţionează de către Comisia Naţională pentru Siguranţa Barajelor şi Lucrărilor Hidrotehnice - CONSIB, prin biroul operativ al acesteia, în termen de 30 de zile de la data depunerii, iar decizia luată este definitivă.

    ART. 17
    (1) Certificatul UCC se anulează în următoarele condiţii:
    a) dacă persoana certificată a fost condamnată prin sentinţă definitivă pentru fapte comise care au legătură cu exercitarea activităţii în domeniul comportării în timp a barajelor;
    b) dacă pentru persoana certificată a fost efectuată o sesizare a organelor abilitate cu controlul în domeniul siguranţei barajelor sau lucrărilor publice în legătură cu abateri grave în exercitarea activităţii în domeniul comportării în timp a barajelor, sesizare analizată şi validată de comisia de certificare.

    (2) Decizia de anulare se emite în baza procesului-verbal al şedinţei comisiei de certificare şi se comunică instituţiei/societăţii în cadrul căreia este angajată persoana certificată, în termen de 10 zile de la data şedinţei.
    (3) Decizia de anulare a certificatului UCC poate fi contestată, în scris, la direcţia tehnică de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, în termen de 10 zile de la comunicare.
    (4) Contestaţiile se analizează şi se soluţionează de către Comisia Naţională pentru Siguranţa Barajelor şi Lucrărilor Hidrotehnice - CONSIB, prin biroul operativ al acesteia, în termen de 30 de zile de la data depunerii, iar decizia luată este definitivă.

    ART. 18
    În cazul producerii unor incidente sau accidente la baraje, la propunerea organelor abilitate cu controlul în domeniul siguranţei barajelor şi/sau lucrărilor publice, certificatele personalului găsit vinovat de producerea acestor evenimente se anulează prin decizie a Biroului operativ al Comisiei Naţionale pentru Siguranţa Barajelor şi Lucrărilor Hidrotehnice - CONSIB.

    ART. 19
    Persoanele ale căror certificate UCC au fost anulate pentru motivele prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) nu se mai pot înscrie pentru redobândirea certificatului de exploatare pentru activitatea de urmărire a comportării în timp a barajelor.

    ART. 20
    În cazul în care persoanei certificate îi încetează raportul de serviciu cu instituţia/societatea deţinătoare de baraje, certificatul respectiv este anulat de drept.

    CAP. IV
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 21
    Şedinţele de certificare se organizează în situaţia în care există un număr de minimum 8 dosare care îndeplinesc condiţiile specificate în prezentul regulament, depuse la secretariatul comisiei de certificare.

    ART. 22
    Dosarele de activitate şi calificare profesională depuse până la data intrării în vigoare a prezentului regulament la autoritatea publică centrală din domeniul apelor, în vederea obţinerii certificatului UCC, vor fi actualizate în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

    ART. 23
    Certificatele UCC obţinute în baza prevederilor Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 117/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind certificarea personalului de coordonare a activităţii de urmărire în timp a barajelor - NTLH-031 îşi păstrează valabilitatea până la data expirării; la expirarea acestora, certificatele UCC vor fi prelungite conform prevederilor prezentului regulament.

    ART. 24
    Instruirea periodică a personalului de exploatare pentru activitatea de urmărire a comportării în timp a barajelor se efectuează de către instituţiile/societăţile deţinătoare de baraje în cadrul cărora aceştia sunt angajaţi, pe baza programelor de activitate şi de formare profesională existente la aceste instituţii/societăţi şi în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare.

    ART. 25
    În termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, deţinătorii cu orice titlu de baraje, care desfăşoară activităţi de urmărire a comportării în timp a barajelor din administrare, sunt obligaţi să îşi certifice personalul UCC.

    ART. 26
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ANEXA 1

    la regulament
    (model de cerere)
    Instituţia/Societatea deţinătoare de baraje
    Nr. ........../..............
    Către
    AUTORITATEA PUBLICĂ CENTRALĂ DIN DOMENIUL APELOR*1)
    *1) Se detaliază conform denumirii actuale.

    CERERE
    privind obţinerea certificatului de exploatare pentru
    activitatea de urmărire a comportării în timp a barajelor
    ........(denumirea instituţiei/societăţii deţinătoare de baraje)..........., înmatriculată la registrul comerţului cu nr. ....., cod unic de înregistrare .........., cod fiscal ................, str. ............. nr. ...., bl. ......, sc. ....., ap. ....., judeţul/sectorul .........., tel. ..........., fax ............, e-mail ................, reprezentată prin ........(numele şi prenumele)......, în calitate de*2) ....................., solicităm participarea dosarului de activitate şi calificare profesională al domnului/doamnei ........... la verificarea în vederea emiterii certificatului care îi conferă dreptul de exploatare pentru activitatea de urmărire a comportării în timp a barajelor - UCC, de către comisia de certificare din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor*1).
    *1) Se detaliază conform denumirii actuale.
    *2) Se va specifica funcţia reprezentantului unităţii solicitante.

    Anexăm dosarul menţionat, întocmit conform regulamentului aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.667/2023.
    Data ..............
    L.S.
    Reprezentant legal,
    .........................................
    (numele, prenumele, funcţia)

    ANEXA 2

    la regulament
    (model de certificat)
    AUTORITATEA PUBLICĂ CENTRALĂ DIN DOMENIUL APELOR*1)
    *1) Se detaliază conform denumirii actuale.

    CERTIFICAT
    de exploatare pentru activitatea de urmărire a
    comportării în timp a barajelor (UCC)
    Nr. ............ din ..........
    În baza prevederilor art. 4 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor, republicată, cu modificările ulterioare, ale Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.667/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind certificarea personalului de exploatare pentru activitatea de urmărire a comportării în timp a barajelor, NTLH-031, ale Deciziei nr. ........./........ a Comisiei Naţionale pentru Siguranţa Barajelor şi Lucrărilor Hidrotehnice - CONSIB - Biroul operativ CONSIB pentru aprobarea componenţei nominale a comisiei de certificare şi ale Procesului-verbal nr. ......... din data ....... al comisiei de certificare se eliberează prezentul
    CERTIFICAT.
    Domnul/Doamna ............, angajat/angajată la ........(denumirea instituţiei/societăţii deţinătoare de baraje)......., este certificat/certificată pentru desfăşurarea activităţii de urmărire a comportării în timp a barajelor din administrarea*2) .............., pentru o perioadă de 10 (zece) ani.
    *2) Se va specifica denumirea instituţiei/societăţii deţinătoare de baraje.

    Prezentul certificat a fost emis la data de ........... şi este valabil până la data de .................
    Preşedintele comisiei de certificare,
    ..........................................................
    (numele, prenumele, funcţia, semnătura şi parafa
    reprezentantului conducerii autorităţii
    publice centrale din domeniul apelor)
    Certificatul a fost emis în două exemplare.
    Exemplarul nr. 1 din 2
    NOTĂ:
    Exemplarul nr. 2 din 2 al certificatului se contrasemnează de vicepreşedinte şi secretarul comisiei de certificare.


    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016