Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 16 ianuarie 2012  privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert  si Industrie a Romaniei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 16 ianuarie 2012 privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei

EMITENT: CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 7 februarie 2012

    CAP. I
    DISPOZIŢII GENERALE

    ART. 1
    Definirea şi sediul Curţii de Arbitraj
    (1) Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângã Camera de Comerţ şi Industrie a României, denumitã în continuare Curtea de Arbitraj, este o instituţie permanentã de arbitraj, neguvernamentalã, fãrã personalitate juridicã, independentã în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, organizatã şi funcţionând în conformitate cu Legea camerelor de comerţ din România nr. 335/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi în conformitate cu prezentul regulament.
    (2) Sediul Curţii de Arbitraj este în România, municipiul Bucureşti, bd. Octavian Goga nr. 2, sectorul 3.

    ART. 2
    Misiunea Curţii de Arbitraj
    Curtea de Arbitraj are misiunea de a promova arbitrajul civil intern şi internaţional şi de a organiza funcţionarea arbitrajului, precum şi alte modalitãţi alternative de soluţionare a litigiilor.

    CAP. II
    Atribuţii

    ART. 3
    Organizarea arbitrajului
    Curtea de Arbitraj îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
    a) organizeazã şi administreazã soluţionarea litigiilor civile interne şi internaţionale prin arbitraj instituţionalizat şi prin arbitraj ad-hoc, în condiţiile prevãzute de prezentul regulament, de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Curţii de Arbitraj, de Regulile de procedurã arbitralã ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional, denumite în continuare Regulile de procedurã arbitralã ale Curţii de Arbitraj, de dispoziţiile Codului de procedurã civilã, de legile speciale în domeniu şi de convenţiile internaţionale la care România este parte;
    b) nominalizarea sau individualizarea unei instituţii permanente de arbitraj inseratã în convenţia arbitralã cu privire la soluţionarea litigiilor determinã competenţa exclusivã a acestei instituţii şi aplicarea regulamentului şi regulilor de procedurã arbitralã proprii, independent de restul prevederilor consemnate în convenţia arbitralã de cãtre pãrţi;
    c) în cazul în care instituţia permanentã de arbitraj nu este nominalizatã sau individualizatã şi pãrţile au convenit în convenţia arbitralã soluţionarea litigiilor pe calea arbitrajului, competenţa va fi determinatã de regulamentul şi regulile de procedurã arbitralã ale instituţiei permanente de arbitraj de la locul unde s-a înregistrat cererea/acţiunea de arbitrare;
    d) dacã pãrţile au inserat în convenţia arbitralã cã litigiile lor vor fi soluţionate pe calea arbitrajului ad-hoc, pãrţile vor avea dreptul:
    - de a desemna arbitrii sau de a stabili modalitãţile potrivit cãrora aceştia vor fi desemnaţi;
    - de a desemna locul desfãşurãrii arbitrajului;
    - de a fixa regulile de procedurã pe care le vor urma arbitrii; arbitrajul va fi supus regulilor de procedurã prevãzute în Codul de procedurã civilã, în Normele Convenţiei europene de arbitraj comercial internaţional, încheiatã la Geneva la 21 aprilie 1961, şi în Regulamentul de arbitraj al Comisiei Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional (UNCITRAL), adoptat la 15 decembrie 1976.

    Modele de convenţii arbitrale
    e) elaboreazã modele de convenţii arbitrale pe care le disemineazã în mediul de afaceri;

    Probleme de arbitraj
    f) dezbate problematica generalã a arbitrajului civil intern şi internaţional, aspectele de drept, precum şi cele ale practicii arbitrale;

    Promovarea activitãţii de arbitraj
    g) colaboreazã cu celelalte entitãţi arbitrale de pe lângã fiecare camerã de comerţ judeţeanã, în vederea desfãşurãrii unor acţiuni comune de promovare a arbitrajului civil, intern şi internaţional;

    Unificarea regulilor de procedurã
    h) urmãreşte aplicarea unitarã a Regulilor de procedurã arbitralã ale Curţii de Arbitraj, de cãtre tribunalele arbitrale care sunt organizate şi funcţioneazã în cadrul camerelor de comerţ judeţene din România;

    Evidenţa practicii arbitrale
    i) ţine evidenţa practicii arbitrale întocmeşte culegeri de practicã arbitralã şi asigurã documentarea în domeniul arbitrajului civil intern şi internaţional;

    Îmbunãtãţirea activitãţii de arbitraj
    j) face propuneri privind îmbunãtãţirea organizãrii şi desfãşurãrii arbitrajului civil intern şi internaţional;

    Evoluţia instituţiei arbitrajului
    k) colaboreazã cu alte instituţii permanente de arbitraj din strãinãtate şi urmãreşte evoluţia arbitrajului în Uniunea Europeanã şi pe plan internaţional;

    Organizarea modalitãţilor alternative de soluţionare a litigiilor
    l) organizeazã, la cerere, alte modalitãţi alternative de soluţionare a litigiilor, respectiv concilierea prealabilã şi medierea în conformitate cu dispoziţiile prevãzute în legi speciale;

    Îndeplinirea altor atribuţii
    m) îndeplineşte atribuţiile prevãzute în Regulile de procedurã arbitralã ale Curţii de Arbitraj;

    Asistenţã la cerere pentru organizarea arbitrajului ad-hoc
    n) asistã pãrţile, la cererea lor expresã şi scrisã, în organizarea arbitrajului ad-hoc.

    CAP. III
    Organizare şi funcţionare

    ART. 4
    Componenţa Curţii de Arbitraj
    (1) Curtea de Arbitraj se compune din arbitri, aprobaţi de cãtre Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României (denumitã în continuare Camera Naţionalã), la propunerea preşedintelui Camerei Naţionale, cu consultarea preşedintelui Curţii de Arbitraj, dintre persoanele care îndeplinesc condiţiile prevãzute în prezentul regulament.

    Vocaţia de a deveni arbitru
    (2) Poate fi arbitru orice persoanã, cetãţean român sau strãin, care are capacitatea deplinã de exerciţiu al drepturilor sale, se bucurã de o reputaţie neştirbitã şi are o înaltã calificare şi experienţã profesionalã.

    Înscrierea pe Lista de arbitri
    (3) Înscrierea pe Lista de arbitri a arbitrilor români se face în urmãtoarele condiţii:
    a) cerere scrisã;
    b) o adeverinţã din care sã rezulte dovada studiilor superioare juridice;
    c) curriculum vitae;
    d) o recomandare datã de un arbitru care figureazã pe Lista de arbitri şi are o vechime de peste 5 ani în aceastã calitate;
    e) declaraţie pe propria rãspundere cã a luat cunoştinţã de Regulile de procedurã arbitralã ale Curţii de Arbitraj privind rãspunderea arbitrilor;
    f) în cazul avocatului, o declaraţie pe propria rãspundere cã a luat cunoştinţã de Regulile de procedurã arbitralã ale Curţii de Arbitraj cu privire la incompatibilitãţi;
    g) aprobarea de cãtre Colegiul de Conducere al Camerei Naţionale.
    (4) Dosarul cu actele de înscriere se depune la Secretariatul Curţii de Arbitraj, cel mai târziu cu 5 zile înaintea sesiunii Colegiului de Conducere al Camerei Naţionale, şi, dupã obţinerea avizului consultativ al preşedintelui sau prim-vicepreşedintelui Curţii de Arbitraj, se înainteazã Cancelariei Camerei Naţionale.

    Arbitri strãini
    (5) Pot fi înscrişi pe Lista de arbitri, în condiţiile alin. (1) şi (2), arbitri strãini, cu acordul scris al persoanelor în cauzã, cu condiţia asumãrii obligaţiilor ce le revin în aceastã calitate, cuprinse în regulamentele şi regulile Curţii de Arbitraj.

    Examinarea cererilor de înscriere
    (6) Colegiul de Conducere al Camerei Naţionale examineazã cererile de înscriere în Lista de arbitri o singurã datã pe an, de regulã în prima sesiune ordinarã din an.

    Întocmirea Listei de arbitri
    (7) Enumerarea arbitrilor în Lista de arbitri se face în ordinea alfabeticã a numelui acestora, specificându-se, pentru fiecare arbitru, titlurile ştiinţifice pe care le deţine şi activitatea profesionalã care îl defineşte, iar pentru arbitrii români care au domiciliul în altã localitate decât sediul Curţii de Arbitraj se va menţiona şi localitatea corespunzãtoare.
    (8) Prin excepţie, se trec la începutul Listei de arbitri preşedintele Camerei Naţionale, în situaţia în care are calitatea de arbitru sau este persoana desemnatã ca Autoritate de nominare, şi membrii Colegiului Curţii de Arbitraj.

    Nominalizarea arbitrilor
    (9) Nominalizarea ca arbitru/supraarbitru al unui tribunal arbitral instituţionalizat se face numai cu respectarea condiţiilor prevãzute în prezentul regulament şi în Regulile de procedurã arbitralã ale Curţii de Arbitraj care se aplicã tuturor arbitrilor de pe Lista de arbitri.

    ART. 5
    Radierea arbitrilor de pe Lista de arbitri. Proceduri
    (1) Îndepãrtarea arbitrilor din Lista de arbitri se poate face în cazul încãlcãrii obligaţiilor ce incumbã misiunii de arbitru, de cãtre Biroul de Conducere al Camerei Naţionale, în urma unui raport al Colegiului Curţii de Arbitraj.
    (2) Rezoluţia Biroului de Conducere al Camerei Naţionale poate fi atacatã de cãtre persoana vizatã în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, la Colegiul de Conducere al Camerei Naţionale care va lua o decizie definitivã ce va fi comunicatã de îndatã petentului.
    (3) Pentru cauze de incompatibilitate în legãturã cu calitatea de arbitru survenite ulterior înscrierii pe Lista de arbitri se dispune suspendarea acestuia de cãtre Colegiul Curţii de Arbitraj în baza referatului asistentului arbitral şef.
    (4) Pentru fapte grave, arbitrul poate fi exclus din Lista de arbitri de cãtre Colegiul de Conducere al Camerei Naţionale.
    (5) Fapte grave în înţelesul alin. (4) sunt considerate:
    a) incorectitudinea în exercitarea misiunii de arbitru prin încãlcarea principiului imparţialitãţii doveditã prin orice mijloace de probã admise de lege;
    b) atingerea adusã onoarei ori reputaţiei unui arbitru din Lista de arbitri a Curţii de Arbitraj sau adusã unui membru al Colegiului de Conducere al Camerei Naţionale prin afirmaţii, verbale ori scrise, ce imputã fapte care, dacã ar fi adevãrate, ar expune persoana dispreţului public;
    c) condamnarea penalã printr-o hotãrâre judecãtoreascã definitivã pentru infracţiuni sãvârşite cu intenţie.
    (6) Decizia definitivã a Colegiului de Conducere al Camerei Naţionale privind mãsura excluderii din Lista de arbitri va fi adusã la cunoştinţã tuturor curţilor de arbitraj din ţarã şi strãinãtate.
    (7) Decizia Colegiului de Conducere al Camerei Naţionale este definitivã şi poate fi atacatã, în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, la Adunarea Generalã a Camerei Naţionale.
    (8) Hotãrârea Adunãrii Generale a Camerei Naţionale prin care s-a reexaminat decizia este irevocabilã.

    ART. 6
    Colegiul Curţii de Arbitraj
    (1) Activitatea Curţii de Arbitraj este coordonatã de cãtre un Colegiu alcãtuit din preşedinte, prim-vicepreşedinte, vicepreşedinte, secretar ştiinţific, arbitru coordonator şi 4 membri, aprobat pentru un mandat de 3 ani şi care poate fi reînnoit de Colegiul de Conducere al Camerei Naţionale, la propunerea preşedintelui acesteia.
    (2) Colegiul Curţii de Arbitraj îşi desfãşoarã activitatea în baza unui regulament aprobat de Colegiul de Conducere al Camerei Naţionale, la propunerea preşedintelui acesteia.

    ART. 7
    Plenul Curţii de Arbitraj
    Totalitatea arbitrilor înscrişi în Lista de arbitri constituie Plenul Curţii de Arbitraj.

    ART. 8
    Atribuţii ale Plenului Curţii de Arbitraj
    (1) Plenul Curţii de Arbitraj dezbate informãrile Colegiului Curţii de Arbitraj, cu privire la activitatea desfãşuratã de acesta, precum şi probleme de drept care, rezolvate diferit de tribunalele arbitrale, pot duce la o practicã neunitarã.

    Convocarea Sesiunilor Plenului Curţii de Arbitraj şi prezidarea lor
    (2) Sesiunile Plenului Curţii de Arbitraj sunt convocate în termen de 5 zile de la data hotãrârii Colegiului Curţii de Arbitraj şi sunt conduse de cãtre preşedintele Curţii de Arbitraj.
    (3) În cazul în care la lucrãrile Plenului Curţii de Arbitraj participã Autoritatea de nominare, aceasta prezideazã şedinţa.

    Obligaţia de prezenţã la Sesiunile Plenului Curţii de Arbitraj
    (4) Nicio persoanã înscrisã în Lista de arbitri nu poate absenta nemotivat de la sesiunea Plenului Curţii de Arbitraj. Lipsa la douã sesiuni ale Plenului Curţii de Arbitraj atrage îndepãrtarea din Lista de arbitri.
    (5) Sesiunile Plenului Curţii de Arbitraj sunt bianuale, respectiv o sesiune de primãvarã şi o sesiune de toamnã.

    ART. 9
    Secretariatul Curţii de Arbitraj
    (1) Curtea de Arbitraj are un secretariat propriu în cadrul Direcţiei drept şi legislaţie a Camerei Naţionale.
    (2) Secretariatul Curţii de Arbitraj funcţioneazã pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Naţionale şi a Circularei privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului Curţii de Arbitraj emise de şefa Cancelariei Camerei Naţionale.
    (3) Asistentul arbitral este încadrat în funcţia de consilier juridic.

    ART. 10
    Definirea tribunalului arbitral
    (1) În înţelesul prezentului regulament, tribunalul arbitral este format dintr-un arbitru unic desemnat sau din totalitatea arbitrilor desemnaţi în conformitate cu Regulile de procedurã arbitralã ale Curţii de Arbitraj.

    Obligaţii de neimixtiune
    (2) Camera Naţionalã şi Curtea de Arbitraj nu au dreptul ca, prin organizarea şi administrarea arbitrajului, sã intervinã în soluţionarea litigiului sau sã influenţeze în vreun fel tribunalul arbitral.

    Soluţionarea litigiului
    (3) Soluţionarea litigiului aparţine exclusiv tribunalului arbitral şi se desfãşoarã dupã Regulile de procedurã arbitralã ale Curţii de Arbitraj, conform cu legile în vigoare aplicabile litigiului.

    ART. 11
    Numirea arbitrilor
    (1) Numirea arbitrilor într-un litigiu determinat şi constituirea tribunalului arbitral se efectueazã în conformitate cu prezentul regulament şi cu Regulile de procedurã arbitralã ale Curţii de Arbitraj.

    Autoritatea de nominare
    (2) Autoritatea de nominare a arbitrilor aparţine unei persoane membrã a Plenului Curţii de Arbitraj, desemnatã prin Rezoluţia Biroului de Conducere al Camerei Naţionale pentru un mandat de 7 ani şi care poate fi reînnoit.

    Revocarea mandatului Autoritãţii de nominare
    (3) Mandatul înceteazã prin demisie sau din cauze naturale şi poate fi revocat pentru faptele prevãzute în art. 5 alin. (5) din prezentul regulament.

    Lista de supraarbitri
    (4) Din Lista de arbitri, Autoritatea de nominare, cu consultarea preşedintelui Curţii de Arbitraj, alcãtuieşte Lista de supraarbitri.

    ART. 12
    Obligaţii ale arbitrului/supraarbitrului
    (1) Arbitrul/Supraarbitrul îşi exercitã activitatea cu titlu individual, fiind independent şi imparţial, supus numai legii şi probelor administrate în cauzã. Aprecierea probelor se face pe baza convingerii intime a arbitrului.
    (2) Arbitrul/Supraarbitrul care intrã în compunerea tribunalului arbitral trebuie sã manifeste disponibilitatea cerutã de exerciţiul competenţelor arbitrale, în termen util, dupã agenda Secretariatului Curţii de Arbitraj, cu bunã-credinţã şi profesionalism.

    Prioritatea activitãţii de arbitru/supraarbitru
    (3) Activitatea de arbitrare, cu referire la cauzele în care a fost desemnat şi a acceptat, devine pentru arbitru/supraarbitru prioritarã faţã de orice altã activitate a acestuia, fie ea izvorâtã din baze contractuale, fie voluntarã.

    Sancţiuni
    (4) Neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere a obligaţiilor izvorâte din calitatea de arbitru se sancţioneazã cu reţinerea din onorariul cuvenit a unei cote de 5% pentru fiecare zi de întârziere.
    (5) Sumele rezultate revin în proporţie de 60% Camerei Naţionale şi în proporţie de 40% intrã în fondul Colegiului Curţii de Arbitraj.

    ART. 13
    Înlocuirea arbitrilor/supraarbitrilor
    Înlocuirea unui arbitru/supraarbitru se face pentru motivele şi în condiţiile prevãzute în Regulile de procedurã arbitralã ale Curţii de Arbitraj.

    CAP. IV
    Resurse

    ART. 14
    Compunerea resurselor Curţii de Arbitraj
    (1) Resursele Curţii de Arbitraj se asigurã din taxa de înregistrare şi taxa arbitralã încasate pentru serviciile prestate.

    Stabilirea taxelor
    (2) Taxa de înregistrare şi taxa arbitralã sunt stabilite prin Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale, aprobate de Colegiul de Conducere al Camerei Naţionale, la propunerea Colegiului Curţii de Arbitraj.

    Destinaţia taxelor
    (3) Taxa de înregistrare acoperã costurile de iniţiere a procedurii administrative de constituire a dosarului arbitral. Taxa arbitralã acoperã cheltuielile legate de activitatea de organizare, desfãşurare şi soluţionare a litigiilor, plãţii onorariilor arbitrilor şi documentãrii acestora, cheltuielilor de secretariat şi suportarea altor cheltuieli necesare funcţionãrii Curţii de Arbitraj.

    Indemnizaţii pentru membrii Colegiului Curţii de Arbitraj şi asistenţii arbitrali
    (4) Preşedintele Curţii de Arbitraj are dreptul la o indemnizaţie lunarã egalã cu o jumãtate din indemnizaţia vicepreşedintelui Camerei Naţionale. Prim-vicepreşedintele şi vicepreşedintele Curţii de Arbitraj au dreptul la o indemnizaţie egalã cu jumãtate din indemnizaţia preşedintelui Curţii de Arbitraj.
    (5) Membrii Colegiului Curţii de Arbitraj beneficiazã de o indemnizaţie de şedinţã egalã cu o treime din indemnizaţia pe sesiune a membrilor Colegiului de Conducere al Camerei Naţionale.
    (6) Asistenţii arbitrali primesc o indemnizaţie în raport cu volumul de activitate depusã, la propunerea prim-vicepreşedintelui Curţii de Arbitraj avizatã de şeful Cancelariei Camerei Naţionale.

    Constituirea fondului
    (7) La nivelul Curţii de Arbitraj se instituie un fond constituit dintr-o cotã de 10% din onorariile arbitrilor, care este destinat plãţii indemnizaţiilor prevãzute la alin. (4)-(6), precum şi pentru acoperirea altor cheltuieli.

    Indemnizaţia Autoritãţii de nominare
    (8) Pentru activitatea desfãşuratã în legãturã cu arbitrajul, Autoritatea de nominare primeşte o indemnizaţie egalã cu 10% din valoarea taxei arbitrale.

    ART. 15
    Asigurarea condiţiilor
    Camera Naţionalã asigurã condiţiile corespunzãtoare desfãşurãrii activitãţii Curţii de Arbitraj.

    CAP. V
    Dispoziţii finale

    ART. 16
    Obligaţia de confidenţialitate
    Curtea de Arbitraj, tribunalul arbitral, precum şi personalul Camerei Naţionale au obligaţia sã asigure confidenţialitatea arbitrajului.

    ART. 17
    Obiectul de reglementare al Regulamentului
    (1) Prevederile prezentului regulament guverneazã organizarea Curţii de Arbitraj, precum şi a tribunalului arbitral.

    Sediul materiei în raporturile dintre pãrţi
    (2) Raporturile dintre pãrţile litigante, pe de o parte, şi Curtea de Arbitraj şi tribunalul arbitral, pe de altã parte, în ceea ce priveşte litigiile supuse arbitrajului sunt reglementate prin prezentul regulament, prin Regulile de procedurã arbitralã ale Curţii de Arbitraj şi prin dispoziţiile Codului de procedurã civilã, compatibile, în conformitate cu art. 4 din Convenţia europeanã de arbitraj comercial internaţional, încheiatã la Geneva la 21aprilie 1961, şi Regulamentul de arbitraj al Comisiei Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional, adoptat la 15 decembrie 1976 (UNCITRAL).

    ART. 18
    Elaborarea Regulilor de procedurã arbitralã ale Curţii de Arbitraj
    Regulile de procedurã arbitralã ale Curţii de Arbitraj se elaboreazã de cãtre Biroul de Conducere al Camerei Naţionale şi se propun spre aprobare Colegiului Curţii de Arbitraj, în conformitate cu dispoziţiile art. 29 alin. (5) din Legea nr. 335/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    ART. 19
    Aprobarea şi intrarea în vigoare a Regulamentului Curţii de Arbitraj
    (1) Prezentul regulament a fost aprobat la data de 16 ianuarie 2012 în sesiunea a XXIII-a de cãtre Colegiul de Conducere al Camerei Naţionale, conform art. 29 alin. (3) din Legea nr. 335/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi intrã în vigoare la data aprobãrii, abrogând orice dispoziţie contrarã.

    Codexul arbitral
    (2) Dispoziţiile relevante din Legea nr. 335/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cele din Convenţia europeanã de arbitraj comercial internaţional, încheiatã la Geneva la 21 aprilie 1961, şi din Regulamentul de arbitraj al Comisiei Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional (UNCITRAL), adoptat la 15 decembrie 1976, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Curţii de Arbitraj, Regulamentul Colegiului Curţii de Arbitraj, Regulile de procedurã arbitralã ale Curţii de Arbitraj şi Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale alcãtuiesc Codexul arbitral.

    Comunicarea Codexului Arbitral
    (3) Direcţia drept şi legislaţie din cadrul Camerei Naţionale va asigura, prin grija Secretariatului Curţii de Arbitraj, comunicarea cãtre cei interesaţi, la solicitarea acestora, a Codexului arbitral.
    (4) Prezentul regulament se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016