Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 17 iulie 2020  privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director - medic şef al Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu din subordinea Ministerului Justiţiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 17 iulie 2020 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director - medic şef al Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu din subordinea Ministerului Justiţiei

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 702 din 5 august 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 2.960/C din 17 iulie 2020, publicat în Monitorul oficial, Partea I, nr. 702 din 5 august 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Funcţia de director - medic şef al Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu, unitate aflată în subordinea Ministerului Justiţiei, se ocupă prin concurs, în condiţiile stabilite prin prezentul regulament.

    ART. 2
    Concursul pentru ocuparea funcţiei de director - medic şef se organizează de către Ministerul Justiţiei şi cuprinde următoarele etape:
    a) selecţia dosarelor de înscriere;
    b) proba scrisă, constând în rezolvarea unui test-grilă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică;
    c) interviu şi susţinerea proiectului de management.


    ART. 3
    (1) În vederea organizării şi desfăşurării concursului, Ministerul Justiţiei publică anunţul de concurs în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, în publicaţia săptămânală „Viaţa medicală“, pe paginile de internet ale acestor instituţii şi pe portalul posturi.gov.ro şi îl afişează la sediile Ministerului Justiţiei şi al Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu, cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru susţinerea probei scrise.
    (2) Anunţul de concurs va cuprinde:
    a) denumirea funcţiei pentru care se organizează concurs;
    b) locul şi perioada de desfăşurare a concursului;
    c) condiţiile care trebuie îndeplinite de candidaţi pentru a se putea înscrie la concurs;
    d) actele necesare pentru dosarul de înscriere, locul şi termenul-limită pentru depunerea actelor de înscriere la concurs;
    e) probele de concurs;
    f) bibliografia şi tematica de concurs;
    g) cuantumul taxei de participare la concurs;
    h) datele de contact de unde pot fi obţinute informaţii suplimentare.

    (3) În situaţia în care se modifică data şi locul desfăşurării concursului, se va publica un nou anunţ, prin mijloacele prevăzute la alin. (1), cu minimum 3 zile înainte de data fixată pentru susţinerea concursului.
    (4) Tematica şi bibliografia conţinând legislaţia specifică sistemului sanitar, dar şi cea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu se elaborează de către comisia de concurs şi se aprobă de ministrul justiţiei.
    (5) Cuantumul taxei de participare la concurs se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei, astfel încât să acopere costurile necesare organizării şi desfăşurării concursului.
    (6) Taxa de înscriere la concurs se restituie candidaţilor care au fost respinşi în urma verificării dosarelor de înscriere, precum şi candidaţilor retraşi anterior afişării rezultatelor finale ale etapei de selecţie a dosarelor.
    (7) Cererea de restituire a taxei se depune la direcţia de resurse umane din cadrul Ministerului Justiţiei, cel târziu până la afişarea rezultatelor finale ale concursului, şi se soluţionează în termen de 30 de zile de la înregistrare.

    CAP. II
    Constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor
    ART. 4
    (1) Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului, ministrul justiţiei stabileşte prin ordin comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor.
    (2) Fiecare comisie are în componenţa sa un preşedinte, 2 membri şi un secretar.
    (3) Preşedintele este reprezentant al Ministerului Justiţiei. Membrii comisiilor sunt persoane cu experienţă profesională în domeniul medical, care au îndeplinit funcţii de manager de spital/spital penitenciar/unitate sanitară.
    (4) Secretariatul celor două comisii este asigurat de o persoană de la Direcţia de resurse umane din cadrul Ministerului Justiţiei. Secretarul comisiei de concurs este şi secretar al comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
    (5) Din comisia de concurs va face parte şi un reprezentant al unei organizaţii profesionale, cu rol de observator, nominalizat de către organizaţia sindicală reprezentativă la nivel de unitate sau de către sindicatele semnatare ale contractului colectiv de muncă.

    ART. 5
    (1) Nu pot face parte din comisia de concurs şi din comisia de soluţionare a contestaţiilor persoanele care au soţ/soţie, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv în rândul candidaţilor sau care se află în raporturi cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi.
    (2) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.
    (3) În termen de 3 zile de la finalizarea perioadei de înscriere la concurs, fiecare dintre membrii comisiei de concurs şi ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor va da o declaraţie pe propria răspundere de imparţialitate din care să rezulte că nu se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), precum şi o declaraţie pe propria răspundere de confidenţialitate.

    ART. 6
    (1) Preşedintele comisiei de concurs poartă întreaga răspundere pentru asigurarea legalităţii şi corectitudinii în ceea ce priveşte evaluarea candidaţilor, asigurarea şanselor egale pentru aceştia, securitatea conţinutului probelor de evaluare şi a documentelor elaborate de comisie.
    (2) Preşedintele comisiei de concurs stabileşte atribuţii suplimentare pentru membrii comisiei de concurs, dacă apreciază ca fiind necesar pentru o mai bună desfăşurare a concursului.

    ART. 7
    Comisia de concurs are următoarele atribuţii principale:
    a) stabilirea tematicii şi a bibliografiei pentru concurs;
    b) analiza şi verificarea dosarelor de înscriere la concurs ale candidaţilor;
    c) elaborarea întrebărilor pentru testul grilă de verificare a cunoştinţelor şi a baremului de notare;
    d) evaluarea şi notarea candidaţilor;
    e) stabilirea tabelului final al rezultatelor candidaţilor;
    f) punerea la dispoziţia comisiei de soluţionare a contestaţiilor a tuturor documentelor necesare analizării şi soluţionării acestora.


    ART. 8
    (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor soluţionează contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere, la baremul de notare a testului-grilă, la rezultatele testului-grilă şi ale interviului, la rezultatele finale ale concursului şi transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi aduse la cunoştinţa candidaţilor.
    (2) Deciziile comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt definitive şi sunt aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la sediul Ministerului Justiţiei şi prin publicarea pe pagina de internet a acestei instituţii, în termen de maximum 24 de ore de la soluţionarea contestaţiilor.
    (3) Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

    ART. 9
    Secretarul comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:
    a) primeşte dosarele de concurs ale candidaţilor, respectiv contestaţiile;
    b) convoacă membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor, la solicitarea preşedintelui comisiei;
    c) întocmeşte, redactează şi semnează alături de comisia de concurs, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acesteia;
    d) asigură afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, respectiv rezultatele eventualelor contestaţii;
    e) îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a concursului.


    CAP. III
    Înscrierea candidaţilor
    ART. 10
    La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:
    a) au cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
    b) cunosc limba română;
    c) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical acreditate şi au calitatea de medic specialist/primar;
    d) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
    e) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
    f) sunt apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, împrejurare atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
    g) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.


    ART. 11
    (1) Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:
    a) cererea de înscriere la concurs, în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
    b) copia certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate, aflat în termenul de valabilitate;
    c) copia certificată pentru conformitate cu originalul a diplomei de licenţă sau echivalente;
    d) copia certificată pentru conformitate cu originalul a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sanitar ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
    e) curriculum vitae;
    f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
    g) cazierul judiciar, aflat în termenul de valabilitate;
    h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical;
    i) copie certificată pentru conformitate cu originalul a actelor (act administrativ, certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
    j) proiectul de management realizat de candidat;
    k) chitanţa de plată a taxei de participare la concurs.

    (2) O dată cu depunerea cererii de înscriere şi a actelor aferente, candidaţii prezintă originalul documentelor care se depun în copie la dosarul de înscriere, pentru verificarea conformităţii acestor copii cu originalul.

    ART. 12
    (1) Dosarele de înscriere se depun la secretariatul comisiei de concurs, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data anunţării concursului.
    (2) În termen de o zi lucrătoare de la data finalizării înscrierilor, comisia de concurs verifică dosarele depuse şi stabileşte pentru fiecare candidat rezultatul, prin înscrierea menţiunii „Admis“ sau „Respins“.
    (3) Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs la sediul Ministerului Justiţiei şi se publică pe pagina de internet a acestei instituţii.
    (4) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul selecţiei dosarelor, în termen de o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv de la data publicării. Contestaţia se depune la secretariatul comisiei şi se soluţionează, în termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere, de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.
    (5) Comunicarea rezultatelor contestaţiilor depuse se face prin afişare, de către secretariatul comisiei de concurs, la sediul Ministerului Justiţiei şi prin publicare pe pagina de internet a acestuia, de îndată după soluţionare.

    CAP. IV
    Desfăşurarea concursului
    ART. 13
    (1) Testul-grilă de verificare a cunoştinţelor are caracter eliminatoriu şi se desfăşoară pe durata a două ore.
    (2) Testul-grilă conţine 50 de întrebări din domeniul legislaţiei specifice, fiecare având 3 variante de răspuns, dintre care una sau două variante de răspuns sunt corecte.
    (3) Se declară admis la proba scrisă candidatul care a obţinut un punctaj de minimum 70 de puncte.

    ART. 14
    (1) Membrii comisiei de concurs se întrunesc cu cel mult 5 ore înaintea susţinerii probei, în spaţii special destinate care să asigure secretizarea activităţii şi condiţii optime de lucru, pentru elaborarea a două variante de subiecte sub formă de teste-grilă.
    (2) Cele două variante de subiecte se multiplică, în prezenţa preşedintelui comisiei de concurs, într-un număr de exemplare mai mare cu 10% faţă de numărul candidaţilor înscrişi în concurs. După multiplicare, testele-grilă se introduc în plicuri, câte unul pentru fiecare sală de concurs, şi se sigilează. Fiecare plic va conţine o rezervă de 10% faţă de numărul candidaţilor din sala respectivă. Cele două variante de subiecte se semnează de toţi membrii comisiei de concurs şi se introduc în plicuri, care se sigilează, se ştampilează şi se semnează, luându-se măsurile de siguranţă ce se impun, prin sigilarea locului de depozitare.
    (3) Persoanele care au participat la multiplicarea şi sigilarea plicurilor cu testele-grilă pot să părăsească spaţiile în care s-au desfăşurat aceste activităţi după 30 de minute de la ora fixată pentru deschiderea plicurilor cu teste şi difuzarea lor candidaţilor.

    ART. 15
    (1) Candidaţii au acces în sala de susţinere a testului-grilă înainte cu 30 de minute de deschiderea plicurilor cu teste, pe baza tabelelor afişate la intrare şi a actului de identitate.
    (2) Candidaţii care nu se află în sala de susţinere a probei scrise în momentul deschiderii plicului cu testele-grilă pierd dreptul de participare la concurs.
    (3) În sălile de concurs este interzis accesul cu mijloace de comunicare la distanţă, computere personale.
    (4) După intrarea în sală, candidaţilor le este interzisă purtarea de dialoguri cu ceilalţi candidaţi sau orice alte activităţi care duc la perturbarea desfăşurării concursului, deţinerea sau folosirea vreunei surse de informare, a telefoanelor mobile sau a altor mijloace de comunicare la distanţă.
    (5) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (4) atrage eliminarea candidatului din concurs de către comisia de concurs, care înscrie pe lucrare menţiunea „Anulat“ şi consemnează faptele şi măsurile luate în procesul-verbal prevăzut la art. 16 alin. (2).

    ART. 16
    (1) Înainte de primirea subiectelor, candidaţii îşi scriu numele şi prenumele pe colţul foii ce urmează a fi lipit, după care se aplică ştampila Ministerului Justiţiei, respectiv cea a direcţiei de resurse umane. Ştampila pe lucrările scrise şi semnătura pe ştampilă se aplică de preşedintele comisiei de concurs.
    (2) Plicul cu subiectele de concurs este ales şi desigilat de către un candidat dintre cele 2 plicuri cu variante de subiecte, în faţa tuturor candidaţilor. Acesta semnează procesul-verbal încheiat în ziua susţinerii probei scrise. În cazul în care din cauza numărului candidaţilor concursul se susţine în mai multe săli, extragerea plicului cu subiecte se face într-o singură sală, în prezenţa a cel puţin 2 candidaţi din celelalte săli.
    (3) Câte o copie a variantei de subiecte extrase se distribuie fiecărui candidat, după care se comunică ora de finalizare a probei.
    (4) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, niciun candidat nu mai poate intra în sală şi niciun candidat nu poate părăsi sala, decât dacă predă lucrarea şi semnează pentru predarea acesteia. Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului pierd dreptul de a mai susţine concursul, cu excepţia celor menţionaţi la alin. (2).
    (5) În cazuri excepţionale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, trebuie să fie însoţit până la întoarcerea în sală de către un membru al comisiei de concurs.
    (6) Pentru rezolvarea testului-grilă candidaţii folosesc numai cerneală sau pix cu pastă de culoare albastră.
    (7) Pe prima filă a lucrării, după înscrierea în colţul din dreapta a numelui şi prenumelui candidatului, colţul se lipeşte în faţa candidatului de către unul dintre membrii comisiei de concurs, astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate, şi se aplică semnătura unuia dintre membrii comisiei, precum şi ştampila Ministerului Justiţiei. Seturile de hârtie cuprind instrucţiunile de completare a grilei.
    (8) În cazul în care datele de identificare ale candidatului sunt vizibile, iar timpul alocat concursului nu a expirat, se încredinţează, la cererea candidatului, un nou formular, pentru ca acesta să îşi poată rescrie lucrarea până la expirarea timpului alocat concursului. Despre aceasta se face menţiune în cuprinsul procesului-verbal prevăzut la alin. (2), iar lucrarea iniţială se anulează cu menţiunea „Anulat“, fiind păstrată în condiţiile stabilite pentru lucrările scrise. Dacă timpul alocat probei a expirat, nu se mai permite candidatului rescrierea lucrării, situaţie în care comisia procedează la anularea acesteia, făcând menţiunile corespunzătoare în procesul-verbal.
    (9) Lucrările se anulează prin înscrierea pe prima filă a menţiunii „Anulat“ şi prin aplicarea semnăturii unuia dintre membrii comisiei de concurs.
    (10) Orice fraudă sau tentativă de fraudă dovedită se sancţionează cu eliminarea din concurs. În aceste cazuri este sesizat, de îndată, preşedintele comisiei de concurs, care menţionează în procesul-verbal prevăzut la alin. (2) constatările făcute şi măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu menţiunea „Fraudă“.
    (11) Candidaţii pot solicita rescrierea lucrării, fără a depăşi timpul alocat probei, urmând ca formularul iniţial să fie anulat de către comisia de concurs. Aceste aspecte se aduc la cunoştinţa candidatului şi se menţionează de către comisia de concurs în procesul-verbal prevăzut la alin. (2).

    ART. 17
    (1) Candidatul părăseşte sala de concurs după predarea lucrării, revenirea acestuia în sală fiind interzisă până la încheierea tuturor formalităţilor de concurs.
    (2) La expirarea timpului alocat concursului candidaţii predau secretarului comisiei de concurs lucrările, sub semnătură, în faza în care se află, împreună cu ciorna purtând ştampila Ministerului Justiţiei, fiind necesar ca ultimii 3 candidaţi să rămână în sala de concurs până la predarea lucrării de către ultimul dintre aceştia.
    (3) După predarea lucrărilor de către toţi candidaţii, acestea sunt amestecate, cu excepţia celor anulate, după care se numerotează în spaţiul special delimitat pe prima filă a lucrării, fără a fi desfăcute colţurile, şi se predau comisiei de concurs, pe bază de proces-verbal semnat de toţi membrii comisiei.

    ART. 18
    (1) După extragerea şi comunicarea subiectelor, comisia de concurs se întruneşte şi stabileşte răspunsurile corecte la întrebări, întocmind baremul de notare: pentru fiecare răspuns corect la cele 50 de întrebări se vor acorda 2 puncte, astfel încât suma punctelor acordate prin barem să fie 100.
    (2) La expirarea timpului alocat concursului, baremul de notare, împreună cu setul de subiecte extras, se afişează la sala de concurs şi se publică pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei, pentru a fi consultate de către candidaţi.
    (3) În termen de o zi lucrătoare de la afişarea baremului, candidaţii pot formula şi depune, personal, prin fax sau prin email, la Ministerul Justiţiei contestaţie împotriva baremului de notare. În acelaşi termen, în situaţia în care comisia de concurs sesizează că există o eroare cu privire la modalitatea de întocmire a baremului de notare, cu acordul majorităţii membrilor săi, procedează la îndreptarea acesteia, adoptând o hotărâre în acest sens, acordând punctajul corespunzător tuturor candidaţilor. Dacă în acelaşi termen nu se formulează nicio contestaţie sau, după caz, nu se face nicio îndreptare de eroare de către comisia de concurs, baremul de notare rămâne definitiv.
    (4) Contestaţiile la barem se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor, în cel mult două zile lucrătoare de la expirarea termenului de contestare. Soluţia se motivează. Baremul definitiv stabilit în urma soluţionării contestaţiilor se publică pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei.
    (5) În situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor împotriva baremului de notare, comisia de soluţionare a contestaţiilor apreciază că una sau mai multe întrebări din testul-grilă are trei variante de răspuns corecte sau niciuna ori răspunsul excedează tematicii, anulează întrebările, acordând punctajul corespunzător întrebărilor anulate tuturor candidaţilor.
    (6) În situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor împotriva baremului de notare, comisia de soluţionare a contestaţiilor apreciază că răspunsul corect la una dintre întrebări este altul decât cel indicat în baremul de notare, corectează baremul, iar punctajul corespunzător întrebării respective se acordă numai candidaţilor care au răspuns corect, conform baremului de notare rămas definitiv.
    (7) În situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor la baremul de notare, comisia de soluţionare a contestaţiilor apreciază că răspunsul indicat ca fiind corect în baremul iniţial nu este singurul răspuns corect, punctajul corespunzător întrebării respective se acordă pentru oricare dintre variantele de răspuns stabilite ca fiind corecte prin baremul de notare rămas definitiv.
    (8) Baremul de notare rămas definitiv se publică de îndată pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei.
    (9) Comisia de soluţionare a contestaţiilor nu poate modifica enunţul subiectelor extrase.

    ART. 19
    (1) Pe baza punctajului obţinut la testul-grilă se întocmeşte tabelul cu candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă, care se afişează la sediul Ministerului Justiţiei şi se publică pe site-ul instituţiei în termen de o zi lucrătoare de la publicarea baremului definitiv.
    (2) Rezultatele probei scrise pot fi contestate în termen de o zi lucrătoare de la afişarea tabelului cu candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă. Contestaţia se depune personal, prin fax sau e-mail, la Ministerul Justiţiei şi se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor, în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.
    (3) Rezultatele contestaţiilor se comunică imediat după soluţionare, prin afişare la sediul Ministerului Justiţiei, de către secretarul comisiei de concurs, şi prin publicare pe pagina de internet a ministerului.

    ART. 20
    (1) Tema aleasă de candidat pentru proiectul de management face referire la unitatea sanitară pentru care candidează şi problemele concrete ale acesteia. La data şi ora stabilite de către comisia de concurs, candidaţii interesaţi vor putea efectua o vizită în cadrul Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu sub îndrumarea directorului acestuia, pentru a se informa cu privire la problemele de la faţa locului. Cu ocazia vizitei se va asigura tratamentul egal şi nediscriminatoriu al tuturor candidaţilor.
    (2) Pentru realizarea proiectului de management, Ministerul Justiţiei pune la dispoziţia candidaţilor, în maximum 3 zile de la data solicitării, copii ale bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, structura organizatorică, statul de funcţii şi structura de personal ale Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu, aflate în vigoare la data solicitării.
    (3) Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din următoarea listă de teme:
    a) planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul unităţii sanitare;
    b) managementul calităţii serviciilor medicale;
    c) managementul resurselor umane;
    d) siguranţa şi satisfacţia pacientului;
    e) performanţa clinică şi financiară a activităţilor unităţii sanitare.

    (4) Proiectul de management trebuie să fie realizat individual de către candidat, într-un număr de maximum 8-10 pagini, tehnoredactat pe calculator, cu font Times New Roman, 14.

    ART. 21
    (1) Proiectul de management se depune la dosar odată cu înscrierea la concurs, în 3 exemplare.
    (2) Susţinerea proiectului se face în cadrul interviului. Membrii comisiei de concurs vor adresa întrebări ce urmăresc evaluarea capacităţii manageriale.

    ART. 22
    (1) Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale ale probei scrise. Interviul este susţinut doar de candidaţii declaraţi admişi la testul-grilă.
    (2) În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.
    (3) Întrebările şi răspunsurile se consemnează în scris, prin grija secretarului comisiei de concurs, şi se semnează de către membrii comisiei şi de către candidat. Interviul se înregistrează audiovideo, iar fişierele rezultate se înregistrează pe suport DVD, care se arhivează împreună cu documentele concursului.

    ART. 23
    (1) În cadrul interviului se pot adresa candidatului următoarele categorii de întrebări:
    a) întrebări deschise: cu scopul de a atrage mai multe informaţii de la candidat, dezvoltând datele furnizate prin curriculum vitae (de exemplu: Ce puteţi să spuneţi despre ..................);
    b) întrebări închise: cu scopul de a clarifica unele fapte, evenimente sau situaţii (de exemplu: Aţi condus un colectiv de muncă/echipă vreodată ...);
    c) întrebări ipotetice: cu scopul de a evalua răspunsurile candidatului asupra unor anumite situaţii sau evenimente ipotetice (de exemplu: În cazul în care sunteţi angajat, cum aţi proceda în administrarea cheltuielilor legate de personal ....);
    d) întrebări de probă: cu scopul de a clarifica unele aspecte prezentate de candidat prin revenirea la subiectul anterior (de exemplu: Am dori să revenim la subiectul anterior. Spuneaţi că ......).

    (2) Comisia de concurs va putea adresa întrebări din bibliografia publicată împreună cu anunţul de concurs, conţinând legislaţie specifică activităţii unităţii sanitare. Candidaţii au dreptul să deţină asupra lor sursele bibliografice şi să le consulte în vederea fundamentării răspunsurilor la întrebări.
    (3) Nu se adresează candidatului întrebări referitoare la opiniile sale politice, la activitatea sindicală, religie, etnie, sex, starea materială şi originea socială.

    ART. 24
    (1) După finalizarea interviului, fiecare membru al comisiei de concurs predă preşedintelui comisiei de concurs fişa interviului, completată conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.
    (2) Nota probei de interviu este media notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs în fişă. Pentru a fi considerat admis, candidatul trebuie să obţină minimum 70 de puncte.

    ART. 25
    (1) Rezultatele interviului se afişează la sediul Ministerului Justiţiei şi pe site-ul instituţiei în termen de o zi lucrătoare de la finalizarea probei.
    (2) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul interviului în termen de o zi lucrătoare de la data afişării. Contestaţia se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere.
    (3) Rezultatele contestaţiilor se comunică imediat după soluţionare, prin afişare la sediul Ministerului Justiţiei, de către secretarul comisiei de concurs, şi prin publicare pe pagina de internet a ministerului.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 26
    (1) Punctajul final al fiecărui candidat se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la testul-grilă şi interviu.
    (2) La medii egale, departajarea candidaţilor se face după nota acordată la interviu, iar la menţinerea egalităţii, după experienţa managerială, aşa cum rezultă din curriculum vitae.

    ART. 27
    (1) Comunicarea tabelului cu rezultatele finale ale concursului se face de secretarul comisiei de concurs, prin afişare la sediul Ministerului Justiţiei şi prin publicare pe site-ul instituţiei, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut la art. 25 alin. (2) teza întâi sau art. 25 alin. (2) teza a doua, după caz, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii „Admis“ sau „Respins“.
    (2) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatele finale ale concursului în termen de o zi lucrătoare de la data afişării. Contestaţia se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere.
    (3) Rezultatele contestaţiilor se comunică imediat după soluţionare, prin afişare la sediul Ministerului Justiţiei, de către secretarul comisiei de concurs, şi prin publicare pe pagina de internet a ministerului.

    ART. 28
    Numirea în funcţia de director - medic şef al Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu se face prin ordin al ministrului justiţiei, pentru un mandat de 3 ani.

    ART. 29
    (1) Candidatul admis îşi va prelua funcţia în maximum 15 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale. În cazul în care candidatului admis este împiedicat de motive obiective să respecte termenul, acesta înaintează o cerere motivată în scris ministrului justiţiei în care prezintă motivele întârzierii şi termenul în care îşi poate prelua funcţia, dar nu mai târziu de 30 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale.
    (2) În cazul neprezentării la termenul stabilit, funcţia este declarată vacantă. În această situaţie se va comunica următoarei persoane din clasament care a întrunit un punctaj minim de 70 de puncte că are posibilitatea de a ocupa funcţia respectivă. În situaţia în care funcţia nu se ocupă nici prin această modalitate, se va relua procedura de ocupare prevăzută de regulament.

    ART. 30
    Lucrările scrise ale candidaţilor, precum şi toate documentele întocmite pentru organizarea şi desfăşurarea concursului se păstrează în arhiva Ministerului Justiţiei, potrivit nomenclatoarelor arhivistice.

    ANEXA 1

    la regulament
    FIŞA DE INTERVIU
    Candidat: nume, prenume ............................
    1. Aptitudini de comunicare
    - Excelente (20 p)
    – Foarte bune (15 p)
    – Acceptabile (10 p)
    – Minime (5 p)
    – Insuficiente (1 p)

    2. Capacitatea de analiză, sinteză, strategie şi planificare
    - Excelente (20 p)
    – Foarte bune (15 p)
    – Acceptabile (10 p)
    – Minime (5 p)
    – Insuficiente (1 p)

    3. Abilităţi/Experienţă în gestionarea resurselor umane
    - Excelente (20 p)
    – Foarte bune (15 p)
    – Acceptabile (10 p)
    – Minime (5 p)
    – Insuficiente (1 p)

    4. Aptitudini de gestionare a conflictelor şi a situaţiilor de criză
    - Excelente (10 p)
    – Foarte bune (9 p)
    – Acceptabile (7 p)
    – Minime (5 p)
    – Insuficiente (1 p)

    5. Cunoaşterea şi capacitatea de a pune în practică legislaţia relevantă în domeniul sanitar
    - Excelentă (10 p)
    – Foarte bună (9 p)
    – Acceptabilă (7 p)
    – Minimă (5 p)
    – Insuficientă (1 p)

    6. Alte aptitudini şi abilităţi manageriale
    - Excelente (20 p)
    – Foarte bune (15 p)
    – Acceptabile (10 p)
    – Minime (5 p)
    – Insuficiente (1 p)

    Nota obţinută: .........................
    Evaluator (membrul comisiei de concurs),
    ..............................

    Semnătura ............................
    Data .............................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016