Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 16 iulie 1976  privind organizarea si desfasurarea concursului pentru obtinerea de catre medicii primari a gradelor I si II    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 16 iulie 1976 privind organizarea si desfasurarea concursului pentru obtinerea de catre medicii primari a gradelor I si II

EMITENT: MINISTERUL SANATATII
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 74 din 23 iulie 1976
CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
Medicii primari pot obţine gradele I şi II prin concurs, în condiţiile stabilite de prezentul regulament.
Concursul are ca scop sa promoveze în ierarhia medicalã cele mai valoroase cadre care s-au distins în activitatea profesionalã, ştiinţificã şi social-obsteasca şi au un comportament etic la locul de munca, în familie şi societate.
ART. 2
Concursul se organizeazã anual de Ministerul Sãnãtãţii, pe specialitãţi sau pe grupe de specialitãţi, medicina generalã adulti, pediatrie şi stomatologie generale, şi se desfãşoarã la Ministerul Sãnãtãţii.
Data când are loc concursul, numãrul locurilor, precum şi condiţiile în care se fac înscrierile la concurs, se publica de Ministerul Sãnãtãţii în presa centrala, cu minimum 45 de zile înaintea datei fixate pentru concurs.

CAP. 2
Condiţii de participare la concurs

ART. 3
La concurs se pot prezenta medicii primari, încadraţi cu contract de munca pe durata nedeterminatã, indiferent de funcţia îndeplinitã, de subordonarea unitãţii şi de locul de munca.
ART. 4
Pentru obţinerea gradului I se pot prezenta medicii primari gradul II care au vechime de minimum 3 ani în acest grad şi cel puţin 16 ani vechime în munca sanitarã; pentru obţinerea gradului II, medicii primari gradul III cu o vechime de minimum 3 ani în grad şi cel puţin 13 ani vechime în munca sanitarã. Vechimea se ia în calcul pana la sfârşitul lunii în care se organizeazã concursul.
ART. 5
Medicii primari care în anul premergãtor concursului au primit în cadrul aprecierii anuale calificativul "slab" nu pot participa la concurs.

CAP. 3
Actele necesare înscrieri la concurs

ART. 6
În vederea participãrii la concurs, candidaţii vor depune, odatã cu cererea de înscriere, urmãtoarele acte:
a) memoriu de activitate profesionalã, titluri şi lucrãri ştiinţifice;
b) aprecierea conducerii unitãţii asupra activitãţii profesionale, care va cuprinde şi calificativele obţinute în ultimii 3 ani;
c) recomandarea colectivului de munca din care face parte candidatul;
d) acte din care sa rezulte vechimea în gradul de medic primar şi vechimea în munca sanitarã;
e) acte privind titluri ştiinţifice, brevete de invenţii, certificate de inovator s.a.;
f) copii de pe brevetele şi legitimatiile care atesta conferirea de ordine şi medalii şi alte distincţii;
g) fişa cu date personale conform anexei nr. 1 la la prezentul regulament.
Consultarea colectivului de munca în vederea obţinerii recomandarii se organizeazã de organul sindical împreunã cu organul de conducere colectivã al unitãţii.

CAP. 4
Criterii de concurs pentru obţinerea gradelor

ART. 7
Criteriile de concurs pentru obţinerea de cãtre medicii primari a gradelor I şi II sunt urmãtoarele:
a) rezultatele obţinute în activitatea de asistenta medicalã şi contribuţia adusã la apãrarea şi promovarea stãrii de sãnãtate a populaţiei, ţinându-se seama de:
- realizarea cantitativã şi calitativã a sarcinilor profesionale reflectatã în îmbunãtãţirea indicatorilor stãrii de sãnãtate;
- initiativa în gãsirea şi aplicarea unor noi metode de investigatie şi tratament, de introducere a noului în munca;
- îndeplinirea atribuţiilor de îndrumare şi control în teritoriu şi eficienta acestor acţiuni;
- modul de îndeplinire a sarcinilor de conducere, organizarea muncii personale şi a subalternilor, preocuparea pentru realizarea programului de perfecţionare a pregãtirii profesionale a cadrelor din subordine;
- atitudinea fata de munca şi disciplina, constiinciozitatea şi perseverenta în îndeplinirea sarcinilor;
b) rezultatele obţinute în activitatea ştiinţificã din domeniul ocrotirii sãnãtãţii:
- lucrãri ştiinţifice publicate sau comunicate;
- titluri ştiinţifice;
- invenţii, inovaţii, rationalizari;
c) calificativele primite în cadrul aprecierilor anuale, pe ultimii 3 ani premergatori concursului;
d) vechimea de medic primar;
e) vechimea în munca sanitarã ca medic, apreciindu-se diferenţiat munca prestatã în mediul rural.
La aprecierea activitãţii profesionale pentru cadrele didactice din învãţãmântul superior medical şi cadrele din unitãţile de cercetare ştiinţificã medicalã se va avea în vedere aportul adus de aceste cadre în procesul de asistenta medicalã.
ART. 8
Rezultatele obţinute în munca profesionalã şi ştiinţificã vor fi menţionate de fiecare candidat în memoriul de activitate profesionalã, titluri şi lucrãri ştiinţifice.
Memoriul va fi confirmat de organul de conducere colectivã al unitãţii în care candidatul funcţioneazã. Pentru cadrele didactice memoriul va fi confirmat de biroul senatului instituţiei de învãţãmânt superior, în colaborare cu organul de conducere colectivã al unitãţii sanitare în care se desfãşoarã activitatea didactica, integrata în procesul de asistenta medicalã.
În toate cazurile memoriul de activitate profesionalã, titluri şi lucrãri ştiinţifice va fi confirmat şi de Uniunea societãţilor de ştiinţe medicale şi de Colegiul medicilor şi farmacistilor.

CAP. 5
Comisiile de concurs. Notarea, clasificarea candidaţilor şi confirmarea concursului

ART. 9
Aprecierea activitãţii candidaţilor în vederea întocmirii clasificarii se face de comisii numite de Ministerul Sãnãtãţii, care se compun din preşedinte, 3-7 membri şi un secretar. Aprecierea activitãţii se face pe baza de punctaj, întocmit potrivit anexei nr. 2 la prezentul regulament.
Comisiile se constituie pentru fiecare concurs, pe specialitãţi sau pe grupe de specialitãţi, medicina generalã adulti, pediatrie şi stomatologie generalã.
Preşedinţii comisiilor de concurs vor fi numiţi dintre profesorii universitari, având gradul I de medic primar.
Membrii comisiilor vor fi medici primari - cadre didactice din învãţãmântul superior medical şi medici din reţeaua de asistenta medicalã -, cu gradul cel puţin egal cu acela pe care urmeazã sa-l obţinã candidatul.
ART. 10
Notarea candidaţilor în vederea întocmirii clasificarii se face dupã cum urmeazã:
a) aprecierea asupra activitãţii de asistenta medicalã, printr-un punctaj între 1-40;
b) aprecierea asupra activitãţii de asistenta medicalã, printr-un punctaj între 1 şi 10;
c) calificativele obţinute în cadrul aprecierilor anuale:
"satisfãcãtor" - 3 puncte;
"bun" - 6 puncte;
"foarte bun" - 10 puncte.
Notarea se face pentru fiecare an în parte;
d) pentru fiecare an de vechime în gradul de medic primar - un punct.
e) pentru fiecare an de vechime în munca sanitarã - un punct. Anii lucrati în mediul rural sunt notati în plus fiecare cu câte un punct.
ART. 11
Fiecare membru al comisiei, cu excepţia secretarului, analizeazã documentele privind activitatea profesionalã şi activitatea ştiinţificã a candidaţilor şi acorda pentru fiecare criteriu de apreciere un punctaj potrivit prevederilor art. 10.
Punctajul acordat de comisia pentru fiecare criteriu consta din suma punctelor acordate de comisie, împãrţitã la numãrul membrilor acesteia.
În cazul în care, pentru acelaşi criteriu, între notãrile fãcute de membrii comisiei exista o diferenţa mai mare de 5 puncte nota finala se stabileşte cu majoritate simpla de voturi.
ART. 12
Pentru a fi cuprinşi în clasificare, candidaţii trebuie sa întruneascã în mod obligatoriu un minimum total de puncte, dupã cum urmeazã:
- pentru gradul I - minimum 85 puncte;
- pentru gradul II - minimum 75 puncte.
ART. 13
Clasificarea întocmitã de comisii este supusã spre confirmare Consiliului de conducere al Ministerului Sãnãtãţii, cu participarea directorilor direcţiilor sanitare şi a conducãtorilor compartimentelor de specialitate din ministerele cu reţea sanitarã proprie.
Sunt declaraţi reusiti la concurs şi li se acorda gradul I, respectiv gradul II, prin ordinul ministrului sãnãtãţii numai candidaţilor care, în ordinea clasificarii, se încadreazã în limita numãrului de locuri publicat pentru fiecare specialitate în parte.
Locurile rãmase neocupate se publica la o noua sesiune de concurs.

CAP. 6
Dispoziţii finale şi tranzitorii

ART. 14
Candidaţii care din cauza punctajului obţinut nu s-au încadrat în numãrul de locuri publicate, şi ca atare nu li s-a acordat gradul I sau II, pot obţine aceste grade numai printr-un alt concurs.
ART. 15
Locurile pentru concurs prin reţelele sanitare ale Ministerului Apãrãrii Naţionale şi ale Ministerului de Interne se publica de Ministerul Sãnãtãţii, la propunerea acestor ministere, în limita procentelor aprobate.
ART. 16
Obţinerea de cãtre medicii primari a gradelor I şi II se face fãrã schimbarea locului de munca.
În scopul unei repartizari mai judicioase a medicilor cu inalta calificare profesionalã pe întreg teritoriul tarii, Ministerul Sãnãtãţii poate scoate la concurs şi posturi vacante în unitãţi sanitare pentru specialitãţi deficitare. În aceste cazuri, obţinerea gradelor I şi II este condiţionatã de schimbarea locului de munca, prin ocuparea postului scos la concurs.
Pentru aceste posturi se vor prezenta optiuni la înscriere, iar clasificatia se va face separat. Medicii primari care au obţinut în acest mod gradul I sau II au obligaţia sa funcţioneze pe posturile respective minimum 5 ani.
ART. 17
În vederea constituirii comisiilor pentru prima sesiune de concurs, Consiliul de conducere al Ministerului Sãnãtãţii, la propunerea biroului executiv al acestuia, va hotãrî înainte de începerea concursului acordarea gradelor de medic primar I sau II medicilor propuşi a face parte din aceste comisii.
Acordarea gradelor se va face cu respectarea condiţiilor prevãzute în prezentul regulament şi numai în limita numãrului strict necesar constituirii comisiilor la prima sesiune.
ART. 18
În aplicarea nomenclatorului aprobat prin <>Legea nr. 57/1974 , la primele doua sesiuni se pot prezenta la concursul pentru obţinerea gradului II medicii primari gradul III care au o vechime de 3 ani în grad, iar pentru gradul I, medicii primari gradul III cu o vechime de minimum 6 ani în grad.
Pentru a se da posibilitatea candidaţilor care n-au putut obţine gradul I sa poatã participa la concursul pentru gradul II, sesiunile se organizeazã separat.
ART. 19
Unitãţile unde sunt încadraţi medicii care candideazã pentru obţinerea gradului I sau II sunt obligate sa elibereze, la cererea acestora, toate actele necesare pentru participarea la concurs.


ANEXA 1
Viza directorului unitãţii


FIŞA
cu datele personale ale candidatului

1. Numele şi prenumele (cu iniţialã tatãlui) ..................................
2. Numele avut anterior .......................................................
3. Data şi locul naşterii .....................................................
4. Apartenenţa politica .......................................................
5. Locurile de munca unde a funcţionat de la începutul activitãţii
profesionale ...............................................................


Nr. Denumirea Specialitatea Funcţia şi Data Data Observaţii
crt. instituţiei gradul încadrãrii plecãrii
profesional
--------------------------------------------------------------------------------
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
--------------------------------------------------------------------------------

6. Concursuri şi examene promovate (natura concursului, anul, sustinerii,
ordinul de confirmare) ........................................................
7. Cursuri de specializare şi perfecţionare (specialitatea, durata, anul,
ţara, etc.) ...................................................................
8. Titluri ştiinţifice (doctor în ştiinţe, doctor-docent, alte titluri)
...............................................................................
9. Membru sau membru corespondent al Academiei R.S.R. al Academiei de Ştiinţe
Medicale ......................................................................
10. Funcţii de conducere în domeniul ocrotirii sãnãtãţii (director de
unitate, director adjunct, şef de secţie, şef de serviciu, şef de laborator
etc.) şi perioada .............................................................
11. Deplasãri în strãinãtate, în interes de serviciu sau personal (ţara,
scopul, durata, anul ..........................................................
12. Decoraţii (medalii, ordine, alte distincţii, anul conferirii)
..............................................................................


Data Semnatura candidatului
...... ........................

ANEXA 2
FISE DE NOTARE
la concursul pentru obţinerea gradelor I şi II de medic primar

Numele şi prenumele candidatului .......................................
Unitatea ...............................................................
Localitatea ............................................................
Judeţul ................................................................
Concursul*1) ...........................................................


Nr. Numele şi Notele acordate la criteriile prevãzute Semnatura
crt prenumele la art. 7 din regulament
a) b)
--------------------------------------------------------------------------------
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
Nota obţinutã la fiecare dintre
cele doua criterii
-------------------------------------------------------------------------------

Punctajul general*2) ................


Preşedinte, Secretar,
........... .........

--------------
*1) Se completeazã, dupã caz:
- de specialitate gradul I sau II;
- de medicina generalã gradul I sau II;
- de stomatologie generalã gradul I sau II;
*2) Se împarte totalul punctajului de la fiecare criteriu a) şi b) la numãrul membrilor comisiei, rezultând punctele la un criteriu.
Suma notelor acordate de comisie la criteriile a) şi b), la care se insumeaza punctajul la criteriile c), d) şi c).--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016