Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 17 februarie 2012  de organizare si functionare a comisiilor teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 17 februarie 2012 de organizare si functionare a comisiilor teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 22 februarie 2012

    CAP. I
    Prevederi generale

    ART. 1
    Atribuţiile prevãzute în sarcina structurilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, conform prevederilor titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale normelor metodologice aferente titlului VII aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se realizeazã prin intermediul comisiilor teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor, denumite în continuare comisii teritoriale.
    ART. 2
    (1) Activitatea curentã a comisiilor teritoriale se realizeazã prin intermediul birourilor/compartimentelor cu atribuţii de autorizare din cadrul direcţiilor judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale/a municipiului Bucureşti, denumite în continuare birouri/compartimente de specialitate.
    (2) Începând cu data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, birourile/compartimentele de specialitate au drept de utilizare a sistemului pentru schimbul de date privind accizele (SEED).
    ART. 3
    (1) Comisiile teritoriale funcţioneazã în prezenţa tuturor membrilor, prin participarea acestora în mod direct sau în baza desemnãrii realizate în condiţiile prevãzute în anexa nr. 1 la ordin.
    (2) Lucrãrile comisiilor teritoriale vor fi conduse de preşedinţii acestora, care conduc şi coordoneazã întreaga activitate a comisiilor teritoriale. În cazul în care preşedinţii comisiilor teritoriale lipsesc, aceştia sunt înlocuiţi de alţi membri delegaţi, care exercitã toate atribuţiile preşedinţilor, conform prezentului regulament.
    (3) Deciziile comisiilor teritoriale sunt obligatorii pentru toţi contribuabilii care intrã sub incidenţa prevederilor prezentului regulament - persoane juridice, asociaţii familiale, persoane fizice autorizate şi întreprinderi individuale.

    CAP. II
    Organizarea şedinţelor de lucru ale comisiilor teritoriale

    ART. 4
    (1) Comisiile teritoriale se întrunesc, de regulã, de douã ori pe lunã, pentru analiza situaţiilor care impun luarea unor decizii.
    (2) Comisiile teritoriale vor fi convocate de preşedinţi sau de alţi membri delegaţi, la propunerea birourilor/compartimentelor de specialitate, în scris, cu cel puţin 3 zile lucrãtoare înainte de data la care va avea loc şedinţa comisiilor teritoriale. Odatã cu aprobarea ordinii de zi, preşedinţii sau alţi membri delegaţi, la propunerea birourilor/compartimentelor de specialitate, vor stabili şi persoanele ce urmeazã a fi invitate la şedinţã.
    (3) Convocarea comisiilor teritoriale poate fi fãcutã în mod extraordinar şi fãrã respectarea dispoziţiilor alin. (1) şi (2), cu prezentarea de cãtre birourile/compartimentele de specialitate a unei motivãri însuşite de preşedinţi sau de alţi membri delegaţi, dupã caz, cu privire la situaţia extraordinarã apãrutã.
    ART. 5
    (1) Birourile/Compartimentele de specialitate vor pune la dispoziţia membrilor comisiilor teritoriale, cu 3 zile lucrãtoare înainte, ordinea de zi şi notele de prezentare întocmite de acestea.
    (2) În situaţiile prevãzute la art. 4 alin. (3), termenul în care se vor pune la dispoziţia membrilor comisiilor teritoriale notele de prezentare va putea fi redus.
    (3) Notele de prezentare vor fi întocmite de birourile/compartimentele de specialitate în urma analizãrii documentaţiei care constã, în principal, în solicitãri în vederea autorizãrii şi/sau în alte solicitãri privind produsele accizabile vinuri şi/sau alcool etilic, precum şi în sesizãri primite de la organele cu atribuţii de control referitoare la activitatea contribuabililor, alţii decât contribuabilii mari şi mijlocii, pentru producţia exclusivã de vinuri, precum şi referitoare la activitatea micilor distilerii.
    (4) Birourile/Compartimentele de specialitate analizeazã documentele prevãzute la alin. (3) sub aspectul conţinutului legal obligatoriu al dosarului, înaintând comisiilor teritoriale note de prezentare, care conţin propuneri motivate de soluţionare.
    (5) În situaţia în care din analiza documentelor şi a legislaţiei în vigoare birourile/compartimentele de specialitate nu pot face o propunere motivatã pe care sã o supunã spre dezbatere comisiilor teritoriale, acestea din urmã vor analiza notele de prezentare şi în absenţa unei propuneri.
    ART. 6
    (1) Notele de prezentare întocmite de birourile/compartimentele de specialitate vor fi prezentate în plenul comisiilor teritoriale.
    (2) Suplimentar faţã de notele de prezentare întocmite de birourile/compartimentele de specialitate pot fi puse la dispoziţia membrilor comisiilor teritoriale, la cerere, orice acte care se aflã în documentaţia prevãzutã la art. 5 alin. (3).
    ART. 7
    (1) Comisiile teritoriale vor analiza situaţiile prezentate, cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi a legislaţiei incidente în vigoare, având în vedere competenţele comisiilor teritoriale.
    (2) Birourile/Compartimentele de specialitate sau comisiile teritoriale au dreptul de a solicita orice alte documente, declaraţii sau informaţii, atât de la operatorii economici solicitanţi, cât şi de la instituţii ale statului.
    (3) Informaţiile suplimentare oferite de membrii comisiilor teritoriale sau de alte organe sau instituţii ale statului în cadrul termenului de 3 zile lucrãtoare, de naturã sã schimbe propunerile fãcute de birourile/compartimentele de specialitate, prin notele de prezentare, duc la amânarea soluţionãrii notelor de prezentare şi implicit la reanalizarea situaţiei de fapt, cu excepţia situaţiilor prevãzute la art. 5 alin. (2).
    (4) În cazuri excepţionale, analiza informaţiilor suplimentare de naturã a schimba propunerile birourilor/compartimentelor de specialitate prin notele de prezentare se poate face fãrã amânarea soluţionãrii cererilor, cu obligativitatea menţionãrii în procesul-verbal de şedinţã a motivelor care au impus soluţionarea cu celeritate.
    ART. 8
    (1) Comisiile teritoriale iau hotãrâri cu votul a cel puţin jumãtate plus unu din numãrul total al membrilor, care vor fi validate prin semnarea de cãtre toţi membrii prezenţi în mod direct sau în baza împuternicirii acordate, conform anexei nr. 1 la ordin, a procesului-verbal în care sunt menţionate acestea. Membrii comisiilor teritoriale pot vota "pentru", "împotrivã" sau se pot abţine de la vot.
    (2) În baza hotãrârilor comisiilor teritoriale se emit deciziile, care se semneazã de cãtre preşedinţii comisiilor teritoriale, indiferent dacã aceştia au condus sau nu şedinţele la care s-au luat respectivele hotãrâri.
    (3) În cazuri justificate, preşedinţii comisiilor teritoriale pot delega altor membri delegaţi atribuţia prevãzutã la alin. (2).
    ART. 9
    (1) La şedinţele comisiilor teritoriale participã funcţionari din cadrul birourilor/compartimentelor de specialitate, care vor consemna într-un registru de procese-verbale aspectele analizate şi toate deciziile adoptate în cadrul şedinţelor.
    (2) La lucrãrile comisiilor teritoriale pot fi invitaţi, dupã caz, în funcţie de ordinea de zi a comisiilor teritoriale, reprezentanţii autoritãţilor care pot oferi informaţii relevante asupra aspectelor supuse dezbaterii comisiilor teritoriale, precum şi persoanele fizice sau juridice ale cãror situaţii de fapt şi de drept sunt supuse analizei comisiilor teritoriale în mod direct sau prin reprezentant.
    (3) Invitaţii participã la analiza cazurilor supuse dezbaterilor comisiilor teritoriale, punctele de vedere exprimate de aceştia în cadrul lucrãrilor având caracter consultativ. Invitaţii nu participã la luarea deciziilor de cãtre comisiile teritoriale.

    CAP. III
    Deciziile comisiilor teritoriale

    ART. 10
    (1) Deciziile comisiilor teritoriale sunt acte administrative emise numai în formã scrisã.
    (2) Deciziile comisiilor teritoriale cuprind urmãtoarele elemente:
    a) denumirea comisiei teritoriale;
    b) numãrul deciziei şi data la care a fost emisã;
    c) datele de identificare ale operatorului economic;
    d) obiectul deciziei;
    e) motivele de fapt;
    f) temeiul de drept;
    g) numele şi semnãtura preşedintelui sau a altui membru delegat, dupã caz;
    h) ştampila comisiei teritoriale;
    i) indicarea posibilitãţii ca decizia sã fie contestatã, calea de atac şi termenul în care aceasta poate fi exercitatã.
    ART. 11
    Decizia trebuie comunicatã operatorului economic cãruia îi este destinatã, potrivit procedurii prevãzute la art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 12
    Decizia produce efecte din momentul în care este comunicatã operatorului economic cãruia îi este adresatã sau persoanei împuternicite de cãtre acesta, dupã caz, ori la o datã ulterioarã menţionatã în actul administrativ comunicat, potrivit legii.
    ART. 13
    Lipsa unuia dintre elementele deciziei referitoare la calitatea persoanei care semneazã actul administrativ, a numelui şi prenumelui ori a denumirii operatorului economic cãruia îi este adresatã, a obiectului deciziei sau a semnãturii preşedintelui ori membrului delegat, dupã caz, atrage nulitatea actului administrativ. Nulitatea se constatã de instanţa judecãtoreascã de contencios administrativ, în condiţiile legii.
    ART. 14
    Comisiile teritoriale pot îndrepta erorile materiale din deciziile emise, din oficiu sau la cererea operatorilor economici cãrora le sunt adresate ori a persoanelor împuternicite de cãtre aceştia, dupã caz. Deciziile corectate se vor comunica, potrivit prevederilor art. 11.

    CAP. IV
    Cãi de atac

    ART. 15
    (1) Împotriva deciziilor comisiilor teritoriale se pot formula plângeri prealabile în condiţiile art. 7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Plângerile prealabile formulate împotriva deciziilor comisiilor teritoriale, în condiţiile prezentului regulament, sunt cãi administrative de atac prin care se solicitã autoritãţii publice emitente reexaminarea deciziilor.
    ART. 16
    În situaţia în care operatorul economic cãruia îi este adresatã sau persoana împuternicitã de cãtre acesta, dupã caz, contestã decizia de suspendare, revocare ori anulare a autorizaţiei sau orice alte decizii emise de comisiile teritoriale, efectul deciziei nu se suspendã de drept pânã la soluţionarea contestaţiei de cãtre comisiile teritoriale în cadrul procedurii prealabile prevãzute de legislaţia în domeniu, potrivit art. 206^28 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 17
    (1) Plângerea prealabilã se formuleazã în scris şi va cuprinde:
    a) datele de identificare ale contestatarului;
    b) obiectul plângerii prealabile;
    c) motivele de fapt şi de drept;
    d) dovezile pe care se întemeiazã;
    e) semnãtura contestatarului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila în cazul persoanelor juridice. Dovada calitãţii de împuternicit al contestatarului, persoanã fizicã sau juridicã, se face potrivit legii.
    (2) Plângerea prealabilã se depune la sediile direcţiilor judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale competente, în termenele prevãzute la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (3) În cazul în care plângerea prealabilã este depusã la un organ necompetent din cadrul autoritãţii vamale, aceasta va fi înaintatã, în termen de maximum 5 zile de la data primirii, direcţiilor judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale competente.
    ART. 18
    Plângerea prealabilã poate fi retrasã de contestatar pânã la soluţionarea acesteia. Comisiile teritoriale îi vor comunica contestatarului decizia prin care se ia act de renunţarea la plângerea prealabilã.
    ART. 19
    (1) Comisiile teritoriale analizeazã plângerile prealabile în raport cu susţinerile formulate de contestatar, cu dispoziţiile legale invocate de acesta şi cu documentele existente la dosarul cauzei. Soluţionarea plângerii prealabile se face în limitele sesizãrii.
    (2) Comisiile teritoriale pot solicita, pentru lãmurirea cauzei, punctul de vedere al direcţiilor de specialitate din cadrul ministerelor sau al altor instituţii şi autoritãţi.
    (3) Prin soluţionarea plângerii prealabile nu i se poate crea o situaţie mai grea contestatarului în propria sa cale de atac.
    (4) Contestatarul sau împuterniciţii acestuia, dupã caz, pot sã depunã probe noi în susţinerea cauzei pe tot parcursul soluţionãrii plângerii prealabile.
    ART. 20
    (1) În soluţionarea plângerii prealabile, comisiile teritoriale se pronunţã prin decizie.
    (2) Decizia emisã în soluţionarea plângerii prealabile este definitivã în sistemul cãilor administrative de atac.
    ART. 21
    (1) Decizia de soluţionare a plângerii prealabile se emite în formã scrisã şi va cuprinde: preambulul, considerentele şi dispozitivul.
    (2) Preambulul cuprinde: denumirea comisiei teritoriale, numele şi prenumele sau denumirea contestatarului, domiciliul fiscal al acestuia, numãrul de înregistrare al plângerii prealabile la direcţiile judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale şi obiectul cauzei.
    (3) Considerentele cuprind motivele de fapt şi de drept, care au format convingerea comisiei teritoriale în emiterea deciziei.
    (4) Dispozitivul cuprinde soluţia pronunţatã, calea de atac şi termenul în care aceasta poate fi exercitatã.
    (5) Decizia se semneazã de cãtre preşedinte sau alt membru delegat, dupã caz.
    ART. 22
    (1) Prin decizie, plângerea prealabilã va putea fi admisã, în totalitate sau în parte, ori respinsã.
    (2) În cazul admiterii plângerii prealabile, se decide, dupã caz, anularea totalã sau parţialã a actului atacat.
    (3) Dacã se constatã neîndeplinirea unei condiţii procedurale la învestirea comisiei teritoriale cu soluţionarea plângerii prealabile, aceasta va fi respinsã fãrã a se proceda la analiza pe fond a cauzei.
    ART. 23
    (1) Decizia privind soluţionarea plângerii prealabile se comunicã contestatarului în formã scrisã, în condiţiile prevãzute la art. 11.
    (2) Deciziile emise în soluţionarea plângerilor prealabile pot fi atacate la instanţa judecãtoreascã de contencios administrativ competentã, în termenul prevãzut de legislaţia în vigoare.

                          ------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016