Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 16 octombrie 2003  de organizare si functionare a Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 16 octombrie 2003 de organizare si functionare a Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 3 noiembrie 2003

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Consiliul Naţional de Formare Profesionalã a Adulţilor, denumit în continuare CNFPA, înfiinţat în temeiul prevederilor <>Legii nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesionalã a Adulţilor, modificatã şi completatã prin <>Legea nr. 253/2003 , este o autoritate administrativã autonomã, cu personalitate juridicã, cu sediul în municipiul Bucureşti, piata Valter Maracineanu nr. 1-3, sectorul 1.
ART. 2
CNFPA se constituie şi funcţioneazã în sistem tripartit şi are în componenta reprezentanţi ai administraţiei publice centrale, ai organizaţiilor sindicale şi ai organizaţiilor patronale reprezentative la nivel naţional.
ART. 3
(1) CNFPA are rol consultativ în fundamentarea şi promovarea politicilor şi strategiilor de formare profesionalã a adulţilor.
(2) CNFPA coordoneazã şi controleazã la nivel naţional urmãtoarele activitãţi:
a) autorizarea furnizorilor de formare profesionalã, prin comisiile de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
b) elaborarea standardelor ocupationale;
c) evaluarea şi certificarea competentelor profesionale dobândite de adulti prin formare profesionalã continua.

CAP. II
Structura CNFPA

ART. 4
(1) CNFPA este constituit din 15 membri, dupã cum urmeazã:
a) 5 membri, reprezentanţi ai administraţiei publice centrale, numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului muncii, solidaritãţii sociale şi familiei şi a ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului;
b) 5 membri desemnaţi prin consens de organizaţiile patronale reprezentative la nivel naţional;
c) 5 membri desemnaţi prin consens de organizaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional.
(2) Sunt reprezentative la nivel naţional organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale care îndeplinesc condiţiile prevãzute de lege.
ART. 5
În CNFPA poate fi desemnatã persoana care îndeplineşte cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) are cetãţenie romana şi domiciliul în România;
b) are capacitate de exerciţiu;
c) nu a suferit condamnãri pentru infracţiuni sãvârşite cu intenţie.
ART. 6
(1) CNFPA este condus de un preşedinte, numit din rândul membrilor CNFPA prin decizie a primului-ministru, la propunerea comuna a ministrului muncii, solidaritãţii sociale şi familiei şi a ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului.
(2) Numirea preşedintelui se face pentru un mandat de 4 ani.
(3) Mandatul preşedintelui înceteazã prin demisie, prin deces sau prin decizie de revocare emisã de primul-ministru, la propunerea comuna a ministrului muncii, solidaritãţii sociale şi familiei şi a ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului.
ART. 7
(1) Mandatul membrilor CNFPA este de 4 ani, mandat ce poate fi reînnoit.
(2) La încheierea mandatului, procedura de numire, respectiv desemnare, se reia pentru toţi membrii CNFPA, inclusiv pentru membrii înlocuiţi pe parcurs.
(3) În timpul mandatului lor, membrii CNFPA pot fi revocaţi de cei care i-au numit sau i-au desemnat, dupã caz.
ART. 8
(1) Administraţia publica centrala, organizaţiile patronale şi sindicale reprezentate în CNFPA au obligaţia sa numeascã sau sa-şi desemneze noii reprezentanţi cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor în activitate.
(2) În cazul vacantarii locurilor în CNFPA, ca urmare a demisiei, revocãrii sau decesului, în termen de o luna vor fi numite sau desemnate alte persoane pentru durata restanta a mandatului.
ART. 9
Membrii CNFPA îşi pãstreazã calitatea de angajaţi ai instituţiilor sau unitãţilor de la care provin, pastrandu-şi drepturile şi obligaţiile care decurg din aceasta calitate.
ART. 10
Pentru exercitarea atribuţiilor ce îi revin, CNFPA este ajutat de un secretariat tehnic a cãrui structura organizatoricã, cuprinzând 25 de posturi, este prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul regulament.
ART. 11
(1) Secretariatul tehnic este condus de un director general, numit de preşedintele CNFPA, pe baza de concurs organizat în condiţiile legii.
(2) Condiţiile şi criteriile de ocupare a postului de director general sunt stabilite de plenul CNFPA.
ART. 12
Personalul Secretariatului tehnic este angajat, în funcţie de nevoile instituţiei, prin concurs organizat în condiţiile legii, pe baza unor criterii stabilite de directorul general.

CAP. III
Funcţionarea CNFPA

ART. 13
Plenul CNFPA se întruneşte în şedinţe ordinare, de regula lunar, sau în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau a doua treimi din numãrul membrilor sãi.
ART. 14
(1) Şedinţele CNFPA se desfãşoarã numai în prezenta a cel puţin doua treimi din numãrul membrilor sãi, cu condiţia ca fiecare parte sa fie reprezentatã.
(2) Şedinţele CNFPA nu sunt publice.
(3) La şedinţele CNFPA participa directorul general al Secretariatului tehnic.
(4) La şedinţele CNFPA pot fi invitaţi, de cãtre membrii CNFPA, angajaţi ai Secretariatului tehnic, reprezentanţi ai altor instituţii, organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale, fãrã ca aceştia sa aibã drept de vot.
(5) Procesul-verbal al şedinţei este întocmit de un angajat al Secretariatului tehnic.
ART. 15
(1) Hotãrârile CNFPA se adopta cu votul a cel puţin doua treimi din numãrul membrilor prezenţi, cu condiţia ca fiecare parte sa fie reprezentatã.
(2) Votul se exprima în mod deschis.
ART. 16
(1) În vederea unor situaţii de indisponibilitate a preşedintelui pe perioade de cel mult 60 de zile, plenul CNFPA desemneazã un înlocuitor care îndeplineşte atribuţiile preşedintelui.
(2) Inlocuitorul va fi desemnat dintre reprezentanţii pãrţilor din care nu face parte preşedintele.
(3) Inlocuitorul are dreptul numai la indemnizaţia de membru.
ART. 17
În caz de indisponibilitate a preşedintelui pe o perioada ce depãşeşte 60 de zile consecutive, CNFPA iniţiazã procedura de înlocuire a preşedintelui.
ART. 18
Preşedintele conduce şedinţele plenului CNFPA.
ART. 19
(1) Ordinea de zi stabilitã de preşedinte şi materialele aferente şedinţei se transmit de Secretariatul tehnic membrilor CNFPA cu cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei.
(2) În situaţii deosebite convocarea şedinţei CNFPA şi transmiterea materialelor aferente se pot face cu 48 de ore înainte de data şedinţei.
ART. 20
(1) Procesul-verbal întocmit cu ocazia şedinţei CNFPA cuprinde: data şedinţei, numele participanţilor, stabilirea legalitãţii şedinţei, ordinea de zi aprobatã de CNFPA, înscrierile la cuvânt, principalele probleme dezbãtute, hotãrârile adoptate şi rezultatul voturilor. La cererea membrilor, se vor consemna în procesul-verbal diverse observaţii.
(2) Procesul-verbal se distribuie membrilor la şedinţa urmãtoare, iar aceştia pot prezenta obiecţiuni pana la viitoarea şedinţa.
(3) Procesul-verbal în forma finala, semnat de persoana care l-a întocmit şi de preşedinte, se indosariaza împreunã cu toate documentele aferente şedinţei.
(4) Hotãrârile adoptate se redacteazã şi se numeroteaza pe parcursul fiecãrui an calendaristic.

CAP. IV
Atribuţiile plenului CNFPA

ART. 21
Plenul asigura conducerea generalã a CNFPA, având urmãtoarele atribuţii:
1. propune Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei şi Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului elemente de politici şi strategii naţionale privind dezvoltarea resurselor umane, inclusiv formarea profesionalã a adulţilor;
2. poate participa la elaborarea unor planuri sau programe de interes naţional în domeniul formãrii profesionale a adulţilor;
3. promoveazã dialogul social şi dezvoltarea unor comitete sectoriale, care sa asigure un parteneriat activ în domeniul formãrii profesionale a adulţilor, la nivelul sectoarelor de activitate, al domeniilor ocupationale sau pe problematici specifice formãrii profesionale;
4. avizeazã proiectele de acte normative care au ca obiect formarea profesionalã a adulţilor;
5. colaboreazã, în scopul realizãrii obiectului sau de activitate, cu ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autoritãţi administrative autonome, cu organizaţii neguvernamentale naţionale şi internaţionale, cu furnizorii de formare profesionalã şi cu alte instituţii publice; solicita autoritãţilor şi instituţiilor publice informaţii, date statistice şi studii referitoare la formarea profesionalã a adulţilor;
6. promoveazã şi aproba acorduri de colaborare cu instituţii similare din ţara şi din strãinãtate în vederea implementarii directivelor şi recomandãrilor Uniunii Europene în domeniul formãrii profesionale a adulţilor;
7. aproba participarea şi contribuie la realizarea unor programe şi proiecte naţionale şi internaţionale în domeniul formãrii profesionale a adulţilor;
8. aproba metodologii, regulamente şi instrucţiuni, în scopul realizãrii obiectului sau de activitate, în limitele prevederilor legale;
9. aproba programele-cadru de formare profesionalã în baza cãrora furnizorii de formare profesionalã elaboreazã programele de formare profesionalã;
10. aproba propunerea de autorizare unica a programelor de formare profesionalã prezentate de un furnizor de formare, care permit pregãtirea în comun, în proporţie de minimum 70%, pentru un grup de ocupaţii;
11. înfiinţeazã comisii de autorizare a furnizorilor de formare profesionalã la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti;
12. soluţioneazã problemele care apar în activitatea comisiilor de autorizare; semnaleaza Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei, Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Munca, organizaţiilor patronale şi organizaţiilor sindicale care au desemnat membri în comisiile de autorizare deficientele constatate în activitatea acestora;
13. aproba modelul de ştampila pentru comisiile de autorizare şi modelele de timbru sec care se aplica pe certificatele de calificare şi pe certificatele de competente profesionale;
14. desemneazã specialişti şi/sau membri ai CNFPA şi/sau ai Secretariatului tehnic al CNFPA pentru analizarea aspectelor invocate în contestaţii;
15. hotãrãşte admiterea sau respingerea contestaţiilor depuse de furnizorii de formare profesionalã în procesul de autorizare;
16. aproba tarifele pentru serviciile de asistenta tehnica privind elaborarea, verificarea şi aprobarea standardelor ocupationale şi a serviciilor de formare, evaluare, asistenta tehnica şi autorizare a centrelor de evaluare a competentelor profesionale, precum şi pentru indemnizaţiile membrilor comisiilor de autorizare şi ale experţilor/specialiştilor pe domenii ocupationale;
17. aproba elaborarea de criterii specifice şi proceduri unitare privind realizarea şi utilizarea standardelor ocupationale;
18. aproba noi standarde ocupationale şi actualizarea celor existente, conform evolutiilor pe piata muncii;
19. autorizeaza centrele de evaluare a competentelor profesionale şi certifica evaluatorii de competente profesionale;
20. aproba planul de lucru anual al CNFPA şi al Secretariatului tehnic şi actualizarea planului de lucru pentru semestrul II;
21. analizeazã semestrial activitatea Secretariatului tehnic şi aproba raportul de activitate semestrial şi anual prezentat de directorul general;
22. avizeazã şi propune spre aprobare Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli; aproba defalcarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe articole bugetare;
23. avizeazã şi propune spre aprobare Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei investiţiile ce urmeazã a fi realizate;
24. avizeazã propunerea de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar, pe care o înainteazã spre aprobare Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei;
25. aproba planul de audit public intern, precum şi raportul anual;
26. aproba anual statul de funcţii al Secretariatului tehnic şi modificãrile necesare pe parcursul anului, ce sunt înaintate Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei pentru a fi avizate;
27. aproba condiţiile de ocupare a postului de director general al Secretariatului tehnic;
28. aproba scoaterea la concurs a posturilor vacante din statul de funcţii al Secretariatului tehnic şi stabileşte comisiile de concurs;
29. aproba deplasarile în strãinãtate ale membrilor CNFPA şi ale personalului Secretariatului tehnic, cu ocazia reprezentãrii CNFPA la manifestãri internaţionale din domeniul formãrii profesionale;
30. soluţioneazã contestaţiile personalului referitoare la hotãrârile preşedintelui;
31. în situaţii excepţionale, poate mandata preşedintele sau directorul general sa preia, pe o perioada limitatã, o parte din atribuţiile plenului CNFPA;
32. alte atribuţii ce rezulta din îndeplinirea obiectului de activitate al CNFPA.

CAP. V
Atribuţiile preşedintelui, directorului general şi directorilor

ART. 22
Preşedintele are urmãtoarele atribuţii:
a) asigura conducerea CNFPA în intervalul dintre şedinţe;
b) reprezintã CNFPA în relaţiile cu Guvernul, Parlamentul, cu alte persoane juridice sau fizice, precum şi în justiţie;
c) asigura promovarea imaginii CNFPA;
d) convoacã şedinţele CNFPA şi propune ordinea de zi;
e) conduce şedinţele CNFPA, modereaza discutiile, dând cuvântul participanţilor în ordinea inscrierilor, sintetizeaza şi supune la vot hotãrârile, comunica rezultatele votului;
f) rãspunde de îndeplinirea hotãrârilor luate de plenul CNFPA şi dispune luarea mãsurilor necesare în acest sens de cãtre Secretariatul tehnic;
g) poate dispune controlul activitãţii Secretariatului tehnic;
h) aproba fişa postului pentru directorul general al Secretariatului tehnic;
i) numeşte directorul general al Secretariatului tehnic;
j) aproba evaluarea anuala a performantelor profesionale ale directorului general al Secretariatului tehnic;
k) soluţioneazã contestaţiile personalului referitoare la deciziile directorului general;
l) aproba deplasarile în ţara ale directorului general;
m) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în sarcina sa de plenul CNFPA.
ART. 23
Preşedintele semneazã hotãrârile adoptate de CNFPA, hotãrârile pentru reglementarea unor mãsuri cu caracter administrativ, precum şi alte documente rezultate din exercitarea atribuţiilor sale.
ART. 24
Directorul general al Secretariatului tehnic are urmãtoarele atribuţii:
a) aplica hotãrârile plenului CNFPA şi ale preşedintelui şi rãspunde de îndeplinirea lor întocmai şi la timp, raportand în acest sens plenului;
b) participa la şedinţele CNFPA;
c) propune proiectul planului de lucru anual al CNFPA şi al Secretariatului tehnic şi actualizarea semestriala a acestuia;
d) întocmeşte raportul de activitate al CNFPA şi al Secretariatului tehnic pe semestrul I şi raportul de activitate anual;
e) rãspunde în fata plenului CNFPA şi a preşedintelui de intreaga activitate desfasurata de Secretariatul tehnic;
f) organizeazã şi coordoneazã activitatea Secretariatului tehnic, în conformitate cu planul de lucru anual aprobat de CNFPA;
g) poate fi mandatat de preşedinte sa reprezinte CNFPA în diverse structuri, comitete şi consilii din ţara şi strãinãtate;
h) înregistreazã şi prezintã propuneri de colaborare cu organizaţii interne sau internaţionale; propune încheierea de acorduri, convenţii, protocoale şi alte înţelegeri de cooperare interna şi externa în domeniul formãrii profesionale a adulţilor;
i) propune participarea CNFPA la proiecte interne şi internaţionale în domeniul formãrii profesionale;
j) face propuneri şi susţine initiativele partenerilor sociali privind promovarea dialogului social şi dezvoltarea parteneriatului în domeniul formãrii profesionale a adulţilor, precum şi colaborarea interna şi internationala în domeniul formãrii profesionale;
k) coordoneazã şi participa la realizarea lucrãrilor de complexitate sau importanta deosebita;
l) elaboreazã materiale de sinteza privind activitatea CNFPA şi a Secretariatului tehnic;
m) prezintã plenului CNFPA spre avizare proiectul bugetului CNFPA;
n) are calitatea de ordonator tertiar de credite;
o) propune anual plenului CNFPA statul de funcţii al Secretariatului tehnic;
p) aproba fişele posturilor pentru personalul Secretariatului tehnic;
q) aproba evaluarile anuale ale performantelor profesionale ale personalului Secretariatului tehnic;
r) aproba tematicile şi programul de pregãtire şi perfecţionare profesionalã pentru personalul Secretariatului tehnic;
s) aproba încadrarea, promovarea şi eliberarea din funcţie a personalului Secretariatului tehnic;
t) aproba deplasarile în ţara, în interes de serviciu, pentru personalul Secretariatului tehnic;
u) propune deplasarile în strãinãtate, în interes de serviciu, în vederea reprezentãrii CNFPA la lucrãrile unor organisme internaţionale, participãrii la schimburi de experienta, vizite de studii, cursuri de perfecţionare, seminarii, conferinţe sau alte manifestãri din domeniul formãrii profesionale, pe care le supune spre aprobare CNFPA;
v) aproba regulamentul de ordine interioarã, asigura respectarea acestuia de cãtre personalul Secretariatului tehnic şi ia mãsuri de sancţionare a abaterilor;
w) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de plenul CNFPA sau de preşedinte.
ART. 25
În exercitarea conducerii operative a Secretariatului tehnic, directorul general emite decizii.
ART. 26
Directorii asigura organizarea şi coordonarea activitãţilor desfãşurate de direcţiile de specialitate şi aplicarea deciziilor directorului general.
ART. 27
Directorii au urmãtoarele atribuţii:
a) fac propuneri privind planul de activitate, organizeazã activitatea direcţiilor în baza planului anual aprobat, controleazã şi rãspund de realizarea întocmai şi la timp a obiectivelor şi sarcinilor ce revin direcţiei;
b) rãspund de încãrcarea echilibrata a salariaţilor;
c) participa la şedinţele CNFPA, atunci când li se solicita acest lucru;
d) participa la realizarea lucrãrilor de complexitate sau importanta deosebita;
e) indruma personalul din subordine în vederea rezolvarii sarcinilor curente;
f) asigura elaborarea în termen a studiilor, sintezelor, analizelor, rapoartelor cerute de directorul general;
g) propun deplasarile în interes de serviciu în ţara şi în strãinãtate ale personalului din subordine;
h) întocmesc fişele posturilor pentru personalul din cadrul direcţiei;
i) fac propuneri privind necesarul de personal şi condiţiile de angajare, evaluarea anuala a performantelor profesionale, promovarea şi alte forme de motivare a personalului direcţiei;
j) propun tematicile şi programul de pregãtire şi perfecţionare a personalului din subordine;
k) asigura respectarea normelor de ordine şi disciplina de cãtre personalul direcţiei şi propun mãsuri de sancţionare a abaterilor;
l) propun şi ordonanţeazã, în calitate de initiatori, cheltuielile pentru bunurile necesare desfãşurãrii activitãţii direcţiei;
m) pot fi mandatati de preşedinte sau de directorul general sa reprezinte CNFPA în relaţia cu alte instituţii;
n) rãspund în fata preşedintelui şi a directorului general pentru activitatea proprie şi pentru activitatea personalului direcţiei.

CAP. VI
Atribuţiile direcţiilor şi compartimentelor din cadrul Secretariatului tehnic

ART. 28
Direcţia metodologie din cadrul Secretariatului tehnic al CNFPA are urmãtoarele atribuţii:
a) elaboreazã studii şi analize, în vederea fundamentarii elementelor de politici şi strategii în domeniul dezvoltãrii resurselor umane, inclusiv al formãrii profesionale a adulţilor;
b) analizeazã şi formuleazã observaţii la proiectele de acte normative primite de CNFPA spre avizare;
c) elaboreazã şi actualizeazã metodologii, regulamente şi instrucţiuni, necesare pentru coordonarea, la nivel naţional, a activitãţii de autorizare a furnizorilor de formare profesionalã sau pentru alte activitãţi privind formarea profesionalã a adulţilor, în limitele prevederilor legale;
d) realizeazã activitãţi de instruire, în vederea aplicãrii unitare a metodologiilor, regulamentelor şi instrucţiunilor elaborate;
e) participa la elaborarea Registrului naţional al calificarilor profesionale din România;
f) propune aprobarea programelor-cadru de formare profesionalã; propune aprobarea autorizãrii unice a programelor de formare profesionalã prezentate de un furnizor de formare, care permit pregãtirea în comun, în proporţie de minimum 70%, pentru un grup de ocupaţii;
g) propune tarifele pentru stabilirea indemnizaţiilor membrilor comisiilor de autorizare şi ale specialiştilor pe domenii ocupationale;
h) indruma metodologic, coordoneazã şi controleazã activitatea comisiilor de autorizare şi a secretariatelor tehnice ale acestora, centralizeazã datele privind activitatea de autorizare;
i) colaboreazã cu organizaţiile care au reprezentanţi în comisiile de autorizare, în scopul asigurãrii unei bune desfasurari a procesului de autorizare;
j) participa la rezolvarea contestaţiilor depuse de furnizorii de formare profesionalã în legatura cu activitatea comisiilor de autorizare;
k) coordoneazã şi participa la monitorizarea furnizorilor de formare profesionalã, propunand soluţii pentru rezolvarea problemelor apãrute în activitatea comisiilor de autorizare;
l) colaboreazã la elaborarea metodologiei de realizare a cercetãrii statistice aferente formãrii profesionale a adulţilor;
m) întocmeşte şi actualizeazã lista profesiilor sau ocupatiilor pentru care exista cerinţe speciale la organizarea pregãtirii profesionale, colaborand în acest scop cu autoritãţile de reglementare, în condiţiile legii;
n) întocmeşte, actualizeazã şi asigura accesul publicului interesat la datele cuprinse în Registrul naţional al furnizorilor de formare profesionalã autorizaţi;
o) dezvolta şi gestioneazã alte baze de date care au legatura cu atribuţiile direcţiei;
p) colaboreazã cu Direcţia de standarde ocupationale şi atestare la elaborarea procedurii de evaluare şi certificare a competentelor obţinute pe alte cai decât cele formale;
q) acorda instituţiilor şi persoanelor interesate consultanţa de specialitate privind formarea profesionalã a adulţilor;
r) promoveazã calitatea şi inovatia în domeniul formãrii profesionale a adulţilor;
s) propune modalitãţi de implicare a partenerilor sociali şi de dezvoltare a parteneriatului în domeniul formãrii profesionale a adulţilor şi colaboreazã cu structurile create de partenerii sociali la nivelul sectoarelor de activitate, al domeniilor ocupationale sau pentru rezolvarea unor probleme specifice formãrii profesionale a adulţilor, corespunzãtor atribuţiilor direcţiei;
t) propune modalitãţi de cooperare şi colaboreazã cu organizaţii din ţara şi din strãinãtate, corespunzãtor atribuţiilor direcţiei;
u) organizeazã conferinţe, seminarii, consultãri de specialitate, naţionale şi internaţionale, în scopul realizãrii atribuţiilor direcţiei;
v) propune şi participa la realizarea unor programe şi proiecte interne şi internaţionale, corespunzãtor atribuţiilor direcţiei;
w) asigura consilierea juridicã pentru activitatea CNFPA;
x) asigura activitatea de resurse umane a CNFPA;
y) propune, în calitate de initiator, cheltuielile pentru bunurile necesare desfãşurãrii propriei activitãţi;
z) îndeplineşte alte atribuţii şi obligaţii stabilite de preşedinte sau de directorul general.
ART. 29
Direcţia pentru standarde ocupationale şi atestare din cadrul Secretariatului tehnic al CNFPA are urmãtoarele atribuţii:
a) elaboreazã studii şi analize, în vederea fundamentarii elementelor de politici şi strategii în domeniul dezvoltãrii resurselor umane, inclusiv al formãrii profesionale a adulţilor;
b) analizeazã şi formuleazã observaţii la proiectele de acte normative primite de CNFPA spre avizare;
c) elaboreazã criterii specifice şi proceduri unitare privind elaborarea standardelor ocupationale;
d) analizeazã şi avizeazã noi standarde ocupationale, modificarea şi anularea, dupã caz, a celor existente;
e) elaboreazã şi actualizeazã metodologia de evaluare şi certificare a competentelor profesionale pe baza standardelor ocupationale;
f) certifica evaluatorii de competente profesionale pe baza standardelor ocupationale;
g) verifica, în vederea autorizãrii, instituţiile care pot sa efectueze evaluarea şi certificarea competentelor profesionale pe baza standardelor ocupationale;
h) verifica, în vederea aprobãrii, proiectele de standarde ocupationale;
i) propune plenului CNFPA autorizarea centrelor de evaluare şi certificare a competentelor profesionale şi aprobarea standardelor ocupationale;
j) monitorizeazã activitatea centrelor de evaluare şi certificare a competentelor profesionale;
k) propune tarifele pentru serviciile de asistenta tehnica privind elaborarea, verificarea şi aprobarea standardelor ocupationale şi a serviciilor de formare a evaluatorilor, de evaluare, asistenta tehnica şi autorizare a centrelor de evaluare şi certificare a competentelor profesionale;
l) dezvolta şi gestioneazã bãnci de date privind: standardele ocupationale, centrele de evaluare acreditate, instituţiile acreditate sa elaboreze standarde ocupationale, evaluatorii certificati, certificatele personale de competente profesionale, alte entitãţi care au legatura cu atribuţiile direcţiei;
m) efectueazã activitãţi de pregãtire, transfer de cunoştinţe şi asistenta tehnica în domeniul sau de activitate;
n) promoveazã calitatea procesului de evaluare şi certificare a competentelor profesionale;
o) colaboreazã cu Direcţia metodologii la elaborarea şi actualizarea metodologiilor, regulamentelor şi instrucţiunilor privind formarea profesionalã a adulţilor;
p) participa la rezolvarea contestaţiilor în cadrul procesului de autorizare şi la monitorizarea furnizorilor de formare, pentru aspecte referitoare la standardele ocupationale;
q) propune modalitãţi de implicare a partenerilor sociali şi de dezvoltare a parteneriatului în domeniul formãrii profesionale a adulţilor şi colaboreazã cu structurile create de partenerii sociali la nivelul sectoarelor de activitate, al domeniilor ocupationale sau pentru rezolvarea unor probleme specifice formãrii profesionale a adulţilor, corespunzãtor atribuţiilor direcţiei;
r) propune modalitãţi de cooperare şi colaboreazã cu organizaţii din ţara şi din strãinãtate, corespunzãtor atribuţiilor direcţiei;
s) organizeazã conferinţe, seminarii, consultãri de specialitate, naţionale şi internaţionale, în scopul realizãrii atribuţiilor direcţiei;
t) propune şi participa la realizarea unor programe şi proiecte interne şi internaţionale, corespunzãtor atribuţiilor direcţiei;
u) propune, în calitate de initiator, cheltuielile pentru bunurile necesare desfãşurãrii propriei activitãţi;
v) îndeplineşte alte atribuţii şi obligaţii stabilite de preşedinte sau de directorul general.
ART. 30
Direcţia economico-financiarã din cadrul Secretariatului tehnic al CNFPA are urmãtoarele atribuţii:
a) organizeazã şi asigura evidenta contabila şi financiarã a CNFPA, în conformitate cu reglementãrile în vigoare;
b) întocmeşte proiectul de buget de venituri şi cheltuieli, conform legii, pe care îl supune aprobãrii plenului CNFPA, dupã care îl înainteazã Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei;
c) asigura execuţia bugetului propriu al CNFPA;
d) elaboreazã lunar cererea de credite pentru nevoile proprii ale CNFPA;
e) efectueazã plãţile şi încasãrile, în conformitate cu reglementãrile în vigoare;
f) întocmeşte documentaţia necesarã în vederea achiziţionãrii valutei pentru deplasarile externe;
g) întocmeşte trimestrial şi anual darea de seama contabila a CNFPA şi o depune la Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei;
h) asigura şi tine evidenta contabila a valorilor materiale şi bãneşti a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, precum şi a operaţiunilor financiare ale CNFPA;
i) organizeazã inventarierea patrimoniului CNFPA la perioadele prevãzute de legislaţia în vigoare;
j) întocmeşte documentaţia necesarã şi efectueazã achiziţiile de bunuri materiale necesare desfãşurãrii activitãţii instituţiei;
k) exercita controlul financiar preventiv propriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
l) organizeazã şi pãstreazã arhiva în cadrul CNFPA;
m) propune scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar;
n) urmãreşte recuperarea creanţelor şi lichidarea arieratelor, în condiţiile şi termenele prevãzute de reglementãrile în vigoare;
o) propune, în calitate de initiator, cheltuielile pentru bunurile necesare desfãşurãrii propriei activitãţi;
p) colaboreazã cu celelalte compartimente ale instituţiei, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice;
q) îndeplineşte alte atribuţii şi obligaţii stabilite de preşedinte sau de directorul general.
ART. 31
Compartimentul audit public intern din cadrul Secretariatului tehnic al CNFPA are urmãtoarele atribuţii:
a) elaboreazã proiectul planului de audit public intern pe care îl supune spre aprobare directorului general şi plenului CNFPA;
b) efectueazã activitãţi de audit public intern pentru a evalua dacã sistemele de management financiar şi control ale instituţiei sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta şi eficacitate;
c) informeazã Compartimentul de audit public intern din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei despre recomandãrile neinsusite de cãtre directorul general, precum şi despre consecinţele acestora;
d) prezintã directorului general rapoarte periodice privind constatãrile, concluziile şi recomandãrile rezultate din activitãţile sale de audit;
e) elaboreazã raportul anual al activitãţii de audit public intern, care va fi avizat de cãtre directorul general şi de plenul CNFPA;
f) în cazul identificarii unor neregularitãţi sau posibile prejudicii, raporteazã imediat directorului general;
g) îndeplineşte alte atribuţii prevãzute de legislaţia în vigoare, precum şi sarcini stabilite de preşedinte sau de directorul general.

CAP. VII
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 32
Toate compartimentele şi personalul Secretariatului tehnic al CNFPA au obligaţia:
a) sa asigure realizarea la timp şi de calitate a tuturor sarcinilor stabilite de conducerea instituţiei;
b) sa manifeste fermitate în aplicarea legilor şi solicitudine fata de autoritãţile publice centrale sau judeţene/locale cu care colaboreazã sau care cer sprijin pentru rezolvarea unor probleme din domeniul de activitate al CNFPA;
c) sa manifeste solicitudine fata de toţi cetãţenii care se adreseazã CNFPA prin audiente, cereri, sesizãri sau reclamaţii, în vederea tratarii problemelor ridicate de cãtre aceştia, în cadrul dispoziţiilor legale în vigoare.
ART. 33
Atribuţiile stabilite prin prezentul regulament se detaliazã pentru fiecare post din structura organizatoricã, prin fişa postului.
ART. 34
Încadrarea pe posturi, conform noii structuri organizatorice, se face în termen de maximum 30 de zile de la aprobarea prezentului regulament şi de la avizarea statului de funcţii de cãtre Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei.
ART. 35
Membrii CNFPA care se deplaseaza, în numele CNFPA, la evenimente interne sau internaţionale au obligaţia ca la urmãtoarea şedinţa a CNFPA sa prezinte, în scris, o informare care se înregistreazã şi se indosariaza pentru consultare.
ART. 36
Prevederile prezentului regulament se completeazã cu orice alte dispoziţii legale care privesc organizarea, funcţionarea şi atribuţiile CNFPA.
ART. 37
Conducãtorii tuturor compartimentelor sunt obligaţi sa asigure cunoaşterea şi respectarea de cãtre întregul personal din subordine a prezentului regulament.ANEXA
──────
la regulament
──────────────

Numãrul de posturi = 25

CONSILIUL NAŢIONAL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Secretariatului tehnic

┌──────────────────┐
│ Director general │
└─────────┬────────┘
│ ┌─────────────────────┐
│ │ Compartimentul audit│
├──────────┤ public intern*) │
│ └─────────────────────┘

┌───────────────────┴────────┬──────────────────────────┐
┌────────┴─────────────┐ ┌───────────┴─────────────┐ ┌─────────┴──────────┐
│ Direcţia metodologie │ │Direcţia pentru standarde│ │ Direcţia economico-│
│ │ │ocupationale şi atestare │ │ financiarã │
└──────────────────────┘ └─────────────────────────┘ └────────────────────┘________________
*) Pentru activitatea de audit public intern se va utiliza 1/2 post._______________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016