Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 17 ianuarie 2023  privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul de supraveghere din domeniul naval    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 17 ianuarie 2023 privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul de supraveghere din domeniul naval

EMITENT: Consiliul Concurenţei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 110 din 8 februarie 2023
──────────
    Pus în aplicare prin ORDINUL nr. 70 din 17 ianuarie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 8 februarie 2023.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezentul regulament stabileşte regimul de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare OG nr. 22/1999.
    (2) Contravenţiile prevăzute la art. 67^1 din OG nr. 22/1999 se constată şi se sancţionează de către Consiliul de supraveghere din domeniul naval, care aplică, după caz, şi prevederile art. 67^2 alin. (6) din OG nr. 22/1999.

    ART. 2
    (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute de art. 67^1 lit. a)-c) din OG nr. 22/1999 şi aplicarea sancţiunilor se fac de către Consiliul de supraveghere din domeniul naval, prin decizie.
    (2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 67^1 lit. d) din OG nr. 22/1999 şi aplicarea sancţiunilor se fac prin proces-verbal, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul regulament, de către inspectorii de concurenţă abilitaţi cu puteri de inspecţie prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei.

    ART. 3
    (1) În cazul faptelor susceptibile a constitui contravenţiile prevăzute la art. 67^1 lit. a)-c) din OG nr. 22/1999, structura organizatorică constituită în scopul asigurării desfăşurării activităţii Consiliului de supraveghere din domeniul naval, conform art. 66^1 alin. (16) din OG nr. 22/1999 şi art. 8 alin. (5) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 30/2022, structură denumită în continuare structură organizatorică, va întocmi şi va înainta Consiliului de supraveghere din domeniul naval o notă care va cuprinde datele de identificare ale contravenientului, prezentarea situaţiei de fapt şi de drept constatate, propunerea de sancţionare, precum şi punctul de vedere al făptuitorului cu privire la fapta sa.
    (2) Consiliul de supraveghere din domeniul naval va analiza cazul, iar în situaţia constatării săvârşirii uneia dintre faptele prevăzute la art. 67^1 lit. a)-c) din OG nr. 22/1999 se va pronunţa prin decizie şi va stabili cuantumul amenzii aplicate. Prin aceeaşi decizie, Consiliul de supraveghere din domeniul naval poate decide aplicarea prevederilor art. 67^2 alin. (6) din OG nr. 22/1999.

    ART. 4
    (1) În situaţia aplicării art. 67^2 alin. (6) din OG nr. 22/1999, structura organizatorică va întocmi şi va înainta Consiliului de supraveghere din domeniul naval o notă cuprinzând prezentarea situaţiei de fapt şi de drept, propunerea de aplicare a amenzilor cominatorii şi punctul de vedere al făptuitorului cu privire la fapta sa.
    (2) Consiliul de supraveghere din domeniul naval va analiza cazul prezentat în conformitate cu prevederile alin. (1), iar în situaţia constatării incidenţei art. 67^2 alin. (6) din OG nr. 22/1999 se va pronunţa prin decizie şi va stabili cuantumul amenzilor cominatorii şi data de la care acestea încep să curgă.
    (3) La încetarea faptei care a condus la aplicarea amenzilor cominatorii sau în cazul în care fapta nu încetează, dar se apreciază că nu mai este necesară menţinerea acestei măsuri, structura organizatorică va întocmi şi va înainta Consiliului de supraveghere din domeniul naval o notă cuprinzând prezentarea situaţiei de fapt şi propunerea de încetare a aplicării amenzilor cominatorii.
    (4) Consiliul de supraveghere din domeniul naval va analiza cazul prezentat în conformitate cu prevederile alin. (3) şi va emite o decizie prin care va constata încetarea aplicării amenzilor cominatorii şi care va conţine numărul de zile pentru care s-au aplicat amenzile cominatorii, cuantumul pe zi de întârziere, precum şi cuantumul total al acestora.

    ART. 5
    (1) Deciziile prin care se constată şi se sancţionează o contravenţie conform prezentului regulament trebuie să cuprindă următoarele elemente: datele de identificare ale contravenientului, descrierea faptei contravenţionale, indicarea dispoziţiei legale încălcate, criteriile de individualizare a sancţiunii, punctul de vedere al făptuitorului cu privire la fapta sa, amenda aplicată, amenzi cominatorii, dacă este cazul, şi data de la care acestea încep să curgă, termenul şi modalitatea de plată, termenul de contestare şi instanţa competentă să soluţioneze contestaţia.
    (2) Deciziile se semnează de membrii Consiliului de supraveghere din domeniul naval şi ulterior sunt comunicate părţilor implicate, cu respectarea termenelor legale. Exemplarul care se comunică părţilor este semnat doar de preşedintele Consiliului de supraveghere din domeniul naval.

    ART. 6
    Comunicarea deciziilor emise de Consiliul de supraveghere din domeniul naval prin care se constată şi se sancţionează o contravenţie se face prin intermediul serviciilor de trimiteri poştale, prin fax sau prin e-mail, cu confirmare de primire, şi, dacă acest lucru nu este posibil, prin afişarea deciziei, într-o formă ce nu conţine informaţii confidenţiale, la sediul/domiciliul contravenientului. În situaţia în care comunicarea deciziei se realizează prin afişare, se întocmeşte un proces-verbal de afişare semnat de cel puţin un martor, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament.

    ART. 7
    Deciziile emise de către Consiliul de supraveghere din domeniul naval se publică pe pagina web proprie. La publicare se va ţine seama de interesele legitime ale părţilor în cauză. Deciziile vor fi publicate într-o formă care asigură protejarea secretelor de afaceri ale părţilor.

    CAP. II
    Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de OG nr. 22/1999 de către inspectorii de concurenţă
    ART. 8
    (1) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la art. 67^1 lit. d) din OG nr. 22/1999 se fac prin proces-verbal întocmit de către personalul din cadrul structurii organizatorice, abilitat cu puteri de inspecţie prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei.
    (2) Procesul-verbal va fi redactat cu respectarea dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Contravenţiei prevăzute la art. 67^1 lit. d) din OG nr. 22/1999 îi sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 5, 8, 28, 29, 32 şi 34.
    (3) Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de inspectorii de concurenţă şi de reprezentantul legal al contravenientului şi se înregistrează atât la sediul contravenientului, cât şi în Registrul special de procese-verbale al Consiliului de supraveghere din domeniul naval. În momentul încheierii procesului-verbal, inspectorii de concurenţă sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa contravenientului dreptul de a face obiecţii cu privire la conţinutul actului de constatare. Eventualele obiecţii vor fi consemnate la rubrica „Alte menţiuni“, sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal.
    (4) În cazul în care contravenientul nu este de faţă, refuză sau nu poate să semneze, inspectorii de concurenţă vor face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de un martor. În lipsa unui martor, inspectorii de concurenţă vor preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.
    (5) În situaţia prevăzută la alin. (4), procesul-verbal va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia. Nu poate avea calitate de martor un alt inspector de concurenţă.
    (6) Un exemplar al procesului-verbal se înmânează contravenientului, iar dacă acesta nu este prezent sau, deşi este prezent, refuză ori nu poate să primească procesul-verbal, acesta i se va comunica în termen de cel mult două luni de la data încheierii acestuia.
    (7) Comunicarea se face prin intermediul serviciilor de trimiteri poştale, cu confirmare de primire, respectiv prin e-mail, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, prin afişare la sediul/domiciliul contravenientului, în termen de cel mult două luni de la data aplicării sancţiunii. Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal de afişare semnat de cel puţin un martor, potrivit modelului prevăzut la anexa nr. 2.

    CAP. III
    Modalitatea de plată a amenzilor şi urmărirea executării
    ART. 9
    (1) Procesele-verbale de constatare a contravenţiilor prevăzute la art. 67^1 lit. d) din OG nr. 22/1999 şi de aplicare a sancţiunilor în conformitate cu prevederile art. 68 alin. (1^1) din OG nr. 22/1999, întocmite de inspectorii de concurenţă cu puteri de inspecţie, prin care se constată şi se aplică sancţiuni pentru săvârşirea contravenţiilor, neatacate în termenele prevăzute de OG nr. 22/1999 constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.
    (2) Deciziile Consiliului de supraveghere din domeniul naval prin care se constată contravenţiile prevăzute la art. 67^1 lit. a)-c) din OG nr. 22/1999 şi se aplică sancţiunile în conformitate cu prevederile art. 68 alin. (1^1) din OG nr. 22/1999 pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare.

    ART. 10
    (1) Suma reprezentând cuantumul amenzii aplicate cu titlu de sancţiune pentru contravenţia constatată prin decizie a Consiliului de supraveghere din domeniul naval se achită de contravenient prin numerar, ordin de plată sau prin mijloace de plată online, în conturile dedicate, la unităţile Trezoreriei Statului, către bugetul de stat, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei.
    (2) Suma reprezentând cuantumul amenzii aplicate cu titlu de sancţiune pentru contravenţia constatată prin proces-verbal se achită de contravenient prin numerar sau ordin de plată, către bugetul de stat, în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal.
    (3) O copie a documentului care face dovada achitării amenzii se transmite prin poştă sau electronic, prin e-mail, Consiliului de supraveghere din domeniul naval, în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal sau în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei, pentru a fi ataşată dosarului cauzei. Pentru a verifica efectuarea plăţii, înscrisurile doveditoare trebuie să conţină: denumirea plătitorului, codul unic de identificare (CUI), numărul şi data documentului de plată, contul în care a fost virată amenda, suma plătită, titlul de creanţă în baza căruia a fost efectuată plata, respectiv numărul şi data procesului-verbal/deciziei.

    ART. 11
    (1) În caz de neprezentare a documentului prin care se face dovada achitării amenzii în termenele prevăzute la art. 10, structura organizatorică va transmite, de îndată, copia procesului-verbal sau a deciziei, după caz, organelor de specialitate ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală din raza teritorială unde are sediul/domiciliul fiscal contravenientul.
    (2) În acele situaţii în care contravenientul a formulat acţiune în anulare împotriva deciziei prin care a fost aplicată sancţiunea amenzii contravenţionale, structura organizatorică va transmite, spre informare, la finalizarea procedurii judiciare, organelor de specialitate ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală copia hotărârii judecătoreşti definitive în cazul respingerii acţiunii contravenientului sau al reducerii cuantumului amenzii aplicate.

    CAP. IV
    Căile de atac
    ART. 12
    (1) Deciziile Consiliului de supraveghere din domeniul naval prin care se constată contravenţii şi se aplică sancţiuni potrivit prevederilor OG nr. 22/1999 pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare.
    (2) Instanţa poate dispune, la cerere, suspendarea executării deciziei atacate, cu condiţia plăţii unei cauţiuni stabilite conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la creanţele bugetare.
    (3) Cererile de suspendare a executării actelor prin care se constată contravenţii şi se aplică sancţiuni în conformitate cu prevederile OG nr. 22/1999 se soluţionează de Curtea de Apel Bucureşti, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 13
    Procesele-verbale prin care se constată contravenţii şi se aplică sancţiuni potrivit prevederilor OG nr. 22/1999 pot fi contestate la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în termen de 15 zile de la comunicare.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 14
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ART. 15
    Prezentul regulament va fi pus în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei şi va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ANEXA 1

    la regulament
    Model de proces-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor
    CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE DIN DOMENIUL NAVAL
    PROCES-VERBAL
    Nr. ....................
    de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor
    Încheiat în ziua de .......... luna ............. anul .......... localitatea ..............
    Subsemnaţii, ........................................, având funcţia de inspectori de concurenţă în cadrul Consiliului Concurenţei, în calitate de agenţi constatatori, în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare OG nr. 22/1999), în urma inspecţiei inopinate efectuate în baza .................................... (numărul ordinului de inspecţie) în ziua de/perioada ............, luna ........ anul ............, ora ......, la .............. din ..................., cu număr de înmatriculare în registrul comerţului ......................... şi cod unic de înregistrare ....................., am constatat următoarele:
    .............................................................................................
    ..........................................................................................
    ..........................................................................................
    ..........................................................................................
    ...........................................................................................

    Faptele de mai sus constituie contravenţie potrivit prevederilor art. ...... din OG nr. 22/1999. De săvârşirea acestor fapte se face vinovat(ă) ........................, reprezentat(ă) prin ................, având calitatea de ......................................, domiciliat(ă) în ......................., str. ............................ nr. ....., bl. ......, sc. ...., ap. ....., judeţul/sectorul .........., şi legitimat(ă) cu B.I. (C.I.)/paşaport/alt document seria ......... nr. ......................., eliberat(ă) de ........................, la data de .................., CNP ............................ .
    Faţă de contravenţiile constatate, în temeiul OG nr. 22/1999 şi al Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică următoarele sancţiuni:
    Contravenientul ..................................... se amendează cu ...................., conform art. ….... din OG nr. 22/1999. Amenda se va achita în contul de amenzi deschis la trezoreria în a cărei rază teritorială se află sediul social al .......................... .
    Dovada plăţii se va prezenta Consiliului de supraveghere din domeniul naval în termen de 15 zile de la comunicarea/înmânarea prezentului proces-verbal. În cazul în care plata se face prin ordin de plată, acesta va fi certificat de trezoreria de care aparţine plătitorul.

    Alte menţiuni:
    Contravenientului i s-a adus la cunoştinţă că are dreptul de a face obiecţii cu privire la conţinutul procesului-verbal.
    Contravenientul a formulat următoarele obiecţii:
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................


    Împotriva prezentului proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se poate face plângere la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în termen de 15 zile de la data înmânării sau, după caz, a comunicării procesului-verbal.
    În termen de 15 zile de la data înmânării sau a comunicării procesului-verbal, contravenientul poate achita voluntar amenda. Dacă în acest termen contravenientul nu face dovada plăţii voluntare a amenzii aplicate, procesul-verbal constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.
    O copie de pe prezentul proces-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională s-a înmânat astăzi reprezentantului contravenientului, ........................,/se va comunica contravenientului.
    Menţiuni privind împrejurările în care s-a semnat procesul-verbal:
    .............................................................................................
    .............................................................................................


    Martor
    Subsemnatul, ....................., domiciliat în ....................., str. ..................... nr. ......., bl. ......., sc. ........., ap. ........., judeţul/sectorul ..........., legitimat cu B.I. (C.I.) seria .............. nr. ................., eliberat(ă) de ...................., CNP ......................, confirm, ca martor, faptul că reprezentantul contravenientului nu s-a aflat de faţă la semnarea prezentului proces-verbal/a refuzat/nu a putut să semneze prezentul proces-verbal. Menţionez că nu am calitatea de agent constatator.
    Semnătură .................................................
    Menţiuni privind lipsa semnăturii martorului
    .............................................................................................

    Inspectori de concurenţă,
    ..........................................................................................
    .........................................................................................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    Contravenient,
    .........................................................................................
    .........................................................................................
    (numele, prenumele şi semnătura)

    ANEXA 2

    la regulament
    Model de proces-verbal de afişare a deciziilor Consiliului de supraveghere
    din domeniul naval/ a procesului-verbal de constatare a contravenţiilor
    şi de aplicare a sancţiunilor
    CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE DIN DOMENIUL NAVAL
    PROCES-VERBAL DE AFIŞARE
    Nr. .......... din data ........................
    Subsemnaţii, .............................. (numele şi prenumele), inspectori de concurenţă în cadrul Consiliului Concurenţei, în calitate de agenţi constatatori, în baza dispoziţiilor art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, constatând că reprezentantul întreprinderii .................., cu nr. de înregistrare la registrul comerţului J.............................../CUI ........................ şi cod fiscal ..............................., având sediul în ........................., doamna/domnul ...................................... , în calitate de administrator/director/membru al directoratului/persoană împuternicită, având CNP ...................., identificat(ă) cu B.I./C.I./paşaport seria ................. nr. ...................., eliberat(ă) de ..................... la data de................... ^1), nu este prezent(ă) pentru a semna/este prezent(ă), dar refuză să semneze comunicarea Deciziei Consiliului de supraveghere din domeniul naval nr. ........... din .................../Procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor, am procedat la afişarea acesteia/acestuia la intrarea în sediul principal/secundar al contravenientului din ............................... ^2).
    ^1) În cazul în care inspectorii de concurenţă nu au obţinut datele de identificare ale reprezentantului, acestea nu vor fi menţionate.
    ^2) Adresa detaliată.

    Procedura afişării s-a desfăşurat în prezenţa martorului^3), doamna/domnul ..............................., având CNP ....................., identificat(ă) cu B.I./C.I./paşaport seria ........... nr. .............., eliberat(ă) de ............., la data de ...................... .
    ^3) Procesul-verbal de afişare trebuie semnat de cel puţin un martor, în caz contrar fiind obligatoriu a se comunica prin poştă, cu confirmare de primire.

    Inspectori de concurenţă,
    ..............................................................
    ..............................................................
             (numele, prenumele şi semnătura)
    Martor,
    ..................................................................
                          (numele, prenumele şi semnătura)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016